Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi


Download 9.54 Mb.
Pdf просмотр
bet11/34
Sana08.12.2019
Hajmi9.54 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34

126

hikoya qiladi.  Eng muhimi, shunday voqca tarixda bo'lib o'tganligi aniqdir.
Xtiddi  shunday  faktni  Kursiy  Rufning Aleksandr  M akedonskiy tarixi 
asarida ham   uchratamiz.  Polien asarida bunday sahro va suvsizlik qayerda 
bo'lganligi  aniq  ko'rsatilm asa,  Kursiy  R u f  asarida  b u n d ay   voqea 
So'g'diyonada  ro‘y  berganligi  keltiriladi.  Aleksandr  Baqtriya  yerlaridan 
o ‘tib,  So'g'diyona  cho'llariga  yetib  keladi.  Bu  yerlarda  suv  yetishmas, 
yaqin stadiyda  namlik yo'q edi. Jaziram a cho'l  issig'i har tom ondan olov 
purkardi.
Yer  ham  juda  qizib  ketardi.  Shuning  uchun  kechasi  yurish  osonroq 
edi.  Issiqdan  tom oq  qurib,  badan  yonganday  tuyulardi.  Jangchilarning 
madori qurib,  ruhan ezila boshlaydi.  Oyoqda turish  ham ,  oldinga yurish 
ham  qivin  edi.  Faqat  ozgina jangchilardagina suv  bor edi,  ular ham m a 
narsalarini,  vino va  hatto yog'larni ham ichib tugatgandilar.  Suv ichganlar 
yanada  tezroq  suvsar,  qa_vt  qilardi.  Shoh  jangchilariga  m adad  berardi. 
Shunda  2 jangchi  ildamroq  yurib  lagerga joy  tanlaydi  va 
11
  yerdan  suv 
topadi.  Jangchilardan  biri  suv  ko'tarib  kelayotgan  so'g'diyonalikni  tutib 
olib,  Aleksandrning  oldiga  keltiradi.  Shoh  undan  suvni  qayoqqa  olib 
ketayotganini  so'ravdi.  Shunda  so'g'diyonalik  suvni  chanqab  yotgan 
o‘g"illariga olib ketayotganini aytadi.  Keltirilgan suvini shohga tutadi.  Lekin 
so'g'dinyonalikka qarab shoh  bu  ham m a  lashkarimga yetmaydi,  yolg'iz 
men esa ichmayman. Yaxshisi o'g'illaringga olib bor,  deydi.
N ihoyat  kechga  yaqin  Oks  daryosiga  yetib  olishadi.  Bunday  faktlar 
Polien asarlarining haqiqatga yaqin ekanligini  ko'rsatibturibdi.
Bu o'rinda, biz  Polien asarining ayrim xarakterli tom onlariga,  m a’lum 
bir sahifalariga qisqacha to'xtalib o'tdik.  O 'rta  Osiyoning qadim  davrlari 
haqida  qim m atli  m a’lum otlar  bergan  Polien  ijodi  biz  uchun  g'oyat 
qadrlidir.  Polien  ijodida  hali  o'lkam izning  antik  davrlariga  oid  ko'p 
manbalar o 'z  tadqiqotchilarini  kutm oqda.
STRABON
Strabonning  o 'n   yetti  kitobdan  iborat  «Geografiya»  asari  jah o n  
adabiyotida o'zining munosib o'rniga ega. Asarda antik davrlarga oid juda 
boy materiallar bor.  Bu materiallar, ayniqsa, tarixiy jihatdan qimmatlidir. 
«Geografiya»  asari  o 'z   davri  uchungina  emas,  bugungi  kunda  bizning 
zamondoshlarimiz uchun ham  o 'z ahamiyatini yo'qotm agan.  Shu tufayli
127

bu asarda 0 ‘rta Osiyoning antik davrlari tasviri  va Strabonning hayot yo'li 
haqida qisqacha to ‘xtalib o ‘tishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.
Strabon eramizdan awalgi 64 - 63- yillarda Amasiya viloyatida tug‘iladi. 
Yozuvchi  Qora  dengizdan  yuz  kilometr  janubda,  0 ‘rtayer  dengiziga 
tom on cho'zilgan o'lkada tug'iladi.
Amasiya  jug‘rofiy  sharoiti  qulay  b o ‘lgan  viloyatdir.  Bir  tom ondan 
Qora dcngiz,  ikkinchi tom ondan 0 ‘rtayer dengizi bilan tutashgan,  tabiati 
go'zal  bo'lgan  o'lkalardan  biri  edi.
Shoh  Mitridat  II  (eramizdan awalgi 302 - 266- yillar) davrida Amasiya 
Partiy  viloyatining  markazi  edi.  Shoh  Fom ak  I  (eram izgacha  b o ‘lgan 
184  -  157-  yillar)  davrida  viloyat  markazi  Sinon  shahriga  ko‘chiriladi. 
Amasiya aw algidek m uhtasham  va qadimiyligini saqlab qoladi-yu,  biroq 
bu shaharga endi avvalgidan kam e ’tibor berila boshlaydi. Albatta, bunday 
o'zaro  toj-taxt  urushlari  Strabon  yashagan  davrgacha  bo'lib  o ‘tsa-da, 
Strabon  bu  tarixiy  voqealarning  qanday  kechganligini  to'liq  o'rgangan
Bundan  tashqari,  shoh  N ikom eda  II  (eram izdan  aw algi  74-  yil), 
M itridat  IV  (eram izdan  aw algi  120  -  63-  yillar),  Lukull  (eram izgacha 
70-  yil),  Pom pey  (eram izdan  awalgi  66-  yil)  davrlarida  ham   ko'plab 
qirg'in janglar bo'lib  o'tadi.  Bu jang-u jadallar bevosita Amasiya  shahri 
bilan bog'liq  holda  ro'y beradi.  Bunday tarixiy voqealarga boy shaharda 
Strabonning dunyoga kelishi favqulodda moziyning zulmat bulutlari bilan 
qoplangan osm onida yulduz chaqnagandek bo'ldi.  Strabonning yoshligi 
ajoyib  va  g'aroyib  voqealarga  boy,  adoqsiz  tarixiy  hodisalar  bo'ronida 
o'tad i.  Toj-taxt:  va  boylik  uchun  kurash,  yer  talashib  gulistonlam i 
xarobalarga  aylantirish,  tinch -to tu v  yashashni  orzu  qilgan:  insonlar 
boshiga ajal urug'ining sepilishi  va hokazo ko‘z ko'rib,  quloq eshitmagan 
vahshiyliklar  Strabon tug'ilgan  zam onda  odatiy hoi  edi.
Amasiyaliklar  bir  tom ondan  O 'rtayer  dengizi  orqali  Kichik  Osiyo 
taraflarga  uzoq  safarlarga jo'nasalar,  ikkinchi  tom o nd an,  Q ora  dengiz 
bo'ylab,  Panta o'lkalariga, undan o'tib,  Kavkaz va hatto skiflar yerlarigacha 
tez-tez  kelib  ketardilar.  D engizchilarning  hikoyalari  am asiyaliklarni 
xayratga solardi.
Strabon yoshligidan g'aroyib sarguzashtlarga boy voqealarni tinglashni 
juda  sevardi.  A yniqsa,  yosh  bolakayning  qalbini  dengizchilarning 
sayohatlari  o'ziga  asir  etgan  edi.  Strabon  yoshligidan  dengizni  sevardi. 
Ayniqsa, tabiat quchog'ida bo'lishni juda-juda yaxshi ko'rardi.  Strabonning
128

tilliliitni  jondan ortiq sevishiga sabab,  uning tog‘alari ustasi farang mergan 
ih
I
i
I
iii
  ( )v  paytida tog‘-u toshlar,  qalin o ‘rm onlarda yuz bergan qiziqarli 
vuqmlni  haqida  Strabon  ulardan  ko‘plab  hikoyalar  tinglardi.  Strabon

ill 
i
|
m

q o 'y n id a  yuz  bergan  voqealarni  eshitish  bilan  kifoyalanib 
qoliiiiisdan,  ulg‘aygan  sari  ularni  o ‘z  ko‘zi  bilan  ko‘rish,  bevosita  o ‘sha 
V(M|riilamingshohidi bo‘lishga intiladi.
Nlnil*inning bobokalonlari sarkarda o ‘tgandi. Katta bobosi DorilayTaktik 
■.Inill  Mitradat V (eramizgacha  150 -  129- yillar) qo‘shinida yiriksarkarda 
lin  III),  tcngsiz  g'alabalarga  erishgan  edi.  Bobosi  D orilay  ham   katta 
i|n'nlimning  boshlig‘i  b o ‘lgan.  Strabon  yoshligida  bobokalonlarining 
(iiniinviii lik  vurishlarini eslab,  ulardan fahrlanib yurardi.  Bu antik davming 
xos  muhim qiyofasi edi.  0 ‘sha davrlarda odam larningjangovarlik 
l*.|iliii iga qarab baho berishardi. Jangda qo‘lga kiritilgan g‘alabalarni madh 
i lih,  i|o ‘sliiqlar to ‘qishardi.  H atto bosqinchilik  urushlarini  ham   m aqtab 
i|o'ylsliiudi.  Antik  dunyoda to ‘xtovsiz jang-u jadallar hukm   surardi.  Bir 
Hiiitiilakat  boyib,  ikkinchisi  talon-taroj  b o ‘lardi.  Yana  bir  davr  kelib, 
lumiliH  aksi  roLy  berardi.  Minglab  kishilarning  boshiga  og‘ir  kulfatlar 
I
iin
I
kiii
I
i
  I .ckin buning sabablari haqida o ‘ylash  hech kim ning parvoyiga 
!■ I Inlllscll
Slnihon  yoshligida  zam onasining  m ashhur  ilm  ahllari  q o iid a   ta ’lim 
uliiill  Amislik  Tirannion  Strabonning  birinchi  ustozi  edi.  U  Pergam 
iiiiikliil>landajug‘rofiyadan dars berardi.  0 ‘sha davrlarda  Pergam maktabi 
niimhliiiilikda  Aleksandriya  m aktabidan  qolishm asdi.  Bu  m aktabda 
ItUi'ioliya,  sluiningdek,  H om er ijodi  asosiy  darslik  sifatida  o ‘tilardi.
riliiiinion  o ‘z  davrining  bilimdoni,  turli  xil  fanlar  yuzasidan  keng 
UulmiK'haga  ega,  m a’lumotli  kishisi  edi.  Shuning  uchun  ham ,  uni 
VMliilidoshlari  yangi  z a m o n   A risto te li  d eb   a ta s h a rd i.  S tra b o n  
ilii|iyo(|iuashining  tobora  o'sib  borishida,  bilimining  chuqurlashishida 
iHlii/i  I iiannionning xizmati  nihoyat katta b o ‘ladi.
Slitilion  antik dunyo shoirlarining,  ayniqsa,  H om erning poem alarini 
tilim  bilan  o'qirdi.  H atto  o ‘spirinlik  yillaridayoq  H om erning  «lliada», 
Klluncya» dostonlaridan katta-katta qo‘shiqlarni yod olgan edi. 
Mmltonning ikkinchi ustozi Aristodem edi.  M eandre viloyatining Nise 
■I nil it id, i  Si rabon undan saboq olgan edi. Aristotel juda keksayib qolganiga 
M.iiiimnsdan.  ritorikadan  qiziqarli va  m azm undor dars o ‘tardi.  0 ‘zining 
linn  khiiliu  Kodosda bu  purhikm at  kishi  ertalab  ritorikadan,  kechqurun 
gtiiinin.il ikadan tahsil berardi.
129

Aristotel  bir  necha  yillar  Rim da  shoh  Pompeyning  o ‘g‘illariga  ham  
saboq bergan edi, Aristotelning yordamida Strabon  Eratosfen ijodi bilan 
ham  yaqindan  tanishadi.  Eratosfen  ham  o ‘z  davrining  chuqur  bilimli 
kishilaridan biri  edi.
Strabon,  ayniqsa,  selevikiyalik  G enarx  nom ini  h u rm at  bilan  tilga 
oladi.  A ristodem   ijodining  davom chisi  b o ‘lgan  bu  olim ,  ayniqsa, 
jug‘rofiyani juda chuqur bilardi.  Ksenarx uzoq-uzoq o ‘lkalaming tarixini 
va  jug'rofiy joylashuvini  aniq  sharhlab  berardi.  G arch i,  K senarxdan 
unchalik  uzoq vaqt saboq olm asa ham ,  qisqa kunlar ichida un d an  k o ‘p 
narsa  o ‘rganganligini  Strabon  hurm at  bilan  eslaydi.  K senarx  o ‘z  ona 
shahri  Selevkiyada  ko ‘p  yasham asdan,  A leksandriyaga  boradi.  U 
Aleksandriyada,  dunyoda dong‘i  ketgan kutubxonada uzoq vaqt  bo'lib, 
bilimini  yanada chuqurlashtiradi.  So‘ngra olim  A finaga kelib,  ziyolilar 
m uhitiga  yaqinlashadi.  Shundan  keyin  o ‘sha  davrlarda  mashhurligi 
jihatidan  A finadan  qolishm aydigan  Rimga  kelib,  ju g ‘rofiya,  tarix  va 
ritorikadan saboq bera boshlaydi.
Strabonning bilim doirasining kengayishida yana bir olimning xizmatlari 
kattadir.  Bu  o ‘zidan  ikki  asr  ilgari  yashab  o ‘tgan  m ashhur  faylasuf 
Zenon  edi.  Z enon  stoiklar  maktabining  asoschilaridan  biri  edi.  Zenon 
o'z falsafiy qarashlari bilan Stoiklar falsafasini yuqori pog‘onaga ko'taradi. 
Zenonning  o ‘z  davridayoq  shogirdlari juda  ko‘p  edi.  Keyingi  davrlarda 
ham uning falsafiy qarashlari muhlislari tom onidan izchil davom ettiriladi. 
Z en o n   ijodining  ta ’sirini  shoir  Seneka,  im p erato r  M ark  Avreliy, 
shuningdek,  Strabon  ijodida yaqqol ko‘ramiz.
Strabon  yoshligidan  sayohatga  otlanadi.  Uzoq  vaqt  Italiya  b o ‘ylab 
sayohat qilib, so‘ngra Rimga keladi.  Misr mamlakatlarini kezadi.  Strabon 
qayerda bo‘lmasin,  eng aw alo,  mashhur shoir, tarixchi va geograflarning 
ijodini o'rganishga ko'proq vaqtini sarflardi.
Strabon qirq uch kitobdan iborat «Tarixiy kundaliklar» asarini yaratadi. 
Grek tarixchisi Polibeyning «Umumiy tarix» asari Strabonda katta taassurot 
qoldiradi  va  u  o ‘z  ijodini  bu  m ashhur tarixchi  tadqiqotlarining  davomi 
deb biladi.
Strabon o ‘z ijodini eramizgacha bolgan 46-yildan boshlaydi.  Bu yillarda 
Rim davlatining mavqeyi tobora ortib, hatto  ulkan yunon davlatini ham  
o 'z qo‘l ostida saqlam oqda edi.  Strabon  ijodining ilk sahifalari m ana shu 
tarixiy voqealarga qaratilgandir1.
' N .F .  Arskiy.  Strabon.  Izd-vo.  «Misl»,  М .,  1978, str.  17.
130

Strabon grek tarixchi adiblari  G erodot,  Ksenofont,  Fukidid asarlarini 
qunt bilan o'qiydi va ularning ijodidan antik dunyoning tarixiy voqealariga 
oid  ko'p  m a’lum otlarni  to ‘playdi.
Strabon o 'z ijodida asosan  Rim tarixiga kengroq to ‘xtaladi.  Sitsiliyadagi 
qullar g'alabasi,  Spartak  qo‘zg‘oloni,  Mariyey bilan  Sulloyning toj-taxt 
uchun  kurashlari,  Rim  va  Ispaniya  urushlari,  G ney  Pompey,  Yuliy 
Sezar  haqidagi  hayotiy  voqealar  Strabon  ijodida  keng  o ‘rin  egallaydi. 
Aksiumik  m aydonidagi  A ntoniy  bilan  Oktavian  jangi  ham   Strabon 
e’tiboridan chetda qolmaydi.
Strabon  ijodida  Polibey,  Korneliy  N epot,  D iodor  Sitsiliyskiy,  Tit 
Liviy,  Sallyustiy,  A rtem idor  Efesskiy  kabi  donishm andlarning  nom i-
11 
i  uchratam iz.  M ana  shu  dalilning  o ‘ziyoq  Strabonning  butun  umrini 
ilmga bag‘ishlaganidan dalolat beradi.
S trab o n ,  h a q iq a ta n   h a m ,  c h u q u r  ilm n i,  o ‘zi  t a ’k id lag an id ek 
Aleksandriya,  Peigam va Rim kutubxonalaridan oladi.  Bu ziyo maskanida 
dunyo  tarixini  o ‘rganadi.  Bebaho  tarixiy  kitoblar  Strabon  ko‘z  o ‘ngida 
uzoq o'lkalarning  xaritalarini  gavdalantiradi.
Oktavian eramizdan awalgi  31- yilda ulkan  Rim davlatining imperatori 
boMgandan so‘ng,  m am lakatning iqtisodiy,  siyosiy va  m adaniy hayotida 
muhim   o'zgarishlar  yuz  bera  boshlaydi.  Rim  imperiyasining  mavqeyi 
lobora  oshib,  davlat  chegaralari  kengaya  boradi.  Uzoq  viloyatlardagi 
davlatlar  bilan  savdo-sotiq,  iqtisodiy  va  m adaniy  aloqalar  keng  yo‘lga 
qo'yiladi.
Ulkan  Rim davlati bilan  0 ‘rta Osiyo, Xitoy,  H indiston  mamlakatlari 
bo'ylab  karvonlar  tez-tez  qatnay  boshlaydi.  Tarixiy  m anbalar,  Rim 
davlati  bilan,  ayniqsa,  O 'rta  Osiyoning  va  Xitoyning  turli  tom onlam a 
mustahkam  aloqalari tiklanganligini tasdiqlaydi.
Oktavian  faqat  davlatlararo  tashqi  aloqani  kuchaytirilganligi  bilan 
kifoyalanib  qolm asdan,  m am lakatning  ichki  hayotida  ham   m uhim  
o'zgarishlar yasaydi.  Rimliklar hayotida ilgarigi davrlarga nisbatan to'kin- 
sochinlik,  tinchlik  va  osoyishtalik  hukm   suradi.  O ktavianning  bunday 
siyosatidan  rimliklar  behad  m am nun  bo'ladilar.  Shuning  uchun  ham , 
O k ta v ian g a  A vgust  ( m a ’b u d v ash ,  m u q a d d a s,  to 'k in - s o c h in lik , 
pishiqchilik)  nomi  beriladi.
131

Bu  davrga  kelib,  adabiyot  va  san’at  ham   gullab  yashnay  boshlaydi. 
Oktavian  m ashhur  ilm  ahllarini,  adabiyot  va  san’at  nam oyandalarini 
saroyga  c h o rla b ,  ilm iy  a n ju m a n la r,  ad ab iy   k e c h a la r  o ‘tk a zad i. 
Im peratorning o ‘zi  ham   adabiyotga chuqur ixlos bilan  qarardi.  H atto  u 
badiiy  ijod  bilan  ham   m ashg‘ul  bo'lardi.  Strabonning  nom i  tez  orada 
butun  Rimga tanildi.  Uning «Tarixiy kundaliklar» asari keng jam oatchilik 
to m o n id a n   q izg 'in   qarshi  olinganidan  m am n u n   b o 'lg a n   S trabon 
«G eografiya»  asarini  yozishga  kirishadi.  Adib  bu  asari  ustida  ish 
boshlaganida oltmish yoshlarga borib qolgan edi.  U  bo'lajak asari uchun 
uzoq  yillar  davom ida  tarixiy  m a’lumotlarni  to'playdi,  izlanadi,  juda 
ko'plab  m uhim   m anbalar bilan  yaqindan  tanishib  boradi.
Strabonning ham rohlari  isavriyalik sarkarda  Publiy Serviliy,  muarrix 
Feofan  M itelenskiy,  sayohatchi  Elliy  G all  va  sho ir  G oratsiy  edi. 
Sayohatchilar Kappadokiya,  Frakiya (Kichik Osiyo), Tovra (Qora dengiz 
bo'ylari),  Kavkaz va  Moniya viloyatlari bo'ylab safarlarini davom ettiradi. 
Strabon  H o m er  dostonlarida  tasvirlangan  Ilion  (Troya)  ning  go'zal 
qizi  Yelenani olib qochib kelgan shahzoda  Paris yurtlarida bo'ladi.
Strabon kichik Osiyoning ko'pgina shaharlarida bo'lib,  Misrga keladi. 
Aleksandr  M akedonskiy  eram izdan  aw algi  332-  yilda  asos  solgan 
Aleksandriya shahrida uzoq vaqt yashab qoladi. Aleksandriyaning ulkan 
kutubxonasidan  Aleksandrning  harbiy  yurishi  va  u  bosib  olgan  Osiyo 
mam lakatlari  tarixini  o'rganadi.  Ayniqsa,  O 'rta  Osiyo,  So'g'diyona, 
Baqtriya tarixi  Strabonda katta qiziqish uyg'otadi.
Eramizdan aw algi 494- yilda ulkan Ahmoniylar davlatining podshohi 
Doro tom onidan bosib olingan  Milet shahriga boradi.
Strabon  Aleksandr  M akedonskiy  maqbarasini  tom osha  qiladi.  Bu 
maqbara Aleksandr Makedonskiyning atoqli sarkardasi, keyinchalik Misr 
podshohi bo'lgan  Ptolom ey Laga o'g'li tom onidan qurilgan edi.
M a’lumki,  Aleksandr  Makedonskiy  dastlab  Bobilda  dafn  qilingan. 
Ptolom ey  Misr  taxtiga  o'tirgandan  so'ng  unga  katta  hurm at  bildirib, 
Aleksandr hokini Aleksandriya shahriga olib keladi, shoh tobutini oltindan 
yasab,  ichini  qim m atbaho dur-u javohirlarga to 'ld ira d i1.
Bu maqbaraga yaqin joyda «yorug' dunyo ajoyibotlari» deb nomlangan 
yarim  milliondan  ziyod  bebaho  kitoblar bilan  to'ldirilgan  Aleksandriya 
kutubxonasi  Strabonni tarix olamiga yetaklaydi.  Bu kutubxonaning bir
1 K eyinchalik bu tobut  n o m a ’lum  sabablarga ko 'ra yo'qolib ketgan  (M uallif izohi.)
132

4-  rasm. 
O ktavian  Av
qismi  eram izdan  aw algi  47-  yilda  Yuliy 
S ezar  (bu  d av rd a  A leksandriya  Rim  
hukmronligiga  qaram   edi)  imperatorligi 
davrida yonib ketadi.  Imperator kutubxona 
taqdiriga juda  qayg‘uradi.  Chunki  Yuliy 
Sezar badiiy  adabiyotni ju da  sevar,  ilm- 
m a ’rif a t  a h l l a r i n i ,  z a m o n a s in in g  
shoirlarini  saroyga  tez-tez  taklif  etardi. 
Imperatoming buyrug‘iga binoan xalqdan 
nodir  kitoblar  yig‘ib  olinib,  kutubxona 
qayta to ‘ldiriladi.  Pergom kutubxonasidagi 
k o ‘pgina  k ito b lar  h am   A leksandriya 
kutubxonasiga o ‘tkazilgan edi.  Kutubxona 
gustning  oltindan  yasalgan 
Yuliy  Sezar  tashabbusi  bilan   deyarli 
boshi.  Berlin  Muzeyi. 
qadim gi  holatiga  keltiriladi.  Shuning
u c h u n   h a m ,  S tr a b o n   b u   q u tl u g 1 
dargohdan  istagan  kitobini  olib  o ‘qishga  muvaffaq  b o ‘ladi.  Ayniqsa, 
Oktavian Avgust davrida Aleksandriya kutubxonasiga katta e ’tibor bilan 
qaraladi.  Strabon  o ‘z  asarida  37  shoiming,  16  faylasufning,  15  geograf- 
uing,  shuningdek,  astronom ,  vrach,  notiq,  siyosiy  arboblarning,  juda 
ko‘plab  tarixchilarning  nomlarini  tilga  oladi va  ularning  ijodiga  m u- 
rojaat etadi. Antik dunyoning ulug1 shoirlari  ichida  H om er nomini sharaf 
bilan  esga  oladi,  Strabon  o ‘z  asarining  240  sahifasini  bu  ulug‘  shoir 
ijodiga bag‘ishlaydi.  Bundan tashqari, buyuk adiblar, fojianavislar, shoirlar, 
Gesiod,  Pindar,  Sofokl,  Yevripid,  Kallimax ijodlari  ham   anchagina 
sahifalarda yoritib berilgan.  M ana shu faktning o ‘ziyoq Strabonning badiiy 
uasrga,  nazmga,  tragediya  asarlariga  katta  qiziqish,  chuqur  xayrixoxlik 
bilan  qaraganligidan  dalolat beradi.  770 sahifadan  iborat bebaho ada­
biy  merosining  qariyb  yarmini  antik  dunyo  adiblari  ijodiga  bag‘ish- 
lashining  o ‘ziyoq,  Strabon  ijodining tarixiy jihatdangina  emas,  adabiy- 
badiiy,  ilmiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega ekanligini bildiradi.
Strabon juda katta ilm sohibi, yuksak quwayi hofizaga ega bo'lgan antik 
dunyoning  ulug‘  adiblaridan  biri  b o ‘lib,  90  yilga  yaqin  u m r  ko‘radi.  U 
«Tarixiy  kundaliklar»  asarining  «Aleksandr  tuzuklari»  («D eyaniya 
Aleksandra»)  deb  atalmish  bo‘limida  shunday  yozadi:  «Nima  uchun 
Aleksandr  M akedonskiy  davrini  yorituvchi  olim lar  va  yozuvchilaming 
;is;uiarida shunchalik ko‘p xatolar va chalkashliklarga yo‘l qo'yilgan?»
133

Bu  savolga  S trabon  ijodidan  javob  axtaramiz.  Buning  sababini  adib 
shunday  izohlaydi:  «Birinchidan,  ular  Aleksandr  M akedonskiyning 
h u rm a tin i  q o z o n ish   u ch u n   uni  sharaflo v ch i  ta fsilo tla rn i  b ay o n  
qilaverganlar,  Ikkinchidan,  ayrim  o ‘lka  va  elatlarning  tarixi,  tabiati 
sin ch ik lab ,  c h u q u r  o ‘rganilm agan».  M an a  shu  fik rn in g   o ‘ziyoq 
S tra b o n n in g   o ‘z  ijo d iga  o ‘ta   m a s ’u liyat  va  ta la b c h a n lik   b ilan  
yondashganligidan  dalolat  beradi.  Strabon  ozgina  b o ‘lsa-da,  ijodiy 
xatolikka yo‘1 qo'yib,  avlodlar oldida,  insoniyat kelajagi oldida gunohkor 
b o ‘lib qolishdan c h o ‘chigan.  Shu tufayli  fidoyi  ijodkor sifatida tinim siz 
izlanish,  sinchkovlik bilan tekshirish  ishlari olib borgan.  S trabon butun 
umri davom ida o ‘qiydi,  ilm oladi.  Butun hayotini  ijodga bahshida etadi. 
Shuning uchun ham ,  uning ijodida haqiqatni, faqat haqiqatni  ko‘ramiz.
JU G ‘ROFIYA
Strabonning  o 'n   yetti  kitobdan  iborat  yorik  asari  ju d a  k o ‘plab 
mam lakatlar  va  xalqlar  tarixiga  bag‘ishlangandir  Strabonning  o ‘zi  yer 
yuzining yuzlab oikalarida,  minglab katta-katta shaharlarda bo'ladi.  0 ‘zi 
bo‘lgan  elatlarning  tarixini- ko‘rgan  va  bilgan  voqealari  asosida  yuritsa, 
uzoq  yurtlarga oid  faktlarni  aniq  manbalar,  tarixiy kitoblardan  qidiradi.
Nom lanishi  «Geografiya»  deb  atalsa  ham ,  asar  boshdan  oxirigacha 
dunyo  xalqlari,  elatlarining faqat joylanish  chizg‘ilaridan  iboratdir,  deb 
tushunmaslik kerak. Asami o ‘qir ekanmiz,  ilmiy va badiiy qim m atga ega 
bo‘lgan yorqin ifoda va  m a’lumotlarga duch  kelamiz.  Bu asar jug'rofiya 
fanining rivojida katta rol o ‘ynaydi.  Shuningdek,  u antik adabiyot tarixini 
yorituvchi  ilmiy tadqiqot hamdir.  Chunki adib antik dunyoda ijod qilgan 
shoirlar,  fojianavislar  ijodiga  to ‘xtalar  ekan,  o ‘z  asaridan  ko‘pgina 
sahifalarni  adabiyot  mavzusiga  bag‘ishlagan  va  adabiyotning o ‘ziga  xos 
xususiyati haqida qim matli fikrlarni bayon qila olgan.
M uhim  tom oni shundaki,  Strabon o ‘tmishdoshlari b o ig a n  shoirlarni 
sh unchaki  tilga  olib  o 'tm a sd a n ,  ularning  ijodiga  keng  t o ‘xtaladi, 
asarlaridan katta-katta parchalar keltirib, ularga o ‘z munosabatini bildiradi. 
Alohida adiblar ijodigagina emas,  adabiyotning um um iy yo‘nalishlariga, 
rivojlanish  yo‘llariga  ham   keng  to ‘xtaladi.  Shoirlar  ijodini  baholashda 
Strabon o ‘zining kuchli ilmiy fikrlariga tayanadi. Ayniqsa,  Homer,  Sofokl, 
Yevripid,  Kallimaxijodi  yuzasidan  bildirgan  xulosalari  ko‘p  jihatdan
134

qim m atlidir.  Shu  tufayli  «Geografiya»  asarini  faqat  jug'rofiya  tarixi 
uchungina ahamiyatli deb qarash biryoqlamalikdir.
Strabon ensiklopedist olim sifatida tarix, adabiyot jug‘rofiya, etnografiya 
fanlarining uzviy bog‘liqligi nuqtayi nazaridan  masalaga keng va mufassal 
to'xtaladi.  «Geografiya»  hajm  jihatdan  yirik  asar  b o ‘lib  qolm asdan, 
m azm unan  ham  juda  boydir.  Bu  asar  Strabon  nom ini jahonga  tanitdi. 
Asarning yana  m uhim   xususiyatlaridan biri  shundaki,  unda estetik zavq 
bag'ishlovchi lavhalarjuda ko‘p. Strabon o‘z asarida go‘zal badiiy ifodalarga 
juda  keng  o ‘rin  beradi.  M am lakatlar,  o ‘lkalar  tabiati  go'zal  badiiy 
bo'yoqlar  bilan  sug'oriladi.
O 'n  yetti kitobdan iborat «Geografiya» asarining sakkiz kitobi Yevropa, 
olti  kitobi  Osiyo va bitta kitobi Afrika hayotiga bag'ishlangan.  M ana shu 
o'nbesh  kitob  ko'proq  badiiy  xarakterga,  qolgan  ikki  kitob  esa  ilmiylik 
ruhiga  ega.  Bunda  adib,  asosan,  shoirlar  ijodiga,  donishm andlam ing 
likrlariga,  muarrixlarning asarlariga o 'z munosabatlarini bildirib,  chuqur 
ilmiy  xulosalar  chiqaradi.  K o'p  m uam m olarning  tugunini  yechadi.  Bir 
qator  m ushohadalarga  boy  masalalarni  o'quvchining  e ’tiboriga  havola 
etadi.
Ill 
kitob  Iberiya  haqida,  IV  kitobda  Galliya,  Britaniya,  Alp  haqida, 
V-Vl  kitobda  Italiya,  Sitsiliya  haqida,  VII  kitobda  G erm aniya,  Bolqon 
yarimorollari  va  nihoyat,  skiflar  haqida  to'xtaladi.  Bu  kitobdan  Volga, 
Don  daryolari  bo'ylarida  yashovchi  skiflar haqida  chuqurroq  m a’lumot 
olamiz.
VIII-IX -X  kitoblarda esa Gretsiya va  Krit viloyatlari  haqida to'xtaladi. 
Bu  kitobda adabiyot va madaniyatning ilk o'choqlari xususida batafsil fikr 
yuritiladi.  XI  kitobda  Kavkaz,  Kavkazbo'yi,  Bosfor,  Panta,  Parfiya  va 
Girkaniya o'lkalarining tabiati, jug'rofiy o'm i, tarixi yoritilardi.  Bu kitobda 
Kaspiy dengizi  bo'ylarida  yashovchi  qabilalaming  hayoti  ham   qalamga 
olinadi.  Hozirgi  Turkm aniston  yerlarida  yashovchi  elatlarning  tarixiga 
Strabon juda qiziqish bilan qaraydi. Ayniqsa,  massagetlar qabilasi  haqida 
muhim   m a’lum otlar  beradi.
Kitobda O 'rta Osiyoda yashovchi sak, so'g'd,  skif,  massaget qabilalari 
o'tm ishi alohida qayd qilib o'tiladi.  XI-XIII-X IV  kitoblarda  Kichik Osiyo 
tarixi  yoritiladi.  XV kitobdan  ham  Eron  va  H indiston  davlatlari  haqida 
qim matli  m a’lum otlar  olamiz.  XVI  kitob  Sharqiy  Osiyo  mamlakatlari, 
Ossuriya,  Bobil,  Mesopotamiya,  Suriya,  Finikiya, Arab  mamlakatlaridan 
hikoya qiladi. XVII kitob esa Misr, Efiopiya,  Liviyao'lkalarigabag'ishlangan.
135

Strabon  Kaspiy  dengizining  sharq  qismida  yashovchi  massagetlar 
hayotiga  to ‘xtalar  ekan,  bu  qabilalar  haqida  iigari  o ‘tgan  muarrixlar 
qariyb  hech  narsa  yozmaganligini  ta ’kidlaydi.  Yozilganlari  ham  juda  oz 
yoki  yetarlicha  aniq  m a ’lum otlar bermaydi,  deydi.
M uallif  Q ora  dengizning  shimoliy  qismida  yashovchi  skif,  sarm at 
qabilalari  haqida to ‘xtalar ekan,  bu joylar «varvarlarning yerlari»  deydi.
Albatta,  Qora  dengizning  shimol  qismida  yashovchi  skiflar,  Kaspiy 
dengizining  sharqiy  qismida joylashgan  massagetlar  haqida  grek va  rim 
adiblari  iigari  ham   yozishgan.  Bu  haqda  G erodotning  ijodidan  ancha 
kengroq  m a’lum otlar  olamiz.
Rimliklar Vengriya,  Ruminiya  yerlarini  bosib olib,  to   D unay daryosi 
bo'ylarigacha kelgan edi.  Biroq ular 0 ‘rta Osiyoga yurish qilishni  nazarda 
tutm agan  edilar.  Rimliklarning  bostirib  kelayotganini  eshitgan  Kaspiy 
dengizining shimolidagi va Dunay daryosi bo'ylaridagi skiflar sharq tom on 
k o 'ch ib   o ‘tadilar.  Biroq  ular  G angadan  Afg‘oniston  yerlarigacha, 
Xitoydan  Osiyogacha ch o ‘zilgan o ‘lkalarni yaxshi bilishardi.
Kaspiy  dengizining  sharqiy  qism ida  joylashgan  keng  tekisliklar 
G irkaniya  viloyati  b o ‘lib,  bir  tom oni  Midiya  va  A rm an  tog ‘lari  bilan 
o'ralg an .  Bu  to g ‘larning  yonbag‘irlarida  alb an lar  bilan  arm a n lar 
yashaydi.  Katta qismida gellar, quddusliklar, amardlar, vitiya va anariaklar 
yashashadi.  A nariaklar  yashaydigan  joylar  Parrasiv  o ‘lkasining  bir 
qismi  b o ‘lib,  ularni  hozirgilar  forslar  deb  ataydilar.  E ppion  to g ‘lari 
bilan  o ‘ralgan  Vitiya  viloyati  Epionda joylashgan.  Bu  yerlarda  ellian 
qurollarini,  m isdan  yasalgan  buyum larni  uchratish  m um kin.  Bu yerda 
Apariak degan shahar bor. Aytishlaricha,  unda go‘yo xudoning irodasini 
biladigan,  h a r  qanday  savollarga  tangri  n o m idan  javob  beradigan 
ibodatxona kohinlari,  orakullari kayf-u safo surib yashasharm ish.  Yana 
boshqa elatlar esa qaroqchilik va jang-u jadallar bilan mashg‘ul bolarm ish.
Dengiz  qirg‘oqlarini  quddusliklar  egallashgan  b o ‘lib,  ularning  yeri 
5000  stadiyni  tashkil  etardi,  deydi  Patrokl.
Bu  m ulohazadan  ko‘rinib  turibdiki,  Strabondan  iigari  bu  yerlarga 
Patrokl degan kishi ham  uzoq  Rim o ‘lkalaridan kelgan. Aniq m a’lumotlar 
berishiga ko‘ra,  u Kaspiy dengizining sharqiy qirg'oqlarini kezgan.  Hozirgi 
Turkm aniston  kengliklarida  ham   b o ‘lgan,  bu  yerdagi  qabilalar  bilan 
uchrashgan.  C hunki  «Bu  yerdagi  qabilalar  qashshoq  yashardi»1,  deydi
1  S trabon,  O 'sh a   asar,  518-  bet.
136

inuallif.  Shu fikrning o'ziyoq bu yerdagi elatlarning hayoti bilan u yaxshi 
tanish bo'lganligidan dalolat beradi.  Strabonning bu o'lkalarga kelganligi 
nom a’lum ,  am m o  uning  Qora  dengiz  b o ‘ylariga  kelganligini,  Kavkaz 
o'lkasida bo'lganligini tarixiy m a ’lum otlar tasdiqlaydi.
G irkaniya  unum dor,  serhosil  yerlar  bo'lib,  jud a  keng  o'lka  edi.  Bu 
joylarda Talabroka,  Samariana,  Karta kabi bir qancha m ashhur shaharlar 
bor.  Bu o'lkaning bir cheti dengizga borib to'xtaladi.  Bu dengiz  Kaspiydan 
1400 stadiy balandlikda joylashgan  ed i1.
Bizningcha,  bu  Orol  dengizidir.  M ana shu  lavhalardan ham   ko'rinib 
Iuribdiki,  Strabon  G irkaniya  o'lkasining  joylashishinigina  em as,  bu 
vodiydagi  shaharlar,  serhosil,  unum dor  yerlar,  qabilalarining  iqtisodiy 
;ihvoli haqida ham  m a’lumot bermoqda.
Girkaniya ba’zi bir davrlarda Marg'iyona, hatto So'g'diyona davlatlari, 
bilan  ham  qo'shilib ketgan.
M ah alliy  x alq n in g   boyligi  asosan  q u y id a g ila rd a n   ib o rat  edi: 
uzum ehiiik,  vinochilik,  bog'dorchilik,  boshoqli  o'sim liklardan  non 
olishadi,  o'rm onlarida asalari  bilan  shug'ullanishadi.  Dengiz,  orollarida 
yashash  jud a  qulay.  Aytishlaricha,  bu  yerlardagi  odam lar  oltin  ham  
saqlarmish.
Girkaniyaning hukmdorlari dastlab o'zga yurtlardan bo'lgan varvarlar
m idiyaliklar,  forslar,  keyinchalik  parfiyaliklar  b o 'lib ,  u lar  o'zga 
yurtlardan  kelgan  qo'pol  va  johil  varvarlar  edi.  Q o 'sh n i  o'lkalarda 
qaroqchilik,  ko'chm anchilik hukm  surib,  keng cho'llar yastanib yotadi2.
Girkaniya o'lkasining antik davrlari haqida berilgan ushbu m a’lumotlar, 
faqatgina m a’lum otlar tizimidan  iborat bo'lib qolm asdan, shu davrga oid 
ayrim muhim masalalami yechishga ko'maklashadi. Aristobulning so'zlariga 
ko'ra,  G irkaniyada boy o'rm on lar bo'lib,  unda em an daraxtlari bor edi. 
Oqqarag'ay,  qoraqarag'ay va  um um an  qarag'aylar bu  yerda o'smasdi.
Bu epizodda Girkaniya o'rm onlariga ta ’rif berilmoqda.  Biroq bu ta ’rif 
Strabon  yashagan  zam onaga  daxldor  bo'lm asdan,  eram izdan  aw algi 
330- yillarga taalluqlidir.  Chunki, Aristobul Aleksandr Makedonskiyning 
ishonchli  kishisi  va bilim don  hukm dor bo'lib,  eram izdan  aw algi  330  -
327-  yillarida  G irkaniya  viloyatiga  kelgan  va  bu  yerlard an   olgan 
taassurotlarini  o 'z   kundaliklarida  qayd  qilgan  edi.  Aristobul  G irkaniya
1 O 'sh a  asar,  519-  bet.
1
  O 'sh a  asar,  519-  bet.
137

viloyatidan  Oks  daryosiga  kelib,  bu  daryoga  ko‘prik  quradi.  Chunki 
hunarm andlik  kasbini  puxta  egallagan  Aristobul,  hozirgi  til  bilan  ayt- 
ganda,  injener edi.  U Aleksandrning tosh otadigan m ashinalarini sozlar, 
ko‘priklar  qurardi.
Strabon  Aleksandriya  shahrida  uzoq  m uddat  istiqomat  qilib,  tahsil 
olib yurgan kezlarida Aleksandriyaning olamga m ashhur kutubxonasidan 
Aristobul va  Ptolom ey kundaliklarini topib o'qiydi.
Girkaniyadan dengiz tom on Ox va Oks daryolari oqib o‘tadi. Ox daryosi 
Nesay  orqali  o ‘tadi.  Ko‘plar  aytadiki,  go‘yo  Ox  daryosi  Oks  tom on 
oqarm ish.  A ristobulning  aytishicha,  Oks  H ind  daryosini  hisobga 
olm aganda,  Osiyoda  eng  yirik  daryodir.  Patroklning  so'zlashicha,  Oks 
H indistondan  Girkaniyaga  mol  va  yuk  tashuvchi  kem alarning  qatnov 
yo‘li  b o ‘lgan.  Bu  yo‘l  bilan  ular  Albaniya  va  K ur  orqali  Evkseyn 
viloyatlariga kelib ketishgan.  Qadimgilar Ox daryosini kam dan kam tilga 
oladilar.  Faqatgina Parfam tarixini yozuvchi A ppolodorbu daryoni eslaydi 
uning  Parfam dan  oqib  o ‘tishini  ta ’kidlaydi1.
M ana shu faktdan ham  ko‘rinib turibdiki, qadimgi davrlarda Aristobul, 
Ptolomey,  Kallisfen,  Evman,  Diodordan tashqari ham  A ppolodor degan 
yozuvchi 0 ‘rta Osiyo haqida asar yozgan. Appolodor o 'z  asarini «Parfem 
tarixi»  deb  atagan.  Strabon  bu  tarixchining  asarini  o'qigan.  Chunki, 
Strabonning  hayot  yo'lini  ta ’riflaganda ta ’kidlab  o'tgan  edikki,  u  0 ‘rta 
Osiyoga oid faktlami sinchkovlik bilan o'rgangan.  Hatto ayrim mubolag‘ali 
yoki ishonchsiz manbalarga ham tayangan.  Lekin o ‘z asariga ozgina shubha 
tug'dirgan  faktlarni  olib kirmagan.  Bu jihatdan  u  0 ‘rta  Osiyoga  kelib 
ketgan  Aristobul  ijodiga  katta  ishonch  va  hurm at  bilan  qaraydi.  H atto 
O 'rta Osiyoda bo'lgan  Ptolomey «Kundalik»lariga ham biroz shubha bilan 
m unosabatda bo'ladi.  Chunki  Ptolomey Aleksandrning eng yaqin  kishisi 
va  ishongan sarkardasi edi.  U  o 'z kundaligida Aleksandr Makedonskiyga 
ortiqcha baho berib yuborgandi.  Shuning uchun ham ,  o 'z  kundaliklarida 
tasvirlangan  ayrim  voqealarning bayoniga Aleksandr  Makedonskiyning 
ishonchini  qozonish  uchun  m ubolag'a jum lalarni  qo'shib  bayon  etardi.
T anaid2  daryosi  Osiyoni Y evropadan  ajratib turadi.  Osiyoning  katta 
qismi Tanaid daryosi bilan Girkaniya dengizi o'rtasida joylashgan bo'lib. 
bu joylar  makedoniyaliklar tom onidan  bosib  olinm agan  edi.  Osiyoning
1  Strabon.  O 'sh a asar,  520-  bet.
2  T an aid   -  k o ‘p  tarixchilar  bu  daryoni  T anais  deb  ataydilar.
138

bu  bo‘lagini A leksandr bosib olgan deb,  yozuvchilar o ‘zlarini  k o ‘rsatish 
uchun  ustam onlik  bilan  noto‘g‘ri  flkr  yuritganlar.
M eotiy ko‘li Tanaid daryosini o ‘ziga qabul qilib,  Kaspiy dengizi bilan 
qo‘shilardi,  bu dengiz  esa boshqa  suv havzalari  bilan tutashgandi1.
Tanaid  (D on)  daryosi b o ‘ylarida skiflar yashagan.  G irkaniya  hozirgi 
Turkm aniston hududi bilan Tanaid (D on) daryosi oralig‘idagi masofada 
dengiz borligi ta ’riflanadi.  Bu dengiz Orol dengizi ekanligi aniqlanmoqda. 
Arrianning  «Aleksandrning  yurishi»,  Kvint  Kursiy  Rufning  «Aleksandr 
Makedonskiy tarixi» romanlarini o ‘qib ko‘rsak, Aleksandr M akedonskiy 
Tanais daryosi bo ‘ylariga borganligi,  skiflar bilan jang qilganligi haqidagi 
epizodlarga duch kelamiz.
Strabonning yuqoridagi  fikrlarida qayd etilishicha,  m akedoniyaliklar 
l anais daryosi bo‘ylarigabormaganligi m a’lum bo‘ladi. Atoqli olim  Bobojon 
G ‘ofurov esa makedoniyalik shoh Aleksandrning Tanais daryosi bo‘ylariga 
bormaganligi haqidagi faktlami tasdiqlaydi2.
Hind tog‘idan Ox,  Oks kabi ko‘plab daryolar oqib keladi.  Bu daryolar 
ichida  eng  shimoliy  qismda  joylashgan  Yaksart  b o ‘lib,  u  h am   Kaspiy 
dengiziga quyiladi.
Yaksart daryosini ham  Tanaid deb atashadi.  Polikleytning aytishicha, 
Tanaid  butunlay  boshqacha.  Bu  daryoning  b o ‘ylarida  qora  qarag‘ay 
oLsadi.  Q ora qarag‘aydan skiflar yoy o ‘qi yasaydilar.  Bu shundan darak 
beradiki,  T anaid  Osiyoda  em as,  Y evropada joylashgandir.  Osiyoning 
shim oliy  va  sharqiy  qism larida  q ora  q arag ‘ay  o ‘sm aydi.  A m m o, 
Eratosfenning  t a ’kidlashiga  k o ‘ra,  qarag‘ay  H ind isto n   to m o n lard a 
o ‘sadi,  chunki  A leksandr  undan  o ‘z  kem asini  m ustahkam lashda  - 
ehirigan  yoki  singan  qism larini  sozlashda  foydalangan.  Eratosfen  bu 
xildagi  m a’lumotlarni to ‘g‘ri  ko‘rsatib berishga harakat qilgan, biz uchun 
bu  faktlar  m uhim  aham iyatga egadir.
H aqiqatan  ham ,  ko‘pgina  tarixiy  kitoblarda  Yaksart  daryosi  Tanaid 
daryosi bilan chalkashtiriladi.  Holbuki,  Sir bilan  D onni bir-biridan ancha 
u/.oq masofa ajratib turadi.  Strabon ta’kidlaganidek, Tanaid daryosi Yevropa 
yerlaridan oqsa, Yaksart  Osiyoni kesib o ‘tadi3.  Biroq,  Strabon Yaksartni 
Kaspiy dengiziga quyiladi, deydi.  Balki o‘sha davrlarda Orol dengizi Kaspiy
1 Strabon.  0 ‘sha  asar,  520- bet.
2  B.G afurov.  Tadjiki,  Izd-vo  «N auka»,  М .,  1972,  str.  96.
1 Strabon.  O 'sh a asar,  520- bet.
139

bilan tutashgan b o ‘lishi ham  mumkin. Yoki  ikki dengiz oralig‘ida juda oz 
masofa  qolgan  bo'lishi  ham   mum kin.  H ar  holda,  Yaksartni  Kaspiy 
dengiziga  quyiladi,  degan  Strabon  unchalik  haqli  emas.  Biz  uchun 
Strabonning  xizm ati  shu  bilan  xarakterlanadiki,  k o ‘pgina  m avhum  
faktlarga  aniqlik  kiritgan.  M asalan,  Yaksart  bilan  Tanaidni  bir-biridan 
ajratib berishning o ‘ziyoq  muhim dir.  Chunki,  Yaksart b o ‘ylarida bo'lib 
o'tgan voqealar olim lar uchun ju d a ahamiyatlidir.  K o'pgina tadqiqotlar 
bu  ikki daryo o'rtasida bo'lib o ‘tgan voqealarni bir-biriga chalkashtiradi.
G irkaniya  dengiziga  sharq  tom ondan  borsak,  o ‘ng  tarafdagi  Hind 
dengizigacha  ch o ‘zilgan  tog‘larga  duch  kelamiz.  Ellinliklar  bu  tog‘ni 
Tavram deb atashadi.  Bu tog‘lar Pomfiliya va  Kilikiyadan boshlanib Hind 
dengizigacha turli xil  nom  bilan ataladi. Tog‘ning shimoliy qismida gellar, 
quddusliklar,  am ardlar joylashgan  bo'lib;  girkanlar  ko'pchilikni  tashkil 
qilardi.  Agar  sharq  tom onga  yursak,  Ox  daryosiga  chiqam iz.  Bu  yerda 
parfiyaliklar,  m arg‘iylar,  ariylar  yashashadi.  K eyin  bepoyon  dasht 
boshlanadi.  Bu  yerlarni  G irkaniyadan  Sarniy  daryosi  ajratib  turadi. 
A rm aniston  tom ondan  bu  tarafga  yetib  kelgan  tog'  etaklari  Paraxoafr 
deb  nom lanadi.  G irkan  dengizidan  Ariygacha  6000  stadiy  masofadir. 
Shundan so'ng Baqtriya,  So'g'diyona boshlanadi,  nihoyat ko'chm anchi 
skiflar yeriga kelamiz.
Bu tasvirlar endi kitobning yettinchi bobida emas, sakkizinchi bobida 
berilgan.  Bu bobda  m uallif dax,  saklar,  massagetlar haqida  m a’lum otlar 
beradi.  K o 'proq  bu  yerdagi  mahalliy  xalqlarning  urf-odatlari,  turm ush 
tarzi  haqida  so'zlaydi.  Ayniqsa,  massagetlam ing  o'tm ishiga  ko'proq 
to'xtaladi.  Kaspiy  dengizidan  H indistongacha  bo'lgan  keng  o'lkalarda 
yashovchi  ellar  va  elatlar  haqida  hikoya  qiladi.  Bu  yerlarda  yashovchi 
boshqa  ko'pgina  qabilalarning  hayoti  bilan  ham   yaqindan  tanishamiz. 
Strabon  ijod jarayonida  Eratosfen degan adib ijodidan foydalanganligini 
ta ’kidlaydi.  Eratosfen  haqida  biz  to 'liq   m a’lum otga  ega  em asm iz. 
Shuningdek,  Strabon boshqa tarixiy kitoblarda uchramaydigan shunchalik 
ko'p  nom larni  o 'z   asarida  keltiradiki,  ularning  ko'pchiligini  izohlash 
qiyin.
Bu  keng  dashtliklarning  chap  tom onida,  tog'  etaklariga joylashgan 
xalqlarga  qaram a-qarshi  bo'lgan  shimol  taraflarda  ko'chm anchi  skif 
qabilalari yashashadi.  Skiflarning sharq tom onida joylashgan qabilalarni 
massagetlar  va  saklar  deb  atashadi.  Ularni  um um iy  nom   ostida  skiflar 
deyishadi.  Biroq, har bir xalq o'zining alohida nomiga ega.  Ularning katta
140

qismi skiflar deyiladi.  Bu ko‘chmanchi qabilalar ichida ancha atoqli bo‘lgan 
baqtriyalik asiya,  pasianlar, toxarlar, sakapavlarni ellinlar Yaksart daryosi 
bo'ylarida saklar va so'g'dlardan ajratib qo'ygandi.  Yaksart qirg'oqlarida 
asosan  saklar  yashashardi1.
U shbu  epizodda  Strabon  asosan  hozirgi  O 'zb ek isto n   h u d u d id a 
qadim da  yashagan  qabilalar haqida  fikr yuritm oqda.  H aqiqatan  ham , 
boshqa tarixiy m anbalarning darak berishicha, bu yerlarda massagetlar, 
sak,  dax,  so‘g ‘d  qabilalari  yashashgan.  U larning  tili  bir  b o ‘lgan.  U rf- 
odatlari,  yashash  tarzi,  qismati  uyg‘un  edi.  U lar  asosan  chorvachilik 
bilan shug'ullanishgan. Aholi ko‘chm anchi va yarim ko‘chm anchi holda 
yashagan.  Bu  qabilalar  o ‘rtasida  o ‘zaro  aloqa,  yaqin  q o ‘shnichilik 
m unosabatlari  mavjud  edi.  Shu  bilan  birga,  ular  o ‘rtasida janjallar  va 
uizolar  ham   b o ‘lib  tu rgan .  Bu  n izolar  h aq id a  S trab o n   sh u n d ay  
mazmunda yozadi:
“ Bu  y erda  tu rli  xil  xalqlar  yashardi.  D ey alar  u la rn in g   birini 
Aparnamlar,  ikkinchisini  Ksanfiyamlar,  uchinchisini  Pissuram lar  deb 
atagan. Aparnamlar boshqalarga qaraganda Qora dengizga yaqin yerlarda, 
Girkaniya o ‘lkasida yashashardi.  Qolganlari  esa Ariyaga qaram a-qarshi 
lom onda cho‘zilgan keng o ‘lkalarga joylashgan edi.  Bu elatlar Girkaniya, 
Parfiyadan to Ariyagacha c h o ‘zilgan biyobon,  qaqrab yotgan c h o ‘llarda 
yashovchi  qabilalarga  (G irkaniya,  Nesayga,  Parfiyaga)  hujum   qilib 
lurishardi.  Bu yerdagi xalqlar bir-birining yerlaridan o ‘tgani uch un  ham  
soliq  to ‘lashga  m ajbur  edilar.  Agar  bu  kelishuvga  xilof ish  qilinib,  bir- 
bn iga  hujum   qilishsa,  ikki  o ‘rtada  urush  boshlangan.  Y ana  ular o ‘zaro 
kelishib oladilar.  Bir necha m uddatdan so‘ng yana urush boshlanib ketadi. 
I Jlarning  hayot  tarzi  shunday  ekan.  Q o‘shni  qabilalar bir-biriga  hujum  
boshlashardi,  yana yarashib  olishardi2.
Tarixiy  h u jjatlar  S trabon  keltirgan  ushbu  faktning  t o ‘g ‘riligini 
lasdiqlaydi.  Q adim  So‘g‘diyona,  Girkaniya yerlarida yashovchi qabilalar 
o'rtasida  o ‘zaro  ichki  nizolar tez-tez b o ‘lib  turgan.  Arzimagan  narsaga 
ikki o ‘rtada janjallar chiqqan. Yana qabila oqsoqollari tinch-totuv yashash 
siilhini  tuzishgan.  Kichikroq  qabilalar  boshqa  bir  kattaroq  qabilalarga 
o'lpon,  boj-xiroj  to ‘lab turishgan.  H atto bir qabila  mollari  ikkinchi bir
1  S trabon. V   sem nadsati  knigax. K nig ased m ay a.G lav av o sm ay a,  tip .R is .U y a ?  
Mc-dinsovoy,  М .,  1879,  str.  321.
2
  Strabon.  0 ‘sha asar,  522-  bet.
141

Tog‘da yashovchilar yowoyi mevalar bilan oziqlanardi. Jum ladan,  ularda 
oz-m oz  q o ‘ylar  bo ‘lib,  bu  q o ‘ylarni  qurbon  qilm asdan,  suti  va  junini 
olish  uchun  saqlardilar.  Ularning  kiyimlari  o ‘simlik  sharbatlari  bilan 
bo‘yalgan b o ‘lib,  uzoq vaqtgacha o ‘zining yarqiroq rangini yo'qotm asdi. 
D ashtda yashovchilarning esa o ‘z yerlari  b o ‘la turib,  lekin bu yerlardan 
ular  hosil  olm asdi.  Q o ‘y  va  baliq  g o ‘shti  yeb,  kun  k o ‘rish ard i, 
ko‘chm anchi  holda yashashardi.  Bu yerdagi  barcha xalqlar bir xil hayot 
kechirish  tarziga  ega  edi.  Ularning  o ‘lim  marosimlari,  urf-odatlari  bir- 
biriga  ju da  o ‘xshab  ketardi.  H ar  bir  xalq  o ‘zicha  m ug‘om bir,  ayyor, 
ustam on,  yow oyi, janjalkash, lekin o ‘zgalar bilan  m unosabatda soddadil 
va haqgo‘y edilar1.
Strabon bergan  m a’lum ot  haqiqatga juda yaqindir.  Adib bobokalon- 
larim izning  fe’l-atvorlarini,  fazilatlarini  to ‘g‘ri  baholaydi.  Ayniqsa, 
« 0 ‘zgalar  b ilan   m u n o sab atd a  olijanoblik  va  h aq g o ‘ylik»  b izn ing  
xalqim izga xos g o ‘zal  fazilatdir.
Massaget va sak qabilalari tarkibiga atasiy va xorasmiylar ham   kiradi. 
Shu joylarda  Baqtriya  va  So‘g‘diyona  o ‘lkalaridan  Spitam en  Aleksandr 
tazyiqidan  qochib  kelgan  edi.  K eyinchalik  Arsak  Selevka  K allipika 
tazyiqidan qochib  Apasiakamga keladi.  Eratofen m a ’lum otlariga ko‘ra, 
aroxat  va  m assagetlar  Oks  daryosining  g ‘arb  to m o n la rid a   b aq triy a- 
liklar  tu ta sh   h u d u d d a  yashardilar.  B aqtriyaliklar  esa  u n ch a  k atta 
yerlarga ega b o ‘lm asdan,  parapam islar yeriga yaqin yashashardi.  Saklar 
bilan  so ‘g ‘dlarni  b ir-b irid an  Yaksart  daryosi  ajratib tu rardi.  S o 'g ‘dlar 
bilan  b aq triy alik larn i  esa  Oks  daryosi  ajratib  tu rad i.  E rato sfenn in g  
s o ‘zlarig a  q a ra g a n d a ,  g irk a n iy a lik la r  b ilan   a riy a lik la r  o ‘rtasid a 
ta p irla r  yashardi.  G irk an iy alik lard an   so ‘ng  am ard lar,  an ariy alik lar, 
kaluslar,  a lb a n lar,  kaspiriyliklar,  vitiyaliklar  va  sh un ga  o ‘xshash 
b a ’zi  b ir elatla r dengiz b o ‘ylab  yoyilib  ketgandi.  G irk an iy alik larn in g  
boshqa  to m o n id a   d erb iklar  va  n ih o y at,  qad u slar  b ilan   y o n m a -y o n  
m adiyslar  va  m a tia n a m la r  istiq o m at  q ilish ard i2.
Strabon  bu  o ‘rinda  Yaksart  va  Oks  daryolari  b o ‘ylarida  yashovchi 
qabilalarning joylashuv holatiga to ‘g‘ri baho beradi.
Eratosfen  k o ‘rsatgan  masofalarini  shunday  aniqlaydi:  Kaspiydan 
Kurgacha  1800 stadiy,  Kurdan  Kaspiy darvozasigacha 3600 stadiy, Ariy 
viloyatidan  A leksandriyagacha  6400  stadiy,  shu  yerdan   Baqtriya
1 0 ‘sha  asar,  522-  bet.
2 Strabon.  0 ‘sha asar, 523-524 betlar.
144

shahrigacha 3870 stadiy, Yaksart daryosigacha esa 5000 stadiy, ham masi 
ho'lib  22,670  stadiy  m asofadir.  S hunday  qilib,  E ratosfen  Kaspiy 
darvozasidan  H ind iston   yerlarigacha  b o 'lg an   m asofani  aniqlaydi. 
Gckotom pilagacha  1960 stadiy, Ariy viloyatidan Aleksandriyagacha 4530 
stadiy,  Profasiyagacha  1600  stadiy.  Boshqalarning  fikricha,  bu  masofa 
1500 stadiy.  So'ngra Araxotov shahrigacha 4120 stadiy.  H am m asi bo'lib 
bu  masofa  15300 stadiyni tashkil etadi.  Bevosita bu  masofaning davomi- 
hind  chegarasidan  H ind  dengizigacha  b o 'lg an   jo ylarning  kengligi 
saklargacha bo'lgan masofaga tengdir1.
Strabon  o 'z   ijodida  Eratosfen  nomini  takror-takror tilga  olib  o'tadi. 
Albatta, bu  masofa oichovlari  nechog'likto'g'ri  ekanligi  haqida aniq bir 
ma’lumotga ega emasmiz, lekin uzoq yunon o'lkasining adibi  O 'rta Osiyo 
haqida  shunchalik qiziqish  bilan  faktlar to'plashi  va  o'lkam izning  antik 
davrlari  haqida  shunday  qiziqarli  m a ’lu m o tla r  berishi  biz  uch u n  
muhimdir.  Strabon  ijodining boshqa grek va  rim  adiblari-Ruf,  Plutarx, 
Arrian,  D iodor  ijodidan  farqli  tom oni  shundaki,  uning  asarlarida  faqat 
Aleksandr Makedonskiyning O 'rta Osiyoga qilgan harbiy yurish davridagi 
voqealar o 'z  aksini  topm asdan,  asosan  undan  keyingi  davrlardagi  hayot 
tasviri  ham ifoda etiladi.
Parfiya uncha katta maydonga ega emas.  Bu davlat Girkaniya kabi  Eron 
luikmronligi  davrida,  shuningdek,  uzoq  davom   etgan  M akedoniya 
luikmdorligi davrida ham o'lpon to'lab turgan.  Parfiya o 'z boshidan ko'plab 
jang-u jadallarni  kechiraverib,  qashshoqlanib  qolgan  edi.  Bu  m amlakat 
yerlaridan  yurish  qilayotganda  shohliklar  o 'z   qo'shinlarini  tezroq  olib 
o'tardi.  C hunki bu  yerda qo'shinlarni ta ’minlaydigan  oziq-ovqat topish 
qiyin edi.  Bizning davrimizga kelib  Parfiyaning maydoni ancha kengaydi, 
uningtarkibiga Komissena va Xorena kirdi. Shuningdek,  Kaspiy dengizigacha 
bo'lgan  bepoyon  yerlar  ham   qachonlardir  Midiyaga  qarashli  bo'lgan. 
I Jngacha bu yerlar Rag va Topirlamiki bo'lib, endilikda Parfiyaga qaram 
bo'la boshladi.  Ragning yonida ikkita shahar-Apameya va Gerakleya bor. 
Apollodorning ta ’kidlashicha,  Kaspiy dengizidan  Raggacha  500  stadiy, 
Parfiya  sh o h in in g   qasri  b o 'lm ish   G ek ato m iy ag ach a  1260  stadiy. 
Poseydonning  fikricha,  Rag  shahri  nom ining  kelib  chiqishi  bir qancha 
shaharlar  va  2000  qishloqni  vayron  qilib  yuborgan  zilzila  ofati  bilan 
bog'liq.  Aytishlaricha,  topirlar,  derbinlar  bilan  girkaniyaliklar  orasida
1 O 'sh a   asar,  524-  bet.
145

yashashardi. Topirlam ing qiziq bir odati b o ‘lgan.  U lar eri b o r xotinlarga 
yana  boshqa  kuyov  topardi  va  bu  eridan  ham   ikki-uch  bola  ko‘rardi. 
Ularning bu rasm-rusumlari rimliklamikiga o ‘xshab ketardi. Y a’ni,  rimlik 
K aton  ham  o ‘z xotinini  qandaydir Gortenziyaga bergan  ed i1.
«Bizning  davrimizda»  degan  ibora  Strabon  yashagan  davrga  to ‘g‘ri 
kelib, adib o ‘zi yashagan zam ondan turib uzoq o ‘tmishga nigoh tashlaydi. 
Uzoq o ‘tmishda bu yerlarda bo‘lib o‘tgan voqealaming tafsilotini sinehiklab 
o ‘rganadi.  M asalan,  o ‘tm ishda  G irkaniyada  dahshatli  zilzila  b o ‘lib 
o ‘tganligini eslatadi.
Suriya bilan  Midiya shohlariningbir-biriga dushmanlik munosabatlari 
oqibatida  Tavraning  narigi  tom onida  yashovchi  aholi  isyon  ko‘targan 
paytda baqtriyaliklar ham  g‘alayon  qilgan edi.  So'ngra skiflar avlodidan 
bo'lgan  Arsak  dayevning  bir  qismini  egallab,  Parfiyaga  bosib  kiradi  va 
uni o ‘ziga b o ‘ysundiradi. A waliga Arsak va sheriklari ancha kuchsiz edi. 
C hunki turli qabilalar bilan urushaverib holdan toygan edi.  Keyinchalik, 
Arsak qo‘shni viloyatlarni bosib olib, janglardagi katta g‘alabasi natijasida 
kuchayib  ketib,  Evfrat tom onlardagi  keng o ‘lkalarning hukm dori bo'lib 
oladi.
Arsak  bir  vaqtlar  skiflar  ustidan  g‘alaba  qozongan  baqtriyaliklarni 
ham endilikda o ‘ziga qaram qilib oladi.  Skiflar keyinchalik Rim kabi ulkan 
davlatga  aylanadi.  Bu  beqiyos  muvaffaqiyatlar  skiflarning  turm ushiga 
to ‘kin-sochinlik keltiradi.  Skiflarning hukmronlik doirasining kengayishi 
va urushda muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur shart-sharoitlar vujudga 
keladi.
Bu  o ‘rinda  Strabonning  skiflar  davlati  haqida  bergan  m a’lum otlari 
qimmatlidir.  Skiflar davlati shu darajada kuchayib ketadiki, u hatto qudrati 
jihatidan o ‘sha davrlarda mashhur bo‘lgan  Rim davlati bilan bu shohliklar 
o 'rta sid a   aloqa  qilganligi  tabiiy  hoi.  C hunki  skiflar  buyuk  davlatga 
aylanib,  uning  dovrug‘i  R im gacha  yetib boradi.
Arsakning  jangovarligi  va  qahram onligi,  shuningdek,  bosqinchilik 
siyosati  haqida  Strabon  ijodida  anchagina  m a’lum otlar  berilganki,  bu 
haqda ham  alohida to ‘xtalamiz.
Strabon o ‘zining ikkinchi va oltinchi kitoblarida Parfiya haqida mufassal 
to ‘xtalib o ‘tgan edi. Yettinchi kitobida ta ’kidlanishicha,  Parfiya shohligida 
ikkita oliy kengash  bo ‘lgan.  Birinchi  kengash  shoh  va uning qarindosh-
1 0 ‘sha asar,  524-525-  betlar.
146

urug‘laridan iborat o ‘zaro kengash,  ikkinchisi,  fozil va donolardan iborat 
bo‘lgan  kengashdir1.
Strabon  ijodida shohliklar siyosati,  shoh qasri,  shoh saroyidagi qiziq- 
qiziq  voqealar bayoni  ham   beriladi.  Bundan  ko‘rinib  turibdiki,  Parfiya 
shohlik chog'ida donishm andlam ing fikriga tayanib ish yuritgan.
Baqtriyaning  bir  qismi  Ariyadan  shimol  tom onga,  katta  qismi  esa 
sharq tom onga cho'zilgan edi.  Baqtriya keng o‘lka, bu yerda zaytun daraxti 
mevasidan boshqa ham m a hosil yetishtiriladi.
Apollodor Artemitenning ta ’kidlashicha, Ellin shunday buyuk davlatga 
aylanadiki, buning sababi ularning yerlari boy va hosildorligida edi.  H atto 
ular Arriana va hindlam i ham  o'zlariga bo'ysundirib olgan edi.  Bu borada 
ular  A leksan driyadan   h a m   o ‘zib  ketgandi.  Bu  m uvaffaqiyatlarga 
erishishda,  Im aya G panisgacha yetib boigan sarkarda M enendm ing roli 
katta edi.  Ba’zi bir bosqinchilik yurishlarining boshida M enandm ing o'zi 
turardi, boshqa birlariga esa Baqtriya shohi Yevtidemning o'g 'li  Dimitriy 
sarkardalik qilardi.  U lar Potalekonigina egallab qolmasdan, balki Saraosta 
va  Sigerdida  deb  atalmish  shohliklarni  h am   o'zlariga  qaratib  oladi. 
Apollodom ing so'ziga qaraganda,  «Baqtriya butun A rriananing bezagi» 
edi.  Baqtriyalik  shohlar  Serov  va  F ripovgacha  o 'z   hukm dorligini 
o'tkazadi.
Baqtriyaliklarning  asosiy  shahri  Baqtra  bo'lib,  u  Zariaspnoy  deb 
atalgan.  Bu shahar orqali o'tgan daryo Oksga borib quyilardi.  Ikki daryoning 
quyilish joyida Adrapsa va boshqa ko'pgina shaharlar bor edi.  Bu shaharlar 
orasida shoh  nom i bilan ataluvchi Yevkratidiya ham  bo'lgan.  Ellinliklar 
bu  o'lkalarni  egallab  olgandan  so'ng  ularni  Satrakin,  Aspion,  Turi  va 
Parfiya  kabi  viloyatlarga  bo'lib  yuboradi.  Ellinliklar  Oks  bilan  Yaksart 
oralig'ida joylashgan  So'g'diyonani ham  egallab olishadi2.
Baqtriya haqida berilgan bunday qimmatli faktlar, ayni chog'da, tarixiy 
ahamiyatga ham egadir. Shahar va daryolamingjug'rofiyjoylashuvi haqidagi 
m a’lum otlar  antik  dunyo  haqidagi  tasavvurim izni  yanada  ch uqur- 
kishtiradi3.
Qadimgi  So'g'diyona  va  baqtriyaliklar turm ush  tarzi  va  urf-odatiga 
ko'ra nomadovlardan farq qilmasdi.  Ular haqida Onesikrit ko'pgina yaxshi-
1 O 'sh a   asar,  525-  bet.
2  O 'sh a  asar,  525-  bet.
1 O 'sh a  asar,  527-  bet.
147

yomon  rivoyatlarni  aytgan  edi.  Shulardan  birida  hikoya  qilinishicha, 
ularning  urf-odatiga ko‘ra,  qarigan  kishi  o ‘lmasa ham  tirik holda itlarga 
berilgan.  Baqtra  shahri  tashqi  tom onlari  toza  ko‘rinsa-da,  ichida  odam  
suyaklari  to iib  yotardi. Aleksandr bu  urf-odatlarni  yo‘q  qiladi.  Yana bir 
rivoyatda,  kaspiyliklar haqida hikoya qilinib,  ularning urf-odatiga ko‘ra 
yetm ishdan  oshgan  odam   qam ab  q o ‘yilardi  va  ochlikdan  o ‘lib  ketardi. 
Aleksandr kelib,  bu  dahshatli  urf-odatlarga barham   beradi,  yangi  rasm- 
rusum larjoriy qilganda ham m a hayratga tushgandi1.
Antik davrlar haqida Strabon  keltirgan bu rivoyatlar qanchalik to ‘g‘ri 
yoki  n oto ‘g‘riligi  haqida  biron  narsa  deyishimiz  qiyin.  A m m o  ham m a 
xalqlarning  ham   yowoyilik  davrida bunday vahshiyliklar sodir b o ‘lgani 
tabiiydir.  Chunki  bu  o ‘rinda  Strabon  o ‘zi  yashagan  davrni  emas,  uzoq 
o ‘tmishdagi  rivoyatlarni  nazarda tutmoqda.
Aytishlariga qaraganda, Aleksandr Baqtriya va So‘g‘diyonada sakkizta 
shaharga  asos  soladi.  Bir qancha  shaharlarni,  ya’ni  Kariat,  M aroqand, 
K ir-Eron  shohi  Kir  tom onidan  qurilgan  shaharlarni  bosib  oladi.  Kir 
shahridagi  aholi  isyon  ko‘targani  uchun Aleksandr Kirni hurm at qilishiga 
qaram asdan,  bu  shaharni  yakson  etadi.  Aleksandr  ayyorlik bilan  ikkita 
mustahkam  qal’ani  egallaydi.  Ulardan  biri  Baqtriyadagi  Sisimifr qal’asi 
bo‘lib,  ko'pincha uni Ariamaz deb atashgan.  Sisimifr qal’asining balandligi 
15  stadiy,  kengligi  80  stadiy  bo'lib,  yuqori  qismida  hosildor  yerlar  bor 
edi.  Bu  hosildor  yerlarda  500  kishi  yashasa  bo'lardi.  Xuddi  shu  yerda 
Aleksandr  izzat-ikrom   bilan  kutib  olinib,  Oksiartning  qizi  Roksanaga 
uylanadi.
So'g'diyonadagi  qal’a  Baqtriyadagi  Sisimifr qal’asiga  qaraganda  ikki 
baravar baland  edi.  Shu  yerlarda  Aleksandr bronxidlar shahrini  yakson 
qiladi.  Bronxidlar  Kserks  hukmronligi  davrida  bu  o ‘lkalarga  badarg‘a 
qilingan  edi.  Bu  shahar  vayron  qilinishining  yana  bir  sababi,  hatto 
ibodatxonalarda o ‘g‘rilik va xoinlik ko‘payib ketgan edi2.
Sisimfr qal’asi boshqa m anbalarda Xerion deb atalib Oks daryosining 
yuqori  oqim ida,  Baqtriya  yerlarida  joylashgan  edi.  Xerion  qal’asining 
egasi  Sisimifr  b o ‘ladi.  U  Aleksandrga  qarshi  dastlab  qattiq  kurashadi, 
so‘ngra  A leksandr  bu  qal’ani  q o lg a   kiritolmagach,  Sisimifr  bilan  sulh 
tuzishga  m ajbur  b o ‘ladi.  So‘g‘diyonadan  o ltadigan  daryoning  nom ini
1 O 'sh a  asar,  527-  bet.
2  O 'sh a  asar,  525-  bet.
148

Aristobul  Politimet deb ataydi.  Bu nomni makedoniyaliklar qo‘yib ketgan 
edi.  U lar dasht joylam i sug‘orib,  qumliklarga suv chiqaradi  va  u qaqroq 
yerlarga  singib  ketadi.  A ytishlaricha,  yer  qazuvchilar,  Ox  daryosi 
bo'ylaridan  foydali  qazilmalar topishadi.  Ba’zi  bir antik tarixchilarning 
aytishicha,  Ox daryosi  Baqtriya orqali o ‘tadi.  Boshqalarning fikricha, bu 
daryo  Baqtriyaga yaqin joydan oqadi. Yana b a ’zilarning aytishlaricha,  Ox 
va  Oks daryolari  alohida  -alohida oqib  borib G irkan  dengiziga quyil- 
gan.  Boshqa m a’lumotlarga qaraganda,  Ox boshlanishida alohida daryo 
bo‘lsa ham ,  keyinchalik Oks daryosiga qo ‘shilgan. Yaksartning  o'zi  esa 
alohida daryo edi.  Lekin bu daryo ham dengizga borib quyilardi1.
Shuningdek, bu o'rinda Girkan dengizi deganda tarixchi Orol dengizini 
nazarda tutayotgan bo'lsa kerak.  Chunki  Kaspiy dengizi  haqida u boshqa 
joyda alohida to'xtalib o ‘tgan edi.
Girkaniyadan So‘g‘diyonagacha bo'lgan masofada,  Eron,  Makedoniya 
va  Parfiyaga  m a’lum  xalqlar yashagan.  Bessni  ta ’qib  etish  chog'ida  shu 
xalqlarga qarshi Aleksandr o'zining so'nggi harbiy yurishini qiladi.  Lekin 
Bess asirlikka olinadi va orqaga qaytariladi. Spitamen esa xoinlarcha o'ldiriladi. 
Shundan  so'ng  Aleksandrning  bosqinchilik  yurishlariga  So'g'diyonada 
yak u n  y asala d i.  P a tro k ln in g   t a ’k id la s h ic h a ,  k o 'p g in a   o d a m la r 
Hindistondan Girkaniyaga daryo orqali suzib keladi.  Lekin bu rivoyatlarga 
ko'plar  ishonm aydi2.
Spitam enning  o'lim i  haqida,  takror aytamiz,  tarixiy  kitoblarda  turli 
xil m a’lumotlarga duch kelamiz.  Ba’zi bir manbalarda u xotini tom onidan, 
boshqa  m anb alard a  A leksandr  ayg'oqchilari  to m o n id a n ,  yana  bir 
m anbalarda o 'z  odam larining sotqinligi tufayli o id irilgan,  deyiladi.  H ar 
holda,  q an d ay   b o 'lm a sin ,  S trabon  t a ’kidlaganidek,  u  xo in larch a 
o'ldirilgan.
Shunday  qilib,  Strabonning  «Geografiya»  asari  o'lkam izning  antik 
davrlari haqida qimmatli  m a’lumotlar beradi.  Bu allomaning asarini o'qib, 
O 'rta Osiyodagi  shahar va daryolar tarixi bilangina tanishib  qolm asdan, 
balki  bu  yerdagi  xalqlam ing  urf-odatlari,  rasm -rusum lari,  hayoti  va 
turm ush tarzi haqida ham   m a’lumot  olamiz.  M uhim  tom oni shundaki, 
Strabon boshqalar aytgan fikrlarni takrorlamasdan, yangi-yangi dalillarni 
keltiradi. Albatta, boshqa antik adiblar singari Strabon ijodida ham  ayrim
1 0 ‘sha asar,  528-529  bet.
2  0 ‘sha joyda,  529-  bet.
149
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling