Fenn: 1318y qida kimyası


Download 4.52 Kb.
Pdf просмотр
bet1/7
Sana24.05.2018
Hajmi4.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Test: AAA_1318y#01#Q16#01 Eduman
Fenn: 1318Y Qida kimyası
Sual sayi: 700
1) Sual:Aşağıdakılardan hansı parahormonlara aiddir?
A) sianid turşusu
B) karbonat turşusu
C) nitrat turşusu
D) sulfat turşusu
E) stearin turşusu
2) Sual:Yod çatışmazlığı hansı xәstәliyin yaranmasına sәbәb olur?
A) gigantizm
B) hipofizar nanizm
C) şәkәrsiz diabet
D) endemik ur
E) hipofizar piylәnmә
3) Sual:Piy toxumasından qliserinin vә yağ turşularının azad olmasına sәbәb olan hormon necә adlanır?
A) qlükaqon
B) kalsitonin
C) estrogen
D) androgen
E) parathormon
4) Sual:Insulinin әksinә tәsir göstәrәn hormon nә adlanır?
A) parathormon
B) kalsitonin
C) estrogen
D) androgen
E) qlükaqon

5) Sual:Hipofizar cırtdanlıq xәstәliyinin digәr adı nәdir?
A) şәkәrsiz diabet
B) gigantizm
C) akromeqaliya
D) hipofizar nanizm
E) hipofizar piylәnmә
6) Sual:Tirozin orqanizmdә hansı bioloji aktiv maddәyә çevrilir?
A) testosterona
B) insulinә
C) kortikotropinә
D) adrenalinә
E) qlükaqona
7) Sual:Mәdәaltı vәzinin adacıqlarında sintez olunan hormonu göstәrin.
A) parathormon
B) insulin
C) testosteron
D) tiroksin
E) adrenalin
8) Sual:Peptid tәrkibli hormonların sintez olunduqları endokrin vәzilәri göstәrin.
A) yumurtalıq, qalxanabәnzәr әtraf vәzilәri
B) qalxanabәnzәr әtraf vәzilәri, mәdәaltı vәzi, hipofis
C) qalxanabәnzәr vәzi, mәdәaltı vәzi
D) qalxanabәnzәr vәzi, mәdәaltı vәzi
E) cinsiyyәt vәzilәri, mәdәaltı vәzi
9) Sual:Steroid hormonları nәyin törәmәlәridir?
A) zülalların

B) politsiklik spirtlәrin
C) çox atomlu spirtlәrin
D) aminturşuların
E) karbohidratların
10) Sual:Mәdәaltı vәzin adacıqlarının α­hüceyrәlәrindә sintez olunan 29 aminturşu qalığından ibarәt olan hormonu göstәrin?
A) boy atma hormonu
B) qlükaqon
C) insulin
D) melanofor hormonu
E) adrenokortikotrop hormonu
11) Sual:Qanda kalsium kationların, fosfat vә limon turşusu anionlarının miqdarını hansı hormon tәnzim edir?
A) aldosteron
B) parathormon
C) boy atma hormonu
D) kortikotrop hormonu
E) adrenalin
12) Sual:Göstәrilәnlәrdәn hansı maddә hormonların vә öd turşularının bioloji sintezi üçün ilkin materialdır?
A) yağ turşuları
B) xolesterin
C) xolin
D) inozit
E) kolamin
13) Sual:Hansı amin turşularının törәmәlәri hormon tәbiәtlidir?
A) tirozinin leysinin
B) tirozinin
C) fenilalaninin
D) histidinin

E) tirozinin
14) Sual:Mәdәaltı vәzin hormonu olan insulin neçә amin turşudan ibarәtdir?
A) 60
B) 51
C) 56
D) 30
E) 52
15) Sual:Hipofizin arxa payında hansı hormonlar sintez olunurlar?
A) aldosteron, kortizon
B) oksitosin, vazopressin
C) adrenokortikotrop, tiretrop, oksitosin
D) estadiol, testosteron, vazopressin
E) insulin, qlükaqon
16) Sual:Ürәyin yığılmasını sürәtlәndirәn, qan damarlarını daraldaraq, qan tәzyiqini yüksәlldәn, qara ciyәr vә әzәlәlәrdә, qlikogenin parçalanmasını
sürәtlәndirәn hormon hansıdır?
A) vazopressin
B) adrenalin
C) kortikosteron
D) aldosteron
E) qlükaqon
17) Sual:Tiamindә hansı qruplar var?
A) oksid vә nitrid
B) karboksil vә amid
C) kükürd vә amid
D) kükürd vә amin
E) sulfid vә amid

18) Sual:Qidanın tәrkibindә olan vitaminlәri tәyin etmәk üçün hansı üsullardan istifadә olunur?
A) yalnız bioloji
B) fiziki ­ kimyәvi vә bioloji
C) fiziki vә bioloji
D) fiziki vә kimyәvi
E) kimyәvi vә bioloji
19) Sual:Vitaminlәrin fiziki­kimyәvi tәyin etmә üsulu nәyә әsaslanır?
A) spektroskopik analizin nәticәlәrinә
B) heyvanları müәyyәn müddәt әrzindә vitaminsiz pәhrizdә qidalandırmağa
C) heyvanları müәyyәn müddәt әrzindә süni qidalandırmağa
D) vitaminlәrin kimyәvi reaktivlәrә rәngli reaksiyalar vermәk qabiliyyәtinә
E) qidada vitaminin avitaminozunun qarşısını ala bilәn miqdarını tәyin etmәyә
20) Sual:Antihemorraqik tәsir xüsusiyyәtinә malik olan vitamin hansıdır?
A) E vitamini
B) C vitamini
C) K vitamini
D) A vitamini
E) B2 vitamini
21) Sual:Toxumalarda aerob tәnәffüsünün son mәhsulu hansı maddәdir?
A) hidrogen
B) su
C) su vә CO2
D) oksigen
E) hidrogen vә oksigen
22) Sual:Yağda hәll olan vitaminlәr hansılardır?
A) Antianemik, antiraxitik
B) Antiseboreya, nәsl törәtmә

C) antiseroftalmik, antihemorraqik
D) Antiraxitik, antiskorbut
E) Antipellaqra, antidermatit
23) Sual:Hansı vitaminin çatışmamazlığından ariboflavinoz xәstәliyi әmәlә gәlir?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
24) Sual:Nә üçün K vitaminini bilavasitә qana yeritmәk mümkün deyil?
A) axtalandırıcı tәsirә malik olduğu üçün
B) suda hәll olmadığı üçün
C) menaxinon törәmәsi olduğu üçün
D) yan zәncirindә 30 karbon atomu olduğu üçün
E) K1 vә K2 vitaminlәrinin tәrkibindә olduğu üçün
25) Sual:Hansı karbohidrat suda yaxşı hәll olur, lakin hidroliz olunmur?
A) maltoza
B) qlükoza
C) saxaroza
D) nişasta
E) sellüloza
26) Sual:Gümüş güzgü reaksiyası hansı karbohidrat üçün xarakterikdir?
A) fruktoza

B) nişasta
C) qlükoza
D) saxaroza
E) sellüloza
27) Sual:Saxarozanın hidrolizindәn hansı maddәlәr alınır?
A) fruktoza vә riboza
B) qlükoza vә fruktoza
C) fruktoza
D) qlükoza
E) qlükoza vә riboza
28) Sual:Fotosintez prosesi üçün hansından istifadә olunmur?
A) karbon qazı
B) qlükoza
C) su
D) işıq
E) xlorofil
29) Sual:Qlükoza vә fruktoza qalıqlarından tәşkil olunmuş karbohidrat necә adlanır?
A) riboza
B) saxaroza
C) sellüloza
D) nişasta
E) fruktoza
30) Sual:Hansı ifadә sәhvdir?
A) nişasta α­qlükozanın qalıqlarından tәşkil edilmişdir
B) saxaroza disaxariddir
C) nişasta disaxariddir
D) qlükoza monosaxariddir

E) sellüloza polisaxariddir
31) Sual:90 qr qlükozanın fotosintezi nәticәsindә neçә litr oksigen (n.ş.) ayrılır. M.k.( C6H12O6) = 180
A) 67,2
B) 33,6
C) 22,4
D) 11,2
E) 44,8
32) Sual:Sәnayedә qlükoza necә alınır?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
33) Sual: 
A) I, III
B) yalnız II,
C) II, III,
D) yalnız I,
E) I, II,

34) Sual: 
A) 4.................... 3................ , 5,
B) 3................. 5 ...................... 4,
C) 4................... 5 ................. 3
D) 3 .................. 4 ................. 5
E) 5............. .... 4...................... 3,
35) Sual: 
A) 4 , 3 , 5,
B) 4 , 3 , 4,
C) 5 , 3 , 5,
D) 5 , 4 , 3
E) 5 , 4 , 3,

36) Sual: 
A) dezoksiriboza riboza qlükoza
B) riboza dezoksiriboza qlükoza
C) qlükoza riboza dezoksiriboza
D) riboza qlükoza dezoksiriboza
E) qlükoza dezoksiriboza riboza
37) Sual:Hansı ifadәlәr nişasta üçün doğrudur? I. Yodla göy rәng verir. II. Disaxariddir. III. Hidrolizi nәticәsindә α­qlükoza әmәlә gәlir. IV. Yalnız
xәtti quruluşludur.
A) II, IV
B) II, III
C) II, III
D) I, IV
E) I, III
38) Sual:Hansı ifadәlәr nişasta üçün doğru deyil? I. Yalnız şaxәli quruluşludur. II. Turş mühitdә hidrolizә uğrayır. III. Monsaxariddir. IV.
Polikondenslәşmә reaksiyası ilә alınan tәbii irimolekullu birlәşmәdir.
A) II, IV
B) II, III
C) I, II
D) I, IV
E) I, III

39) Sual:I.Dezoksiriboza II. Saxaroza III. Qliserin IV. Qlükoza Hansı maddәlәrin molekulunda hidroksil qruplarının sayı eynidir?
A) II, III
B) I, II
C) I, II
D) II, IV
E) I, IV
40) Sual:I.Qlükoza II. Maltoza III. Fruktoza IV. Riboza Hansı maddәlәrin molekulunda hidroksil qruplarının sayı eynidir?
A) I, II
B) II, III
C) I, IV
D) I, III
E) II, IV
41) Sual:I.Riboza II. Dezoksiriboza III. Qlükoza IV. Fruktoza Hansı maddәlәr bir­birinin izomeridir?
A) II, IV
B) I, III
C) III, IV
D) I, II
E) II, III
42) Sual:I.α­Qlükoza II. α­Fruktoza III. Maltoza IV. Laktoza Qlükozid hidroksili olan karbohidratları göstırin.
A) I, II, IV
B) II, III
C) II, III, IV
D) I, II, III
E) I, III, IV
43) Sual:I.Qlükoza II. Saxaroza III. C3H7OH IV. CH2OH―CHOH―CH2OH Hansı maddәlәr Cu(OH)2 ilә reaksiyaya daxil olur?
A) II, III

B) I, III, IV
C) I, II, III
D) I, II, IV
E) II, III, IV
44) Sual:I.Qlükoza II. Riboza III. Dezoksiriboza IV. Saxaroza Karbohidratların molekulunda hidroksil qruplarının sayının artma ardıcıllığı hansı
halda doğrudur?
A) II, I, III, IV
B) I, II, III, IV
C) III, II, I, IV
D) III, I, II, IV
E) I, III, II, IV
45) Sual:I.Fruktoza II. Maltoza III. Riboza IV. Dezoksiriboza Karbohidratların molekulunda hidroksil qruplarının sayının azalma sırası hansı halda
doğru verilmişdir?
A) II, IV, III, I
B) II, I, III, IV
C) IV, III, II, I
D) II, III, I, IV
E) II, III, IV, I
46) Sual:Qlükoza üçün hansı ifadәlәr doğru deyil? I. Suda yaxşı hәll olan mayedir. II. Hidrolizә uğramır. III. Ag2O­in NH3­da mәhlulu ilә
oksidlәşir. IV. Cu(OH)2 ilә reaksiyaya daxil olmur.
A) II, IV
B) I, II
C) I, III
D) I, IV
E) II, III
47) Sual:Hansı xassә monosaxaridlәrin hamısına aiddir? I. Çoxatomlu spirtlәrin xassәsini göstәrirlәr. II. Şirin dadlıdırlar. III. Gümüş­güzgü
reaksiyasına daxil olurlar. IV. Cu(OH)2 ilә reaksiyaya daxil olurlar.

A) II, III
B) I, III, IV
C) I, II, IV
D) I, II, III
E) II, III, IV
48) Sual:Hansı xassә monosaxaridlәrin hamısına aiddir? I. Hamısının polikondenslәşmәsindәn nişasta әmәlә gәlir. II. Hamısı adi şәraitdә bәrk
hәldadır. III. Suda hәll olmurlar. IV. Cu(OH)2 ilә reaksiyaya daxil olurlar.
A) I, II
B) II, IV
C) I, IV
D) I, III
E) II, III
49) Sual:Hansı ifadәlәr doğrudur? I. Nişasta disaxariddir. II. Sellüloza polisaxariddir. III. Fruktoza monosaxariddir. IV. Qlükoza polisaxariddir.
A) I, II
B) II, IV
C) I, IV
D) I, III
E) II, III
50) Sual:Hansı ifadәlәr doğrudur? I. Riboza disaxariddir. II. Maltoza disaxariddir. III. Qlükoza monosaxariddir. IV. Laktoza polisaxariddir.
A) II, III
B) II, IV
C) I, III
D) I, IV
E) I, II
51) Sual:Qlükoza ilә hansı maddә reaksiyaya daxil olmur?
A) NaOH

B) Ag2O
C) H2
D) Cu(OH)2
E) CH3COOH
52) Sual:Qlükozanın ferment iştirakı ilә qıcqırmasından 46 q etil spirti alınır. Reaksiyadan neçә litr (n.ş­dә) CO2 ayrılır? Mr (C2H5OH) = 46
A) 44,8
B) 22,4
C) 11,2
D) 56
E) 33,6
53) Sual:Hansı maddә molekullarında olan hidroksil (OH) qruplarının sayı doğru göstәrilmәmirdir? Maddә Hidroksil qruplarının sayı
A) dezoksiriboza 4
B) riboza 4
C) saxaroza 8
D) qlükoza 5
E) fruktoza 5
54) Sual: 
A) 2 , 1 , 2
B) ,1 , 3 , 1
C) 1 , 2 , 2
D) 1 , 3 , 2
E) 2 , 2 , 1
55) Sual:Qlükozanı fruktozadan fәrqlәndirir.
A) gümüş­güzgü reaksiyasına daxil olma qabiliyyәti

B) Molekul kütlәsi
C) Saxarid qruplarının sayı
D) Karbon atomlarının sayı
E) Hidroksil qruplarının sayı
56) Sual:Qlükoza üçün hansı reaksiya xarakterik deyil?
A) efirlәşmә
B) reduksiya
C) oksidlәşmә
D) qıcqırma
E) hidroliz
57) Sual:Qlükozanın hansı maddәyә qıcqırmasından CO2 alınır? 1. süd turşusu 2. yağ turşusu 3. etil spirti
A) 1, 3
B) yalnız 2
C) yalnız 1
D) yalnız 3
E) 2, 3
58) Sual:Nişasta vә sellüloza üçün eyni olan nәdir? 1. Tәrkibindәki monosaxarid qruplarının quruluşu. 2. Hidroliz qabiliyyәti. 3. Monomerdә olan
hidroksil (OH) qruplarının sayı.
A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1, 3
E) 2, 3
59) Sual:Hansı karbohidrat ­hidroliz edir ­suda yaxşı hәll olur ­gümüş­güzgü reaksiyası vermir
A) nişasta
B) fruktoza
C) saxaroza

D) qlükoza
E) sellüloza
60) Sual:Nişastada polimerlәşmә dәrәcәsi m ­ isә hidroksil qruplarının sayını tapınә
A) 3m/2
B) 3m
C) 2m
D) m
E) 4m
61) Sual:әn optiki fәal karbohidrat hansıdır?
A) tetrozalar
B) arabinoza
C) heksozalar
D) α­ksiloza
E) triozalar
62) Sual:Heyvan orqanizmindә sintez olunan yeganә disaxarid hansıdır?
A) maltoza
B) saxaroza
C) laktoza
D) qalaktoza
E) qamış şәkәri
63) Sual:Polisaxaridlәrә aid olan maddәlәr hansılardır?
A) qlükogen, laktoza
B) sellüloza, xitin
C) maltoza, xitin
D) sellüloza, laktoza
E) xitin, laktoza

64) Sual:Verilәn maddәlәrdәn disaxaridlәrә hansılar aiddir?
A) raffinoza, laktoza, maltoza
B) saxaroza, raffinoza, maltoza
C) maltoza, saxaroza, laktoza
D) qlikogen, raffinoza, maltoza
E) nişasta, süllüloza, laktoza
65) Sual:Tәzә hazırlanmış qlikozanın vә başqa monozların mәhlulları saxlandıqda onların xüsusi optiki fәallıq dәrәcәsi dәyişir. Bu hadisә necә
adlanır?
A) ionlaşma
B) polyarizasiya
C) mutarotasiya
D) amfoterlik
E) konformasiya
66) Sual:Göstәrilәn maddәlәrdәn hansı polisaxariddir?
A) qliserin aldehidi
B) xitin
C) dioksiaseton
D) qlükon turşusu
E) maltoza
67) Sual:Göstәrilәn maddәlәrdәn hansı oliqosaxariddir?
A) dihidroksi aseton
B) maltoza
C) xitin
D) qliserin aldehidi
E) qlükon turşusu
68) Sual:Insanların qidalanmasında istifadә edilәn әhәmiyyәtli polisaxarid hansıdır?
A) qialuron turşusu

B) xitin
C) xondroitin sulfat
D) pektin maddәlәri
E) heparin
69) Sual:Göstәrilәn monosaxariddәn hansının 8 optik izomeri vardır?
A) qalaktozanın
B) qlükozanın
C) qliserin aldehidinin
D) ribozanın
E) eritrozanın
70) Sual:Tәrkibindә saxaroza olan şәkәrlәr hansılardır?
A) göbәlәk şәkәri, qamış şәkәri
B) süd şәkәri, sәmәni şәkәri
C) qamış şәkәri, süd şәkәri
D) çuğundur şәkәri, qamış şәkәri
E) sәmәni şәkәri, göbәlәk şәkәri
71) Sual:Saxarozanın fermentativ hidrolizindәn alınan fruktoza vә qlükoza qarıçığı necә adlanır?
A) sәmәni şәkәri
B) çuğundur şәkәri
C) qamış şәkәri
D) invert şәkәr
E) süd şәkәri
72) Sual:Mutorotasiya hadisәsi zamanı monosaxaridlәrdә nә kimi dәyişiklәr baş verir?
A) polyarizasiya hadisәsi baş verir
B) adsorbsiya edicilik xassәsi dәyişilir
C) hәll olmasında dәyişiklik baş verir
D) optiki fәallıq dәrәcәsi dәyişir

E) ionlaşma baş verir
73) Sual:Monosaxaridlәrin açıq quruluşdan qapalı­tsiklik quruluşa keçmәlәri hansı hadisә ilә bağlıdır?
A) ionlaşması ilә
B) adsprbsiya edicilik xassәsinin dәyişmәsi ilә
C) polyarizasiya ilә
D) mutorotasiya hadisәsi
E) amfoterliyi ilә
74) Sual:Verilәn maddәlәrdәn hansı quruluşuna görә polisaxariddir?
A) maltoza
B) saxaroza
C) dekstrin
D) laktoza
E) qlikogen
75) Sual:Şәkәrlәrin hәll olması zamanı müşahidә olunan proses hansıdır?
A) ionlaşma
B) konformasiya izomerliyi
C) polyarizasiya
D) amfoterlik
E) mutorotasiya
76) Sual:Nişastanın orqanizmdә hidrolizi nәticәsindә hansı birlәşmә әmәlә gәlir?
A) qlükoza
B) Sellüloza
C) fruktoza
D) qlükon turşusu
E) asparagin turşusu
77) Sual:Qlikogenin hidrolizi zamanı nә әmәlә gәlir?

A) Arabinoza
B) dezoksiriboza
C) fruktoza
D) maltoza
E) Qlükoza
78) Sual:Saxarozanın hidrolizi nәticәsindә nә alınır?
A) friktoza vә riboza
B) mannoza vә fruktoza
C) yalnız qlükoza
D) qlükoza vә mannoza
E) fruktoza vә qlükoza
79) Sual:Ağ, amorf maddәdir. Suda hәll olmur, yodla abı rәng verir, bu hansı maddәdir?
A) qalaktoza
B) nişasta
C) qlükoza
D) laktoza
E) sellüloza
80) Sual:Qalaktozanın reduksiya mәhsulu aşağıdakılardan hansıdır?
A) fruktoza
B) qalakton turşusu
C) dulsit
D) selik turşusu
E) mannon turşusu
81) Sual:Mutorotasiya hadisәsinin mahiyyәtini ilk dәfә hansı alim izah etmişdir?
A) Levin
B) Kolli
C) Kolbe

D) Butlerov
E) Zinin
82) Sual:Qalaktoza reduksiya olunduqda hansı maddә alınır?
A) Şәkәr turşusu
B) Dulsit
C) Mannit
D) Mannon
E) Sorbit
83) Sual:Qlükoza reduksiya olunduqda hansı maddә alınır?
A) Mannon turşusu
B) Sorbit
C) Mannit
D) Selik turşusu
E) Şәkәr turşusu
84) Sual:Mannoza reduksiya olunduqda hansı maddә alınır?
A) Selik turşusu
B) Mannit
C) Dulsit
D) Sorbit
E) Qalakton turşusu
85) Sual:Hansı maddә çuğundur vә ya qamış şәkәridir?
A) Fruktoza
B) Saxaroza
C) Maltoza
D) Laktoza
E) Qlükoza

86) Sual:Hansı maddә süd şәkәridir?
A) Saxaroza
B) Laktoza
C) Maltoza
D) Trehaloza
E) Fruktoza
87) Sual:İzоelеktrik nöqtәsindә zülallarda nә müşahidә olunur?
A) ionlaşırlar
B) tam çökürlәr
C) yaxşı hәll olurlar
D) katoda doğru hәrәkәt edirlәr
E) anoda doğru hәrәkәt edirlәr
88) Sual:Hansı qrup maddәlәrlә aminturşular reaksiyaya daxil olmurlar?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
89) Sual:Hansı ifadә doğrudur? I. Zülallar әsasәn β – aminturşulardan әmәlә gәlir II. Zülallar qatı HNO3 ilә sarı rәng verir III. Zülallarda peptid
әlaqәsi vardır
A) I, III
B) I, II, III
C) I, II
D) yalnız I

E) II, III
90) Sual:1 mol tripeptiddәn neçә mol su ayrılır?
A) 2,5
B) 1,5
C) 2
D) 3
E) 3,5
91) Sual:Aminsirkә turşusunun Ca(OH)2 ilә reaksiyasından hansı duz alınır?
A) (NH2 ­ CH2COO)4Ca
B) 
C) 
D) 
E) 
92) Sual:Aşağıdakı aminturşulardan hansı qәlәvi mühit yaradır?
A) 

B) 
C) 
D) 
E) 
93) Sual: 
A) I, II, III
B) I, IV
C) yalnız IV
D) yalnız III
E) I, II

94) Sual: 
A) dәyişmir göy qırmızı
B) göy qırmızı dәyişmir
C) qırmızı dәyişmir göy
D) göy dәyişmir qırmızı
E) qırmızı göy dәyişmir
95) Sual: 
A) göyәrdir qızardır dәyişmir
B) qızardır göyәrdir dәyişmir
C) dәyişmir qızardır göyәrdir
D) göyәrdir dәyişmir qızardır
E) dәyişmir göyәrdir qızardır
96) Sual:Hansı ifadәlәr doğru deyil? I.β­aminturşular zülalların tәrkibinә daxildir. II.Peptid rabitәsi karbon ilә azot arasında әmәlә gәlir. III.Enant lifi
poliamid lifidir. IV.Zülallar β­amin turşuların polikondenslәşmә mәhsuludur.
A) II, III
B) I, IV
C) I, III

D) II, IV
E) I, II
97) Sual:Hansı ifadәlәr doğru deyil? I.Aminturşular suda yaxşı hәll olur. II.α­amin turşular spirtlәrlә mürәkkәb efir әmәlә gәtirmir. III.β­
aminturşular HCl ilә birlәşmә reaksiyasına daxil olur. IV.β­aminturşular polikondenslәşmә reaksiyasına daxil olmur.
A) I, II
B) I, IV
C) I, III
D) II, IV
E) II, III
98) Sual:Hansı ifadәlәr doğru deyil? I.Aminturşular suda pis hәll olur. II.α­aminturşular suda mәhlulda bipolyar ion әmәlә gәtirirlәr. III.α­
aminturşular qәlәvilәrlә qarşıqlı tәsirdә olmur. IV.α­aminturşular zülalların tәrkibinә daxildir.
A) I, II
B) II, IV
C) II, III
D) I, III
E) I, IV
99) Sual:Monoamin monokarbon turşularını, karbon turşularından necә fәrqlәndirmәk olar? I. Xlorid turşusu ilә reaksiyası ilә. II. Lakmusun rәngini
dәyişmәsi ilә. III. Mis (II) hidroksidlә qarşiliqlı tәsiri ilә.
A) yalnız I
B) I, II
C) II, III
D) yalnız II
E) I, III
100) Sual:α­alanin vә β­alanin üçün hansı ifadәlәr doğrudir? I. Hәr ikisi polikondenslәşmә reaksiyasına daxil olur. II. Hәr ikisi zülalların tәrkibinә
daxildir. III. Suda mәhlulları qәlәvi reaksiyalıdır. IV. Hәr ikisi mәhlulda lakmusun rәngini dәyişmir.
A) II, IV
B) I, III

C) I, II
D) I, IV
E) II, III
101) Sual:RNT­nin neçә növü olur?
A) 5
B) 3
C) 1
D) 2
E) 4
102) Sual:Mәlumat RNT­nin neçә növü mövcuddur?
A) 1000
B) 10
C) saysız­hesabsız
D) 100
E) 500
103) Sual:Mәlumat RNT­sinin molekul kütlәlәri nә qәdәr ola bilәr?
A) sәksәn min
B) yüz mindәn bir neçә milyona qәdәr
C) min
D) әlli min
E) altmış min
104) Sual:Bir әdәd DNT molekulu nә qәdr zülalın sintezini idarә edә bilәr?
A) 10
B) 5
C) 2
D) 1
E) çoxlu miqdarda

105) Sual:Hansı maddәnin tәrkibi Cn(H2O)m formuluna uyğundur? 1. nişasta 2. dezoksiriboza 3. formaldehid 4. Qliserin
A) 2, 4
B) 3, 4
C) 1, 2
D) 1, 3
E) 1, 4
106) Sual:Nuklein turşuları haqqında ilk mәlimatı hansı alim vermişdir?
A) Kuper
B) Mişer
C) Zinin
D) Kolbe
E) Butlerov
107) Sual:Genetik informasiyanın nәsldәn­nәslә verilmәsindә mühüm rol oynayan maddә hansıdır?
A) Monosaxaridlәr
B) Nuklein turşuları
C) Yağlar
D) Lipidlәr
E) Plisaxaridlәr
108) Sual:Toxumalarda aerob tәnәffüsünün son mәhsulu hansı maddәdir?
A) Hidrogen vә Oksigen
B) Su vә CO2
C) Oksigen
D) Su
E) Hidrogen
109) Sual:Zülalın biosintezinә rәhbәrlik edәn maddә hansıdır?
A) Spirt

B) Nuklein turşuları
C) Yağ
D) Lipid
E) Karbohidrat
110) Sual:Qәlәvi mühitdә әksәr zülal hissәciklәri necә yüklәnәcәkdir?
A) yüklәnmәyәcәkdir
B) mәnfi
C) hәm mәnfi, hәm müsbәt (amfion)
D) müsbәtDo'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling