İlin əvvəlindən hesabat 2 Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi 1 1690. 73132


Download 151.95 Kb.

Sana10.01.2019
Hajmi151.95 Kb.

(min manatla)

İlin 

əvvəlindən 

hesabat 

2

1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi

1

1690.73132

a) Kreditlər üzrə faizlər, cəmi

1a

1630.57204a1) Mədən çıxarma sənayesi

1a1


0

a1.1) Xam neft, təbii qaz, daş kömür və digər  1a1_1

a1.2) Metal filizlərinin hasilatı

1a1_2


a1.3) Mədənçıxarma sənayəsinin digər sahələri (karxana və s) 

1a1_3


a2) Emal sənayesi, cəmi

1a2


0.05321

a2.1) İçki və tütün də daxil olmaqla qida 

1a2_1

0.05321


a2.2) Toxuculuq və tikiş sənayesi

1a2_2


a2.3) Dəri emalı, dəridən məmulatlar və 

1a2_3


a2.4) Mebel, ağac məmulatlarının (pəncərə, qapı və s) istehsalı

1a2_4


a2.5) Sellüloz- kağız istehsalı və poliqrafiya fəaliyyəti

1a2_5


a2.6) Neft məhsullarının istehsalı

1a2_6


a2.7) Kimya sənayesi

1a2_7


a2.8) Rezin və plastmas məmulatların istehsalı 1a2_8

a2.9) Digər qeyri - metal mineral məhsulların istehsalı

1a2_9

a2.10) Metallurgiya sənayesi və hazır metal məmulatlarının istehsalı1a2_10

a2.11) Maşın və avadanlıqların istehsalı

1a2_11

a2.12) Elektrik maşınları və elektrik 1a2_12

a2.13) Nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlarının  1a2_13

a2.14) Emal sənayesinin digər sahələri

1a2_14


a3) Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 

1a3


a4) Sənayenin digər sahələri

1a4


a5) Kənd təsərrüfatı, cəmi

1a5


114.8949

a5.1) Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və bu sahədə  1a5_1

110.59513

a5.2) Meşə təsərrüfatı və bu sahədə 

1a5_2

a5.3) Balıqçılıq, balıq təsərrüfatı və bununla 1a5_3

a5.4) Digərləri

1a5_4

4.29977


a6) Tikinti sahəsi, cəmi

1a6


1475.3204

a6.1) Yaşayış sahələrin tikintisi

1a6_1

1475.3204a6.2) Qeyri-yaşayış sahələrin tikintisi

1a6_2


a6.3) Yol, körpü tikintisi

1a6_3


a6.4) Digər tikintilər

1a6_4


a7) Nəqliyyat, cəmi

1a7


0

a7.1) Quru yol nəqliyyatlarının fəaliyyəti

1a7_1

a7.2) Su nəqliyyatının fəaliyyəti1a7_2

a7.3) Hava nəqliyyatı fəaliyyəti

1a7_3

a7.4) Köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti1a7_4

a7.5) Digərləri

1a7_5

a8)  İnformasiya və Rabitə1a8

a9) Ticarət sahəsinə kredit, cəmi

1a9

0.95025


a9.1) Tikinti materialları və santexnika 

1a9_1


a9.2) Avtomobil ticarəti üzrə ixtisaslaşan

1a9_2


a9.3) Elektrotexnika və məişət texnikası üzrə  1a9_3

a9.4) Yeyinti, geyim və gündəlik məişət 

1a9_4

a9.5) Digərləri1a9_5

0.95025


a10) Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 

1a10


a11) İctimai Təşkilatlara

1a11


a12) Mərkəzi  idarəetmə orqanlarına və 

1a12


a13) Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki 

1a13


39.35328

a13.1) Yaşayış sahəsinin alınmasına 

1a13_1

2.52626


a13.2) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə  1a13_2

18.2318


a13.3) Avtomobil alınmasına

1a13_3


a13.4) Məişət avadanlıqlarının alınmasına

1a13_4


5.38688

a13.5) Kredit kartları

1a13_5

0.00556


a13.6) Digər

1a13_6


13.20278

a14) Digər kreditlər

1a14

b) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş 1b

c) digər maliyyə institutlarına kreditlər

1c

3.03505


d) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə 

alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan 

1d

e) banklarda depozitlər1e

57.12423


f) digər maliyyə institutlarında depozitlər 

1f

g) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə1g

h) ödəniş müddətinədək saxlanılan qiymətli 

1h

i) ticarət qiymətli kağızları üzrə 1i

j) faizli nostro hesablar üzrə

1j

k) digər faiz gəliri növləri1k

2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi

2

914.40084

a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi

2a

266.08868a1) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

2a1


a2) hüquqi şəxslərin tələbli depozitlər (bütün 

cari və çek hesabları daxil olmaqla)

2a2

a3) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri2a3

266.08868

a4) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri

2a4


b) AMB-nin kreditləri

2b

527.10595c) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə 

alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan 

2c

d) banklardan 7 gündən çox olan müddətə alınmış 2d

14.85


e) beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan 

borclar daxil olmaqla digər maliyyə institutlarının 

2e

f) bankların depozitləri 2f

53.57798


g) digər maliyyə institutlarının depozitləri

2g

52.05903h) faizli loro hesablar üzrə

2h

i) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə2i

j) mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və 

2j

CƏDVƏL A 1 - MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

Mənfəət və zərər maddələri

1


k) bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri

2k

l) bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri2l

0.7192


m) bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və 

sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

2m

n) faizlərlə bağlı digər xərclər2n

3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 2)

3

776.33048

4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi

4

1298.10282

a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən 

4a

215.84081b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta 

əməliyyatlarından xalis gəlir (itki), cəmi

4b

680.96172b1) xarici valyuta ticarəti üzrə gəlirlər (itkilər)

4b1


451.27857

b2) xarici valyutada olan aktiv və passivlərin 

yenidən qiymətləndirilməsi uzrə gəlirlər 

4b2


229.68315

c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri

4c

400.51279d) qiymətli kağızların satışı üzrə gəlir (zərər) 

4d

e) təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirakdan və realizə edilən qiymətli kağızlara investisiyalardan gəlir, 

4e

0e1) icmallaşmamış törəmə təsərrüfat 

cəmiyyətlərində  (50%+1 səs hüququ verən 

4e1

e2) icmallaşmamış digər təsərrüfat cəmiyyətlərində (50%-dən az) iştirakdan gəlir

4e2


f) qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi 

4f

g) digər qeyri-faiz gəlir növləri4g

0.7875


5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi

5

743.07331

a) əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, 

5a

225.51679a1) əmək haqqı

5a1


184.90344

a2) mükafatlar

5a2

a3) kompensasiya və müavinətlərin digər 5a3

a4) sosial təminat xərcləri

5a4

40.61335


a5) məşğulluq fonduna ayırmalar 

5a5


b) bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas 

5b

204.49312b1) icarə haqları 

5b1


58.564

b2) köhnəlmə (amortizasiya)

5b2

69.51475


b3) əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-

5b3


5.86766

b4) əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər

5b4

70.54671


c) göstərlimiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya 

5c

157.28446d) digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri

5d

155.778946. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 

6

1331.35999

7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün

xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər), 

7

-1718.1723a) kredit və depozit itkiləri üzrə ehtiyata ayırmalar

7a

-1806.06122b) investisiya və qiymətli kağızlar üzrə ehtiyata 

7b

c) bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər 7c

d) digər aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar

7d

e) balansdankənar aktivlər üzrə ehtiyata ayirmalar7e

87.88892


8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz

xərclər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx 

8

3049.532299. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki

dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən gəlir (xırc),

cəmi

9

0a) daşınmaz əmlakın satışından gəlir (xərc)

9a

b) sair gəlir (xərc)9b

10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 

10

3049.5322911. Mənfəətdən vergilər

11

12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)

12

3049.53229

13.Elan olunmuş dividendlər, məbləğ

13

Cəmi

Xarici valyutada 

(2-ci sütundan)

2

3

1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, 

bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd 

A1

11198.4506610118.48239

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi

A2

3324.57052266.8162

a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi

A2a

3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir A3

934.92327

934.92327

        a) Rezident banklar

A3a

310.81035310.81035

        b) Qeyri-rezident banklar

A3b

624.11292624.11292

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri 

(7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), 

A4

00

        a) Rezident banklar

A4a

0

0        b) Qeyri-rezident banklar

A4b


0

0

5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı A5

8.622


8.622

5.1.Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-cü sətirlər 

A5_1

8.622


8.622

a) Rezident banklar

A5_1a

8.622


8.622

b) Qeyri-rezident banklar

A5_1b

0

05.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi

A5_2


0

0

a) Rezident maliyyə institutlarındaA5_2a

0

0b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında

A5_2b


0

0

6. Əks REPO əməliyyatları üzrə A6

0

07. Qiymətli kağızlar, cəmi 

A7

00

a) ödəniş müddətinədək saxlanılan

A7a

0

0b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar

A7b


0

0

8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi

A8

00

a) Rezident banklara

A8a

0

0b) Qeyri-rezident banklara

A8b


0

0

8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmiA8_1

0

09. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi

A9

1000

a) Rezident maliyyə institutlarına

A9a

100


0

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına

A9b

0

0Aktivlərin   maddələri

1

СƏDVƏL A 3 - BALANS HESABATI

A. AKTİVLƏR

(min manatla)

9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi

A9_1


100

0

10. Müştərilərə verilən kreditlərA10

122760.9129

29613.15891

10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin 

A10_1

21280.071684892.295003

10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)

A10_2

101480.841224720.86391

11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan 

A11

4526.06319XXX

a) torpaq 

A11a

XXX


b) binalar

A11b


4541

XXX


c) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak

A11c


XXX

d) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair

A11d

494.90344XXX

e) hesablanmış köhnəlmə

A11e

509.84025XXX

12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak 

A12

0

XXXa) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə 

A12a


0

XXX


b) bankın və onun struktur bölmələri tərəfindən 

əvvəllər istifadə edilən əsas vəsaitlər də daxil 

A12b

0

XXX13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə 

iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa 

A13

0

0a) banklara

A13a


0

0

b) digər maliyyə institutlarınaA13b

0

0c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə

A13c


0

0

14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən A14

0

0a) banklara

A14a


0

0

b) digər maliyyə institutlarınaA14b

0

0c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə

A14c


0

0

15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlərA15

67.70126


0

16. Balansdankənar aktivlər uzrə mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

A16


0

0

17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)A17

2991.020328

1439.101032

18. Cəmi aktivlər

A18

124 632.19

39 488.81

Cəmi

Xarici valyutada 

(2-ci sütundan)

2

3

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları 

B1

34377.4747627437.4537

a)  Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi

B1a

4943.073913596.58496

a1) faizsiz tələbli depozitlər

B1a1

4943.073913596.58496

a2) faizli tələbli depozitlər

B1a2

b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil 

B1b


6483.56272

4271.85661

b1) faizsiz tələbli depozitlər

B1b1


6483.56272

4271.85661

b2) faizli tələbli depozitlər 

B1b2


c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, 

B1c


22950.83813

19569.01213

        c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri

B1c1


22950.83813

19569.01213

        c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri

B1c2


2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi

B2

191000

a) auksion əsasında

B2a

b) overdraftB2b

c) təminatlı kreditlər (lombard)

B2c

d) digər


B2d

19100


0

3. Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi 

B3

0

0a) Rezident banklar

B3a


b) Qeyri-rezident banklar

B3b


4. REPO əməliyyatları  üzrə

B4

5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), 

B5

00

        a) Rezident banklar

B5a

        b) Qeyri-rezident banklarB5b

6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-

ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi

B6

88860

6.1  Bankların depozitləri, cəmi

B6_1

0

0a) Rezident banklar

B6_1a


b) Qeyri-rezident banklar

B6_1b


6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə 

B6_2


8886

0

a) Rezident maliyyə institutlarıB6_2a

8886


0

b) Qeyri-rezident maliyyə institutları

B6_2b

7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), B7

1980


0

7.1 Rezident banklar, cəmi

B7_1

1980


0

a) təminatlı

B7_1a

1980


0

b) təminatsız

B7_1b

7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmiB7_2

0

0a) təminatlı

B7_2a


b) təminatsız

B7_2b


8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə 

B8

310.230

a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış

B8a

310.23


b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından 

B8b


c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış

B8c


9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və 

B9

10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləriB10

11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka 

B11

12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlarB12

13. Digər passivlər

B13

1049.44255222.02553

14. Cəmi öhdəliklər

B14


65703.14731

27659.47923

 ( min manatla)

C. KAPİTAL 

Cəmi

Xarici valyutada 

(2-ci sütundan)

1

2

3

15. Xüsusi kapital, cəmi

C15

57775.25041X

a) dövriyyəyə buraxılmış adi səhmlər

C15a

64910.093X

b) dövriyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı 

C15b

0

Xc) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar 

C15c


0

X

d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmiC15d

-7134.84259

X

C. KAPİTAL                                                               

 B. ÖHDƏLİKLƏR                                                          

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri

1


d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)

C15d1


-10184.37488

X

d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)C15d2

3049.53229

X

d3) kapital ehtiyatlarıC15d3

0

X16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi

C16


1153.794728

X

a) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün 

C16a


508.2046025

X

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin C16b

479.4069021

X

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsiC16c

69.435


X

d) digər ümumi ehtiyatlar

C16d

96.7482229X

17. Cəmi kapital

C17

58929.04514

X

18. Cəmi öhdəliklər və kapitalC18

124632.1924

27659.47923

Milli valyuta

Xarici valyuta

Milli 

valyuta

Xarici 

valyuta

Milli 

valyuta

Xarici 

valyuta

Milli 

valyuta 

(sütun 

2+4+6)

Xarici 

valyuta 

(sütun 

3+5+7)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Mədən çıxarma sənayesi

A1

0

00

0

2.Emal sənayesiA2

0

00

0

3. Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı A3

102.4


0

102.4


0

102.4 0.0672876

4. Sənayenin digər sahələri

A4

00

0

05. Kənd təsərrüfatı

A5

1982.27174.8665

0

193.27351982.27

368.14


2350.41 1.5444677

6. Tikinti sahəsi

A6

88550


29137.19964

8970.5657

15547.7 97520.566

44684.9 142205.47 93.444016

7. Nəqliyyat 

A7

00

0

08. İnformasiya və Rabitə

A8

00

0

09. Ticarət sahəsi

A9

069.8382

948.09518 2840.6041 948.09518 2910.4423 3858.5375 2.5354668

10. Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 

A10


0

0

00

11. Bank sistemi

A11

0

00

0

12. Digər maliyyə institutlarıA12

100


0

289.486


0

389.486


0

389.486 0.2559335

13. Mərkəzi idarəetmə orqanları

A13


0

0

00

14. Bələdiyyələr

A14

0

00

0

15. İctimai təşkilatlarA15

0

00

0

16. Fiziki şəxslər (istehlak və ipoteka)A16

2615.48401

231.25457

320.48881 109.00143 2935.9728

340.256 3276.2288 2.1528285

17. Digər sahələr

A17

0

00

0

18. Yekun

A18

93247.75401

29613.15891

0

0 10631.036 18690.579 103878.79 48303.738 152182.53

100

Milli valyuta

Xarici valyuta

Milli 

valyuta

Xarici 

valyuta

Milli 

valyuta

Xarici 

valyuta

Milli 

valyuta 

(sütun 

2+4+6)

Xarici 

valyuta 

(sütun 

3+5+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Mədən çıxarma sənayesi

B1

0

00

0

2. Emal sənayesiB2

995.12188

0

995.121880 995.12188 1.5425893

3. Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 

B3

0

00

0

4. Sənayenin digər sahələriB4

75.66795


0.11945

75.66795


0.11945

75.7874 0.1174819

5. Kənd təsərrüfatı

B5

0.158950.0012

0.15895


0.0012

0.16015 0.0002483

6. Tikinti sahəsi

B6

80.82032121.17609

80.82032 121.17609 201.99641

0.313125

7. Nəqliyyat 

B7

0

00

0

8. İnformasiya və RabitəB8

0.04051


0

0.04051


0

0.04051


6.28E-05

9. Ticarət sahəsi 

B9

561.71816345.68508

561.71816 345.68508 907.40324 1.4066121

10. Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 

B10


0

2069.28787

0 2069.2879 2069.2879 3.2077089

11. Bank sistemi

B11

1980


0

1980


0

1980 3.0692992

12. Digər maliyyə sektorları

B12


451.46883

1735.58692

9196.23

0

00 9647.6988 1735.5869 11383.286 17.645813

13. Mərkəzi Bank

B13

19100


0

19100


0

19100 29.607886

14. Mərkəzi idarəetmə orqanları

B14


0

0

00

15. Bələdiyyələr

B15

0

00

0

16. İctimai təşkilatlarB16

5.03791


0

5.03791


0

5.03791 0.0078095

17. Fiziki şəxslər

B17


1346.48895

3490.75163

3381.826 19569.012

4728.315 23059.764 27788.079 43.075721

18. Digər sahələr

B18


3.6406

0

3.64060

3.6406 0.005643519. Yekun

B19


3520.16406

7762.60824 12578.056 19569.012

21080

0

37178.2227331.62

64509.84


100

(min manatla)

0

2

A1

54725.71812

A1a

64910.093A1b

A1c


A1d

-10184.37488

A1d1

-10184.37488A1d2

0

A1d30

e) Digər


A1e

A2

67.70126


A2a

67.70126


A2b

A3

54658.01686A4

4037.143795

A4a

3049.53229A4b

987.6115046

A4c

0

b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi c)  Kapitalın digər komponentləri

2. I dərəcəli kapitaldan  tutulmalar

a) Qeyri-maddi aktivlər

b) Təxirə salınmış vergi aktivləri

3. Tutulmalardan  sonra I dərəcəli kapitalı (I—2)

4. II dərəcəli  kapital (I dərəcəli  kapitalın  məbləğindən 

a) Cari ilin mənfəəti

b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn  əlavə vəsait 

d)   Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi  

d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)

d2) (çıx) cari ilin zərəri

d3) kapital ehtiyatları (fondları)CƏDVƏL A 16  

RİSK DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ ÖLÇÜLMUŞ AKTİVLƏRDƏN ASILI OLAN 

A. KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ

1

1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 

a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)Yekunda 

xüsusi 

çəkisi %-lə 

(10-cu 

sütun üzrə 

1

B. Öhdəliklər

Sahələrin təsnifatı

Tələbli depozitlər

Müddətli depozitlər

Borclar

Cəmi

Ümumi 

məbləğ 

(sütun 

8+9)

Yekunda 

xüsusi 

çəkisi %-lə 

(10-cu 

sütun üzrə 

CƏDVƏL A 14 - İQTİSADİYYATIN SAHƏLƏRİ ÜZRƏ AKTİV VƏ PASSİVLƏRİN TƏHLİLİ

A. AKTİVLƏR

Sahələrin təsnifatı

Kreditlər və lizinqlər

Qiymətli kağızlar və 

Balansdankənar 

Cəmi

Ümumi 

məbləğ 

(sütun 

8+9)

A4c1

A4c2


A4d

A5

58695.16065A6

0

A6a0

A6b


0

A7

58695.16065A8

139722.1606Norma

Fakt

2

3

9. I dərəcəli  kapitalın  adekvatlıq əmsalı (3:8) x 

A9

5%

38.7996141310. Məcmu kapitalın  adekvatlıq  əmsalı (7:8) x 

A10

10%

41.7041841(min manatla)

Normativin 

maks/min 

Faktiki qalıq

(hesabat 

2

3

1.1 Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar 

qrupu üzrə kredit risklərinin maksimum həddi

A1

XXX

XXX

a) kredit tələbi üzrə təminatın bazar dəyəri təmin 

etdiyi öhdəlik məbləğinin 100 faizindən, təminat 

daşınmaz əmlak olduqda 150 faizindən az A1a

maks. 20%

21.03991447

b) kredit tələbi üzrə təminatın bazar dəyəri təmin 

etdiyi öhdəlik məbləğinin 100 faizindən, təminat 

daşınmaz əmlak olduqda 150 faizindən az 

A1b

maks 7%

16.64790425

1.2 Qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə kredit risklərinin  A1_2

XXX

XXX

a) bir qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə kredit 

tələbinin bankın I dərəcəli kapitalına nisbəti (%)

A1_2a

maks. 7%

0.182955778

b) qeyri-bank maliyyə təşkilatları üzrə məcmu 

kredit tələblərinin bankın I dərəcəli kapitalına A1_2b

maks. 30%

0.182955778

2. Bankın iri kreditlərinin bankın məcmu kapitalına  

A2

maks. 8 dəfə

2.427956921

3. Banka aidiyyəti olan şəxslərə və onların adından 

hərəkət edən şəxslərə verilmiş kreditin maksimum 

məbləğinin (cəmi) bankın məcmu kapitalına nisbəti 

A3

maks. 20%

3.948458449

a) onlar hüquqi şəxs olduqda (birinə) (%)

A3a

 maks. 10%

3.377229022

b) onlar fiziki şəxs olduqda (birinə) (%)

A3b

maks. 3%

0.085185899

4. Digər hüquqi şəxslərin paylarının (səhmlərinin) 

əldə olunması üçün qoyulmuş məhdudiyyətlərA4

XXX

XXX

a) bir digər hüquqi şəxsin kapitalında iştirakın 

bankın məcmu kapitalına nisbəti (%)

A4a

maks. 10%

0.016434064

b) digər hüquqi şəxslərin kapitalında məcmu 

iştirakın bankın məcmu kapitalına  nisbəti (%)A4b

maks. 40%

0.016434064

5. Ani likvidlik əmsalı (%)

A5

min. 30%

87.56


6. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (%)

A6

min. 5%

38.79961413

7. Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (%)

A7

min. 10%

41.7041841

8. Leverec əmsalı

A8

min. 5%

35.51140606

9. Sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi

A9

maks. 20%

1.229331331

10. Qapalı valyuta üzrə məcmu açıq valyua mövqeyi

A10

maks. 15%

#VALUE!


11. Minimum məcmu kapital tələbi (min. AZN)

A11

50 000

58695.16065(min manatla)

2

1.1 Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar 

qrupu üzrə kredit tələblərinin maksimum məbləği

B1

XXX

a)  kredit tələbi üzrə təminatın bazar dəyəri 

təmin etdiyi öhdəlik məbləğinin 100 faizindən, 

təminat daşınmaz əmlak olduqda 150 faizindən B1a

11500


b) kredit tələbi üzrə təminatın bazar dəyəri təmin 

etdiyi öhdəlik məbləğinin 100 faizindən, təminat 

daşınmaz əmlak olduqda 150 faizindən az 

B1b

9 099.41 

     

1.2 Qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə kredit risklərinin  B1_2XXX

a) bir qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə kredit B1_2a

100


b) qeyri-bank maliyyə təşkilatları üzrə məcmu 

B1_2b

100


2. Bankın iri kreditlərinin, cəmi

B2

132707.3103

3. Banka aidiyyəti olan şəxslərə və onların adından 

hərəkət edən şəxslərə verilmiş kreditin maksimum B3

2317.55403

a) onlar hüquqi şəxs olduqda (birinə)

B3a

1982.27


b) onlar fiziki şəxs olduqda (birinə)

B3b

50

4.  Digər hüquqi şəxslərin paylarının (səhmlərinin) investisiyaların maksimum məbləği

B4

XXX

a) bir hüquqi şəxsin kapitala investisiyaB4a

9.646


b) digər hüquqi şəxslərin kapitallarına məcmu 

B4b

9.646


5. Sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu açıq valyuta 

B5

721.558


6. Qapalı valyuta üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi, 

B6

|                     175.585

7. Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən yenidən 

maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditləriB7

8. Banka aidiyyəti olan şəxslərə 01.06.2015-ci il 

tarixdən sonra yeni verilmiş / restrukturizasiya 

olunmuş bütün kredit tələblərinin qalıq məbləği B8

332.284031

0

1CƏDVƏL A 17 - A. İQTİSADİ NORMATİVLƏRƏ RİAYƏT EDİLMƏSİ

Normativin adı və təsviri

1

B. İQTİSADİ NORMATİVLƏRƏ RİAYƏT EDİLMƏSİ

6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :

a)   Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka 

b)    Bütün digər investisiyalar (xalis)

7. Tutulmalardan  sonra məcmu kapital (5-6)

8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş  yekun aktivlər  (cədvəl 

faizlə

c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

c2) subordinasiya borc öhdəlikləri 

    d) Digər vəsaitlər5. Məcmu kapital (3+4)


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling