IX. glossariyi


Download 34.03 Kb.
Pdf просмотр
Sana31.12.2017
Hajmi34.03 Kb.

IX. GLOSSARIYI 

 

  

Atamaning 

o’zbek tilida 

nomlanishi 

Atamaning ingliz 

tilida nomlanishi 

Atamaning rus 

tilida nomlanishi 

Atamaning ma’nosi 

Atom  fizikasi  

 

Nuclear physics Atomnaya fizika  

atom va u bilan 

bog‘liq hodisalar 

fizikasini o‘rganuvchi 

fan. 

Kvant fizikasi   

Quantum physics  

Kvantovaya fizika 

mikrozarrachalar  va 

ulardan tashkil topgan 

sistemalarning 

harakat qonunlarini 

bayon etish usullarini 

ifodalovchi 

zamonaviy nazariya. 

Geyzenberg 

(tengsizliklar) 

noaniqliklar munosabati  

Heisenberg 

(inequality) due to 

inaccuracies 

 

to‘lqin dualizmi- barcha mikrozarra-

chalar  korpuskulyar  

xususiyatiga  ega 

bo‘lishi  bilan birga-

likda to‘lqin 

xususiyatiga ham ega 

bo‘ladi. 

Molekulyar spektrlar 

molecular spectra 

молекулярные 

спектры 

chiqarish  va  yutilish 

spektrlari bo‘lib,   

molekulalarning bir 

energetik sathdan 

ikkinchisiga kvant 

o‘tishlarida  vujudga 

keladi. Kattaroq yoki  

kichikroq  kenglikka 

ega chiziqlar 

to‘plamidan iborat 

bo‘lgan zich 

joylashgan chiziqlar. 

Fluoressensiya 

 

fluorescence флуоресценция 

qisqa muddatli 

shu’lalanish. 

Lyuminessensiya 

luminous 

люминессенция 

jismning berilgan 

haroratdagi   issiqlik 

nurlanishidan ortiqcha 

bo‘lgan,   

Moddaning erishi  

 

melting of the substance 

плавления 

вещества 

qattiq jismning suyuq 

holatga o‘tishi. 

Aylanish chastotasi 

the frequency of 

частота вращения 

vaqt birligidagi 


rotation 

aylanishlar soni. 

Plazma  

 

plasma плазма 

moddaning alohida 

holati bo‘lib,  elekt-

ronlarning kontsen-

tratsiyasi musbat 

ionlarning kontsen-

tratsiyasiga  taxminan 

teng bo‘lgan kuchli 

ionlashgan gaz. 

Tok  kuchi  

 

current strength сила тока 

elektr 


tokining 

miqdoriy 

o‘lchovi 

bo‘lib,    o‘tkazgich-

ning 

ko‘ndalang kesim  yuzasidan  vaqt 

birligida 

o‘tuvchi 

elektr  zaryadi    bilan  

aniqlanadigan  skalyar 

kattalik. 

Elektrodinamika 

 

Elektrodinamika Электродинамика   fizikaning bir bo‘limi 

bo‘lib, unda 

elektromagnit ta’sirlar 

o‘rganiladi. 

Optika 

 

Optics Оптика  

yorug‘lik hodisalari 

va qonunlari , 

yorug‘likning  tabiati, 

hamda  uning modda 

bilan o‘zaro ta’sirini 

o‘rganuvchi 

fizikaning bir bo‘limi. 

Spektral analiz 

 

spectral analysis спектральный 

анализ 


olingan  yutilish  yoki  

nurlanish  spektrlarga 

asoslanib, modda 

tarkibini sifat va 

miqdori tomonidan  

o‘rganiladigan  fizik  

metod. 

Tezlanish     

acceleration 

ускорение 

ko‘chishdan vaqt 

bo‘yicha ikkinchi 

tartibli hosila yoki 

tezlikdan vaqt 

bo‘yicha birinchi  

tartibli hosila. 

Qarshilikning 

temperatura koeffitsienti  

 

The temperature coefficient of 

resistance 

Температурный 

коэффициент 

сопротивления 

o‘tkazgich 

temperaturasi 1

0

S ga o‘zgarganda uning  

qarshiligi  

o‘zgarishini 

ko‘rsatuvchi kattalik. 

Nisbiy dielektrik 

singdiruvchanlik 

 

The relative dielectric absorption 

Относительная 

диэлектрическая 

абсорбция 

dielektriklarning  

elektr  maydonida  

qutblanish qobilyatini 

miqdoran tavsiflofchi o‘lchamsiz kattalik 

bo‘lib, dielektrikning 

vakuumdagi maydon  

kuchlanganligini  

necha marta 

kuchsizlantirishini 

ko‘rsatadi. 

Gazlar ionizatsiyasi  

 

gas ionization ионизации газа 

atom va 


molekulalardan  

elektronlarning 

uzilishi jarayoni, 

ya’ni musbat va 

manfiy zaryadlangan 

ionlarni paydo 

bo‘lishi. 

Fotometriya 

 

photometry фотометрия 

yorug‘lik 

to‘lqinlarining 

yorug‘lik muhiti 

atrofidagi energiyasi, 

shu energiyani 

o‘lchash usulini 

o‘rganuvchi bo‘lim. 

Metastabil holatlar  

 

metastable states метастабильные 

состояния 

bunda ayrim 

moddalarning 

atomlarida shunday  

uyg‘ongan holatlar 

borki,  atomlar bu 

holatda uzoq vaqt 

bo‘la oladilar. 

Dipolning elektrik 

momenti  

 

Electrical dipole moments  

Электрические 

дипольные 

моменты. 

vektor  kattalik  

bo‘lib,  miqdoran  

zaryadning  elka L 

(orasidagi masofaga) 

ko‘paytmasi  bilan  

aniqlanadi  va 

yo‘nalishi manfiy 

zaryaddan musbatga 

yo‘nalgan bo‘ladi. 

Burchak tezlanish 

 

angular acceleration  угловое ускорение burchak tezlikni vaqt 

bo‘yicha hosilasi yoki  

burilish burchagidan 

vaqt bo‘yicha olingan  

ikkinchi tartibli 

hosila. 


 

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling