Farmatsevtika o‟quv instituti talabalari uchun adabiyoti


Reaksiya davomida kompleks birikmalar hosil bo‟lsa


Download 2.64 Mb.
Pdf просмотр
bet13/50
Sana15.12.2019
Hajmi2.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   50

 
6.Reaksiya davomida kompleks birikmalar hosil bo‟lsa: 
CuCl
2
 +4 NH
4
OH=[Cu(NH
3
)
4
]Cl
2
+4H
2

       2Al+6NaOH+6H
2
O=2Na
3
[Al(OH)
6
]+3H
2

 
    2Al+6Na
+
+6OH
-
+6H
2
O=6Na
+
+[Al(OH)
6
]
3-
+3H
2

 
    2Al++6OH
-
+6H
2
O=[Al(OH)
6
]
3-
+3H
2

 
                BiI
3

 +KI=K[BiI
4

                BiI
3

 +K
+
+I
-
=K
+
+[BiI
4
]
-
 
                 BiI
3

 + +I
-
=[BiI
4
]
-
 
           Ionlar  orasidagi  reaksiyalar  doimo  muvozanatda  bo‘ladi.Agar  sirka  kislota  eritmasiga 
nariy asetat qoshilsa muvozanat chapga, ya‘ni molekulalar hosil bo‘lishi tarafiga qarab siljiydi: 
                              CH
3
COOH  

  CH
3
COO
-
+H

       
           Eritmaga    kuchsiz  elektroliti  bilan    bir  xil  ionga  ega  bo‘lgan  elektrolit  qo‘shilsa  
muvozanat kuchsiz elektrolitning dissotsiyalanish darajasi kamayish tarafiga qarab suriladi.Agar, 
sirka  kislota  eritmasiga  biror  kuchli    kislota,  masalan,  HCl  qo‘shilsa  muvozanat    ionlar 
konsentratsiyasini  kamayishi (chapga) tarafiga qarab siljiydi.                     
        Ionlar konsentratsiyasi ortishi uchun  bu eritmaga ishqor qo‘shish kerak bo‘ladi. 
           Kam  eriydigan  tuz  MnS(q)  xlorid  kislotada  eritilsa  erish  jarayoni  oson  sodir  bo‘ladi:              
MnS(q)   + 2 HCl  =  MnCl
2
  + H
2

 
                          MnS(q)  +  2H
+
   =  Mn
2+
  +  H
2

         Eruvchanlik  ko‘paytmasiga  ko‘ra    EK 
MnS
  =2,5
*
10
-10
  ga  teng.    K
H2S
=6
*
10
-22
  .  Shuning 
uchun muvozanat o‘nga surilgan.  
           Shunday muvozanat mis sulfidi va xlorid kislota eritmasi orasida sodir bo‘lishi kuzatilsa: 
                          CuS(q)  +  2HCl   =  CuCl
2
  +  H
2

         EK 
CuS
= 6
*
10
-36
;  bu qiymat H
2
S ning dissotsiyalanish konstantasidan ancha kichik shuning 
uchun muvozanat bu jarayonda chapga siljigan. Mis sulfidi xlorid kislotasida erimaydi.        
       Ba‘zan  gidroliz  reaksiyalaridagi  muvozanatni  siljishiga  ham  ionlarning  qoshilishi  ta‘sir 
etadi: 
                          FeCl
3
+H
2
O

FeOHCl
2
+HCl 
                          Fe
3+
+3Cl
-
+H
2


 FeOH
2+
+2Cl
-
+H
+
+Cl
-
 
                         Fe
3+
+H
2


 FeOH
2+
 +  H
+
 
     Muvozanatni  o‘ngga  siljitish  uchun    suyultirish  yoki  H
+
  ionlarini  bog‘lash  ,  yani  ishqor 
qo‘shish  kerak.  Muvozanatni  chapga  surulishi  uchun  esa  eritmadagi  H
+
  ionlarini  ko‘paytirish 
talab etiladi. 
      Neytrallanish reaksiyalari laboratoriyalarda oshqozon shirasi kislotaligini aniqlashda, xlorid, 
sulfat,  borat  kislota  kabi  anorganik  kislotalarni  aniqlashda,  sirka,  benzoy,  limon,  salitsilga 
o‘xshash organik kislotalarining miqdoriy aniqlash uchun ishlatiladi. 
 

 
 
57 
                                      6.8. Suvning ion ko‟paytmasi   
         Suv ham kuchsiz elektrolitlarga kiradi. Suv molekulasi oz bo‘lsada ionlarga dissotsilanadi: 
                               H
2
O  

  H
+
+OH

   Suv uchun dissotsiyalanish konstantasining qiymati yozilsa: 
 
                                    [H
+
]
*
[OH
-

                           K
d
= --------------  =  1,8
*
10
-16 
(20
0
S da) 
                                       [ H
2
O] 
                              
         Agar shu qiymat asosida    [H
+
]
*
[OH
-
]  ko‘paytma topilsa, u suvning ion ko‘paytmasi  
deyiladi. 
               K
w
=  [H
+
]
*
[OH
-
]= K
d*
[H
2
O]= 1,8
*
10
-16
*
1000/18= 1
*
10
-14
 
          K
w
 – suvning ion ko‘paytmasi ;     K
d
= 1,8
*
10
-16
 
          Agar eritmada  vodorod va gidroksil ionlari konsentratsiyasi teng   
[H
+
]    =[OH
-
]    bo‘lsa  muhit  neytral    hisoblanadi.  Bunda      [H
+
]=  [OH
-
]  =  10
-7
  mol/l  ga  teng 
bo‘ladi. 
          Agar muhit kislotali bo‘lsa  vodorod ionlari konsentratsiyasi gidroksil ionlari 
konsentratsiyasidan dan katta  bo‘lib [H+] 

 10
-7
 bo‘ladi. 
          Agar  muhit  ishqoriy    bo‘lsa  vodorod  ionlari  konsentratsiyasi  gidroksil  ionlari 
konsentratsiyasidan kichik bo‘lib, [H
+


 10
-7
   bo‘ladi. 
          Lekin vodorod ionlari konsentratsiyasi orqali hisoblashlarda juda kichik sonlar ishlatilgani 
uchun    bunday  hisoblar  anchagina  qiyinchiliklar  yuzaga  keltiradi.  Hisoblashlarni  osonlashtirish 
uchun  vodorod ko‘rsatkich yoki pH qabul qilingan. 
          Vodorod  ko‘rsatkich  yoki  pH  deb  ,  vodorod  ionlari  konsentratsiyasining  teskari  ishora 
bilan olingan o‘nli logarifmi tushuniladi. 
                                  pH  =  - lg [H
+

           Shunga o‘xshash   pOH= - lg [OH
-

           Toza suvning pH qiymati    pH= - lg[10
-7
]= -( -7) lg 10= 7  ga teng. 
Hisoblashlarga ko‘ra kislotali muhit uchun  pH   qiymati 0 dan 7 gacha o‘zgaradi. 
Ishqoriy muhitda esa pH qiymati  7 dan 14 gacha  bo‘lgan sonlarni qabul qiladi. 
            [H
+
]
*
[OH
-
]= 10
-14 
 qiymat logarifmlansa , unda  pH  + pOH = 14 ga teng. 
           Oxirgi tenglama pH ma‘lum bo‘lsa pOH ni yoki teskarisini topishga imkon beradi.    
 
                                     6.9. Indikatorlar haqida tushuncha                  
           Eritmadagi vodorod ionlari konsentratsiyasiga qarab o‘z rangini o‘zgartiradigan moddalar 
indikator  deyiladi.  Indikatorlar  bir  rangli  yoki  ikki  rangli  indikatorlarga  bo‘linadi.  Masalan, 
lakmus ikki rangli indikatorga kiradi, chunki  u o‘z rangini  kislotali muhitda ham va ishqoriy 
muhitda ham o‘zgartiradi. 
           Fenolftalein  indikatori  bir  rangli  indikatordir.  Bu  indikator  o‘z  rangini  faqat  ishqoriy 
muhitda o‘zgartiradi. 
           Universal indikator bir necha indikatorlar to‘plamidan iborat bo‘lib  uni rangi  anchagina 
keng chegarada o‘zgaradi.  Rangli jadval  bilan solishtirish orqali bu indikator  pH  ni  0 dan 14 
gacha  ±1 aniqlikda  topishga imkon beradi. 
         Hozirgi  paytda    elektrometrik    va  kolorimetrik  usulda  pH  ni  aniqlash  usullari  ancha  aniq 
usullardan hisoblanadi. 
          pH  ning  tibbiytdagi  ahamiyati.  Biologik  suyuqliklar,  to‘qimalar  pH  qiymati  o‘zgarmas 
qiymatga ega bo‘ladi. Quyidagi jadvalda b‘zi biologik suyuqliklarning pH qiymati keltirilgan.Bu 
jadvalga ko‘ra odam organizmidagi turli suyuqliklarning pH qiymati anchagina keng chegarada 
o‘zgaradi.Oshqozon  shirasining  pH  qiymati  1  ga  yaqin  bo‘lgan  holda  qon  zardobining  pH 
qiymati 7,4 ekanligi ma‘lum. 

 
 
58 
     Qondagi,  umurtqa  pog‘onasi-,  miya  suuyqligining  pH  qiymati,  ko‘z  yoshlari,  oshqozon 
shirasi  doimiy  pH  qiymatiga  ega.  Biologik  suyuqliklarda  pH  ning  doimiyligi    bufer  tizimlar 
tufayli ushlab turiladi. 
      Ba‘zan 
toqimalarda  ketayotgan  reaksiyalardagi  fermentlarning  biologik  faolligi 
suyuqliklarning pH(16-jadval) qiymatiga bog‘liq. Oshqozon shirasi fermenti pepsinning faolligi 
pH=1 eng faol hisoblanadi. Oqsillar va peptidlar girolizini kuchaytiradigan oshqozon osti bezlari 
– tripsin va ximiotripsinning faolligi  kuchsiz ishqoriy muhitda yuqoridir.  
16- jadval. Ba‘zi biologik suyuqliklarning pH qiymati 
Biosyuqliklar 
 Normdagi pH 
Biosuyuqliklar 
Normadagi pH 
Teri(hujayralar  ichi,har 
xil qatlamlar 
Siydik 
Tufuk 
Oshqozon shirasi 
Oshqozon 
osti 
bezi 
shirasi 
 
       6,2-7,5 
       4,8-7,5 
       6,35-6,85   
        0,9-1,1  
   
        7,5-8,0 
Ingichka ichak 
O‘t pufagi 
Umurtqa-miya 
suyuqligi 
Ko‘z yoshlari 
Sut 
Qon zardobi 
 
7,0-8,0 
6,6-6,9 
 
7,40+0,05 
7,40+0,1 
6,6-6,9 
7,4+0,05 
 
Qondagi  pH  ning  odatdagi  holatdan  (pH=7,4)  kislotali  muhitga  qarab  o‘zgarishi  atsidoz 
deyiladi. Agar o‘zgarish ishqoriy muhitga qarab borsa alkaloz deb ataladi. 
       Oshqozon  shirasining  muhitini  aniqlash  klinik  tekshiruvlarda  katta  ahamiyatga  ega 
hisoblanadi.  
 
                
                   6.10. Kislota va asoslar to‟grisidagi zamonaviy tassavurlar  
           Arrenius nazariyasiga ko‘ra kislotalar dissotsiyalanganda H
+
 kationi hosil qiladigan 
moddalardir. Asoslar dissotsiyalanganda OH
-     
 anoioni hosil bo‘ladi. 
Sharoitga qarab ham  H

     va ham  OH
-
      anioni hosil  qiladigan moddalar amfoter  elektrolitlar  
deyiladi. 
           Lekin bunday qarashlar anchagina kamchiliklarga ega bo‘lib , ulardan eng muhimlari: 
-  dissotsilanish sababini va bunda  erituvchining o‘rni  hisobga olinmagan; 
-  kislota  va  asoslarning  ta‘rifi  ham  juda  to‘g‘ri  emas.  Shunday  organik  moddalar 
borki(sulfadimezin) ular vodorod ioni ajratmaydi, lekin kislota xossalariga ega; 
-  ayni  paytda  trimetilamin,geksametilentetramin,  amidopirin  kabi  birikmalar  gidroksil 
guruhiga ega emas, lekin asos xossalarini namoyon etadi; 
-  bu nazariyani suvsiz elektrolitlar hamda kuchli elektroltlarga qo‘llab bo‘lmaydi. 
           Brensted-Louri  ta‟rifi.  Agar  sistema  o‘zidan  proton  ajratsa  (protonlar  donori)  kislota, 
agar  o‘zi  proton  bilan  biriksa  asos  hisoblanadi.  Demak,  neytrallanish  reaksiyasi  protonning 
kislotadan asosga o‘tishi bilan sodir  bo‘ladi. Protonni yo‘qotib  kislota asosga aylanadi, chunki 
hosil bo‘lgan modda proton biriktirib  kislotaga aylanadi. 
                     A
1    
=       B
1   
+   H

                             
Kislota      Asos    Proton 
                     B

     +    H
+  
 =    A
2
     
                   Asos       Proton      Kislota 
               A
1
   +   B
2
   =    A
2
   +   B
1
 
              Kislota  Asos    Kislota  Asos 
             Neytrallanish reaksiyasi protonga ega bo‘lish uchun ketadigan konkurent reaksiyadir. A
1
  
va B
2
 tutash sistema deyiladi. Kislota va asoslar neytral molekulalar, musbat yoki manfiy ionlar 
bo‘lishi mumkin. 
                                Kislota                       Asos 
                             CH
3
COOH =    H
+
 + CH
3
COO

                              NH
4
 

  = H
+
   +  NH
2
 -  
 

 
 
59 
                              H
2
PO
4
-
 =  H
+
  + HPO
4
2-
 
                             Al(H
2
0)
6
3+
=  H
+
  +   [Al(H
2
O)
5
OH]
 2+
 
        Brensted  –Louri  ta‘rifiga  ko‘ra  suv  amfoter  elektrolit  hisoblanadi.Chunki  u  kuchli  asoslar 
ishtirokida o‘zini asos, kuchli kislotalar ishtirokida  asos xossasini namoyon etadi. 
                            NH
3
+   H
2
O =  NH
4
+
   +   OH
-
 
                            HCl+   H
2
O =  H
3
O

 +  Cl
-
  
         Barcha bu jarayonlar muvozanatda bo‘lib moddalarning proton berish qobiliyatiga bog‘liq. 
HCl eritmasida muvozanat o‘nga surilgan, chunki HCl protonlarni donori hisoblanadi. Cl
-
     HCl  
nisbatan kuchsiz asosdir. NH
3
  
 ishtirokida  kuchsiz kislota H
2
0  ga  kuchli asos OH
-
 to‘g‘ri keladi. 
         Erituvchilar  sistemasi  ta‟rifi.  Bu  ta‘rifga  ko‘ra    kislota  ayni  erituvchida    kation  hosil 
qiladigan moddadir. 
                            H
2
O  +    H
2
O  =  H
3
O
+
    +  OH

  
                            NH
3(s) 
+  NH
3(s)
 = NH
4

  +  NH
4
-
 
                            H
2
SO
4
   +  H
2
SO
4
 = H
3
SO
4
+
  +   HSO
4

                             100%         100% 
        Eriganda  o‘z  kationlarini    konsentratsiyasini  oshiradigan  erituvchilar    kislotalar,    o‘z 
anionlari  konsentratsiyasini  oshiradigan  erituvchilar    asoslar  deyiladi.  Ko‘pgina  reaksiyalar 
eritmada ketgani uchun bunda erituvchini xossalarini bilish juda muhimdir.  
         Tarkibida  proton  tutgan  va  ozmi  yoki  ko‘pmi  kislota  xossasiga  ega  bo‘lgan  erituvchilar 
proton  erituvchilar  deyiladi.  Proton  erituvchilar  o‘z-o‘zidan  ionlasha  oladi    (H
2
O,  H
2
SO
4
  va 
boshqalar) . Proton erituvchilarda erigan modda zarrachalari  nafaqat erituvchi zarrachalari balki 
autodissotsilanish jarayonida yuzaga kelgan  kation va anionlar bilan o‘ralgan. 
             Aproton  erituvchilar  sifatida    qutbliligi  kam    yoki  kuchsiz  qutblangan 
dissotsilanmaydigan  lekin  kuchsiz  solvatasiyga  uchraydigan  suyuqliklar  kiradi(CCl
4
,C
6
H
6
  va 
boshqalar). 
             Dissotsiyalanmaydigan 
lekin 
kuchli 
solvatlanadigan 
 
qutbli 
erituvchilar 
(dimetilformamid, 
dimetilsulfoksid 
va 
boshqalar) 
 
hamda 
kuchli 
qutblangan  
autodissotsilanadiga erituvchilar kiradi(POCl
3
,BrF
3
 va boshqalar).   
            Lyuis  ta‟rifi.  Luis  taklifiga  ko‘ra  kislota  elektron  juft  akseptorlaydigan  modda  ,  asos 
bo‘lsa  elektron  juft  beradigan  moddadir.  Kislota  va  asosning  o‘zaro  ta‘siri  donor  aktseptor 
mexanizm bo‘yicha boradi: 
                                 H
3
N:   + AlCl
3
   =H
3
N
+
-AlCl
3

           Ammiak bo‘linmagan elektronlar juftiga ega bo‘lgani uchun  asos bo‘ladi, koordinatsion 
to‘yinmagan molekula AlCl
3
  kislota  hisoblanadi.   
           Lyuis  fikricha    barcha  odatdagi  ligandlar  (  NH
3
,  CN
-
,  F
-
,  Cl
-
,  SO
4
2-
  ,H
2
0  va  boshqalar) 
asoslar  hisoblanib,    barcha  metallarning    ionlari  kislotalardir.  Metall  ionining  ligandga  
munosabati lyuis kislotaligi deyiladi. Ayni holatda ligandning metall ioni bilan bog‘ hosil qilish 
qobiliyati    lyuischa  asoslik  deyiladi.  Lyuisning  kislotaligi  va  asosligi    juftining  tabiatiga  qarab 
o‘zgarishi mumkin. 
          Metall  ionlarining  ligandga  munosabatiga  qarab  ikkiga  bo‘lish  mumkin.  Birinchi  guruh 
metallar    yengil  ligandlar  bilan  donor  akseptor  mexanizm  bo‘yicha    eng  barqaror  bog‘  hosil 
qilishi mumkin.Bu bog‘ning mustahkamligi   ligandning massasi ortgan sari  kamayadi (F
-
, Cl
-

Br
-
 ,I
-
 , NR
2
, R
3
P, R
3
As, R
3
Sb). 
           I    guruhga  ishqoriy  va  ishqoriy  yer  metallarining  ionlari  kiradi,  shuningdek  Ti
3+
,  Fe
3+
,  
Co
3+
,Al 
3+
.      Bu  guruh  metall  ionlari(kislotalar)  kam  qutblanadi  va  yengil  hamda  kam 
qutblanadigan ligandlar (asoslar) bilan ta‘sirlashadi.Bunday kislota va asoslar qattiq  hisoblanadi.                                 
          II guruhga og‘ir metallar ionlari kiradi.Masalan, Hg
2+
, Hg
2
2+
, Pt
2+
, Pt
4+
, Ag
+
, Cu
+
  ionlari 
kiradi.  Bu  guruh  metall  ionlari  va  ligandlari  katta  hajmga  ega,  oson  qutblanadi.  Ana  shunday 
kislota va asoslar yumshoq hisoblanadi. 
 
 

 
 
60 
              6.11. Aktivlik, aktivlik koffisienti. Eritmaning ion kuchi. 
         Kuchli  elektrolitlar.Kuchli  elektrolitlar  eritmalarida  ionlar  konsetratsiyasi  yuqoriligi 
sabali  eritmadagi  elektrostatik  ta‘sir  ancha  kucli  hisoblanadi.Kuchli  elektrolitlar  nazariyasi 
P.Debay va E.Xyukkel tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, ionlar orasidagi elektrostatik ta‘sirni 
eritma xossalariga ta‘sirini tushuntiradi. 
           Bu  nazariya  asosida  har  bir  ion  atrofida    qarama-qarshi  zaryadli  ion  atmosferasi  borligi  
asos qilib olingan.Ion atmosferasining hosil bo‘lishi, bir xil zaryadlangan ionlarning bir-biridan 
qochishi va  har xil zaryadli ionlarning o‘zaro tortlishiga asoslangan.Ana shu hodisa tufayli har 
bir  ion  qarama-qarshi  zaryadli  ionlar  bilan  o‘ralgan.Ion  atmosferasining  zichligi  eng  markaziy 
ionda  eng  yuqori  bo‘lib  undan  uzoqlashgan  sari  kamayadi.  Ion  atmosferasining  zichligi  va 
o‘lchami elektrolit eritmasining termodinamik xossalariga bog‘liq. 
          Odatda  kuchsiz  kislota  va  asoslarning  dissotsilanish  konstantasi  o‘zgarmas  haroratda 
doimiy qiymatga ega. Lekin elektrolit konsentratsiyasi oshganda(S

 0,2 mol/l) eritmadagi ionlar 
soni  ortib,  ularning  o‘zaro  va  erituvchi  molekulalari  bilan  ta‘siri  kuchyadi,  bu  esa  elektrolit 
dissotsilanish konstantasini o‘zgarishiga olib keladi.  
          Konsentratsiya  va  ion  kuchi  o‘zgarishi  bilan  dissotsilanish  konstantasidagi  o‘zgarishlarni 
tasniflovchi kattalik aktivlik deyiladi. Aktivlik quyidagi formula orqali aniqlanadi: 
                                      

=

*

           Bu erda     

  - erigan  moddaning aktivligi, mol/l, S –erigan moddaning konsentratsiyasi, 

- aktivlikning molyar koeffisienti(u o‘lchamsiz kattalik). 
Agar molyal konsentratsiya olinsa, aktivlik koeffisienti molyal aktivlik koeffisienti deyiladi. 
          Agar  konsentratsiya  o‘rniga  aktivlik  qo‘yilsa  dissotsilanish  konstantasi  konsentratsiyaga 
bog‘liq bo‘lmay qoladi. Masalan, HA   kislota uchun  dissotsilanish konstantasini aktivlik bilan 
bog‘lsh mumkin:   
                                      

H+
*

 
A-
     [H
+
]
*

+*
[A
-
] *

-
 
                           K Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   50


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling