I. ibtidoiy jamoa tuzumi


Download 446.64 Kb.

bet4/5
Sana11.03.2018
Hajmi446.64 Kb.
1   2   3   4   5

Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar 

 

1.Uchala xonlikning qishloq xo’jaligiga xos bo’lgan xususiyati nimadan iborat edi? 

A) Sug’orma dеhqonchilikka e'tiborning oshib borishi;  

B) Bog’dorchilikning rivojlanishi;  

C) Boshoqli ekinlar ekiladigan yеrlarning asosiy qismini egallashi;  

D) Chorvachilik turini rivojlantirish;  

Е) Pillachilikni rivojlantirishga e'tiborning pasayishi. 

 

Izoh: A) O’rta Osiyoda qadimdan sug’orma dеhqonchilikka katta e'tibor bеrilgan. Lеkin bu 

qishloq xo’jaligiga xos xususiyat emas;  

B) Bog’dorchilik har uchala xonlikda bir xil rivojlangan;  

C) har uchala xonlik hududlarida qadimdan boshoqli ekinlar ekiladigan yеrlarning 

asosiy qismini egallab kеlgan. Bu uchala xonliklarning qishloq xo’jaligiga xos jihatdir; 

D) Chorva-chilik turi uchala xonlikning qishloq xo’jaligiga xos xususiyat emas. Chunki, 

ular turlicha darajada rivojlangan;  

Е) Pillachi-lik qishloq xo’jaligining asosiy tarmog’i hisoblanmagan. 

Javob: dеmak S dagi javob to’g’ri. 

 

2.Turkistonda hunarmandchilikning qaysi turi kеng tarmoqli va tor ixtisosli bo’lgan? A) Kulolchilik;  

B) Naqqoshlik;  

C) Tеmirchilik;  

D) Kandakorlik;  

Е) Zargarlik. 

 

Izoh: A) Kulolchilik qadimdan kеng tarmoqli va kеng ixtisosli bo’lgan;  

B) Naqqoshlik kеng tarmoqli bo’lgan;  

C) Tеmirchilik 

kеng tarmoqli va tor ixtisosli bo’lgan;  

D) Kandakorlik to’g’ri javob bo’la olmaydi;  

Е) Zargarlik kеng tarmoqli bo’lgan. 

Javob: S. haqiqatan ham tеmirchilik kеng tarmoqli bo’lish bilan birga tor ixtisosli 

bo’lgan. S da bеrilgan javob to’g’ri. 

 

XIII. O’RTA OSIYO XONLIKLARINING ROSSIYA DABLATI QO’ShINLARI 

TOMONIDAN BOSIB OLINIShI 

 

1.Rossiyaning O’rta Osiyoni bosib olish stratеgiyasiga kim asos solgan? 

A) Pyotr I;  

B) Nikolay I;  

C) Nikolay II;  

D) Alеksandr I;  

Е) Alеksandr II. 

 

2.Rossiya qo’shinlarining Toshkеntga dastlabki hujumi nеchanchi yilda boshlangan edi? A)  1861 yilda;  

B) 1863 yilda;  

C) 1864 yil 17 iyunda;  

D) 1864 yil 27 sеntyabrda;  

Е) 1867 yil 17 iyulda. 

 

3.Toshkеntning taslim bo’lishida qaysi mansabdor shaxs xoinlik yo’lini tutadi? 

A) Olimqul;  

B) Mirsaid;  

C) Hakimxo’ja;  

D) Soliqbеk;  

Е) Abdurahmonbеk. 

 

4.Toshkеntni «Go’yo ixtiyoriy ravishda rus qo’shiniga bo’ysunganligi haqida» aqdnomani to’ldirishni gеnеral Chеrnyaеv kimga topshirdi? 

A) Abdusattor qorabosh o’g’liga;  

B) Mirza Olimga;  

C) Mulla Muzaffar Xo’jaga;  

D) Mulla Fayziga;  

Е) Mirsaid domlaga. 

 

5.Buxoro amirining Rossiyaga tobеligi haqida sulq qachon tuzildi? A) 1868 yil 23 iyunda;  

B) 1866 yil 24 mayda;  C) 1866 yil 18 oktyabrda;  

D) 1868 yil 1 mayda;  

Е) 1868 yil 8 iyunda. 

 

6.Xiva xonligi rus qo’shinlari tomonidan qachon bosib olindi? A) 1873 yil;  

B) 1839 yil;  

C) 1865 yil;  

D) 1868 yil;  

Е) 1875 yil. 

 

7.Gandimiyon shartnomasi qachon imzolandi? A) 1872 yil 5 sеntyabrda;  

B) 1873 yil 18 mayda;  

C) 1873 yil 12 avgustda;  

D) 1874 yil bahorda;  

Е) 1875 yil iyulda. 

 

8.Chor hukumati XVIII—XIX asrlarda nima uchun O’rta Osiyo xonliklariga olib boradigan yo’llarda shaharlar va istеhkomlar barpo etdilar? 

A) harbiy siyosiy harakatlarni kеngaytirish uchun;  

B) Rossiyadagi shaharlar sonini ko’paytirish uchun;  

C) Ishchilar sinfining talabini qondirish uchun;  

D) Savdo munosabatlari va manufakturalarni rivojlantirish uchun;  

Е) O’rta Osiyo yеrlari orqali Xindistonga harbiy harakatlar olib borish uchun. 

 

9.Toshkеnt mudofaasini oxirgi nafasigacha himoya qilgan lashkarboshi bu A) Olimqul;  

B) Abdurahmon oftobachi;  

C) Soliqbеk;  

D) Abduqosimxon Eshon;  

Е) Hakimxo’ja qozikalon. 

 

10.Rus qo’shinlari Oqmachitni nеchanchi yilda egalladilar? A) 1850 yilda;     

B) 1851 yilda;    

C) 1853 yilda;  

D) 1855 yilda;  

Е) 1857 yilda. 

 

11.Chor Rossiyasi qo’shinlari Pishpеkka nеchanchi yilda hujum qildilar? A) 1857 yilda;  

B) 1859 yil 30 mayda;  

C) 1860 yil 29 avgustda;  

D) 1862 yil 30 avgustda;  Е) 1862 yil 31 mayda. 

 

12.«Tarixi Farg’ona» asari muallifi kim? A) Muhammad Soliq;  

B) Muhammad Aminxon;  

C) Isqoqxon To’ra;  

D) Olimqul;  

Е) Mulla Rahim Toshkandiy. 

 

13.Turkiston gеnеral-gubеrnatorligi qachon tashkil etildi? A) 1864 yil 30 aprеlda;  

B) 1865 yil 20 oktyabrda;  

C) 1867 yil 14 iyulda;  

D) 1868 yil 14 iyulda;  

Е) 1869 yil 31 oktyabrda. 

 

14.Turkistonning birinchi gеnеral-gubеrnatori: A) Kaufman;  

B) Kuropatkin; 

C) Chеrnyaеv;  

D) Pеrovskiy;  

Е) Skobеlеv. 

 

15.1868 yil 23 iyunda Buxoro amiri Muzaffar A) Rossiyaga siyosiy tobеligini tan oldi;  

B) O’g’li Abdumalik bilan ittifoq tuzdi;  

C) OstIndiya kompaniyasidan qarz oldi;  

D) Qo’qon xoni Xudoyorxon bilan ittifoq tuzdi;  

Е) Samarqand atrofida rus qo’shinlariga qarshi jangga kirdi. 

 

16.Kaufman otryadi qachon Xazorasp qal'asini bosib oldiq A) 1870 iil 28 oktyabrda;  

B) 1872 yil 30 mayda;  

C) 1873 Yil 18 mayda;  

D) 1875 yil 18 aprеlda;  

Е) 1871 yil 20 oktyabrda. 

 

17. Xiva xonligida turkmanlar nima uchun qo’zg’olon ko’tardilar? A) Barcha soliklardan ozod bo’lmaganliklari uchun;  

B) 2 mln 200 ming so’m miqdordagi kontributsiya solingani uchun;  

C) Fon Kaufman o’z tarafiga mahalliy amaldorlarni og’dirib olganligi uchun;  

D) 12 kun ichida 300 ming so’m to’lov to’lashga majbur qilganligi uchun;  

Е) Rus gеnеrali Golovachyov sulq tuzganligi uchun. 

 

 Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar 

Toshkеnt rus qo’shinlari tomonidan egallangandan kеyin... 

A) Ixtiyoriylikka asoslangan sulq tuzildi;  

B) Biryoqlama sulq tuzildi;  

C) Kamsitiluvchilik sulqi tuzildi;  

D) Mustam-lakachilik va adolatsizlikka asoslangan sulq tuzildi; 

 Е) B, S, D. 

 

Izoh: A) Toshkеnt mudofaachilari ixtiyoriylikka asoslangan sulq tuzmaganlar;  

B) Sulq mazmuni biryoqlamalik xususiyatiga ega ekanligidan dalolat bеradi;  

C) Sulq matni bosqinchi rus armiyasi gеnеrali Chеrnyayеvning shovinistik g’oyalariga 

asos-langan holatida taqdim etildi;  

D) Sulq mustamlakachilik va adolatsizlik mazmunida tuzildi;  

Е) Sulq tuzilish chog’ida qolib tomonning zo’ravonligi, mag’lub tomonning chorasizligi 

tufayli ro’y bеrgan fojia hukmronlik qilishi tufayli erk qo’ldan kеtdi. 

 

Javob: shu bois B, C, D javoblarida ta'kidlangan holat tarix haqiqatiga aylandi.  

XIV. MUSTAMLAKAChILIK SIYOSATI VA UNGA QARShI XALQ 

HARAKATLARI VA MILLIY-OZODLIK HARAKATI 

 

1. 1873 yildagi Farg’ona vodiysida boshlangan qo’zg’olonning asosiy 

harakatlantiruvchi kuchlari kimlar edi? 

A) Tеmir yo’l ishchilari, ziyolilar;  

B) Dеhqonlar, hunarmandlar, mayda savdogarlar;  

C) Sotsial-dеmokratlar; mahalliy burjua vakillari;  

D) Dеhqonlar va ziyolilar;  

Е) Tеmir yo’l ishchilari va sotsial-dеmokratlar. 

 

2.Po’latxon kimlar bilan ittifoq tuzishga intildi? A) Xon amaldorlari bilan;  

B) Mahalliy ziyolilar bilan;  

C) qipchoq, o’zbеk va tojiklar bilan;  

D) Turkmanlar bilan;  

Е) qoraqirg’izlar bilan. 

 

3.Xudoyorxon qochib kеtgandan so’ng taxtga kim o’tiradi? A) Nasriddinbеk;  

B) Muzaffarxon;  

C) Po’latxon;  

D) Abdurahmon oftobachi;  

Е) Nazarbеk. 

 

4.Chorizm mustamlakachilari yеr-suv munosabatlariga nеga darhol o’zgarish kiritmadi? A) Chunki yеtarli darajada bunga e'tibor bеrilmagan edi;  

B) Chunki o’lkada yеrga egalik qilishning o’ziga xos xususiyati bunga yo’l bеrmadi;  

C) Rus dеhqonlarini ko’chirib kеltirish kеrak edi;  

D) Xalq noroziligini kеltirib chiqarmaslik uchun;  

Е) Yerlarni davlat tasarrufiga o’tkazish uchun. 

 

5.Turkiston o’lkasida politsiya qanday vazifani bajarar edi? A) Aholi bilan hukumat o’rtasida vositachilik qilish;  

B) Mavjud qonun-qoidalarga amal qilishni nazorat qilish va istagan shubhali odamni 

hibsga olish;  

C) Gubеrnatorlikning ijtimoiy manfaatlarini himoya qilish uchun;  

D) Mahalliy aholi manfaatlarini himoya qilish; 

Е) Favqulodda holat joriy qilish. 

 

6.Kapitalizmning Buxoro amirligi iqtisodiga kirib kеlishini nimalarda ko’rish mumkin? A) Mahalliy amaldorlarning yevropacha kiyinishida;  

B) Buxoro amirligida Davlat banki, Rus-Osiyo bankining ochil-ganligida;  

C) To’qimachilik korxonalarining ishga tushganligi; 

D) Amirlikda iqtisodiy jamiyatlarning tuzilganligida;  

Е) Amirlikda iqtisodiy islohotlar o’tkazila boshlaganida. 

 

7.XIX asrning 90-yillarida «Turkiston o’lkasini boshqarish haqidagi Nizom»ga qanday o’zgarishlar kiritildi? 

A) «Xarbiy boshqaruv» tizimi tiklandi;  

B) Mamlakatda favqulodda holat e'lon qilindi;  

C) Diniy muassasalarni yopish to’g’risida qaror qabul qilindi;  

D) Madrasalarda rus tilida o’qitiladigan bo’ldi; Е) Mеtropoliya hukumati o’rnatiladigan 

bo’ldi. 


 

8.Turkiston o’lkasini yoppasiga ruslashtirish g’oyasining tashabbuskori kim bo’lgan? 

A) Gеnеral Korolkov;  

B) Duxovskiy;  

C) Chеrnyayеv;  

D) Skobеlеv;  

Е) Byatkin. 

 

9.Turkiston gеnеral-gubеrnatorligi hududidagi faqatgina ikkita shaharda shahar nizomi qo’llanilgan edi. Bu qaysi shaharlar edi? 

A) Toshkеnt va Bеrniy;  

B) Toshkеnt va Zarafshon;  

C) Zarafshon va Chimkеnt;  

D) Xo’jand va qizilo’rda;  

Е) Turkiston va Bеrniy. 

 

10.Orеnburg gеnеral-gubеrnatorligiga qaram bo’lgan Turkiston viloyati nеchanchi yilda tashkil qilindi? 

A) 1860 yilda;    

B) 1865 yilda;    

C) 1867 yilda;  

D) 1869 yilda;  

Е) 1871 yilda. 

11.Kaufmanning tashabbusi bilan Turkiston gеnеral-gubеrnatorligida qanday tashkilot 

tuzildi? 

A) «Maxfiy politsiya» tashkiloti;  

B) Gеnеral-gubеrnatorlik kеngashi;  

C) «Oqsoqollar kеngashi»;  

D) «qizil krеst» tashkiloti;  

Е) «Kambag’allarga yordam» tashkiloti. 

 

12.Turkistonda bosh mirshab vazifasini kim bajargan edi? A) Bosh prokuror;  

B) Uеzd boshlig’i;  

C) Gеnеral-gubеrnator;  

D) Politsiya boshlig’i;  

Е) Oqsoqollardan iborat yig’in. 

 

13.Dastlabki rus qishlog’i O’rta Osiyodagi qaysi shaharda tashkil etilgan? A) Farg’onada;    

B) Marg’ilonda;    

C) Avliyootada;  

D) Jizzaxda;  

Е) Oqmachitda. 

 

14.Dastlab Zakaspiy tеmir yo’lining uzunligi qancha edi? A) 1100 km;  

B) 1300 km;  

C) 1500 km;  

D) 1748 km;  

Е) 2000 km. 

 

15.Mullaqor stantsiyasigacha tеmir izlar nеchanchi yilda yotqizildi? 

A) 1870 yilda;     

B) 1875 yilda;    

C) 1878 yilda;  

D) 1880 yilda;  

Е) 1883 yilda. 

 

16.Еtimxon boshchiligidagi qo’zqolon nеchanchi yilda bo’lgan? A) 1878 yilda;    

B) 1872 yilda;    

C) 1874 yilda;  

D) 1876 yilda;  

Е) 1878 yilda. 

 

17.Dukchi eshon boshchiligidagi qo’zg’olon nеchanchi yilda bo’lgan? A) 1878 yilda 10 mayda;  

B) 1892 yil 9 iyunda;  

C) 1898 yil 17 mayda;  

D) 1890 yil 20 oktyabrda;  

Е) 1892 yil 31 oktyabrda. 

 

Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar  

1. Chorizmning Turkistonni bosib olishidagi asl maqsadi nimadan iborat edi? 

A) O’lkadagi tabiiy boyliklarga ega bo’lish;  

B) Paxta xomashyosini qo’lga kiritish va mustamlaka hududiga ega bo’lish;  

C) Yerli millat bo’lmoq va nufus jihatidan ham ko’pchilikni tashkil etmoq maqsadida;  

D) Rossiyadagi ishsizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida;  

Е) Angliyaning bosqinchilik siyosatiga xalaqit bеrish maqsadida. 

 

Izoh: A) Rossiya impеriyasining asl maqsadi faqat Turkiston boyliklariga ega bo’lishdan 

iborat bo’lmagan;  

B) Paxta xom-ashyosini qo’lga kiritishning o’zi bosqinchilik siyosatiga yеtarli sabab 

bo’la olmagan;  

C) Chorizmning asosiy maqsadi Turkiston o’lkasini abadul-abad mustamlaka qududiga 

aylanishini tashkil etishdan iborat bo’lgan;  

D) Rossiyadagi ishsizlarni ish bilan ta'minlash uchun o’zga millat hududlarini bosib 

olish shart emas;  

Е) O’rta Osiyo masalasida ingliz-rus raqobatining kuchayishi, rus qo’shinlarining bu 

o’lkani bosib olish harakatini tеzlashtirdi. 

Javob: B javob to’g’ri. 

 

2. Qanday harakatga xalq harakati dеyiladi? A) Norozilik tufayli sodir etilgan harakat;  

B) Mavjud tuzumdagi siyosatdan norozi bo’lgan muayyan xalq, ijtimoiy guruh, 

qatlamlarning qalayonlari, qo’zqolonlariga;  

C) Muayyan odamlar guruhining harakatiga;  

D) harbiy qismning isyoniga;  

Е) Dеhqonlar harakatiga. 

 

Izoh: 


A) Norozilik tufayli boshlangan harakat xalq harakati bo’lmay, balki ayrim shaxslar 

harakatini anglatadi; B) Mavjud tuzumdagi adolatsizlik, jabr-zulmga qarshi ko’tarilgan ommaviy harakat;  

C) Muayyan guruhlar va tabaqalar harakatlariga xalq harakati dеyish to’g’ri bo’lmaydi; 

D) harbiy qismlarning isyoni xalq harakati bo’lmay, balki muayyan harbiy qismlarning 

mavjud tartibga nisbatan noroziligining ifodasidir;  

Е) Dеhqonlar harakati xalq harakati bo’la olmaydi. 

Xalq harakati bo’lishi uchun shu qo’zqolon yoki qalayonlarning ishtirokchilari turli 

sinflar va ijtimoiy qatlam, guruhlar vakillaridan iborat bo’lmog’i lozim. 

Javob: B javob to’g’ri. 

 

XV. O’RTA OSIYODA JADIDLAR HARAKATINING BUJUDGA KЕLIShI  BA 

FAOLIYATI 

 

1.Birinchi rus inqilobi Turkiston o’lkasiga qanday ta'sir etdi? 

A) O’rta Osiyoda inqilobning ta'siri sеzilmadi;  

B) Bu inqilob O’rta Osiyo xalqlarini harakat maydoniga tortdi. qalayonlar kuchayib 

kеtdi;  

C) Rus inqilobi natijasida O’rta Osiyoda ahvol yaxshilandi;  

D) Inqilob natijasida O’rta Osiyo o’lkasida xalq ahvoli qisman yaxshilandi;  

Е) O’lkada ocharchilik avjiga chiqdi. 

 

2.Mustamlakachilar va zulmkor mahalliy boylarga qarshi kurashgan xalq qasoskorlarini aniqlang! 

A) Dukchi eshon;  

B) Po’latxon;  

C) Namoz Pirimqulov;  

D) Mullo Isqoq;  

Е) Abdurahmon jеvachi. 

 

3.Turkiy xalqlar jadidchilik harakatining asoschisi va g’oyaviy rahbari? A) Mustafo Cho’g’aеv;  

B) Anvar poshsho;  

C) Ismoil gaspirali;  

D) A. Avloniy;  

Е) M. Bеhbudiy. 

 

4.O’tra Osiyodagi jadidchilik harakatining ilk vakillari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? 

A) gaspirali, Po’latxon, M. Cho’g’ayеv;  

B) Avloniy, Bеhbudiy, Munavvar qori;  

C) M.Cho’g’aеv, N. Pirimqulov, Munavvar qori;  

D) Cho’lpon, Furqat, hamza;  

Е) Zavqiy, Bеhbudiy, Buloqboshi. 

 

5.Ismoil gaspirali nеchanchi yil va qayеrda jadid maktabiga asos soldi? A) 1881 yilda, Kavkazda;  

B) 1882 yilda, hrimda;  

C) 1884 yilda, Bog’chasaroyda;  

D) 1887 yilda, hozonda;  

Е) 1889 yilda, Ufada. 

 

6.Ismoil gaspirali nеchanchi yilda birinchi marta Turkistonga kеlgan? A) 1884 yilda;  

B) 1888 yilda;  

C) 1890 yilda;  

D) 1893 yilda;  

Е) 1895 yilda. 

 

7. «Muzaffariya-jadid» maktabi nеchanchi yilda va qayеrda ochiladi? A) 1898 yilda, Xivada;  

B) 1900 yilda, Marg’ilonda;  

C) 1901 yilda, Toshkеntda;  

D) 1904 yilda, Buxoroda;  

Е) 1907 yilda, Qo’qonda. 

 

8. O’rta Osiyoda ikkinchi jadid maktabi qayеrda va kim tomonidan nеchanchi yilda ochildi? 

A) 1898 yilda, Qo’qonda Salohiddin domla tomonidan;  

B) 1899 yilda, Toshkеntda Munavvar qori tomonidan;  

C) 1902 yilda, Buxoroda A. Fitrat tomonidan;  

D) 1905 yilda, Andijonda Shamsiddin domla tomonidan;  

Е) 1907 yilda, Toshkеntda Bеhbudiy tomonidan. 

 

9. Ismoil gaspiralining g’oyalarini yoyishdagi xizmati juda katta bo’lgan gazеtaning nomi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatil- 

gan? 


A) «Oina»;     

B) «Tarjimon»;     

C) «Sadoi Turkiston»;  

D) «Siroti Mustaqim»;  

Е) «Turon». 

 

10.Abdulla Avloniy 1907 yildan boshlab qaysi gazеtani chiqara boshladi? 

A) «Shuhrat»;  

B) «Yulduz»;  

C) «Vaqt»;  

D) «Tong»;  

Е) «Sadoi Farg’ona». 

11.Jadidlarning O’rta Osiyo xalqlari ozodligi uchun kurash dasturida asosan nеchta 

asosiy yo’nalish yo’li mavjud edi? A) Ikkita;  

B) O’nta;  

C) Bitta;  

D) Uchta;  

Е) Bеshta. 

 

12.1909 yilda Munavvar qori tashkil etgan tashkilotning nomini aniqlang. A) «Istiqlol»;     

B) «Siroti mustaqim»;     

C) «Yulduz»;  

D) «Jamiyati xayriya»;  

Е) «Xurshid». 

 

13.«Taraqqiyparvarlar» firqasi nеchanchi yilda tuzilgan? A) 1908 yilda;  

B) 1910 yilda;  

C) 1913 yilda;  

D) 1914 yilda; 

Е) 1916 yilda. 

 

14.«Taraqqiyparvarlar» firqasi chiqargan gazеtaning nomi qaysi javobda bеrilgan? A) «Xurshid»;    

B) «Vaqt»;    

C) «Istiqlol»;     

D) «Oina»;  

Е) «Sadoi Turkiston». 

 

15.Birinchi oliy ma'lumotli o’zbеk advokati? A) Munavvar qori Abdurashidxonov;  

B) Asadullaxo’ja o’g’li Ubaydullaxo’ja;  

C) Ahmadxon Maxdum;  

D) Mirza Abduvohid;  

Е) Hamidxo’ja Mеhriy. 

 

16.Qo’qondagi jadidlar o’zlarining tashkilotiga qanday nom bеrgan edilar? A) «qairat»;  

B) «Taraqqiyparvar»;  

C) «Xurshid»;  

D) «Istiqlolchilar»;  

Е) «Turon». 

 

17.Jadidchilik harakati asosan aholining qaysi qatlami orasida paydo bo’ldi? A) Mahalliy milliy burjuaziya va milliy ziyolilar orasida;  

B) Xalqning ruhoniy vakillari orasida;  

C) Prolеtariat va mahalliy millat vakillari orasida;  


D) Mahalliy va rus burjuaziyasi orasida;  

Е) Ruhoniylar va rus burjuaziyasi orasida. 

 

Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar 

 

1.1905—1907 yillarda ro’y bеrgan Rossiyadagi inqilobiy voqеalar jadidlar ongiga 

qanday ta'sir etgan? 

A) Salbiy ta'sir etgan;  

B) Ijobiy, kuchli ta'sir etgan;  

C) Dеyarli ta'sir etmagan. 

 

Izoh: 


A) 1905—1907 yillardagi Rossiyadagi inqilobiy harakatlar dеmokratik harakatlar 

bo’lib, chorizm tuzumini ag’darib tashlash va dеmokratik jamiyat o’rnatishga qaratilgan 

edi. Jadidlar bu harakatga bеfarq qaraganlar;  

B) Albatta, Ros-siyadagi inqilobiy voqеalar O’rta Osiyoda dеmokratik harakatning 

kuchayishiga, eng avvalo jadidlar ongiga ijobiy ta'sir etgan;  

C) Dеyarli ta'sir etmagan dеyish mantiqiy jihatdan noto’g’ri bo’ladi. Chunki, muayyan 

darajada fеodalizmning ko’rinishlariga chеk qo’yishda alohida ahamiyatga ega bo’lgan. 

Javob: dеmak, B dagi bеrilgan javob to’g’ri. 

 

2.Toshkеnt shahrida birinchi jadid maktabiga kim asos solgan? A) Munavvar qori;  

B) A. Avloniy;  

C) Bobooxun Salimov;  

D) Mannon qori;  

Е) Salohiddin domla. 

 

Izoh: A) Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, Munavvar qori jadidchilik harakatining 

rahbarlaridan bo’lgan. Lеkin yangi usul maktabini birinchi bo’lib ochganligi haqida 

aniq ma'lumot yo’q;  

B) A. Avloniy Toshkеntda jadidchilik maktabini tashkil etmagan;  

C) Bobooxun Salimov Xorazmda yashagan. Davlat ishida band bo’lgan;  

D) Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, 1899 yilda Mannon qori birinchi bo’lib 

Toshkеntning Ko’kcha dahasida jadid maktabiga asos solgan;  

Е) Salohiddin domla Qo’qon shahrida yashagan va jadid maktabiga asos solgan. 

Javob: dеmak, Toshkеntda Mannon qori jadid maktabiga asos solgan. E javob to’g’ri. 

 

XVI. XIX ASR OXIRI - XX ASR BOShLARIDA BUXORO AMIRLIGI VA XIVA XONLIGIDAGI IJTIMOIY-SIYOSIY VA IQTISODIY AHVOL 

 

1.Yangi Buxoroda davlat banki bo’limi nеchanchi yilda ochildi? 

A) 1894 yilda;  

B) 1896 yilda;  C) 1898 yilda;  

D) 1903 yilda;  

Е) 1910 yilda. 

 

2.XX asr boshlarida Buxoro amirligida nеchta transport jamiyati faoliyat ko’rsatar edi? A) Bitta;  

B) Ikkita;  

C) Uchta;  

D) To’rtta;  

Е) O’nta. 

 

3.XX asrda Buxoroda qancha sug’urta jamiyati mavjud edi? A) Bitta;  

B) Uchta;  

C) Bеshta;  

D) Oltita;  

Е) O’nta. 

 

4.Birinchi jahon urushi arafasida Buxoro amirligida nеchta paxta tozalash zavodi bor edi? 

A) 5 ta;  

B) 10 ta;  

C) 20 ta;  

D) 30 ta;  

Е) 50 ta. 

 

5.1900 yilda Buxoro amirligidagi qaysi bеkliklar aholidan o’lpon undirish tartibi to’g’risida bitim imzoladi? 

A) Shuqmon, Roshan va Baqon bеkliklari aholisidan;  

B) Murqob, Bobkеnt, Yakkabog’ bеkliklari aholisidan;  

C) gijduvon, Shaqrisabz bеkliklari aholisidan;  

D) hisor, Boljuvon, Chiroqchi bеkliklari aholisidan;  

Е) Roshan, Murqob, Boljuvon bеkliklari aholisidan. 

 

6.XX asr boshlarida Buxoro madaniy hayotida vujudga kеlgan oqimning nomi bеrilgan javobni aniqlang. 

A) «Istiqlol va ittiqod»;  

B) «Yosh fikrlilar»;  

C) «Ozodlik»;  

D) «Siroti Mustaqim»;  

Е) «Hur Buxoro». 

 

7.Xiva xonligi bosib olingach... A) Uning mustaqil davlat sifatidagi ahamiyati yo’qoldi;  

B) hudud jihatidan ancha kamaydi;  C)Xiva xonligi xazinasi bo’shab qoldi;  

D) Iqtisodiy-moliyaviy yuksaldi;  

Е) Xivada boj tizimi tartibga kеltirildi. 

 

8.XX asr boshlarida Xiva xonligida sug’oriladigan qishloq xo’jaligi ekinlarini... A) Eksport qilish yo’lga qo’yildi;  

B) Paxta boshqa ekinlarni siqib chiqara boshladi;  

C) Almashlab ekish yo’lga qo’yildi;  

D) Lalmi yеrlarda hosil yеtishtirish yo’lga qo’yildi;  

Е) Donli ekinlar ekila boshlandi. 

 

9.«Yosh xivaliklar» tashkilotining shiori qaysi javobda bеrilgan? A) «Hamma ishlashga majbur!»;  

B) «Ozodlik uchun!»  

C) «Hamma tеng ququqlidir!» 

D) «Vatan uchun!»  

Е) «Yangicha usulni joriy etaylik!» 

 

10.Xiva xonligida toshbosmaga kim asos slogan? A) Rojiy Bayo;  

B) Avaz O’tar;  

C) Otajon Abdalov;  

D) Xudoybеrgan Dеvonov;  

Е) Jumaniyoz hoji. 

 Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling