G ’u L o m o V z. T., Nabiullin r. X. K a m ilo V a g. Z. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti


Download 5.26 Mb.
Pdf просмотр
bet5/24
Sana05.12.2019
Hajmi5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


11
1
6
11
2
6 гч
40
15
7
7 m
ГМ
СО
103
5

1
2
7
2
10
4
9
ОО
04
1
9
6
7
10
25
 
|
гм
сл
г-
15
53

|
isn pb u ,oX  
BXiqjBj  Xiuouisif
I
1 I оо
I
1 1
1 1 г-
1
1 1 О
h>
IUOS  JEJUIIpOX  lUIEf
2
4
3
3
22
45
 
|
2
3
3
0
13
81
 
|

2
7
5
6
16
76
 
|
21
23
 
1
2
4
7
6
1
18
04
 
|
10
58
 
|
19
98
 
1
3
8
6
4
18
69
 
|
26
57
 
|
30
67

[
V
il
o
y
a
tl
a
r

Q
o
r
a
q
a
lp
o
g
M
sto
n
С
о
TJ
с
<
B
u
x
o
r
o

J
iz
z
a
x
Q
a
sh
q
a
d
a
r
y
o
N
a
v
o
iy
N
a
m
a
n
g
a
n

S
a
m
a
r
q
a
n
d

S
u
r
x
o
n
d
a
r
y
o

S
ir
d
a
r
y
o
T
o
sh
k
e
n
t
F
a
r
g
'o
n
a

X
o
r
a
z
m

T
o
sh
k
en

sh
.
R
es
p
u
b
li
k
a
 
bo
'y
ic
ha
 
[
48

M ustaqilligim izning  ilk  yillaridan  boshlab  ota-b o b o lari- 
m izdan  m eros  bo'lib  qolgan  milliy  sport  tu rlari  va  xalq  o ‘yin- 
larini  rivojlantirish  m aqsadida  ikki  yilda  bir  m arotaba  “ Milliy 
sport  tu rlari  va  xalq  o ‘yinlarining  respublika  festivali”  o ‘tkazib 
kelinm oqda.
Respublikada  sport  sohasida  malakali  sportchilarning  sport 
tayyorgarligi  faoliyatini  keyingi  15  yil  davrini  taqqoslaydigan  bo‘l- 
sak,  0 ‘zbekiston  sportchiiari  eng  yirik  xalqaro  musobaqalarda  — 
Olimpiyada va Osiy o'yinlarida,  Jahon  va  Osiyo chem pionatlarida 
mustaqil  davlat  vakili  sifatida  qatnashishdek  ulkan  va  mas’uliyatli 
sharafga  muyassar  bo'ldilar.
M am lakatim iz  sportchiiari  xalqaro  sport  m aydonlarida  m us­
taqil  0 ‘zbekiston  bayrog‘i  ostida  ilk  bor  1992-yili  Barselonada 
o ‘tkazilgan Olim piada o ‘yinlaridaqatnashdilar.  1996-yili A tlanta- 
da o ‘tkazilgan  XXVI  Olim piada  o ‘yinlarida  yurtim iz  sportchiiari 
197  davlat  jam oalari  o ‘rtasida  ishtirok  etishib,  bitta  kumush  va 
bitta  bronza  m edallarining  sohibi  b o ‘lib,  58-o‘rinnini  egallagan 
bo'lsa,  2004-yili  Afinada  b o ‘lib o ‘tgan  XXVIII  O lim piada  o ‘yin- 
larida  ishtirok  etgan  202  ta  davlatning  sport jam oalari  bilan  bel- 
lashgan  yurtim iz  sportchiiari  ikkita  oltin,  bitta  kumush,  ikkita 
bronza  medallarining  sohibi  b o ‘lib,  34-o‘rinni  egalladilar.  U sh­
bu  o‘tkazilgan  Olim piada  o ‘yinlarida  yurtim izning  taniqli  sport- 
chilaridan  A tlanta  o ‘tkazilgan  O lim piada  o'yinlarida  dzyudochi 
Armen  Bagdasarov  kumush  m edal,  bokschi  Karim  T o ‘laganov 
esa bronza  m edallarini  qo ‘lga  kiritdilar.  1994-yilda  Lillexamerda 
o ‘tkazilgan  qishki  O lim piada  o ‘yinlarida  Lina  Cheryazova  o l­
tin  medalga  sazovor  bo‘ldi.  2000-yilda  Sidneyda  o ‘tkazilgan 
Olim piada  o ‘yinlarida  esa  V atanim iz  sharafini  hismoya  qilgan 
sportchilardan  bokschilar  M uham m adqodir  Abdullayev  oltin 
medal,  Rustam  Saidov  bronza  medali,  erkin  kurashchi  Artur 
Taymazov  kumush  medallar sohibi  bo ‘ldilar.  2004-yilda A finada 
o ‘tkazilgan  Olimpiada  o‘yinlarida  yunon-rum   kurashi  bo‘yicha 
Aleksandr  Dokturishivili  oltin  medal,  erkin  kurash  bo'yicha 
Magomet  Ibragimov kumush  medali va bokschilarim izdan O 'tkir 
Haydarov  ham da  Bahodir  Sultanovlar bronza  m edallarini  qo'lga 
kiritdilar.
49

55
С
Я

W
л
И
91
к.
я
3
г;
3
*
с
ь.
сс
с
о
сс
3
с
о
I
SO
гч
O s
OS

с
лк.
с

е

о
*>
*С  -
л
с
о
со
С
св
СО
CD

о
с:
о
Z
о
Е
сл
О
<
СС
С
сл
О
<
>
<
>
<
>.
и
с
тз
<
о
с
т з
£
о
о
ь.
о
с
<
11
'-л  :s*

45 
2   в
У.
12 
£
N
о
Л
JZ
о
■£.
£
2 .

Я
*
5
.
Е
<4
O'
о
Е
О
л

о
Т .
ъ


.2

я
-*-*
и
О
Q.
сл
t:
о
а
сл
L-
С
О
а
ГУ)
я
Л
rz
а
O'.
Os
чО
O'.
O'
о
о
о
СЧ
ГГ
о
о
tJ
я
о
о
сг:
>
о
•у.
3
х :
U
>*
о
И*
о
сл
Е
я
я
с
я
£
о
о
т з
о
со
о
со
J2
о
со
к—
UJ
3
UJ
 
сг
“О
с
о
"3
00
со
тз
с
5
о
gci
3
t:
3
тз

<
3
а:
>
с
тз
>
0
N
1
>.
о
О
С
<
>
о
с
>.
50

Л
'Si
а
В
а
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
С
О
O
lt
in
O
lt
in
O
lt
in
K
u
m
u
sh
K
u
m
u
sh
B
ro
n
za
 
|
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
K
u
m
u
sh
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
O
lt
in
O
lt
in
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
K
u
m
u
sh
A
fi
n
a

G
r
e
ts
iy
a
A
fi
n
a

G
r
e
ts
iy
a
A
fi
n
a

G
r
e
ts
iy
a
ац
.3
U.
О
■a
e
о
сл
cd
>
-D
Ж
©
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
 
i
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
si
m
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
03
>>
"c
о
C
l
£
of
e
Й
О
Ui
x
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
X
ir
o
sim
a

Y
a
p
o
n
iy
a
E
rk
in
 
k
ur
a
sh
СЛ
M
О
oa
B
o
k
s
’С
«2
с
О
о
О
ев

о
Ж
1
9
9
4
F
u
tb
o
l
Y
en
gil
 
a
tl
e
ti
k
a
Y
en
gil
 
a
tl
e
ti
k
a
Y
en
gil
 
a
tl
e
ti
k
a
Y
en
gil
 
a
tl
e
ti
k
a
Y
eng
il 
a
tl
e
ti
k
a
Y
en
gil 
a
tl
e
ti
k
a
Y
eng
il 
a
tl
e
ti
k
a
Y
eng
il 
a
tl
e
ti
k
a
Y
en
gil
 
a
tl
e
ti
k
a
Y
u
n
o
n
-r
u
m
 
k
u
r
a
sh
i
Y
u
n
o
n
-r
u
m
 
k
u
r
a
sh
i
Y
u
n
o
n
-r
u
m
 
k
u
r
a
sh
i
[B
o
k
s
B
o
k
s
B
o
k
s
B
o
k
s
E
rk
in
 
k
ur
a
sh
Ib
ra
g
im
o
v
 
M
a
g
o
m
e
t
H
a
y
d
a
ro
v
 
0
‘tk
ir
Su
lta
n
o
v
 
B
a
h
o
d
ir

.2

3
L
О
о.
СП
г4
O
‘z
b
ek
is
to
n
 
te
r
m
a
 
ia
m
o
a
si
G
'a
ni
ev 
R
a
m
il
R
u
b
an
 
S
v
e
ta
Y
a
ri
g
in
a
 
O
k
sa
n
a
V
eretelniko

O
le
g
Pa
rf
en
ov
 
V
la
d
im
ir
P
o
p
o
v
 
V
a
d
im
Z
a
y
ts
ev
 
V
ik
to
r
S
a
rn
a
ts
k
iy
 
K
o
n
st
a
n
ti
n
P
o
p
o
v
 
V
a
d
im
P
u
ly
a
y
ev
 
G
r
ig
o
r
iy
Xud
ayberdiyev 
A
sl
id
d
in
Q
u
rb
o
n
o
v
 
B
a
h
o
d
ir
Ave
zb
ay
ev
 
A
li
sh
e
r
M
a
sk
a
y
ev
 
O
le
g
A
ta
ye

N
a
r
im
o
n
T3
о

СЛ
Q
>
о
о
X)
u,
о
Is
la
m
o
v
 
R
a
m
il
1
1
-
(N
CO
*/"V 40
OO ON
О
— ГЧ ГО
•*r
4 0
OO
51

K
u
m
u
sh
Г-----
----
----
----
--
----
----
----
----
----
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
cd
N
G
О
u.
CD
O
lt
in
K
u
m
u
sh
B
r
o
n
z
a
G
О
re
m
2
 
ta 
o
lt
in
,

ta 
k
u
m
u
sh
-G
сл
• В  
1
—   3
О
cd  cd

ta 
o
lt
in
.

ta 
k
u
m
u
sh
-G* 

СЛ  С  
3   N
3  
^ 
3   U
h
-D 
cd 
re

ta 
o
it
in
,

ta 
k
u
m
u
sh

ta 
k
u
m
u
sh
, 

ta 
b
r
o
n
z
a

ta 
k
u
m
u
sh
.
3
-o
‘rin
а
> ,
cd
> .
cd
> *
cd
> *
cd
> .
cd
cd
> .
cd

cd
>>
cd

cd
>>
cd
cd
>,
cd
>,
cd
>>
cd
>.
cd
>*
G
о
а,
>
d
о
л
С
О
о.
а
>
С
о
Q.
td
>-
С
О
a
rr?
Y
a
p
o
n
i
G
о
Каталог: Elektron%20adabiyotlar -> 75%20Спорт
75%20Спорт -> Basketbol nazariyasi va uslubiyati
75%20Спорт -> Sh. X. Isroilov, Z. R. Nurimov, Sh. U. Abidov, S. R. Davletmuratov, A. A. Karimov sport va harakatli
75%20Спорт -> Sport pedagogik mahoratini oshirish yengil atletika
75%20Спорт -> A. Abduhamidov, H. Nasimov, U. Nosirov, J. Xusanov algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar toplam I
75%20Спорт -> A. g a z I y e V, I. Is r a IL o V, M. Y a X s h ib o y e V matematik analizdan misol va masalalar
75%20Спорт -> I ism o ilo V, T. Rizayev, X. M. Maxmudova fizikadan praktikum
75%20Спорт -> L. A. Djalilova jismoniy tarbiya va olimpiya harakati
75%20Спорт -> Sport universiteti I. S. Islamov, R. R. Salimgareyeva yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari
75%20Спорт -> G im n a st ik a d a r sl a r id a in no va tsio n t e X n o L o g iy a L a r


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling