G ’u L o m o V z. T., Nabiullin r. X. K a m ilo V a g. Z. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti


Download 5.26 Mb.
Pdf просмотр
bet8/24
Sana05.12.2019
Hajmi5.26 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

ovit
ina
 
O
k
sa
n
a
f
VO
-
CNl
-
C
n
] CO
-
-

r-
58

59


сл
Е
3
Г"
-С г~


Я
^   се
У.
'У.
!Л СЛ
сз сл
гл
CC
я
Я
N _  N
з
3
3
3
N 3
3
fSi N N
С
о
ь.
с   С 
2   2
с* Е
3
Е
3
Е
3
о
U.
Е
3
•z:
E
3
С
о
fa
с
о
и
С
О
U.
с
с
22 О   CQ
£
СС
о
CO со со
о о
sz
J2
4-
c
*o
C3
я
я
я
=
>.
о
£
>.
о
>.
о
>
о
>.
о
о
о
о
sr.
СЗ СЗ сз СЗ
О
и
с
Л
Y
a
p
o
n
iy
a
>. >. >.
>.
х
о
>
£
JD
BT>
u
X
ir
o
si
m
a
N
С*
С
О
ТЗ
N
О
С
о
тз

о
с:
О
■О
с
К
о
с
о
тз
J-
с

и.
г:
X
X
it
o
y
X
it
o
y
T
a
il
a
n
d
с
0
1  
СЗ
с
о
0JJ
с
с:
с
о
>
ГМ
сз
с
о
со
с
я
W
У.
у
£?
6
rt
e

‘Si
JZ
g Tf
17
г-
oo "сл ON
/.
се
O'
сг
ON
O'. cc O'
*3
W
J=
о
Оч
tr
Os
СЗ се се

ее
ON
/
ON
cd
OV

trt
ON JZ J=
va
и JT
У*
я
e
ее
о
Z
О
«—
«
О
ce
С

о *о d

О
’55
3

3
jo
3
3
3
3
У
О
t—
00
се се те ее
">*
"сз
cd
U)
"я *я я
я
я
88
J=
/.
К
3
p
o
rt
5)
с
о

с
о
-Jj
с
о
00
с
о
я

•у;
и
СО
•—
*00
о
C
l
1—
00
1—
3
00
1—
3
00
к.
3
00
1—
*00
►»
1/3
СЛ
>
>• >- >•
U- i
Z
О
СЛ
LZ
IZ
LE iZ
о
£
u
“П
3
r
о
с .
СЛ
'*т
00
о
о

cd
С
cd
J2
О
се
С
>
<
>
о
•О
сз

*-
>
>
о
>
>
сл
>

о
г?
о
СЛ
к-
СС
С
ге
я
Н
ее
с
Lm
О
>
c/i
ce
>
О
■5
с
я
р
с
O'
>
О
с:
>,
o
n
o
m
a
re
v
a
 
N
a
ta
ly
a
>.
о
оо
>
UJ
>
о
я
с
я
>v
я
н
я
с
ь-
о
О0
>
Я
С
X
3
О
сл
3
-Е2
J5
о
3
о
СЗ
о" CO
о
3
£*
а>
о
Ui
с

о

с
x
ее
с
t-
Sc

*-
>
’Е
я
я
Ои
и
и: X N >
CQ
X
со
сл О. сл S
X
-
04
-
гч
Г*',

-
04

-
— 04
Г*',

кг»
611

с
О
с
3
80
СЧ
О
с
о
о.
£
>.
CJ
с
Е
CQ
о
о
о
гч
о
о
СЧ
r s i
О
о
гм
са
00
о
с
о
>
С
8.
О
о
_oo
>
J2
X
с
о
и
>
и
0
>
S?
0
>
сл
>,
12

сл
сл
с
С
с
3
С
С
о
О
г»
Н
Н
Н
J 3
V
.
3
3
с -
С   2  
2   £ 
О  w
cd
>>
О
)
i-ч
О
cd
С
Е
00
ts
о
О,
Сл
сз
с
cd
J2
О
ad
Й
>
О
с л
и
2
00
N
с
о
и .
СО
3
Е
3
Е
з
3
3
с
о
о.
сз
О
о
Е
<
с
о
JC
•л
О
Н
с
о
О
Н
с
о
тэ
с
с
о
тэ
3
оо

*
г
о
о
СЧ
»
А
)
о
о
СЧ
sO
о
о
СЧ
3
ОО
о
•о
N1
с
о

3

N
Q
О
О
С
U
i
с
Е
с
<
С
З
с

сз
f
сз
>.
с
тэ
тз
о
N
Е
«
ОН
>
о

3
тз
х;
<
>
ч>
>.
3
00
а*
О
СЗ
>
О
•о
о
сз
Н
"
з
Е
о
Е
О
с
сз
N
аз
>
С
'
о
>
сз
CL
>
О
“О

<
о
>
сл
N
13
а
61

Bundan  tashqari,  shaxmat  sport turi  bo‘yicha  dunyo  reytingi- 
da  yuqori  o ‘rinni  egallab  turgan,  2004-yil  Tripolida o ‘tgan Jahon 
chem pionati  g‘olibi  tojini  kiygan  Rustam   Qosimjonov  kabi  iste’- 
dodli  shaxm atchilar  ham   yetishib  chiqdilar.
Mustaqillik  yillarida  nogironlar  sportiga  ham  alohida  e ’tibor 
qaratib kelinmoqda.  0 ‘zbekiston sportchilari  1999-yildan boshlab 
maxsus  Olim piada  o ‘yinlarida  ishtirok  etib,  turli  darajadagi  me- 
dallarni  q o ‘lga  kiritmoqdalar.
Qisqa  davrda  sport  sohasida  amalga  oshirilgan  ishlar  ko‘lami, 
0 ‘zbekistonning  bu  boradagi  tajribasi jahonda  e ’tirof etilib,  0 ‘z- 
bekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom   Karimov jism oniy tarbiya 
va  sportni  rivojlantirishga  ham da  Xalqaro  Olimpiya  harakatiga 
q o ‘shgan katta hissasi uchun  1996-yilda Xalqaro  Olimpiya qo‘mi- 
tasining oliy m ukofoti  — O ltin Olimpiya ordeni bilan taqdirlandi. 
0 ‘zbekiston  Prezidentining  tashabbusi  bilan  1996-yili  Toshkent 
shahrida  “Olimpiya  shon-shuhrati  m uzeyi”  tashkil  etilib,  uning 
ochilish  m arosim ida  Xalqaro  Olim piya  qo ‘mitasining  Prezidenti 
X.A. Sam aranch  qatnashdi.
M am lakatim izda  jism oniy  tarbiya  va  sportning  m oddiy-tex- 
nik  bazasini  rivojlantirish  yuzasidan  katta  ishlar  amalga  oshi- 
rildi.  Xususan,  Toshkent,  N am angan,  Jizzax,  Farg‘ona,  Buxoro, 
X orazm,  A ndijon,  Sam arqanda,  G uliston  va  boshqa  shaharlarda 
xalqaro  standartlarga  javob  beradigan  qator  sport  majmualari 
qurildi.  Toshkent  shahrida  “ 0 ‘zbekiston” ,  “Y unusobod” ,  “Ja r” , 
Milliy  bank,  N am angan  shahrida  “ Pahlavon” ,  Jizzax,  Sam ar­
qand,  Andijon  Farg‘ona,  U rganch,  Qarshi,  Chirchiq shaharlarida 
Olimpiya  zaxiralari  kollejlari  sport  m ajm ualari  va  boshqalar shu­
lar jum lasidandir.
Takrorlash  uchun  savollar:
1.  0 ‘zbekistonda  jism oniy  tarbiya  va  sportni  boshqarishning 
tashkiliy  asoslari.
2.  0 ‘zbekiston  Milliy  Olimpiya  qo ‘mitasining  vazifalari.
3.  Sport  turlari  bo‘yicha  federatsiyalarning  tashkil  qilinishi.
4.  Jism oniy  tarbiya-sog‘lom lashtirish  ishlari  qanday  tashkil 
etilgan?
62

5.  Ommaviy-sport  ishlari  va  sportning  milliy  turlari.
6.  Jismoniy  tarbiya  va  sport  sohasini  mablag1  bilan  ta’m in­
lash.
7.  Nodavlat  sektorlar.
8.  Jismoniy  tarbiya  va  sportning  m oddiy-texnik  bazasi.
9.  Jismoniy  tarbiya  va  sport  sohasiga  kadrlar  tayyorlash,  m u ­
taxassislar  malakasini  oshirish  va  qayta  tayyorlash.
8 .5 .  Sport  tashkilotining  menejeri
Reja:
M enejerlar  —  bular  mutaxassislar,  sport  tashkilotlarini  bosh­
qaruvchi  insonlar,  ta ’minlab  beruvchilar.
M enejer  sport  tashkilotining  a ’zosi,  u  ishning  maqsadini 
aniqlovchi,  “insonlar—m aqsad”  zanjirida  qaror  qabul  qiluvchi.
M enejer  faoliyati  bir  xillikdan  xoli,  ijodiy  hisoblanadi,  unga 
rang-baranglik,  qisqa  m uddatlik  va  aniqlik.
M enejerning  asosiy  vazifalari.
Menejerning  10  rolini  uchta  katta  guruhlarga  ajratish. 
M enejerlar  turlari.
Sport  menejeri.
Sport  tashkilotlari  menejerlari.
M enejerlar  —  mutaxassislar.
M enejerning  ishiga  munosabati.
M enejerning  ishiga  butun jam oa  munosabati.
M enejer  sport  tashkilotining  a ’zosi.
M enejer  amalga  oshirishi  lozim  b o ‘lgan  vazifalar:
— xodimlar  oldida  nutq  so‘zlay  olishi;
— qaror  qabul  qila  olishi;
—  og‘zaki  va  yozm a  ko'rsatm alar  bera  olishi;
—  ishchan  suhbat  olib  borishi;
— suhbatdoshni  e ’tibor  bilan  tinglash  va  boshqalar.
Tayanch  iboralar:
M enejerlar  turlari,  sport  menejeri,  sport  tashkilotlari 
menejerlari,  mutaxassislar,  ishiga  munosabat,  butun jam oa 
munosabati, tashkilot m aqsadini aniqlovchi, maqsad zanjiri,
63

qaror  qabul  qiluvchi, jamoadagi  insonlarga  rahbarlik  qiluv- 
chi,  ijodiy  rang-baranglik,  qisqa  muddatlilik,  aniqlik.
M enejerlar  —  bular  mutaxassislar  bo‘lib,  ular  sport  tashkilot­
lari  ishini  boshqa  insonlar  hisobidan  ta ’m inlab  beradilar.  O dat­
da,  m enejerning  ishiga,  uning  qanday  ishlaganiga  qarab  emas, 
balki  uning  ishtirokidagi  butun jam oa  ishiga  qarab  baho  beriladi. 
M enejer  sport  tashkilotining  a ’zosi,  u  ishning  m aqsadini  aniq- 
lovchi,  “insonlar—m aqsad”  zanjirida qaror qabul qiluvchi jam oa­
dagi  insonlarga  rahbarlik  qiladi.  Bunday  faoliyat  bir  xillikdan 
xoli,  ijodiy  hisoblanadi,  unga  rang-baranglik,  qisqa  m uddatlik va 
aniqlik  xususiyatlari  xosdir.  M enejer  quyidagi  vazifalam i  amalga 
oshirishi  lozim:
— xodim lar  oldida  nutq  so‘zlay  olishi;
—  qaror  qabul  qila  olishi;
—  og'zaki  va  yozm a  ko‘rsatm alar bera  olishi;
—  ishchan  suhbat  olib  borishi;
—  suhbatdoshni  e ’tibor  bilan  tinglashi  va  boshqalar.
Shu  m unosabat  bilan  menejerning  10  rolini  ajratish  m um kin, 
ularni  uchta  katta  guruhlarga  birlashtirish  mum kin:  shaxslararo 
m unosabatlar,  axborotli  (inform atsion)  va  hal  etuvchi.  M enejer­
ning  roli  deganda  m a ’lum   xulqiy  qoidalar  yig‘indisini  tushunish 
m um kin,  ular  aniq  bir  sport  tashkilotiga  yoki  lavozimga  tegishli 
bo‘ladi.
Shaxslararo  m unosabatlar  sardor,  yuqoridagi  rahbar,  b ir­
inchi  rahbar va  o ‘zaro  bog‘lovchini  o ‘z ichiga oladi.  Sardor roli, 
o datda,  nodavlat  sport  tashkilotlariga  tegishlidir,  u  q o ‘l  ostidagi 
xodim lar bilan b o'ladigan  alohida  toifadagi  m unosabatni  ko‘zda 
tu tad i  va  rahb arlik  usuli  ham   boshqacha  b o ‘ladi.  M enejerlar 
uch u n   yirik  sport  tashkilotlaridagi  yuqori  rahbar  (m asalan, 
sport  klubining  prezidenti  yoki  sport  birlashm asining  boshlig‘i) 
ning  roli  yirik-yirik  rasm iy  qabullarda,  m arosim larda  va  bosh- 
qalarda vakillik qilishdan iborat bo‘ladi.  M enejer rahbarlik rolida 
xodim lar  ishtirokidadi  deyarli  barcha  boshqaruv  harakatlarini 
am alga  oshiradi  va  asosan  xodim larni  rag‘batlantirishga  harakat 
qiladi.
64

M enejerning  o ‘zaro  bog‘lash  roli  tashqi  ishchi  aloqalarni 
(sport  tashkilotlarida tashqi  aloqalar  menejeri,  sport  klubi, jam o- 
asining  bosh  menejeri  va  boshqalar)  o ‘rnatish  va  q o ‘llab  borish 
faoliyatidan  iborat  bo'ladi.
M enejerning  axborotdagi  roli  m a’lum otni  iste’molchisi  va 
tarqatuvchisini  bir-biri  bilan  bog‘lashdan  iboratdir.  M enejer 
ushbu  vazifani  bajararkan,  u  ham  tashqi  m uhitdan,  tashkilot 
(bo‘linm alari)  xodim laridan  va  maxsus  xarakterga  ega  bo'lgan 
axborotni  yig‘adi.  M enejer  axborot  tarqatuvchi  sifatida  tashqi 
m uhitdan,  tashkilot  (bo‘linma)lari  xodim laridan  to ‘plangan  va 
maxsus xarakterga ega bo‘lgan axborotni sport tashkiloti a ’zolariga 
tarqatadi.  M enejerning  vakolatchi  sifatidagi  roli  uning  kengash- 
larda  qatnashish,  o ‘zining  sport  tashkilotidagi  (ham da  tashqi 
sport  tashkilotlaridagi)  har  xil  axborot  vositalari  orqali  yozma  va 
og'zaki  chaqiriqlar  berishdan  iboratdir.
M enejerning  hal  etuvchi  roli,  odatda,  sport  tashkilotlarida 
qaror  qabul  qilish  bilan  bogMiqdir.  Ushbu  rolning  to ‘rt  xil  turi- 
ni  ajratish  mum kin:  tadbirkor,  qoida  buzilishlarni  boshqaruvchi, 
zaxiralarni  taqsimlovchi  va  vositachi.  M enejer  tadbirkor  sifatida 
innovatsiyalar  va  tashkilot  faoliyati  samaradorligi  b o ‘yicha  sport 
tashkilotining ichida im koniyatlar qidiradi  va uning tashqarishida 
o ‘zaro  aloqalar o ‘rnatadi,  boshqaruvni  takom illashtirish  bo‘yicha 
loyihalar joriy  etadi  va  ularni  nazorat  qiladi.  Q oida  buzilishlarini 
boshqaruvchi  sifatida,  u  o ‘zining  faoliyatidan  tashqarida  ro ‘y 
berayotgan  n oo‘rin  o ‘zgarishlarga  qarshi  turishi  m um kin;  sport 
tashkiloti  oldida  muhim   qaror  qabul  qilish  zaruriyati  turgan 
hollarda  o ‘zgarish  kiritish  bilan  bog‘liq  harakatlarga  javobgarlik 
qiladi.
M enejer  taqsimlovchi  sifatida  sport  tashkiloti  zaxiralarini 
va  uning  mablag'larini  taqsimlashga  javob  beradi.  Vositachi  si­
fatida  menejer  sport  tashkiloti  vakolatchiligiga  va  har  xil  kelish- 
movchiliklarni  hal  etishga  mas’uldir.  Keyingi  yillarda  menejerda 
yana  bir  aniq  belgilangan  m as’uliyat  paydo  bo‘ldi,  u  ham  bo‘lsa 
sportchi  roli.  Aholining  boshqa  guruhlari  orasida  yirik  sport 
tashkilotlarining  rahbarlari,  oliy  va  o ‘rta  pog'onadagi  menejerlar 
o ‘zlarining  keskin  sport  faolliklari  bilan  ajralib  turadigan  bo‘l- 
dilar.  Tabiiyki,  jismoniy  tarbiya  va  sport  m enejm enti  sohasida
65

ishlayotgan  menejerlarga  jismoniy  tayyorgarlik  borasida  yuksak 
talablar  qo‘yiladi.
Shaxslararo  m unosabat  va  axborotlik  rolini  bajarayotgan  rah ­
bar  boshqaruv  qarorlarini  qabul  qilish  roliga  ham  egadir:  zaxira­
larni taqsimlash,  kelishmovchiliklarni  bartaraf etish,  sport tashki- 
lotiga yangi im koniyatlar qidirish. Yuqorida keltirilgan rollar, qan­
day  sport  tashkiloti  bo'lishidan  q at’i  nazar,  uning  m enejerining 
ish  hajmini  va  m azm unini  belgilaydi.
Hozirgi  kunda  0 ‘zbekistonda  ham  jism oniy  tarbiya  va  sport 
tashkilotlarida  faol  ish  olib  borayotgan  m enejerlarning  yorqin 
nom oyandalarini ko‘rish m um kin, masalan, professorlar Kerimov 
Fikrat  Azizovich,  Akramov  Rustam  Akramovich,  Yarashev  Ko- 
miljon,  G ‘ulom ov  Ziyoviddin  Tohirovich  va  boshqalar.
Rossiyada  S.V.  K ushenko  Permning  “ U ral-G reyt”  basketbol 
klubini  Rossiya  chem pioniga  aylantirdi,  Yevropaning  kuch­
li  jam oalari  safiga  kiritdi,  MASKni  hukm ronlikdan  chetlatdi. 
Shundan  keyin  uni  Moskvaga  taklif  qilib,  MASKning  ilgarigi 
mavqeyini  tiklashga  erishildi.  S.V.  Kushenko  sportning  boshqa 
turlarida  ham  m enejer  sifatida  katta  yutuqlarga  erishdi.
Professor Z.T.  G ‘ulom ov  1992-yilda  0 ‘zbekistonda birinchi- 
lar  qatorida  professor  Tursunov  Baxtiyor  M uham adjonovich 
bilan  birgalikda  Toshkent  Sharqshunoslik  institutida  “Xalqaro 
m enejm ent  va  m arketing”  kafedrasini  ochib,  unda  faoliyat  ko‘r- 
satgan.  K eyinchalik  u  1994-yilda  Kiyev  Fuqaro  aviatsiyasi  xalq­
aro  universitetining  Toshkent  filialida  “Aviatsiya  m enejm enti” 
fanini  o ‘qitishni  yo'lga  q o ‘ygan.  1995-yilda  Z.T.  G ‘ulomov 
Toshkent  D avlat  Aviatsiya  institutida  “Aviatsiya  m enejm enti” 
kafedrasini  ochgan  va  1999-yilda  “ M enejm ent  asoslari  va  0 ‘z- 
bekiston  bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  uning  xususiyatlari”  dars- 
ligini  chop  ettirgan.  Shu  yilning  o ‘zida  u,  0 ‘zbekiston  Respubli­
kasi  Prezidenti  to m onidan  ta ’sis  etilgan  “ U stoz”  jam g ‘arm asi- 
ning  sovrindori  bo‘lgan  va  o ‘zining  m enejm ent  sohasidagi 
ishlariga  A Q Sh,  Yevropa,  Xitoy,  Malayziya  va  boshqa  ko‘pgina 
davlatlardagi  ham kasblaridan  ijobiy  baholar  olgan.  N ihoyat, 
2010-yilda  Z.T.  G ‘ulom ov  0 ‘zbekiston  Davlat  Jism oniy  tarbiya 
institutida  “ Sport  m enejm enti”  kafedrasiga  asos  soldi  va jism o­
niy  tarbiya  va  sport  sohasida  bir  nechta  o ‘quv  rejalari,  o ‘quv
66

dasturlari,  o ‘quv-uslubiy  m ajm ualar,  o ‘quv-uslubiy qo‘llanmalar 
yaratdi.  2011-yilda  u  0 ‘zbekiston  Davlat  Jismoniy  tarbiya 
institutida  Sport  m enejm enti  sohasida  olib  borgan  ishlari  uc­
hun  Fransiyaning  A FN O R ,  “T a ’Iim  sifati  xalqaro  menejerlar 
assotsiatsiyasi”  (M AM AK)  a ’zosi  va  grant  sohibi  bo‘ldi.
M enejerlarning  professional  darajada  ish  olib  borishi  uning 
bilimi  ham da  ikki  asosiy  yo‘nalishda  doim iy  ravishda  faoliyat 
ko‘rsata  olishida  m a’lum  b o ‘ladi:  texnologik  va  ijtimoiy-psi- 
xologik.
Texnologik yo‘nalish  boshqarish  funksiyalarini  (rejalashtirish, 
tashkillash,  motivatsiya  va  nazorat)  amalga  oshirishdagi  boshqa­
ruv  qarorlarini  tayyorlash  va  ularni  qabul  qilish  bilan  bog‘liqdir. 
M enejer  o ‘z  ishida  keng  doiradagi  insonlar  bilan  o ‘zaro  aloqada 
bo‘ladi.  U o ‘zi m unosabatda b o ‘lgan insonlar oldida o ‘z ishonchi- 
ni va  hurm atini  oshirishga  im kon  beradigan  shaxsiy sifatlarga ega 
boMishi  lozim.  Ayniqsa,  uning hotirjam lik xususiyatlarini  saqlash, 
tiniq  fikrlash, jism oniy va  ruhiy  kuchlarini  tezda tiklay  olish,  o‘z 
faoliyatini  tanqidiy  baholay  olish,  aybdor  shaxslarni  qidirmaslik 
va  holatni  har  doim   tuzatib  borish  imkoniyatlariga  ega  b o ‘lishi 
zarurdir.  M enejerning  sport  tashkilotidagi  eng  qimmatli  va  nozik 
zaxiralar  —  insonlar  bilan  ishlash  xususiyatini  inobatga  olganda, 
insonlarning  tashkilotdagi  o ‘zaro  munosabatlarini  yaxshi  bilishi 
zarur  hisoblanadi.
M enejerning  ijtimoiy-psixolgik  sohadagi  prfessional  faoliyati 
uning  odam lar  bilan  ishlay  olish  xususiyatlari,  boshqaruv  qa­
rorlarini  bajarish  va  amalga  oshirishda  ularni  yo‘lga  sola  bilish 
xususiyatlari  bilan  bog‘liq.
M enejerning  muhim  vazifalaridan  biri  — jismoniy  tarbiya va 
sport  tashkilotlarida  tadbirkorlik  faoliyatini  rivojlantirishga  hissa 
q o ‘shishdir.  Jismoniy  tarbiya  va  sport  tashkilotlarida tadbirkorlik 
faoliyati  deganda  ishni  tashkil  etishga  ta ’sir  ko‘rsatdigan  shart- 
sharoitlar va omillar borligi tushuniladi. Tadbirkorlik faoliyatining 
maqsadlari  va  vazifalari  bevosita  bozor  tam oyil-laridan  kelib 
chiqadi.  M a’lumki,  bozor  iqtisodiyoti  sharoitlarida  sotuvchilar 
o ‘z  tovarlarini  imkoni  boricha  ko‘proq  foyda  beradigan  qilib 
sotishga,  xaridorlar esa bu tovarlarni  imkoni  boricha arzonroq qi­
lib xarid  qilishga intiladi.  U larning  manfaatlari  bozordagi baholar
67

m exanizm i  orqali  muvozanatlashadi.  Shu  m unosabat  bilan  bo­
zor  iqtisodiyotining  qanday  tamoyillari  tadbirkorlarga  xos  bo‘lib 
hisoblanadi  degan  savol  tug‘iladi.  A w alo  xususiy  mustaqilllik, 
ya’ni  avtonom iya  tamoyili  iqtisodiyotdagi  ham m a  erkin  harakat 
qiladigan  iqtisodiy  subyektlardan  kelib  chiqadi.  Shuning  uchun 
tadbirkor kishi  amaldagi  qonunlar doirasida  o ‘z istagiga qarab  ish 
yuritishi  mum kin.
E rkinlik  tam oyili,  birinchidan  tadbirkorlar  uchun  muayyan 
im koniyatlar  b o ‘lishini,  xo‘jalik  faoliyati  erkinligini  va  q an ­
day  b o 'lm asin  biror  ish  bilan  shug'ullanish  erkinligini  ko‘zda 
tutadi.
Ikkinchidan,  boshqa  imkoniyatlar  ham   nazarda  tutiladi: 
shartnom alar tuzish  erkinligi,  birlashish  va  raqobat  qilish  erkinli- 
gi.  U chinchidan,  tadbirkor  ishi  o ‘z  m ulkidan  o ‘z xohishiga qarab 
foydalanish  huquqiga  ega  bo‘ladi.  U m um iy  vaqtda  tadbirkor 
q o n u n   bilan  belgilab  qo'yilgan  haq-huquqlarini  e ’tiborga  olish 
kerak.
Zam onaviy  m enejer jam oat  ishlab  chiqarishida:
a)  boshqaruvchi;
b)  diplom at;
c)  yetakchi;
d)  murabbiy;
e)  innovator;
f)  inson  sifatida  maydonga  chiqadi.
Boshqaruvchi-menejer.
 M enejerning bu xususiyati ungaazaldan 
xos  bo‘lgan  a n ’anaviy  funksiya  hisoblanadi.  Boshqaruvchilik 
vazifasini  ado  etar  ekan,  menejer  hokimlikka  ega  shaxs  bo‘lib 
qoladi.  Hozirgi  sharoitda  hokimiyat  tanho  bir  kishiga  tegishli 
b o ‘lmay  qolishi  uchun  hokimiyatni  q o 'lda  tutuvchi  kishidan  bu- 
gungi  kunda  ham   q at’iyat,  ham  m a’lum  darajada  muloyimlik 
ko‘rsatish  talab  etiladi.  Boshqaruvchi  —  bu  menejer  xolos,  o ‘z 
lafzida  turadigan,  yuksak  kasb  m ahoratiga  ega,  ish  yuzasidan 
m ezoni  o ‘zlashtirilgan,  notiq,  m aslahatchi,  pedagog  va  psixolog 
m ahoratiga  erishgan  b o ‘lishi  kerak.
Diplomat-menejer.
  So‘nggi  o ‘n  yilliklar  davomida,  ayniqsa, 
keng  yoyilgan  menejerlik  malakalari  va  ko‘nikmalari  orasida 
bularning,  avvalo,  m uzokaralar  olib  borish  bilan  bog‘liq  xillari-
68

ni  tilga  olib  o ‘tish  lozim.  0 ‘rta  va  oliy  darajadagi  bugungi 
menejerlar  hozirgi  kunda  o ‘zlarining  ish  vaqtlarini  asosan  o d am ­
lar  bilan  aloqalar  bog‘lash  va  bu  aloqalarni  kengaytirishga,  ish 
sohasidagi  aloqalarni  chuqurlashtirish,  shartnom alar,  bitim lar 
tuzish,  hukum at  bilan  o ‘rnatiladigan  m unosabatlarni  yo'lga  q o ‘- 
yishga  sarflaydilar.  Har  xil  vositachilik  ishlarida  m enejerlarning 
ishtirok  etishi  tobora  ko‘proq  zarur  bo'lib  qoldi.  M ana  shu- 
larning  ham m asi  uchun  kishida  alohida,  ya’ni  diplom atlarga  xos 
qobiliyatlar  bo'lishi  kerak.
Yetakchi-menejer.
  Zam onaviy  menejer,  m enejerlik  ishlaridan 
tashqari  yetakchilik  ishlarini  ham   olib  boradi.  M enejm ent 
xususidagi  Amerika  nashriyotchilari  “har  bir  m enejer  yetakchi 
bo'lishi  lozim ” ,  degan  ishorani  allaqachon  o ‘rtaga  tashlashgan. 
Menejerlik  vazifasi  bir  m a’noni  anglatmaydi.  Bizda  menejerlik 
vazifasi  deganda,  ko‘pincha  biznesning  moddiy  tizimi  faoliyatini 
q uw atlab  borish  uchun  zarur  bo'lgan  professional  harakatlar 
tushuniladi,  bu  albatta,  o ‘tm ishdan  qolgan  tushunchadir.  Biznes­
ning insonga xos bo‘lgan boshqa avlod tizim i, ya’ni boshqarishinng 
asosiy  obyekti  bu  urinda  go‘yo  chetda  qolib  ketgandek.  Lekin 
bu  vazifani  yaxshi  uddalash  uchun  m enejer  odam larni  o ‘ziga 
ergashtirib borish qobiliyatiga ega,  ya’ni  u yetakchi bo ‘lishi lozim. 
Zamonaviy nuqtayi  nazarga  muvofiq yetakchilik funksiyalari  ikki 
qismdan:  professional  — texnokratik va  em otsional  — shaxsga  oid 
qismlardan  tarkib  topgan.
Murabbiy-menejer.
  Ishlab  chiqarish  jarayonlari  m urakkbla- 
shib  borgani  sayin  xodimlarga  q o ‘yiladigan  talablar  ortadi.  Bir 
tom ondan  xodimlarning  texnologik  bilimlarini  oshirish  ehti- 
yoji  paydo  bo'lsa,  ikkinchi  tom ondan  ular  hayot  faoliyatining 
m a’naviy  tom onlarini  kam olotga  yetkazish  zaruriyati  tug‘iladi.
Murakkablashib  borayotgan  texnika  texnologiya  mutaxas- 
sislarga  uzluksiz  kasb  ta ’limi  berib  borish  zaruriyatini  tug‘dirishi 
hech kimda shubha uygotmaydi.  Bu ravshan, shunga ko‘ra biz, ko‘p 
surishtirm asdan  bu  ishga talaygina m ablag'larni sarflaymiz.  Lekin 
xodimlarni  m a’naviy tom ondan  kamolotga yetkazish  borasida biz 
sustkashlik  qilmoqdam iz  va  shuning  uchun  ishlab  chiqarishda 
zarar ham ko‘ramiz. Vaholanki, xodim larning yaxshi tarbiya ko‘r- 
ganligi,  yuksak  m a’naviy  axloqqa  ega  ekanligi  taraqqiyot  ch o ‘q-
69

qisiga  chiqqan  iqtisodiyotning  m intaqadan  mintaqaga  o ‘tib  bori­
shi  uchun  hal  qiluvchi  shart  bo‘lib  hisoblanadi.
M uvaffaqiyat  qozonishni  m o‘ljallaydigan  menejer xodim larni 
odob-axloq,  his-hayajon  tom onidan  tarbiyalab  borish  barcha 
menejerlik  ishlarining  m uhim   tom onidir,  degan  tegishli  xulosaga 
kelish  lozim.
Innovator-menejer.
  Fan  va  texnika  taraqqiyotining  inform a- 
tsion  yuksalish  sharoitlarida  (birinchi  yuksalish  qishloq  xo‘jalik 
ekinlarini joriy  etish  bilan,  ikkinchi  sanoatning  tubdan  o ‘zgarishi 
bilan  boglangan).  M enejerlik  ishining  eng  muhim   tom onlaridan 
biri  innovatsiyalar  b o ‘yicha  faoliyat  olib  borishdir.  Shiddat  bilan 
davom etayotgan  fan-texnika  inqilobi sharoitlarida  innovatsiyalar 
xususida  kimki  sustkashlik  qiladigan  bo‘lsa,  u  tez  orada  orqaga 
o ‘tib  qoladi.  Innnovatsiyalarning  zarurligini  tushuntirish  juda 
oson.  Eskirib  qolgan  asbob-uskunalarni  tiklash,  yangiliklarni 
joriy  etishdan  m ablag1  tejab  qolishdan  ko‘ra  yangi  texnika  va 
texnologiya  bazasida  m ehnat  unumdorligi  va  m ahsulot  sifatini 
ko‘tarish  ancha  oson  va  tezroq  bo‘ladi.
M enejer avvalo  insondir.  M enejer tashqi energiya m anbalari- 
dan  ishlaydigan  m ashina emas.  Shuning  uchun  ham  insonga  xos 
bo'igan  xususiyatlardan  hech  biri  unga  begona  emas.  M enejer 
to r  bilim  natijasida  yetishtirilgan  ijtimoiy sifatlarining  m urakkab 
bir  tizim i,  y a’ni  shaxsiyatli  kishidir.  H ar  bir  m enejerning  o ‘z 
xulq-atvori  bilan  belgilanadigan  o ‘z  tabiati  bor.  Lekin  odam  
tabiatining  har  qaysi  tom oni  ham   menejerlik  vazifalarini  ado 
etishga yordam  beraverm aydi. Y aponiyada firm aning m enejerlari 
ishchilar  m ehnatining  sam arasini  oshirish  va  ularni  m ahsulot 
sifatini  tinm ay  takom ilalshtirib  borishga  undash  uchun  quyidagi 
qoidaga  am al qilib  borishadi:  Bizning tamoyillarim iz  — jam iyati- 
mizni  rivojlantirish  va  farovonligini  oshirish  borasida  o ‘z  m as’- 
uliyatlarini  anglab  yetish.  Jahon  m adaniyatini  chindan  taraqqiy 
ettirishga o ‘z -o ‘zini  bag'ishlash.  Bizning kredo-m adaniyat taraq- 
qiyoti  m avhum   bir  narsa  emas.  Bizning  ham m am iz  birgalikda 
harakat  qilib,  m adaniyat  taraqqiyotiga  o ‘z  ulushim izni  q o ‘shib 
boram iz.  Bizning  har  birim iz  buni  doim o  yodda  tutm og‘imiz 
kerak.  H ar  ishda  firm aga  sadoqatli  bo‘lish  m uvoffaqiyat  kel- 
tiradi.
70

M a’naviy  qadriyatlarimiz:
a)  ishlab  chiqarishni  takomillashtirish  yo'li  bilan  millatga 
xizmat  qilish;
b)  halollik;
c)  uyg'unlik  va  hamkorlik;
d)  sifat  uchun  kurash;
e)  o ‘z  qadrini  bilish  va  bo'ysunish;
f)  firm a  bilan  payvasta  bo‘lib  yashash; 
h)  firmaga  m innatdorchilik.
Boshqaruv  sikli  to 'rtta   vazifani  ado  etadi,  bular  —  rejalashti­
rish,  tashkil  etish,  motivatsiya  va  nazoratidir.  Bu  vazifalar  m od­
diy  boyliklar  yaratish,  mablag1  bilan  ta ’minlash,  m arketing  va 
boshqalarga  doir  boshqaruv  faoliyatining  ham m a  turlarini  o ‘z 
ichiga  oladi.
Каталог: Elektron%20adabiyotlar -> 75%20Спорт
75%20Спорт -> Basketbol nazariyasi va uslubiyati
75%20Спорт -> Sh. X. Isroilov, Z. R. Nurimov, Sh. U. Abidov, S. R. Davletmuratov, A. A. Karimov sport va harakatli
75%20Спорт -> Sport pedagogik mahoratini oshirish yengil atletika
75%20Спорт -> A. Abduhamidov, H. Nasimov, U. Nosirov, J. Xusanov algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar toplam I
75%20Спорт -> A. g a z I y e V, I. Is r a IL o V, M. Y a X s h ib o y e V matematik analizdan misol va masalalar
75%20Спорт -> I ism o ilo V, T. Rizayev, X. M. Maxmudova fizikadan praktikum
75%20Спорт -> L. A. Djalilova jismoniy tarbiya va olimpiya harakati
75%20Спорт -> Sport universiteti I. S. Islamov, R. R. Salimgareyeva yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari
75%20Спорт -> G im n a st ik a d a r sl a r id a in no va tsio n t e X n o L o g iy a L a r


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling