II. sillabus. “Matematika” fanining


Download 133.32 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.02.2018
Hajmi133.32 Kb.

II. SILLABUS. 

“MATEMATIKA” fanining 

2016-2017 o‘quv yili uchun mo‘ljallangan 

SILLABUSI 

OTMning nomi  

va joylashgan 

manzili: 

Toshkent farmatsevtika instituti 

Oybek, 45 

Kafedra: 

 

Fizika, matematika va axborot texnologiyalari 

2 o‘quv binosi 4 qavat Ta’lim sohasi va 

yo‘nalishi: 

 

510000 – Sog‘liqni 

saqlash 


5320500  Biotexnologiya (Farmatsevtik biotexnologiya) 

5510600  Sanoat farmatsiyasi (Dori vositalari)  

5510600  Sanoat farmatsiyasi (Farmasevtik                                                      

                biotexnologiya) 

5510600  Sanoat farmatsiyasi (Kosmesevtika) 

5310901  Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot  

                sifati  menejmenti (dori vositalari)

 

Fanni (kursni) olib boradigan 

o‘qituvchi 

to‘g‘risida 

ma’lumot:  

Abdurahmonov 

Bahrom 

Alisherovich katta o’qituvchi, 

f.-m.f.n. 

 

mirmoh@mail.ru  

bakhromjon1@rambler.ru

  

Samigova Nodira 

Xamidullayevna 

katta o’qituvchi 

Sunatova 

Dilfuza 

Abatovna 

katta o’qituvchi 

Temirova Barno 

Erkinovna 

o’qituvchi Dars vaqti va joyi: 

 

Dars jadvali asosida 

kafedrada  Kursning 

Davomiyligi: 

1 kurs I/II semestr Individual grafik 

asosida ishlash 

vaqti:  

Chorshanba va juma kunlari 13.30 dan 15.00 gacha 

 

Fanga ajratilgan 

Auditoriya soatlari (har bir semestrda) 

Mustaqil 

74 


soatlar 

Ma’ruza 

36 

Amaliyot 

72 

Laboratoriya 

mashg‘ulotlari ta’lim 

Fanning boshqa 

fanlar bilan 

bog‘liq-ligi 

(prerekvizitlar): 

–kimyo, fizika fanlaridan olgan bilimlariga asoslanadi. (postrekvizitlar): 

Ushbu fan barcha tabiiy va mutaxassislik fanlarni o‘zlashtirish uchun asos 

bo‘ladi 

   


4. O‘quv fanining prerekvizitlari: 

Matematika fanini o„zlashtirishda talabalar umumilmiy va umumkasbiy hamda 

boshqa  fanlardan  o„zlashtirgan  bilimlariga  asoslanadilar.  Bunda  zamonaviy 

texnologiyalar va mutaxassislik (“Biotexnologiya”, “kimyo”) kafedralari bilan uzviy   

bog„liqlikni va uzluksizlikni ta‟minlash muhim hisoblanadi.  

5. O‘quv fanining tavsifi: 

5.1.  Matematika  barcha  hisob-kitoblar  negizini  tashkil  etadi.  Bo`lg`usi 

dorishunoslar  hisob-kitobdan  tashqari  kechayotgan  kasallikni  holatini  ham 

mukammal bilishlari talab etiladi. Kasallikni yengil va og`ir turlari farqlanib, har bir 

holat uchun o`zgacha davo choralari belgilanadi. Kasallikni holatini matematikaning 

funksiya  va  uni  hosila  yordamida  to`liq  tekshirish  mavzulari  yordamida  kasallikni 

kechishini  taxmin  qilsa  bo`ladi.  Bunda  kasallik  holatiga  qarab,  zo`riqishi  yoki 

qaytishiga  qarab  kerakli  dori  darmonlar  buyuriladi.  Har  bir  dorini  foyda,  shu  bilan 

birga boshqa organlarga  zararini inobatga olsak, kasallikni kechishini o`rganish dori 

dozalarini  to`g`ri  belgilashga  olib  keladi.  Differentsial  tenglamalar  yordamida  esa 

turli  kasallik  holatiga  ko`ra  dori  miqdorini  erish  tezligini  nazorat  qilish  imkoni 

tug`iladi.  Matematik  statistikaning  mavzulari  orqali  talabalar  tayyor  dorilarni 

standartga  mos  ekanligini  tekshirishlari  va  yangi  dorilarni  matematik  tahlil  qilish 

usullarini o`rganadilar. 

5.2.  Fanni  o„qitishdan  maqsad  –  talabalarda  matеmatik  tafakkurni 

rivojlantirish, 

ishlab 

chiqarish jarayoni, 

jumladan, 

dorishunoslikka 

oid 


tadqiqotlarning  nazariy  va  amaliy  masalalarini  yеchish  bo`yicha  yеtarli  matеmatik 

bilimga  ega  bo„lish,  ulardan  foydalana  olish  va  ularni  qo„llay  bilish  ko`nikma  va 

malakalarini hosil qilishdan iborat. 

5.3.  Fanning  vazifasi  –  Matеmatika  fanini  o‟rganishdan  maqsad  tabiatdagi 

kuzatilayotgan  jarayonlarning  o‟zaro  bir-biriga  ta'sirini  funksiya  tushunchasi  orqali 

bеrishdir. Yana  matеmatikaning hisoblash usullaridan foydalanib, biologiya, kimyo, 

farmatsiya va fizika fanlarida uchraydigan masalalarni matеmatik modеlini tuzish va 

olingan tеnglama yoki ayniyatga qarab o‟zgaruvchilar orasidagi bog‟lanishni ochish 

va uning grafikasi orqali bizni qiziqtirgan  omillar  va natijalar o‟zgarishini shaklda 

aniq  tasavvur  etishdan  iboratdir.  Buning  uchun  talabalarga  chiziqli  va  vеktorlar 

algеbrasi, analitik geomеtriya, limitlar nazariyasi, diffеrеntsial hisob, intеgral hisob, 

diffеrеntsial  tеnglamalar,  kombinatorika  elеmеntlari  va  ehtimollar  nazariyasi 

asoslarini  chuqur  o‟rgatish  hamda  ularda  zarur  bo‟lgan  matеmatika  asoslarining 


ko‟nikmalarini  hosil  qilish,  matеmatika  va  uning  tadbiqi  haqidagi  adabiyotlardan 

mustaqil  foydalanish,  kimyoviy  masalalarni  matеmatik  nuqtai  nazardan  tеkshirishni 

ishlab chiqish va bu masalalarni matеmatik modеllashtirishni o‟rgatishdan iboratdir. 

5.4. O„quv fanining mazmuni: Chiziqli algebra va analitik geometriya  

Ikkinchi  va  uchinchi  tartibli  determinantlar.  Determinantning  xossalari.  Yuqori 

tartibli  determinantlarni  hisoblash.  Matritsa  va  ular  ustida  amallar.  Teskari  matritsa. 

Matritsaning rangi. LU faktorizasiyasi va uning tatbiqi.Chiziqli algebraik tenglamalar 

sistemasi.  Kramer  formulalari.  Chiziqli  tenglamalar  sistemasini  matritsalar  orqali 

ifodalash  va  yechish.  Gauss  usuli.  Bir  jinsli  chiziqli  tenglamalar  sistemasi.  Dekart 

koordinatalari  sistemasi.  Sonning  geometrik  tasviri.  Nuqtaning  koordinatalari.  Ikki 

nuqta orasidagi  masofa.Kecmani berilgan nisbatda bo„lish. Qutb, silindrik va sferik 

koordinatalar  sistemalari.  Koordinatalarni  almashtirish.  Vektor,  ular  ustida  chiziqli 

amallar.  Vektorlarning  chiziqli  bog„liqligi,  bazis.  Vektorning  o„qdagi  proeksyasi. 

Dekart koordinatalar sistemasida vektorlar. Ikki vektorning skalyar ko„paytmasi. Ikki 

vektorning  vektor  ko„paytmasi.  Uch  vektorning  aralash  ko„paytmasi.  Tekislikdagi 

chiziq.  Tekislikdagi  to„g„ri  chiziq  tenglamalari.  Ikki  to„g„ri  chiziqning  tekislikda 

o„zaro  joylashishi.  Nuqtadan  to„g„ri  chiziqgacha  bo„lgan  masofa.  Ikkinchi  tartibli 

chiziqlarning  umumiy  tenglamasi.  Aylana  va  ellips.  Giperbola.  Parabola.  Tekislik. 

Tekislik  tenglamalari.  Ikki  tekislikning  fazoda  o„zaro  joylashishi.  Nuqtadan 

tekislikkacha  bo„lgan  masofa.  Fazodagi  to„g„ri  chiziq.  Fazodagi  to„g„ri  chiziqning 

tenglamalari.  Ikki  to„g„ri  chiziqning  fazoda  o„zaro  joylashishi.  To„g„ri  chiziq  va 

tekislikning fazoda o„zaro joylashishi. Nuqtadan fazodagi to„g„ri chiziqgacha bo„lgan 

masofa.   Ikkinchi tartibli sirtlarning  umumiy   tenglamalari.   Sfera   va   ellipsoidlar.   

Giperboloidlar. Konus sirtlar. Paraboloidlar. Silindrik sirtlar. 

Matematik analiz I 

Matematik  mantiq  elementlari.  To„plam.  Haqiqiy  sonlar  to„plami.  Bir 

o„zgaruvchining  funksiyasi.  Asosiy  elementar  funksiyalar.  Teskari  funksiya. 

Murakkab  funksiya.  Elementar  funksiyalar  sinfi.  Sonli  ketma-ketliklar.  Cheksiz 

kichik 

va 


cheksiz 

katta 


ketma-ketliklar. 

Yaqinlashuvchi 

ketma-ketliklar. 

Funksiyaning  nuqtadagi  limiti.  Funksiyaning  cheksizlikdagi  limiti.  Limitlar  haqida 

asosiy  teoremalar.  Ajoyib  limitlar.  Cheksiz  kichik  funksiyalar.  Funksiyaning 

nuqtadagi  uzluksizligi.  Funksiyaning  uzilish  nuqtalari.  Kesmada  uzluksiz 

funksiyalarning  xossalari.  Hosilaning  ta'rifi.  Uning  gеomеtrik  va  mеxanik  ma'nosi. 

Hosila  olish  kеtma-kеtligi.  Asosiy  elеmеntar  funksiyalarning  hosilalari.    Murakkab, 

oshkormas,  teskari,  parametrik  ko`rinishda  berilgan  funksiyalarning  hosilasi. 

Funksiyaning  diffеrеnsiali.  Diffеrеnsialning  ta'rifi.  Diffеrеntsialni  taqribiy 

hisoblashga  tadbiqi.    Yuqori  tartibli  diffеrеntsiallar.  Funksiyani  hosila  yordamida 

tеkshirish. Funksiyaning o`suvchi va kamayuvchi bo`lishi. Funksiyaning ekstrеmum 

qiymati.    Farmasevtika  masalalarini  yechishda  hosilaning  qo`llanilishi.  Dasturiy 

paketlar yordamida hisoblash. Matematik analiz II 

Boshlang‟ich  funksiya  va  aniqmas  integral.  Aniqmas  integral  xossalari. 

O‟zgaruvchini  almashtirib  va  bo‟laklab  integrallash.  Aniq  integral.  Aniq  integral 

xossalari. Nyuton-Leybnits formulasi. Aniq integralning tadbiqlari.  Dasturiy paketlar 

yordamida  hisoblash.  Xosmas  intеgrallar.  Ularni  hisoblash  usullari.  Aniq  integralni 

taqribiy  hisoblash  usullari.  Dasturiy  paketlar  yordamida  hisoblash.  Ko‟p 

o‟zgaruvchili funksiya, aniqlanish sohasi, uzluksizligi,limiti, xususiy hosilalari, to‟la 

differensial.  Differensial  tenglamalarga  olib  keladigan  masalalar.  Differensial 

tenglama ta‟rifi, umumiy va xususiy yechim. Koshi masalasi. Turli dasturiy paketlar 

yordamida farmatsevtika sohasiga oid amaliy masalalar yechish. 

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika 

Kombinatorika  elementlari.  Ehtimollar  nazariyasining    asosiy  predmeti,  voqiya 

va  xodisalar  haqida  tushuncha.  Ehtimolning  klassik  va  statistik  ta‟riflari.  Hodisalar 

yig‟indisining  ehtimoli,  qarama-qarshi  hodisalar.  Hodisalar  ko‟paytmasining 

ehtimoli.  Kamida  bitta  hodisaning  ro‟y  berish  ehtimoli.  Shartli  ehtimol.  To‟la 

ehtimol.  O‟zaro  bog‟liqsiz  takroriy  sinashlar.  Bernulli  sxemasi.  Mavr-Laplas  va 

Puasson  formulalalri.  Tasodifiy  miqdorlar,  diskret  va  uzluksiz  tasodifiy  miqdorlar. 

Diskret tasodifiy miqdorning taqsimot qonunlari va sonli xarakteristikalari. Zichlik va 

taqsimot  funksiyalar.  Tekis  va  normal  taqsimotlar.  Uzluksiz  tasodifiy  miqdorlar  va 

ularning  sonli  xarakteristikalari.  Matematik  statistika  elementlari.  Bosh  to‟plam, 

tanlanma  to‟plam,  variatsion  qator,  taqsimotning  emperik  funksiyasi.  Korrelyatsion 

bo‟g‟lanishning regressiya tenglamasi. Chiziqli korrelyatsion bog‟lanish tenglamasini 

keltirib  chiqarish.  Eng  kichik  kvadratlar  usuli.  Turli  dasturiy  paketlar  yordamida 

farmatsevtika sohasiga oid amaliy masalalar yechish. 

 

5.5. Fanning o’rganish rejasi: 

1-semestr uchun 

№ 

Mavular 

Ta’limni tashkil etish 

shakllari va soatlar 

taqsimoti 

Mustaqil ta’lim 

uchun topshiriqlar 

 

Sonli va harfiy ifodalar. Arifmеtik amallar. Ratsional sonlar ustida amallar. Proportsiya, 

foiz tushunchasi. Asosiy hisoblash formulalari. 

Chiziqli tеnglamalar. Chiziqli tеnglamalar 

sistеmasi еchish usullari. Kvadrat tеnglamalar. 

Kvadrat tеnglamaga kеltirilib еchiladigan 

kvadrat tеnglamalar. M-2s,AM-4s

 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish

 Chiziqli algebra va analitik geometriya

 

 

 

Dеtеrminantlar. Xossalari. Yuqori tartibli 

dеtеrminantlar Minor va algebraik 

to‟ldiruvchi. Yuqori tartibli determinantlarni 

hisoblash usuli. 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish. 

Kramer usuli. Gauss usuli. Dasturiy paketlar 

yordamida hisoblash. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI va 

UV bajarish 

Matritsalar ustida amallar. Chiziqli M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

tenglamalar sistemasini teskari matrisalar 

usulida yechish. UV bajarish 

Koordinata metodi. tekislikdagi ikki nuqta 

orasidagi masofa. Kesmani berilgan nisbatda 

bo‟lish. Uchburchak, to‟rtburchak, 

parallelogramning yuzi 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

To‟g‟ri chiziqning umumiy, burchak 

koeffisentli, kesmalar bo‟yicha va normal 

tenglamasi. Ikki to‟gri chizik orasidagi 

burchak. Ikki to‟gri chiziqning paralеllik va 

pеrpеndikulyarlik sharti. To‟gri chiziqlarning 

kеsishish nuqtasi va dasta tеnglamasi. 

Dasturiy paketlar yordamida hisoblash. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV 

bajarish 

Vеktorning ta'rifi va ular ustida amallar. 

Fazodagi koordinatalar sistemasi. Ikki 

vektorning skalyar va vektor, aralash 

ko‟paytmalari. Dasturiy paketlar yordamida 

hisoblash. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

Fazodagi tekislik va uning turli tenglamalari. 

Ikki tekislik orasidagi burchak. Tekisliklarni 

parallellik va perpendikulyarlik shartlari. M-2s,AM-4s 

 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

Fazoda to‟g‟ri chiziqlar, ularning turli 

tenglamalari. To‟g‟ri chiziqlar orasidagi 

munosabatlar. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

10 

Fazoda to‟g‟ri chiziq va tekislik orasidagi 

munosabatlar. Ularning parallellik va 

perpendikulyarlik shartlari. Dasturiy paketlar 

yordamida hisoblash. 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

11 

Ikkinchi tartibli chiziqlar. Ularning xossalari. M-2s,AM-4s. 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

12 

Komplеks son haqida tushuncha va komplеks 

son ustida amallar. Komplеks sonning 

trigonomеtrik ifodasi. Eylеr formulasi. 

Komplеks sonning ko‟rsatkichli ifodasi. 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

II 

Matematik analiz I 

 

 

13 

Miqdor turlari. Berilish usullari. Funksiya 

tushunchasi. Elеmеntar funksiyalar xossalari. 

Funksiyaning juft-toqligi, davriyligi. 

Farmatsеvtik masalalarga tadbiqi. Dasturiy 

paketlar yordamida hisoblash. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

14 

Funksiyaning limiti. Aniqmasliklar turlari. 

Yechish usullari. Ajoyib limitlar. 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

15 

Hosilaning ta'rifi. Uning gеomеtrik va 

mеxanik ma'nosi. Hosila olish kеtma-kеtligi. 

Asosiy elеmеntar funksiyalarning hosilalari. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

16 

Murakkab, oshkormas, teskari, parametrik 

ko`rinishda berilgan funksiyalarning hosilasi 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

17 

Funksiyaning diffеrеnsiali. Diffеrеnsialning 

ta'rifi. Diffеrеntsialni taqribiy hisoblashga 

tadbiqi.  Yuqori tartibli diffеrеntsiallar. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

18 

Funksiyani hosila yordamida tеkshirish. 

Funksiyaning o`suvchi va kamayuvchi 

bo`lishi. Funksiyaning ekstrеmum qiymati.   

Farmasevtika masalalarini yechishda 

hosilaning qo`llanilishi. 

Dasturiy paketlar yordamida hisoblash. 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

2-semestr uchun 

№ 

Mavular 

Ta’limni tashkil etish 

shakllari va soatlar 

taqsimoti 

Mustaqil ta’lim 

uchun topshiriqlar 

III 

Matematik analiz II 

 

 

Aniqmas  intеgralning  ta'rifi  va  asosiy 

xossalari. 

O`zgaruvchini 

almashtirib 

intеgrallash. Bo`laklab intеgrallash M-2s,AM-4s

 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish

 

Ratsional  kasrlarni  sodda  kasrlarga  yoyib 

integrallash. 

Trigonometrik 

funksiyalarni 

integrallash. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

Aniq  intеgral.  Aniq  intеgralning  ta'rifi  va 

hisoblash. 

 

Aniq  intеgralda  bo`laklab intеgrallash, 

o`zgaruvchini 

almashtirib 

intеgrallash. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

Xosmas  intеgrallar.  Ularni  hisoblash  usullari. 

Aniq  integralni  taqribiy  hisoblash  usullari. 

Dasturiy paketlar yordamida hisoblash. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI va 

UV bajarish 

Sonli qatorlar. Darajali qatorlar.  M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

Funksional qatorlarning yaqinlashuv-chanligi. 

Teylor  va  Maklaren  qatorlari.  Dasturiy 

paketlar yordamida hisoblash. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

Ko`p argumentli  funksiyalar.  Ularning  berilish 

usullari,    aniqlanish  soxasi,  limiti    va 

uzluksizligi  Xususiy  va  to‟la  orttirma,  xususiy 

hosila.  

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV 

bajarish 

 Murakkab 

funksiyaning 

hosilasi. 

To`la 

diffеrеntsial    tushunchasi.  Ekstrеmumlari. Taqribiy 

hisoblash. 

Dasturiy 

paketlar 

yordamida hisoblash. 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

Oddiy  diffеrеntsial  tеnglamalar.  Birinchi 

tartibli  diffеrеntsial  tеnglamalar.  Xususiy  va 

umumiy  yechim  tushunchasi.  O‟zgaruvchisi  

ajralgan  ,  ajraladigan  ,  bir    jinsli  diffеrеntsial 

tеnglamalar. M-2s,AM-4s 

 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

10 

Chiziqli    va  Bеrnuli  diffеrеntsial  tеnglamalari. 

Tartibi pasayadigan diffеrеntsial tеnglamalar 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

11 

Ikkinchi  tartibli    o`zgarmas  koeffisiyentli, 

chiziqli 

differensial 

tenglamalar. 

Laplas 


tenglamasi. 

Differensial 

tenglamalarni 

farmasevtika  masalalariga  tadbiqi.  Dasturiy 

paketlar yordamida hisoblash. 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 


IV  Ehtimollar nazariyasining asoslari. 

 

 

12 

Ehtimollar  nazariyasining  asoslari.  Hodisa  va 

tajriba.  Hodisa  turlari.  Eqtimolning  statistik 

va  klassik  ta'rifi. Hodisa  ehtimolining asosiy 

teoremalari.  Kombinatorika  elеmеntlari.  Ular 

yordamida 

hodisalar 

ehtimolini 

topish 

usullari. M-2s,AM-4s. 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

13 

O‟zaro  bog‟liq  va  erkli  hodisalar.  Shartli 

ehtimol. 

Ehtimollarni 

ko‟paytirish 

tеorеmasi.Hodisalarning 

tula 

 

guruhi. Kombinatorika  elementlari.  Ular  yordamida 

hodisalar ehtimolini topish usullari. M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

14 

O‟zaro    bog‟liq    bo`lmagan  takrorlanuvchi 

tajriba.  Bеrnulli,  Laplass  formulasi.  Puasson 

qonuni. 


M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

15 

Diskrеt    va    uzluksiz    tasodifiy    miqdorlar. 

Diskrеt  tasodifiy    miqdorlarning    taqsimot  

qonuni    va    taqsimot  funksiyasi.  Matеmatik  

kutilma,  moda,  o‟rtacha    kvadratik  chеtlanish 

va  dispеrsiya.  Ularning  ma'nosi  va  xossalari 

Binomial  va  Puasson  taqsimotlari.  Normal 

taqsimot M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

16 

Tanlanma  usuli.          Matеmatik  statistika 

masalalari. Taqsimotning empiric funksiyasi.     

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

17 

Taqsimotni  tanlanma      xaraktеristikalari. 

Ishonchlik  intеrvali  va  ishonchlik  ehtimoli. 

Ishoralar kriteriysi  M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

18 

Statistik  bog`lanishlar.  Korrеlyatsiya  va 

rеgrеssiya    haqida  tushuncha.  Korrеlyatsion 

bog`lanish 

yordamida 

funksional 

bog`lanishga 

o`tish. 


Korrеlyatsiya 

koeffisientini  baholash.  Chiziqli    rеgrеssiya  

tеnglamasi  Eng kichik kvadratlar usuli. 

M-2s,AM-4s 

Mavzuga oid MI  va 

UV bajarish 

 

Talabalarning  mustaqil  ta’limining  mazmuni  va  hajmi 

 

 

№ 

 

Mustaqil ta’lim mavzulari 

 

Berilgan topshiriqlar 

 

Bajar. 

muddati  

Hajmi  

(soatda) 

Bi

o

tex

n

olo

-

giy

a

  S

a

no

afa

rm

ats

iy

asi

 Chiziqli  algebra  elementlari 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 1,2,3,4,5-

haftalar 

20 

20 


Analitik geometriya 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 6,7,8,9,10, 

11, 12-


haftalar 

28 


28 

Kompleks sonlar Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

 

13-hafta 

riqlarni bajarish. 

Matematik analizga  kirish Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 14,15- 

 haftalar 

Funksiya  hosilasi va  

differensiali  Hosilaning  

tatbig‟i 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 16,17,18- 

haftalar 

14 

14 


 

74 


74 

2-semestr 

Boshlang‟ich funksiya va  aniqmas integral 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 1,2,3- 

haftalar 

14 

14 


Aniq  integral 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 4,5  -

haftalar 

Qatorlar 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 6-hafta Ko‟p argumentli funksiya 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 7, 8 -

haftalar 10 Oddiy  differensial 

tenglamalar 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 9,10,11- 

haftalar 

12 

12 


11 

Ehtimollar  nazariyasi 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 12,13,14,15

- haftalar 

18 

18 


12 

Matematik  statistika  

elementlari 

Adabiyotlardan 

 

konspekt  qilish. 

Individual 

topshi-

riqlarni bajarish. 16,17, 18 - 

haftalar 

10 

10 


Jami 

74 

74 

Hammasi 

148 

148 

 

“Matematika”  fanidan  talabalar  bilimini  reyting  tizimi  asosida   b

aholash 

O’zlashtirish nazorati jami 100 ball:   JN-45 ball, MI-5 ball, OB-20 ball, YN-30 

ball. 

Talabalarning  fan  bo‟yicha  o‟zlashtirishini  baholash  semestr  (o‟quv  yili) davomida  muntazam ravishda olib boriladi va quyidagi turlar orqali amalgam oshirib 

boriladi va quyidagi turlar orqali amalgam oshiriladi: 

-

 

joriy baholash (JB)  -

 

oraliq baholash (ОB) -

 

talabaning mustaqil ishi (MI) -

 

yakuniy baholash (YaB) Har  bir  fan  bo‟yicha  talababning  semestr  davomidagi  o‟zlashtirish  ko‟rsatkichi  100 

ballik tizimida baholanadi. 

Ushbu 100 ball baholash turlari bo‟yicha turlari bo‟yicha quyidagicha taqsimlanadi: 

№ 

Baholash turi 

Макsimal ball 

Saralash bali 

joriy baholash 

45 


24,75 

talabaning mustaqil ishi 

2,75 oraliq baholash 

 

20 


11 

yakuniy baholash 

30 


16,5 

 

Jami 

100 

55,0 

 

Talabalarni joriy baholash 

 

Matematika  fani  bo’yicha  talabalar  bilimini  nazorati  o’quv  yili  davomida  JB ni quyidagi mezon asosida baholanadi: 

“A’lo” baho qo’yiladi: 

1. Uy vazifasi to‟liq bajarilgan;  

2.  Dars  vaqtida  yechiladigan  barcha  misollarni  to‟liq  va  to‟g‟ri  bajargan  birinchi 

uchta talabaga;  

3. Qo’shimcha savollarga aniq va to’liq javob bersa. 

“Yaxshi” baho qo’yiladi: 

1. Uy vazifasi to‟liq bajarilgan;  

a) 2. Dars vaqtida yechilayotgan misollarni to‟liq va aniq bajarsa;  

3. Qo‟shimcha savollarga to‟liq javob berolmasa; 

b) 2. Dars vaqtida yechilayotgan misollarni to‟liq yechmasdan;  

3. Qo’shimcha savollarga aniq va to’liq javob bersa. “Qoniqarli” baho qo’yiladi: 

1. Uy vazifasi to‟liq bajarilgan; 

2. Dars vaqtida yechiladigan barcha misollarni ajratilgan vaqtda yechsa; 

3. Qo’shimcha savollarga javob berolmasa. 

“Qoniqarsiz” baho qo‟yiladi: 

1. Uy vazifasi bajarilmagan; 

2. Dars vaqtida yechiladigan barcha misollarni yozib o‟tirsa; 

3. Qo‟shimcha savollarga javob berolmasa. Talabalar JN dan (har  bir  semestrda) to’playdigan  ballarning namunaviy  

mezonlari 

№ 

Ko’rsatkichlar 

ON ballari 

Maks 

1-ON 

2-ON 

Darslarga  

qatnashganlik 

 

darajasi. Amaliy 

mashg‟ulotlardagi    faolligi,    konspekt  daftarlarining  

yuritilishi  va  to‟liqligi 

15 


0-7 

0-8 


Talabalarning  mustaqil      ta‟lim      topshiriqlarini    o‟z  

vaqtida    va    sifatli    bajarishi    va  o‟zlashtirishi.    Uy  

vazifalarini bajarilishi va  o‟zlashtirish  darajasi. 

20 

0-10 


0-10 

Yozma    nazorat  ishi  yoki    test    savollariga  berilgan javoblar. 

15 


0-8 

0-7 


Jami  JN ballari 

50 

0-25 

0-25 

Oraliq baholash tartibi 

Oraliq  baholash  1-2-semestrlar  davomida  ikki  marotaba    o‟tkaziladi.  Bunda  har  bir 

talabaga alohida  variantda 5 tadan savollari  yozma ish ko‟rinishida berilib, uning 2 

tasi nazariy savol, 3 tasi misol va masalalardan iborat.  

A‟lo  bahoga  2  ta  nazariy  savolga  3  ta  misol  va  masalalarga  to‟g‟ri  javob  bergan 

bo‟lsa; 


Yaxshi bahoga 1 ta nazariy savolga va 3 ta misol va masalalarga to`g`ri javob bergan 

bo`lsa; 


Qoniqarli  bahoga  1  ta  nazariy  savolga  va  2  ta  misol  va  masalalarga  to`g`ri  javob 

bergan bo`lsa; 

Qoniqarsiz  bahoga  1  ta  nazariy  savolga  va  1  ta  misol  va  masalalarga  to`g`ri  javob 

bergan bo`lsa. 

OBda 11 baldan past natija olgan talabalar OBni qayta topshiradilar.Qayta 

topshirishda maksimal 8 ball bilan baholanadilar.  

Talabalar ON dan (har bir semestrda) to’playdigan  ballarning namunaviy  

mezonlari 

№ 

Ko’rsatkichlar 

ON ballari 

Maks 

1-ON 

2-ON 

Darslarga    qatnashganlik    darajasi.  Ma‟ruza  darslaridagi  faolligi,  konspekt daftarlarining  yuritilishi  va  to‟liqligi 

0-2 0-2 

Talabalarning  mustaqil      ta‟lim      topshiriqlarini    o‟z  vaqtida  va  sifatli  bajarishi  va o‟zlashtirishi 

0-2 0-2 

Og‟zaki  savol-javoblar,  kollekvium  va  boshqa  nazorat  turlari natijalari 

12 


0-6 

0-6 


Jami  ON ballari 

20 

0-10 

0-10 

 

6. Asosiy va qo‘shimcha adabiyotlar ro‘yxati: 6.1. Asosiy adabiyotlar 

 1.  Claudio  Canute,  Anita  Tabacco.  Matematical  Analysis  1.  Sprinder-Verlag 

Italia, Milan.2008. 

 2. Ervin Kreyszik. Advanged Injineering Mathematics. Vilev 

 3. Volfgang  Ertel. Advanged Mathematics for Ingineers.  2012 

         4. Yo.U. Soatov. Oliy matematika. 1-jild, T., “O‟qituvchi”, 1994. 

         5. Yo.U. Soatov. Oliy matematika. 3-jild, T., “O‟zbekiston”, 1996.        6.2. Qo’shimcha adabiyotlar  

         1. Matthevs K.R. Elementary linear algebra. 1991 

         2. Izu Vaisman. Analytical geometry 1997 

         3.  Д.Т.  Писменный.  Конспект  лекций  по  высшей  математике.  Полный 

курс. М.: 2009.-608 с. 

         4. Sh. R. Xurramov. Oliy matematika kursi. 1-qism, T.: 2014. Fan va  

texnologiyalar. 

         5. Sh. R. Xurramov. Oliy matematika.Misol va masalalar. Nazorat topshiriqlari.   

1-qism, T.: 2015. Fan va texnologiyalar. 

Internet va  ziyonet saytlari: 

1.

 http://www.pharmi.uz

 

2.  http://www.ziyonet.uz

  

3.  http://www.rsl.ru

  

4.  http://www.nlr.ru

 

5.  http://www.msu.ru

  Katalog: library -> books -> xorijiy -> matematika -> San-Bio
San-Bio -> II. ishchi dastur o’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
San-Bio -> Oddiy diffеrеnsial tеnglamalar. Birinchi tartibli diffеrеnsial tеnglam alar. Xususiy va umumiy yechim tushunchasi. O’zgaru vchisi ajralgan, ajr aladigan, bir jinsli diffеrеn si al t еn gl am al ar
matematika -> Tenglamalar. Differensial tenglamalarni farmasevtika masalalariga tadbiqi. Dasturiy paketlar yordamida hisoblash
matematika -> Va normal taqsimotlar. Uzluksiz tasodifiy miqdorlar va ularning sonli xarakteristikalari. Turli dasturiy paketlar
San-Bio -> Ehtimoll ar n azar iy as inin g aso slari. Hodi sa va t ajriba
San-Bio -> MA’ruza 15 1 diskrеt va uzluksiz tasodifiy miqdorlar. Diskrеt tasodifiy miqdorlarnin g taqsim ot qonuni va t aqsimo t funksiy asi. Matеm atik kutilma, m oda, O’rtacha kvadratik chеtlanish va dispеrsiya
matematika -> M a’ruza 1 O’zgaruvchi miqdor haqida tushuncha, O’zgaruvchi miqdorni
matematika -> M a’ruza 17 17. Matеmatik statistika elementlari. Bosh to’plam, tanlanma to’plam. Variatsion qator. Taqsimotning empiric funksiyasi

Download 133.32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling