Kfprot2014-03-27 Den 27 mars 2014


Download 120.53 Kb.

Sana25.09.2017
Hajmi120.53 Kb.

kfprot2014-03-27 

 

  

 

  

Den 27 mars 2014 

 

  

 

  

 

  

Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena 

samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina 

Skrak, Patrik Reslow, Olof Lavesson och Markus Blomberg. 

 

Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Sten Svensson för Ilmar Reepalu, Anders Törnblad för My Gillberg, Bengt Persson för Birgit Hansson, 

Hanna Gedin för Martina Skrak, Anders Lunderquist för Patrik Reslow, 

Margareta Appel för Olof Lavesson och Petra Bergquist  för Markus Blomberg. 

 

My Gillberg  infinner sig efter ärendet § 66  (dessförinnan ersatt av Anders Törnblad). Jamal El-Haj, Carl-Axel Roslund, Ewa Bertz och Nils Karlsson  lämnar 

sammanträdet efter ärendet § 66  och ersättes av Marcelo Arce Castillo, Johan 

Ohlson, Agneta Olsson Enochsson respektive Anders Törnblad.  Marcelo Arce 

Castillo lämnar  sammanträdet efter ärendet § 67, varvid Sanna Axelsson blir ny 

ersättare för Jamal El-Haj. Rickard Wendel lämnar  sammanträdet efter ärendet § 

70  och  ersättes av Caroline Wessel. Även Anders Törnblad lämnar  sammanträdet 

efter ärendet § 70, varvid Johan Larsson blir ny ersättare för Nils Karlsson. 

 

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.  

 

§ 52 

Ordförandens upplysning angående  webbsändningen av kommunfullmäkti-

gesammanträdet   

 

Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att ”det ska särskilt upplysas att 

för att kommunens webbsändning (Internet) av ett kommunfullmäktigesamman-

träde  ska vara laglig får den inte vara kränkande i personuppgiftslagens (PUL) 

mening. De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde får därför inte kränka 

den enskildes personliga integritet och för övrigt inte heller röja dennes/dennas 

sekretess (Offentlighets-  och sekretesslagen, OSL). Dessa bestämmelser kommer 

också att iakttas vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde som ef-

ter direktsändningen  läggs  ut på nätet”. 

 

 

 

 


2 (14) 

 

§ 53 Protokollsjustering   

 

Ordföranden meddelar att protokollet skall justeras onsdagen den 9 april 2014, kl 

15.00, på stadskontoret. 

 

Kommunfullmäktige utser Håkan Fäldt  och  Susanne Jönsson att jämte ordföran-den justera  protokollet.   

 

 

§ 54 

Avsägelser 

 

I ingivna skrivelser, som lägges till handlingarna, har Carl Peter Jangbro (SD) av-sagt sig uppdragen som ledamot i servicenämnden, ledamot i stadsområdesnämnd 

Öster samt som nämndeman i Malmö tingsrätt, Emma Vigue Abrahamsson (V) 

uppdraget som ersättare i grundskolenämnden, Naima Malmros (S) uppdraget 

som nämndeman i Malmö tingsrätt samt Amena Al-Abody (S) uppdraget som er-

sättare i miljönämnden. 

 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.  

 

§ 55 

Enkel fråga angående det lämpliga i att Malmö stad sponsrar evenemanget 

”Syriens Barn Gala” 

 

Magnus Olsson  (SD) har anhållit om att till  kommunalrådet med beredningsan-

svar för jämställdhet, kultur och fritid Hanna Thomé få framställa en enkel fråga 

angående  det lämpliga i att Malmö stad sponsrar evenemanget ”Syriens Barn 

Gala”. 


 

Kommunfullmäktige  medger  att frågan  får framställas. 

 

Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde  (jfr § 63 A).  

 

§ 56 

Enkel fråga angående hur Malmö stads återkommande insyn i kommunens 

förskoleverksamhet bedrivs för att garantera  kvalitén 

 

Björn Lagerbäck  (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsan-

svar  för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående  hur Malmö 

stads återkommande insyn i kommunens förskoleverksamhet bedrivs för att ga-

rantera kvalitén. 

 

Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras av Rose-Marie Carlsson,  tillika  ordföranden  i förskolenämnden. 

 

Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde  (jfr § 63 B).  

 

3 (14) 

 

§ 57 Enkel fråga angående deltagande i en demonstration tillsammans med ex-

tremvänstern 

 

Lars-Johan Hallgren  (SD) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande 

Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående hennes delta-

gande i en demonstration  tillsammans  med extremvänstern. 

 

Kommunfullmäktige  medger  att frågan  får framställas.  

Den kommer  att besvaras  vid dagens sammanträde  (jfr  § 63 C).  

 

§ 58 

Enkel fråga angående beslutet att låta illegala invandrare låna böcker på 

kommunens bibliotek 

 

Lars-Johan Hallgren  (SD) har anhållit om att till kulturnämndens ordförande 

Daniel Sestrajcic  få framställa en enkel fråga angående beslutet att låta illegala 

invandrare låna böcker på kommunens bibliotek. 

 

Kommunfullmäktige  medger  att frågan  får framställas.  

Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde  (jfr § 63 D).  

 

§ 59 

Enkel fråga angående förskolekrisen i Malmö stad 

 

Lilian Gerleman  (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsan-

svar  för skola  Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående förskolekrisen i 

Malmö stad. 

 

Kommunfullmäktige  medger  att frågan  får framställas.  

Den kommer att besvaras vid dagens  sammanträde  (jfr  § 63 E).  

 

§ 60 

Enkel fråga angående vägarbeten i Malmö stad 

 

Jörgen Grubb  (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar 

för boende och infrastruktur Milan Obradovic få framställa en enkel fråga angå-

ende vägarbeten  i Malmö  stad. 

 

Kommunfullmäktige  medger  att frågan  får framställas.  

Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde  (jfr § 63 F).  

 

 

 

4 (14) 

 

§ 61 Enkel fråga angående svarta jobb  inom  Malmös taxinäring 

 

Magnus Olsson  (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsan-

svar för arbetsmarknad, gymnasie-  och vuxenutbildning Andreas Schönström få 

framställa  en enkel fråga angående svarta jobb inom Malmös taxinäring. 

 

Kommunfullmäktige  medger  att frågan  får framställas.  

Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde  (jfr § 63 G).  

 

§ 62 

Enkel fråga angående kösituationen inom förskolan i Malmö stad och dess 

konsekvenser för vårdnadshavare  som inte får  plats inom  lagstadgad tid 

 

Hans Berg  (FP) har anhållit om  att till kommunalrådet med beredningsansvar för 

skola  Anders Rubin  få framställa en enkel fråga angående kösituationen inom för-

skolan i Malmö stad och dess konsekvenser för vårdnadshavare som inte får plats 

inom lagstadgad tid. 

 

Kommunfullmäktige medger att frågan  får framställas.  

Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde  (jfr § 63 H).  

 

§ 63 

Besvarande av enkla frågor 

 

A. 

Kommunfullmäktige beslutade under § 55 medge Magnus Olsson  (SD) att till 

kommunalrådet med beredningsansvar för jämställdhet,  kultur och fritid 

Hanna Thomé få framställa en enkel fråga angående det lämpliga i att Malmö 

stad sponsrar evenemanget  ”Syriens  Barn Gala”. 

 

Hanna Thomé besvarar frågan. 

 

Magnus Olsson yttrar sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 1.  

 

B.

 Kommunfullmäktige beslutade under § 56 medge Björn Lagerbäck  (FP) att 

till Rose-Marie Carlsson, tillika ordföranden  i förskolenämnden, få framställa 

en enkel fråga angående hur Malmö stads återkommande insyn i kommunens 

förskoleverksamhet  bedrivs  för att garantera  kvalitén. 

 

Rose-Marie Carlsson besvarar frågan. 

 

Björn Lagerbäck yttrar sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 2.  

5 (14) 

 

  

C.

 Kommunfullmäktige beslutade under § 57 medge Lars-Johan Hallgren  (SD) 

att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa 

en  enkel fråga angående  hennes  deltagande i en  demonstration tillsammans 

med extremvänstern. 

 

Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan. 

 

Lars-Johan Hallgren yttrar sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 3.  

 

D.

 Kommunfullmäktige beslutade under § 58 medge Lars-Johan Hallgren  (SD) 

att till kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic få framställa en enkel 

fråga angående beslutet att låta illegala invandrare låna böcker på kommunens 

bibliotek. 

 

Daniel Sestrajcic besvarar frågan. 

 

Lars-Johan Hallgren  yttrar  sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 4.  

 

E.

 Kommunfullmäktige beslutade under § 59 medge Lilian Gerleman  (M) att till 

kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa 

en enkel fråga angående förskolekrisen  i Malmö stad. 

 

Anders Rubin  besvarar frågan. 

 

Lilian Gerleman yttrar sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 5.  

 

F.

 Kommunfullmäktige beslutade under § 60 medge Jörgen Grubb  (SD) att till 

kommunalrådet med beredningsansvar för boende och infrastruktur Milan 

Obradovic  få framställa  en enkel fråga angående vägarbeten i Malmö stad. 

 

Milan Obradovic besvarar frågan. 

 

Jörgen Grubb yttrar sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 6.  

 

G.

 Kommunfullmäktige beslutade under § 61 medge Magnus Olsson (SD) att till 

kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad, gymnasie-  och 

vuxenutbildning Andreas Schönström få framställa en enkel fråga angående 

svarta jobb i Malmös  taxinäring. 6 (14) 

 

 Andreas Schönström besvarar frågan. 

 

Magnus Olsson yttrar sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 7.  

 

H.

 Kommunfullmäktige beslutade under § 62 medge Hans Berg (FP) att till 

kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa 

en enkel fråga angående kösituationen inom förskolan i Malmö stad och dess 

konsekvenser  för vårdnadshavare  som inte får plats inom lagstadgad tid. 

 

Anders Rubin  besvarar frågan. 

 

Hans Berg yttrar sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 8.  

 

§ 64 

Ny ersättare i kommunfullmäktige   

 

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Anita Aagesen-Svärd (S) utsetts som ny ersättare efter Jila Moradi,  som har avgått (Bihang nr 36). 

 

Länsstyrelsens besked lägges till handlingarna.  

Ordföranden hälsar den nya  ersättaren  välkommen till kommunfullmäktiges verk-

samhet. 

 

 § 65 

Utredning  om  organisation  av arbetsmarknads-  och vuxenutbildningsin- 

satser 

 

Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges  beslut i ärendet 

avseende utredning om organisation av arbetsmarknads-  och vuxenutbildningsin-

satser  (Bihang nr 37).  –  Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare 

för M och FP –  med instämmande av företrädare för SPI –  avgett en gemensam 

reservation. Mot beslutet har även företrädare för SD avgett en reservation. (Re-

servationerna intages som Bilaga 9  respektive  Bilaga 10  till kommunfullmäktiges 

protokoll). 

 

I ärendena Bihang nr 37 ovan samt Bihang nr 43 (p 13 på föredragningslistan, motion av Anja Sonesson (M) om  en  gemensam arbetsmarknadsnämnd och för-

valtning i Malmö) sker -  i enlighet med ett  särskilt beslut av kommunfullmäktige - 

gemensam överläggning, som följes av särskilt beslutsfattande i respektive ärende 

enligt  nedan (jfr §§ 65 och 66). 

 


7 (14) 

 

Härvid yttrar sig Andreas Schönström, Anja Sonesson, Mohammad Mohammad, Ewa Bertz, Magnus Olsson, Adrian Kaba, Sofia Hedén, Lari Pitkä-Kangas, Ewa 

Bertz, Jan Steimer och Sven Rosén. 

 

Yrkanden – ärendet Bihang  nr 37 

 

Andreas Schönström, Sofia Hedén och  Lari Pitkä-Kangas  yrkar bifall till kom-

munstyrelsens  förslag  i ärendet. 

 

Anja Sonesson, Ewa Bertz, Jan Steimer och  Sven Rosén  yrkar bifall till M:s och 

FP:s gemensamma reservation (avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet). 

 

Magnus Olsson  yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen (avslag på 

kommunstyrelsens förslag i ärendet). 

 

Vid givna propositioner om dels  bifall till, dels  avslag på kommunstyrelsens för-slag i ärendet, finner ordföranden den förstnämnda propositionen med  övervä-

gande ja besvarad. 

 

Sedan votering har begärts, uppsättes, föredrages och godkännes denna voterings-proposition: 

 

”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet, röstar ja. Den som vill avslå detsamma, röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå 

kommunstyrelsens förslag i ärendet”. 

 

Voteringen, som verkställes med omröstningsapparat, utfaller med 31 ja-röster mot  30 nejröster. 

 

Protokollet  över omröstningen  intages som Bilaga 11.  

Kommunfullmäktige  har härvid  i ärendet beslutat  med bifall till framställningen 

 

att  de verksamheter inom serviceförvaltningen som idag finansieras genom 

arbetsmarknads-  och vuxenutbildningsutskottet från och med den 1 maj 2014 

överflyttas från servicenämnden till gymnasie-  och  vuxenutbildningsnämn-

den, undantaget verksamheterna Återbyggdepån, Malvin, Grönyteskötsel, 

Tjänstecyklar  samt I Malmö möts vi,  

 

att  finansiering av verksamheterna under år  2014 sker genom att 109 502 000 kr 

den 1 maj 2014 överförs från kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknads- 

och vuxenutbildningsutskottet till gymnasie-  och vuxenutbildningsnämnden,   

 

att  135 040 000 kr överförs den 1 maj 2014 från kommunstyrelsens anslag för 

arbetsmarknads-  och vuxenutbildningsutskottet till gymnasie-  och vuxenut-

bildningsnämnden utgörande finansiering av vuxenutbildningsinsatser under 

år 2014,  

att  den fortsatta finansieringen av arbetsmarknads-  och vuxenutbildningsinsatser 

från och med budgetår 2015 sker genom direkta kommunbidrag till gymna-

sie- och vuxenutbildningsnämnden, 

 


8 (14) 

 

att  uppdra åt kommunstyrelsen, gymnasie-  och vuxenutbildningsnämnden samt 

övriga berörda nämnder att beakta vad som i övrigt anförts i ärendet avseende 

bland annat målgrupper, målgruppsanalyser, mätmetoder för måluppfyllelse, 

verksamhetsmål, samverkan internt inom kommunen och externt, principer 

för och investering av subventionerade anställningar och plan för avveckling 

av Servicepatrullerna i nuvarande form, samt 

 

att  bemyndiga kommunstyrelsen att fatta övriga erforderliga beslut av mindre 

principiell betydelse för genomförandet av organisationsförändringen. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i  ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe  för M,  Magnus Olsson  för SD, Ewa Bertz  för FP  och Sven Rosén för SPI 

samt reservation av Carl-Axel Roslund  (-) och Jan Steimer  (-) för respektive egen 

del till förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande på kommunstyrelsens 

förslag  i ärendet. 

 

 

§ 66 

Motion om en gemensam arbetsmarknadsnämnd  och förvaltning  i Malmö 

 

Anja Sonesson  (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige be-

slutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa en 

kommungemensam arbetsmarknadsnämnd och arbetsmarknadsförvaltning i enlig-

het med motionens intentioner. 

 

Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande. I yttrandet, enligt vilket hänvisas till en skrivelse utfärdad av arbetsmarknads-  och vuxenutbildningsnämnden, föreslås att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen (Bihang nr 43).  -  Mot kommun-

styrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP –  med instämmande av 

företrädare för SPI –  avgett en gemensam reservation. Mot beslutet har även före-

trädare för SD avgett en reservation. (Reservationerna intages som Bilaga 12  re-

spektive  Bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

I ärendena Bihang nr 43 ovan samt Bihang nr 37 (p 7 på föredragningslistan, ut-redning om organisation av arbetsmarknads-  och vuxenutbildningsinsatser) sker – 

i enlighet med ett särskilt beslut av kommunfullmäktige -  gemensam överlägg-

ning, som följes  av särskilt beslutsfattande i respektive ärende enligt nedan (jfr § 

66 med  § 65). 

 

Yrkanden – ärendet Bihang  nr 43 

 

Andreas Schönström, Sofia Hedén och  Lari Pitkä-Kangas  yrkar bifall till kom-

munstyrelsens  förslag  i ärendet. 

 

Anja Sonesson, Ewa Bertz, Jan  Steimer  och  Sven Rosén  yrkar bifall till M:s och 

FP:s gemensamma reservation (bifall till motionen). 

 

Magnus Olsson  yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen (bifall till 

motionen). 

 


9 (14) 

 

Vid givna propositioner om dels  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag i ärendet, dels  bifall till motionen,  finner ordföranden den förstnämnda propositionen med 

övervägande  ja besvarad. 

 

Sedan votering har begärts, uppsättes, föredrages och godkännes denna voterings-proposition: 

 

”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet, röstar ja. Den som vill bifalla motionen, röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet 

med motionen”. 

 

Voteringen, som verkställes med omröstningsapparat, utfaller med 31 ja-röster mot  30 nejröster. 

 

Protokollet över omröstningen intages som Bilaga 14.  

Kommunfullmäktige har härvid i ärendet  beslutat  i enlighet med kommunstyrel-

sens förslag 

 

att  avslå motionen. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i  ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe  för M, Magnus Olsson  för SD, Ewa Bertz  för FP och Sven Rosén för SPI 

samt reservation av Carl-Axel Roslund  (-) och Jan Steimer  (-) för respektive egen 

del till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till motionen. 

 

 § 67 

Utredning  om  Malmö stad ska ansluta sig till finskt förvaltningsområde 

 

Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till en skrivelse utfärdad av jämställdhetsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ären-

det avseende utredning om att Malmö stad ska ansluta sig till finskt förvaltnings-

område. Kommunstyrelsen upplyser att  för tids vinnande har styrelsen inlämnat 

en ansökan om att staden frivilligt ansluter sig till finskt förvaltningsområde till 

regeringskansliet. Ansökan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 

godkänner åtgärden (Bihang nr 38). –  Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har 

företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (Det särskilda yttrandet intages som 

Bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

Under överläggning i ärendet  yttrar sig Hanna Thomé, Stefan Lindhe, Jörgen Grubb, Anders Törnblad, Adrian Kaba, Magnus Olsson, Sven Rosén, Lari Pitkä-

Kangas och Lars-Johan Hallgren. 

 

Hanna Thomé, Stefan Lindhe, Anders Törnblad, Sven Rosén och  Lari Pitkä-

Kangas yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

 

Jörgen Grubb och  Lars-Johan Hallgren  yrkar avslag på kommunstyrelsens för-

slag  i ärendet. 

 


10 (14) 

 

Vid givna propositioner om dels  bifall till, dels  avslag på kommunstyrelsens för-slag i ärendet, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan 

omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  således med bifall  till framställningen  

att  Malmö stad frivilligt ansluter sig till finskt förvaltningsområde. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Magnus Olsson  för SD till förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande på kom-

munstyrelsens  förslag  i ärendet. 

 

 

§ 68 

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS) som inte har 

verkställts inom  tre månader  från  dagen för beslut 

 

Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat en rapport om gyn-nande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 9 § lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslut. Till rapporten har bifogats en skrivelse utfärdad av 

vård-  och omsorgsberedningen  (Bihang nr 39).  -  Till kommunstyrelsens beslut i 

ärendet har företrädare för M och FP –  med  instämmande av företrädare för SPI – 

avgett ett gemensamt särskilt yttrande. Till beslutet har vidare företrädare för SD 

avgett  ett särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 16  re-

spektive  Bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

Under överläggning i ärendet yttrar sig Carina Nilsson, Torbjörn Tegnhammar, Nina Kain, Sven Rosén, Agneta Olsson Enochsson, Karolina Skog och Lars-Johan 

Hallgren. 

 

Carina Nilsson  och  Sven Rosén  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ären-

det. 


 

Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag 

 

att  lägga rapporten till  handlingarna.  

 

§ 69 

Hemställan om godkännande av försäljning av fastigheten Kosterbåten 1 i 

Malmö, Västra Hamnen  (projekt  nr 7029) 

 

Tekniska nämnden har ingett framställning om godkännande av försäljning av fastigheten  Kosterbåten  1 i Malmö,  Västra Hamnen  (projekt nr 7029). 

 

Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskri-velse avgiven  av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges  beslut i 

ärendet.  –  Mot kommunstyrelsens beslut har företrädare för V avgett en reserva-

tion  (Bihang nr 40). 


11 (14) 

 

 I ärendet yttrar sig Milan Obradovic,  som yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag i ärendet, samt Anders Skans, som yrkar bifall till reservationen i kommun-

styrelsen. 

 

Vid givna propositioner om dels  bifall till  kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels  bifall till reservationen i  kommunstyrelsen, blir den förstnämnda proposi-

tionen  av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  således  enligt kommunstyrelsens förslag  

att  godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av 

fastigheten  Kosterbåten  1 i Malmö,  Västra Hamnen  (projekt nr 7029). 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Anders Skans  för V till förmån för ej tillstyrkt bifallsyrkande till reservationen i kommun-

styrelsen.  

 

§ 70 

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för 

WMU:s räkning,  Malmö Väktaren  4 

 

Servicenämnden har ingett en ansökan om utökat objektsgodkännande för till-byggnad av Tornhuset  för WMU:s räkning,  Malmö Väktaren 4. 

 

Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse av-given av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 

Kommunstyrelsen vill informera kommunfullmäktige om att i anledning av beho-

vet av utökat objektsgodkännande har styrelsen beslutat att uppdra åt stadskon-

toret att tillsammans med berörda förvaltningar se över rutiner och regelverk för 

att förhindra fördyringar av beslutade projekt (Bihang nr 41).  –  Till kommunsty-

relsens beslut  i ärendet har företrädare för SD  avgett ett särskilt yttrande. (Det sär-

skilda yttrandet intages som Bilaga 18 till  kommunfullmäktiges protokoll). 

 

I ärendet yttrar sig Lari Pitkä-Kangas, Stefan Lindhe, Anders Olin  och  Sven Rosén. 

 

Lari Pitkä-Kangas  och  Stefan Lindhe  yrkar bifall kommunstyrelsens förslag i 

ärendet. 

 

Anders Olin  yrkar avslag på kommunstyrelsens  förslag  i ärendet. 

 

Vid givna propositioner om dels  bifall till, dels  avslag på kommunstyrelsens för-slag i ärendet, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan 

omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige  beslutar  således i enlighet  med kommunstyrelsens  förslag    

att  upphäva det tidigare beviljade objektsgodkännandet avseende tillbyggnad av 

Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö Väktaren 4, till en totalutgift om 72 

mnkr,   


12 (14) 

 

 att  bevilja servicenämnden objektsgodkännande för tillbyggnad och ombyggnad 

av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö Väktaren 4, till en totalutgift om 99 

mnkr, samt 

 

att  i budgetarbetet för år 2015 beakta ökade hyreskostnader för kommunstyrelsen 

om ytterligare  1 620 tkr. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Magnus Olsson  för SD till förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande på kom-

munstyrelsens  förslag  i ärendet. 

 

 

§ 71 Motion om hälsofrämjande  arbete i Malmös skolor 

 

Anja Sonesson  (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige be-

slutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett kom-

munövergripande anslag för grundskolor som inom ramen för utbildningen arbe-

tar hälsofrämjande  i syfte  att förbättra  elevernas  kost och levnadsvanor. 

 

Dåvarande stadsdelsfullmäktige i Hyllie och i Rosengård samt grundskolenämn-den och kommunstyrelsen  har avgett  yttranden. 

 

I kommunstyrelsens yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå  motionen  (Bi-

hang nr 42).  –  Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och 

FP  –  med instämmande av företrädare för SPI –  avgett en gemensam reservation. 

Mot beslutet har vidare företrädare för SD avgett en reservation. (Reservationerna 

intages som Bilaga 19 respektive  Bilaga 20 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

Under överläggning i ärendet yttrar sig Anders Rubin, Anja Sonesson, Jörgen Grubb, Hanna Gedin, Sven Rosén och Johanna Öfverbeck. 

 

Anders Rubin, Hanna Gedin och  Johanna Öfverbeck  yrkar bifall till kommunsty-

relsens  förslag  i ärendet. 

 

Anja Sonesson, Jörgen Grubb och Sven Rosén yrkar bifall till motionen. 

 

Vid givna propositioner om dels  bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels  bifall till motionen, blir den förstnämnda  propositionen av kommunfullmäk-

tige utan omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  således enligt kommunstyrelsens förslag  

att  avslå motionen. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe  för  M,  Magnus Olsson för SD, Agneta Olsson Enochsson för FP och Sven 

Rosén  för SPI samt reservation av Jan Steimer (-) för egen del till förmån för 

framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till motionen.  

13 (14) 

 

§ 72  Motion om en drogfri  ungdom 

 

Anders Olin  (SD) har väckt motion  med förslag om att kommunfullmäktige be-

slutar att  sociala resursnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten för ett 

samarbete mellan Malmö stad, skolan och kommunens behandlingshem i syfte att 

starta projektet ”En drogfri  ungdom”.   

 

Sociala  resursnämnden, grundskolenämnden, gymnasie-  och vuxenutbildnings-nämnden  och kommunstyrelsen  har avgett yttranden. 

 

I kommunstyrelsens yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen (Bi-

hang nr 44).  -  Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD av-

gett en reservation. (Reservationen intages som Bilaga 21  till kommunfullmäkti-

ges protokoll). 

 

I ärendet yttrar sig Carina Nilsson,  som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, samt Anders Olin,  som yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen 

(bifall till motionen). 

 

Vid givna propositioner om dels  bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels  bifall reservationen i kommunstyrelsen (bifall till motionen), blir den först-

nämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  således i enlighet  med kommunstyrelsens  förslag  

att  avslå motionen. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles  gruppreservation av Magnus Olsson  för SD till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till reser-

vationen i kommunstyrelsen (bifall till motionen).  

 

§ 73 

Valförslag 

 

Valberedningen har ingett förslag till val (Bihang  nr 45) 

Valberedningens ordförande Björn Gudmundsson  anmäler som komplettering till 

förslaget att till ersättare i Kommunförbundet Skåne för tid till och med år 2014 

utses,  på vakant  plats,  Jörgen Neldestam (S). 

 

Vidare anmäler Björn Gudmundsson  att som ersättare i grundskolenämnden för tid till och med år 2014 utses, efter Emma Vigue Abrahamsson som har avgått, 

Momodou Jallow (V). 

 

Kommunfullmäktige  beslutar utan omröstning  

att  bifalla valförslaget med kompletteringar enligt vad Björn Gudmundsson har 

föreslagit. 

 


14 (14) 

 

§ 74 Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfull-

mäktiges prövning 

 

En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 27 februari  2014  inkommit till 

kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning, lägges 

till handlingarna (Bihang  nr 46). 

 

§ 75 

Inkomna interpellationer 

 

Föreligger inte några inkomna  interpellationer. Ärendet, p 17  på föredragnings-

listan, utgår. 

 

 Sammanträdet  pågår kl 13.00 – 17.16 med ajournering  kl 15.02 – 15.27. 

 

 Som ovan 

 

På tjänstens  vägnar  

 

 Jan Hoffnell 

 

 Protokollet  justerat  den 9 april  2014. 

 

  

Kent Andersson 

 

 

 Håkan Fäldt 

 

  

Susanne Jönsson 

 

 

Justeringen  har enligt  5 kap 62 § kommunallagen  tillkännagetts  den 9 april  2014.  

 

På tjänstens  vägnar    

 

 Jan Hoffnell 

Document Outline

  • Den 27 mars 2014


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling