Fizika fanidan namunaviy test


Download 257.17 Kb.
Pdf просмотр
Sana16.11.2019
Hajmi257.17 Kb.

Fizika fanidan namunaviy test 

 

1. Uzunli   bo’lgan sterjen bir uchi polga teggan ushlab turilibdi. Agar sterjen pastki uchi qo’zg’almagan holda 

yiqilishga imkon berilsa, yuqori uchi polga teggan 

momentda shu uchining chiziqli tezligi nimaga teng 

bo’ladi? 

A) 

√ g 


.   B) 

√ g  


.   C) 

√ g 


.   D) 

√ g  


2. Agar deytron har bir nuklonining bog’lanish energiya-

si  .     e  bo’lsa, uning massa defekti m.a.b da qan-

chaga teng bo’ladi? 

A) 

 .    


.   B) 

 .    


.   C) 

 .    


.   D) 

 .    


3.   massali moddiy nuqta bikrligi   va uzunligi  

 

 bo’l-


gan vaznsiz prujinaning uchiga bog’langan. Bu sistema 

prujinaning ikkinchi uchi atrofida   burchak tezlik bilan 

aylanmoqda. Prujina deformatsiya kattaligini toping. 

A) 


  

 

  

 

.   B) 

  

  

 

     

.

   C)   

 

     

.

   D)   

 

  

    


 

 

4. Energiyasi    e  bo’lgan elektron va     km h tezlik bilan yugurayotgan odamning de-Broyil to’lqin uzunlik-

lari nisbati tartibi nimaga tengligini baholang. 

A) 

  

  .   B) 

  

  .   C) 

  

  .   D) 

  

   5. EYuK      

 

sin     ko’rinishdagi o’zgaruvchan tok manbayiga ulanganda EYuK   va tok kuchi orasidagi 

fazalar farqi     ga teng bo’lishi kuzatildi. Agar zanjir  

o’zaro ketma-ket ulangan      

 

 yoki       

 qarshilik-

lardan iborat bo’lsa, quyidagi kombinatsiyalardan qaysi 

biri o’rinli? 

A) 

      k , C        .   B) 

      k , C       

C) 


      k ,         

.   D) 


      k ,        

.

 6. Bir mol ideal gaz boshlang’ich   

hajm,    bosim va   temperatu-

raga ega va quyidagi rasmda ko’r-

satilgan        siklni bajaradi. 

Gaz tomonidan bir sikl davomida 

bajarilgan ish nimaga teng? 

A) 

 

.   B)  .   ln 

.   C) 


  ln 

.   D) 


 .   ln 

7. Yassi kondensator   sig’imga ega. Agar qoplamalar orasi yarmigacha dielektrik singdiruvchanligi   bo’lgan 

modda bilan to’ldirilsa, kondensator sig’imi necha foizga 

ortadi? 

A) 


    

.   B) 


  .  

.   C) 


  .  

.   D) 


    

8. Ikki    zaryadli manfiy zaryadlar   o’qida (    ) va (     ) nuqtalarga mahkamlangan. Musbat   zaryad   

o’qidagi (     ) nuqtadan tinch holatdan qo’yib yubo-

rilsa,   zaryad tebranishining siklik chastotasini toping. 

A) 


  

    

 

   

.

   B)   

    

 

   

.

    C) 

  

   


 

  

 .

   D) 


 

   

 

   

.

 9. Bir atomli ideal gaz boshlang’ich temperaturasi  

 

 va u silindrga ishqalanishsiz siljiy oladigan vaznsiz por-

shen yordamida qamalgan. Gaz  

 

 temeperaturali holat-ga adiabiatik kengaydi. Agar porshenning silindr asosi-

dan balandligi  

 

 temeperaturada   

 va  


 

 temperatura-

da  

 

 ga teng bo’lsa,   

  

  nisbat nimaga teng? 

A) 


 

   

)

   .

   B) 


 

 

   

.

   C)  

 

   

.

   D)  

   

)

   .

 

10. Ideal gaz sistemasi   holatdan   holatga rasmda 

ko’rsatilgan kabi   va    

yo’llar o’tmoqda. Agar 

  

  va   

 

 lar mos ravishda   va    o’tishlardagi gaz ichki 

energiyasining o’zgarishlari 

bo’lsa, ularni solishtiring. 

A) 


  

 

     

.   B) 


  

 

     

.   D) 


  

 

     

D)   

 

 va    

 orasidagi bog’alnishni aniqlab bo’lmaydi. 

11. Elastik muhit zarrasi        va        nuqtalar 

orasida garmonik tebranmoqda. Zarraning       dan 

        ga boorish vaqti  

 

,         dan       ga ke-lish vaqti  

 

 larni solishtiring. A) 

 

    

 

.   B)  

 

    

.   C) 


 

 

    

.   D) 


 

 

     

12. Quyidagi rasmda garmonik tebranuvchi zarraning       bog’lanish grafigi keltirilgan. Zarraning         s 

momentdagi tezlanishini toping (cm/s

2

). 


A) 

√  


 

   


.    

B) 


  

 

   .    

C) 


 

 

   .    

D) 


 √  

 

    

 13. Quyidagi rasmda turli 

kesim yuzali porshenlar 

orasiga ideal gaz qamal-

gan idish tasvirlangan. 

Porshenlar bir-biriga 

cho’zilmas sim bilan 

bog’langan. Agar idishda-

gi gaz qizdirilsa, quyidagilardan qaysi biri o’rinli 

bo’ladi? 

A) A porshen chap tomonga harakatlanadi.

 

B) B porshen o’ng tomonga harakatlanadi. C) Porshenlar harakatsiz turadi. 

D) Yuqoridagilarning hech biri to’g’ri emas. 

14. Massasi   kg bo’lgan jism uzunligi   m bo’lgan 

chilvir yordamida aylana bo’ylab harakatlanmoqda. Jism 

sekundiga   aylanish bilan aylanmoqda. Chilvir 

maksimum       taranglikni ko’tara oladi. Jism quvvati 

     ga teng va o’zgarmas. Jismga aylanma harakatga 

kelganidan qancha (s) vaqt o’tib uzilib ketadi? 

A) 

 .

   B)  .

   C) 


 .

   D) 


 .

 

15. Kinetik energiyasi    e  bo’lgan   

– zarra tinch ho-

latdagi Uran yadrosi bilan absolyut elastik to’qnashib 

     burchakka sochildi. 

  

– zarra uran yadrosiga yaqinlashgan minimal masofaning tartibini baholang. 

Uran yadrosining zaryadi       . 

A) 

  

   sm .

   B) 


  

   


 sm

.   C) 


  

   


 sm

.   D) 


  

   


 sm

.

 16. 

 

     

 uran yadrosining reaktorida parchanishdagi 

massa defekti   m.a.b. giga teng. Agar atom elektrostan-

siyasining quvvati        bo’lsa,    kun davomida 

qancha (kg) uran sarflanadi? 

A) 


   .

   B) 


   .

   C) 


   .

   D) 


   .

 

17. Radiusi   sm bo’lgan kichik metall sharcha yarim-sferik sirt ichida ishqalanishsiz harakatlanib kichik 

tebranishlarni bajarmoqda. Agar sferik sirtning egrilik 

radiusi    sm ga teng bo’lsa, sharcha tebranishining 

davrini toping (s).  

A) 

  .


    

B) 


  .

    


C) 

  .


    

D) 


  .

 

 18. Jism o’z motori beradigan o’zgarmas quvvat yorda-

mida to’g’ri chiziq bo’ylab harakatlanmoqda. Jismning   

davomida bosib o’tgan yo’li … 

A) 


 

   


.

   B) 


 

   


.

   C) 


 

   


.

   D) 


 

 

 ga proporsional. 19. Muzlatkich ichidagi va tashqarasidagi temperatura-

lar mos ravishda     K va     K. Muzlatkich ish sikilini 

qaytar deb hisoblab, u   J ish bajarganda atrof-muhitga 

qancha (J) issiqlik miqdori ajraladi? 

A) 

 .

   B)  . .

   C) 


  . .

   D) 


 . .

 

20. Agar   g vodorod va   g geliy aralashtilsa va aralash-ma hajmi o’zgarmas saqlangan holatda ularga    k 

(  k    .  J) issiqlik miqdori berilsa, aralashma tempe-

raturasi necha K ga ko’tariladi. 

A) 


 .

   B) 


 .

   C) 


 .

   D) 


 .

 

21. Idish ichidagi suvda ustiga metall brusok qo’-

yilgan taxta suzib yuribdi. 

Agar brusok taxta ustidan 

olinib, suv ichiga tashlansa, 

idishdagi suv sathi qanday 

o’zgaradi? 

A) pasayadi.   B) ko’tariladi.   C) o’zgarmaydi.    

D) idishdagi suv hajmiga bog’liq ravishda ko’tarilishi 

ham, tushishi ham mumkin. 

22. Radiusi  .  mm bo’lgan   

 

 ta simob tomchisi yago-na tomchiga birikdi. Agar simob zichligi   .  g/sm

3

 va solishtirma issiqlik sig’imi   J (g   K) bo’lsa, bu jarayon-

da simob tomchisining temperaturasi necha K ga orti-

shini toping. Simobning sirt taranglik koeffitsiyenti   

N/m. 


A) 

  .


   B) 

  .


   C) 

  .


   D) 

  .


 

23. Idish ichiga o’zaro aralashmaydigan sindirish ko’r-

satkichlari  .  va  .  va chuqurliklari mos ravishda    

sm va    sm bo’lgan shaffof suyuqliklar quyilgan. Yuqo-

ridan qaralganda idish tubining ko’rinma chuqurligi 

necha sm ga teng bo’ladi? 

A) 

  

.   B)   .

   C) 


  .

   D) 


  .

 

24. Egrilik radiusi        m bo’lgan botiq ko’zgu tomon odam yugurmoqda. Odam ko’zgu qutbidan    m maso-

fada bo’lgan paytda uning tezligi   m s bo’lsa, uning tas-

virini unga nisbatan tezligi necha m/s ga teng bo’ladi? 

A) 


 .  

.   B) 


 .  

.   C) 


 .  .

   D) 


 .  .

 

25. Yassi ko’zgu markazidan o’tuvchi o’qda joylashgan nuqtaviy va izotropik yorug’lik manbayining nurlanish 

quvvati  . Ko’zgu va manba orasidagi masofa ko’zgu 

radiusidan   (      ,   ko’zgu radiusi) marta katta. 

Ko’zgu sirtiga yorug’likning bosim kuchini toping.    1. 

A) 

 

  (

 

    

)

.   B)   

 

( 

   


 

)

.   C) 

 

 (

 

     

)

.   D)  

 

( 

   


 

)

 26.   massali geliy gazi qamalgan havo shari pastga   

(    g) tezlanish bilan pastlamoqda. Havo shsri yuqo-

riga   tezlanish bilan ko’tarilishi uchun, undan qanday 

massa olib tashlanishi kerak. Havo sharining hajmini 

o’zgarmas deb hisoblang. 

A) 


  

   


.

   B) 


  

   


.   C) 

   


   

.

   D)    

   


.

 

27. Matematik mayatnikning vakuumdagi tebranish davri  . Agar bu mayatnik qovushqoqligi absolyut nol-

ga teng va zichligi mayatnik sharchasi materialining 

zichligidan   marta kichik bo’lgan suyuqlikka tushirilsa, 

uning tebranishi necha   ga teng bo’ladi? 

A) 

 √    .


   B) 

 √   .


   C) 

 √   


.   D) 

 √   .


 

28. Karno sikli bo’yicha ishlovchi issiqlik mashinasi 

issitkichi va sovutkichining temperaturasi mos ravishda 

 

  va  

 

 bo’lganda  IK     ga teng.   

 temperatura    K 

ga pasaytirilsa, mashinaning FIK     ga teng bo’ldi.  

 

 va  

 

 temperaturalarni toping (K). A) 

          

.   B) 

          .    

C) 


          

.   C) 


          

29. Transformator   k  quvvat va       kuchlanishda     FIK bilan ishlamoqda. Agar ikkilamchi kuchlanish 

      bo’lsa, birlamchi va ikkilamchi tok kuchlarini 

toping (A). 

A) 


  ,   .

   B) 


  ,   .

   C) 


  ,   .

   D) 


  ,   

30. Ikki uzun to’g’ri     va     o’tkazgichlar bir-biriga perpendikulyar va ulardagi tok kuchlari mos ravishda  

 

 va  

 

 ga teng.      tekislikda yotuvchi   nuqtadan   masofada shu tekislikga perpendikulyar yo’nalishda 

yotuvchi   nuqtada magnit induksiyasini hisoblang. 

A) 

 

  

   

)

   .      B) 

 

  

   

)

   .     

C) 


 

  

  

 )

 

   .     D) 

 

  

 

  

   ( 


 

  

 )

 

  

 

 Tuzuvchi: Urolov Ikrom. 

 

 11 21 
12 

22 

13 

23 

14 

24 

15 

25 

16 

26 

17 

27 

18 

28 

19 

29 10 


20 


30 
 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling