Fenn: 1318y qida kimyası


Download 4.52 Kb.
Pdf просмотр
bet6/7
Sana24.05.2018
Hajmi4.52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

542) Sual: Hәzm sisteminin fәaliyyәtini tәnzimlәyәn tәbii peptidlәr hansılardır?
A) pankreozimin, sekretin, qlutation
B) qastrin, sekretin, pankreozimin
C) kalsitonin, oksitosin, sekretin
D) qastrin, kallidinin, vazopressin
E) [yeni caqlükaqon, statinlәr, angiotenzinvab]
543) Sual:Hormonal aktivliyә malik olan tәbii peptidlәri göstәrin.
A) angiotenzin, qlükaqon, pankreozimin
B) [kalsitonin, liberinlәr, oksitosin
C) statinlәr, kininlәr, sekretin
D) [qlutation, bradikinin, karnozin]
E) anserin, qastrin, kallidin
544) Sual:Hidrolitik aminsizlәşmә reaksiyası aşağıdakılardan hansıdır?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
545) Sual:Hansı aminturşuların karboksilsizlәşmә reaksiyaları sәhvdir?
A) serin→etanolamin
B) Histidin→putresin
C) sistein→sisteamin
D) tirozin→tiramin
E) lizin→kadaverin

546) Sual:Arginin­kәhrәba turşusu arginin­suksinat­liaza fermentinin tәsiri ilә nәlәrә parçalanır?
A) sidik cövhәri, su
B) formaldehid, sitrullin
C) arginin, fumar turşusu
D) ornitin, arginaza
E) arginin, formaldehid
547) Sual:Aşağıdakılardan hansı doğrudur? 1. Qlikoqolun treonin vә serindәn alınması mümkündür 2. Qlütamin turşusunun prolin vә serindәn
alınması mümkündür 3. Alaninin triptofan vә sisteindәn alınması mümkündür 4. Tirozinin fenilalanindәn alınması mümkündür 5. Alaninin treonin vә
qlikoqoldan alınması mümkündür
A) 3,4,5
B) 1,2,5
C) 1,2,4
D) 2,3,5
E) 1,3,4
548) Sual:Zülalların qatı azot turşusu ilә qarşılıqlı tәsirindәn hansı rәng alınır?
A) qırmzı
B) yaşıl
C) sarı
D) mavi
E) moruğu
549) Sual:Hansı ifadәlәr zülallar üçün doğrudur? I.Zülallar α­aminturşuların polikondenslәşmәsindәn әmәlә gәlir. II.Zülallar hidrogen rabitәsi әmәlә
gәtirir. III.Zülallar hidrolizә uğramır. IV.Zülallar polipeptidlәrә aiddir.
A) I, II, IV
B) I, II, III
C) I, III, IV
D) II, III,IV
E) II, III

550) Sual: 
A) β­amin propion turşusudur.
B) Amfoterdir
C) Optiki aktivdir.
D) Peptid rabitәsi әmәlә gәtirir.
E) sulu mәhlullarda daxili duz әmәlә gәtirir.
551) Sual: 
A) III, IV
B) I, II, V
C) II, III, IV
D) yalnız IV
E) IV, V
552) Sual:Zülalların tәrkibinә daimi daxil olan aminturşunu göstәrin.
A) norleysin
B) valin

C) oksipropion
D) γ­aminoyağ turşusu
E) β­alanin
553) Sual:Zülalların hidrolizi nәticәsindә hansı dәyişikliklәr baş verir?
A) azot qaz şәklindә çıxır
B) sәrbәst aminturşularının miqdarı çoxalır
C) sәrbәst COOH­ qruplarının miqdarı azalır
D) mәhlulun pH­ı kәskin aşağı enir
E) peptid rabitәlәr әmәlә gәlir
554) Sual:Tәrkibindә α­aminyağ turşusunun qalığı olan peptid hansıdır?
A) vazopressin
B) oftalm turşusu
C) qlutation;
D) karnozin;
E) falloidin;
555) Sual:Zülalın izoelektrik nöqtәdә xassәsi nәdәn ibarәtdir?
A) denaturatlaşmışdır
B) hәlledicilik xassәsi aşağıdır
C) ionlaşma dәrәcәsi yüksәkdir
D) kationdur
E) aniondur
556) Sual:Keratin nәdir?
A) histondur
B) proteinoiddir
C) qlobindir;
D) protamindir
E) peptiddir;

557) Sual:Hemoqlobin molekulunun prostetik qrupu zülali hissә ilә hansı aminturşu ilә birlәşir?
A) arqinin
B) histidin;
C) valin;
D) qlisin;
E) asparagin turşusu
558) Sual:Qidalandırıcı funksiya daşıyan kazein nәyin әsas tәrkib hissәsidir?
A) Dilin
B) Südün
C) Sidiyin
D) Beyin hüceytәlәrinin
E) Bәdәn tüklәrinin
559) Sual:Ovoalbuminlәr hansı zülal funksiyasının yerinә yetirilmәsindә aktiv rol oynayır?
A) Qidalandırıcı funksiyasını
B) Qoruyucu funksiyasını
C) Hormonal funksiyasını
D) Struktur funksiyasını
E) Nәqliyyat funksiyasını
560) Sual:Aşağıdakı funksiyalardan hansı zülallar üçün sәciyyәvi deyil?
A) Zülalların katalitik funksiyası
B) Zülalların qoruyucu funksiyası
C) Zülalların stereokimyәvi funksiyası
D) Zülalların nәqliyyat funksiyası
E) Zülalların qidalandırıcı funksiyası
561) Sual:Qanın laxtalanma qabiliyyәti hansı zülal funksiyasına nümunә ola bilәr?
A) Hormonal funksiyası

B) Katalitik funksiyası
C) Nәqliyyat funksiyası
D) Qoruyucu funksiyası
E) Struktur funksiyası
562) Sual:Hansı element zülalların tәrkibinә atom olaraq daha çox daxildir?
A) Kükürd
B) Karbon
C) Hidrogen
D) Oksigen
E) Azot
563) Sual:Hidroliz nәticәsindә zülallar nәyә çevrilirlәr?
A) Amidlәrә
B) Aminoksidlәrә
C) alfa­aminturşulara
D) Atsiklik zülallara
E) Vitaminlәrә
564) Sual:әgәr amin qrupları aminturşuda karboksil qrupuna әn yaxın karbon atomuna birlәşibsә, hәmin aminturşu necә adlanır?
A) D(+) –aminturşu
B) α­ aminturşu
C) D­ aminturşu
D) L­ aminturşu
E) L(­) – aminturşu
565) Sual:Aşağıdakılardan hansı sәhvdir?
A) D­sıradan aminturşular acıdırlar
B) Qlikoqol әn sadә aminturşu nümayәndәsi olduğu üçün optic aktiv deyil
C) Zülalların tәrkibindә yalnız L­sıradan aminturşulara rast gәlmәk olar
D) Aminturşular zülalların hidrolizә uğramasından sonra әmәlә gәlirlәr

E) Zülalların hidrolizi nәticәsindә 20­dәn çox aminturşu alınmışdır
566) Sual:Turşuları onların mәhlullarının turş, neytral vә qәlәvi olmasına görә sıralayın.
A) Monoaminmonokarbon, diaminmonokarbon, diaminmonokarbon
B) Monoaminmonokarbon, monoamindikarbon, diaminmonokarbon
C) Diaminmonokarbon, monoaminmonokarbon, diaminmonokarbon
D) Monoamindikarbon, monoaminmonokarbon, diaminmonokarbon
E) Monoaminmonokarbon, diaminmonokarbon, diaminmonokarbon
567) Sual:Disulfid rabitәsi olan aminturşunu göstәrin.
A) sistein;
B) lizin;
C) sistin
D) metionin;
E) homosistein
568) Sual:Hemoqlobinin prostetik qrupuna aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı daxildir?
A) protoporfilin
B) Fe+2 vә metilen qrupları ilә birlәşmiş dörd alkilәşmiş pirrol hәlqәlәri
C) dәmir atomu әtrafında üç hem qrupları
D) Fe+3 ilә birlәşmiş dörd hem qrupları
E) Fe+3 ilә birlәşmiş dörd pirrol hәlqәlәri
569) Sual:Neytral mühitdә (pH=7) hansı aminturşular müsbәt yükә malik olacaqdır? 1) Lizin 2) Alanin 3) Qlutamin turşusu 4) Histidin 5) Asparagin
A) 1,3
B) 1, 4
C) 2,3
D) 3,5
E) 2,5
570) Sual:Aminturşuların peptid rabitәsinin әmәlә gәlmәsindә iştirak edәn funksional qrupları göstәrin.

A) α­amin­ vә hidrоksil qrupları
B) qamma­amin ­ vә qamma­karbоksil qrupları
C) aminturşuların α­amin vә α­karbоksil qrupları
D) aminturşuların hidrоksil vә karbоksil qrupları
E) radikalların  ­amin qrupları vә α­ karboksil qrupları
571) Sual:Qlutation hansı aminturşulardan tәşkil olunmuşdur?
A) leysin, sistin, qlisin
B) qlutamin turşusu, sistein, qlisin
C) qlutamin, sistein, qlisin
D) lizin, metionin, sistin
E) arginin, sistein, qlutamin
572) Sual:Hansı tәbii peptid eritrositlәrdә H2O2­ni zәrәrsizlәşmәsindә iştirak edir?
A) angiotenzin
B) qlutation
C) kallidin
D) vazopressin
E) sekretin
573) Sual:Aşağıdakılardan hansı hәzm orqanlarının hәrәki funksiyasına aid deyil?
A) qida maddәlәrinin sorula bilәcәk şәkilә salınması
B) qida maddәsinin udulması
C) qida maddәsinin çeynәnilmәsi
D) qida maddәsinin hәzm orqanları boyunca hәrәkәti
E) qida maddәsinin hәzm şirәlәri ilә qarışdırılması
574) Sual:Ödün reaksiyası necәdir?
A) güclü qәlәvi
B) güclü turşu
C) zәif turşu

D) neytral
E) zәif qәlәvi
575) Sual:Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı sәhvdir?
A) xlorid turşusu pepsinogeni pepsinә çevirir
B) pepsin zülal molekulunda olan peptid rabitәlәri hidrolizә uğradır
C) pepsin bütün zülalı maddәlәrә eyni cür tәsir edir
D) pepsinin tәsiri üçün güclü turş mühit lazımdır
E) pepsin mәdә şirәsindә olan fermentlәrin әn әhәmiyyәtlisidir
576) Sual:Zülal mübadilәsinin ümumi yolları hansılardır?
A) rasemizasiya
B) aminturşuların aminsizlәşmәsi
C) hamısı
D) transaminlәşmә
E) karboksizlәşmә
577) Sual:Karbohidratların toxumadaxili mübadilәsindә qlükozanın katabolizminin әsas yolu hansıdır?
A) pentoza fosfat yolu
B) apotomik oksidlәşmә
C) fosforolitik
D) qlikolitik parçalanama vә qlikogenoliz­qlikoliz
E) hidrolitik
578) Sual:Canlı orqanizmdә qlikogenin sintezi hansı biokimyәvi proses hesabına gedir?
A) Әzәlәdәki qlükoza hesabına
B) Qәbul edilәn qidanın hesabına
C) Qara ciyәrdә zülalların parçalanması hesabına
D) Bağırsaqlardan sorulmuş monosaxaridlәrin hesabına
E) Hüceyrә qialoplazmasında mübadilә sayәsindә

579) Sual:Karbohidratların metabolizminә tәnzimedici kimi tәsir göstәrәn әsas maddәlәr hansılardır?
A) fosfoqliserin aldehidi
B) AMF
C) ATF
D) heksokinaza vә fosfofruktokinaza fermentlәri
E) limon turşusu
580) Sual:Bağırsaqlardan sorulan fruktoza hansı parçalanmaya mәruz qalır?
A) NAD tәsirinә
B) aerob
C) spesifik fermentlәrin tәsirinә
D) qlikolitik
E) anaerob
581) Sual:Qaraciyәrdә, ürәkdә aerob şәraytdә 1 q­mol qlükozanın tam parçalahnası zamanı neçә mol ATF sintez olunur?
A) 30 mol
B) 42 mol
C) 40 mol
D) 38 mol
E) 36 mol
582) Sual:1 q­mol qlükozanın ürәk vә skelet әzәlәlәrindә CO2 vә suya qәdәr parçalanması zamanı neçә mol ATF әmәlә gәlir?
A) ATF sintez olunmur
B) 30 mol
C) 36 mol
D) 38 mol
E) 40 mol
583) Sual:Şәkәrli diabet xәstәliyinin әmәlәgәlmә sәbәbi hansı mübadilә ilә bağlıdır?
A) qara ciyәrin xәstәliyi ilә
B) zülal mübadilәsinin pozğunluğu ilә

C) lipid mübadilәsinin pozğunluğu ilә
D) karbohidrat mübadilәsinin pozğunluğu ilә
E) ferment çatışmamazlığı ilә
584) Sual:Qanda qlükozanın artması nәticәsindә әmәlә gәlәn diabet orqanizmdә hansı hormonun biosintezinin pozulması nәticәsindә baş verir?
A) tiroksinin
B) treotropinin
C) qlükaqonun
D) insulinin
E) oksitosinin
585) Sual:Böyrәküstü vәzinin dağılması hansı xәstәliyin nәticәsidir?
A) polinevritin
B) beri­beri xәstәlәyin
C) Bazedov xәstәliyin
D) «bürünc» xәstәliyin
E) şәkәr xәstәliyin
586) Sual:Şәkәrli diabet xәstәliyinin әmәlәgәlmә sәbәbi?
A) qara ciyәrin xәstәliyi
B) zülal mübadilәsinin pozulması
C) lipid mübadilәsinin pozulması
D) şәkәr mübadilәsinin pozulması
E) ferment çatışmamazlığı
587) Sual:Qanda şәkәrin miqdarına tәsir göstәrәn hormon hansıdır?
A) kortizon
B) adrenalin
C) insulin
D) qlükaqon
E) oksitosin

588) Sual:D vitamininin hipovitaminozu zamanı sümüklәrdә hansı duzların miqdarı azalır?
A) Maqnezium
B) natrium
C) kalium
D) kalsium
E) Fosfat
589) Sual:E vitamini maddәlәr mübadilәsindә hansı vitaminin sәrf olunmasını nizamlayır?
A) K
B) PP
C) B1
D) A
E) E
590) Sual:Toxumalarda qlükozanın parçalanmasının әsas yolları hansılardır?
A) aerob vә cadә
B) anaerob vә mürәkkәb
C) sadә vә mürәkkәb
D) dehidrogenlәşmә vә hidrogenlәşmә
E) anaerob vә aerob
591) Sual:Zülallar hansı orqanizmdә sintez olunur?
A) endoplazmatik torda
B) lizosomda
C) mitoxondrilәrdә
D) ribosomda
E) holci aparatında
592) Sual:Zülalın biosintezinә rәhbәrlik edәn maddә hansıdır?
A) Spirt

B) Nuklein turşuları
C) Yağ
D) Lipid
E) Karbohidrat
593) Sual:Qanda şәkәrin miqdarına tәsir göstәrәn hormon hansıdır?
A) Qlükaqon
B) Adrenalin
C) Insulin
D) Oksitosin
E) Kortizon
594) Sual:Mәdәaltı vәzidә hansı ferment sintez olunur?
A) turş fosfataza
B) tripsin
C) amilaza
D) lipaza
E) ximotripsin
595) Sual:Müxtәlif kimyәvi qrupların bir molekuldan digәrinә keçirilmәsi ilә nәticәlәnәn reaksiyaları kataliz edәn fermentlәr hansıdır?
A) liqazalar
B) oksid­reduktazalar
C) transferazalar
D) liazalar
E) izomerazalar
596) Sual:Substrat molekullarından bu vә ya digәr kimyәvi radikalı hidrolitik tәsir göstәrmәdәn ayıran ferment nә adlanır?
A) izomeraza
B) transferaza
C) hidrolaza
D) liqaza

E) liaza
597) Sual:Sadә birlәşmәlәrdәn mürәkkәb maddәlәrin sintezini sürәtlәndirәn fermentlәr hansıdır
A) liqaza
B) transferaza
C) hidrolaza
D) liaza
E) izomeraza
598) Sual:Arsen vә civә duzları ilә birlәşәrәk onların fermentlәrini inaktivlәşdirәn funksional qrup hansıdır?
A) ­NH2
B) ­SH
C) ­OH
D) –COOH
E) –CHO
599) Sual:Unitol molekulunda neçә ­SH qrupu vardır?
A) 5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
600) Sual:Uroginaza fermenti nәyin tәrkibinә daxildir?
A) süd vәzi
B) ağız suyu
C) qan
D) sidik
E) mәdә şirәsi
601) Sual:α­aminturşuların molekuldaxili dezaminlәşmәsini hansı ferment sürәrlәndirir?

A) izomeraza
B) ammonyakliaza
C) dehidrogenaza
D) hidrolaza
E) amintransferaza
602) Sual:Insan vә heyvanlarda qanın laxtalanmasının qarşısını alan polisaxarid hansıdır?
A) xondroitinsulfat
B) xitin
C) dekstran
D) heparin
E) N­asetilqlükazamin
603) Sual:İnasan vә heyvan orqanizminin quru çәkisinin neçә faizini karbohidratlar tәşkil edir?
A) 8%
B) 6%
C) 4%
D) 2%
E) 5%
604) Sual:Anaerob qlükoliz zamanı 1 qlükoza molekulunun parçalanması zamanı neçә ATF molekulu sintez olunur?
A) 1 mol ATF
B) 4 mol ATF
C) 3 mol ATF
D) 5 mol ATF
E) 2 mol ATF
605) Sual:Heksokinaza fermenti aşağıdakı reaksiyalardan hansını idarә edir?
A) piruvat → laktat
B) fruktoza – 1,6­difosfat...→ qliseraldehid ­3­ fosfat
C) fruktoza.... → fruktoza – 1,6 – difosfat

D) qlükoza... → qlükoza – 6 fosfat
E) triozofosfat... → qlseraldehid – 3 – fosfat
606) Sual:Hansı fermentlәrin iştirakı ilә triqliseridlәrin molekullarında olan α­mürәkkәb efir rabitәlәri hidrolizә uğrayırlar?
A) asetilxolin esterazalar
B) spesifik olmayan estsrezalar
C) fosfolipazalar
D) lipazalar
E) ali esterazalar
607) Sual:Substrata qarşı mütlәq spesifiklik göstәrәn fermenti tapın.
A) ureza
B) papain
C) lizotsin
D) karboksipeptidaza
E) ximotripsin
608) Sual:B2 vitamini hansı kofermentin tәrkib hissәsidir?
A) flavinadenindinukleotidin
B) biotinin
C) piridolsalfosfatın
D) nikotin­amidadenindinukleotidin
E) tiaminpirofosfatın
609) Sual:Tәsir spesifikliyinә görә fementlәr neçә qrupa bölünür?
A) bölünmür
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

610) Sual:Orqanizmdә baş verәn kimyәvi proseslәrin fermentlәrin vasitәsilә idarә olunmasını ilk dәfә hansı alim göstәrmişdir?
A) Y.Libix
B) Van Helmont
C) A.Lavuazye
D) K.S.Kirxhof
E) F.Voler
611) Sual:Hansı alimin tәdqiqatları sayәsindә isbat edildi ki, enzimlәr vә fermentlәr arasında fәrq yoxdur?
A) Fişer
B) Buxner
C) K.S.Kirxhof
D) K.Timirzayev
E) Paster
612) Sual:Amilazanın kәşfi hansı alimlәrin adı ilә bağlıdır?
A) Kirxhof vә Perso
B) Payena vә Perso
C) Van Helmont
D) F.Voler
E) Libix vә Völer
613) Sual: 
A) ikili amin metiletilamin ikili amin
B) trimetil amin metiletilamin etilamin

C) propilamin izopropilamin aminetan
D) ikli amin üçlü amin birli amin
E) trimetilamin metiletilamin ikiliamin
614) Sual:Yağlar orqanizmdә hansı funksiyanı yerinә yetirmir?
A) antibiotik
B) termotәnzimlәyici
C) energetik
D) yumşaldıcı
E) bioloji aktiv
615) Sual:Göbәlәklәrdә rast gәlәn sterinlәrә nә deyilir?
A) erqosterinlәr
B) zoosterinlәr
C) mikosterinlәr
D) fitosterinlәr
E) xolesterinlәr
616) Sual:Yağ turşularını onların peroksid vә hiperoksidlәrinә çevirmәk üçün hansı fermentdәn istifadә olunur?
A) karboksilaza
B) lipaza
C) amilaza
D) dehidrogenaza
E) lipoksigenaza
617) Sual:Heyvan mәnşәli yağların tәrkibindә hansı yağlar miqdarca üstünlük tәşkil edir?
A) doymuş
B) alitsiklik
C) aromatik
D) doymamış
E) tsiklik

618) Sual:I. Nişasta + nitrat turşusu → II. Fruktoza + nitrat turşusu → III. Fenol + nitrat turşusu → IV. Toluol + nitrat turşusu Hansı reaksiyalarda
mürәkkәb efir әmәlә gәlir?
A) I, IV
B) I, II
C) II, III
D) I, III
E) II, IV
619) Sual:I. Qliserin + sirkә turşusu → II. Qlükoza + sirkә turşusu → III. Qliserin + nitrat turşusu → IV. Etilenqlikol + xlorid turşusu → Hansı
reaksiyalarda mürәkkәb efir әmәlә gәlir?
A) II, IV
B) I, II, IV
C) I, II, III
D) I, III, IV
E) II, III, IV
620) Sual: 
A) bәrk sabun sintetik yuyucu vasitә maye sabun
B) sintetik yuyucu vasitә bәrk sabun maye sabun
C) maye sabun sintetik yuyucu vasitә bәrk sabun
D) bәrk sabun maye sabun sintetik yuyucu vasitә
E) sintetik yuyucu vasitә maye sabun bәrk sabun

621) Sual: 
A) 12
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
622) Sual:Hansı turşu yağların hidroliz mәhsulu ola bilmәz?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
623) Sual:Bu birlәşmәlәrin hansı fitosterinlәrә mәnsubdur?
A) progesteron
B) erqosterin
C) xolesterin
D) 7­ dehidroxolesterin

E) sitosterin
624) Sual:Yağları hidroliz edәn fermenlәr hansılardi?
A) karboksiesteraza
B) dezaminaza
C) katalaza
D) izomeraza
E) lipaza
625) Sual:Tәbii yağlar hansı qrup birlәşmәlәrә aiddir?
A) efirlәrә
B) ketonlara
C) spirtlәrә
D) turşulara
E) aldehidlәrә
626) Sual:Yağların yod әdәdi kәmiyyәti nә ilә әlaqәdardır?
A) yağın tәrkibindә olan doymamış turşuların miqdarı ilә
B) yağın әldә edilmәsi mәnbәyi ilә
C) yağın növü ilә
D) yağın tәrkibindә olan azotlu әsasların miqdarı ilә
E) yağların әrimә dәrәcәsi ilә
627) Sual:Tәbii mumların nümayәndәsi hansıdır?
A) spermaset
B) akonit spirti
C) lanolin spirti
D) miritsil spirti
E) setil spirti
628) Sual:Hansı birlәşmә yağların tәrkibinә daxil deyildir?

A) d­riboza
B) politsiklik efirlәr
C) turşular
D) azotlu әsaslar
E) spirtlәr
629) Sual:Bir qram yağın orqanizmdә oksidlәşmәsi nәticәsindә hasil olan istilik nә qәdәrdir?
A) 9,3 kkal
B) 8,5 kkal
C) 4,5 kkal
D) 6,2 kkal
E) 4,2 kkal
630) Sual:Tәbii yağların tәrkibindә tәsadüf olunmayan birlәşmәni göstәrin.
A) nitrat turşusu
B) palmitin turşusu
C) linol turşusu
D) araxidon turşusu
E) stearin turşusu
631) Sual:Bu birlәşmәlәrdәn hansı yağlara mәnsub deyil.
A) lüsitinlәr
B) sfinqomielinlәr
C) fosfoheksozlar
D) qanqliozidlәr
E) kefalinlәr
632) Sual:Orqanizmdә yüksәkmolekullu yağ turşuların oksidlәşmәsi zamanı әmәlә gәlәn aralıq turşu hansıdır?
A) asetosirkә turşusu
B) qlükon turşusu
C) nitrat turşusu

D) xlorid turşusu
E) sulfat turşusu
633) Sual:Yağ turşusunun oksidlәşdirici destruksiyası zamanı hansı turşu әmәlә gәlir?
A) qlikol turşusu
B) qalakton turşusu
C) asetat turşusu
D) qlioksil turşusu
E) asparagin turşusu
634) Sual:Koenzim­A­nın tәrkibinә nә daxildir?
A) piridoksin
B) karnitin
C) orot torşusu
D) n­aminbenzoy turşusu
E) pantoten turşusu
635) Sual:Göstәrilәn birlәşmәlәrdәn hansı vitamindir?
A) lesitin
B) xolesterin
C) retinol
D) fosfoqlükomutaza
E) ribitol
636) Sual:Hansı maddә soyuq suda hәllәolmur, isti suda onun dәnәciklәri şişәrәk yapışqanabәnzәr maddә әmәlә gәtirir.
A) fruktoza
B) nişasta
C) sellüloza
D) qlukogen
E) qalaktoza

637) Sual:B1 vitamini orqanizmdә çatışmayanda nә baş verir?
A) Hüç bür şey baş vermir
B) Әksәr halda polinevrit ilә nәticәlәnir
C) Döş sümüyünün arxası vә ürәk nahiyәsindә ağrılar olur
D) Ürәyin hәcmi böyüyür, döyünmә sürәtlәnir
E) Aritmiya meydana çıxır
638) Sual:Qlikolipidlәr kimyәvi tәrkibinә görә hansı qruplara bölünür?
A) Sterinlәr, steridlәr
B) Serebrozidlәr, qanqliozidlәr
C) Serebrozidlәr, steridlәr
D) Sterinlәr, qanqliozidlәr
E) Kefalinlәr, lesitinlәr
639) Sual:Serebrozidlәrin neçә növü aşkar edilmişdir?
A) 1
B) 4
C) 5
D) 5
E) 3
640) Sual:Serebrozidlәr nәdә hәll olur?
A) Spirtdә vә efirdә
B) Spirtdә vә benzolda
C) Efirdә vә benzolda
D) Spirtdә vә suda
E) Suda vә efirdә
641) Sual:Kefalini lesitindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәt hansıdır?
A) lesitin suda hәll olur
B) kefalin spirtdә hәll olmur

C) kefalin suda hәll olmur
D) lesitin spirtdә hәll olmur
E) kefalin spirtdә hәll olur
642) Sual:Tәbiәtdә tapılmış sterinlәr hansılardır?
A) heç biri
B) zoosterinlәr, fitosterinlәr, mikosterinlәr
C) zoosterinlәr, bakteriosterinlәr
D) fitosterinlәr, bakteriosterinlәr
E) bakteriosterinlәr
643) Sual:Pepsini kim vә neçәnci ildә kәşf etmişdir?
A) 1837, Libix
B) 1836, T.Şvann
C) 1898, Buxner
D) 1857, Korvizar
E) 1871, mannaseina
644) Sual:1 q yağın oksidlәşmәsindәn neçә kkal enerji ayrılır?
A) 7,6 kkal
B) 4,3 kkal
C) 9,3 kkal
D) 4,5 kkal
E) 5,8 kkal
645) Sual:Yağlar hansı maddәlәrin hәlledicilәridir?
A) Fermentlәrin
B) Karbohidratların
C) Vitaminlәrin (A, D, E, K)
D) Zülalların
E) Nuklein turşuların (RNT, DNT)

646) Sual:Yağları hansı maddәlәrlә hidroliz etdikdә sabunlaşma baş verir?
A) ketonlarla
B) turşularla
C) qәlәvilәrlә
D) efirlәrlә
E) spirtlәrlә
647) Sual:Sabun nәdir?
A) ali alifatik turşuların yalnız K duzlarıdırDo'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling