Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi


Download 9.54 Mb.
Pdf просмотр
bet34/34
Sana08.12.2019
Hajmi9.54 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

378

Sharq xalqlari  o ‘rtasida  irqiy yaqinlik  ham   m avjud.  Bu  irqiy yaqinlik 
A hm oniylar davlati,  Aleksandr Makedonskiy yurishi  va arab istilochiligi 
davrida juda kuchayib ketdi.
S harq  ad ab iy o tid a  uzoq  asrlardan  buyon  davom   etib  kelayotgan 
bunday  a n ’an a m avzu  va  sujet,  tasvir va g ‘oyaviy y o ‘nalish lard a  ham  
yaqqol  k o ‘zga  tash lanad i.  M asalan,  Layli  va  M ajn u n ,  F arh o d   va 
Shirin,  Iskandar,  Yusuf,  Z ulayxo,  B ahrom   ob razlari  b ilan   b o g ‘liq 
b o ‘lg an   a s a r la r n in g   m av zu si  va  s u je tid a ,  ta s v ir   va  g ‘o y av iy  
y o ‘n a lis h la rid a   k o ‘p  jih a td a n   o ‘x sh a sh lik n i  k o ‘ra m iz .  B u n d ay  
a n ’anaviy y o ‘nalish  faqat  m um toz  adabiyotga tegishli  b o ‘lib qolm ay, 
balki  og‘zaki  adabiyotda  ham  o ‘ziga xos  ravishda davom   etib  kelgan. 
H atto   S harq  og ‘zaki  ijodiyotida  sh u n d ay   asarlar  b o rk i,  b ir  xalq 
yaratgan  asar  ikkinchi  xalq  folkloridagi  asarga  h a m   te m atik ,  ham  
sujet jih a tid a n  va obrazlariga k o ‘ra bir-b irig a ju d a   o ‘xshash  b o ‘ladi. 
Ayni  c h o g ‘d a,  folklordagi  b u n d ay   a n ’anaviy  y o ‘n alish   m u m to z 
adabiyotga va aksincha o ‘z ta ’sirini  o ‘tkazib  kelgan.
Sharq  xalqlari  folklori  va  m um toz  adabiyotidagi  bunday  a n ’anaviy 
yo‘nalishning aham iyati kattadir.  Sharq xalqlari adabiyotiga xos b o ‘lgan 
adabiy aloqa va adabiy ta ’sir masalalarini o ‘rganishning aham iyati haqida 
juda ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari yuzaga kelgan.  Bu tadqiqot ishlari bilan 
yaqindan  tanishar  ekanm iz,  sharq  m adaniyati,  tarixi  va  adabiyotini 
o ‘rganishga katta qiziqish ancha ilgariyoq paydo boMganligini k o ‘ramiz.
Q adim dan  Eron,  G retsiya,  M akedoniya,  Misr,  Parfiya,  M idiya, 
Girkaniya,  So‘g‘diyona,  Baqtriya,  hatto  H ind va  Rim xalqlari  o ‘rtasida 
mustahkam do‘stlik aloqalari  mavjud bo'lgan.
Uzoq yunon o ‘lkasi bilan 0 ‘rta Osiyo xalqlari o ‘rtasida qadim -qadim  
zam onlardayoq aloqa bo'lganligini aniq faktlar orqali ham  isbot etishimiz 
m um kin.  Ju m ladan,  fessaliyaliklarning  qadim iy  yodnom asi  bo'lgan 
«Ellada  qahram onlari»  asarida  A m azonkalar  haqida  hikoya  qilinadi1, 
Muarrix adib Yustinning fikricha, Amazonkalar skif avlodlaridan b o ‘lgan 
ekan2.
Ulug‘  yunon  tragediyanavisi  Esxilning  (eram izdan  aw algi  VI  asrda 
yashab  o ‘tgan)  fikricha,  inson  zotiga  olov  hadya  etm oqchi  b o ig a n
1  Ellada  q ahram onlari.  T oshkent,  «Yosh  gvardiya»  nashriyoti,  1976  y.,  134— 
136- betlar.
2 Yustin.  E pitom a  P om peyaT roga.  Vestnik drevney istorii,  1964 g.,  №   2 ,2 1 1 - bet.
379

Prom etey hukm dor Zevsning qahriga uchrab,  skiflar o ‘lkasidagi  qoyaga 
zanjirband qilinadi1.
Eram izdan  avvalgi V l-V  asrdayoq b o ‘lib o'tgan  Eron-Y unon  urushi 
chog‘ida  uzoq  yunon  o ‘lkasidan  baknalik  butun  bir  elat  Baqtriyaga, 
Milet  o ‘lkasidagi  branxidlar  va  everget  qabilalari  So‘g‘diyonaga  Eron 
shohi  Kir tom onidan badarg‘a qilingan edi.
Bu haqda Kursiy  Ruf o ‘zining «Aleksandr Makedonskiy tarixi» asarida 
So‘g‘diyonada yashayotgan greklaming branxid qabilasi haqida shunday 
bir  qiziqarli  lavhani  berib  o ‘tadi.  Shundan  so‘ng  Aleksandr  branxidlar 
yashayotgan  shaharga yetib boradi.  Branxidlar shohni  yaxshi  kutib olib, 
darrov  unga  bo‘ysunadi.  Miletliklar  ilgaridan  branxidlarning  sotqinligi 
uchun  yom on  k o ‘rishar  edi.  Shuning  uchun  shoh  branxidlar  taqdirini 
hal qilishni ularga topshirdi.
Ikkinchi  bosqich,  Aleksandr  M akedonskiy  davri  bilan  izohlanadi. 
Bu davrda ko‘plab yunon tarixchi adiblari 0 ‘rta Osiyoga kelib, bu o ‘lkadan 
olgan taassurotlari asosida «Kundalik»lar,  m em uar asarlar yoza boshlaydi. 
0 ‘rta  Osiyoning  antik  davrlarini  chuqur  va  mufassal  o ‘rganishimizda 
Aleksandr  M akedonskiy  davri  qim m atli  m a’lum otlar  beradi.
0 ‘rta Osiyo bilan Yunonistonni qadim-qadim dan madaniy va iqtisodiy 
aloqa  bog‘lab  kelgan.  G rek tarixchilari  G erodot  Ksenofont  va  Fukidid 
zamonlaridan ilgariyoq uzviybog‘lanish mavjud edi.  Eron-Yunon urushida 
ko‘pgina turkiy qabilalar farzandlari ham  ishtirok etgan edi.  U rush tufayli 
yurtdoshlarimiz uzoq yunon o ‘lkasida qolib ketgan.  Ularning ko‘pchiligi 
yunon go‘zallariga uylanib, taqdir taqozosiga ko‘ra o ‘sha uzoq o ‘lkalarda 
um rgo‘zaronlik qilgan.
Aleksandrning  ustozi  Aristotel  Arastu  nomi  bilan  o ‘rta  osiyoliklarga 
yaqindan  tanish.  Bu  allomani  xalqimiz  o ‘zining  qadimiy  faylasufi  deb 
biladi.  Bu haqda yozilgan  Bertels  E.  E.2,  M iller G .  A .3,  O m erovich  B. 
Y a.4  ish lari  b ila n   y a q in d a n   ta n ish sa k ,  sh a rq n in g   a to q li  fay lasu f
1 Esxil.  Z anjirband Prom etey.  T oshkent,  G ‘.  G ‘ulom   nom idagi adabiyot va sa n ’at 
nashriyoti,  1978,  11-  bet.
2  Bertels  E.  E.  Izbr. Trudi.  «Sufizm  i sufiyskaya literatura»  М .;  «N auka»,  1965, str. 
523.
3  M iller G .  A.  P rim echaniya v kn.  Aristotel  i  antichnaya literatu ra .—М .;  «N auka» 
1978, str.  99.
4  O m e ro v ic h   B.  Ya.  O p it  i  tra d isii  so z d a n iy a   a ra b o y a z ic h n iy   filosofskoy 
term in o lo g ii.— 6kn.  A1  Forobi,  Logicheskiye traktati.  A lm a-A ta,  1975,  str.  604.
380

donishm andi  Abu  N asr  M uham m ad  ibn  M uham m ad  ibn  Tarxon  ibn 
0 ‘zlag  al-Forobiy  at-turk  (870-yil)  yashab  o ‘tgan  davrlardayoq  (Sir 
daryo  b o ‘ylarida)  Aristotel  nomi  sharqda  m a’lum   va  mashhurligidan 
xabardor  b o ‘lamiz.
Al-Forobiy  Eron,  Iroq,  Bag‘dod,  Misr,  D am ashq kabi Yunonistonga 
yaqin  m am lakatlarda  bo‘lib,  grek  donishm andlari  Aristotel  va  Platon 
t a ’lim o ti  b ila n   y a q in d a n   ta n ish a d i.  F o ro b iy d a n   ilg ariy o q   arab  
donishmandlari  ijodi orqali Aristotel ta ’limoti bilan tanishish boshlangan 
edi.  A leksandr  M akedonskiy  yurishidan  so‘ng  to   arab  istilosigacha 
Yunoniston bilan 0 ‘rta Osiyo o ‘rtasida har tom oniam a aloqa rivojlangan 
edi.  0 ‘sha  vaqtlardayoq  Aristotelning  nomi  o ‘rta  osiyoliklarga  m a ’lum 
bo‘la boshlagan edi.  Shu nuqtayi  nazardan olib qaraganim izda,  Gretsiya 
bilan  0 ‘rta  Osiyo  tarixi  o ‘rtasida  m a’lum  darajada  umum iylik  bor.  Bu 
tarixni o ‘rganish  ko‘p jihatdan ahamiyatlidir. Alisher Navoiy  Iskandarga 
qarshi  kurashgan  Eron  shohi  Doro  qo ‘shinlari  orasida  yurtdoshlarim iz 
borligini bejiz tilga olib o'tm agan edi.
Borong‘or  anga  xayli  Mashriq  zam in,
Sam arqanddin toki  sarhadi  chin.
Yana yuz lnirig o ‘zbek m o‘g‘ul birla zam,
Yuz  ellik  ming ul  sori  qalmoq  h a m 1.
Ahmoniylar davlatining yirik elatlaridan bo‘lgan o ‘zbeklar, turkmanlar, 
tojiklar,  qirg‘izlar,  qozoqlar va boshqa ko‘plab q o ‘shni ellarning vakillari 
Aleksandr Makedonskiy qo‘shinlariga qarshi shiddat bilan jangga kiradilar.
Uzoq tarixga to'xtalganda turli xil taxmin va tavakkal fikrlar yuritishdan 
ko‘ra,  har  bir  tarixchi  adib  ijodiga  alohida-alohida  to ‘xtalishga  to ‘g‘ri 
keldi.  Bu o'nnda bir narsani aytib o ‘tish lozim.  0 ‘lkamizning antikhayotida 
bo‘lib o ‘tgan ayrim voqealarga har bir adib alohida to ‘xtalib o ‘tgan. Ya’ni 
bir tarixiy voqea bir necha adib ijodida talqin etilgan.  Masalan,  Klit fojiasi, 
Aleksandrning xalq urf-odatini qabul  qilishi va uning mahalliy kiyimda 
yurishi,  Roksanaga  uylanishi,  Kiropil  shahrini  q o ‘lga  kiritishi,  Besning 
qo‘lga olinishi,  Spitamenga qarshi kurashiga o ‘xshash juda ko‘plab tarixiy 
voqealarni bir necha adiblar ijodida uchratamiz.  Bu voqealaming nechog‘li 
haqiqatga  yaqinligini  bilish  u ch u n   ularga  q ay ta-q ay ta  va  alohida 
to ‘xtalishga  to ‘g‘ri keldi.
1 Navoiy.  A.  Saddi  lskandariy,  G ‘.G ‘ulom  noinidagi  Adabiyot va sa n ’at  nasliriyoti, 
T o sh k en t,  1986,  312-  bet.
381

MUNDARIJA
K irish   ..................................................................................................3
I  bob.  Qadimgi  Yodnomalar
G e r o d o t  ...........................................................................................26
S k iflar  .............................................................................................. 36
K vint  K ursiy  R u f  ........................................................................ 44
A leksandr  M akedonskiy  tarixi  .................................................46
P lu ta rx   ............................................................................................. 62
Q o 'sh alo q   h ay o tn o m ala r  .......................................................... 65
A rrian   ...............................................................................................75
A leksan drnin g  yurishi  ................................................................ 81
D io d o r  ............................................................................................. 99
P o lien   ............................................................................................ 110
H arb iy  h iy lalar  .......................................................................... 112
S tra b o n   ..........................................................................................127
J u g ‘rofiya  ..................................................................................... 134
P om pey  Trog  va  Yustin  .......................................................... 150
T arixiy  k u n d alik lar  ................................................................... 159
X alq  ijodi  d u rd o n asi  ............................................................... 165
A vesto  ............................................................................................180
II  bob.  Antik  dunyo  voqealari
A m a z o n k a la r   .............................................................................218
O ltin  ju n li  te rilar  o ik a s i  ........................................................ 233
G irk a n iy a   ..................................................................................... 238
F itn a   .............................................................................................. 246
O ks  ..................................................................................................260
O vda  ...............................................................................................263
S o tib a rz o n   ....................................................................................264
D o ro n in g   halo k ati  .................................................................... 268
B essning  o ‘lim i  .......................................................................... 274
M a ro q a n d   .................................................................................... 277
Y aksart  bo'yidagi  skiflar  .........................................................291
S p ita m e n   ...................................................................................... 325
382

N a u ta k   .......................................................................................... 339
S o‘g ‘d  to g ‘i  ................................................................................... 346
R o k san a  ........................................................................................ 350
«Osiyo  shohi»ning  odatlari  .....................................................354
B aqtriya  to m o n la rd a   ................................................................ 359
H in d isto n g a   yurish  ................................................................... 363
A le k s a n d rn in g   v afo ti  ..............................................................371
X ulosa  ............................................................................................376
383

FayzuIIa  Boynazarov
QADIMGI  DUNYO  TARIXI
Muharrir 
H.Teshaboyev
Sahifalovchi 
D. Abdusattorov
Bosishga ruxsat etildi  27.10.2006. Q og'o/ bichimi 60x84.  ‘/ 16 
Hisob  -  nashr tabog‘i  24.  b.t.  Adadi  -  3000  nusxa. 
Buyurtma raqami №  82.
« IQ T IS O D -M O L IY A »   nash riy o ti, 
700084,  T o sh k e n t,  H.  A som ov  k o 'c h a si,  7-uy.
H iso b -sh a rtn o m a   № 3 9 -2 0 0 6
M C H J   « T oshkent  T e z k o r  bosm axonasi»da  c h o p   etildi. 
700200,  T o sh k e n t,  R adial  to r   k o ‘c h a si,  10-uy.

F a y z u l l a   B o y n a z a r o v  
1 9 5 2 - y i l d a  
G ' a l l a o r o l  
t u m a n i d a ,  
z i y o l i  
o i l a s i d a  
tu g ' i l g a n .   S a m a r q a n d d a   o liy  
t a ’ l i m  
o l g a n d a n  
s o ' n g  
0 ‘ z b e k i s t o n  
F a n l a r  
a k a d e m i y a s i   Til  va  a d a b i y o t  
in s t i t u t i d a   n o m z o d l i k   ( 1 9 7 9 ) ,  
М .  V.  L o m o n o s o v   n o m i d a g i  
M o s k v a  
D a v la t  u n iv c rs itc ti 
d o k t o r a n t u r a s i n i   o ’ta b ,   1991- 
y  i  I  d  a 
d   о   к  t  о   r  I  i  к 
d is s e r ta t s iy a s in i  h i m o 
Каталог: Elektron%20adabiyotlar -> 63%20Тарих%20фанлари
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti
63%20Тарих%20фанлари -> «0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi. 1-kitob. Shamsuddinov R, Karimov SH.pdf [Abulhasan simjuriy Muhammad ibn Ibrohim]
63%20Тарих%20фанлари -> Talim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi 2-kitob. Shamsuddinov R.pdf [Ahmadbekhoji mehmonxonasi]
63%20Тарих%20фанлари -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bo sh tahririyati
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> O`zbekiston tarixidan universal qo`llanma tmp9232.pdf [Amudaryo xazinasi]
63%20Тарих%20фанлари -> A b d u m a jid m a d r a im o V gavhar fuzailo va


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling