J. jalolov, A. Fattaxov, I. Axmedov


TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI


Download 104 Kb.
Pdf просмотр
bet28/28
Sana08.06.2018
Hajmi104 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI
I. QONUNLAR, FARMONLAR, QARORLAR 
VA PREZIDENT LA. KARIMOV ASARLARI
I . 0 ‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi.  -Т.:  « 0 ‘zbekiston»,
2003-yil.
2. 
«Bankrotlik  to‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasining  Qonuni. 
«Xalq so‘zi», 2003-yil,  10-iyun.
3 .0 ‘zbekiston 
Respublikasining 
«Tashqi 
iqtisodiy 
faoliyat 
to‘g ‘risida»gi Qonuni. -Т.:  2002-yil.
4. 
«Tadbirkorlik  faoliyati  erkinligining  kafolatlari  to‘g ‘risida» 
0 ‘zbekiston  Respublikasining  Qonuni.  0 ‘zbekiston  Respublikasi 
moliyaviy qonunlari.  8-son 2000-yil.
5 .0'zbekiston  Respublikasining  «Chet ellik  investorlar huquqlarini 
kafolatlari  va  ulami  himoya  qilish  choralari  to‘g ‘risida»gi  Qonuni.  -Т.: 
« 0 ‘zbekiston»,  1999-yil.
6 .0 ‘zbekiston  Respublikasining  «Himoya  choralari,  dempingga  qarshi 
va  kompensatsion  bojlar  to‘g‘risida»gi  Qonuni.  -Т.:  « 0 ‘zbekiston»,
2004-yil.
7. «Reklama  to‘g‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasining  Qonuni. 
0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi,  1999-yil,  1-son.
8.'«Mahsulot  belgilari  va  xizmat  ko‘rsatish  to‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston 
Respublikasining  Qonuni.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Kengashining 
axborotnomasi.  1993-yil, 6-son.
9. «Mikrofirmalar va kichik korxonalami rivojlantirishni rag‘batlantirish 
borasidagi 
qo‘shimcha 
chora-tadbirlar 
to‘g‘risida»gi 
0 ‘zbekiston 
Respublikasi Prezidentining 2005-yil 20-iyundagi PF 3620-son Farmoni.
10.  «Bozor 
islohotlarini 
chuqurlashtirish 
va 
iqtisodiyotini 
erkinlashtirish  sohasidagi  ustuvor  yo‘nalishlar  amalga  oshirilishini 
jadallashtirish  chora  tadbirlari  to‘g ‘risida»gi  0 ‘zbekiston  Respublikasi 
Prezidentining 2005-yil  14-iyundagi PF 3618-son Farmoni.
II.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2005-yil  24-martdagi 
«Qurilish materiallari  sanoatida iqtisodiy islohotlami  chuqurlishtirish va 
tarmoqni jadal  rivojlantirish  to‘g ‘risida»gi  Farmoni.  // Turkiston,  2005- 
yil 26-mart, №24

12.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2005-yil  11-apreldagi 
«To‘g‘ridan-to‘g ‘ri  xususiy  investitsiyalami jalb  etishni  rag‘batlantirish 
borasidagi  qo'shimcha  chora-tadbirlari  to‘g‘risida»gi  Farmoni.//  Xalq 
so‘zi, 2005-yil  12-aprel.
13.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2005-yil  15-apreldagi 
«Bank  tizimini  yanada  isloh  qilish  va  erkinlashtirish  chora-tadbirlari 
to‘g ‘risida» gi Qarori. // Turkiston, 2005-yil  16-aprel.
14.  0 ‘zbekiston 
Respublikasi 
Prezidentining 
2005-yil 
19- 
setyabrdagi 
«Eksport-import 
operatsiyalarini 
tartibga 
solishni 
qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g ‘risida»gi PP-183 son Qarori.
15.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2005-yil  27-dekabrdagi 
« 0 ‘zbekiston  Respublikasi  budjetining  2006-yildagi  asosiy  makroiqtisodiy 
ko‘satkichhri  va  parametrlarini  prognozlash  to‘g‘risida»gi  PP-244  son 
Qarori.
16.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  «Bozor  islohotlarini 
chuqurlashtirish  va  iqtisodiyotni  yanada  erkinlashtirish  sohasidagi 
ustuvor yo‘nalishlari va amalga oshirishni jadallashtirish chora-tadbirlari 
to‘g‘risida»gi 2005-yil  14-iyundagi PP-114 son Farmoni.
17.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  «Bozomi 
iste’mol  tovarlari  bilan  to'ldirishni  rag‘batlantirish  hamda  ishlab 
chiqaruvchilar 
va 
savdo 
tashkilotlarining 
o‘zaro 
munosabatlarini 
takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2002-yil  13-noyabrdagi 390- 
sonli qarori.
18.  Karimov  I.A.  Erishilgan  yutuqlarni  mustahkamlab,  yangi 
marralar  sari  izchil  harakat  qilishimiz  lozim.  2005-yilda  mamlakatni 
ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2006-yilda  iqtisodiy 
islohotlami  chuqurlashtirishning  eng  muhim  ustuvor  yo‘nalishlariga 
bag‘ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi  majlisidagi  ma’ruzasi.  T.://Xalq 
so‘zi, 2006-yil  11-fevral.

II. 0 ‘ZBEKIST0N RESPUBLIKASIDA ChOP ETILGAN 
ADABIYoTLAR
1. Abulqosimov  X.P.  Korxonaning  xalqaro  marketing  faoliyati.  -Т.:
2002 у.  114-b.
2. Alimov R., Jalolov J., Xotamov I.,  Akramov T.  Marketingni bosh- 
qarish. -Т.:  Adolat, 2000 y.
3.Axmedov  I.A.  va  boshq.  Korxona  tashqi  iiqtisodiy  faoliyati  va 
marketing. o ‘q.qo‘l. -Т.: Bilim-2005, 240-b.
4. Bekmuradov  A.Sh.  va  boshqalar.  0 ‘zbekiston  iqtisodiyotini  liber- 
allashtirish yillarida  1-2-3-4-5 kismlar. -Т.:  TDIU, 2005 y.
5. Bekmuradov  A.Sh.  va  boshq.  «Tashqi  iqtisodiy  siyosat:  savdo  va 
investitsiyalar  oqimlari». -Т.: TDIU, 2005 y., 62-b.
6. Bekmuradov A.Sh.  va boshq.  «Makroiqtisodiy  siyosat va iqtisodiy 
islohotlar». -T .:  TDIU, 2005 y., 60-b.
7. Bekmuradov  A.Sh.  va boshq.  «Moliya  va  bank tizimidagi  islohot­
lar samarasi.  -Т.: TDIU, 2005 y., 80-b.
8.Boltaboev  M.R.  To‘qimachilik  sanoatida  marketing  strategiyasi. 
Monografiya. -Т.:  2004 у., 223-b.
9.Dadaboev Q.A. Logistika. o‘q. qo‘l. -Т.:  2004 у.,  157-b.
10.  Jalolov  J.J.  va  boshqalar.  Marketing  tadqiqotlari.  0 ‘quv 
qo'llanma. -Т.:  Bilim, 2005 y.  179-b.
11.  YoMdashev N.K. Savdo korxonasi iqtisodi. -Т.: TDIU, 2005 y.
12.  Maxkamov  S.  Biznes  rejani  tuzish  usullari.  -Т.:  0 ‘qituvchi,
2003 y.
13.  Мухиддинов 
Д М. 
и 
др. 
Деловые 
ситуации 
и 
практические  задачи  по  «Бизнесу»,  «Маркетингу»,  уч.  пос. 
-Т.: ТГЭУ, 2004 г.
14.  Салимов С.А.  Теория маркетинга, уч.  пос.  Ташкент -2002  г., 
-180 с.
15.  Сирожиддинов  Н.  «Проблемы  повышения  эффективности 
внешней торговли Узбекистана». -Т.:  УМЭД, 2004 г., -224 с.
16.  Toshmatov A. Biznes reja. -Т.:  Mehnat, 2001  у.

17.  Фаттохов  А.А.  Стратегии  маркетинга  в  оптовой  торговле  и 
пути повышения её эффективности. -Т.: Фан, 2005  г. -179 с.
18.  Хотамов  И.С.  «Анализ  и  прогнозирование  маркетинговой 
деятельности», уч.пос. -Т.: ТГЭУ, 2005 г. -185  с.
19.  Qosimova  M.S.,  Ergashxo‘jaeva  Sh.J.  Marketing.  0 ‘quv 
qo‘llanma. -Т.: TDIU, 2004 y.
20.  Qosimova M.S., Ergashxo‘jaeva Sh.J., Abduxalilova L.T., Mux- 
itdinova U.S., Yuldashev M.M.  Strategik marketing.  0 ‘quv qo‘llanma. -  
Т.:  O'qituvchi, 2004 y.
21.  Гулямов 
C.C., 
Абдуллаев 
А.М.и 
др. 
Экономико­
математические  методы  прикладные  модели  прогнозирования.
-  Т.: ТГЭУ. 2005  г.
III. ROSSIYADA ChOP ETILGAN ADABIYOTLAR
1.  Аакер Д.,  и др.  Маркетинговые исследования.  Изд.  7-е.  Пер.  с 
англ. /Под ред. С. Божук. -СПб.: Питер, 2004 г. -848 с.
2.  Алёшина  И.В.  Маркетинг  для  менеджеров:  Учебное  пособие 
/И.В.Алёшина. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003  г. -456 с.
3.  Ассель  Г-енри.  Маркетинг:  принципы  и  стратегия.  Учебник 
для вузов. -М.:  ИНФРА, 2001  г.
4. Алдер Г.  Маркетинг будущего:  диалог сознаний:  Общие с по­
требителями  в  XXI  веке  /  Пер.  с  анг  С.Потапенко.  -М.:  ФАИР- 
ПРЕСС, 2003  г. -448 с.
5.  Багиев  Г.Л.,  Тарасевич  В.М.,  Анн  X.  Маркетинг  -   3-изд. 
-М.:  «Питер», 2005  г. -736 с.
6.  Багиев  Г.Л.  и  др.  Маркетинг.  Учебник  для  ВУЗов.  3-е  изд. 
/Под общей ред. Г.Л.Багиева. -СПб.: Питер, 2005  г. -736 с.
7.  Банк  В.Р.,  Зверов  B.C.  Информационные  системы  в  экономи­
ке: Учебник. -М.:  Экономист, 2005  г.
8.  Беляевский  И.К.  Маркетинговые  исследования:  Информация, 
анализ, прогноз. Учеб. пособ. -М.:  ФиС, 2004 г.
9.  Блайд  Джим.  Маркетинговые  коммуникации:  Что?  Как?  И 
почему? Пер. с англ. -Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004 г. -368 с.
10.  Богданова  Е.Л.  Информационный  маркетинг.  -СПб.:  «Аль­
фа», 2000 г.

11.  Волгин  В.  В.  Автосервис.  Маркетинг  и анализ.  Практич.  по- 
соб.  Ерешенко  В.  М.  Маркетинг:  Новые  технологии  в  России,  изд. 
2-е. -СПб.: Питер, 2004 г. -416 с.
12.  Введение  в  бизнес.  /Под  ред.  Доменко  Б.  -М.:  ЮНИТИ,
2004 г.
13.  Голубков  Е.П.  Основы  маркетинга:  Учебник,  2-е  изд.  пере- 
раб и доп. -М.:  Финпресс, 2003  г. -688 с.
14.  Данильцев  А.В.  Международная  торговля:  инструменты  ре­
гулирования.  Учебно-практическое  пособие,  2-е  изд.,  перераб. 
-М.:  Издательский  дом  «Деловая  литература»,  Издательство  «Па- 
мотип», 2004 г. -320 с.
15.  Данченок J1.A.  Маркетинг.  Учебно -практическое  пособие / 
МГУ эк-ки, статистики и информатики. -М.:  2004 г. -304 с.
16.  Дейнекин  Т.В.  Международный  маркетинг  и  интернет  мар­
кетинг.  Уч.  пос.  /Московский  ГУ эк-ки, статистики  и  информатики. 
-М.:  МЭСИ, 2004 г. -53 с.
17.  Джонсон  С.  Джонсон,  Дональд  Ф.  Вуд.  Современная  логи­
стика.  Пер. с. анг. -М.:  «Вильямс», 2002 г.
18.  Дисон  О  Шонесси.  Конкурентный  маркетинг:  стратегиче­
ский  подход.  /Пер.  с  анг.  под  ред.  Д.О.Ямпольской.  -СПб.:  Питер, 
2002 г. -864 с.
19.  Дойл Питер.  Маркетинг -  менежмент и стратегии.  /3-е изда­
ние/.  Перевод  англ.  под  ред.  Ю.Н.Каптуревского.  -СПб.:  Питер, 
2002 г.
20.  Елизаров  Ю.Ф.  Экономика  организаций:  Учебник.  -М.:  Эк­
замен, 2005 г.
21.  Жизнин С  . Азбука маркетинга. -М.:  Новости, 2003  г.
22.  Зубец  А.Н.  Маркетинг  на  финансовых  рынках.  Поведение 
потребителей. -М.:  Приор-издат, 2002 г.
23.  Игра в Маркетинг. Как добиваются победы лучшие мировые 
компании. Эрик Шульц Издательство «Лори» 2004 г.
24.  Инвестиционные  процессы  в  условиях  глобализации.  /Под 
ред.  проф.  В.П.  Колесова,  проф.  М.Н.Осьловой. -М.:  ТЕИС,  2002  г. 
-276 с.
25.  Инвестиции.  Учебник.  Под  ред.  д.э.н.,  проф.  В.В.  Ковалева, 
В.В. Иванова, В.А. Лямина. -М.:  Проспект, 2003  г. -^440 с.

26.  Катасонов  В.Ю.  Инвестиционный  потенциал  хозяйственной 
деятельности:  макроэкономический  и  финансового-кредитный  ас­
пекты. -М.:  МТИМО -Университет, 2004 г. -320 с.
27.  Карпова  С.В.  Международный  маркетинг.  Учебное  пособие 
для вузов. 2-е издание. -М.:  Экзамен, 2005 г. -  432 с.
28.  Котлер Ф. Основы маркетинга. -М.:  Прогресс, 2004 г.
29.  Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. -М.:  ЮНИТИ. 
2001  г.
30.  Крылов М. Как составляется бизнес план. -Т.: Фан, 2004 г.
31.  Лавров  С.Н.  Основы  маркетинга  промышленных  объектов. 
-М.:  Внешторгиздат, 2003  г.
32.  Маусимова В.Ф. Инвестирование. Уч.  пос. /МГУ экономики 
статистики и информатики. -М .: 2004 г. -136 с.
33.  Максимова  В.Ф.  Портфельные  инвестиции.  Уч.  пос.  /МГУ 
экономики, статистики и информатики -М.: МЭСИ, 2004 г. -100 с.
34.  Марков У. Маркетинг. -М.:  МО, 2002 г.
35.  Маркетинг  промышленных товаров.  Пер.  с  англ.  (Общ.  ред. 
и пред. Седова В.). -М.: Прогресс, 2004 г.
36.  Маркетинг  менеджмент.  11-е  изд.  /Ф.Котлер.  -СПб.:  Питер,
2005 г. -800 с.
37.  Минетг,  Стив.В.  Маркетинг:  разные  подходы  к  разным  типом 
клиентов. Полное руководство. Пер. с анг. -М.: Вильямс, 2004 г. -208 с.
38.  Моррис Р. Маркетинг: ситуация и примеры. -М.: ФиС, 2003 г.
39.  О'Шонесси  Дж.  Конкурентный  маркетинг:  стратегических 
подход /пер.с.анг. -СПб.:  Питер, 2001  г.
40.  Паттен  Дэйв.  Успешный  маркетинг  для  малого  бизнеса. 
/Дэйв  Паттен.  Пер.  с  анг.  В.Петрашек.  -М.:  ФАИР-ПРЕСС.  2003  г. 
-368 с.
41.  Планы  маркетинга.  Как  их  составить  и  использовать. 
-М.:  Технологии, 2004 г. -656 с.
42.  Рейс  Э.,  Джек  Траут.  22  Непреложных  закона  маркетинга  / 
пер.с.  анг. А.П.Исаевой. -М.:  АСТ-ЛЮКС, 2005  г.
43.  Семенов  А.Л.  Инвестиционный  анализ  и  оценка  эффектив­
ности  проектов. Уч. метод,  пос ч.  1. -М.: ТЕИС, 2002 г. -32 с.
44.  Семенов  В.Б. 
Товарный  знак:  битва  со  смыслами. 
-СПб.:  Питер, 2005  г. -256 с.

45.  Стратегический  маркетинг:  Учебник  для  ВУЗов.  3-е  изд. 
/Р.А. Фатхутдинов. -СПб.:  Питер, 2003  г. -347 с.
46.  Стоун  М.,  Вудкок  Н.,  Мэчтингер  J1.  Маркетинг,  ориентиро­
ванный  на потребителя /М.  Стоун  и др.  -Пер.  с  анг.  М.Веселковой. 
-М.:  ФАИР-ПРЕСС, 2003  г.  -336 с.
47.  Умин Б.  Межрегиональная  и международная торговая. /Пер. 
с анг. -М.: Дело, 2004 г. -416 с.
48.  Чевертон  П/  Теория  и  практика  совершенного  маркетинга: 
Полный  набор  стратегий,  инструментов  и  техник /Питер  Чевертон. 
Пер.  с анг.  В.Н. Егорова. -М.:  ФАИР-ПРЕСС, 2002 г. -608 с.
49.  Черчилль  Г.А.,  Якобуччи  Д.  Маркетинговые  исследования. 
8-е  издание  /Пер.  с  анг.  под  ред.  С.Г.Божук.  -СПб.:  Нева,  2004  г. 
-832 с.
50.  Шапкин  А.С.  Экономические  и  финансирование  риски. 
Оценка, управление,  портфель  инвестиций -3-е  изд.  -М.:  Издатель­
ско-торговая корпорация «Доликов и К», 2004 г. -544 с.
51.  Шив  Чарльз  Д.  Курс  MBA  по  маркетингу  /Чарльз  Д  Шив, 
Александр Уотсон Хайэм /Пер. с анг. -М.:  Альпина Паблишер, 2003  г. 
-717 с.
52.  Шмитт  Б.  Электический  маркетинг:  Как  заставить  клиента 
чувствовать,  думать  действовать,  а также  соотносить  себя  с  вашей 
компанией  /Пер.  с  анг.  К.Ткаченко.  -М.:  ФАИР-ПРЕСС,  2001  г. 
-400 с.
53.  Этинкинсон  Дж.  Уилсон  Й.  Стратегический  маркетинг:  си­
туация, примеры. -М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2001  г.
54.  Ядин  Д.  Маркетинговые  коммуникации:  Современная  креа­
тивная  реклама  /Даниэль  Ядин.  Пер.  с  анг.  М.Веселковой. 
-М.:  ФАИР-ПРЕСС, 2003  г. -488 с.
VII. 0 ‘ZBEKIST0N RESPUBLIKASIDA HIMOYa QILINGAN 
DOKTORLIK VA NOMZODLIK DISSERTATSIYaLARI
1.  Axunova G.N.  Ta’lim tizimida marketing va uni  takomillashtirish 
yo'llari. Doktorlik dissertatsiyasi, 2004 y.
2.  Ivatov I.  0 ‘zbekiston dehqon bozorlarida marketing faoliyati rivo- 
jlanishining istiqbollari. Doktorlik dissertatsiyasi. Toshkent, 2004 y.

3.  Abduxalilova L.T.  Go‘sht  va  sut mahsulotlari marketingi  strategi- 
yasi. Nomzodlik dissertatsiyasi. 2005-yil aprel.
4.  Sayfutdinov  M.  To‘qimachilik  korxonalarida  marketing  strategi- 
yasi. Nomzodlik dissertatsiyasi 2004-yil dekabr.
5.  Туртаев  M.P.  Маркетинг  медицинских  услуг  в  условиях  ры­
ночных  реформ  и  пути  его  совершенствования.  Кандидатская  дис­
сертация. 2005-год ноябр.
VIII. ILMIY-AMALIY ANJUMANLARNING MA’RUZALAR
TO‘PLAMI
1.  Jalolov  J.J.,  Shadmankulov  A.A.  Kichik  va  o ‘rta  korxonalaming 
marketingida  elastiklik  koefitsentidan  foydalanish.//  «Soliq  organlari 
kadrlarini  tayyorlash  tizimidagi  ta’lim jarayoniga  yangi  pedagogik  tex- 
nologiyalami joriy  etishning  ilmiy  asoslari»  xalqaro  ilmiy-amaliy  anju- 
man.  Soliq akademiyasi, noyabr 2003 y.
2. Xotamov  I.S.  Интернет  маркетинг:  преимущество  и  недостат­
ки. Ilmiy-amaliy anjuman tezislari. Toshkent, TDIU, 2004-yil mart.
3.  Шадманкулов  A.A.  Организация  маркетинга  в  малом  бизнесе.// 
«Восемнадцатые  международные  Плехановские  чтения»  Российская 
экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Москва, март 2005 г.

4.  Qosimov  D.  Korxonalar  marketingida  talab  va  taklif elastikligi.//
« 0 ‘zbekiston  Respublikasida bojxona  va transport hizmatlarini  takomil- 

lashtirish» respublika ilmiy-amaliy anjumani. TDIU, dekabr 2003 y.
5. 
Ergashxo'jaeva 
Sh.J., 
To'xtasinov  J. 
Tovami 
siljitishda 
qo‘shimcha  dasturlami  korxona  faoliyatidagi  ahamiyati.  Ilmiy-amaliy 
anjuman  ma’ruzalar tezislari. -Т.:  TDIU, 2005 yil mart.
IX. STATISTIK MA’LUMOTLAR
1.  Промышленность  Республики  Узбекистан  2004:  статистиче­
ский сборник. -Т.:  Госкомитет РУ по статистике, 2005  г.
2.  0 ‘zbekiston  Respublikasining  2005  yildagi  ijtimoiy  iqtisodiy 
rivojlantirish bo‘yicha yakunlari. -Т.:  Statistika davlat ko‘mitasi, 2005 y.

X. PEDAGOGIK VA AXBOROT TEXNOLOGIYaLARI 
BO‘YIChA USLUBIY К О ‘RSATMALAR
1.  Голиш  JI.  «Технологии  обучения  в  экономическом  образова­
нии: технологии обучения на лекциях и семинарах в экономическом 
ВУЗе». -Т.: ТГЭУ, 2005  г. -203 с.
2.  Назарова  Ф.М.  Образовательная  технология  по  учебному 
предмету «Лизинговые операции». -Т.:  ТГЭУ, 2005 г. -174 с.
3.  Гулямов С.С.  и др.  «Дистанционное экономическое образова­
ние». -Т.:  Шарк, 2004 г. -84 с.
XI. INTERNET VEBSAYTLARI
1.  www.dis.ru.market
2.  www.4p.com.ua/books/4.html
3.  www.bci-marketing.aha.ru/pm03  02.htm
4.  www.bizbook.ru/detail.html7book  id
5.  www.bookhouse.com.ua/  data/p  9/9442.phtml
6.  www.classis.ru/pages/classis/6/48/
7.  www.marketing.al.ru/index  00Q7.shtml
8.  www.marketing.uef.ru/students-news.php
9.  www.marketologi.ru/docs/teaching.html
10. www.marketologi.ru/lib/50books/50books 1 .html


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling