Fenn: 1318y qida kimyası


Download 4.52 Kb.
Pdf просмотр
bet4/7
Sana24.05.2018
Hajmi4.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
B) qastrin
C) tireotropin
D) adrenokortikotropin
E) vazopressin

333) Sual:Suda vә durulaşdırılmış spirtdә hәll olan termostabil maddә hansıdır?
A) qlükaqon
B) insulin
C) oksitosin
D) kortizon
E) adrenalin
334) Sual:Inasnların gündәlik suya olan tәlәbatı nә qәdәrdir?
A) 4000 – 4500 ml
B) 2200 – 2500 ml
C) 2500 – 3000 ml
D) 3000 – 3500 ml
E) 1100 – 1500 ml
335) Sual:Bioloji oksidlәşmәnin digәr adı nәdir?
A) Toxuma tәnәffüsü
B) Üzvi vә qeyri­üzvi redoks
C) Denaturatlaşma
D) Karbohidrat mübadilәsi
E) Üzvi aminlәşmә
336) Sual:Bioloji oksidlәşmәnin digәr adı nәdir?
A) karbohidratlar mübadilәsi
B) üzvi vә qeyri­üzvi redoks
C) toxuma tәnәffüsü
D) üzvi aminlәşmә
E) denaturatlaşma
337) Sual:Elektronların bir elementdәn digәr elementә verilmәsi ilә gedәn reaksiyalar nә adlanır?
A) birlәşmә
B) yerdәyişmә

C) әvәzetmә
D) parçalanma
E) oksidlәşmә­reduksiya
338) Sual:Elektronların bir elementdәn digәr elementә verilmәsi ilә gedәn reaksiyalar nә adlanır?
A) oksidlәşmә­reduksiya
B) әvәzetmә
C) parçalanma
D) yerdәyişmә
E) birlәşmә
339) Sual:Üzvi maddәlәrin oksidlәşmәsindә sudan başqa ikinci son mәhsul nәdir?
A) nişasta
B) qlükoza
C) karbon qazı
D) ATF
E) dәm qazı
340) Sual:H2CO3 maddәsinin sintezini sürәtlәndirәn vә onlarda yığılan karbon qazının daşınmasına yardım göstәrәn ferment hansıdır?
A) peroksidaza
B) karboanhidraza
C) amilaza
D) liqaza
E) liaza
341) Sual:Mәdә şirәsinin әn әhәmiyyәtli fermenti necә adlanır?
A) Adenin
B) Hisamin
C) Tripsin
D) Ximotripsin
E) Pepsin

342) Sual:Hansı maddә insanın mәdә­bağırsaq sistemindә heç dәyişmir?
A) Fruktoza
B) Sellüloza
C) Zülal
D) Yağ
E) Nişasta
343) Sual:Qida mәhsulları arasında D vitamini ilә zәnginliyinә görә mәmәlilәr vә quşların hansı orqanı xüsusi yer tutur?
A) bağırsaq
B) dalaq
C) böyrәk
D) qara ciyәr
E) ağ ciyәr
344) Sual:Pepsin pH­ın hansı qiymәtindә fәaldır?
A) 8 – 9
B) 4 – 5
C) 10 – 11
D) 6 – 7
E) 1,5 – 2,5
345) Sual:Suda hәll olan vә ya onunla kimyәvi birlәşmә әmәlә gәtirәn maddәlәr nә vasitәsilә orqanizmdәn xaric olunmur?
A) İifrazat
B) Dalaq;
C) Nәcis;
D) Tәr;
E) Sidik;
346) Sual:Orqanizmdә cüzi miqdarda tәsadüf edilәn, lakin mühüm fizioloji әhәmiyyәtә malik elementlәr necә adlanır?
A) Bioelementlәr

B) Mikroelementlәr
C) Fizoelementlәr
D) Makroelementlәr
E) Ultraelementlәr
347) Sual:Diş kariyesinin әmәlә gәlmәsi hansı elementin çatışmazlığı ilә әlaqәdardır?
A) Yod
B) Flüor;
C) Dәmir;
D) Molibden;
E) Xlor;
348) Sual:Su balansı vә qan plazmasının osmotik tәzyiqini requlә edәn hormon hansıdır?
A) Tireotropin
B) Qastrin
C) Oksitosin
D) vazopressin
E) Adrenokortrikotropin
349) Sual:Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı sәhvdir?
A) Antivitaminlәr infeksion xәstәliklәrin müalicәsindә tәtbiq edilir
B) Antivitaminlәr tәrkiblәrinә görә vitaminlәrә oxşayır
C) Antivitaminlәr vitamin xassәlәrinә malik olan birlәşmәlәrdir
D) Antivitaminlәr orqanizmin vitaminә qarşı tәlabatını artırır
E) Antivitaminlәr avitaminoz әlamәtlәrinin meydana çıxmasına sәbәb olurlar
350) Sual:C vitamininin digәr adı nәdir?
A) nikotin turşusu
B) panqam turşusu
C) lipoy turşusu
D) fol turşusu

E) askorbin turşusu
351) Sual:Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı düzdür?
A) orqanizmin vitaminlәrә qarşı tәlәbatı qram ilә ifadә edilir
B) vitaminlәr әvәzolunmaz birlәşmәlәrdir
C) vitamin sözü “hәyat amini” demәkdir
D) orqanizm A vә C vitaminlәrini sintez edә bilir
E) qidada bir neçә vitamin olmaması avitaminoz adlanır
352) Sual:Fiziki­kimyәvi xassәlәrinә görә vitaminlәr hansı qruplara bölünür?
A) spirtdә hәll olanlar; formalindә hәll olanlar
B) suda hәll olan vitaminlәr; yağda hәll olanlar
C) suda hәll olanlar; spirtdә hәll olan
D) yağda hәll olanlar; spirtdә hәll olan
E) suda hәll olanlar; formalindә hәll olanlar
353) Sual:Niyә orqanizmdә E vitamininin avitaminozuna nadir hallarda tәsadüf edilir?
A) E vitamini qida mәhsullarının tәrkibindә geniş yayıldığına görә
B) orqanizm E vitaminini sintez etdiyinә görә
C) E vitamininin avitaminozunu müәyyәn etmәk mümkün olmadığına görә
D) orqanizmin E vitamininә tәlәbatı olmadığı üçün
E) E vitamini yenidәn bәrpa olunan vitamin olduğu üçün
354) Sual:Biokimyәvi reaksiyaların sürәtlә getmәsini tәmin edәn tәbii katalizatorlar nә adlanır?
A) protein
B) zülal
C) karbohidrat
D) lipid
E) ferment
355) Sual:Enzimologiya elmi әsasәn nәyi öyrәnir?

A) turşuları
B) lipidlәri
C) fermentlәri
D) karbohidratları
E) zülalları
356) Sual:Fermentlәr nә tәbiәtli birlәşmәlәrdilәr?
A) turşu
B) karbohidrat
C) yağ
D) zülal
E) lipid
357) Sual:Fermentlәrin zülali hissәsi nә adlanır?
A) ingibitor
B) apoferment
C) koferment
D) activator
E) paralizator
358) Sual:Fermentlәrin qeyri­zülali hissәsi nә adlanır?
A) paralizator
B) apoferment
C) koferment
D) activator
E) ingibitor
359) Sual:Fermentlәrin temperaturun dәyişmәsinә qarşı hәssaslığı nә adlanır?
A) termodinamika
B) termokinetika
C) termoselektivlik

D) termostatlıq
E) termolәbillik
360) Sual:Fermentativ reaksiyanın sürәt әmsalı 2 dәfә artırılarsa, reaksiya sürәti necә dәyişәr?
A) 4 dәfә artar
B) 2 dәfә azalar
C) 2 dәfә artar
D) dәyişmәz
E) 4 dәfә azalar
361) Sual:Fermentlәrin ion yükü nәdәn asılıdır?
A) sürәt әmsalından
B) temperaturdan
C) tәzyiqdәn
D) pH­dan
E) gün işığından
362) Sual:Fermentativ reaksiyaların sürәtini azaldan maddәlәrә nә deyilir?
A) aktivator
B) katalizator
C) indikator
D) emülqator
E) ingibitor
363) Sual:Fermentativ reaksiyaların sürәtini azaldan maddәlәrә nә deyilir?
A) aktivator
B) katalizator
C) paralizator
D) emülqator
E) indikator

364) Sual:Trisaxaridlәrin nümayәndәsi hansılardır?
A) melesitoza, sellobioza, rafinoza
B) rafinoza, melesitoza, gensianoza
C) rafinoza, sellobioza, gensianoza
D) rafinoza, treqaloza, melesitoza
E) gensianoza, maltoza, rafinoza,
365) Sual:Disaxaridlәrә aiddir:
A) xitin, mannoza
B) laktoza, maltoza
C) dezoksiriboza, maltoza
D) qlükoza, saxaroza
E) nişasta, rafinoza
366) Sual:Nuklein turşuları haqqında ilk mәlumatı kim vermişdir?
A) Kossel
B) Levin
C) Qulland
D) Mişer
E) Uotson
367) Sual:Aşağıdakılardan hansılar purin törәmәlәridirlәr?
A) sitozin, quanin
B) adenin, quanin
C) urasil, sitozin
D) adenin, timin
E) timin, quanin
368) Sual:Polinukleotid zәncirindә monomer ardıcıllığı A­Q­A­T­S­S­T şәklindә olarsa, digәr zәncirdә ardıcıllıq necә olar?
A) S­T­T­S­Q­A­Q
B) A­Q­A­S­T­T­S

C) T­S­S­T­A­Q­A
D) T­S­T­A­Q­Q­A
E) S­T­S­Q­A­A­Q
369) Sual:Hansı RNT növlәri canlı orqanizmdә olmur?
A) Yalnız mәlumat RNT­si
B) Ribosom vә nәqliyyat RNT­si
C) Yalnız nәqliyyat RNT­si
D) α­RNT
E) Yalnız ribosom RNT­si
370) Sual:Nәqliyyat RNT­sinin bioloji әhәmiyyәtini göstәrin.
A) zülal biosintezinә rәhbәrlik edir
B) aminturşuları ribosomlara daşıyır
C) genetik informasiyanın nәsildәn­nәslә ötürülmәsini tәmin edir
D) DNT­dәn transkripsiya olunur
E) sintez olunacaq zülal haqda mәlumatı ribosomlara daşıyır
371) Sual:Dezoksiribonukleoproteinlәrin tәrkibinә hansı zülallar daxildir?
A) histonlar
B) qlobulinlәr
C) qlütelinlәr
D) prolaminlәr
E) albuminlәr
372) Sual:DNT­nin spesifiklik göstәricisi:
A) A/T
B) Q/S
C) A+S/Q+T
D) Q+S/A+T
E) Q+A/S+T

373) Sual:Çarqaff qaydalarına görә DNT molekulunda adeninin miqdarı nә qәdәrdir?
A) timinin miqdarından artıqdır
B) timinin miqdarına bәrabәrdir
C) hәmişә quaninin miqdarından çoxdur
D) sitozinin miqdarına bәrabәrdir
E) hәmişә quaninin miqdarından azdır
374) Sual:RNT hüceyrәnin hansı orqanoidindә lokalizasiya olunub?
A) hamısında
B) yalnız ribosomda
C) yalnız nüvәdә
D) yalnız sitozolda
E) yalnız mitoxondridә
375) Sual:İnsan DNT­si:
A) QT tiplidir
B) AT tiplidir
C) QS tiplidir
D) AS tiplidir
E) TS tiplidir
376) Sual:Denaturasiya zamanı zülal molekulunda hansı rabitә növü qı¬rılmır?
A) ion
B) disulfid
C) peptid
D) hidrogen
E) heç biri
377) Sual:Zülalları fraksiyalaşdırmaq üçün hansı duzdan istifadә olunur?
A) dәmir­3­xlorid

B) ammonium­sulfat
C) civә­1­xlorid
D) mis­sulfat
E) dәmir­3­sulfat
378) Sual:Denaturasiyaya sәbәb olmayan amili göstәrin:
A) ağır metal duzlarının tәsiri ilә
B) 100 С dәrәcәdә
C) 40 С dәrәcәdә
D) turşuların vә qәlәvilәrin tәsiri ilә
E) ionlaşdirici radiasiya ilә
379) Sual:Tәrkibinә fenilalanin, triptofan vә tirozin aminturşuları daxil olan zülallar üçün daha sәciyyәvi reaksiya necә adlanır?
A) Fol
B) ksantoprotein
C) biuret
D) Moliş
E) Sakaquti
380) Sual:Zülalların tәrkibinә daxil olan elementlәrin faizlә miqdarının azalma sırası hansı halda düzgün göstәrilmişdir?
A) O, N, H, P, C, S
B) C, H, F, S, O, N
C) C, O, N, H, S, P
D) H, O, N, C, S, P
E) C, H, F, O, N, S
381) Sual:Duzlaşdırma zamanı zülal molekulunda nә baş verir?
A) zülal mоlеkulunun birincili quruluşunun pozulması
B) geri dönәn çökmә
C) geri dönmәyәn çökmә
D) biоlоji aktivliyin geri dönmәyәn dәyişikliyi

E) mоlеkul kütlәsinin dәyişikliyi
382) Sual:Orqanizmin müxtәlif üzvlәrinin funksiyasına tәsir göstәrәn spesifik fizioloji aktiv maddәlәrә nә deyilir?
A) hormonlar
B) zülallar
C) proteinlәr
D) yağlar
E) vitaminlәr
383) Sual:Hüceyrәlәrdәn diffuziya yolu ilә әtrafa yayılaraq yanındakı üzvlәrә tәsir göstәrәn hormonlara nә deyilir?
A) sinir hormonları
B) toxuma hormonları
C) süni hormonlar
D) parahormonlar
E) hüceyrә hormonları
384) Sual:Stimuledici horminlar nә adlanır?
A) piridinlәr
B) liberinlәr
C) sterinlәr
D) statinlәr
E) steridlәr
385) Sual:Lәngidici horminlar nә adlanır?
A) piridinlәr
B) liberinlәr
C) sterinlәr
D) statinlәr
E) steridlәr
386) Sual:Yod әmsalı nәyә deyilir?

A) orqanizmin qida vasitәsilә mәnimsәdiyi yodun miqdarına
B) 1 mol maddәdә olan yod atomlarının sayına
C) üzvi vә qeyri­üzvi yod birlәşmәlәrinin bir­birinә nisbәtinә
D) qalxanabәnzәr vәzinin tәrkibinә daxil olan yodun miqdarına
E) qanın tәrkibinә daxil olan yodun miqdarına
387) Sual:Şәkәrli diabet xәstәliyinә tutulmuş insanlarda hiperqlikemiyanın qarşısını almaq üçün hansı preparatdan istifadә olunur?
A) androgen
B) kalsitonin
C) estrogen
D) insulin
E) adrenalin
388) Sual:Bәdәnin sürәtlә inkişaf edәrәk böyümәsi vә başın zәif inkişaf etmәsi ilә әmәlә gәlәn xәstәlik necә adlanır?
A) şәkәrsiz diabet
B) hipofizar nanizm
C) gigantizm
D) akromeqaliya
E) hipofizar piylәnmә
389) Sual:Endokrin vәzilәrinin fәaliyyәtini blokadaya almaq mәqsәdilә istifadә edilәn müalicә üsulu necә adlanır?
A) iynә terapiyası
B) әvәzedici terapiya
C) stimuledici terapiya
D) sürәtlәndirici terapiya
E) dayandırıcı terapiya
390) Sual:Aşağıdakılardan hansı hipofizin ön payının hormonlarından deyil?
A) somaotrop hormon
B) laktogen hormon
C) lipotrop hormon

D) parathormon
E) tireotrop hormon
391) Sual:Insulin haqqında hansı ifadә sәhvdir?
A) proteolotik fermentlәrin tәsirilә parçalanır
B) suda hәll olur
C) 80%­li spirtdә hәll olur
D) üzvi hәlledicilәrin hamısında hәll olur
E) qızdırıldıqda parçalanır
392) Sual:Yağların hәzm olunmasında nәlәrin rolu әn mühümdür? I. lipaza II. amilaza III. öd IV. liaza
A) I, III
B) II, IV
C) I, II
D) III, IV
E) II, III
393) Sual:Hansılar fosfatid yarımqrupuna aiddir? I.lesitin II.qlikogen III.kefalin IV.inulin
A) III, IV
B) II, III
C) I, III
D) yalnız II
E) I, IV
394) Sual:Molekuluna karbohidrat qalığı daxil olan yağabәnzәr maddәlәr nә adlanır?
A) qlikolipidlәr
B) fitosterinlәr
C) lesitinlәr
D) zoosterinlәr
E) mikosterinlәr

395) Sual: 
A) bәrk sabun maye sabun sintetik yuyucu maddә
B) maye sabun bәrk sabun sintetik yuyucu maddә
C) sintetik yuyucu maddә maye sabun bәrk sabun
D) bәrk sabun sintetik yuyucu maddә maye sabun
E) maye sabun sintetik yuyucu maddә bәrk sabun
396) Sual: 
A) bәrk sabun maye sabun bәrk sabun
B) maye sabun bәrk sabun bәrk sabun
C) maye sabun bәrk sabun bәrk sabun
D) bәrk sabun bәrk sabun maye sabun
E) bәrk sabun maye sabun maye sabun
397) Sual:Yağların turş mühitdә vә qәlәvi mühitdә hidrolizindәn hansı maddәlәr alınır? Turş mühitdә Qәlәvi mühitdә
A) qliserin, duz qliserin, duz
B) qliserin, duz­ qliserin, karbon turşusu

C) qliserin karbon turşusu
D) duz qliserin
E) qliserin, karbon turşusu qliserin, duz
398) Sual:Hansı reaksiyadan mürәkkәb efir alınır? I. sellüloza + nitrat turşusu → II. qlükoza + nitrat turşusu → III. toluol + nitrat turşusu →
A) II, III
B) yalnız III
C) yalnız II
D) I, II, III
E) I, II
399) Sual:Yağlar üçün hansı ifadә doğrudur?
A) hidrolizә uğramır
B) etilenqlikolun mürәkkәb efirlәridir
C) әsasәn ali karbon turşuları ilә qliserinin reaksiyasından әmәlә gәlirlәr
D) yalnız doymamış ali karbon turşularından әmәlә gәlir
E) irimolekullu birlәşmәlәrdir
400) Sual:Lipidlәr zülallarla kompleks şәklindә göstәrilәn birlәşmәlәrdәn hansının tәrkibinә daxildir?
A) serebrozidin tәrkibinә
B) spermasetin tәrkibinә
C) ali yağ turşuların sintetazaları
D) tütün mozaykasının virusuna
E) hüceyrәnin membran aparatına
401) Sual:Linol vә linolen ali yağ turşuları nәyin әsas tәrkib hissәsini tәşkil edir?
A) palma yağının
B) raps yağının
C) kokos yağının
D) araxis vә soya yağının
E) kәtan, çәtәn vә günәbaxan yağlarının

402) Sual:Heyvanların tüklәrini vә dәrisini suyun tәsirindәn mühafizә edәn mum hansıdır?
A) montan mumu
B) karnaub mumu
C) spermaset
D) arı mumu
E) lanolin
403) Sual:1867­ci ildә K.S.Dyakonov ilk dәfә olaraq lesitinlәrin tәrkibindә hansı azotlu inqradientin varliğını tәyin etmişdir?
A) Spermidinin
B) treoninin
C) kolaminin
D) serinin
E) xolinin
404) Sual:Yağlarrın xüsusi göstәricisi olan turşuluq әdәdi nәyi göstәrir?
A) tәrkibindә olan sәrbәst yağ turşuların miqdarını
B) istiliyәqarşı davamliğını
C) xassәlәrini
D) tәrkibindә olan qliserinin miqdarını
E) azotlu әsasların miqdarını
405) Sual:Göstәrilәn mumlardan hansı bitki mәnşәlidir?
A) karnaub mumu
B) montan mumu
C) lanolin
D) spermaset
E) arı mumu
406) Sual:Yağların tәrkibinә daxildir?
A) qliserin

B) hormonlar
C) zülallar
D) aldehidlәr
E) karbohidratlar
407) Sual:Bu birlәşmәlәrdәn hansı fosfatiddir?
A) fosgen
B) lesitin
C) fosfataza
D) fosfat turşusu
E) fosfopiroüzüm turşusu[yeni cavab]
408) Sual:Mürәkkәb lipidlәrә aşağıdakılardan hansılar daxildir?
A) E) fosfatidlәr, yağlar, sterinlәr
B) fosfatidlәr, qlikolipidlәr, steroidlәr
C) mumlar, sterinlәr, steridlәr
D) yağlar, qlikolipidlәr, sterinlәr
E) steridlәr, mumlar, yağlar
409) Sual:Na vә K duzları necә sabun әmәlә gәtirir?
A) mühitin pH­ından asılı olaraq hәm bәrk, hәm dә maye
B) Na duzları bәrk, K duzları maye
C) hәr ikisi bәrk
D) Na duzları maye, Kduzları bәrk
E) hәr ikisi maye
410) Sual:Aşağıdakılardan hansı bağırsaqlarin divarindan qana vә limfaya sorulmur?
A) Pektin maddәlәr
B) Aminturşular
C) Qliserin
D) Monosaxaridlәr

E) Disaxaridlәr
411) Sual: 
A) R = ­ C4H9
B) R= ­ CH3
C) R = ­ C2H5
D) R = ­ C3H7
E) R = ­ H
412) Sual:Sәhv ifadәni tapın.
A) tәbiәtdә rast gәlinәn yağ turşularının çoxunun tәrkibindә karbon atomlarının sayı tәkdir
B) yağ turşuları parçalanaraq özlәrindәn β – oksidlәşmәdәn sonra bir mokekul sirkә turşusu ayırırlar
C) β – oksidlәşmә prosesi nәticәsindә 4 karbon atomu olan yağ turşusu alınır
D) yağ turşusu növbә ilә 2 dәfә hidrogensizlәşmә vә hidratlaşma reaksiyasına girir
E) β – oksidlәşmә prosesindәn sonra alınan turşunun karbon atomlarının sayı әvvәlkindәn 2 әdәd az olur
413) Sual:Hansı vitamin yağlarda hәll olmur?
A) K
B) A
C) B
D) D
E) E
414) Sual:Hansı orqan xolesterinin artıq hissәsini orqanizmdәn ixrac edir?
A) dalaq
B) ürәk
C) öd kisәsi
D) qaraciyәr

E) ağciyәr
415) Sual:Hansı fosfatid yarımqrupuna aid deyil?
A) sfinqomielin
B) lesitin
C) kefalin
D) plazmalogen
E) qlikogen
416) Sual:Ali alkanlardan sabunun alınması mәrhәlәlәrinin adı hansı halda doğru verilmişdir? I mәrhәlә II mәrhәlә
A) efirlәşmә oksidlәşmә
B) efirlәşmә neytrallaşma
C) oksidlәşmә efirlәşmә
D) neytrallaşma oksidlәşmә
E) oksidlәşmә neytrallaşma
417) Sual:Nuklein turşuları tam hidroliz olunarsa, aşağıdakılardan hansı әmәlә gәlmәz?
A) pentozalar
B) pirimidin әsasları
C) nukleozid
D) purin әsasları
E) fosfat turşusu
418) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?
A) Nuklein turşularında “minor” adı almış pirimidin törәmәlәrinә dә tәsadüf edilir
B) Pirimidin әsasları kimyәvi quruluşuna görә pirimidin törәmәlәridirlәr
C) Pirimidin әsasları iki tautomer formada – keto vә enol formasında olur
D) Nuklein turşularının tәrkibindә lakton formalı azot üstünlük tәşkil edir
E) Sitozin, urasil vә timin pirimidin әsaslarıdırlar
419) Sual:Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) Urasil yalnız RNT­nin tәrkibindә olur
B) DNT yalnız hüceyrәnin nüvәsindә yerlәşir
C) Nuklein turşularının tam hidrolizi nәticәsindә nukleozidlәr alınır
D) DNT­nin tәrkibindә timin olmur
E) Riboza vә deoksiriboza α­konfiqurasiyaya malikdirlәr
420) Sual:Adenin aminsizlәşmә reaksiyasının mәhsulu nәdir?
A) ksantozin 5­fosfat
B) hipoksantin
C) ksantozin
D) quanoza
E) ksantin
421) Sual: Sidik turşusunu urikaza fermentinin tәsiri ilә oksidlәşdirsәk, nә әmәlә gәlәr?
A) yalnız ksantin
B) keto vә enol formalar
C) belә reaksiya mümkün deyil
D) ksantin vә hipoksantin
E) allantoin vә karbon qazı
422) Sual:DNT molekullarının sintezi üçün hansı ionların iştirakı mütlәqdir?
A) P, S
B) Na+, Ca2+
C) Mg2+, Ca2+, Ba2+
D) Mg2+, Mn2+
E) NH4+, Na+

423) Sual: 
A) α­amin propin turşusu amin etan turşusu 3­amin propan turşusu
B) 2­amin propan turşusu amin etan turşusu 3­amin propan turşusu
C) α­amin propion turşusu amin sirkә turşusu β­amin propion turşusu
D) α­amin propion turşusu amin etan turşusu β­amin propion turşusu
E) 2­amin propan turşusu amin sirkә turşusu 3­amin propan turşusu
424) Sual: 
A) aminturşular aminlәr aldehidlәr
B) aminturşular duzlar aldehidlәr
C) aminlәr aminturşular aldehidlәr
D) aminlәr duzlar karbon turşuları
E) aminturşular duzlar karbon turşuları
425) Sual:Yenidәn aminlәşmә reaksiyasını kataliz edәn fermentә nә deyilir?
A) Pentoza
B) Deoksiriboza
C) Transaminaza
D) Laktaza

E) Qlütamin
426) Sual:Gen­mühәndis üsulları ilә hansı quruluşlu hormon peptidlәri almaq mümkündür?
A) yalnız aminturşu quruluşlu
B) zülal quruluşlu
C) sterid vә aminturşu quruluşlu
D) zülal vә steroid quruluşlu
E) yalnız steroid quruluşlu
427) Sual:Zülalların qatı azot turşusu ilә qarşılıqlı tәsirindәn hansı rәng alınır?
A) qırmzı
B) yaşıl
C) sarı
D) mavi
E) moruğu
428) Sual:Hansı maddә amfoter xassәlidir?
A) qarışqa turşusu
B) etanol
C) propion turşusu
D) aminsirkә turşusu
E) etilamin
429) Sual:β – aminpropion turşusu propion turşusundan nә ilә fәrqlәnir? I. amfoterlik II. spirtlә mürәkkәb efir әmәlә gәtirmәsi III. HCl ilә qarşılıqlı
tәsiri
A) yalnız I
B) amfoterlik
C) I, II, III
D) yalnız II
E) II, III
F) I, III

430) Sual:Zülalların tәrkibindә kükürdün varlığını hansı maddә ilә tәyin etmәk olar?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
431) Sual:Zülalların birincili quruluşu hansı rabitәnin hesabına yaranır?
A) karboksil
B) amin
C) peptid
D) hidroksil
E) efir
432) Sual:Aminsirkә turşusu sirkә turşusundan nә ilә fәrqlәnir? I.lakmusa tәsiri ilә II.turşularla reaksiyası ilә III.qәlәvilәrlә reaksiyası ilә
IV.spirtlәrlә reaksiyası ilә
A) I, II, III
B) I, II
C) III, IV
D) I, III
E) II, IV
433) Sual:Aminturşulardan alınan polimer necә adlanır?
A) kauçuk
B) lavsan
C) nişasta

D) sellüloza
E) polipeptid
434) Sual:β – aminpropion turşusu üçün hansı ifadә sәhvdir? I.qәlәvilәrlә duz әmәlә gәtirir II.zülalların tәrkibinә daxildir III.sulu mәhlulu turş mühit
yaradır IV.spirtlәrlә reaksiyaya daxil olur
A) III, IV
B) I, IV
C) II, IV
D) I,III
E) II, III
435) Sual:Hansı maddә lakmusun rәngini dәyişmir? İ.C6H5NH2,İİ.(CH3)3N,İİİ.NH2CH2COOH
A) yalnız III
B) I, II
C) I, III
D) II, III
E) I, II
436) Sual:Aminsirkә turşusu üçün hansı ifadә sәhvdir?Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling