Farmatsevtika in st it u t I talabalari uchu n 0 ‘quv adabiyoti


T u z va kislota solingan  probirkani biroz qizdiring.  Probirkaning


Download 48 Kb.
Pdf просмотр
bet34/36
Sana28.11.2017
Hajmi48 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

T u z va kislota solingan  probirkani biroz qizdiring.  Probirkaning 
o g ‘z ig a   tiq ilg a n   p a x ta   u stid a   q u y u q   o q   tu m a n   h o sil  b o 'ls a , 
q izd irish n i  t o ‘xtatin g.  Probirkani  o h is ta lik   bilan  o lib ,  p axtan i 
ch iq a rin g -d a ,  te z   tiq in   bilan  b erkiting.
Probirkani  t o ‘nkarib,  suvli  k ristallizatorga botirin gda,  tiq in im  
oling.  Probirkaga  su v k o ‘tarilish in i  k uzating.  H o d isa n in g  sababini 
tush un tirin g.  P rob irk an in g  o g ‘zin i  suv  ostid a   b a rm o g ‘in g iz  b ilan 
berkitib,  u ni  su vd an   olin g .  H osil  b o 'lg a n   eritm an i  k o ‘k  lakm us 
q o g ‘o z i  b ilan   sin ab   k o ‘ring.  N a C l  va  H 2S 0 4  orasida  so d ir b o 'lg a n  
reaksiya  ten glam alarin i  y ozin g.
6-tajriba.
  V o d o r o d   g a lo g e n id l a r n i n g   q a y ta r u v c h a n lr k  
xossalarini  solish tirish .
U c h ta   quruq  probirka  o lib ,  b irin ch isig a  m ayd a lan ga n   K C l 
kristallaridan,  ikk in ch isiga  K B r,  u ch in ch isig a  esa  KI  kristallaridan 
solin g .  P robirkalarning  har biriga  k o n sen trlan ga n   H 2S 0 4  d an   3—
4  to m c h i  quying.  K eyin gi  ikki  probirkada  b rom   va  y o d   ajralib 
ch iq ish i  natijasida  rang  o 'zg a rish in i  k uzating.  O lin gan   tu zlarn in g 
k uchli  k islota  ( H 2S 0 4)  b ila n  o 'za ro  ta ’siri  natijasida  a w a l  vo d o rod  
ga lo g en id la r— H C I,  H B r  va  H I  h o sil  b o 'la d i.  B ulardan  H B r  va 
H I  ortiqcha  H 2S 0 4 bilan qism an oksidlanib,  erkin galogen lar ajralib 
chiqadi.
H I  ning sulfat k islota ta ’sirida ok sid lan ish  reaksiyasi  H B r nikiga 
qaraganda  shid d atliroq   b o 'lib ,  sulfat  k islota  q old ig'i  H 2S  gacha 
qaytariladi.  K uzatilgan hodisalam in g reaksiya tenglam alarini yozing.
7-tajriba.
  G a lo g e n id   ionlarin i  a n iq lash   reaksiyalari.
U c h ta  probirka o lib ,  biriga  K C l  eritm asid an ,  ikk in ch isiga  K Br 
eritm asidan ,  u ch in ch isig a   KI  eritm asid an  0 ,5   ml  soling.  H ar biriga 
1—2 to m ch id a n   k u m ush   nitrat eritm asidan  q o'sh in g.  H osil bo'lgan  
c h o 'k m a la m in g  rangini  an iq lab ,  reaksiyalarni  m olek u lya r va  ion li 
shakllarda  y o zin g .
8-tajriba.
  G ip o x lo r it  tu zla rin in g   o lin ish i  va  o k sid lo v c h ilik  
xossalari.
a)  p rob irkan in g  1 /4   q ism ig a ch a   yan gi  tay yorlan gan   xlorli  suv
341

s o lib ,  u stiga  0 ,2   n  N a O H   e r itm a sid a n   to m c h ila tib   q o 's h in g . 
A ra la sh m a n i  ch a y q a tin g .  X lo r  h id in in g   y o 'q o lish in i  k u za tin g. 
R eak siya  te n g la m a s in i  y o z ib ,  h o s il  b o 'lg a n   er itm a n i  k e y in g i 
tajribalar  u ch u n   saqlab  q o'yin g;
b) 
probirkaga  3 —4  to m c h i  m argan es sulfat  eritm a sid a n   so lib , 
ustiga  c h o 'k m a   h osil  b o 'lg u n c h a   tayyorlan gan   natriy g ip o x lo r it 
eritm asid an   to m c h ila tib  q o 'sh in g .  X lo r ajralib ch iq ish in i  kuzating. 
R eaksiya  ten g la m a sin i  y o z ib ,  yarim   reaksiyalar  u sulida  te n g la sh ­
tiring;
d) 
probirkaga  3 —4  to m c h i  q o 'r g 'o sh in   atsetat  eritm asid a n  
so lib ,  ustiga  c h o 'k m a   h osil  b o 'lg u n c h a   to m c h ila tib   tayy orla n ga n  
natriy  g ip o x lo r it  er itm a sid a n   q o 's h in g .  X lo r  ajralib  c h iq is h in i 
k u z a tin g .  O k s id lo v c h i  v a   q a y ta r u v c h ila m i  a n iq la b ,  rea k siy a  
ten g la m a sin i  yozin g.
9-tajriba.
  G ip o b r o m it  tu zi  va  b rom at  k islo ta n in g   o lin ish i. 
P ro b irk a g a   5 — 6  t o m c h i  su v   s o lib ,  u stig a   0 ,2   n  N a O H
eritm asid an   b ro m n in g   rangi  y o 'q o lg u n c h a   to m c h ila tib   q o 'sh ib , 
aralashtiring.  R eaksiya ten glam asin i  yozin g.  H osil b o'lgan   eritm an i 
ikkiga b o 'lib ,  b irin ch isiga  in d igo  eritm asid an   to m iz ib ,  ch a yq atin g. 
E r itm a d a   i n d i g o   b o ' y o g ' i n i n g   r a n g s iz l a n is h i n i   k u z a t in g . 
Ik kin ch isiga  (la k m u s q o g 'o z i  b ilan   sin a b )  k u ch siz  k islotali  sh aroit 
h o sil  b o 'lg u n c h a   2  n  su lfa t  k islo ta d a n   to m iz ib ,  c h a y q a tin g . 
E ritm an in g  rangi  sarg'ayad i.  G ip o b r o m itg a  
H 2S 0 4  t a ’siridan 
b rom at  k islota  h o sil  b o 'lish   ten g la m a sin i  yo zib ,  o k sid lo v c h i  va 
q a y ta ru v ch ila m i  an iq lan g.  R eak siya  te n g la m a sin i  y o zin g .
10-tajriba.
  Y od at  k islo ta   tuzlari.
Probirkaga  1  to m c h i  KI  er itm a sid a n   so lib ,  h u sh yorlik   b ilan  
to m c h ila tib   xlorli  su vdan   to m iz in g   va  aralash m an i  ch a y q a tin g . 
O ldin  erkin  y od   h osil  b o 'lish in i,  so'n gra  u n in g  q o r a -q o 'n g 'ir   rangi 
y o 'q o lish in i  k u zatib ,  reaksiya  ten g la m a la rin i  y ozin g.
S avo l  va  m a sh qlar
1.  F tor,  xlor,  brom   va  yodlam in g  elektron  form ulalarini  yozing.
2.  N im a  u chun  ftor  faqat  — 1,  qolgan  galogenlar  esa  — 1,  + 1 ,  +2, 
+ 3,  + 5 ,  +7  oksidlanish  darajalarini  nam oyon  qiladi?
3.  F ,,  C l,,  Br,,  I  qatorda  kim yoviy  bog'lanish  energiyalari  q anday 
o ‘zgaradi?  N im a uchun?
3 4 2

4.  G alogenlar oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida qanday xossaiami
nam oyon qiladi?
5.  Q anday oksidlanish darajasida galogenlar:
a)  faqat  oksidlovchi;  b)  faqat  qaytaruvchi;  d)  ham   oksidlovchi, 
ham  qaytaruvchi b o 'la  oladi?  M isollar keltiring.
6.  K B r  va  K B r 0 3  b ir ik m a la r id a n   b ro m   o lis h n in g   reak siy a 
tenglam alarini yozing.  Bu reaksiyalarda qanday farq bor?
7  V odorod  xloridning  uch  xil  olinish  usuilari  reaksiyalarini  yozing. 
Bu  reaksiyalarning qaysi biri vodorod brom id va vodorod yodidni 
olish  uchun  to 'g 'ri  kelm aydi?  N im a  uchun?  Reaksiya  teng la­
m alarini  yozing.
8.  G alogenlam ing  olinish  reaksiyalarini  yozing.
9.  X lorid  kislota  q a n d a y   m e ta lla r  bilan  reaksiyaga  kirishadi? 
K onsentrlangan  va  suyultirilgan  xlorid  kislotaning  m etallarga 
ta ’sirida qanday farq bor?
10.  C a(C 10)2, Cu(C104)2 tuzlarning gidroliz tenglamalarini  molekulyai 
va  ion  shakllarda yozing.  Eritm a  m uhitini  ko'rsating.
11.  Quyidagi  reaksiyalarni tugallab tenglashtiring:
a)  I2+ C l ,+ H ,0 - >   Н Ю 3+...
b)  K2C r ,0 7+ H 2S 0 4+ K I  ->  12+...
d)  K C 103+ K 0 H + M n 0 2  ->  KC1+...
e)  K C 1+H N O , 
N O + ...
f)  K 1 0 3+ H 2S 0 4+ K I  ->  I2+...
g)  C a(C 10)2+ H 20 2 ->  C aC l2+...
h)  C a(O H )2+ C l2  ->
i)  C 102+ C a ( 0 H ) 2  ->■ 
j)  C u l+ H 2S 0 4  -►
12.  Quyidagi jarayonlam ing  reaksiya tenglam alarini  yozing:
a)  KCl  -►  C l2  ->  K C 103  ->  K C 104  ->  HCIO, 
CI20 .
b)  l2  ->  Ks10 6  —>  K I  —>  I2  —>  H IO j  ->  I20 5  ->  12
13.  Quyidagi  reaksiyalarni  tenglashtirib,  m olekulyar shaklda yozing:
a)  I 0 3- + S 0 32- + H +  ->  I2+ S 0 42- + H 20
b)  B r - + M n 0 4- + H +  ->  B r,+ M n 2++ H 20
d)  C 1 0 - + M n 0 42- + H , 0   ->  Cl  + M n 0 4  + 0 H -
14.  250  ml  21  %  li  F e S 0 4  eritm asini  (p =  1,22  g /s m 3)  sulfat  kislota 
ishtirokida oksidlash  uchun 6,8  % li  KCIO,  eritm asidan  (p = l,0 4  
g /sm 3)  qancha  hajm  kerak?
343

15.  Bertole tuzini qizdirganda uning bir qism i kislorod  hosil  b o iish i 
bilan,  ikkinchi  qismi  kaliy  perxlorat  hosil  bo 'lishi  bilan  p arch a­
langan.  147 g  K C 103  parchalanganda  13,44  I  kislorod  (n.  sh.  da) 
ajralib chiqqan bo'lsa, qoldiq  massasini  hisoblang.
16.  N im a u chun yod suvda yom on eriydi-yu, benzolda yaxshi eriydi?
17.  6,83  g  K N 0 3,  KI  va  KCl  aralashm asining suvli  eritm asiga  xlorli 
suv qo'shilganda 2,54 g yod ajralib chiqqan. Xuddi shunday eritmaga 
A g N 0 3  q o'shilganda  7,57  g  ch o 'k m a   hosil  bo'lgan.  Dastlabki 
aralashm aning tarkibini aniqlang.
ILO VALAR
1-jadval
Suv  bug‘ining  bosimi
Harorat,
°C
Bosim
Harorat,
•c
Bosim
Pa - 10J
mm.sim.ust.
Pa - 103
mm.sim.ust.
0
0,61
4,58
19
2,20
16,48
5
0,87
6,54
20
2,37
17,53
10
1,23
9,20
21
2,48
18,65
15
1,70
12,79
22
2,64
19,82
16
1,82
13,63
23
2,80
21,09
17
1,93
14,53
24
2,98
22,37
18
2,06
15,47
25
3,16
23,75
2- jadval
B a ’zi  moddalarning  2 9 8   K (25°C )  da  hosil  bo‘lish  standart 
entalpiyalari 
ЛН29|,  entropiyalari  S 29g  va  hosil  bo‘lish  gibbs
pnrrviva ari  Afi
Modda
ДН”И1,  kJ/mol
141
AS‘2M,  J/mol • K
AG°1W-
 
kJ/mol
1
2
3
4
A1,0,  (k)
-1676,0
50,0
-1582,0
C (grafit)
0
5,7
0
CCl,  (s)
-135,4
214,4
-64,6
C H 4(fl
-74,9
186,2
-50,8
C ,H ,(g )
226,8
200,8
209.2
C,H,  (g)
52,3
219,4
68,1
Q H , (s)
82,9
269,2
129,7
C,H ,O H   (s)
-277,6
160,7
-174,8
3 4 4

2- jadvalning davomi
Modda
ДН°10>,  kJ/mol
AS°,0K,  J/mol • K
AG\„,
  kJ/mol
1
2
3
4
c 6Hl2o 6 oo
(glyukoza)
-1273,0

-919,5
CO  (g)
-110.5
197,5
137,1
c o 2lil
-393,5
213,7
-394,4
CaCO, (g)
-1207,0
88,7
-1127,7
CaO  (k)
-635,5
39,7
-604,2
Ca(OH),  (k)
-986,6
76,1
-896,8
Cl,  (g)
0
222,9
0
C1,0  (g)
76,6
266,2
94,2
Cr,0, (k)
-1440,6
81,2
-1050,0
CuO  (k)
-162,0
42,6
-129.9
FeO  (k)
-264,8
60,8
-244,3
Fe,0, (k)
-822,2
87,4
-740,3
Ғе,Ол (k)
1117,1
146,2
-1014,2
H,  (g)
0
130,5
0
H Br  (g)
-36.3
198,6
-53,3
HCI  (g)
-92,3
186,8
-95,2
H F  (g)
-270,7
178,7
-272,8
H l(g )
26,6
206,5
1,8
H ,o   (g)
241,8
188,7
—228,6
H ,0   (s)
-285,8
70,1
-237,3
H ,s  (g)
-21,0
205,7
-33,8
KCl  (k)
-435,9
82,6
-408,0
KCIO, (k)
-391.3
143,0
-289,9
MgCI,  (k)
-641,1
89,9
-591,6
MgO  (k)
-601,8
26,9
-569,6
N,  (g)
0
191,5
0
N H ,  (g)
-46.2
192,6
-16.7
N H 4NO,  (k)
-256

-
NH^NO, (k)
-365.4
151
-183,8
N ,0   ;g)
82,0
219,9
104.1
NO (g)
90,3
210,6
86.6
345

2- jadvalning davomi
Modda
ДН°2,„,  kJ/mol
AS°m,
  J/mol • K
a
G ”m ,  kJ/mol
1
2
3
4
NOj  (g)
33,5
240,2
51,5
N 20 4 (g)
9,6
303,8
98,4
NiO (k)
-239,7
38,0
-211,6
0 2(g)
0
205,0
0
O F, (g)
25,1
247,0
42,5
P 20 5(k)
-1492
-114,5
-1348.8
PbO (k)
-219,3
66,1
189,1
Pb02 (k)
-276,6
74,9
-218,3
S 0 2 (g)
-296,9
248,1
-300,2
SO, (g)
-395,8
256,7
-371,2
SiCl4 (s)
-687,8
239,7

SiN 4  (g)
34.7
204,6
57,2
SiO,  (kvars)
-910,2
41,8
-856,7
SnO (k)
-286,0
56,5
-256,9
Sn02 (k)
-580,8
52,3
-519,3
T i0 2 (k)
-943,9
50
-888,6
WOj (k)
-842,7
75,9
-763.9
ZnO (k)
-350,6
43,6
-320,7
H+ (p)
0
0
0
O H -  (p)
-230,2
-10,8
-157,4
3 - ja d v a l
Ba’zi erituvchilaming krioskopik va ebulioskopik doimiylari
Erituvchi
K.grad.kg/mol
E.grad.kg/mol
Suv
1,86
0,52
Benzol
5,12
2,57
Nitrobenzol
6,9
5,27
Sirka kislota
3,9
3,1
346

Tuz va  asoslaming  18°  suvda  eruvchanligi
4- ja d v a l
Anion
Kation
N a+
K f
Ag"
Mg2'
Ca2+
Sr2+
Ba2+
Zn2H
Pb2+
F-
4,41
92,56
195,4
0,0076
0,0016
0,012
0.16
0,005
0,07
ci-
35,86
32,95
0,0316
55,80
73.19
51.09
37,24
203.9
1,49
Bi~
88,76
65,86
0,041
103.1
143.3
96,52
103,6
478,2
0.598
1-
177,9
137,5
0,0635
148,2
200
169,2
201,4
419,0
0.08
NOj
83,97
30,34
213,4
74.31
121.8
66,27
8,74
117.8
51,66
CIO,
97,16
6,6
12,25
126,4
179,3
174,9
35,42
183,9
150.6
S O / '
16.83
11,11
0.55
35,43
0.20
0,01  1
0.0,23
53.12
0.0041
CO2,
19,39
108,0
0,003
0,01
0,0013
0,001  1
0.0023
0,004
0 031
Ъ Р < 2~
61,21
63,1
0,0025
73,0
0,4
0,12
0,0338
-
0,042
c p p
3,34
30,27
0,0035
0,03
0,0356
0,0046
0,0086
0.066
0,0315
OH-
116,4
142.9
0,01
0,001
0 . P
0  "7
3.7
0.035
0.01
-J
lzoh:  lOOg suvda eriydigan  m oddaning  massasi gram m larda berilgan.  M asalan,  0.031=0.0001

Ba ’zi  bir tuzlarning har xil  haroratdagi eruvchanligi  (100 g suvdagi  grammlar hisobida) 
5- ja d v a l
H a r o ­
rat
A l ^ S O ^ x
x
! 8 H 20
N a C l
N aN O _ ,
K N O j K N O , K , C . 20 7 K 2S O a
K A I ( S 0 4)2
x
x
I 2 H 20
N a , S 0 4x
x
1 0 H , 0
C u S 0 4x
х 5 Н гО
C a ( C H , C O O ) , x
x 2 H , 0
0
2 3 , 8
3 5 , 5
7 3 , 0
7 3 , 6
1  1,6
4 , 4
6 . 9
3,1
4 . 5
12.9
Г . 5
5
3 5 , 6
10
25 ,1
3 5 , 7
8 0 , 2
17,7
7.5
3,5
4 , 4
3.2
3 6 , 0
14
3 5 , 8
5
1  1.7
16.2
' 4 , 7
2 0
2 6 , 6
3 5 , 9
8 8 , 0
7 5 , 4
24 ,1
11,1
10.0
;  -
16.1
f
2 5
3 6 , 0
9 2 , 7
2  i  •)
i  8 .7
j 0
2 8 , 8
36.1
96.1
15 ,4
11.5
4  1
2 0 ,  i
'< X .8
4 0
3 1 , 4
3 6 , 4
1 0 4 ,9
7 7 , 0
39,1
2 0 , 6
l . \ l
1 2  U
) ? .5
2 2 , 8
; 3.2
50
3 4 , 3
3 6 , 8
113,1
2 5   9
14.2
11  9
2 5 ,1
'  ■>  K
6 0
37.1
3 7 , 2
1 2 4 ,7
7 7 ,7
5 2 , 5
3 1 , 2
1 5 ,4
2 6 . 7
2 8 .1
>, 
■;
h o
3 7 , 8
1 3 5 ,8
3 6 , 2
16 ,6
Ю
3 1 . 4
33  (1
8 0
4 2 . 2
38,1
148,1
8 0 , 0
6 2 , 8
41,1
17 ,6
54.9
33  5
85
32  -
9 0
3 9 , 0
161,1
67,1
18 ,6
5 1 . 5
lO.M  1
u   s
31  1
100
47,1
3 9 , 3
1 81,7
8 0 ,3
71,1
5 0 , 0
19,4
7 1 , 4
2 9 . 9
4 2 . 4
2 9 , 7
E s l a t m a :   K r i s t a l l o g i d r a t l a r n i n g   e r u v c h a n l i g i   q u r u q   t u z   h i s o b i d a   b e r il g a n .

6-jadval
Kislota va  ishqor eritmalarining massa ulushlari va zichliklari  (15°C da).
Massa 
ulushlari,  %
H2S 0 4
HNO,
HCI
KOH
NaOH
NH,
2
1,013
1,011
1,009
1,016
1,0023
0,992
4
1,027
1,022
1,019
1,033
1,046
0,983
6
1,040
1,033
1,029
1,048
1,069
0,973
8
1,055
1,044
1,039
1,065
1,092
0,967
10
1,069
1,056
1,049
1,082
1,115
0,960
12
1,083
1,068
1,059
1,100
1,137
0,953
14
i ,098
1,080
1,069
1,118
1,159
0,946
16
1,112
1,093
1,079
1,137
1,181
0,939
18
1,127
1,106
1,083
1,156
1,213
0,932
20
1,143
1,119
1,100
1,178
1,225
0,926
22
1,158
1,132
1,110
1,196
1,247
0,919
24
1,176
1,145
1,121
1,217
1,268
0,913
26
1,190
1,158
1,132
1,240
1,289
1,908
28
1,205
1,171
1,142
1,263
1,310
0,903
32
1,238
1,198
1,163
1,310
1,232
0,893
36
1,273
1,225
1,183
1,358
1,345
0,884
40
1,307
1,251
1,411
1,437
44
1,342
1,277
1,460
1,478
48
1,380
1,303
1,511
1,519
52
1,419
1,328
1,564
1,560
56
1,460
1,351
1,616
1,601
60
1,503
1,373
1,643
64
1,547
1,394
68
1,594
1,412
72
1,640
1,429
76
1,687
1,445
80
1,732
1,460
84
1,776
1,474
88
1,808
1.486
92
1,830
1,496
96
1,840
1,504
100
1,838
1,522
349

7 -ja d va l
Tuz  eritmalarining  massa  ulushlari  va  zichliklari  (20°C  da).
Massa 
ulushlari  %
NaCl
Na2CO,
BaCl2
K ;C r,0 7
2
1,013
1,019
1,016
1,012
4
1,027
1,040
1,034
1,026
6
1,041
1,061
1,053
1,041
8
1,056
1,082
1,072
1,055
10
1,071
1,103
1,092
1,070
12
1,086
1,124
1,113
14
1,101
1,46
1,134
16
1,116
1,146
18
1,132
1,179
20
1,148
1,203
22
1,164
1,228
8-jadvaI
Ba’zi kislota, asos va tuz eritmalarining  (0,1  n)  18°C dagi 
dissotsiyalanish  darajalari
Kislota
Dissotsiyalanish 
darajasi,  foiz
Asos,  tuz
Dissosiyalanish 
darajasi,  foiz
H N O ,
92
K O H
89
H C I
91
NaO H
84
H B r
90
N H , • H ,0
1,3
H I
90
H 2S 0 4
58
M e+ А' (K C l)
83
Н 3Р 0 4
36
M e2+ A 2 (K ,S 0 4)
s o 2 
• H ,0
20
M e2+ A," (ВаС12)
75
CH ,C O O H
1,3
M e+, A 3- (K ,P 0 4)
н 2с о 3
0,17
M e3+ + A,"  (A1CI,)
65
H ,S
0,07
Me2+ A2"  (C u S0 4)
40
H ,BO ,
0,01
H C N
0,007
3 5 0

9-jadval
Kislota  va  asosning  dissotsiatsiya  konstantalari
Kislota
K
pK
H 2SO,
K, 
= l ,7 • 
10-2 
K  =6.0-  io-"
1,85
7,20
H 2S
K  =1.0-  io - 7 
K,=2,5 
• 
IO-13
6,99
12,60
H 2CO,
K,=4,5 
• 
10-7 
K ,=4,8-  10-"
6,32
10,35
K  
=7,1 
• 
10-3
2,15
Н ,Р 0 4
K,=6.2 
• 
10-"
7,21
K  
=5,0 
• 
10-'“
12,0
CHO ,O O H
K=1,74 
• 
IO  2
4,76
h
2
c
2
o
«
K  =5,6-  10-2 
K ,=5,4-  10-*
1,25
4,27
N H
j
OH
K =1,76 
• 
10-'
4,75
H ,0
*
II
OO
o
9*
15,74
C a(O H );
N
1
o
©
_
II
2,40
Cu(OH),
K,=7,9  •  IO-14
M n(O H ),
K  = 3,0-  io-4
Zn (O H )2
K,=4,4 
• 
10-5 
K ,= l,5  •  IO"9
1,36
8,83
10-jadval
Ba’zi  bir kam eriydigan tuz  va gidroksidlarning suvli eritmalardagi 
eruvchanlik ko'paytmasi konstantalari
M o d d a
к . к
Modda
K ,
A g B r
5, 3 
• 
1 0 " 1J
S r , ( P O J ,
1 , 0 -   1 0 - JI
A g S C N
1 , 1
 
■ i o - 12
C o ( O H ) ,
2 , 0 - I O - ' 6
A g , C r O ,
1 , 1
 
•  i o - 12
C u S
6 . 3 -   1 0 - S6
A g C l
OO
o
1
C u ( O H ) ,
5 , 0  
• 
1 0 - !0
A g C r , 0 ,
1,1 
■ 
1 0 - " '
C r ( O H ) ,
6 , 3  
•  i o - 31
A g l
00
o
1
F e ( O H ) ,
1 , 0 - 1 0   |;
A g , S
6 , 3 -  
io--4"
F e ( O H ) ,
3 ,2   •  1 0 - ' "
A l ( O H ) ,
1 , 0 -   I 0   - J-’
H g , C l ,
1,3  •  1 0 ~ ls
B a C O ,
5,1  •  10  4
H g S
4 , 0   ■  I O - ’5
B a C , 0 ,
1,1  •  10  J
M g C O ,
4 , 0   •  1 0 - 5
B a C r O ,
1 , 2 - 1 0   ">
M g ( O H ) ,
6 , 0 -  
io -" 1
B a , ( P O , ) ,
6 , 0 - 1 0   w
Mg,(PO,),
■  1 , 0 -   I O ”
3 5 1

10-jadvalning  davomi
M o c b io
K k
M o d d a
K ,
B a S O ,
1,1  •  1 0 - 10
M n ( O H ) ,
4 . 5   •  IO- 2 -'
C a C O ,
1
o
O
O
тГ
M n S
1
O
l/~
)
fN
C a C , 0 .
2 , 3   *  1 0 - 4
P b C l ,
1 , 6 - 1 0 '
C a S O ,
9,1  •  1 0 - 6
P b C r O ,
1 , 8 -   1 0 H
C a , ( P O J ,
2 , 0 -   I O - 24
P b l ,
1 , 1
  •  i o - 4
S b S
1 , 1
  •  i o - 24
P b ( O H ) ,
1 , 1
  •  i o - 27
P b S O ,
1 , 6
  ■  i o - s
P b S
2 ,5   •  I O - 27
S r C O ,
1 , 1
  •  i o - 10
Z n ( O H ) ,
7,1 
1 0 - ,s
S i C r O ,
3 , 5 - 1 0 - '
Z n S
1,6  •  i o - 2J
S r C A
5 , 5 -   I O - 11
Z n C O ,
1 , 4 -   1 0 "
] 1 -ja d v a l


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling