Gnoseologiya. Bilish haqidagi ta’limot


Download 4.53 Mb.
Sana05.12.2019
Hajmi4.53 Mb.
 • Mavzu: Gnoseologiya.
 • Bilish haqidagi ta’limot
 • 1.Bilish – voqelikning inson ongidagi in’ikosi. Bilish muammosining
 • falsafada qo`yilishi.
 • 2.Bilish murakkab dialektik ziddiyatli murakkab jarayon. Bilish
 • bosqichlari. Sensualizm. Ratsionalizm.
 • 3.Bilishda ijod, intuitsiyaning o`rni.
 • 4.Falsafada haqiqat muammosi
 • 5.Ilmiy bilish. Uning o`ziga xos tomonlari. Ilmiy bilish darajalari.
 • Empirik bilish, nazariy bilish.
 • Adabiyotlar:
 • 1.“Falsafa” M.Ahmedova T-2006. 305-332-bet.
 • 2.”Falsafa asoslari” NMIU T-2005. 227-228, 234-240, 258-261-b.
 • 3. Ib.Karimov, M.Rustamova ”Falsafa fani tarixi va nazariyasi”, T., 2007,
 • 184-187-betlar.
 • 4. K. Tulenova, I. Karimov, S. Valiyeva, M. Tillavoldiyeva. Falsafaning
 • umumnazariy masalalari. – T., 2012 yil, 62-75-betlar
 • 5. J.Tulenov “Dialektika nazariyasi” T., “O”zbekiston” 2001yil
 • 170-200-betlar.
 • 6.”Bilish falsafasi” T-2005yil. 113-142, 238-248-bet.
 • 7. Falsafa. E. Yusupov taxriri ostida. T., “Sharq”,
 • 1999 yil, 401-445-betlar
 • 8. Falsafa. Ensiklopedik lug`at. T., 2010.

Tayanch tushunchalar:

 • Tayanch tushunchalar:
 • bilish
 • xissiy bilish
 • mantiqiy bilish
 • gnostisizm
 • agnostisizm
 • sensualizm
 • ratsionalizm
 • skentisizm
 • empirizm
 • empirik bilish
 • nazariy bilish
 • haqiqat
 • ilmiy bilish
 • Ob’yektiv haqiqat
 • absolyut (mutlaq) haqiqat
 • nisbiy haqiqat
 • konkret (real) haqiqat
 • abstrakt haqiqat
 • ijod
 • intuitsiya

1-chizma.

 • 1-chizma.
 • Bilish
 • Bilish - olamning inson ongida aks etish jarayoni
 • Bilish nazariyasi (gnoseologiya) bilishning mohiyati, qonuniyatlari to`g`risidagi ta'limot
 • Bilish nazariyasining mohiyati:
 • 1. Ob'ektiv olam inson ongi, xohish irodasiga bog`liq bo`lmagan holda mavjud. Ayni vaqtda obyektiv
 • olam inson bilimlarining manbai.
 • 2. Inson o`z ongi bilan olam va uning rivojlanishi qonunlarini bila oladi.

2-chizma.

 • 2-chizma.
 • Bilish muammosining falsafada qo`yilishi.
 • Demokrit - yunon faylasufi (tax mil.avv. 460-370-yillar)
 • Olamni bilish va haqiqatga erishish mumkin.
 • Aristotel – yunon faylasufi (mil.avv. 384-322-yillar)
 • Tabiat – bilish va his qilish manbai. Sezgi –ayrim narsalarni his etadi, tafakkur narsalarning umumiy tomonlarini idrok etadi.
 • Abu Nasr Forobiy (873-950-yillar)
 • Inson barcha bilimlarni tashqi olamdan oladi, u sezgi, idrok, xotira, mantiqiy tafakkur orqali voqelikni biladi.
 • Frensis Bekon – ingliz faylasufi (1561-1626-yillar)
 • Olamni bilish mumkin. Bilish sezgidan boshlanadi. Bilish manbai – tajriba. Olim organon “Yangi organon” asarida bilishning induktiv metodini ishlab chiqqan.
 • Rene Dekart – fransuz faylasufi (1596-1650-yillar)
 • Bilishning birdan-bir manbai – tafakkur. Olim bilishda ratsionalizm g`oyasini ilgari surgan.

2-chizma.

 • 2-chizma.
 • Bilish muammosining falsafada qo`yilishi.
 • Jon Lokk – ingiliz faylasufi (1632-1704)
 • Sensumizm ta’limoti asoschisi bilimning
 • David Yum – ingliz faylasufi (1711-1776-yillar)
 • Inson real voqelikni bila olmaydi. U faqat o`z sezgilarini bila oladi.
 • Jorj Berkli – ingiliz faylasufi (1685-1753)
 • Barcha narsalar sezgilarmajmuasidan iborat. Ular obektiv dunyoning mavjudligini inkor etadilar.
 • Immanuil Kant – nemis faylasufi, tabatshunos olim (1724-1804-yillar)
 • U inson bilishi mumkin bo`lgan hodisalar olamini “narsa biz uchun” deb nomlaydi. “Narsa o`zida”ni inson bila olmaydi, deb hisoblaydi.
 • Vilgelm Gegel – nemis mumtoz falsafasining yirik vakili (1770-1831)
 • Olamni dialektik anglash metodini ishlab chiqdi, olam taraqqiyotining ziddiyatli jarayon ekanligini asoslab berdi.

3-chizma

 • Xissiy bilish (jonli mushohada);
 • narsa-voqea, hodisalarning inson ongida bevosita aks etish jarayoni
 • Xissiy bilish shakllari:
 • sezgi
 • idrok
 • tasasvvur
 • Aqliy (mantiqiy) bilish – narsa, hodisalar mohiyati, aloqa munosabat-lari ni bilish
 • Aqliy (mantiqiy) bilish shakllari:
 • tushuncha
 • hukm (mushohada)
 • xulosa
 • Intuitiv bilish – g`ayrishuuriy bilish, to`satdan bilish.

4-chima

 • 4-chima
 • Bilish tarkibi
 • Bilish subyekti (bilish harakatining sohibi, shaxs)
 • Bilish obyekti (subyektning bilish faoliyati yo`naltirilgan narsa, hodisa, jarayon)
 • Bilim (bilish natijasi)

5-chizma

 • 5-chizma
 • Bilish – insonning olamga faol munosabati.
 • Faoliyatni
 • rejalashtirish
 • va amalga
 • oshirish
 • Olamni va
 • o`z – o`zini
 • anglash.
 • Bilish natijasi bilim. Bilim 3 shaklda namoyon bo`ladi:
 • - faoliyat ko`nikmasi
 • - axborot
 • - bilim, ilmiy-nazariy bilim.
 • Gnoseologiyada xaqiqat muammosi
 • Haqiqat – bilishning bosh maqsadi
 • Haqiqat – olamdagi narsa va hodisalarning inson ongida to`g`ri aks etishi, bilimlarimizning obyektiv
 • reallikka mos kelishi
 • Haqiqatning shakllari :
 • - obyektiv haqiqat
 • absolyut (mutlaq) va nisbiy haqiqatlar
 • konkret va abstrakt haqiqat
 • 6-chizma

7-chizma

 • 7-chizma
 • Bilish. Ilmiy bilish.
 • Insonning olam haqidagi bilimlari
 • 2 ko`rinishda namoyon bo`ladi:
 • Oddiy, kundalik bilim;
 • Ilmiy, nazariy bilim.
 • Bilish – olam,undagi narsa va hodisalarni,
 • ularning xossa, xususiyatlari va
 • munosabatarini anglash.
 • Ilmiy bilimlar olamdagi narsa va hodisalarni
 • maxsus faoliyat orqali chuqur, atroflicha
 • o`rganish yordamida hosil qilinadi.

8-chizma

 • 8-chizma
 • Ilmiy bilishning o`ziga xos xususiyatlari:
 • Ilmiy bilish – obektga yo’naltirilgan, Ilmiy bilish obektga yo’naltirilgan uzluksiz kechadigan murakkab jarayon, inson ma’naviy faoliyatining oliy ko’rinishi.
 • Ilmiy bilish insondan maxsus tayyorgarlikni talab
 • qiladi va u inson ma’naviy faoliyatining eng
 • murakkab ko`rinishi –ilmiy tadqiqot faoliyati
 • hisoblanadi.
 • Ilmiy bilish natijalari –ilmiy bilim deb yuritiladi
 • va u fanlar mazmunini tashkil qiladi.
 • Ilmiy bilish jarayoni murakkab tarkibiga ega:
 • Ilmiy bilish subyekti;
 • Ilmiy biish obyekti;
 • Ilmiy bilish metodlari;
 • Ilmiy bilish shakllari.

9-chizma

 • 9-chizma
 • Ilmiy bilish darajalari.
 • Empirik bilish – ilmiy
 • bilishning quyi, narsa
 • hodisalarni
 • darajasi narsa
 • hodisalarni tasvirlaydi.
 • Empirik
 • bilish metodlari:
 • kuzatish, tajriba,
 • tasvirlash o`lchash va
 • Hokazo.
 • Nazariy bilish – ilmiy
 • biishning yuqori
 • darajasi, narsalar
 • mohiyatini tushuntiradi.
 • Nazariy biish
 • metodlari: tarixiylik
 • va mantiqiylik,
 • konkretlik va abstraktlik
 • modellashtirish va hokazo.

Ilmiy bilish shakillari.

 • Ilmiy bilish shakllari:
 • ilmiy dalil;
 • ilmiy muammo;
 • ilmiy taxmin;
 • ilmiy qonun;
 • ilmiy nazariya;
 • ilmiy kashfiyot;
 • ilmiy bashorat.
 • 10-chizma


Download 4.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling