Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunu terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız


Öncelikle TEV’deki çalışma süreciniz-


Download 6.19 Mb.
Pdf просмотр
bet2/8
Sana15.12.2019
Hajmi6.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Öncelikle TEV’deki çalışma süreciniz-

den bahseder misiniz? 

Eylül’de işe başlayacağımı söylerken 

bu ayın eğitim sektörü için ne kadar 

önemli ve yoğun olduğunun farkına 

varamamışım. Okullar Eylül’de açıl-

dığı için Ağustos’ta yapılması gereken 

çalışmaların beni beklediğini gördüm. 

İlk günden itibaren kendimi açılışlarda, 

başlanması gereken projelerin içinde 

buldum. Böylelikle ilk haftada adaptas-

yon sürecini atlatıp, hızlı bir geçiş yap-

mış oldum. İlk işe başladığım gün itiba-

riyle vakıftaki herkesin beni kavraması 

ve kucaklaması çok hoşuma gitti. Açık 

yüreklilikle söylüyorum, bu benim için 

çok önemliydi. Çünkü bunca yıldan beri 

şirket ortamında çalıştıktan sonra vak-

fa gelirken kendime göre endişelerim 

vardı, bunların tam aksine çok enerjili 

ve hoş bir başlangıç dönemi geçirdim. 

Burada gerçekten amatör ve inanılmaz 

enerjili bir ruhla çalışan, bir o kadar da 

işini iyi bilen profesyonel bir grup var. 

Son 2-3 yıldan beri bir takım değişim-TEV’den haberler

14

TEV


 dergi

Eylül 2012

ler olmuş ama ondan önceki kadrodan 

devam edenler de var ve vakfımızın ku-

ruluşundan beri  burada olan, yaşayan 

efsanemiz, büyük ilham kaynağımız 

Güsel Hanım’ımız da... Herkesin iç içe 

geçerek, birlikte vakıf ruhuyla çalışıyor 

olması, değerli tecrübelerden faydala-

narak geleceğe hazırlanıyor olması be-

nim en büyük şansım diyebilirim. TEV’de çalışmanın ayrıcalıkları ne-

lerdir?

Pazartesi sendromunun olmayaca-

ğını ilk olarak Kurumsal İletişim Mü-

dürümüz Eda Hanım söylemişti. Hak-

lıymış. İkinci Pazartesi işe gelirken 

böyle bir mevhum kalmamıştı! Finans 

alanında çalışırken yaptıklarımız kağıt 

üzerindeydi. TEV’e katılarak iki seviye 

birden atlamış olduğumu düşünüyo-

rum. Birincisi yaptıklarım elle tutulur, 

gözle görülür ve para dışında birimler-

le sayılabilir hale geldi (bursiyerlerimiz 

gibi, yurtlarımız gibi...). İkincisi ve daha 

da önemlisi kalpten, gönülden hissedi-

lebilir hale geldi, bu benim için büyük 

bir mutluluk! Buradaki çalışmanın her 

evresinin insana mutluluk verdiğini gö-

rüyorum. Gönülden vermek başlı başı-

na bir mutluluk, öğrenmek başlı başına 

bir mutluluk, sevdiği bir mesleği yap-

mak başlı başına bir mutluluk... Devam 

edelim... Sevdiği mesleği yaparken ih-

tiyacı olanları desteklemek için paylaş-

mak/gönülden vermek yine büyük bir 

mutluluk... TEV onları birleştirip halka-

yı tamamlayarak, herkese dokunarak 

eğitim için, eğitimde fırsat eşitliği için 

çalışıyor. Vakfımız bu sonsuzluk döngü-

sünü çalıştıran bir kurum olduğu için 

içerideki enerjiyi tüm çalışanlar hisse-

debiliyor.

STK’ların gelişiminin önünde ne gibi 

engeller var?

Son zamanlarda dünyada STK’lar ile 

ilgili yeni bir dönüşüm ve devinim var. 

Her geçen gün profesyonelleşiyor, ku-

rumsallaşıyor ve verimlilik kazanıyor-

lar. Türkiye’deki STK’ların da bu gelişi-

mi takip ediyor olduğunu söyleyebiliriz.  

Tabii burada çözüm ‘şirket gibi yönet-

mek’ kadar basit değil, çok daha birleş-

tirici ve çok daha süreklilik odaklı olun-

ması gerekiyor. Geçtiğimiz yirmi yılda 

hem dünya ekonomileri hem Türkiye 

ekonomisi çok büyüdü ve artan refahla 

beraber sosyal yardım alanına ayrılan 

fonlar da arttı. Bağışçılar artık vakıfları 

çok daha yakından takip ediyor, yenilikçi 

ve yaratıcı olmalarını, proje yaratmala-

rını istiyor, fon yönetiminde ekspertiz ve 

tecrübe arıyorlar. Türk Eğitim Vakfı da 

bu süreci çok iyi takip ediyor. Tüm ça-

lışanlarımızla gündemi takip ederek, 

teknolojimizi ileri seviyeye taşıma, yeni 

projeler üretme konusunda çalışıyoruz.  

TEV için önümüzdeki günlerdeki 

hedefleriniz nelerdir?

Amaçladıklarımızı üç ana başlık al-

tında toplayabiliriz. İlki TEV için kaynak 

yaratımını dünya standardına getirmek. 

Kaynak üretme konusunda hem çeşit-

lilik yaratmak hem daha geniş bir kit-

leye/yaş grubuna ulaşmak hem de bur-

siyer geri dönüşümünü hızlandırmak  

istiyoruz. İkincisi iletişim. Bağışçı iliş-

kilerimizdeki ‘TEV ailesi’ oluşumundan 

esinlenerek kurumsal iletişimimizi dışa 

dönüklük açısından daha ileri düzeye 

getirmek için uğraşacağız, gönüllü-

lük tanımlarını yeniden belirleyip daha 

geniş kapsamlı uygulamaya açacağız.  

Üçüncüsü ise fon yönetimi. Aktiflerimi-

zi en iyi şekilde değerlendirerek, port-

föyümüzü proaktif bir şekilde optimum 

getiri için yönetmeye çalışacağız. Bu 

süreçler benden önce başlamış, bun-

dan sonra da ilerlememiz büyük bir 

enerjiyle devam edecek. Sizce Türk halkının eğitime bakışı 

nasıl?

23 yıldan beri çalışan bir birey ola-

rak çalışmaya başladığım ilk günden 

bu yana Türkiye’nin çok değiştiğini 

söyleyebilirim. İlk işe başladığımda 

Dragos’ta Citibank’ın eğitim merke-

zinde bir eğitime gönderilmiştim ve bu 

eğitim sonucunda öğrendiğim finansal 

türev enstrümanları ile ilgili bilgileri 

Türkiye’de çok az insan biliyordu. O yıl-

larda global finansal piyasalardan bilgi 

düzeyi olarak  gerideydik. Günümüzde 

bilgi seviyemizin çok daha ileride oldu-

ğunu söyleyebiliriz, insanlarımız eldeki 

imkanlar ölçüsünde öğrenmeye, ken-

disini yenilemeye ve değişime ayak uy-

durmaya çalışıyor. Bana soracak olur-

sanız Türkiye eğitimin önemini biliyor, 

daha ileriye gitmek istiyor ve yükselme-

si için potansiyeli fazlasıyla var. Burada 

anahtar sözcük ‘imkanlar ölçüsünde’… 

Eğitime ayrılan kaynaklar arttıkça, eği-

timli, mesleğini seven, dışarıya açık 

nesillere sahip olabilir, onlar sayesinde 

yükselmeye devam edebiliriz. 


TEV’den haberler

16

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

17

Türkiye’nin liderlerini yetiştirme-

yi hedef edinen TEV, üstün yetenekli 

gençler için Türkiye’nin en yüksek 

miktarlı bursunu veriyor. TEV LYS’de 

ilk 2000’e giren öğrenciler için 2007 

yılında“Üstün Başarı Bursu” başlattı. 

Uygulanan bu özel burs çerçevesin-

de seçilecek 52 öğrencinin her biri-

ne 2012-2013 öğretim yılında 9 ayda, 

toplam 9.500 TL burs ödenecek. 

TEV, bu yıl eğitimlerine katkıda bu-

lunacağı 52 bursiyerini, yapılan baş-

vurular arasından elemeler sonucu 

belirleyecek. 

Üstün başarı bursuna başvurmak 

isteyen adayların, LYS sıralama-

sında MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, 

TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine 

göre kendi alanında ilk 2000’e gir-

mesi, Mühendislik-Mimarlık, Sağ-

lık Bilimleri, İdari Bilimler, Temel 

Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk 

alanlarından birini seçmiş olması 

gerekecek. Temel bilimler alanında 

öğrenim görecek öğrencilerden, ilk 

3000’e girenlerin müracaatı da ka-

bul edilecek. 

Üstün Başarı Bursu’na, hazırlık 

sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenci-

ler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de 

müracaatı mümkün olacak. Bu öğ-

rencilerin başvuruda bulunabilmesi 

için, üniversiteye girdiği yıl LYS’de ilk 

2000’e girmesi, hazırlık sınıfını en az 

4 üzerinden 2,80, (100 üzerinden en 

az 70) 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin, 

Türk Eğitim Vakfı’ndan geleceğin lideri 

olacak 52 öğrenciye üstün başarı bursu

birinci sınıf genel not ortalamalarının 

en az 3,50 (100 üzerinden not verilen 

üniversitelerde en az 87,5) olması ko-

şulu aranacak.

Üstün Başarı Bursuna başvurmak 

isteyen öğrencilerin 22 Ağustos – 22 

Eylül 2012 tarihleri arasında TEV’in 

www.tev.org.tr web adresinden form 

doldurması ve dosyasını, istenilen 

belgelerle birlikte, en geç 24 Eylül 

2012 tarihine kadar TEV’e ulaştır-

ması gerekmektedir. Sanat alanında 

ise Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, 

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Bi-

lim Dallarından ikinci sınıfa geçmiş 

öğrenciler üniversiteleri tarafından 

aday gösterilerek başvuru yapabile-

ceklerdir.  

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sı-

ralamasında ilk 2000’e giren ve üstün 

başarı bursunu kazanan gençlerin 

her birine verilecek olan yıllık toplam 

9.500 TL’lik burs, Türkiye’de en yük-

sek miktarda verilen burs olma özel-

liği ile ülkemizde eğitime büyük katkı 

sağlıyor. 

İstanbul Üniversitesi Baltalimanı 

Sosyal Tesisleri’nde ve Ankara’da, 

Eyüboğlu Otel’de gerçekleştirilen 

 

“Liderin Beyin Özellikleri” konulu se-mineri, Tipoloji Uzmanı ve bu konuda 

birçok yayını bulunan yazar Ethem 

Kocabaş sundu. Konferansın ardın-

dan verilen yemekle bursiyerler soh-

bet etme ve kaynaşma fırsatı buldu. 

Seminer ve yemeğe Genel Müdür Yar-

dımcısı Güsel Bilal, Yurt İçi Burs Şefi 

Şengül Küpücü, Ankara’da Ankara 

Şube Başkanı Ömer Turna ve bursiyer 

mentorları katıldılar.

Üstün başarı bursiyerlerine 2. kez 

Liderlik Konferansı…

Üstün başarı bursiyerlerinin gelişimine önem veren Türk Eğitim Vakfı, 2. kez liderlik 

konferansı düzenledi. 

Erzurum’daki kayak pistinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kayak Milli Takım Sporcusu Aslı Ne-

mutlu, TEV Aslı Nemutlu Bursu ile hukuk eğitimi almak isteyen ve kayak sporuna gönül veren öğrencilere 

umut ışığı olacak.

Çocukluğundan beri en büyük arzusu Hukuk Fakültesi’nde okumak olan ve 18 yaşında talihsiz bir kayak ka-

zası sonucunda hayatını kaybeden Aslı Nemutlu’nun adını yaşatacak olan “TEV Aslı Nemutlu Bursu”na destek 

olmak için aşağıdaki hesaba bağışta bulunabilir, geleceğin Türkiye’sinin aydınlık yüzleri olan öğrencilerin 

eğitimine katkı sağlayabilirsiniz.

HESAP ADI 

 

 : TÜRK EĞİTİM VAKFI 

BANKA ADI 

 

 : YAPI KREDİ BANKASI

IBAN NUMARASI 

 : TR84 0006 7010 0000 0085 4824 55

AÇIKLAMA   

 

 : TEV-ASLI NEMUTLU BURS FONU

Türk Eğitim Vakfı’nın tüm bursları ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.tev.org.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.Türk Eğitim Vakfı bünyesinde, Aslı Nemutlu Burs Fonu kuruldu

TEV Aslı Nemutlu bursu, Erzurumlu öğrencileri aydınlatacak

2011-2012 öğretim yılında 

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde 

63, Koç Üniversitesi’nde 27, İstan-

bul Üniversitesi’nde 17, Saban-

cı Üniversitesi’nde 15, Galatasaray 

Üniversitesi’nde 5, Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 5, 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1, 

Yeditepe Üniversitesi’nde 1 öğrenci 

olmak üzere toplam 135 bursiyer Üs-

tün Başarı Bursu almıştı.

Ankara’da ise Bilkent Üniversite-

sinde 18, Hacettepe Üniversitesi’nde 

12, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 

11, Ankara Üniversitesi’nde 1, TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 

1 olmak üzere 43 bursiyer öğrenim 

gördü. Ayrıca Adana’da, Eskişehir’de 

ve İzmir’de de öğrenim gören birer 

bursiyer bulunmakta olup, 2011-2012 

öğretim yılında toplam 180 öğrenci 

Üstün Başarı Bursu aldı. 

Bursiyerler seminer ve yemekten 

ayrılırken memnuniyetlerini dile geti-

rirken, bu gibi etkinliklerle daha fazla 

bir araya gelme arzularını belirttiler.  


TEV’den haberler

18

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

19

TEV Zahide Zehra Garring Ümrani-

ye, TEV Zahide Zehra Garring Çayağzı 

İ.Ö.O. ve TEV Zahide Zehra Garring 

Akyazı İ.Ö.O. öğrencileri unutamaya-

cakları bir Danimarka gezisine çıktı-

lar. Geziye 10 kız 6 erkek olmak üze-

re toplam 16 öğrenci ve 4 öğretmen 

katıldı. Gezide TEV Eğitim Danışmanı 

ve bağışcısı Necmettin Bağcı ve Eği-

tim Müdürlüğü Personeli Refik Öztaş, 

Ümraniye Müdür Yardımcısı Osman 

Vural ile sınıf öğretmeni Kısmet Ök-

tem, Akyazı’dan Süleyman Bakar ve 

İstanbul, Çanakkale ve Danimarka 

gezilerinde çok eğlendik…

Zahide Zehra Garring Vakfı her yıl TEV adına kurduğu okullarından bir grup öğrenciyi 

Danimarka’da ağırlıyor. İki kurumun ortaklaşa düzenlendikleri gezi, 24-26 Ağustos 

tarihinde İstanbul ve Çanakkale ile başladı. 13. Danimarka gezisi ise 27 Ağustos ile 4 

Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Çayağzı’ndan Gülay Coşkun öğrenci-

lere eşlik ettiler.

Öğrenciler ve öğretmenler şehit-

liklerde çok duygulu anlar yaşadı. 

Çanakkale sonrasında da Danimar-

ka yolculuğu ile geziye devam edildi. 

TEV Zahide Zehra Garring Ümraniye 

İÖO sınıf öğretmeni Kısmet Öktem 

unutulmaz İstanbul ve Çanakkale 

anılarını, TEV Zahide Zehra Garring 

Çayağzı İÖO Gülay Coşkun ise Da-

nimarka gezi izlenimlerini bizlerle 

paylaştı…

Sabah 08:30’da tatlı bir heyecan-

la Kırşehir ve Sakarya’dan gezi için 

gelen misafirlerimizi karşılamak için 

okula doğru yola çıktım. Giderken 

önümüzdeki on günlük gezi prog-

ramımızın güzel geçeceğini tahmin 

ediyordum. Ancak bu sürenin bana 

ve bana olduğu kadar gezimize ka-

tılan öğrenci ve öğretmen ekibimize 

böylesine harika, kültürel ve duygu-

sal zenginlik katacağını, yaşamımıza 

yeni pencereler açacağını açıkça bil-

miyorduk. Bu kadar kısa sürede mi? 

Evet bu kadar kısa sürede harikalar 

yaşandı.


Okula vardığımda misafirlerimiz 

gelmişlerdi. Yorgun ve çekingen gö-

züküyorlardı. Hızlı  ve içten bir kay-

naşma yaşandı. Yorgunluk ve tedir-

ginliğin yerini heyecan ve sabırsızlık 

aldı. Necmettin Hoca’mız bizleri daha 

fazla bekletmeden gezimizi başlattı.

Önce Rahmi Koç Müzesi’ne gittik. 

Çocuklar öylesine mutluydular ki ne-

redeyse her bölümde yaşanılanları 

kaydetmek istercesine fotoğraf çeki-

yorlardı. İkinci durağımız öğrencilerin 

deyimiyle harikalar diyarı Miniatürk 

oldu. Miniatürk’te  şapka ve boynu-

muzdaki kimlik kartlarımız oradaki 

ziyaretçilerin  ilgisini çekmiş olma-

lı ki bizlere gezimiz ile ilgili sorular 

sordular. Verdiğimiz cevaplar doğrul-

tusunda TEV ve Garring Vakfı’nı böyle 

bir etkinlikten dolayı kutladıklarını 

dile getirdiler. Birinci gün sonunda 

yorgunluğumuz yarınki Çanakkale Kısmet Öktem

TEV Zahide Zehra Garring Ümraniye

İlköğretim Okulu

gezimiz için yerini yine heyecan ve 

sabırsızlığa bıraktı. Misafir öğrenci-

lerimizin, kalacakları ailelerin yanına 

gitmelerini keyifle izledim.  

Çanakkale!!! 

Çanakkale’ye doğru yola çıktık. 

Daha varmadan otobüsteki sessizlik, 

tarih büyüsüne kapıldığımızın sanki 

kanıtıydı. Sabahın ilk ışıkları ve Ece-

abat’tayız. Keyifli bir kahvaltı sonrası 

rehberimiz emekli öğretmen Hasan 

bey ile buluştuk. Her adım, her viraj 

ve her tepede Hasan Hoca’mız an-

latırken Necmettin beyin adeta coş-

tuğunu, yerinde duramadığını sanki 

anlatılanları yaşarcasına heyecan-

landığını, duygulandığını gözlemli-

yorduk. Bizler tabyalarda sessizce 

oturarak onları izliyor ve bilmenin 

nasıl tarihi sahiplenmeyi sağladığını 

tekrar öğreniyorduk.  Geçmişi  ve his-

sedilenleri anlatmak için kelimele-

rin kifayetsiz kaldığı anları yaşarken 

atalarımızı minnetle anıyor ve Vatan 

emanetine sahip çıkma sorumlulu-

ğunu damarlarımıza kadar hissedi-

yorduk. 

Ve yine İstanbul’dayız

Bu sabah öğrencilerimizin  gayet 

dinlenmiş ve hazır olduklarını göz-

lemledim. Saat 13.00 ve ilk gezimiz 

Florya Akvaryum. Girişte topluca anı 

Heyecanlı Bir Sabah

Geçmişi  

ve hissedilenleri 

anlatmak için kelimelerin 

kifayetsiz kaldığı anları 

yaşarken atalarımızı minnetle 

anıyor ve Vatan emanetine 

sahip çıkma sorumluluğunu 

damarlarımıza kadar 

hissediyorduk. TEV’den haberler

20

TEV


 dergi

Eylül 2012

fotoğrafı çekiliyoruz ve su dünyasına gezimiz başlıyor. 

Öğrencilerimiz akvaryumdaki farklı farklı coğrafik, kül-

türel ve  mimari özelliklere uygun olarak dekore edi-

len farklı bölümleri çok beğendiklerini dile getiriyorlar. 

Özellikle yağmur ormanı bölümü onları oldukça etkile-

miş görünüyor. Akvaryumdan sonra İstanbul  Panora-

ma 1453 gezisi için yola çıkıyoruz. Panoramik resimlerle 

oluşturulan heybetli yarım daire içindeki muhteşem at-

mosferi sadece yaşıyoruz.

Ve sıra 261 metre yüksekliğe sahip olan İstanbul 

Sapphire gökdelenine çıkmaya geldi. Öğrencilerdeki 

heyecanda paralel olarak yükseliyor. Sapphire’e çıktı-

ğımızda biraz ürkmüş olsak ta “İşte bu !” diyorsunuz. 

Kısacası çıkmak lazım. Sıra Boğaz turunda.  Vapurdan 

İstanbul’un o eşsiz kıyı manzarasını izlerken  yorgunlu-

ğumuzu sessizce  Boğaz’ın sularına bırakıyoruz.

Aslında her veda bir başlangıçtır

İstanbul havaalanında Kırşehir ve Sakarya’dan gelen 

öğrencilerimiz ayrılırken yeni dostlukların kurulduğunu 

anlatan gözyaşları bizlere her vedanın hayatımızda yeni 

başlangıçlara neden olduğunu gösterdi.  Bu gezi saye-

sinde kendi değerlerimizi ve farklı kültürel değerleri ya-

kından tanıyıp farklı bakış açıları edindik.

Teşekkürler TEV ve Garring Vakfı’na, Teşekkürler Gar-

ring Ailesine. Bizlere böyle bir fırsat sunduğu için. Te-

şekkürler tüm babacan yaklaşımıyla bizlere sabırla reh-

berlik eden Necmettin Bağcı Hocama. Beklenen o yolculuk

Gülay Coşkun 

TEV Zahide Zehra Garring Çayağzı İÖO

Uzun zamandır beklediğim o yolculuk, başlamak 

üzereydi. İşte heyecanla beklediğimiz gün sonun-

da geldi. Atatürk Havalimanındayız. Bu, öğren-

cilerimiz için büyük bir deneyim olacaktı. İlk kez 

havalimanı görmeleri, ilk kez uçağa binecek olma-

ları onları çok heyecanlandırıyordu. Uçuş saatinin 

gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Hepsi cam 

kenarında oturup uçarken aşağıyı seyretmek isti-

yordu. Sonunda o an geldi. Uçağa bindik ve Dani-

marka yolculuğumuz başladı. Üç buçuk saat süren 

yolculuk sonunda Danimarka’nın başkenti olan 

Copenhagen’e ulaştık.

Artık ülkemizden uzakta başka bir ülkedeydik. 

Dili, kültürü, yaşam şekli faklı olan bir ülkedeydik. 

Buraya gelir gelmez kendimizde büyük bir eksiklik 

hissettik. Bu da yabancı dil bilmememizdi. Dünya-

da ortak kullanılan dil olan İngilizceyi hem kendi-

mizin hem de çocuklarımızın iyi bir şekilde öğren-

meleri gerektiğini bizzat tecrübe ettik. 

Konaklayacağımız otele doğru yola çıktık. Cad-

delerde park etmiş araçların olmadığı, her yerde 

bisiklet yollarının ve işaretlerinin olduğunu gördük. 

Arabadan çok, insanların bisiklet kullanmaları bizi 

şaşırttı. 

Muhteşem bir şey…

Şehir birbirine benzeyen aynı tip 

mimariyle yapılmış, sıralı binalardan 

oluşmuştu. Cadde ve sokaklar sakin, 

temiz, düzenli bir şekildeydi. Binalar-

da, yollarda reklâm panolarının ol-

maması dikkatimizi çekti. Bolca gölet 

ve kanalların olması, çevre düzenle-

mesine önem verilmesi dikkatimizi 

çeken hususlardandı.

Her şeyin kurallar ve kanunlar 

dâhilinde olduğu, insanlarında bun-

lara uyarak yaşamlarını kolaylaştır-

dığını gözlemledik. Öğrencilerimizde 

bu kurallara kısa sürede uyum sağ-

ladı.


Ziyaretine gittiğimiz okulda öğ-

renciler paylaşımda bulundular. Öğ-

renciler eşleştirilerek birlikte vakit 

geçirmeleri sağlandı. Öğrencilerin 

zamanlarının sınıftan çok müzelerde, 

bilim merkezlerinde, doğada, oyun 

parklarında vb. yerlerde bizzat kendi-

leri uygulayarak geçirdiklerini görün-

ce çok şaşırdık. 

Programımız dâhilinde gezdiğimiz 

müzeler, kaleler, bilim ve uzay mer-

kezinde öğrenciler çeşitli kazanımlar 

elde etti. Müze kültürünün gelişme-

si, tarihi eserlere verilen önem, toplu 

gezerken uyulması gereken kurallar 

pekiştirildi.

Garring Vakfı temsilcileriyle yeni-

len akşam yemeğinde tanışılıp kay-

naşıldı. Öğrencilerimiz Mr.Jansen ve 

eşi ile İngilizce konuşma tecrübesini 

elde ettiler. Merak ettiklerini sordular 

ve meraklarını giderdiler. Güzel ve 

farklı bir akşam yemeği geçirdik.

Danimarka’ya komşu ülke İsveç’e 

feribotla geçilmesi çocuklarda de-

niz seyahati tecrübesi oldu. İsveç’in 

Danimarka’ya göre sokaklarının 

daha kalabalık ve hareketli olduğu-

nu gördük. Öğrencilerimizin farklı bir 

ülke, farklı ulaşım yollarını görmele-

rini sağladı.

Öğlen yemeklerimiz açık alanlarda, 

piknik tarzında; akşam yemeklerimiz 

Türk Restaurantlarında eğlenceli bir 

şekilde geçti. Tivoli eğlence merke-

TEV’den haberler

21

zinde çocuklar çılgınca eğlendiler. 

 

Türk Büyükelçiliğindeki resepsiyon-da öğrenciler gösterilerini sundular. 

Öğrenciler büyükelçinin görev ve so-

rumluluklarının neler olduğu hakkın-

da bilgi edindiler.

İyi izlenimlerle ve elde ettiğimiz bil-

gi ve kazanımlarla ülkemize dönme 

vaktimiz geldi. İyi bir gezi planının 

nasıl olduğu, nerelerin nasıl gezile-

ceği tecrübe edildi. Farklı kültürle-

rin, farklı yaşam tarzı, eğitimi, giyimi, 

kuralları olduğunu ve bizim de buna 

saygı duymamız gerektiğini öğrendik.

Başta bize bu imkânları sağlayan, 

Merhume Zahide Zehra Garring ve 

Karl Johannes Garring’e, sonsuz 

teşekkürlerimizi sunar, Allahtan 

rahmet dileriz kendilerine. Ayrıca 

TEV Eğitim Danışmanı ve Bağışcısı 

Sayın Necmettin BAĞCI’ya ve Refik 

ÖZTAŞ’a da teşekkür ederim.

Ülkemizden 

uzakta başka bir 

ülkedeydik. Dili, kültürü, 

yaşam şekli faklı olan bir 

ülkedeydik. Buraya gelir 

gelmez kendimizde yabancı 

dil bilmemenin büyük

bir eksikliğini 

hissettik.

1   2   3   4   5   6   7   8


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling