Imtihon javoblari 2019 fizika 9 –sinflar uchun 1-Bilet


Download 0.63 Mb.
Pdf просмотр
Sana15.05.2019
Hajmi0.63 Mb.

 

 

                        

 

 

FIZIKA 9-SINF 

FIZIKA 

 

 

  IMTIHON JAVOBLARI 2019 FIZIKA 9 –SINFLAR UCHUN

 

                                                                             1-Bilet 

1)Tezlanish  deb  vaqt  birligida  jismning  teziligini  o`zgarishiga  aytiladi.Harakat  2  xil  bo`ladi  tekis 

tezlanuvchan tekis sekinlanuvchan. Tekis tezlanuvchan harakatda  a˃0. Tekis sekinlanuvchan 

Harakatda esa  a˂0.  a-tezlanish. 

2)Elektrololiz-Elektrolitlardan  tok  o`tayotganda    elektrodlarda    modda  ajralib  chiqish  hodisasiga 

aytiladi. 

(Faradeyning  1-qonuni).Elektroliz  vaqtida  elektrodlarda  ajralib  chiqqan  modadaning  massasi 

elektrolitdan o`tgan zaryadning miqdoriga to`g`ri proporsionaldir.( Faradeyning 2-qonuni)  

3)Masala: P=ρgh, F=PS=ρghS=16N (javob 16 N) 

 

                                                                            2-Bilet 

1)Nyutonning  1-qonuni-Har  qanday  jism  unga  boshqa  jismlar  ta`sir  qilmaguncha,o`zining  tinch 

holatini yoki to`g`ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi. 

2)Molekular –kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi       P=

2

3

nE3)Uzunligi 500 km,ko`ndalang kesim  yuzi 10 mm

2

 bo`lgan alyuminiy simdan 10  mA tok o`tayotgan bo`lsa,uning  uchlaridagi  kuchlanish  necha  volt?    D-alyuminiyning  solishtirma  qarshiligi=  0,028*10

-

6Ω*m 

U=IR; R=D

??????

??????


; 1-formulaga  qo`yamiz   U=I*D

??????


??????

= 10


-2

A*0,028*10

-6

Ω*m


500000??????

0,00001m∗m

=14 V 

 

                                                                          3-Bilet 1)Jismlarning erkin tushishi :Jismning havosiz joyda faqat Yerning tortishishi ta`siridagi harakati erkin 

tushish  deb ataladi. 

Erkin tushayotgan jismning tezlanishi o`zgarmas bo`lib,bu kattalik erkin tushish tezlanishi deb ataladi 

va g harfi bilan belgilanadi. 

2)Ideal  gazning  holat  tenglamasi  gazning  massasi,bosimi,hajmi  va  temperaturasi  orasidagi 

bog`lanishni ifodalaydi.

     


????????????

??????


=const –Klapeyron tenglamasi 

1-Izotermik  jarayon  (T=const)  bu  qonuniyatni  R.Boyl  va  E.Mariott  tajribalar  asosida  bir-biridan 

bexabar  holda  kashf  etganlar.Shuning  uchun  bu  qonuniyat  Boyl-Mariott  qonuni  deyiladi.  

P

1/V

1

=P2

/Vtermos”-yunoncha harorat 

  P                       

  P

2

 -----                Izoterma    T=const                            P1

/V

1=P

2

/V2

 

  P

1

   -----------------                                                V 

            V

1

                 VQoida:O`zgarmas  temperaturada  berilgan  gazning  bosimi  hajmiga  teskari  proporsional  ravishda 

o`zgaradi. 

2-Izobarik jarayon (p=const) V/T=const.  

Izobarik  jarayon  deb  :Bosim  o`zgarmas  bo`lganda  kechadigan  fizik  farayonlar  izobarik  jarayon 

deyiladi. 

         V                                               “Baros”-yunoncha bosim 

                

        V

2

   ---------------                     Izobarik   P=const               ??????

??????


 = const 

 

 

         V----------- 

 

                            T1     

T

2             T 

   Bu qonunni Fransuz olimi Gey-lyukssak kashf etgani uchun  Gey-lyukssak qonuni deyiladi  

Qoida:O`zgarmas  bosimda  berilan  m  massali  gazning  hajmi  temperaturaga  proporsional  ravishda 

o`zgaradi. 

3-Izoxorik jarayon (V=const) Hajm o`zgarmas bo`lganda kechadigan fizik jarayonlar izoxorik jarayon 

deyiladi.    “Xoros”-yunoncha hajm       

??????

??????


 =const              P

1/

P2

=T

1/T

2

   

  P

2

  ------------- P

1

  --------                              

                                         T            

               T

1         

 T

2

       Qoida:O`zgarmas  hajmda  berilgan  massali  gazning  bosimi  temperaturaga  proporsional  ravishda 

o`zgaradi. 

3)U=120 V  R

1

=R2

=240 Ω    I

K

?  I


?  I


2

      


Iste`molchilarni ketma-ket ulanganda iste`molchilardagi tok kuchi bir xil bo`ladi va u bu masalamizda   

I=U/R


u1

: R


u1

-bu yerda ist`molchlarni ketma-ket ulangandagi umumiy qarshilik ushbu masalada R

1

 R

2 

teng  bo`lganligi  uchun  R

u1

=2R


1

=480Ω.    I=U/R

u1

=120V/480Ω=0,25A.Endi  parallel  ulanganda  esa iste`molchilardagi kuchlanish bir xil bo`ladi bunda esa 

I=U/R


u

;        R

u

-parallel  ulangandagi  umumiy  qarshilik  =R1

R

2/  R

1

+R2

  shu  formuladan  hisoblasak 

R

u

=120Ω ga teng bo`ladi. U=IRu

 formuladan parallel ulangandagi tok kuchini hisoblaymiz. 

 

 


 

 

 

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling