Karbonater, sulfater og fosfater Inneholder oksianioner


Download 445 b.
Sana08.07.2018
Hajmi445 b.


Karbonater, sulfater og fosfater

 • Inneholder oksianioner

 • Karbonater CO32-

 • Sulfater SO42-

 • Fosfater PO43-


Karbonater

 • Det viktigste strukturelle element i alle karbonater er aniongruppen CO32-Karbonater

 • Karbon med sine 4+ ladninger krever to tredjedeler av de 6 negative ladningene fra de tre oksygenanionene

 • Disse oksygenene er derfor sterkere bundet til det sentrale C4+ kationet enn til noen andre kationer i mineralstrukturenKarbonater

 • CO32--gruppene er bundet sammen av ulike kationer i karbonatgruppen

 • I noen tilfelle kan i tillegg OH--grupper eller andre anioner være til stedeKarbonater

 • De vanlige karbonetmineralene kan deles inn i

  • kalsittgruppen
  • dolomittgruppen
  • aragonittgruppen
  • hydrerte karbonater


Karbonater

 • Kalsittgruppen og dolomittgruppen har i hovedsak samme struktur og kalles

  • romboedriske karbonater
  • romboedrisk symmetri


Sammensetning av karbonater i kalsitt- og dolomittgruppeneSammensetningsvariasjoner for noen av mineralene i kalsitt- og dolomittgruppaKarbonater

 • Kalsittgruppa

  • Kalsitt CaCO3
  • Magnesitt MgCO3
  • Sideritt FeCO3
  • Rhodokrositt MnCO3


Karbonater

 • Dolomittgruppa

  • Dolomitt CaMg(CO3)2
  • Ankeritt CaFe(CO3)2
  • Kutnahoritt CaMn(CO3)2


Karbonater

 • Aragonittgruppa

  • Aragonitt CaCO3
  • Witheritt BaCO3
  • Strontianitt SrCO3
  • Cerussitt PbCO3


Karbonater

 • OH-holdige karbonater

  • Azuritt Cu3(CO3)2(OH)2
  • Malakitt Cu2CO3(OH)


Kalsittgruppa

 • Kalsitt CaCO3

 • Magnesitt MgCO3

 • Sideritt FeCO3

 • Rhodokrositt MnCO3Kalsittgruppa

 • Kalsittstrukturen CaCO3

 • Isostrukturell gruppe

  • C4+ i 3-koordinasjon
  • Ca2+ i 6-koordinasjon


Kalsittgruppa

 • Isostrukturell gruppe

  • C4+ i 3-koordinasjon
  • Ca2+ i 6-koordinasjon
  • Kalsitt CaCO3
  • Magnesitt MgCO3
  • Sideritt FeCO3
  • Rhodokrositt MnCO3


Kalsittgruppa

 • Kalsittgruppas mineraler viser perfekt romboedrisk kløvKalsittgruppa

 • Radiusforholdet Ca:O (0.714) i CaCO3 er tett opptil grenseverdien mellom 6- og 8-koordinasjon (0.732)

 • kan derfor opptre i to polymorfe typer

  • kalsitt (6-koordinasjon)
  • aragonitt (9-koordinasjon)


Kalsittgruppa

 • Kationene i kalsittgruppas øvrige mineraler

  • Magnesitt MgCO3
  • Sideritt FeCO3
  • Rhodokrositt MnCO3
 • er mindre og opptrer derfor kun i 6-koordinasjonKalsitt (kalkspat)

 • CaCO3

 • Heksagonal 32/m

 • Krystaller varierer sterkt i form og er ofte komplekse

 • Over 300 forskjellige former er beskrevetKalsitt (kalkspat)

 • Tre viktige former

  • prismatisk
  • romboedrisk
  • scalenoedrisk


Ulike krystallformerKalsitt (kalkspat)

 • Tre viktige former

  • prismatisk
  • romboedrisk
  • scalenoedrisk


Kalsitt (kalkspat)

 • Nesten rein CaCO3

 • Glassaktig glans

 • H = 3

 • konkoidalt brudd

 • fargeløs, hvit, grå

  • kan ha alle mulig farger
 • Bruser i fortynnet kald HClKalsittKalsitt

 • Et meget vanlig mineral

  • sement i klastiske sedimenter
  • fossilfragmenter
  • kalkstein (sedimentær)
  • marmor (metamorf)
  • karbonatitt (magmatisk)


Kalsitt

 • Viktig industrielt mineral

  • portland sement
  • fluksmiddel i smelteindustri
  • syrenøytralisering
  • kalktilskudd i fôr
  • bygningsstein
  • ornamenter
  • skulpturer


Magnesitt

 • MgCO3

 • Fast løsning med sideritt FeCO3

 • Begrenset løsning med rhodokrositt MnCO3Magnesitt

 • Vanligste opptreden i metamorfe Mg-rike bergarter som peridotitt, pyroksenitt og dunitt

 • Også som hydrotermalt utfelt mineral, eller som hydrotermalt omdannet dolomittMagnesitt

 • Benyttes til utvinning av metallisk magnesium og andre Mg-forbindelser

 • Metallisk Mg utvinnes likevel i all hovedsak fra sjøvannSideritt

 • FeCO3

 • Full blandbarhet med både magnesitt og rhodokrositt

 • Lys til mørk gul-/rødbrunSideritt

 • Ofte omdannet (oksidert) til Fe-oksider/-hydroksider

  • goethitt
  • hematitt
 • Pseudomorfer av disse mineralene etter sideritt er ganske vanligSideritt

 • Som oolitter i lagdelte Fe-rike sedimentære bergarter

 • Også hydrotermalt utfeltSideritt

 • Blir noen steder benyttet som jernmalm

 • Rødlige fargepigment i form av oksider og hydroksider kan lages av siderittRhodokrositt

 • MnCO3

 • Rosa eller rød (karakteristisk Mn-farge)

 • Kan omdannes til mørke Mn-oksid- eller -hydroksidmineralerRhodokrositt

 • Dannes stort sett bare hydrotermalt

 • Opptrer ofte sammen med

  • sulfider
  • andre karbonater
  • fluoritt
  • baritt
  • rhodonitt
  • kvarts


Rhodokrositt

 • Verdsatt av samlereDolomittgruppa

 • Dolomitt CaMg(CO3)2

 • Ankeritt CaFe(CO3)2

 • Kutnahoritt CaMn(CO3)2Karbonater i systemet CaO-MgO-FeO-CO2

 • Graden av substitusjon (fargete felt) er basert på kjemiske analyser av naturlige karbonater fra ulike lavmetamorfe bergarter

 • Forbindelseslinjer er trukket mellom vanlige karbonat-typer som opptrer sammenDolomitt-ankerittDolomitt-ankeritt

 • Heksagonal (romboedrisk) 3

 • Del av en fast løsningsserie

 • Dolomitt: 0-20 mol% CaFe(CO3)2

 • Mn kan substituere for Mg og FeDolomitt-ankeritt

 • Krystaller er romboedriske

 • Fargeløs, hvit, grå

 • Ofte også gul eller brunDolomitt-ankeritt

 • Kan erstattes pseudomorft av

  • andre karbonater
  • kvarts
  • pyritt
  • jernoksider
 • Jernrike varianter kan være rustneDolomitt-ankeritt

 • Dolomitt ligner på kalsitt

 • skilles fra kalsitt ved at den ikke bruser i fortynnet kald HCl

  • (bruser heftig kun i pulverisert form)
 • Danner oftere romboedriske krystaller enn kalsitt

 • er ganske vanligDolomitt-ankeritt

 • Dolomitt er ganske vanlig

 • Typisk som hovedmineral i sedimentær dolostein

 • Dolostein er dolomitt-rike bergarter dannet ved diagenetisk/hydrotermal omdanning av kalksteinDolomitt-ankeritt

 • Vanlige som gangmineraler i hydrotermale årer

 • Karbonatitter (sjeldne magmatiske karbonatbergarter) kan inneholde dolomitt/ankerittDolomitt-ankeritt

 • Vanlig i marmorer, og er det dominerende karbonatmineralet i dolomittmarmorDolomitt-ankeritt

 • Dolomitt er en potensiell kilde for metallisk magnesium

 • Brukes i

  • glassproduksjon
  • sement
  • MgO
  • CaO
  • jordforbedringsmiddel
  • bygningsstein
  • statuer/ornamenter


Aragonittgruppen

 • Ortorombiske karbonater med større kationerAragonittstrukturen

 • Triangulære CO32- grupper er arrangert i rekker parallelt med a (innover)

 • Oksygen er vist som større og karbon som mindre kuler

 • Store kationer som

  • Ca2+, Ba2+, Sr2+ eller Pb2+
 • går inn i 9-koordinasjon mellom CO32- grupperAragonitt

 • CaCO3

 • Ortorombisk

 • Stort sett rein CaCO3

 • Mindre mengder Sr eller Pb kan substituere for CaAragonitt

 • Vanligvis som radiære eller søyleformete aggregater elongert langs c-aksenAragonitt

 • Krystaller har ofte tvillinger som gir heksagonale tverrsnittAragonitt

 • Dannes ved høye trykk ved subduksjonssoner

 • Assosiert med andre typiske høytrykks/lavtemperatur mineraler som

  • lawsonitt
  • glaukofan
  • pumpellyitt


Aragonitt

 • Vil lett omdannes til kalsitt ved avtakende trykkAragonitt

 • Skall av marine invertebrater kan bestå av aragonittWitheritt

 • BaCO3 - fargeløs, hvit

 • Litt Ca, Sr og Pb kan substituere

 • Ganske sjelden

 • I hydrotermale sulfidforekomster i karbonatbergarterWitheritt

 • Råstoff for bariumOH-holdige karbonater

 • Azuritt og malakittMalakitt og azuritt

 • De eneste vanlige mineralene i denne gruppa

 • opptrer i den oksyderte delen av kopperforekomster

 • Begge har vakre fargerMalakitt

 • Malakitt Cu2CO3(OH) 2

 • Lite variasjon i kjemi

 • Vanligvis i massive former med konsentrisk fargebåndingAzuritt

 • Cu3(CO3)2(OH)2

 • Asurblå

 • Kan omvandles til malakittSulfater

 • Inneholder SO4-grupperAnhydritt

 • CaSO4

 • Fargeløs, hvit eller grå

 • Omdannes til gips ved hydratisering

 • Ligner gips, men har tre spalteretninger normalt på hverandreAnhydrittBaritt

 • BaSO4

 • Varierer mye i farge

 • Et meget tungt mineral

 • Sp.v. 4.5

 • Hydrotermalt dannet

 • Viktigste kilde for barium

 • Tilsats til boreslamBarittGips

 • CaSO4*2H2O

 • Hvit til fargeløs

 • Dannes ofte ved hydratisering av anhydritt

 • Vanlig i marine evaporittavsetninger

 • Dannes også i ørkenområder (ørkenrose)Gips

 • Vanlig i marine evaporittavsetninger

 • Opptrer sammen med

  • halitt (NaCl)
  • sylvitt (KCl)
  • kalsitt (CaCO3)
  • dolomitt (CaMg(CO3)2
  • anhydritt (CaSO4)


Gips

 • Ett av de første mineraler som ble benyttet av mennesker for minst 5000 år sidenGips

 • Til gipsplater

 • Sement

 • Medisinsk bruk

 • Ornamenter og skulpturer (finkornet laminert - alabaster)Fosfater

 • ApatittApatitt

 • Ca5(PO4)3(OH,Cl,F)

 • Heksagonal H = 5

 • Heksagonale krystaller vanlig

 • Terminert av enten pinakoid eller dipyramide

 • Dårlig kløv langs {001}Apatitt

 • Grå blågrønn, grønn, gul, brun, rosa

 • Kan forveksles med beryll, men har en betydelig lavere hårdhet

 • Meget vanlig mineral i små mengder i de fleste vanlige bergarter

 • Viktig som gjødningsmiddelApatittMonazitt

 • (Ce, La, Th)PO4

 • Opptrer som aksessorisk mineral i en rekke bergarter

 • Benyttes til radiometriske dateringer av bergarterTurkis

 • CuAl6(PO4)4(OH)8*4H2O

 • Vanligvis finkornet massiv i årer

 • Voksaktig på bruddflater

 • Turkis-grønn farge

 • I hydrotermalt omdannete vulkanske bergarter

 • Brukes til smykkerTurkis

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling