Fenn: 1318y qida kimyası


Download 4.52 Kb.
Pdf просмотр
bet2/7
Sana24.05.2018
Hajmi4.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
E) elektroneytral
111) Sual:Hәzm vәzilәrinin şirә ifraz etmәsi hansı funksiya adlanır?
A) Ötürücü
B) Sekretor
C) Hәrәki
D) Sorma
E) Daşıma
112) Sual:Aşağıdakılardan hansı ağız suyunun hazırlanmasında iştirak etmir?
A) Selikli qişa vәzilәri
B) Tәr vәzi
C) Qulaqaltı vәzi
D) Çәnәaltı vәzi
E) Dilaltı vәzi
113) Sual:Amilazanı mәdә şirәsindә nә inaktivlәşdirir?
A) Flüor turşusu
B) Fosfat turşusu
C) Xlorid turşusu
D) Ammonyak

E) Sulfat turşusu
114) Sual:Üzvi maddәlәrin hidrogen­peroksid vasitәsilә oksidlәşmәsini sürәtlәndirәn ferment hansıdır?
A) liaza
B) peroksidaza
C) saxaraza
D) laktaza
E) amilaza
115) Sual:Aşağıdakı iki reaksiya tәnliyinin cәmi nәyi ifadә edir?Aşağıdakı iki reaksiya tәnliyinin cәmi nәyi ifadә edir? 1) C6H12O6 + 12 R + 6H20
→ 6CO2 + 12 RH2 2) 12 RH2 + 6 O2 → 12 R + 12 H2O
A) maltozanın oksidlәşmәsini
B) nişastanın oksidlәşmәsini
C) saxarozanın oksidlәşmәsini
D) qlükozanın oksidlәşmәsini
E) ribozanın oksidlәşmәsini
116) Sual:Oksidlәşmә­reduksiya reaksiyaları hansı reaksiyalara deyilir?
A) homogen fazada baş verәn reaksiyalara
B) elektronların bir elementdәn digәr elementә verilmәsi ilә gedәn reaksiyalara
C) bir elementin digәr elementi әvәz etmәsi ilә gedәn reaksiyalara
D) reaksiya nәticәsindә çöküntü alınan reaksiyalara
E) yüksәk temperaturda aparılan reaksiyalara
117) Sual: Hidrogendaşıyıcı maddәlәr hansı maddәlәrә deyilir?
A) oksidlәşdirici
B) reduksiyaedici
C) elektrofil
D) nukleofil
E) xlorofil

118) Sual:Oksidlәşmә­reduksiya reaksiyalarını aktivlәşdirәn katalitik fermentlәr hansılardır?
A) liqaza
B) peroksidaza
C) katalaza
D) lipaza
E) dehidrogenaza
119) Sual:Aşağıdakılardan hansı sianid turşusu vә onun duzlarının orqanizmi ani tәlәf etmәsi sәbәblәrindәn deyil?
A) Sitoxromoksidazaların oksidlәşmәsinә maneçilik törәdir
B) İfrat ATF sintez olunduğu üçün
C) Hidrogen ionlarının daşınma zәnciri pozulur
D) Elektronların daşınma zәnciri pozulur
E) Orqanizm kәskin enerji çatışmazlığına mәruz qalır
120) Sual:I.Su, II.Qlükoza, III. Xlorofil, IV. Karbon qazı, V. Nişasta Fotosintez reaksiyasında başlanğıc maddәlәri vә reaksiya mәhsullarını göstәrin.
Başlanğıc maddәlәr Reaksiya mәhsulları
A) II, III I, IV, V
B) I, III, IV II, V
C) I, II, V III, IV
D) I, II, III IV, V
E) II, V I, III, IV
121) Sual:Hansı maddә insanın mәdә bağırsaq sistemindә heç dәyişmir?
A) Zülal
B) Sellüloza
C) Fruktoza
D) Nişasta
E) Yağ
122) Sual:Maddәlәr mübadilәsinin öyrәnilmәsi ilә hansı bioloji kimya mәşğul olur?
A) fiziki bioloji kimya

B) Statik bioloji kimya
C) klinik bioloji kimya
D) dinamik bioloji kimya
E) funksional bioloji kimya
123) Sual:Xarici mühitdәn qәbul edilәn maddәlәrin hesabına orqanizmin quruluşunu tәşkil edәn yeni maddәlәrin sintez olunması nә adlanır?
A) әsas mübadilә
B) katabolizm
C) dissimilyasiya
D) energetik balans
E) anabolizm
124) Sual:Xarici mühitdәn qәbul edilәn maddәlәrin hesabına orqanizmin quruluşunu tәşkil edәn yeni maddәlәrin sintez olunması nә adlanır?
A) müvazinәt
B) assimilyasiya
C) katabolizm
D) dissimilyasiya
E) әsas mübadilә
125) Sual:Orqanizmdә mürәkkәb maddәlәrin parçalanaraq nisbәtәn bәsit halda xaric mühitә ifraz edilmәsinә nә deyilir?
A) әsas mübadilә
B) assimilyasiya
C) katabolizm
D) anabolizm
E) energetik balans
126) Sual:Bәdәndәn xaric olunan karbon qazının hәcminin sәrf edilәn oksigenin hәcminә nisbәti nә adlanır?
A) sәrbәst enerji
B) anabolizm
C) katabolizm
D) tәnәffüs әmsalı

E) azot balansı
127) Sual:Qәbul edilәn qida maddәlәrinin ilk çevrilmәlәrindәn başlayaraq, mübadilәnin son mәhsullarının әmәlә gәldiyi mәrhәlәyә qәdәr uğradıqları
bütün kimyәvi dәyişikliklәrә nә deyilir?
A) müvazinәt
B) әsas mübadilә
C) energetik balans
D) aralıq mübadilә
E) tәnәffüs әmsalı
128) Sual:Maddәlәr mübadilәsinin tәdqiqi zamanı cüzi miqdarda istifadә olunan radioaktiv maddә necә adlanır?
A) ferment dozası
B) katalizator dozası
C) indikator dozası
D) inhibitor dozası
E) qida nümunәsi
129) Sual:β– aminpropion turşusunun formulunu göstәrin.
A) CH3­NH2CH­COOH
B) 
C) 
D) NH2­CH2­CH2­COOH
E) CH3­NH2CH­CH2­COOH
130) Sual:Hansı birlәşmә xlorid turşusu ilә reaksiyaya girir?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
131) Sual:Hansı birlәşmәnin sulu mәhlulu lakmusun rәngini dәyişmir?
A) HCl
B) 
C) 
D) 
E) NaOH
132) Sual:α – aminpropion turşusu üçün hansı ifadә doğrudur? I. polikondenslәşmә reaksiyasına daxil olur II. zülalların tәrkibinә daxil olmur III.
sulu mәhlulda qәlәvi reaksiya verir IV. sulu mәhlulda bipolyar ion şәklindә olurlar
A) II, III, IV
B) I, IV
C) II,III
D) I, III
E) I, II, III
133) Sual:Aminturşular üçün hansı ifadә sәhvdir?
A) bir­biri ilә reaksiyaya daxil olaraq mürәkkәb efir әmәlә gәtirir

B) kristallik maddә olub, suda hәll olur
C) spirtlәrlә mürәkkәb efirlәr әmәlә gәtirir
D) bir­biri ilә reaksiyaya daxil olaraq peptid rabitәsi әmәlә gәtirir
E) qәlәvilәrlә vә turşularla reaksiyaya daxil olur
134) Sual:Göstәrilәn maddәlәrdәn hansının sulu mәhlulu lakmusun rәngini dәyişmir?
A) dimetilamin
B) sirkә turşusu
C) metilamin
D) qarışqa turşusu
E) aminsirkә turşusu
135) Sual:Zülalların birincili quruluşu hansı rabitәnin hesabına yaranır?
A) hidrogen
B) mürәkkәb efir
C) peptid
D) disulfid
E) duz körpüsü
136) Sual:Hansı zülalların funksiyasına aid deyil?
A) qoruyucu funksiya
B) katalitik funksiya
C) qidalandırıcı funksiya
D) dağıdıcı funksiya
E) nәqliyyat funksiyası
137) Sual:Hansı funksiya zülallara aid deyil?
A) hormonal funksiya
B) qoruyucu funksiya
C) tәqәllüs funksiyası
D) struktur funksiyası

E) parçalayıcı funksiya
138) Sual:Zülallar konfiqurasiya vә strukturuna görә neçә quruluşda olurlar?
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
139) Sual:Zülal hissәciklәri molekullarının formalarına görә neçә yerә bölünür?
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
140) Sual:Hansı birlәşmә mәhlulda neytral mühit yaradır?
A) COOH­CH2­CH2­NH2CH­COOH
B) 
C) 
D) CH3­NH2CH­COOH
E) CH3­CH2­COOH
141) Sual:Zülali maddәlәri ilk dәfә proteinlәr adlandırmağı kim tәklif etmişdir?
A) Y.Vant­Hoff
B) D.Mendeleyev
C) M.Mayer
D) Q.Mülder

E) M.Lomonosov
142) Sual:Hemoqlobin hansı funksiyanı icra edir?
A) Әzәli tәqәllüsü aktında katalizator funksiyasını
B) Orqanizmin xarici mühitin amillәrindәn mühafizә funksiyasını
C) Bioloji çevrilmәlәrdә katalizator funksiyasını
D) Qanın tәnәffüs funksiyasını
E) Hüceyrәlәrdә ehtiyat şәklindә saxlanaraq qidalandırıcı funksiyasını
143) Sual:Hansı element zülalların tәrkibinә % miqdarıyla daha çox daxildir?
A) Kükürd
B) Karbon
C) Hidrogen
D) Oksigen
E) Azot
144) Sual:Hansı element zülalların tәrkibinә % miqdarıyla әn az daxildir?
A) Kükürd
B) Karbon
C) Hidrogen
D) Oksigen
E) Azot
145) Sual:Nә üçün qlikoqol optik fәal maddә deyil?
A) Yüksәk parçalanma enerjisinә malik olduğu üçun
B) Qlikoqol optik fәal maddәdir
C) Sintetik yolla alındığı üçün
D) α­ aminturşu olmadığı üçün
E) Әn sadә α­ aminturşu olduğu üçün
146) Sual:Aşağıdakılardan hansıları monoaminmonokarbon turşularıdır?

A) Arginin, valin, leysin
B) Alanin, serin, qlütamin
C) Lizin, treonin, valin
D) Sistein, asparagin, qlütamin
E) Treonin, valin, metionin
147) Sual:Qan zәrdabında transferazaların aktivliyinin artması hansı xәstәliyin yaranmasına sәbәb ola bılәr?
A) Serroz
B) QİÇS
C) Hepatit
D) Konyuktivit
E) Parkinson sindromu
148) Sual:Sidik cövhәrinin alınmasında aşağıdakılardan hansı aralıq mәhsul kimi alınmır?
A) Ornitin
B) Arginin
C) Sitrulin
D) Su
E) Leysin
149) Sual:Qlikoqolun aminsizlәşmәsi nәticәsindә hansı turşu әmәlә gәlir?
A) bәrabәr miqdarda α – vә β – keto­turşular
B) α – keto­turşu
C) aldehid­turşu
D) β – keto­turşu
E) turşu әmәlә gәlmir
150) Sual: Zülalların hidrolizindәn hansı birlәşmә alınır?
A) mürәkkәb efirlәr
B) ali spirtlәr
C) karbon turşuları

D) aminlәr
E) aminturşular
151) Sual:Diurez nәyә deyilir?[Yeni sual]
A) qidanın tәrkibinә daxil olan şәkәrin miqdarına
B) gündәlik tәr ifrazı
C) gündәlik sidik ifrazı
D) suya olan gündәlik tәlәbat
E) qidaya olan gündәlik tәlәbat
152) Sual:Aşağıdakılardan hansılar insan orqanizminin başlıca elektrolitlәri sayılır?
A) manqan vә sink
B) kalium vә natrium
C) kükürd vә dәmir
D) kalium vә neon
E) dәmir vә civә
153) Sual:Suda hәll olan vә ya onunla kimyәvi birlәşmә әmәlә gәtirәn maddәlәr nә vasitәsilә orqanizmdәn xaric olunmur?
A) ifrazat
B) nәcis
C) tәr
D) dalaq
E) sidik
154) Sual:Su mübadilәsinin pozğunluğu nә adlanır?
A) dioksidlәşmә
B) deoksidlәşmә
C) dizhidriya
D) diurez
E) hipohidriya

155) Sual:Orqaznizmdә suyun artıqlığı nә adlanır?
A) dioksidlәşmә
B) hipohidriya
C) dizhidriya
D) diurez
E) hiperhidriya
156) Sual:Aşağıdakı elementlәrdәn hansılar bir­birinin antaqonistidir?
A) natrium vә brom
B) xlor vә alüminium
C) kükürd vә natrium
D) dәmir vә nikel
E) kalsium vә maqnezium
157) Sual:Hansı elementdәn maddәlәr mübadilәsini müәyyәn mәrhәlәdә dayandırmaq mәqsәdilә istifadә edilir?
A) sink
B) kalium
C) flüor
D) yod
E) kalsium
158) Sual:Qida mәhsullarının tәrkibindә su hansı vәziyyәtdә olur?
A) isti, kristal
B) sәrbәst, birlәşmiş
C) kolloid, sublimasiya
D) kristal, sublimasiya
E) soyuq, kolloid
159) Sual:Bu üzvi birlәşmәlәrdәn hansıları disaxariddir? I saxaroza II laktoza III fruktoza IV qlükoza
A) III, IV
B) yalnız IV

C) I vә II
D) II vә III
E) I, II, III
160) Sual:Aşağıdakılardan hansı susuzluq hissinin törәmәsinә sәbәb olmur?
A) Qan hüceyrәlәrinin ölmәsi
B) Qanda üzvi maddәlәrin qatılığının artması
C) Qanın onkotik tәzyiqinin yüksәlmәsi
D) Qanın osmotik tәzyiqinin yüksәlmәsi
E) Qanda qeyri­üzvi maddәlәrin artması
161) Sual:Hansı qeyri­üzvi birlәşmәlәr qida mәhsullarının tәrkibinә daxildir?
A) Karbohidratlar, vitaminlәr
B) Zülallar, fermentlәr
C) Karbohidratlar, yağlar
D) Su, mineral maddәlәr
E) Su, vitaminlәr
162) Sual:Çörәyi uzun müddәt ağızda saxladıqda, niyә onun dadı şirinlәşir?
A) Çörәyin tәrkibindәki nişasta qlükozaya qәdәr parçalandığı üçün
B) Mәdә şirәsi şirin olduğu üçün
C) Dişlәrin arasında şirin pepsin ifraz edildiyi üçün
D) Ağız suyu şirin olduğu üçün
E) Dişlәrin bir müddәt sonra qlükoza ifraz etdiyi üçün
163) Sual:Aşağıdakı reaksiya üçün ifadәlәrdәn hansı doğrudur? 2 Fe2+ + 2 H + O → 2 Fe3+ + H2O
A) dәmir (II) bir elektron verәrәk reduksiyalaşır
B) dәmir (II) bir eletron alaraq oksidlәşir
C) dәmir (II) bir elektron alaraq reduksiyalaşır
D) dәmir (II) bir elektron verәrәk oksidlәşir
E) dәmir (II) bir elektron alaraq reduksiyalaşır

164) Sual:Sitoxromoksidazaların oksidlәşmәsinә maneçilik törәdәrәk ölümcül nәticәlәr verәn funksional qrup hansılardır?
A) 
B) 
C) =NH
D) –CN
E) 
165) Sual:I.Dezoksiriboza II. Fruktoza III. Riboza IV. Saxaroza Reduksiya oluna bilәn karbohidratları göstәrin.
A) II, IV
B) I, III
C) I, II
D) I, IV
E) II, III
166) Sual:I.Qlükoza II. Nişasta III. Maltoza IV. Laktoza Reduksiya oluna bilәn karbohidratları göstәrin.
A) I, III, IV
B) II, III, IV
C) I, II, IV
D) I, II, III
E) II, III
167) Sual:Pantoten turşusu hansı birlәşmәnin tәrkib hissәsidir?
A) koenzim­A­nın
B) qlutationun
C) lipoy turşusunun
D) tetrahidrofol turşusunun
E) tiaminpirofosfatın
168) Sual:Qlikozo­6­fosfat­dehidrogenazanın kofermenti hansı birlәşmәdir?

A) FMN
B) FAD
C) NAD
D) tiaminpirofosfat
E) NADF
169) Sual:Qlükozanın anaerob parçalanmasının sxematik ifadәsi necәdir?
A) qlükoza + 2R + 6su → 6karbon qazı + 12Rhidrogen
B) qlükoza → 2 süd turşusu
C) qlükoza → süd turşusu
D) qlükoza + 6oksigen → 6 karbon qazı + 6su
E) qlükoza → reduktozalar
170) Sual:Aşağıdakılardan hansı karbohidratların aerob parçalanmasının son mәhsuludur?
A) qlükokinaza
B) reduktazalar
C) süd turşusu
D) fosforilaza
E) karbon qazı, su
171) Sual:Qlikoliz prosesi nәyә deyilir?
A) Anaerob şәraitdә qlükozanın karbon qazı, su vә süd turşusuna parçalanmasına deyilir.
B) Anaerob şәraitdә qlükozanın karbon qazı vә suya qәdәr parçalanmasına deyilir.
C) Aerob şәrairdә qlükozanın süd turşusuna qәdәr parçalanmasına deyilir.
D) Aerob şәraitdә qlükozanın süd turşusuna vә karbon qazına qәdәr parçalanmasına deyilir.
E) Anaerob şәraitdә qlükozanın süd turşusuna qәdәr parçalanmasına deyilir.
172) Sual:İnsan qaraciyәri bir gün әrzindә nә qәdәr zülal sintez edir?
A) 50 – 60 q
B) 40 – 60 q
C) 30 – 50 q

D) 20 – 30 q
E) 40 – 50 q
173) Sual:Aşağıdakılardan hansı molekulyar oksigenlә birlәşmәsi prosesindә iştirak edәn ferment deyil?
A) sitoxromlar
B) flavin dehidrogenazaları
C) piridin dehidrogenazaları
D) peroksidazalar
E) aktivliyi ubixinondan asılı olan fermentlәr
174) Sual:Aşağıdakılardan hansı bağırsaqlarin divarindan qana vә limfaya sorulmur?
A) pektin maddәlәr
B) monosaxaridlәr
C) qliserin
D) aminturşular
E) disaxaridlәr
175) Sual:Hәzm vәzilәrinin şirә ifraz etmәsi hansı funksiya adlanır?
A) ötürücü
B) sorma
C) hәrәki
D) sekretor
E) daşıma
176) Sual:Hәzm vәzilәri aşağıdakılardan hansını ifraz etmir?
A) mәdә şirәsi
B) sidik
C) bağırsaq şirәsi
D) öd
E) ağız suyu

177) Sual:Aşağıdakılardan hansı ağız suyunun hazırlanmasında iştirak etmir?
A) selikli qişa vәzilәri
B) çәnәaltı vәzi
C) qulaqaltı vәzi
D) tәr vәzi
E) dilaltı vәzi
178) Sual:Amilazanı mәdә şirәsindә nә inaktivlәşdirir?
A) flüor turşusu
B) amonyak
C) xlorid turşusu
D) fosfat turşusu
E) sulfat turşusu
179) Sual:Çörәyi uzun müddәt ağızda saxladıqda, niyә onun dadı şirinlәşir?
A) dişlәrin bir müddәt sonra qlükoza ifraz etdiyi üçün
B) ağız suyu şirin olduğu üçün
C) çörәyin tәrkibindәki nişasta qlükozaya qәdәr parçalandığı üçün
D) dişlәrin arasında şirin pepsin ifraz edildiyi üçün
E) mәdә şirәsinin şirin olduğu üçün
180) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәdә şirәsinin funksiyalarına aid deyil?
A) mәdә möhtәviyyatında olan mikroorqanizmlәri mәhv etmәk
B) presekretini fәal sekretinә çevirmәk
C) mәdәdәn oniki barmaq bağırsağa keçәrәk onun selikli qişasını qıcıqlandırmaq
D) pepsinogeni pepsinә çevirmәk
E) fermentlәrin aktiv formada sintez olunmasını tәmin etmәk
181) Sual:Mәdә şirәsinin әn әhәmiyyәtli fermenti necә adlanır?
A) adenin
B) ximotripsin

C) tripsin
D) histamin
E) pepsin
182) Sual:Xolesterinin parçalanması nәticәsindә әmәlә gәlәn vә kimyәvi quruluşca ona oxşayan turş mühitdә çöküntü әmәlә gәtirәn maddәlәrә nә
deyilir?
A) sidik cövhәri
B) öd turşuları
C) ağız suyu
D) mәdә şirәsi
E) bağırsaq şirәsi
183) Sual:Hansı qeyri­üzvi birlәşmәlәr qida mәhsullarının tәrkibinә daxildir?
A) karbohidratlar, vitaminlәr
B) zülallar, fermentlәr
C) karbohidratlar, yağlar
D) su, mineral maddәlәr
E) su, vitaminlәr
184) Sual:Hansı üzvi maddәlәr qida mәhsullarının tәrkibinә daxildirlәr?
A) mineral maddәlәr, yağlar, zülallar
B) su, kabohidrat, mineral maddәlәr
C) karbohidrat, yağ, zülal
D) mineral maddәlәr, zülal, su
E) su, mineral maddәlәr, zülallar
185) Sual:Aşağıdakılardan hansı orqan vasitәsilә su orqanizmdәn xaric edilmir?
A) Dalaq
B) Bağırsaqlar
C) Böyrәklәr
D) Dәri

E) Ağciyәrlәr
186) Sual:Orqaznizmdә suyun artıqlığı nә adlanır?
A) Dioksidlәşmә
B) Hipohidriya
C) Dizhidriya
D) Diurez
E) Hiperhidriya
187) Sual:Parathormon hansı elementlәrin orqanizmdә mübadilәsini tәnzimlәyir?
A) Kükürd vә brom
B) Azot, kükürd vә xlor
C) Kalsium vә fosfor
D) Maqnezium vә brom
E) Yod vә azot
188) Sual:Qida mәhsullarının tәrkibindә su hansı vәziyyәtdә olur?
A) İsti, kristal
B) Sәrbәst, birlәşmiş
C) Kolloid, sublimasiy
D) Kristal, sublimasiya
E) Soyuq, kolloid
189) Sual:әzәlәlәrdә karbohidratların parçalanmasının hansı yolu üstünlük tәşkil edir?
A) sadә
B) mürәkkәb
C) hidrogenlәşmә
D) anaerob
E) aerob
190) Sual:Dәmir üç xloridlә rәngli reaksiya verәn dioksifenil radikalı hansı hormonun tәrkibinә daxildir?

A) insulinin
B) adrenalinin;
C) tiroksinin;
D) adrenoxromanın;
E) tireotropinin;
191) Sual:Şәkәrli diabet xәstәliyinin әmәlәgәlmә sәbәbi?
A) qaraciyәrin xәstәliyi
B) şәkәr mübadilәsinin pozulması
C) lipid mübadilәsinin pozulması
D) zülal mübadilәsinin pozulması
E) ferment çatışmamazlığı
192) Sual:Hansı aminturşunun törәmәlәri hormon tәbiәtlidir?
A) leysinin
B) tirozinin;
C) fenilalaninin;
D) histidinin;
E) alaninin;
193) Sual:Orqanizmdә boy artmaya tәsir edәn hormon hansıdır?
A) lüteinlәşdirici
B) tireotrop
C) adrenokortikotrop;
D) follikultәnzimedici;
E) somatotrop hormon;
194) Sual:Verilәn maddәlәrdәn hansı quruluşuna görә polisaxariddir?
A) maltoza
B) saxaroza
C) dekstrinlәr;

D) laktoza;
E) qlikogen;
195) Sual:Qlikogenoliz prosesindә hansı ferment iştirak etmir?
A) fosfofruktokinaza
B) piruvatkinaza;
C) enolaza;
D) foslorilaza
E) qlükokinaza;
196) Sual:Qlikoliz prosesindә hansı ferment iştirak etmir?
A) fosfofruktokinaza
B) piruvatkinaza;
C) aldolaza;
D) enolaza;
E) fosforilaza;
197) Sual:1 q/mol qlükozanın qlikolizi nәticәsindә әmәlә gәlәn ATF –in miqdarı
A) 50 mol ATF
B) 30 mol ATF;
C) 1 mol ATF;
D) 8 mol ATF;
E) 2 mol ATF;
198) Sual:Stimuledici hormonlar nә adlanır?
A) Liberinlәr
B) Sterinlәr
C) Statinlәr
D) Steridlәr
E) Piridinlәr

199) Sual:İnsulinin tәsirindәn müşahidә olunur:
A) qlükozanın sintezi artır
B) zülal biоsintezi artır
C) qanda qlükozanın miqdarı artır
D) qlükoneogenez sürәtlәnir
E) zülal biоsintezi azalır
200) Sual:Hansı hormon zülal quruluşludur?
A) kortizol
B) insulin
C) tiroksin
D) adrenalin
E) aldosteron
F) aldosteron
201) Sual:Südün әmәlә gәlmәsini vә ifrazını artıran hormon hansıdır?
A) Tireotrop hormon
B) Lüteinlәşdirici hormon
C) Laktogen hormon
D) Lipotrop hormon
E) Follitropin
202) Sual:Piy toxumasından qliserinin vә yağ turşularının azad olmasına sәbәb olan hormon necә adlanır?
A) qlükaqon
B) Androgen
C) Estrogen
D) Kalsitonin
E) Parathormon
203) Sual:İnsulinin tәsiri nәticәsindә yaranır:
A) aminоasiduriya

B) hipоqlikemiya
C) hiperqlikemiya
D) tetaniya
E) hipоtireоz
204) Sual:Aşağıdakılardan hansının tәrkibindә A vitamini üstünlük tәşkil edir?
A) kartof
B) limon
C) balıq yağı
D) böyrәk
E) vişnә
205) Sual:C vitamini çatışmazlığı hansı xәstәliyin yaranmasına sәbәb olur?
A) әzәlә zәifliyi
B) gecә korluğu
C) beri­beri
D) raxitlik
E) skorbut
206) Sual:Biotinin orqanizm tәrәfindәn mәnimsәnilmәsinә nә mane olur?
A) şәkәr
B) çiy әt
C) balıq
D) çiy yumurta ağı
E) meyvәlәr
207) Sual:Nikotin turşusu vә onun amidindәn hansı vitamin әmәlә gәlir?
A) E vitamini
B) A vitamini
C) C vitamini
D) PP vitamini

E) K vitamini
208) Sual:Orqanizm hansı vitamini sintez edir?
A) E vitamini
B) heç bir vitamini
C) A vitamini
D) C vitamini
E) K vitamini
209) Sual:D vitamininin orqanizmә yeridilmәsi hansı turşunun çoxalmasına sәbәb olur?
A) kәhrәba turşusu
B) nikotin turşusu
C) lipoy turşusu
D) limon turşusu
E) fol turşusu
210) Sual:Tәrkibindә hәm kükürd, hәm amin qrupu olan vitaminә nә deyilir?
A) retinol
B) avitamin
C) sulfamid
D) tokoferol
E) tiamin
211) Sual:Cәrrahi әmәliyyatlar zamanı qanaxmanın qarşısını almaq üçün hansı preparatdan istifadә olunur?
A) kalsiferol
B) tokoferol
C) tiamin
D) retinol
E) vikasol
212) Sual:Hemoqlobinin sintezindә hansı vitamin iştirak edir?

A) K vitamini
B) A vitamini
C) B2 vitamini
D) C vitamini
E) Evitamini
213) Sual:Insanın B1 vitamininә olan gündәlik ehtiyacı nә qәdәrdir?
A) 9 – 25 mq
B) 1 – 2 mq
C) 10 mq
D) 3 – 4 mq
E) 100 mq
214) Sual:Aşağıdakı vitaminlәrdәn hansı yağlarda hәll olur?
A) B12 vitamini
B) B1 vitamini
C) D vitamini
D) C vitamini
E) P vitamini
215) Sual:Aşağıdakı vitaminlәrdәn hansı yağlarda hәll olur?
A) P vitamini
B) C vitamini
C) E vitamini
D) B2 vitamini
E) B6 vitamini
216) Sual:Aşağıdakı vitaminlәrdәn hansı yağlarda hәll olur?
A) P vitamini
B) B1 vitamini
C) B2 vitamini
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling