Iqtisod-moliya


Download 10.4 Mb.
Pdf просмотр
bet27/27
Sana05.12.2019
Hajmi10.4 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
cniom ofaglar
 deyiladi.  Entomol'aglar biologik fabrikalarda (laboratoriyaldaidn) 
ko'paytiriladi va tabiiy sharoitda c|o‘yib yuboriladi. Entomofaglarni introdiikNiyn 
va  akklimatizatsiyalash 
clictdan  olib  kelib  bi/.ning  sharoitiml/gn
4SX

moslashtirish  kerak.  Mu  boradagi samarali  ishlar ho/irgi kunda O'zbekiston 
o'simliklarni  himoya (jilish  ilmiy tadqiqot institutida, O lzR F A  zoologiya va 
parazitologiya  ilmiy-ladqiqot  institutida,  Toshkcnt  davlat  agrar universiteti 
kafedralari va laboraloriyalarida olib borilmoqda.
0 ‘S IM I,lk l,A K N IN (;  O 'S I S I I I N I   U O M IQ A K IJV C H I 
M O D D A LA R
Dehqoncliilik  mahsiilolltirini yelishtirislula  bn  quloi  oig;mik  moddalarni 
qo'llash  ularning  o’sishl 
vn  Iи>s)l  ijobiy  Iii'nIi 
otadi 
Mu  boradagi 
izlanishlar geteroaiiksin 
l  imlolll  kislota  mililvll  Hi/ini  qo'llnsh  oqibatida 
boshlanib  ketdi  Hugungi  kunda  oiganik  Mioddiihii iiinn  brttlila  si nil: 
indolilkarbon  kislotalar,  kininlar,  abssi/  kluloln, rlllim  va ulbhnHllnlni  keng 
miqyosda ishlatiladi.  Ular 
/iioKorinonlur
 umumlY  iwMill  bllnii  ham  ataladi 
Indolilkarbon kislotalar hosilalari o'siinhkIniiiImh vt'^rliiUlon  iivoilanr.li 
davrida ildizpoya shakllanishini ta’ininlovdii  moddalai  Никишин  Hindi
3—indolilsirka 
p—(3—indolil)— 
y—(3  nutnlil)  nun
kislota 
propion  kislota 
kisloln
(geteroauksin)
Tabiiy birikmalar o‘rganilganda, o'simliklar tarkibida geteroauksm bil.m 
birga adenin qatori to'yinmagan spirtlari  ham borligi aniqlandi.  Keyinchalik 
zeatin
 nomini  olgan  bu  birikma o‘simlik hujayralarining  rivojlanishida  juda 
zarur modda  ekanligi  isbotlandi  Juda  ko‘p sintez qilingan  moddalar  ichida 
zeatin tuzilishini eslatuvchi 6-furfurilaminopurin (kinetin) yuqori o‘stiruvihi 
\ossaga  ega  ekanligi  isbotlandi  va  ular  har  tomonlama  sinovlardan  o'tib 
inuvatTaqiyatli qo‘llanilmoqda:
HNCH2C=CH-CH2OH
i  
NH
t
o
 
zeatin
kinetin
389

Indolilk irbon kislotalari  kininlar bilan birgalikda ishlatilganda juda yuqori 
samarndoi likka erishiidi.  Bunda nur-lanish ta’siri gerbitsidlarning ta’siri kabi 
tasliqi  oimllarning zararli tomonlari o‘simliklarga ziyon yetkazmadi.
“ Fuzarium”  zamburug'laridan  va  ayrim  o‘simlikiardan  ajratib  olingan 
gibberellin hosilalari terpenlar bilan tuzilishi jihatdan genetik o'xshash bo'lib, 
o'simliklaming  unib  chiqishi,  o'sishi,  gullashi  va  meva  tugishi  kabi 
bosqiehlarini faollashtiradi.  0 ‘simliklar o'sishini boshqaruvchi preparatlardan 
yana  biri  malein  kislotasi  gidrazididir,  bu  birikma  defoliant  sifatida  ham 
qoilaniladi:
Kam pozan-M
 (etrel,  etefon).  Bu  preparatning ta’sir qiluvchi  moddasi  —
2-xloretil  fosfat  kislotasi:
OH
!
C I- C H , - C H
2
- P - O H
II
о
Bu  oq  rangli  modda  bo'lib,  o'ziga  namni  yaxshi  yutadi  va suvda  yaxshi 
criydi.  Germaniyaning “ Bitterfeld” firmasi  ishlab chiqaradigan  preparat 60 
%
 li suvli eritma holida ishlatiladi.  Kampozan-m inson va issiqqonli  hayvonlar 
uchun  kam  zaharli,  asalari  va  boshqa  foydali  hasharotlar  uchun  zararsiz, 
kalamushlar  uchun  O 'D s0  =  3000  mg/kg.
Piks  (X D P ,  BAS-08300).  Oq  rangli  kristali  modda,  suvda yaxshi  eriydi, 
5 %  suvli eritmasi  qo'llanilaai.  Germaniyaning “ Basf” firmasi tavsiya  qilgan. 
T a ’sir  qiluvchi  moddasi  N,N-dimetilpiperidin  xlorid:
V. 
j
Preparatning 0,4-0,6 % li eritmasi g'o'za ko'saklarini yetilishini tezlashli- 
rish uchun u gullay boshlaganda va yoppasiga guliaganda ikki marta purkaladi.
Bugungi  kunda o'simliklar o'sishini boshqaruvchi  preparatlardan unumli 
foydalanish uchun undan boshqacha xususiyatlar ham namoyon qilishi lalabi 
qo'yilmoqda.  Masalan,  ekin  yeriga o'stiruvchi  preparat  kinctin  bilan  ishlov 
berilganda begona o'tlarning o'sib chiqishini tezlashtiradi, ungan begona o'llaiga
390

kam  miqdordagi  gcrhitsidlar  bilan  ishlov  berib,  yo'qotiladi  va  madaniy 
o'simliklar  rivoji  uchun  yaxshi  sharoit  yaratiladi.  Bug'doy  ekinlarini 
retardantlar bilan  ishlov  bcrilganda  zararkunandalar  yo'qolishi  bilan birga 
bug‘doy  poyasi  ham  baqiivvat  bo'lib,  boshoqlarning  pishib  etilish  davrida 
hosilini  ko'tarish  qobilivali  keskin  ortadi.
iayonch  ib o ralar
Alkaloidlar.  Aiilibiollklui  IVnilsjllmlar.  I.evomitselin  I**lialsiklinlar. 
Uglevodli  antibioliklar (к11Г|>1ош1Ым,  neomilsln,  crilmmilsm)  Vilaminlar 
Vitaminlarning sinllanisln  Irim enllai  I'n/imlar  КоГоппсиНш  (iominnlai 
Steroidlar.  Pcslitsidlai 
Гокм1кп|оц|уи  va  /aharlanlsh,  шпиц  do/alaii 
Insektitsidlar  (kontaktli  va  sislcmidl 
insrkt
ilsltllnr)  /iiiaikiiiiiinilalninmc. 
rezistentligi. Gerbitsidlar.  I  ungitsidlui  Akui jlsidlm,  OvIUidlut  I  aivilsull.it 
Afitsidlar.  Limatsidlar.  Zoolsidlai  Algltsldlai  Aihoiiisldlai  Kukiniisnll.n 
Defoliantlar. Desikantlar. Entomol’aglar. O'simllkliiinlnuu'si.hlnl Iнi-.lк|.ннм  In 
moddalar.
N azorat savoU ari
1.  Qanday rnoddalarga alkaloidlar deyiladi?
2.  Alkaloidlarning tabiiy manbalarini bilasizmi?
3.  Vatanimiz kimyogarlaridan qaysi birlari alkaloidlarni o'rganish bo'vu I
i
.
i
 
katta maktab yaratgan?
4.  Alkaloidlar  tarkibidan  ajratib  olingan  dorivor  rnoddalarga  misoll.n 
keltiring.
5. Antibiotiklar  tirik organizmda qanday vazifani bajarishini va  ularning 
ahamiyatini gapirib bering.
6.  Vitaminlar  inson  organizmida  qanday  yo'llar  bilan to‘planadi?
7.  Oziq-ovqatlar tarkibida uchraydigan vitaminlarga misollar keltiring.
S.  Vitaminlar qanday xususiyatlariga ko‘ra sinflanadi?
Avitaminoz deganda nimani anglaysiz?  Uning oqibatlarini aytib bering.
10. 
Tirik organizmdagi qaysi fermentlarni  bilasiz, ular qanday funksiyani 
bajaradi?
I  I  Gormonlar inson organizmida qanday vazifani amalga oshiradi?
I Л  ( iormonlar organizmda ishlab chiqariladimi yoki iste’mol qilinadimi?
I  V  Ichki sekretsiya bezlari va ularning vazifalarini aytib  bering.
I-I  Ho'qoq  kasalligi  qaysi  moddalarning  etishmasligi  oq  ibatida  kelib
i ll|(|iull?
391

15.  Bazedov  kasalligi  va  uning  oqibatlari  qanday  paydo bo'ladi?
16.  IVstitsidlarning ishlatilish sohalarini gapirib bering.
17  IVstitsidlarning  sinflanishi  ularning  qaysi  belgilariga  ko'ra  amalga 
oshinladi?
IS. 
Pestitsidlarning  qo‘llanishi  jarayonida  qanday  ehtiyot  choralarini 
ko’rish  kerak?
19.  Insektitsidlar nima va ular qanday zararkunandalarga qarshi ishlatiladi?
20. Toksikologiya va zaharlanish dozalari  nima ekanligini tushuntiring.
21. Gerbitsid va fungitsidlar qishloq xo'jaligida qanday  zararkunandalarga 
qarshi  qo4laniladi?
22.  Zararkunandalarning rezistentligi nimani anglatadi?
23.  Defoliant va desikantlarning farqini  ko‘rsating.
24. O'simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalari bizning Respublikamizda 
etishtiriladimi?
25.  Defoliantlarning qoMlanishi  qaysi  paytda va sharoitda yuqori  samara 
beradi?
26. Zararkunandalarga qarshi  kurashning  biologik usullari katta  afzallik- 
larga ega.  Shu fikrni asoslab bering.
27.  Entomofaglar deganda  nimani tushunasiz?
28.  0 ‘simliklarning  o‘sishini  boshqaruvchi  vositalar  nima uchun kerak?
29.  Fitogormonlar  urnumiy  nomi  bilan  yuritiladigan  besh  xil  organik 
biofaol  rnoddalarni  nomini  ayting.
30.  0 ‘simliklar va hayvonot dunyosi kasalliklarini  va uning oldini  olish 
chora - tadbirlari  borasidagi  ilmiy-tadqiqot ishlari bilan  qaysi tashkilotlardagi 
olimlarimiz shug‘uilanadi?
Adabiyotlur
1.  Грандберг И.И. Органическая химия.-  Москва.-  “ Дрофа” .- 2002
.-  С.  569 -   588.
2.  Pirmuxamedov  1.  Organik ximiya.- Toshkent.-  “ Meditsina” .-  1987.-
333-338-  betlar.
3.  Kimsanboyev X.X. va boshqalar.  0 ‘simliklarni  kimyoviy himoya qilish 
/prof.  X.X.  Kimsanboyev tahririri ostida.-Toshkent.-” 0 ‘qituvchi” .-  1997.- 
?S0  b.
4.  Вивюрский  В.Я.  Вопросы, упражнения и задачи  по органической 
химии  с ответами  и  решениями,-  М.:  “ Владос” ,-  1999.-  С.  80-81.
392

F0YD A LA N 1LG A N   A D A B IY O T L A R
1.  Грандберг И  И.  Органическая  химия.-  Москва.-  "Дрофа” .-  2002 
.-  672  с.
2.  Э п п л и кви с т  Д.,  Де  Пюи  Ч.,  Райнхарт  К.  JI.  Введение  в 
органическую  химию.-  М:  “ Мир".  1985,-  384 с.
3.  Ульянова  Г.М .  Органическая  химия.  Методическое  пособие.- 
Санкт-Петербург.-  “ Паритет",-  2001.-  11)2  с.
4. Химия. Справочник школьника.-  Москва,-  Изд-во "A l IК "  
I -
 
480  с.
5.  О в ч и н н и к о в  
К). 

lutoopi аннчсскам   хим ия 
М о сква 
“ Просвещение".-  I9K7.  815 с
6.  Вивюрский  В.Я  Вопросы,  упражнении  и  шлачи  no optniimicckoli 
химии  с  ответами  и  решениями 
М  "Вмааос" 
|ччч 
<*К.Ч  «
7.  Мориссон  Р.,  Бойд Д.  Органическим  химии 
Moi  мм 
'М и р " 
1974,-  1132  с.
8. Ладингтон Э., Дейль Г.,  Гамлешко  И  Клю чи к  шорщн.ю 
I v  м
Изд-во  “ Источник  жизни” ,-  2003,-  192  с.
9.  Iskandarov  S.I.,  Abdusamatov  А.А.,  Shoymaidonov  К  А  <
 >iи■
 • • нк 
kimyo.-  Toshkent.-  O'qituvchi.-  1979.-  616  b.
10.  Pirmuxamedov  I.  Organik ximiya.-Toshkent.-“ МеИимпм" 
I'M/ 
398  6.
11.  Kimsanboyev X.X. va boshqalar.  0 ‘simliklarni kimyoviy himoya Hlisli 
/ prof. X.X.  Kimsanboyev tahririri ostida.- Toshkent.-  “ O'qituvchi".-  1997
280  b.
12.  Shoymaidonov  R.A.  Organik kimyodan savol,  masala  va  mashqlai 
Toshkent.-  “ O'qituvchi” .-  1996,-  1996,-  28  -  51-betlar.
13.  Shoymardonov R.A.,  Umarov  B.B. Organik kimyo,  1 qism.  -  Buxom.- 
BuxDU  “ Ziyo  Rizograf’nashriyoti.-  2005,-  442  b.
14. To’raqulov Yo. X.  Bioximiya.- Toshkent.-  “ 0 ‘zbekiston” .-  1996,- 480 b.
15.  Ершов  Б.А.  Спектроскопия  в  органической  химии,-  Санкт- 
Петербург,-  Изд-во  С П (б)ГУ,-  1995,-  263  с.
16.  Миронов  В.А.,  Янковский  С.А.  Спектроскопия  в органической 
химии  .-  Москва,-  “ Х и м и я” ,-  1985  .-  232  с.
17.  Бейнон Дж.  Масс-спектрометрия и ее применение в органической 
химии  -  Москва,-  “ М ир” .-  1964.-  С.  241-353.

M U N D A R I J A
S O / M O S H l ............................................................................................ .1
K I K I S H .................................................... ................................................ 4
Organik birikmalarning tuzilish nazariyasi........................................... ft
Organik moddalarning xomashyo manbalari.......................................')
Organik  moddalarni  ajratish,  tozalash,  va  tuzilishini
o'rganish  usullari................................................................................ 10
Organik moddalarning flzik-kimyoviy tadqiqot  usullari...................... 14
IJB   spektroskopiva..............................................................................19
IQ  spektroskopiya............................................................................... 22
Y A M R   spektroskopiya....................................................................... 2ft
Mass — spektrometriya..........................................................................33
1 Z O M E R IY A ......................................................................................... 40
Organik moddalarning sinflanishi.......................................................45
Organik moddalardagi  kimyoviy b o g la r............................................ 48
Kimyoviy bog‘ning elektron  nazariyasi.............................................. 54
Organik reaksiyalarining tu rlari.......................................................... 62
Nazorat savollari................................................................................. 72
A T S IK L IK  B IR IK M A L A R
A L K A N L A R ..............................................................................................74
Nomenklaturasi................................................................................... 75
Alkanlarning olinishi........................................................................... 77
Fizikaviy xossalari............................................................................... 80
Kimyoviy xossalari.............................................................................. 81
Ayrim vakillari....................................................................................85
Nazorat savollari................................................................................. 87
A L K E N 1 A R ............................................................................................. 88
Alkenlarning olinishi........................................................................... 90
Fizikaviy xossalari.............................................................................. 93
Kimyoviy  xossalari..............................................................................93
Nazorat savollari............................................................................... 102
A LK A D IEN LA R .................. ............................ ......................................103
Olinish  usullari  .................................................................................103
Fizikaviy xossalari............................................................................. 105
Kimyoviy xossalari........................................................................... 105
Nazorat savollari................................................................................ 110
.194

A L K IN IA R ............................................................................................П2
Olinisli 
11
 

11
11
.
111
 
....................................................................................
и з
Fizikaviy  xossalaii  ............................................................................
1
15
Kimyoviy xossalan 
...............................................................116
Nazorat  savollaii 
..................................................... 121
SIK LO PA R A FIN Iv\R ..............................................................................122
Olinish usullari.... 
.......... 124
Fizikaviy xossalari....  
..!?(>
Kimyoviy xossalari..........  
I  ’(>
T E R P E N L A R ...........................................................  
i  ui
A R E N IA R ...........................................................
Olinish  usullari....................
Fizikaviy xossalari...................
Kim yoviy xossalari.....................
K o'p halqali arornatik birikm alar...
Naftalin va  uning tuzilishi..................
Antratsen guruhi....................................
Nazorat savollari........................................
G A L O G E N L I  H O S I L A L A R ................................
Monogalogenalkanlar......................................
Olinish usullari.................................................
Fizikaviy xossalari..... .......................................
Kim yoviy xossalari............................................
Di —, tri— va poligalogenalkanlar........................
To'yinmagan galogenli hosilalar......................... •
Aromatik uglevodorodlarning galogenli  hosilalari
Fizikaviy,  kimyoviy xossalari.............................. •
Nazorat savollari.....................................................
K IS LO R O D  TUTGAN O R G A N IK  B IR IK M A L A R ..... -
Bir atomli to‘yingan  sp irtlar................................
Olinish u su llari...................................................
Fizikaviy xossalari.................................................
Kim yoviy xossalari................................................
To'yinmagan spirtlar............................................ ■
Ikki atomli  spirtlar................................................•
Uch atomli  spirtlar...............................................■
Fenollar,  olinish  usullari......................................■
Fizikaviy xossalari................................................

K im yoviy xossalari........................................................................... I 89
Ikki  va  uch  atomli  fenollar............................................................... 141
Animat ik  spirtlar...............................................................................I 4 I
(>
1
1
1
1
1
у efirlar...................................................................................... 144
Nazorat savollari................................................................................ I4H
( )K S ( )M IR IK M A L A R  (A L D E G ID  VA K E T O N L A R )........................... 201
Alifhtik aldegid va  ketonlar...............................................................201
( )linish  usullari.................................................................................. 202
Fizikaviy xossalari............................................................................... 205
Kim yoviy  xossalari  .......................................................................... 20ft
M uhim  vakillari................................................................................ 213
To'yinm agan aldegid va  ketonlar.....................................................214
Ketenlar.............................................................................................. 215
Aromatik aldegid va  ketonlar........................................................... 21ft
Dikarbonil  birikm alar....................................................................... 214
Nazorat  savollari............................................................................... 222
K A R B O N  K IS L O T A L A R ........................................................................222
Olinish  usullari........................v ........................................................225
Fizikaviy xossalari............................................................................... 228
Kimyoviy xossalari.............................................................................. 228
To'yinmagan birasosli  karbon  kislotalar............................................234
Aromatik karbon  kislotalar..................................................................237
Muhim  vakillari...................................................................................241
Nazorat savollari.................................................................................. 242
K A R B O N   K IS L O T A  H O S IL A L A R I......................................................244
Murakkab efirlar................................................................................. 244
Galogenangidridlar................................................................................ 245
Kislota angidridlari..............................................................................247
Kislota amidlari.  Mochevina............................................................... 250
L IP lD IiA K .................................................................................................252
YogMar va  moylar................................................................................255
Sovun  va sint cl ik  yuvuvchi vositalar....................................................256
Mumlar.................................................................................................259
Murakkab lipidlar............................................................................... 260
Nazorat savollari.................................................................................. 262
G ID R O K S I  -  VA O K S O K IS L O T A L A R ............................................. 264
Alifatik oksikislotalar.......................................................................... 264
396

Olinish  usullari.................................................................................. 265
Fizikaviy.  kimyoviy  xossalari.................. 
................................267
Oksikisloialai ning oplik faolligi...............  
............................. 269
MuInm  vakillai i  ......................................  
....... 
.....272
ALDEG1DO-  VA K K T O K IS I
j
O T A IA R ................................................. 273
Atsetosirka d in . 
.......................... 
..275
Atsetosirka cliri asosiila siiilc/liii.................  
..27b
Nazorat savollari............
A ZO T TU T G A N  O R G A N IK  H IR IK M A IA R ............................................ <
’H()
Alifatik nitrobirikmalar.................
Fizikaviy,  kimyoviy  xossalari.......
Aromatik nitrobirikmalar..............
Fizikaviy,  kimyoviy  xossalari.......
Alifatik am inlar............................
Olinish  usullari..............................
Fizikaviy xossalari.........................
Kimyoviy xossalari.......................
Aminospirtlar..................................
Aroma!ik  aminlar..........................
Olinish  usullari..............................
Fizikaviy,  kimyoviy  xossalari.......
Aromatik diazo —  va azobirikmalar.
Fizikaviy,  kimyoviy  xossalari........................................................... 2(>7
Azobo'yoqlar....................................................................................
294
Nazorat  savollari.................................................................................30!
A M IN O K IS I,() I Л VA O Q S IL L A R .........................................................302
Aminokisloi.il.ii  ................................................................................. 302
Olinish  usii11
.111
  ................................................................................. 305
Fi/ikaviy,  kunvoviy  xossalari............................................................ 30(>
Pepticl  vapol i pcpl idlar.......................................................................3 ! 4
Oqsillar.... 
............................................................................. 315
Tabiiy va sun’i\  o/iq  mahsulotlari..................................................... 319
Nazorat savollan 
............................................................. 321
IG L E V O D L A R .......................................................................................
322
I ’glevodlarning sintl.uiislн 
.................................. 323
Monosaxaridlar.....  
....................................323
Izomcriya  va  konfiguialMV.iu 
....................................... 324
Olinish  usullari.......  
.....................................328
V ) !

Fi/.ikaviv,  kimyoviy  xossalari.......................................................... 329
Mono/.alaming muhim vakillari........................................................334
( )lij.',o 
va  disaxaridlar......................................................................337
I’nlisaxaridlar.....................................................................................341
Na/orat savollari.................................................................................346
G FT К КО HALQ ALI  B IR IK M A L A R ........................................................348
Dcsh  a’zoli geterohalqali birikmalar.................................................. 348
Ikki geteroatom tutgan besh a’zoli geterohalqalar............................. 353
Olti  a’zoli geterohalqali birikmalar....................................................355
Kimyoviy  xossalari............................................................................356 
I
Pirimidin va purin hosilalari.............................................................. 360 
I
Nuklein  kislotalar.............................................................................. 362 
/
Nazorat savollari.................................................................................369
O R G A N IK  B IO F A O L  VA O S T IR U V C H I M O D D A LA R......................... 370
Alkaloidlar........................................................................................... 370
Antibiotiklar...................................................................................... 372
Vitaminlar........................................................................................... 374
Fermentlar.........................................................................................376
Gormonlar.......................................................................................... 377
Pestitsidlar......................................................................................... 379
Zararkunandalarga qarshi biologik usulda kurashish..............................388
O'simliklaming o'sishini  boshqaruvchi  moddalar............................. 389
Nazorat savollari.................................................................................391
Foydalanilgan  adabiyotlar....................
Каталог: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Moddalakning kimyoviy texnologiyasi
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling