F a m IL iy a s I


Download 0.61 Mb.
Pdf просмотр
bet1/2
Sana08.06.2018
Hajmi0.61 Mb.
  1   2

ANDIJON  DAVLAT TIBBYOT  INSTITUTI

OLIY  H AM SH IRA LIK  ISHI  TA'LIM  YOVNALISHINING

KASBIY  (IJODIY)  IMTIXONIGA  MILLIY  1-GURUH  RO'YXATI

JVo


D ELA

JVo


F A M IL IY A S I

IS M I


O TA SIN I  I SIM I

p a s p o r t

Qisrvii

Viloyat


1

1

SO D IQ O VANOD1RAXON

A S A D U L L A X O N   QIZ1

AA

5969447


Andijon

2

2M A M A T X O N O V A

N IG O R A X O N

B A X T IY O R   Q1ZI

AA

2863440Andijon

o

J3

A L IJO N O V A

NA S1BAXO N

SHAR1FJON  Q1ZI

AA

8923607


Namangan

4

4M A H M U D O V A

MUHL1SA


OL1MJON  QIZ1

AA

8159730Namangan

5

5A X M A D JO N O V A

N A FIS A

AL1YOR QIZI

A B


535739

Namangan


6

6

SOB1ROVAG U L N O Z A X O N

LO CH1NBEK  QIZI

AA

6655783


Andijon

7

7KO M 1LJONO VA

O M IN A X O N

M A XA M A D A L1   QIZI

AA

7713720Andijon

8

8T O SH M A T O V A

FOT1MA


M U X T O R JO N   QIZI

AA

6880637Namangan

9

9Q U R B O N O V A

N IL U F A R

ISM O Y ILJO N   QIZI

AA

6775035Andijon

10

10O X U N O V A

Q1ZLARXON

M IR O L IM B E K O V N A

AA

3537267Andijon

1 1


11

T U R D A L IY E V A

G U L M IR A

X U S A N B A Y E V N A

A A

6284422


Farg'ona

12

12M A R A Z O Q O V A

D ILSH O D A

M U SIN JO N   QIZI

AA

1457208Namangan

13

13BO IA RO V A

XU RSH 1D AXO N

JA K B A R A L I  QIZI

A B


159915

Andijon


14

14

A H M A D JA N O V AM A D IN A

S H O K IR JO N   QIZI

A B

2005386


Namangan

15

15A B D U L L A Y E V A

M A L O X A T X O N

A N V A R JO N   QIZI

AA

4498476Farg'ona

16

16E R M A T O V A

D1LSHODA


X A M D A M JO N   QIZI

AA

3382915Andijon

17

17E R G A S H E V A

X IL O L A X O N

M ARD 1M UM IN  QIZI

A B


5727703

Andijon


18

18

BOT1ROVAD U R D O N A X O N

JA K B A R A L I  QIZI

A B

6461459


Andijon

19

19A X M E D O V A

B1NAFSHA


D IL M L R O D  QIZI

A B


6060423

Namangan


20

20

M A H A M M A D JO N O VA D H A M JO N

M U Z A F FA R JO N   O'G’Ll

A A

3809588


Andijon

21

21IBRO X1M O VA

NOZ1MAXON

B A R X A Y O T  QIZI

A B


956575

Farg'ona


22

22

O 'R A Z A L IY E V AMOH1NUR

D IL M U X A M M A D  QIZI

A A

6117442


Farg'ona

23

23N1ZOM1DDINOVA

N O ILA X O N

E R K IN JO N  QIZI

AA

3029308Farg'ona

24

25M A M A T O V A

D ILSO 'Z

A B D U R A X IM O V N A

AA

1544315Andijon

25

26M A M A JO N O V A

N A V R U Z A

SH A V K A T JO N   QIZI

AA

3374108Farg'ona

26

27K O Z IM O V A

M O X IN U R

O Y B E K   QIZI

A B


2126157

Andijon


27

28

A B D U JA B B O R O V ASH A H O D A T X O N

M U Z A F FA R   QIZI

A B

4193949


Farg'ona

28

29URA1MOV

K A M O L ID D IN

Q U LD O SH A LI  O'G’Ll

AA

3966601Andijon

29

301SM OILOVA

M O H IN U R

O LIM JO N   QIZI

A B


6463137

Andijon


30

32

A B D U S A L O M O V ASH A R O FA T X O N

R IV O JID D IN   QIZI

A B

870028


Namangan

ANDIJON  DAVLAT TIBBYOT  INSTITUTI

OLIY HAMSH IRALIK  ISHI  TA'LIM  YO’NALISHININC

KASBIY (IJODIY)  IMTIXONIGA  MILLIY  2-GURUH  RO'YXATI

JVs DELA JV«

FA M ILIY A SI

ISM I


OTASINI  ISM I

PASPORT


QIS.VII

YILOYATI


1

33

M A H M U D O V AM A X L IY O

G 'A N IJO N   QIZI

A B

832700


Namangan

2

34X A Y D A R O V A

XI LO LA


A K B A R A L I  QIZI

A B


2525435

Andijon


3

35

T O J1 M A X A M A T O V ASH A X Z O D A X O N

TOX1RJON  QIZI

AA

6333593


Andijon

4

36SO D IK O V A

M A FT U N A

X U SN ID D IN  QIZI

AA

1724133Andijon

5

37A B D U S A T T A R O V A

G U L A S A L

S A N JA R B I  k  QIZI

A A


2447808

Andijon


6

38

U R IN O V AN IL U F A R X O N

MUROD.ION  QIZI

AA

5774030


Andijon

7

39S O L IJO N O V A

M A V S U M A

D ILM U R O D  QIZI

AA

3868230Farg'ona

8

40JO 'R A Y E V A

M A D IN A X O N

Y U L D A S H B O Y  QIZI

A B


132214

Farg'ona


9

41

N E 'M A T O V AZ1LOLAXON

D1LSHOD QIZI

A B

3621388


Namangan

10

42Z O X ID JO N O V A

M A X L IY O

KO M I I JO N  QIZI

A B


5685460

Namangan


11

43

O BID O V AZA R N IG O R

1LYOSJON  QIZI

AA

6103202


Farg'ona

12

44NO M O ZO VA

M A M L A K A T X O N

IK R O M JO N   QIZI

AA

3935531Farg'ona

13

45A B D U L A Z IZ O V A

XUSN1DA


M A D A M  IN.) ON QIZI

A B


4892995

Namangan


14

46

M IR S A ID O V AM U S L IM A

M U ZA  F FAR JO N   QIZI

A B

4778657


Namangan

15

47X O JA L1 Y E V A

X IL O L A X O N

M UM  IN JO N  QIZI

A B


2782309

Andijon


16

48

T O 'Y C H IY E V AM U X A Y O X O N

M A M IR D JO N   QIZI

AA

9566563


Andijon

17

491SROILOVA

SH A H LO

F A R X O D B E K   QIZI

A B


1040827

Andijon


18

50

G 'U LO M JO N O V AX O S IY A T X O N

1LXOMJON  QIZI

A A

8301900


Namangan

19

51S O B IR O V A

Z U L A Y X O B O N U

O T A B E K  QIZI

A B


123124

Farg'ona


20

52

B O B O R A X IM O V1LHOM

M U R O D U L L A Y E V IC H

AA

3045178


Namangan

21

53E G A M B E R D 1 Y E V

X U SN ID D IN

SH O K IR JO N  O'G'I J

AA

9823728Andijon

22

54K A R IM O V

M IR Z O X ID

M A X A M M A D JO N   O'G'I  I

AA

2342702Farg'ona

23

55H A K IM O V A

O Y G U L

Z O K IR A L I  QIZI

A B


5053523

Namangan


24

56

S H E R B O Y E V AM A FT U N A

M U Z A FFA R   QIZI

A B

4296534


Namangan

25

57A B D U G 'A N IY E V A

M A D IN A H O N

A BD U LH AM 1D  QIZI

A B


4502054

Namangan


26

58

SU L A Y M O N O V AM A X L IY O X O N

J O'R A BO Y   QIZI

A B

2544951


Farg'ona

27

59B O L T A B O Y E V

S H A X B O Z B E K

IB R O X IM JO N   OG'Ll

A A


2505002

Andijon


28

60

T O S H T E M IR O V AG U LSH O D A X O N

1SMONALI  QIZI

A B

54344


Andijon

29

61TOSHTEMIROVA

OB IDA


MUXIDD1N  QIZI

A B


3670905

Farg'ona


30

63

A B D U G 'A F O R O V AG U L M IR A

T U R SU N A L I  QIZI

A B

4749712


Namangan

ANDIJON DAVLAT TIBBYOT  INS!  I l l

OLIY HAMSHIRALIK ISHI TA'LIM  YO'NALISHINING

KASBIY (IJODIY) IMTIXONIGA MILLIY 3-GURIJH  RO’YXATI

1)1. LA JVs

F A M IL IY A S I

ISM  I


OT AS IM   IS M I

P A S P O R T

Q ISY II

Y IL O Y A T I

1

64

M AM  UT A L IY E VU T K IR B E K

M U XT O RA LI O'G'LI

AA

8361091


Namangan

2

66A B D U JA L IL O V A

X U SN IYA XO N

A B D U X A L IL  QIZI

A A


4126421

Farg'ona


3

67

X A M R A K U LO V AG U LJA X O N

YO KU BJO N   QIZI

AB

5374212


Namangan

4

68G 'AFURO VA

NIGORAXON

ABDURASII1D QIZI

AA

5772386Andijon

5

70Z A YLO BID IN O V A

G A V X A R O Y

M UXIDDIN  QIZI

AB

5640132Namangan

6

71SO B IT BEK O V A

NAZOKATXON

IL Y O SB L K  QIZI

AB

648049Namangan

7

72KA M A LO VA

M A V LU D A XO N

JA L O LQ IZ I

A A


9055849

Namangan


8

73

M EXM O N  A L IY E V AM AFTUNA

IZZATULLO  QIZI

AB

3454189


Farg'ona

9

74XO LM ATO VA

ODINAXON


ROZIQJON QIZI

AB

5304719Farg'ona

10

75A B D U X A L IM O V A

BARNO XO N

O LIM JO N QIZI

AA

9688711Andijon

11

76B O 'R IB O Y EV A

ZARNIGOR


G'AYRATJO N  QIZI

AA

7395794Andijon

12

77AN V A R JO N O V A

JU M A G U L

A B R O R B E K  QIZI

AA

8010486Andijon

13

78SH ERAL1YEVA

G A V X A R O Y

RAXIM JO N   QIZI

AB

4619627Andijon

14

79JO 'R A Y E V A

SA YO XA TXO N

A BD U M U XT A R O VN A

AA

1800186Andijon

15

80ISXA KO V A

GULNOZA


ILDAR QIZI

AB

2720464Andijon

16

81TO'RAJO NO VA

DILNOZAXON

SHUHRAT B EK   QIZI

AB

3941189Andijon

17

82Zl KIRO VA

G U LR U X

A BBO S QIZI

AB

5707147Qashqadaryo

18

83O’KTAM O VA

M AFTUNAXO N

XUSNI DIN  QIZI

AA

8641429Farg'ona

19

84RAXM O N O VA

SH OX I ST A

BA X T IYO R  QIZI

AB

317682Farg'ona

20

85TO'XTASINO VA

OM INAXON

G'l YOSIDDIN  QIZI

AA

9173897Farg'ona

21

86QODIROV

A SA D B E K

D AVLATJO N OG'U

AB

4205449Farg'ona

22

87RIVO JID D IN O VA

SH O XSA NA M

TO XIRJO N QIZI

A A


3771396

Andijon


23

88

ER G A SH EV AG U LM IR A

M EL IB O Y E V N A

AB

2902429


Andijon

24

89SO LIY EV A

DILNOZAXON

ILXO M JO N  QIZI

AB

5801992Farg'ona

25

90M AM ASO DIQO VA

M O X LA R O Y IM

SOY IBJ ON  QIZI

A A


8032084

Andijon


26

91

M O'YDINOVAGUI .Cl IIROY

ASIRIDIN  QIZI

A A

3447602


Andijon

27

92R A X IM O V A

M U X LISA

NOS IR JON QIZI

AB

5240159........

Namangan


28

93

RAXM O N O VAMUXL1 SAXON

B A X R O M B E K  QIZI

AB

15981 13


Farg'ona

29

94SH O KIRO YA

M A DIN AXON

IJB A Y D U L L A  QIZI

A A


1281925

Andijon


30

95

SO LIY E V AM A X IJY O X O N

ERKIN  JON QIZI

AB

625041


Andijon

ANDIJON  DAVLAT TIBBYOT  INSTITUTI

OLIY  HAMSHIRALIK  ISIII  TA'LIM  YO'NALISHINING

KASBIY (IJODIY) IMTIXONIGA  MILLIY 4-GURUH  RO'YXATI

JVo


DELA jV«

FAM ILIYA SI

ISM I

OTASIM  ISMIPA SPORT 

QISMI


VILOYATI

1

96X A S A N B O Y E V A

SARV1NOZ


SH A V K A T JO N  QIZI

A B


5346589

Namangan


2

97

N E M A T IL L A Y E V AZ1YODAXON

RAXM AT1LLA QIZI

A A

5684935


Farg'ona

3

98A X M A D JO N O V A

OB1DAXON


G 'A Y R A T  QIZI

A B


2672521

Andijon


4

99

M UXITD1NO VAODIN AXO N

M O'SAJON  QIZI

A B

3000926


Namangan

5

100M A X M U D O V A

B U SO JID A

O T A B E K  QIZI

A B


3754817

Andijon


6

101


M A M A R A S U L O V A

D ILY O R A X O N

M U Q IM JO N O VN A

AA

1740140Andijon

7

102T O 'X T A M A T O V

SH A H Z O D B EK

SO Y IB JO N  O'G'LI

AB

2087336Namangan

8

103G A N IY E V A

XUSN1DAXON

IX VOL DIN  QIZI

AB

6150380Andijon

9

104X A M ID O V A

M UQAD D AS

A B D U M A L IK  QIZI

A B


5590208

Andijon


10

105


O B ID B O Y E V

N E'M A T U LLO

M A X A M M A D A LI  O'G'LI

A B


4551432

Namangan


11

106


M A M ED O V A

O Y ISH A X O N

S H O Y A T B E K  QIZI

AA

5774825Andijon

12

107M IR Z A N A JO T O V A

G U LBA H O R

ELM U R O D  QIZI

AB

1425940Namangan

13

108E R G A S H E V A

G U LSA N A M

RUST AM JON  QIZI

A A


9618109

Andijon


14

109


O 'SM O NO VA

F ER U Z A XO N

B A X O D IR JO N  QIZI

AA

9643102Andijon

15

1 10A X M A D JO N O V A

MU XL1 SAXO N

R A X IM JO N  QIZI

A B


2947020

Andijon


16

111


O X Y O 'LJO N O V A

M O X L A R O Y IM

M IRFO Z IL QIZI

A B


5460582

Andijon


17

112


T O 'LANO VA

MOX1BONU


A BB O SJO N   QIZI

A A


5093910

Andijon


18

113


SO B IR O V A

X A Y O T X O N

XOSHI'M QIZI

AA

7042781Namangan

19

114SA TTO RO VA

YO RQ IN O Y

A BD U R A X M O N O V N A

AA

6215385Farg'ona

20

115SOB1ROV

A K M A LJO N

R A V SH A N JO N  O'G'LI

AA

4571114Namangan

21

116B A X R O M O V A

Z U LX U M O R

N O D IR B E K  QIZI

A B


5958035

Andijon


22

117


ABDUQOD1ROVA

Z U L X U M O R

G 'U LO M JO N  QIZI

A B


222431

Farg'ona


23

118


O LIM O V A

G U LBA H O R

O RIFJO N  QIZI

AA

7149101Farg'ona

24

119M A M IR O V A

Z U LX U M O R X O N

X A K IM JO N  QIZI

A A


8509452

Farg'ona


25

120


S H E R A L IY E V A

M UM  IN AXO N

A K M A LJO N  QIZI

AB

924513Farg'ona

26

121Y O 'LD ASH O V A

H A V A SX O N

O BID JO N  QIZI

A A


8636852

Farg'ona


27

122


R A X IM O V

K A R IM JO N

KO M ILJO N   O'G’LI

A B


5298810

Andijon


28

123


R A X M O N O V A

SARV1NOZ


ISM O IL QIZI

AA

8799692Farg'ona

29

124R A X M O N O V A

FA RA N G IZ

ISM O IL QIZI

AB

5417123Farg'ona

30

125M A M A T U SM O N O V A

S U R A Y Y O X O N

Y A X Y O JO N  QIZI

A A


8939142

Farg’ona


ANDIJON  DAVLAT TIBBYOT INSTIT

OLIY HAMSHIRALIK ISHI  TA'LIM  YO'NALISHINING

KASBIY (IJODIY)  IMTIXONIGA  MILLIY 5-GURUH  RO’YXATI

JVfi D ELA JVo

F A M IL IY A S I

1

  ISM  IOT AS INI  ISM I

PAS PORT 

( JIM  lL ..

V ILOY ATI

1

126


TURSUN BO YEVA

MAFTUNABONU

JOXONGIR QIZI

AA

5337282Andijon

2

127KOMILOVA

ZILOLAXON

NAZIR JON  QIZI

AB

960153Farg'ona

3

128TO'XTAM IRZAYEVA

NILU FAR


IBODULLA QIZI

AB

447764Namangan

4

129BANNOBOVA

NOZ1GUL


ABDUQODIR QIZI

AA

6439463Farg'ona

5

130AXM AD A LIY EV  A

DILSHODA


SHARIF JON QIZI

AB

833506Namangan

6

131MUMINOVA

NARGIZAXON

ASROLJON QIZI

AB

3325496Farg'ona

7

132XAKIM OVA

SHOIRAXON

ADILJONOVNA

A A


1881190

Andijon


8

133


O'KTAMOV

XUDOBERDI

QOBILJON O'G'LI

AA

9011627Farg'ona

9

134TURSUNBEKOVA

BEGOYIM


RAXMONAL1 QIZI

AA

9169658Farg'ona

10

135XOLJO'RAYEV

MARDONBEK

BOHODIRJON O'GLI

AA

7432680Farg'ona

11

136MUXTOROVA

OYGUL


OL1MJON QIZI

AB

947763Andijon

12

137JAKBA RO VA

IBODATXON

XAM IDILLO QIZI

AB

582094Andijon

13

138XOMITOVA

M ASHKURA

SAYDIUM AR QIZI

AB

54103Farg'ona

14

139XASANOVA

OYDINOY


XAYRU LLO  QIZI

AA

9653892Andijon

15

140TURG'UNBOYEVA

NOZANIN


NURIDDINJON QIZI

AA

9512862Namangan

16

141XUJAYO RO VA

GULCHEXRAXON

ABDU RASUL QIZI

AB

881802Andijon

17

142SHARIPOVA

MALOXAT


ISRAILOVNA

AA

1493923Andijon

18

143JAKBA RO VA

DURDONAXON

kOZIMJON QIZI

AA

9464140Andijon

19

144JALOLOVA

NIGORAXON

NURILLOXON QIZI

A A


7432465

Farg'ona


20

145


IXTIYOROVA

SHAXNOZAXON

1LXOMJON  QIZI

A A


5686377

Namangan


21

146


MA'RUFOVA

YULDUZXON

XASANBOY QIZI

AA

9397010Namangan

22

147BOY M1RZ A Y E V A

SHOXISTAXON

XAYRU LLO  QIZI

AB

2637270Namangan

23

148ABDURAXMANOVA

FERUZA


IXTIYOR QIZI

AA

6593998Namangan

24

150OLIMJONOVA

DILAFRUZ


ODILJON QIZI

AB

4135492Farg'ona

25

151TESH ABO YEVA

SHODIYABONU

YAMINJON QIZI

AA

7037841Andijon

26

152TO'YCHIYEVA

CHAROSXON

OLIMJON QIZI

AA

9560470Farg'ona

27

153ERGASHEVA

NIGORAXON

NE'MATULLO QIZI

AB

581  1739Andijon

28

154ERGASHEVA

MAMLAKATXON

ISMONJON  QIZI

AB

2218103Namangan

29

155AHMEDOVA

NILUFARXON

AVAZJON QIZI

AA

8172451Farg'ona

30

156AKRAMJONOVA

AROFATXON

ABDUKARIM  QIZI

AA

5856401Andijon

A N DIJO N   DAVLAT T I B B Y O T   INSTITUTI

O L I Y   H A M S H I R A L I K   ISHI  T A 'L IM   YO'N A LISH IN IN G

K A S B I Y   (IJO D IY )  IMTIXO NIGA  M IL L I Y   6-GURUH  RO'YXATI

JVo


DELA

JVs


F A M IL IY A S I

ISM I


O TA SIN I  ISM I

PASPO RT


Q ISM I

V ILO Y A T I

1

157


SOYIBJONOVA

SADOQATXON

XUSNIDDIN QIZI

AA

9202559Farg'ona

2

158SHAROPOVA

G U LXA YO

MAXAMMADJON  QIZI

AA

6241300Farg'ona

3

159OUM OVA

DILAFRUZ


DILSHODJON QIZI

AB

673225Farg'ona

4

160M ELIQO 'ZIYEVA

ZULF1YAXON

DILMURODJON  QIZI

AB

2703899Farg'ona

5

161RO X M O N BERD IYEVA

SAYYORAXON

11UDAYBERDI QIZI

AB

2561628Namangan

6

162RAXMONOVA

SHAXNOZAXON

XAYH  BOYLVNA

AB

6767981Farg'ona

7

163JO 'RAYEVA

HAMROXON


OBIDJON  QIZI

AB

520967Andijon

8

164G'AN IYEVA

M UHLISA


G'AFURJON  QIZI

AB

6235465Namangan

9

1651BAYD ULLAYEVA

M OXICHEXRAXON

ABD U V AXO B QIZI

AB

1067272Andijon

10

166IBROXIM OVA

ZARI FAXON

IS MOIL JON  QIZI

AA

3603656Andijon

11

167RUSTAMOVA

ODINAXON


XURSANDJON QIZI

AB

6097472Farg'ona

12

168ABD URAUFO VA

XILO LA


ABD ULA TIE QIZI

AB

737938Farg'ona

13

169M IRZAM BO YEVA

DURDONA


ABD ULBO RI QIZI

AB

794913Namangan

14

170XO LJO 'R A YEV A

REJABXO N

ALISH ER QIZI

AA

5774314Andijon

15

171A B D U LL A Y E V A

ZU LXU  M OR X ON

M IJ ROD BEK QIZI

AB

1031806Andijon

16

172RAXMONJONOVA

RUXSORAXON

RAVSH AN BEK  QIZI

AB

4505754Andijon

17

173SOATOVA

MOXLARBONU

MAXMUDJON QIZI

AB

4488863Farg'ona

18

174MUROD1LOVA

MUKADDASXON

MURODILOVNA

AA

4254605Farg'ona

19

175VALIJON OVA

MUMTOZA


NABIJON QIZI

AB

950702Namangan

20

1771BROX1MOVA

IQBOLOY


IK ROM JON  QIZI

AB

285362Andijon

21

178SALOXIDDINOV

ABBOSXON


JAMOL1DIN O’G'LI

AA

6571284Farg'ona

22

179YO 'LCHIBO YEVA

MUN1SXON


ADHAMJON QIZI

AA

8054655Namangan

23

180AZIZOVA

M O XICH EXRA

A DX AM JON  QIZI

AB

37971  1Andijon

24

181YO'LDASH A L IY E V  A

X1LOLAXON

ERCiASI IAI.I  QIZI

AB

768873Andijon

25

182AMINJONOVA

SHOXSANAM

MUXS IN JON QIZI

AA

6491736Farg'ona

26

183ABDUSATTOROV

ABDUXAL1L

RAXMONJON O'G'LI

AB

4226751Namangan

27

184IMINOVA

OZODAXON


XAMIDI LI .0 QIZI

AA

9901501Andijon

28

185HAKIMJONOV

ALISH ER


ODILJON O'G'LI

A A


2077801

Andijon


29

186


SHAROBOVA

NASIBAXO N

SIROJIDD1N QIZI

AB

4607283Andijon

30

187ORTIKOVA

OZODAXON


OTABEK QIZI

AB

3785610Andijon

ANDIJON  DAVLAT TIBBYOT  INSTITUTI

OLIY HAMSHIRALIK  ISHI  TA'LIM  YO'NALISHINING

KASBIY (IJODIY)  IMTIXONIGA  M1LL1Y  7-GURUH  RO'YXATI

JVa


D ELA

JV«


F A M IL IY A S I

ISM I


O T A SIN I  ISM I

PA SPO R T

Q IS M I

YTLOY ATI

1

188


A X M A D JA N O V A

D ILFU ZA

A BD U R A SU L QIZI

AA

6995674Namangan

2

189G'AFFOROVA

MOl 11NURXON

YOQUBJON  QIZI

AB

4534052Namangan

3

190OMONOVA

AS1LAXON


YUSUBAL1  QIZI

AB

1573788Andijon

4

191A B D U X A LIL O V A

M A XFU ZA

ZAHIR1DDIN  QIZI

AA

6023025Namangan

5

192QODIROVA

UM IDAXON

ILXOM JO N QIZI

AB

914193Namangan

6

193SO BIRO VA

ANZIRATXO N

RAXVIONA1  I  QIZI

AA

6244265Farg'ona

7

194SUL/LONOVA

SHAXODATXON

IQBOLJON  QIZI

AB

1928161Farg'ona

8

195B 0 7 0 R 0 V A

SEV A R A

SO I ELI ON  QIZI

AB

5730281Namangan

9

196XO LM 1RZAYEVA

MADINABONU

A BD U LA Z IZ  QIZI

AB

5327642Farg'ona

10

197M O'MINOVA

M U X LISA X O N

LU T FU LLA  QIZI

AA

3774634Andijon

11

198JU M A B O Y E V A

MAD1NAXON

IJLU G 'B EK  QIZ.l

AA

1501074Andijon

12

199QOSIM OVA

G U LA SA L

I  ARXODJON  QIZI

AB

108048Farg'ona

13

200YUNUSO VA

N A SIBAXO N

IZZAT1LLO QIZI

AB

3274212Andijon

14

201M U XA M M A D JO N O VA

SFIAXZODAXON

SHUXRATJON  QIZI

AA

8416410Farg'ona

15

202BERD  A L IY E V  A

M AV LU D A

OR IB J ON  QIZI

AA

4365129Namangan

16

203K E L D IB O Y E V

A B B O S B E K

ABD USAM AD  O'G’Ll

AA

4454556farg'ona

17

204XAL1LOVA

ODINAXON


A B D U X A K IM   QIZI

AB

3908931Farg'ona

18

205M AM ADJONOVA

DURDONA


SHUKLJRJON  QIZI

AB

2436096Namangan

19

206SOTVOLD1YEV

V A LISH ER

A LISH ER  O'G’Ll

AA

9457544Farg'ona

20

207A BD U RA XM O N O VA

MOXLAROY1M

ODII.JON  QIZI

AA

7697019Farg'ona

21

208M AXM U D JA N O VA

MUA TTARXON

QOBILJON  QIZI

AB

2835931Namangan

22

209M A.VI1R A L IY E V

NO'MONJON

IMOMALI  O'G'LI

A A


3829812

Namangan


23

210


Y U LD A SH EV A

GULNORAXON

1LHOMJON  QIZI

AA

9209728Farg'ona

24

211ISM OILOVA

AZIZ A X  ON

XAYR1LLO QIZI

A B


1641716

Andijon


25

212


S H E R A L IY E V A

M OHIGUL


R U ST A M BEK  QIZI

AB

4038560Andijon

26

213A N O R BO YEVA

M O XID IL

VALIJO N   QIZI

AA

9750444Namangan

27

214X U D A Y B E R D IY E V A

M ADINA


SHOKIRJON  QIZI

AB

3337151Namangan

28

215T U RG 'U N BO YEV A

M U X A Y Y O X O N

DILSHOD QIZI

AB

775590Namangan

29

216A B D U L L A Y E V A

DIES HO DA

ABD UX AM ID QIZI

A A


7954522

Farg'ona


30

217


TOL1POVA

N1LU1  ARXON

ABDl  JA B B O R  QIZI

A A


6888811

Andijon


ANDIJON  DAVLAT T IB B Y O T   INSTITUTI

OLIY  H A M SH IR A L IK   ISHI  TA'LIM  YO'NALISHINING

KASBIY  (IJODIY)  IMTIXONIGA  M IL L IY   8-GURUH  RO'YXATI

JV®


D ELA

JV»


F A M IL IY A S I

ISM I


O T A SIN I  ISM I

PA SPO RT

Q IS M I

M L O Y A T I

1

218


N U R M A T O V A

L A Z O K A T X O N

Y O ’L D A S H B O Y   QIZI

A B


1642757

Andijon


2

219


T O JIB O Y E V A

X U R S H ID A B O N U

U L U G 'B E K   QIZI

AA

8804183Andijon

3

220U SM O N O V A

H A V A S X O N

M U X A M M A D A L 1   QIZI

A A


9821457

Farg'ona


4

221


T U R S U N O V A

S A ID A X O N

A B D U G 'A F F O R  QIZI

A B


833479 Namangan

5

222R O 'Z IY E V A

M U X L IS A X O N

M A L IK JO N   QIZI

A B


839246

Andijon


6

223


R A H M O N O V A

M A H L IY O

A Z A M JO N   QIZI

A B


4901942 Namangan

7

224SO D IQ O V A

D IL A F R O ’Z

U L U G 'B E K   QIZI

AA

6648535Farg'ona

8

225E R K  IN O VA

S H A X N O Z A

B A X R O M JO N   QIZI

AA

1367961Andijon

9

226A B D U S A T T O R O V

A B D U L A Z IZ

A B D U V A X O B   O'G'LI

AA

5659892 Namangan10

227


O B ID JO N O V A

X A V A S X O N

O D ILJO N   QIZI

A A


1419271

Farg'ona


11

228


N U R A L IY E V A

N 1 LU FA R X O N

T O X IR JO N   QIZI

AA

6402526Andijon

12

229Y O 'L D A S H E V A

N A R G IZ A

U SM O N JO N   QIZI

AA

8210419 Namangan13

230


A B D U M A N N O N O V A

Z A R N IG O R

SH O 'H R A T JO N   QIZI

A B


5368335

Namangan


14

231


1 N O Y A T IL L A Y E V A

B A H R IN IS O

M U R O D JO N   QIZI

AA

9287145Andijon

15

232B O L T A B A Y E V A

R O B IY A X O N

U SM O N   QIZI

A B


3424726

Farg'ona


16

233


TEM 1RO VA

Z IL O L A

A B D U Q O D IR   QIZI

AA

6221863Namangan

17

234Y O 'L D A S H E V A

S E V A R A X O N

O M A T JO N   QIZI

CL

2560618Andijon

18

235A B D U M A N N O B O V A

JU M A G U L

A B D U M A L IK JO N   QIZI

AA

915152Andijon

19

236A B D U Q O D IR O V A

X U M O R O Y

A B D U N A Z A R   QIZI

AA

1353004Andijon

20

237JA K P A R O V

R A X M O N JO N

IL X O M JO N   O'G'LI

A A


8309598 Namangan

21

238X A L B E K O V A

D IL O R A M X O N

ISR O IL JO N   QIZI

A A


9462435

Andijon


22

239


SO D IQ O V A

FAR1DAXO N

SFIER BO 'T A   QIZI

A A


7421440

Farg'ona


23

240


X A B 1 B U L L A Y E V A

O M IN A X O N

X A Y R U L L O  QIZI

A A


9636107

Andijon


24

241


Q A X X O R O V A

R U X S O R A X O N

X A Y R U L L A   QIZI

AA

7082172Andijon

25

242U M A R A L IY E V A

G U L C H E X R A X O N

T O X IR JO N   QIZI

AA

3333266 Namangan26

243


R A S U L O V A

EZO ZX O N

KOM1LJON  QIZI

AA

6255587Farg'ona

27

244G A V X A R O V A

G U L X A Y O

A K B A R JO N   QIZI

AA

1191630Andijon

28

245O T A JO N O V A

S E V A R A

Q O B U L JO N   QIZI

A B


4708923

Andijon


29

246


K A R IM O V A

S H O X S A N A M

A V A Z B E K  QIZI

AA

3914994Andijon

30

247A B D U Q A Y U M O V A ,

N A F IS A X O N

IL X O M JO N   QIZI

AA

475652Andijon

A N D I JO N   D A V L A T  T I B B Y O T   IN STITU TI

O L I Y  H A M S H I R A L I K   ISHI  T A ’ LIM  Y O ’N A L ISH IN IN G

K A S B I Y   (I JO D IY )  IM T IX O N I G A   M I L L I Y   9-GURUH  R O ’ YXATI

D E L A


JVo

F A M IL IY A S I

IS M I

O T A S IN I  IS M IP A S P O R T

Q IS M I


V IL O V A T I

1

248X A M 1 D U L L A Y E V A

M A R X A B O

X X X

A B


1787991

Andijon


2

249


IS R O IL O V A

G U L A S S A L

M A M A S O l  1

  Q IZ I


A B

4062125


Andijon

3

250A B D U G 'A N IY E V A

Z U L F IY A X O N

1 S L O M B E K   Q IZ I

A A


9719951

Andijon


4

251


A B D U R A S H 1 D O V A

K A M O L A

A L IS H E R   Q IZ I

A A


7164761

Andijon


5

252


Q U C H Q O R O V A

M A X S U M A X O N

S O B IR JO N   Q IZ I

A A


9272552

Andijon


6

253


E G A M B E R D IY E V A

Y U L D U Z X O N

M A M A S O L I  Q IZ I

A B


2505814

Andijon


7

254


K A R IM O V A

B A X R 1 D IL X O N

B A X R O M JO N O V N A

A B


2752937

Andijon


8

255


J A B B O R O V A

M U B 1 N A X O N

U L U G ’B E K   Q IZ I

A B


3448127

Andijon


9

256


O R T IQ O V

IN O M JO N

IS L O M JO N   O 'G 'LI

A A


6218879

Farg'ona


10

257


K O M IL O V A

D IL A F R U Z

M A N S U R JO N   Q IZ I

A B


883946

Andijon


11

258


A K M A L JO N O V A

F A R O G 'A T X O N

A K M A L JO N   Q IZI

A A


4498027

Farg'ona


12

259


N A Z IR O V A

S A R V IN O Z X O N

H A M D A M JO N   Q IZ I

A A


8315418

Farg'ona


13

260


U M A R JO N O V A

Y U L D U Z X O N

K O M IL JO N   Q IZ I

A B


62312

Namangan


14

261


T O L IB O V A

Z 1 LO LA X O N

A K M A L JO N   Q IZ I

AA

9608273Farg'ona

15

262S O T V O L D IY E V A

G U L Z O D A

A L IJO N   Q IZ I

A A


9754170

Farg'ona


16

263


A B D U L A Z IZ O V A

M A V JU D A

IB R O X IM JO N   Q IZ I

AA

5843744Farg'ona

17

264X O S H 1 M O V A

M A H F U R A T X O N

M A H A M A D S 1 D IQ   Q IZ I

A B


2088824

Farg'ona


18

265


T U R S U N B O Y E V A

M U X L IS A

M U X A M M A D Q IZ I

A A


9768439

Namangan


19

266


O 'R IS H O V A

R U X S O R A

D A V R O N B E K   Q IZ I

A B


509587

Andijon


20

267


A X M A D JO N O V A

1Q BO LO Y

A 'Z A M JO N   Q IZ I

A B


4668065

Namangan


21

268


S A Y F U T D 1 N O V A

M A F T U N A X O N

IL X O M JO N   Q IZ I

A A


4141612

Andijon


22

269


M A T K A R IM O V A

M A D 1 N A X O N

IL X O M JO N   Q IZ I

A B


5393684

Farg'ona


23

270


"I VI VL7 J IT 

vj

 VUVI7 V^rT’O 'V

A

D IL S A N A M X O NIS L O M JO N   Q IZ I

A A


3403584

Farg'ona


24

271


A M IN O V

X A M 1 D U L L O

IB O D U L L O   O 'G ’Ll

A A


6377973

Farg'ona


25

272


X U K U M JO N O V A

M U S H T A R IY

ZAP A R B I -K  Q IZ I

A B


5515720

Andijon


26

273


A K B A R O V A

U M ID A X O N

IK RO M  JO N   Q IZI

AA

6196209Andijon

27

274D JU R A Y E V A

M A H L 1 Y O X O N

D IL S H O D  Q IZ I

A A


7994016

Farg'ona


28

275


A H M A D JO N O V A

M OX1D 1LXO N

M A H M U D JO N   Q IZ I

A B


5329313

Andijon


29

276


K A Y U M O V A

G A V X A R O Y

A B D U G 'A N I  Q IZ I

A B


127408

Andijon


30

277


Q O 'S H A Q B O Y E V A

S H O D IY A

B A X R ID D IN   Q IZI

A A


9722422

Andijon


A N D IJO N   D A V L A T  T IB B Y O T   IN S T IT U T I 

O L IY  H A M S H IR A L IK   IS H I  T A 'L IM   Y O 'N A L IS H IN IN G  

K A S B IY  ( IJ O D IY )   IM T IX O N IG A   M I L L I Y   10-GURUH  R O 'Y X A T I

JVfe


DELA

JVo


F A M IL IY A S I

ISM I


O TASINI  ISM I

PASPORT


O ISM I

V ILO Y A T I

1

278


T U R SU N O V A

1 RODAXON

IB R O X IM  QIZI

A B


749992

Andijon


2

279


G 'O FURO VA

D ILFU ZA

R A X M A T IIT A   QIZI

A A


8498500

Andijon


3

280


O BID JO N O V A

N O D IR AXO N

B A X T I YORJON  QIZI

A A


5955663

Andijon


4

281


Q U R BO N O V A

M O H IG U L

A V A Z JO N   QIZI

A B


3449808

Farg'ona


5

282


IB R O X IM O V A

RA'NOXON


BA X T I YO RJO N  QIZI

A B


2989761

Andijon


6

283


ABD U RA 1M O VA

M AS HX U RA XON

G 'A YR A T IO N   QIZI

AB

5059178Andijon

7

284V A LIJO N O V A

IN O BATXO N

N A B I JON  QIZI

A B


2897660

Andijon


8

285


T O 'X T A SIN O VA

DURDONA


U LU G 'B F K   QIZI

A B


5323398

Andijon


9

286


X U D A Y B E R D IY E V A

M A D IN A XO N

X A Y R U L L O  QIZI

A B


5369284

Andijon


10

287


R A X M A T O V A

SOL1HABONU

A N V A R JO N   QIZI

A B


5187573

Andijon


11

288


B A N N O PO V A

O 'G 'ILO YXO N

A B D U X A Y O IQ IZ I

AA

8121312Farg'ona

12

289M 1RAXM ED O VA

FA RANG IZ

N L MONJON  QIZI

A B


5212067

Farg'ona


13

290


N A B IJA N O V A

G U L X A Y O

RA VSH A N   QIZI

A A


5840464 Namangan

14

291PO ZILO V A

FA RANG IS

R A X M A T JO N   QIZI

AA

2481259 •  Farg'ona

15

292OD1LOVA

M U SLIM A X O N

OTA B E K   QIZI

A B


5005744

Andijon


16

293


T U R SU N O V A

SH O XIST A

A B D IJL X A M ID  QIZI

A B


1646097 Namangan

17

294A B D U X A L IL O V

M A Q SA D B E K

M IR ZO X ID  O'G'LI

A B


2236077

Farg'ona


18

295


SU LT O N O V A

M AD IN A XO N

TO X IRJO N   QIZI

A A


418034

A ndijon


19

296


A S Q A R A L IY E V A

M A'SU M A

X A Y R U L L O  QIZI

A B


3011852 Namangan

20

297A BD U G 'A FFO R O V A

M AFTU N A

O Y B E K  QIZI

AA

7389916Andijon

21

298MAMAD1NOVA

FARO G'AT

SH ARO BID D IN   QIZI

A B


121508

Andijon


22

299


M A R U FJO N O V A

OZODAXON


Ml ROD ILJON  QIZI

AA

7829890Andijon

23

300G 'U LO M O VA

M U X A Y Y O

A B D U SA LO M O V N A

AA

9716922Farg'ona

24

301D A V R A N O V A

ZA R N IG O R O Y

T A SH PU LA T JO N O V N A

AA

8049535Andijon

25

302KAD1ROVA

M A V JIJD A

X O LM U R O D O V N A

A B


6050506

Andijon


26

303


IS M O N A L IY E V A

M UM TOZA

ISOQJON  QIZI

A B


5200027

Namangan


27

304


M A T K A R IM O V A

OM ATXO N

IK ROM JON  QIZI

A B


2203602

Andijon


28

305


M A M A D A LI Y E V A

M AL1KAXON

ERG AS H AL I  QIZI

A B


4935509

Andijon


29

306


B A B A JO N O V A

M A H LIY O

Z U X R ID IN   QIZI

A B


4685201

Namangan


30

307


KA R IM O V A

SF V A R A

ILX O M JO N   QIZI

AA

7430755Namangan

A N D IJO N   D A V LA T   T IB B Y O T   INSTITUTI 

O LIY   H A M S H IR A L IK   ISHI  TA 'LIM   Y O ’NA LISH IN ING 

K A SB IY   (IJODIY)  IMTIXONIGA  MILL1Y  11-GURUH 

RO'YXATI


JVo

D E L A


JV

l

>F A M I L I Y A S I

I S M I


O T A S 1 N I  I S M I

P A S P O R T

Q I S M I

V I L O Y A T I

1

308


A B D U M U T A L IB O V A

D IL D O R A X O N

M U Z A F F A R   Q IZ I

A B


3979200

Andijon


2

309


M A X M U D O V A

M A V L U D A X O N

Q O B IL JO N   Q IZ I

A A


1298372

Farg'ona


3

310


T U R S U N O V A

M A K T U B A B O N U

A L IS H E R   Q IZ I

A A


9232328

Namangan


4

311


X O S JL JO N O V A

N IG O R A X O N

X A S A N B O Y   Q IZ I

A A


2998303

Andijon


5

312


X O L M A T O V A

O 'G 'IL O Y

B A X T IY O R   Q IZ I

A A


7941402

Farg'ona


6

313


O R 1 F JO N O V A

D IL N U R A X O N

R A V S H A N JO N   Q IZ I

A B


3850929

Farg'ona


7

314


H U S A N O V A

S H O X ID A X O N

S H A X O B ID D IN   Q IZ I

A B


4975862

Namangan


8

315


X U D O Y B E R G A N O V A

O D IN A


R A X M O N JO N   Q IZ I

C T


4268117

Namangan


9

316


G 'O P U R O V

O T A B E K

G 'A N IJO N   O 'G 'LI

A A


8357693

Farg'ona


10

317


R A X M O N O V A

M A X L IY O

S A Y F ID D IN O V N A

A B


2970069

Andijon


11

318


K A R IM JO N O V A

N O Z IM A

S O B IR JO N   Q IZ I

A B


918500

Namangan


12

319


A X M A D A L I Y E V A

Z 1 L O L A X O N

A K R A M JO N   Q IZ I

A B


5970744

Andijon


13

320


M U S A Y E V A

A R O F A T X O N

B A X T IY O R JO N   Q IZ I

A A


9029451

Farg'ona


14

321


A K B A R Z O D A

G U L IM O H

N A Z IR  JO N   Q IZ I

A A


9790078

Farg'ona


15

322


A Z IM O V A

M U X L IS A

R A V S H A N B E K   Q IZ I

A A


6646210

Andijon


16

323


N IS H O N O V A

D IN O R A

A Z A M A T JO N   Q IZ I

A B


3841806

Namangan


17

324


Q O 'C H Q O R O  V  A

D 1 Y O R A X O N

K A R IM O V N A

A B


896011

Farg'ona


18

325


A B D U G 'U  L O M O V A

N IL U F A R X O N

D IL S H O D   Q IZ I

A B


2641114

Farg'ona


19

326


E G A M B E R D I Y E V

J A S U R B E K

IM O M A L I  O 'G ’L l

A A


839373

Farg'ona


20

327


K O D IR O V A

M U B O R A K X O N

A B D U M U T A L IB   Q IZ I

A B


932976

Andijon


21

328


A B D U V A X O B O V A

M U S L IM A

X A B I B U L L O Q I Z I

A B


1723240

Namangan


22

329


IS M O IL O V A

G U L B A H O R

X A S A N B O Y   Q IZ I

A B


2595500

Andijon


23

330


A X L ID IN O V A

K O M IL A X O N

M U N T O Z JO N   Q IZ I

A B


673866

Farg'ona


24

331


S A T T O R O V A

G U L N O R A

HA M Z  A L I Y E V N A

A A


2183607

Namangan


25

J J Z


R O 'Z IV A L IY E V A

L A Z O K A T X O N

T O S H P O 'L A T  Q IZ I

A A


3344899

Andijon


26

^ o


3 3

 

jR A V S H A N O V A

D IL N O Z A X O N

A N V A R B E K   Q IZ I

A B


3978817

Andijon


27

334


Q A X X O R O V A

O Z O D A X O N

A B D U R A X M O N   Q IZ I

A A


8076983

Andijon


28

335


X O L D A R O V A

M A S H X U R A X O N

Q U D R A T B E K   Q IZ I

A B


3874336

Andijon


29

336


A Z IM O V A

S O H IB A X O N

IS O JO N   Q IZ I

A A


5674383

Farg'ona


30

337


J O N IB E K O V A

Z IY O D A X O N

F O Z IL JO N   Q IZ I

A A


5766913

Andijon


ov

2017 yil


TUTI

ANDIJON  DAVLAT TIBBY OT 

OLIY  H A M S H IR A L IK   ISHI  TA'LIM  YO'NALISHINING 

KASBIY  (IJODIY)  IMTIXONIGA  M ILL IY   12-GURUH  RO'YXATI

JVo

D E L A


JVs

F A M IL IY A S I

IS M I

O T A S IN I  IS M IP A S P O R T

Q IS M I


V IL O Y A T I

1

338S U L T O N Q U L O V A

D U R D O N A X O N

IL X O M JO N   Q IZ I

A B


4405469

Andijon


2

339


rS R O IL O V A

N IL U F A R X O N

B IL IM JO N   Q IZ I

A B


657616

Andijon


3

340


A B D U K A R IM O V

IS M O IL JO N

B A X O D IR JO N   O ’G 'LI

AA

1808875Farg'ona

4

341S H A X O B ID D IN O V A

D 1 LA FR U Z

N IZ O M ID D IN   Q IZ I

A A


6847290

Farg'ona


5

342


E R G  A SI 11  V A

R O 'Z IX O N

Z IY O D U L L A   Q IZ I

A B


6164581

Farg'ona


6

343


T U X T A S IN O V A

JA M IL A B O N U

N O D IR B E K   Q IZ I

A B


3194184

Andijon


7

344


IM IN O V A

K A M O L A X O N

IL X O M JO N   Q IZ I

A B


418152

Farg'ona


8

345


Q O S1 M JO N O V A

O N A X O N

IL X O M JO N   Q IZ I

A B


249790

Andijon


9

346


A B D U R A X M A N O V A

A Z1 ZA X O N

M A M A D A L1   Q IZI

A A


6046448

Namangan


10

347


O L IM O V A

D 1 LR A BO

B O X O D IR   Q IZ I

A B


4457444

Namangan


11

348


M A S H R A B O V A

D 1 LO R O M X O N

S O L IJO N O V N A

A A


136012

Namangan


12

349


T O J1 B O Y E V A

M A H F U Z A X O N

M A M A R U Z I  Q IZI

A B


5313313

Farg'ona


13

350


S O D IQ O V A

M A D IN A X O N

S O B IR JO N   Q IZ I

A B


4096515

Farg'ona


14

351


M A 'M IR O V A

Z A M IR A X O N

Q A X R O M O N JO N   Q IZ I A B

3220227


Andijon

15

352J U M A Y E V A

M U Y A S S A R X O N

U L U G 'B E K   Q IZ I

A A


5436973

‘ Farg'ona

16

353


X 1 M A T A L IY E V A

S H O X S A N A M

Q O B IL JO N   Q IZ I

A B


7054032

Namangan


17

354


N O S1 R O V A

S A Y Y O R A X O N

R A H M A T JO N   Q IZ I

A A


9926684

Farg'ona


18

355


A R A B B O Y E V A

M O X L A R O Y

A K R A M JO N   Q IZI

A B


6445665

Andijon


19

356


O RT 1Q O VA

D IL N O Z A X O N

Q U D R A T B E K   Q IZ I

A B


3662359

Andijon


20

357


X O 'JA M B E R D I Y E V A

SH O X 1 D A X O N

M IR Z O X ID JO N   Q IZ I

A B


4951454

Andijon


21

358


B U R IY E V A

M A D IN A X O N

B A X T IY O R  Q IZ I

A B


2141575

Andijon


22

359


T 1 L L A B O Y E V A

A S A L A T X O N

B A H O D IR JO N   Q IZ I

A B


852281

Farg'ona


23

360


A B D U X A L IL O V A

N O Z IM A X O N

A B D U L L A JO N   Q IZ I

A B


5782129

Farg'ona


24

361


N A B 1 Y E V A

M O X IR A X O N

Q IZ I

A A


2516602

Andijon


25

362


M U T A L O V A

N A V B A H O R O Y

O R IF JO N   Q IZ I

A B


4964826

Andijon


26

363


T U R S U N O V A

M U N IS A X O N

A B D U M U X T O R   Q IZ I

A B


5064569

Andijon


27

364


JO 'R A B O Y E V A

S E V A R A X O N

B A H O D IR JO N   Q IZ I

A A


6825477

Farg'ona


28

365


T O X 1 R O V A

G A V X A R O Y

M U X IT D IN   Q IZ I

A A


9261757

Farg'ona


29

366


IZ A T U L L A Y E V A

D IL S H O D A

L U T F IL L O   Q IZ I

A A


2321704

Namangan


30

367


R A H IM O V A

Z IL O L A X O N

IB R O H IM JO N   Q IZ I

A B


995247

Farg'ona


A N D IJO N   D AV LA T  T I B B Y O T   IN STITU TI

O L IY   H A M S H I R A L I K   ISHI  T A ’ LIM  Y O 'N A L ISH IN IN G

K A S B I Y   (IJO D IY )  IM T IX O N IG A   M ILL1Y   13-GURUH  RO'YXATI

JVo


D E L A

JV

l»

F A M I L I Y A S I

I S M I

O T A S I N I   I S M IP A S P O R T

Q 1 S M I

V I L O Y  A T I

1

368G 'A N IY E V A

ZI L O L A

U L U G 'B E K O V N A

A A


9561789

Andijon


2

369


A B D U  K A R IM O V A

M U X A Y Y O

A B D U M U T A L   Q IZ I

A B


2439127

Namangan


3

370


Z O K IR O V A

M A R H A B O X O N

Z A F A R JO N   Q IZ I

A B


4792300

Andijon


4

371


IB R O H IM O V A

S E V A R A X O N

T A V A K K A L JO N   Q IZ I

A B


1400882

Farg'ona


5

372


B O Z O R O V A

U M ID A X O N

M A X M U D JO N   Q IZ I

A B


3876251

Andijon


6

373


X O L M A T O V A

Z A R IN A

A V A Z B E K   Q IZ I

A B


2947119

Andijon


7

374


P O Z IL JO N O V A

M O X IS A R V A R

S H U K U R IL L O   Q IZ I

A B


2595495

Andijon


8

375


U S M O N O V A

Q U N D U Z X O N

O 'K T A M JO N   Q IZ I

A B


6637884

Andijon


9

376


Q U R B A N O V A

M U F A Z Z A L X O N

R U S T A M B E K O V N A

CL,


2611863

Andijon


10

377


Y U S U P O V A

N O Z IM A

H A B IB JO N   Q IZ I

A B


6032094

Namangan


11

378


X A K IM O V A

R O B IY A

A Z IM JO N   Q IZ I

A B


4290947

Andijon


12

379


K A M O L O V A

M U B O R A K X O N

O T A B E K   Q IZ I

A B


244052

Andijon


13

380


A X M A T O V A

N IG O R A X O N

O ’T K IR JO N   Q IZ I

A A


2979417

Farg'ona


14

381


T O Y IR JO N O V A

X A Y IT X O N

A K R A M JO N   Q IZI

A B


128640

Andijon


15

382


Y U S U P O V A

S H O X IS T A X O N

U M ID JO N   Q IZ I

A A


6892196

Farg'ona


16

383


A R A P O V A

M O X IC H E X R A

O Y B E K JO N   Q IZ I

A B


2962537

Andijon


17

384


M A D A M IN O V A

G U L JA H O N

M IR K O M IL   Q IZ I

A A


6749751

Farg'ona


18

385


M U X T O R O V A

D IY O R A B O N U

M U Z A F F A R JO N   Q IZ I

A A


3650840

Andijon


19

386


R A X M A T U L L A Y E V

IZ Z  A T  I L E O

A B D U M U X T O R   O 'G 'LI

A B


5394222

Farg'ona


20

387


X A S H IM O V A

G U L Z O D A X O N

B A X  I  IY O R JO N   Q IZ I

A A


5743172

Andijon


21

388


M A X S U D O V A

F E R U Z A X O N

N A S IV A L I  Q IZI

A B


2874713

Farg'ona


22

389


U R A Y IM O V A

F E R U Z A X O N

S H A X O B ID D IN   Q IZ I

A A


8267424

Farg'ona


23

390


A B D U L X A M E D O V A

M O X IR A B E G IM

Y O R Q IN JO N   Q IZ I

A A


1028956

Farg'ona


24

391


A B D U R A X IM O V A

U M ID A X O N

A N V A R JO N   Q IZ I

A B


4383908

Andijon


25

392


M U T A L IP O V A

M O H ID IL

A H M A D JO N   Q IZ I

A A


6196022

Farg'ona


26

393


N IS H O N O V A

S H A H L O X O N

N U 'M O N JO N   Q IZI

A A


4371984

Farg'ona


27

394


T U R G 'U N B O Y E V A

U M ID A X O N

M A M A R U Z I  Q IZ I

A A


1705701

Farg'ona


28

395


Q O 'C H Q A R O V A

D IL D O R A X O N

S H A R IF JO N   Q IZ I

A B


478555

Farg'ona


29

396


Y U L D A S H E V A

M U N T A Z A M X O N

A K M A L JO N   Q IZ I

A A


4069965

Farg'ona


30

397


S O B IR O V A

X U S H N O Z A X O N

M A D A M IN JO N   Q IZ I

A A


3590853

Farg'ona


w

2017 yil


ANDIJON  DAVLAT TIBBYOT  INSTITUTI 

OLIY  HAMSHIRALIK  ISHI  TA'LIM  YO'NALISHINING 

KASBIY  (IJODIY)  IMTIXONIGA  MILLIY  14-GURUH  RO'YXATI

JVo


D ELA

JN1>


F A M IL IY A S I

ISM I


O TA SIN I  ISM I

PA SPO RT

Q ISM I

V IL O Y A T I1

398


X A M R A L IY E V A

S H O IR A X O N

A K B A R A L I  QIZI

AA

2471300Farg'ona

2

399N A B1 YEV A

G U L X ID A

IK R O M JO N   QIZI

A B


5640379

Namangan


3

400


M A M A JO N O V A

A S A LX O N

A N V A R JO N   QIZI

AA

6985075Namangan

4

401G 'A N IJO N O V A

M O X ID IL

G 'O FU RJO N   QIZI

A B


3755262

Farg'ona


5

402


BOT1ROVA

M A D IN A X O N

A B D U L B O Q I  QIZI

AA

9543042Namangan

6

403A B D U L X A K O V A

O Y JA M O L

S H U X R A T B E K   QIZI

AA

7543970Andijon

7

404K A R IM O V A

M A D IN A

B U R X O N JO N   QIZI

A B


4955197

Namangan


8

405


SO LIJO N O V

JA V O H IR

B A H R O M JO N   O'G'LI

AA

1843131Namangan

9

406M AM  A SO D IQ O VA

M A D IN A X O N

RA FIQ JO N   QIZI

AA

6967878Farg'ona

10

407X A SA N O V A

M O X IC H E X R A

M A'R U FJO N   QIZI

AA

6459917Andijon

11

408G 'U LO M O V A

G U LN O Z A X O N

D ILSH O D JO N   QIZI

AA

5398811Andijon

12

409X A S A N B O Y E V A

N O Z IM A X O N

B E K M IR Z A   QIZI

A B


6601085

Andijon


13

410


Y O 'LD O SH E V A

Y U L D U Z X O N

M A N S U R JO N   QIZI

A B


3575916

Farg'ona


14

41  1


R A Y IM JO N O V A

D ILN A V O Z

A K R A M JO N   QIZI

A B


3409265

Andijon


15

412


IM O M O V A

M A V JU D A X O N

A B D U M A JID O V N A

A A


2077853

Farg'ona


16

413


A B D U R A X M O N O V A

N O ZIM A

A B D U G 'A N I  QIZI

A B


6953145

Namangan


17

414


U SM A N O V A

S A ID A X O N

B A X O D IR JO N   QIZI

AA

6536032Andijon

18

415K U R B O N O V A

D IL X U M O R

FA Z LID D IN   QIZI

A B


4183011

Andijon


19

416


A B D U G 'A N I Y E V A

Z U L F IY A X O N

X A S A N B O Y   QIZI

A B


3245831

Andijon


20

417


A B D U R A X M A N O V A

G U L S H A N O Y

JA T IB JO N   QIZI

CL

2609467Andijon

21

418M O 'SA JO N O VA

M U H A Y Y O

X A SAN JO N   QIZI

AA

3193861Farg'ona

22

419A K B A R O V A

D U R D O N A X O N

B O X O D IR JO N   QIZI

AA

3395633Andijon

23

420M A M A S O LI Y E V A

N A FIS A X O N

F A Y Z U L L O  QIZI

AA

3338684Andijon

24

421A Z IM O V A

N A FO SA T

N O ZIM JO N   QIZI

A B


65742

Andijon


25

422


U SM O N O VA

RO'ZIXON


B A X R O M JO N   QIZI

A B


6731444

Andijon


26

423


T O X IR O V A

M U X S IN A

ILX O M JO N   QIZI

AA

7237470Andijon

27

424M A D A M IN O V A

Z A R N IG O R

M IR Z A O L IM   QIZI

AA

8803634Andijon

28

425NO 'M O N O VA

Z E B IN IS O

A B D U S H U K U R   QIZI

A B


2875963

Andijon


29

426


SO B IR O V A

M A D IN A X O N

S A LA X ID D IN   QIZI

A B


2381809

Andijon


30

427


O C H ILO V A

M A FT U N A X O N

B A X T IY O R JO N   QIZI

A B


524439

Andijon


ANDIJO N  DAVLAT T IB B Y O T   INSTITUTI

O LIY  H A M S H IR A L IK   ISHI  TA 'LIM   YO 'N ALISH IN IN G

KASBIY  (IJOD IY)  IMTIXONIGA  M I L L I Y   15-GURUH  RO'YXATI

D ELA


JVo

F A M IL IY A S I

IS M I

OT AS INI  IS M IPA S P O R T

Q IS M I


V IL O Y  ATI

1

428A B D U Q O D IR O V A

M A X L IY O

M O X IR JO N   Q IZI

AA

9297270Namangan

2

429S H A K IR O V A

G U L N O Z A

B A X O D IR O V N A

A B


4936382

Farg'ona


3

430


X A Y 1 T M A M A T O V A

S A ID  AX O N

T O P V O LD I  Q IZI

AA

9582423Farg’ona

4

431X O L M A T O V A

Z O X IR A

A DX AM  JO N   Q IZI

A B


4329599

Andijon


5

432


K A M O L O V A

S A L O M A T X O N

M E X M O N A L I  Q IZI

A A


7254305

Farg'ona


6

433


O B ID JO N O V A

Z IL O L A X O N

ZOX1DJON  Q IZI

AA

2263266Andijon

7

434B O L T A B O Y E V A

A Z IM A JO N

IS M O IL JO N   Q IZI

A A


1214755

Namangan


8

435


M A M A S H A R IP O V A

N O D IR A X O N

X A S A N B O Y   Q IZI

A A


7084162

Andijon


9

436


A B D U G 'A N IY E V

A Z IZ B E K

M U H T O R JO N   O'G'LI

A A


1742888

Namangan


10

437


S O T V O L D IY E V

D ILSH O D JO N

S H A V K A T JO N   O'G'LI

A A


8509460

Farg'ona


11

438


X U JA Y E V A

G U L ID A

SO B  IR J ON  Q IZI

AA

9512328Andijon

12

439A B D U R A X M O N O V A

X U R M A T O Y

G 'O L IB JO N   Q IZI

A B


5058301

Farg'ona


13

440


K A R IM O V A

M A R G 'U B A X O N

A K R A M JO N   Q IZI

A A


2228345

Andijon


14

441


M IR Z A Y E V A

Y U L D U Z X O N

A X M A D JO N   Q IZI

A B


6330044

Andijon


15

442


A B D U L L A Y E V A

M A X B U B A X O N

M IR X A M Z A  Q IZI

A A


9904468

Andijon


16

443


S H A Y M U X A M M E D O V A

S H O X ID A

D IL S H O D B E K   Q IZI

A B


63340

Andijon


17

444


O L IM JO N O V A

N A IM  A

D O N IY O R   Q IZI

A B


2982359 Namangan

18

445ZO K1 RO VA

M U N A V V A R

R A X M O N JO N

A B


5063049

Namangan


19

446


N A JM ID D IN O V

O R IB X O N

B A X R ID D IN   O’G 'LI

AA

1677924Andijon

20

447A S Q A R O V A

N O D IR A

X A K IM  JON  Q IZI

A A


6242326

Namangan


21

448


X A S A N B O Y E V A

S H A X N O Z A

A N V A R JO N   Q IZI

AA

2084038Namangan

22

449S O B IR O V A

K A M O L A X O N

IB R O X IM JO N   Q IZ I

AA

4178878Andijon

23

450A B D U L X O D 1 Y E V A

D IL F U Z A

M U R O D IL  Q IZI

A A


8524687

Farg'ona


24

451


IS A Y E V A

M A X F U Z A B O N U

M A D A M  IN JO N  Q IZI

A B


3306178

Andijon


25

452


O 'R IN B O Y E V A

JA M  IF A X O N

F A R X O D JO N   Q IZI

A A


2955268

Andijon


26

453


R U S T A M O V A

E T IB O R X O N

X A M R A L I  Q IZI

A B


1817197

Andijon


27

454


B O Z A R O V A

S A B O H A T

X U S AN B O Y  EV N  A

A A


8691453

Namangan


28

455


A B A Y E V A

Z U X R O X O N

Q IZI

AA

6767615Andijon

29

456U B A Y D U L L A Y E V A

M A D IN A

Q A M B A R A L I  Q IZI

A B


5011791

Namangan


30

457


M A H A M M A D JO N O V A

SH O H SA N A M

S H A V K A T  Q IZI

AA

6376079Farg'ona

ANDIJON  DAVLAT TIBBYOT  INSTITUTI

OLIY  HAMSHIRALIK  ISHI  TA'LIM  YO’NALISHININC

KASBIY (IJODIY)  IMTIXONIGA  MILLIY  16-GURUH  RO'YXATI

JVs


D ELA

JVo


F A M IL IY A S I

IS M I


O T A SIN I  ISM I

PA SPO R T

Q IS M I

V ILO Y  ATI

1

458


ISOMIDDINOVA

M IN A VV A R

A K B A R A LIY L V N A

AA

6424972Namangan

2

459M IRO BIDO VA

SHOXSANAM XO N

SODIQJON  QIZI

A A


5585956

Farg'ona


3

460


G'ULOMIDD INOVA

N ILU FA RXO N

MIRZO LIM J ON O V 

AAB

4974467


Andijon

4

461M U X A M M A D A L IY EV A

ODINAXON


RAVSHANJON  QIZI

AB

3784782Andijon

5

462M AM ASOLI Y E  V A

UM IDA


NOS IR.I ON  QIZI

AB

4131659Namangan

6

463M AHM UDOVA

X ILO LA XO N

X A B IB U L L O  QIZI

CT

4295094Farg’ona

7

464SODIQOVA

M AH LIYO XO N

TOLIBJON QIZI

AA

3332932Farg'ona

8

465M U XAM M AD JO N O VA

OZODAXON


OBIDJON  QIZI

AB

5606398Farg'ona

9

466BANNOPOVA

GULCH I ROY

SAIDJON QIZI

A A


7210730

Farg'ona


10

467


IKROM OVA

D1YORA


IS ROM.  QIZI

AB

887762Namangan

11

468AXM AD O VA

M A H BU BA

RASULJON  QIZI

A A


5292446

Namangan


12

469


A BD U RA XM O N O VA

M AFTUNAXON

TO'LQ IN JON  QIZI

AB

876322Farg'ona

13

470TO'XLI Y EV A

GULN AVO


RUSTAM JON  QIZI

AA

6758983Namangan

14

471Y U SU PO VA

M A LIKA X O N

ISRO YIL QIZI

A A


9700549

Farg'ona


15

472


MIRG'OZI Y E V A

M AFTUNA


A B D U LX A Y   QIZI

A A


9481772

Andijon


16

473


X A YR U LLO X O N O V A

AZIZAXO N

SH LK l  RII.LOXON  QIZI AA

7253253


Andijon

17

474X AM I DO V A

DILDORAXON

M UX SIN JON  QIZI

AB

5608926Andijon

18

475A BD U LLA JO N O VA

M U XA BBA T X O N

A V A Z B E K  QIZI

AB

5700616Andijon

19

476SAHRO A L IY E V A

N ARGIZAXON

MAQSADJON QIZI

AA

6235557Farg'ona

20

477ABD UM UM  INOVA

M A LIKA


ABD U SA M AT QIZI

AA

2654643Andijon

21

478ISM OILOVA

X A B IB A X O N

A BD U K A R IM  QIZI

AA

8864860Andijon

22

479V A LIJO N O V A

M ASHHURAXON

RUSTAM JON  QIZI

AB

5013906Farg'ona

23

480AN VAROVA

IQBOLOY


SOI IIBJON  QIZI

AA

3030158Namangan

24

481T IL A V O LD IY E V A

DILYO RA


FRG ASH BO Y  QIZI

AA

8948711Andijon

25

482KOM OLDINOVA

N O D IR ABEG IM

KAM ARID D IN  QIZI

AA

3603655Andijon

26

483X A M R O Q U LO VA

ODINAXON


ANVARJON  QIZI

AB

1  124078

Andijon


27

484


T ESH A B O Y EV A

NOZIM AXON

NOMANOVNA

AA

7719734Namangan

28

485RU ST A M BEK O V A

ROHILAXON

M UHAMM ADJON QIZI

AB

363928Andijon

29

486A BD U M A LIK O V A

V A ZIR A

DILMURODJON  QIZI

AB

2300025Andijon

30

487XO SH IM O VA

OYDINOY


VOSIDJON  QIZI

AB

47530Andijon

O L IY  H A M S H IR A L IK  ISHI  T A 'LIM   YO 'N A LISH IN IN G  

K A S B IY  (IJO D IY ) IM TIXO N IG A  M IL L IY   17-GURIJH  RO 'YXATI

JVo

D E L A


JVs

F A M IL IY A S I

IS M I

O T A S IM   IS M IP A S P O R T

Q IS M I


V IL O Y 'A T I

1

488SH A M S H ID IN O V A

X U M O R A

V A L IJO N   QIZI

A B


5268967

Andijon


2

489


AL1Q ULO VA

SH O X SA N A M

IQ B O U O N   QIZI

AA

9884981Farg'ona

3

490T O 'R A B A Y E V A

SH A X N O Z A

X A M ID JO N   QIZI

AA

7104709Namangan

4

491M 1N G BA YFV A

YO R Q IN O Y

M U X T O R JO N   QIZI

A A


5982809

Namangan


5

492


D O LIM O V A

D ILN O ZA

M U X T O R JO N   QIZI

AA

3363962Namangan

6

493T A J IB  A Y E V A

D ILD O R A X O N

INOM1DINOVNA

AA

6414919A ndijon

7

494G 'A Y B U L L A Y E V A

N IL U F A R

U M A R JO N   QIZI

A B


379930

Farg’ona


8

495


M A N SU R O V A

U M ID A B O N U

X A S A N B O Y   QIZI

A B


4113036

Andijon


9

496


R A X M O N O V A

O Y D IN X O N

E G A M B E R D IY E V N A

A A


9435624

Farg'ona


10

497


X O M IT JO N O V A

GULZ1RAXON

X AM  DAM  JO N  QIZI

A B


4874858

Andijon


11

498


B A Y B A B A Y E V A

Z IL O L A X O N

SA L O X ID D IN   QIZI

CT

3067947Andijon

12

499ZOK1RJO NOVA

M A D IN A X O N

M A S H R A B JO N   QIZI

A B


1386607

Andijon


13

500


O M O N O VA

N1LUFARXO N

M IR Z A N O SIR   QIZI

AA

2795101Farg'ona

14

501M A M A SO D IQ O V A

M A X L IY O X O N

A L IS H E R  QIZI

A B


52681

Farg'ona


15

502


B O 'T A Y E V A

F E R U Z A

N A Z IR  JO N   QIZI

AA

5731713Namangan

16

503T O SH M A TO V A

N A F IS A X O N

M A V L O N B E K O V N A

AA

7207133Andijon

17

504A Z IM O V A

M A V JU D A X O N

SH A R IFJO N   QIZI

AA

9400150Farg'ona

18

505M IR O D ILO V A

M U S H T A R IY B E G IM

B A X T IY O R   QIZI

AA

8990627Andijon

19

506O TA JO N O V A

RA'N O XO N

T O SH PO 'LA T QIZI

A B


2652198

Andijon


20

507


ISM O ILO V A

G A V H A R O Y

IVIIK/.A1V1A AIVIU UJUiN 

QIZI


AA

7628622


Andijon

21

508A B D U R A X M O N O V A

O D IN A X O N

R U ST A M JO N   QIZI

CL

2643910Andijon

22

509M A N SU R O V A

ZARN1GOR


Z A F A R JO N   QIZI

AA

2754311Andijon

23

510O LIM O V A

G A V H A R O Y

R U ST A M JO N   QIZI

A B


5350462

Andijon


24

511


X U D O Y B E R D IY E V A

G U L X U M O R

A B D U L X A K IM   QIZI

A B


1640122

Andijon


25

512


X A Y D A R O V A

SH A X Z O D A X O N

A B D U V A X O B O V N A

A B


2928838

Andijon


26

513


G 'O F U R O V A

M A X O R A T X O N

S H A X O B ID D IN   Q IZ I

A A


8090830

Farg'ona


27

514


M IR Z A K A R IM O V A

G U L C H E X R A

Q O B IL JO N   Q IZ I

A A


496588

Andijon


28

515


T U R G 'U N B O Y E V A

D IL N O Z A

II.H O M JO N   Q IZ I

A A


9 9 16716

Farg’ona


29

516


M A X A M M A D J O N O V A

S H A L O L A X O N

I  V IID JO N   Q IZ I

A B


6416596

Farg’ona


30

517


A R A B B O Y E V A

DURDONAXON

A B D U R A H IM   Q IZ I

A B


4245294

Farg'ona


ANDIJON DAVLAT TIBBYOT  INSTITUTI

OLIY HAMSHIRALIK  ISHI  TA'LIM YO'NAI  ISHINING

KASBIY  (IJODIY)  IMTIXONIGA MILL1Y  18-GURUH  RO’YXATI

JVo


D EL

jV

o

F A M IL IY A S IISM I

O T A S IM   ISM I

PA SPO RT

Q ISM I


V IL O Y  ATI

l

518R A JA B A LIY E V A

ZUXRAXO N

KOMILJON  QIZI

AA

8410793Farg'ona

2

519R A JA B A L IY E V A

FOTIMAXON

KOMILJON QIZI

AA

8410792Lirg’ona

3

520A BD U X A LILO VA

HILOLAXON

SHOKIRJON QIZI

AA

9636689Farg'ona

4

521MARIBJQNOVA

GULZODAXON

MUSAJON QIZI

AA

2600262Andijon

5

522JAMOLDINOV

AKBARJO N

M ASHRABJON O’G’LI

AA

5801619Farg'ona

6

523MUXTOROVA

SHOHSANAM

ILYOSXON  QIZI

A A


1194928

A ndijon


7

524


MO'Y DINOVA

OYDINOY


M ANSURBFK  QIZI

AB

4157726Andijon

8

525KARIM JONOVA

M OXIDILXON

FAYZULLO QIZI

AB

455636Farg'ona

9

526OSTANOVA

ELM IRA


M AHAM ADQIZI

AA

11  I  1029Farg'ona

10

527RAHIMOVA

M UYASSARXON

SODIQJON

A A


7213316

Farg'ona


11

528


KAMOLJONOVA

G U LXA YO

FR KIN BOY QIZI

AB

4982628Andijon

12

529RASULOVA

MAFTUNA


MU MIN JON QIZI

AB

1727699Namangan

13

530FOZILOV

SARD O RBEK

BAXODIR O'G'LI

AB

5178958Farg'ona

14

531MO'MINOVA

ORZUXON


M UXAM M AD QIZI

AA

7649927Farg'ona

15

532ERGASHEVA

OYZODA


MAXMUDJON QIZI

AA

8536056Farg'ona

16

533JO 'RAYEVA

ZUXRAXON


MAXMUDJON  QIZI

AB

3876393Andijon

17

534IKROMOVA

SHAXNOZAXON

X AS AN JON  QIZI

A A


6336259

Farg'ona


18

535


M ADRAXIM OVA

OY1MN1SO


IXVO UD IN   QIZI

AA

7372567Andijon

19

536BOQIJANOV

YODGO RBEK

SAYD ULLO O'G’Ll

AA

9911873Namangan

20

537DEXKONOVA

KUMUSHOY


ADXAM  QIZI

AB

6559364I’arg'ona

21

538BO'LISHEVA

M AXBU BA XO N

BOTIRJON  QIZI

AB

230756Andijon

22

539ATAJANOVA

GULNOZA


G A Y R A lO V N A

AB

2903526Andijon

23

540TURG'UNOVA

G ULYO RA

SHI  I IRA I JON  QIZI

AB

2605161Namangan

24

541QODIROVA

FERUZAXON

TO'LQ IN JON  QIZI

AA

5936832Andijon

25

542ABDUQOD1ROVA

ASALXON


ABDUNABI  QIZI

AB

3665634Andijon

26

543TURSUN BO YEV

JAXONG1R


ASHIRALI  O'G'LI

A A


2704243

Namangan


27

544


UMAROVA

FERUZAXON

QODIRJON QIZI

A A


2574568

Andijon


28

545


XAM RAQULO VA

GULDIYOR


M AXA M M A D ULU G ’OVNA

A A


9627418

Andijon


29

546


QURBONOVA

M IJX LI SAXON

SAYI  IDILI  A  QIZI

AA

2046542Andijon

30

547OTABOYEVA

IRODAXON


R A X 1M J ON O VN A

AB

923611Andijon

ANDIJO N DAVLAT T IB B Y O T   INSTITUTI 

O L IY  H A M S H IR A L IK  ISH I T A 'L IM   YO'NAI  ISH ININ C 

K A S B IY  (IJO D IY )  IM TIXO N IG A   M ILL1Y  19-GURUH  RO’YXATI

JVs


D E L A

j

Vo

F A M I L I Y A S I

IS M I

O T A S IM   IS M IP A S P O R T  

01 S M I


V IL O Y  A T I

l

548TEM1ROVA

N URXO N


Y A K U B JO N O V N A

CH

1712757Andijon

2

549A B D U V A H O BO V A

SH O D IYAXO N

U LU G ’B F K  QIZI

A B


2745615

Farg'ona


3

550


G 'O LIBJO N O VA

SEV A R A X O N

A BD U SA LO M O V N A

A A


5 180662

Andijon


4

551


SA TIM O VA

G U L X A Y O

A N V A R JA N   QIZI

A B


1057511

Andijon


5

552


ERG ASH O V A

OLT1NOY


BA X R ID IN   QIZI

AB

5616267Andijon

6

553K A R IM O V A

D ILA FR U Z

BA X R O M JO N   QIZI

A A


1368602

Andijon


7

554


A B D U R A X M O N O V A

G U L X A Y O

A B D l  ( i' AI  IJRO VN A

AA

2767346Namangan

8

555SULTONOVA

M O HINABO NU

BU RXO N JO N   QIZI

AB

4179466Farg'ona

9

556D A V LA TO V A

SH O XSA N AM

ILH O M ID IN  QIZI

AA

8779439Farg'ona

10

557H A KIM O VA

HAYITGUL1

B A X T I YORJON  QIZI

AA

9583820Farg'ona

11

558A B D U Q A X X O R O V A

M O X IC H EX R A

D O N IY O R BLK QIZI

A B


4102306

And ij on

12

559


U M A R A L IY E V A

DILNOZA


A SA D U LLO  QIZI

A A


9978322

Andijon


13

560


X A M R A B O Y E V A

M A X L IY O

ILYO SJO N   QIZI

AA

6785269Andijon

14

561A LIM O V A

M AD IN AXO N

M A XA M A D JO N   QIZI

AB

6813260Andijon

15

562KA D IRO V A

G U LSA N A M

V O XID  J ON O VN A

AA

1425205  Farg'ona

16

563


SH AM ATO VA

D ILNO ZAXON

A S IIL R A I  IY LV N A

C l


1778109

And i j on

17

564


NA SRITD IN O VA

M AFTUM AXON

BAD IRD IN   QIZI

A A


6435905

Farg'ona


18

565


H A YD A R O V A

M O H LA R O Y IM

D O N IY O R BLK QIZI

AA

9464112Andijon

19

566M AH M UD O VA

SH AXN O ZAXO N

ILXO M JO N   QIZI

AB

4611379Farg'ona

20

567SH F R A U Y E V A

TU RSU N O Y

RUSTAM JO N  QIZI

AA

1220566Namangan

21

568NO'M ANOVA

M U X A R R A M

RO 'ZIBO YFVN A

AA

6048373Andijon

22

569N O DIROVA

JU M A G U L

M U R O D BEK  QIZI

A A


6807826

Andijon


23

570


M U XTO RO VA

G U LH A YO

SOHIBJON  QIZI

AB

5046225Farg'ona

24

571X A Y IT O V

BA X T I YORJON

RA VSH AN   O'G'LI

AA

1679823Andijon

25

572E G A M B E R D IY E V A

M A V LU D A X O N

XA SAN O VN A

AA

4396700Andijon

26

573ORT1KOVA

M AD IN A BO N U

BA X O D IR   QIZI

AB

811993Andijon

27

574RA SU LO V A

SH O XIST AXO N

M U XITD IN   QIZI

AA

2984934Andijon

28

575T O JIK U LO V A

N IG O RA XO N

VA LIJO N O V N A

AB

512404Andijon

29

576BO T IRJO N O VA

ZAHROJON


BA X T I YORJON  QIZI

AB

506827Namangan

30

577M A'RU FJO N O VA

RI SOLAT


SO BIRJO N   QIZI

AB

3577685Namangan

t f l f r  a  

§

 n  i $ L \  Y l J f e v **U=i-  •

 

l£ s[!A r c k t o r i  'M .M  .M lid a z in io v

-

......J i l t 's
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Comune di abbadia san salvatore
2017 -> Фамилия, Имя, Отчество. Сертификат номер
2017 -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus talim vaziRLİGİ berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti
2017 -> Berdoq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Tarix va arxeologiya kafedrasi
2017 -> Berdaq nomidagi Qoraqolpaq Davlat Universiteti. Tarix va arxeologiya kafedrasi
2017 -> Bezirkshauptmannschaft krems fachgebiet Veterinärwesen
2017 -> O’zbekiston oliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligi berdax nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti
2017 -> O`zbekiston respublikasi oliy va o`rtа mаxsus tа`lim vаzirligi
2017 -> 6-sinf I variant J. Kuk 1771-1775-yillarda Hind okeanida qanday tadqiqot ishlarini olib borgan?


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling