Kimyoviy element!


Download 1.2 Mb.

bet1/14
Sana15.05.2019
Hajmi1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
64183

2nJ+(aq)
H+(aq)

KIMYOVIY  ELEMENT!^
guruh  1
1
davr
2
3
4
5
6
7
1.00794 
*| 
13120  2 2 0
H
Hydrogen
ishq
meta
ishq
meta
2
atom  m assasi—
-
5 5 .8 4 5
 
O R .
bosh
meta
6-941 

52 0 2   0 9 8
Li
Lithium
1»' 2*'
9.012182 
4
899 5  1  57
B e
Beryllium
С  
Л
 
o o
o tk i
met.
larit
aktii
kim yoviy  belgisi —  
kim yoviy elementlar
/U 4 L .O  
1 . 0 0
Fe
+6 
+5 
+4 
+3 
+2 

1
oksidlanish
22.98976 
*J*|
495 8  0.93
24 3050 
1 2
737 7  
1  31
nomi  inglizcha  berildi 
elektron  ko nfiguratsiyasi—
-   Ir o n
-   [A r]  3 d
6
 4 s
2
-
1

-2
darajasi
Na
S№um
M g
Magnesium
(Nef i t 1
3
4
5
6
7
8
9
39 0983 
19
40 078 
2 0
44 95591 
21
47 867 
2 2
50 9415 
2  3
519962 
2 4
54 93804 
2 5
55.845 
2 6
58 93319 
2 7
51
4 1 8 8  
0 8 2
588 8 
1  00
•r
633  1 
1  36
0 5 8 8  
1.54
• 4
050.9
1.63
•a
052 9  1.66
HI
717.3  1.55
762
Z
-4
700 4
1  91
73
К
Ca
S c
T i
V
*9
C r
M n
Fe  1 C o
1
N
Potassium
Calcium
[Ar)4a*
Scandium
(A/| 3d' 4a*
Titanium
{Ar) 3d* 4s1
Vanadium
(ArJ 3d* 4a*
Chromnium
[A/] 3d* 4a’
Manganese
[Ar) 3dF4a*
Iron
{Ar] 3tf 46*
Cobalt
{Ar] 3d* 4a’
85 4678 
3 7
87 
0 2  
38
88 90585 
3 9
91224 
4 0
92 90638 
4 1
95.96 
4 2
(98)
4 3
10107 
4 4
102 9055 
4 5
к
403 0   0 82
5 4 9 5   0.95
000.0  1.22
640  1 
1  33
652.1
1.60
084 3  2  16
702 0 
1  90
710 2  2.20
7197
2 2 8
-*
R b
S r
Y
Z r
N b
M o
Tc
■Л
*4
•I
•!
Ru
Rh
1
Rubidium
Strontium
Yttrium
Zirconium
Niobium
Molybdenum
[Кг] 4<Г 5a’
Technetium
Ruthenium
Rhodium
=
N 5 * '
|Kr]4d’ 5»'
(KrJ 4(H 5*’
[Kr| 4d* 5»'
[Kr| 4d* 5»*
[K?] 4d* 5a’
IK
132.9054 
5 5
137.327 
56
174 9668 
71
178.49 
7 2
180 9478 
7  3
18384 
7 4
186207 
7  5
190.23 

6
192.217 
7 7
1!
375 7  0.79
502 9  0 89
523.5  1.27
658.5 
1.30
761.0
1  50
770.0  2 38
760 0 
1.90
840 0   2.20
88 0 0
2 2 0

a:
C s
B a
L u
H f
Та
w
Re
O s
lr
1
Caesium
Barium
Lutetlum
Hafnium
Tantalum
Tungsten
Rhenium
Osminum
Iridium
:
p
p t n w
IX.) 4t*'  5d'6a'
|Xe) 41''  5d*6a*
[X*|4T* Sd’fta*
[Xet «1*  5d* Sa'
rx«j 41**  5d* ва'
pU]4T*  5d* 6a*
IX.) 41- 5d'8i*
(223) 
8 7
380 0  
0 70
F r
(226) 
88
509 3 
0 90
Ra
(262) 
1 0 3
470.0
L r
(261) 
1 0 4
530.0
*4
R f
(262) 
1 0 5
Db 
"
(266) 
1 0 6  
S easlgium
(264)
Bh
1 0 7
(277) 
Ю 8
Hs
(268
M

1 0 9
t
c
I
Francium
Radium
[Rnl 7a*
Lawrencium
{Нп)51и 7** 
7o'
Rutherfordium
IRn) 6V* Га* 7o'
Dubnium
Bohrium
Hassium
Meitnerium
c
bloklar elektron
lantanoidlar
aktinoidlar
138 9054 
5 7
1 4 0 1 1 6  
5 8
140 9076 
59
1 4 4 2 4 2  
6 0
(145) 
61
150 36
538.1 
1  10
534 4 
М 2
527.0 
1.13
53 3 1  
1-14
540.0
544.5 
i :
La
Ce
P r
Nd
Pm
Srr
L a n th a n iu m
|Xe]  5d’0a*
C e riu m
|xa)4V 5d* 6t*
Praseodym ium
|Xa) 4 Via*
N e o d y m iu m
(X.| 4 V* 8a*
P ro m e th iu m
|Хя] 4V* 6a*
S a m a '-u
(XeJ 41^S.‘
(227) 
8 9
232 0380 
9 0
2 3 1 0 3 5 8  
91
238 0289 
9 2
(237) 
9 3
(244)
499.0 
1  10
587.0 
1.30
563.0 
1.50
597 6 
1.38
604.5 
1  36
584 7 
• :
A c
Th
Pa
u
Np
Pu
A c tin u m
{Rn)6d’ 
7 f
T h o riu m
|Rn) 0d* 7a*
P ro ta c tin iu m
(Rn|5t*6d*7a*
U ra n iu m
|Rn)St*6d' 7a*
N e p tu n iu m
|Пп)б‘.*М’ 7a*
P lu to n rjl
(RoJ 51* V

R  DAVRIY  SISTEMASI
1 8
fly
lar
fiy .y e r
Ian
Ur
ichi
liar
inoidlar
toidlar
1 0
met
met
gale
asl
non
eler
rad
eler
1
alloidlar
allm aslar
tgenlar
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
4.002602 
2
8 9 9 5
He
Helium
18
*
M
4k
1
gazlar
la'lum
nentlar
oaktiv
nentlar
1 2
10.811
 
5
800.5 
2 04
В
Boron
la' 2s' 2p'
12.0107 
6
1035.5  2.55
c
Carbon
ta* 
2s’
 
2p*
14.0067 
7
1402.3  3.04
N
Nitrogen
U'&
 
2p’
15.9994 
3
1313.9  3.44
О
Oxygen
1s’ 2a’ 2
p
'
18.998403 

1531.0  3.93
F
Fluonne
1s' 2*' 
2p'
20.1797 
-|0 
2030.7
Ne
Neon
1*’ 2»' 2p’
26.98153 
1 3  
577 5 
1.51
A l
Aluminium
[No] 
3
b
* Эр’
28.0855 
1 4
785.5 
1.90
S i
Silicon
[No] 3»a 3p'
30.97696 1
5
10113  2 1 9
P
Phosphorlus
INei 3s* V
32.065  1 6
999 5  2.58
s
Sulfur
[Ne| 3s* Эр'
35.453 
1
7
12512  3.15
C l
Chlorine
[Ne] 
3s' Эр’
39.948 
18
1520.5
A r
Argon
(NeJ 3s* 3p'
16934 
2 8
П  
1  88
Mi
ickel
|эа*л»*
63 546 
2 9
745 5 
1.90
Pu
Copper
[Ar] 365 38 
3 0
905 4 
1.65
Z n
Zinc
lAr13d’ 4*'
69.723 
31
578.8 
1  81
G a
Gallium
[ArJ 3d'' 4*» 4p'
7264 
3 2  
762.0  2.01
G e
Germanium
(A/J 
3d* 
4a* 4p’
74 92160  3 3
942.0  2  18
A s
Arsenic
(ArJ 3d’  4»* 4p*
78 
96 
3 4
941.0  2 55
Se
Selenium
|ArJ3d* 4a*4cr*
79 
904 
3 5
1139 9  2.95
B r
Bromine
|ArJ3dr  4a* 4p»
83798 
3 6
1350.8  3.00
K r
Krypton
(ArJ 3d’” 
4a* ip»
* J
2
 
4 6
107 8682 4 7
112441 
4 8
114 818 
4 9
118 710 
5 0
121760 
51
127 60 
5 2
126 9044  5 3
131293 
5 4
i«4  2 20
731.0 
1.93
857 8 
1  69
558.3  1  78
708.6 
1.96
834 0  2.05
869.3  2.10
1008.4  2.65
1170.4  2.60
•4
=>d
A g
C d
In 
3
S n
S b
Те
1
Xe
'alladium
Silver
Cadmium
Indium
Tin
Antimony
Tellerium
Iodine
Xenon
(Kr] 4<5'  6V
IX/J 4d'  5*‘
[Kf|4d’  5*»5p’
(Kr) 4d*  5a* 5p*
lKrJ4d'  5«* 5p'
[KrJ 4dv5e*V
|K/]4d’  5в'5р’
[KfJ4d'  5s*Sp*
И о м  
7 8
196 966579
20059 
8
 0
204 3833 
81
207 2 
8
 2
208 9804 
8 3
(2Ю) 
8 4
(
2
Ю) 
8 5
(220) 
8 6
foo 
2 2 8
890.1  2.54
1007.1 
2.00
589 4 
1.62
715.6  2.33
703.0  2.02
812.1  2.00
890 0  2 2 0
1037,0
Pt 
3
A u
H g
Tl
Pb
B i 
J
P o
A t
Rn
riatinum
Gold
Mercury
Thallium
Lead
Bismuth
Polonium
Astatine
Radon
H4I«‘ s(Х*}4Г‘ 5d’° 6*‘
(X«J4r* ST1®**
pta} 4i** 8d‘* 6«* 6p’
rx#)4r4* r   sa-ep*
[X*| 41’* 5d"  €*■ во*
[X«l 4i** 3d** 0V6p*
|X«)4J’*5d-'  в*'во’
[XaJ4r* 
Ы'й
 в»*6р*
b i )  
1 1 0
(272)
1 1 1
(285) 
1 1 2
(284) 
1 1 3
(289) 
1 1 4
(288) 
1 1 5
(292) 
1 1 6
1 1 7
(2941  1 1 8
Ds
F |
C n
U u t FI
Uup L v
Uus Uuo
Darmstadium
Roerirgenium
Copemicium
Ununtrium
Flerovium
Ununpentlum
Uvermorium
Ununseptium
Ununoctlum
6 2
151  964 
6 3
1 5 7 2 5  
6 4
158  9253 
6 5
1 6 2 5 0 0  
6 6
164  9 303 
6 7
1 6 7 2 5 9  
6 8
168 9 342 
69
1 7 3 0 5 4  
7 0
P
7
  -
544.1
593.4 
1 20
565.8
573.0 
1.22
581.0 
1.23
589.3 
1.24
596.7 
1 2 5
603.4
Eu
G d
T b
D y
H o
E r
T m
Y b
jm
E u ro p iu m
lXa|4V64*
G a d o lin iu m
T e rb iu m
D y s p ro s iu m
H o lm iu m
E rb iu m
T h u liu m
Y tte r b iu m
[X#l41’’ 6d’ 5%
*
fX«]4i’*6a*
|Х4)41’°в$*
|X»| 41" ва*
(Xa]4V*6*'
[X*J41’*e«J
JXeJ 4V* 4a*
9 4
(243) 
9 5
(247) 
9 6
(247) 
9 7
(251) 
9 8
(252) 
9 9
(2 5 7 ) 
Ю 0
(2 5 8 ) 
Ю 1
(2 5 9 ) 
Ю 2
28
578.0 
1  30
5 8 1 0  
1.30
601.0 
1.30
603.0 
1.30
619.0 
1.30
627.0 
1.30
635.0 
1.30
642.0 
1  30
•o
•Л

A m
C m
B k
C f
E s
Fm
Md
No
m
A m e ric iu m
(Hnjer?*»
C u riu m
[Rn] Si’ Bd* 7«*
B e rk e liu m
|Rn) 51* 7a*
C a lifo rn iu m
[Rn| 51n 7a*
E ln s te n lu m
|Rn]Sl"7t*
F e rm iu m
|RnJ 514 7a*
M e n d e le v iu m
(Rn| ft1" 7a*
N o b e llu m
[Rn! 5 V’ 7a*

Q.  AHMEROV,  A. JALILOV,
R.  SAYFUTDINOV,  A. AKBAROV,  S.  TUROBJONOV
0
UMUMIY VA ANORGANIK
KIMYO
O'zbekiston  Respublikasi  Oliy  va o'rta  maxsus  t a ’lim  vazirligi kimyoviy 
lexnologiya,  oziq-ovqat  texnologiyasi  va  boshqa yo 'nalishlarda о 'qiydigan 
bakalavriat talabalari  uchun darslik sifatida  tavsiya etgan
Qayta  ishlangan  va  to ‘Idirilgan  uchinchi  nashri

UO'K:  546(075.8) 
КВК:  24.1 уа73 
U 52
T a q r i z c  h i l a r :   akad.  Parpiyev  N.A. -  O'zMU  «Noorganik  kimyo»  katedrasi  professori;
prof.  Otaqo'ziyev T.A.  tf.d., TK.T1  «Noorganik moddalar texnologiyasi» 
kafedrasi  professori.
Mazkur darslik  texnika oliy o'quv yurtlarining kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish  tur- 
lari  bo'yicha),  oziq-ovqat  texnologiyasi  (mahsulot  turlari  bo'yicha)  va  turdosh  yo'nalishlarda 
bilim  oladigan  talabalarga  mo'ijallangan.  Darslik  yangi  avlod  o'quv  adabiyotlariga qo‘yilgan 
talablar asosida  yozilgan  bo‘lib,  unda  umumiy  va  anorganik  kimyo  fanining  nazariy  qonun- 
qoidalari,  kimyoviy  elementlar  davriy  sistemasining  zamonaviy  tahlili,  amaliy  savollar,  test- 
lar,  masala-misollar va  kimyo  asoslarini  mustaqil  o'rganish  bo'yicha  yo'llanmalar keltirilgan.
ISBN  978-9943-25-466-4
© Q. Ahmerov va boshq,  2017 
© « 0 ‘ZBEK.ISTON» NMIU,  2017

S O Z B O S H I
Ma'lumki.  kimvo  sanoati  biz  yashayotgan  jamiyatning  asosiy  ishlab  chiqaruv- 
chi  kuchiga  aylanib  bormoqda.  Uning  yutuqlaridan  foydalanmasdan  turib  hozirgi 
zamon  sanoatini  taraqqiy  ettirish,  atrof-muhitni  himoya  qilish  muammolarini  hal 
etishni  tasaw ur  qilish  qiyin.  Sanoatning  turli  yo'nalishlarida  -   arxitektura  va  quri- 
lish.  to'qimachilik,  neft  va  gaz,  yo‘gochsozlik,  mashinasozlik  va  jihozlash,  metal- 
lurgiya  va  rangli  metallar,  qishloq  xo'jaligi  uchun  organik  va  mineral  o'g'itlar  ish­
lab  chiqarish  hamda  oziq-ovqat  mahsulotlari  texnologiyasi,  oqova  suvlarni  tozalash 
va  atrof-  muhitni  ifloslanishining  oldini  olishdagi  o'm i  beqiyosdir.  Shu  sababli  ham 
Oliy  o'quv  yurtlarida  kimyo  fanini  ishlab  chiqarishning  zamonaviy  yutuqlariga,  uni 
o'rganish  metodologiyasi  asosida  hamda  ilg'or  axborot  texnologiyalariga  asoslanib 
bilim  berishni  amalga  oshirish  muhim  ahamiyatga  ega  b o iib   bonnoqda.
Mazkur  darslik  O'zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o'rta  maxsus  ta’lim  vazirligi 
tomonidan  tasdiqlangan  dastur  asosida  yozildi.  Darslikda  oliy  texnika  o'quv  yurtla- 
rining  kimyoviy  texnologiya  (ishlab  chiqarish  turlari  bo'yicha),  oziq-ovqat  texnolo­
giyasi  (mahsulot  turlari  bo‘yicha)  va  turli  yo‘nalishlarda  bilim  olayotgan  talabalarga 
moijallangan  bo'lib.  unda  umumiy  va  anorganik  kimyo  fanidan  nazariy  qonun- 
qoidalar.  ma’ruzalarga  oid  savollar,  testlar,  masala-mashqlar  va  mustaqil  o'rganish 
uchun  ma'lumotlar keltirilgan.
Ilg'or  mamlakatlarda  erishilgan  fan  yutuqlari,  ayniqsa,  UNESKO  tasdiqlagan 
programmaga  asoslangan  darslikning  bu  yangi  avlodi  o‘z  ichiga  qator  izchil  bilimlar 
bioneorganik  birikmalar.  kimyoviy elementlar jadvalidagi  o'zgarishlar.  izomorfizm va 
polimorfizm  hodisalarini  qamrashi  bilan  ajralishi,  tehnologiya  asoslari  va  nanokimyo 
yangiliklari  rangli  rasmlar.  diagramma  va jadvallar orqali  berildi.  Bu  talabalar  bilim- 
larini  chuqurlashtirishda,  auditoriyada  va  mustaqil  ishlashlarini  bajarishlarida  amaliy 
yordam  beradi.  Mazkur  holat  o'qitishning  revting  usulidan  va  test  nazoratidan  foy- 
dalanib,  umumiy  kimyo  asoslarini  singdirishda juda  qo'l  keladi.
Fanni  o'rganish  natijasida  talaba  quyidagi  bilim.  ko'nikma  va  malakalarga  ega 
bo'ladi:
-kim yoning  moddalar  ishlab  chiqarishdagi  salmog'i:
-  kimyoning  asosiy  stexiometrik  qonunlari  ;
-  oddiy  va  murakkab  moddalar  hamda  ulaming  nomenklaturasi,  modifikatsiyasi, 
izomeriya  tushunchalari;
3

-  atom  tuzilishi  nazariyalari  va  ular  asosida  elementlami  xarakterlash;
-  elementlar  sistemasi  va  elementlar  xossalarining  davriy  o ’zgarishi;
-  molekulalar tuzilishi  va  kimyoviy  bogianishlar  nazariyalari;
-  termokimyoviy jarayonlar asosida  reaksiyalaming  issiqlik  effektlarini  aniqlash;
-  kimyoviy  kinetika  va  unga  ta’sir  etuvchi  omillar;
-eritm alar xossalari,  konsentratsiyalami  ifodalash  usullari;
-  elektrokimyoviy jarayonlar;
-  koordinatsion  birikmalar  nomenklaturasi,  klassifikatsiyasi,  olinishi  va  aha- 
miyati;
-  elementlaming elektron  formulalari.  tabiatda  uchraydigan  asosiy  birikmalaming 
olinish  usullari.  fizik-kimyoviy  xossalari.  xalq  xo’jaligi  uchun  ahamiyatli  birikmalari 
to’g‘risida  ma’lumotlar;
-o lg an   nazariy  bilimlami  texnologik  jarayonlarga  qo'llash  imkoniyatiga  ega 
bo’lish;
-  kimyoning  atrof-muhitini  muhofaza  qilish,  ekologiya  muammolari  va  ulami 
bartaraf qilish  usullari.
Darslikdagi  ma’lumotlar.  oMchov  birliklari,  fizik-kimyoviy  doimiylar  Xalqaro  SI 
sistemasida  berildi.  Shu  bilan  birga  darslikning  bar  bir bobida  0 ‘zbekistondagi  kim- 
yogar  olimlarining  qilgan  nazariy  va  amaliy  ilmiy  tadqiqot  ishlari,  erishgan  muvaf- 
faqiyatlari  to‘g‘risidagi  ma’lumotlar  ham  keltirilgan.
Mualliflar  yangi  avlod  o’quv  adabiyotiga  qo'yilgan  talablar  asosida  yaratilgan 
darslik bilan tanishib o'zlarining maslahatlari. tanqidiy fikr va mulohazalarini bildirgan 
OzFA  akademiklari  N.A.  Parpiyev  bilan  S.  To'xtayevga  va  hamfikr  mutaxassislarga 
o’zlarining  chuqur  minnatdorchiliklarini  bildiradilar.
4

KIR1SH
Materiya va lining harakati (Materiya -  lot.  modda  ma'nosini  anglatuvchi  obyek- 
tiv  borliq.)-  Materiya  tevarak-atrofimizni  o'rab  turadi.  Modda  turli  ko’rinishdagi 
obyekt  va  sistemalar  holida,  xossa,  aloqa,  munosabat  hamda  harakat  shakllarining 
asosi  sifatida  inavjud.  Materiya  tabiatda  bevosita  ko‘z  bilan  ko‘radigan  narsa  va 
jismlargina  emas.  balki  ilmiy-texnika  taraqqiyotining  o‘sishi  natijasida  kelajakda 
aniqianishi  mumkin  boMgan  narsalarni  ham  o‘z  ichiga  oladi.  Butun  olamdagi  nar- 
salar  harakatdagi  materiyaning  ko‘rinishidir.  Materiyaning  abadiyligi.  uning  yo'qdan 
bor  bo‘lmasligi  va  izsiz  yo'qolib  ketmasligi  minglab  yillar  davomida  aksiomaga 
aylanib  ketdi.
Materiya  qator  universal  xususiyatlarga  ega.  Dunyoning  moddiy  birligi  ham 
uning  ana  shu  xususiyatlarida  o‘z  aksini  topadi.  Materiyaning  vaqtda  abadiy  mav- 
judligi  hamda  fazoda  cheksizligi,  strukturalarining  bitmas-tuganmasligi  uning  uni­
versal  xususiyatlari  qatoriga  kiradi.
Materiya  harakatining  shakllari  turli-tumandir.  Jismlami  isitish  va  sovitish.  nur- 
lanish,  qoming  erib  suvga  aylanishi,  suvning  muzga  o'tishi.  kimyoviv  energiyaning 
elektr  energiyasiga  va  ba’zi jarayonlarda  ajraluvchi  issiqlik  energiyasining  kimyoviy 
energiyaga  aylanishi,  kosmik  hodisalar,  biologik  jarayonlar  shular  jumlasidandir. 
Bunday  aylanish  va  o‘zgarishlar  materiya  harakati  ko'rinishlarining  birligi  va  uz- 
luksiz  bogMiqligidan  dalolat  beradi.  Materiya  harakatining  bir  ko'rinishdan  ikkinchi 
ko‘rinishga  o ‘tishi  tabiatning  asosiy  qonuni  -   materiya  va  uning  harakati  abadiyligi 
qonunidan  kelib  chiqadi.
Kimyo -   moddalar,  ulaming tarkibi,  xossalari,  tuzilishi  va  ularda  sodir boMadigan 
o‘zgarishlami  o'rganuvchi  fan  hisoblanadi.
Materiyaning  ma’lum  fizik  xossalarga  ega  boigan  har  bir  ko'rinishi  (masalan, 
kimyo  fanida  suv,  temir,  tosh,  qum,  kislorod.  azot  va  boshqalar)  modda  deyiladi. 
Aluminiy  kumushrang  yengil  metall  bo‘lib,  zichligi  2."  g  sm \  yoqlari  markazlash- 
gan  kub  panjarada  kristallanadi,  658,6°C  da  erivdi.  2447“C  da  qaynaydi.  Bulaming 
hammasi  aluminiyga  xos  fizik  xossalardir.
Moddaning  fazoda  chegaralangan  qismi  jisni  deb  ataladi.  Bu  moddaga  nisbatan 
nisbiy  tushuncha  bo‘lib,  aniq  bir  narsani  anglatadi.  Modda  iborasi  jism  tushuncha- 
siga  nisbatan  umumiydir.
5

Hozirgi  vaqtda  moddalar  to‘rt  guruhga:  elementar  zarrachalar,  oddiy  mod- 
dalar.  murakkab  moddalar  (kimyoviy  birikmalar)  hamda  aralashmalarga  bo‘lib 
o’rganiladi.
Elektron,  proton,  neytron,  pozitron.  neytrino,  mezon,  myuon  va  boshqalar  ele­
mentar  zarrachalarni  tashkil  qiladi.  Hozirda  ulaming  soni  100  dan  ortdi.  Oddiy 
moddalar  kimyoviy  elementning  erkin  holda  mavjud  bo‘la  oladigan  bir  turidir.  Mu­
rakkab  moddalar  (kimyoviy  birikmalar)  ma’lum  nisbatlarda  ikki  yoki  undan  ortiq 
elementning o'zaro birikishi natijasida vujudga keladi.  Bunday moddalar tabiatda ko'p 
uchraydi.  Aralashmalar  ham  tabiatda  ko’p  tarqalgan,  biroq  ular  o‘z  xossalari  bilan 
kimyoviy  birikmalardan  farq  qiladi.  Ba'zi  aralashmalardagi  alohida  modda  miqdorini 
optik  mikroskoplarda  ham  aniqlab  boimaydi.  Aralashmalarga  tog’  jinslari,  loyqa  va 
mineral  qazilma  boyliklari  misol  b o ia   oladi.
Kimyoning  qisqacha  tarixi.  Mamlakatimizda  kimyo  fani  va  sanoatining  ri- 
vojlanishi.
Kimyo  inson  amaliy  faoliyatining  mahsuli  sifatida  vujudga  kelgan  fundamental 
fanlaming  biridir.  Kimyo  faniga  Misrda  asos  solinganligi  haqida  ma’lumotlar  bor. 
Qadimgi  davrlarda  kimyoviy jarayonlardan  Xitoy,  Hindiston,  Movarounnahr  va  ular- 
ga  yaqin  mamlakatlarda  ham  foydalanilganligi  ma’lum.
Qadimda  olimlar  tabiiy  hodisalarni  o’rganar  ekanlar,  atrofdagi  materiya  tuzilishi- 
ga  ahamiyat  berdilar,  uni  o'zgartirishga  va  o’z  ehtiyojlariga  moslashtirishga  urindi- 
lar.  Bu  borada  yunon  olimlarining  xizmatlari  katta  bo’ldi.  Ulaming  fikrieha,  mod- 
dalaming  asosi  yagona  boiib.  turli-tuman  ko'rinishda  namoyon  bo’ladi.  Suv,  havo, 
olov,  keyinroq  ular qatoriga tuproqni  qo'shib, elementlarga nom (Empedokl) berishdi. 
Shu  davrda  materiya  tuzilishini  falsafiy  jihatdan  tushuntiruvchi  yo'nalish  ham  vu­
judga  keldi.  Mazkur  yo‘nalishning  mashhur  vakili  bo’lgan  Demokrit  tabiatdagi  bar- 
cha jismlar  mayda,  qattiq  va  boiinm as  zarrachalardan  tashkil  topganligi  haqida  fikr 
bildirib,  bulami  atomlar deb  ataganligi  ma’lum.
0 ‘rta  asrlarda  kimyo  fani  alkimyogarlar  tomonidan  rivojlantirishga  harakat  qi- 
lindi.  Arab  alkimyogarlari  bu  borada  munosib  hissa  qo’shishdi.
Alkimyogarlaming  maqsadi  oddiy  metallardan  qimmatbaho  metallar  hisoblangan 
oltin  yoki  kumush  olish  bo’lgan.  Buni  transmutatsiya,  ya’ni  gipotetik  modda -   «Fal- 
safa  toshi»  yordamida  amalga  oshirish  g’oyasini  ilgari  surishgan.  Alkimyogarlar  o’z 
faoliyatini  scientia  immutabilis  -   «o’zgarmas  fan»  sifatida  ta’riflashgan.  Mazkur 
faoliyat  uch  bosqichni  o ’z  ichiga  oladi.
Birinchi  bosqich  (II — IV  asrlarjda  Iskandariyadagi  ellinistik  falsafiy  qarash- 
lar  hukmron  bo‘lgan.  Olib  borilgan  kuzatuv  va  tajribalar  «aurifikatsiya»  (Oltinsi- 
mon  imitatsiya)  va  «aurifaksiya»  (muayyan  dunyoqarash  doktrinasi)  dan  o‘tmadi. 
XXI  asrgacha  na  amaliy,  na  nazariy  fan  boyitilmadi.  Ikkinchi  bosqich  XII—XIV 
asrlami  o‘z  ichiga  olib,  alkimyogarlar  fani  Yevropada  faoliyat  ko’rsatdi  -  bu 
faqat  yangi  davr  fani  rolini  bajardi,  xolos.  Uchinchi  bosqich  (XV—XVII  asrlar) 
yevropalashgan  o’rta  asr  tafakkurining  (neoplatonizm  renessansi)  tangligi  bilan
6

xarakterlanadi.  Paratsels  (XVI  asr)  oltin-kumush  qidirish  alkimyosini  dori-darrnon 
(iatros  -   yunoncha  do'xtir)  tornon  yo‘naltiradi.
XVII  asrga  kelib  fan  tabiat  hodisalarini  o‘rganishning  sxolastik yondashuvlaridan 
voz  kechdi  hamda  o'zining  tajribaga  asoslangan  xulosalariga  suyana  boshladi.  Bun- 
da  R.  Boyl  ishlarining  ahamiyati  katta  bo'ldi.  U  birinchi  b o iib   fan  tajriba  va  undan 
kelib  chiquvchi  qonuniyatlarning  mujassamlashuvi  asosidagi  fikrlami  ilgari  surdi. 
U  kimyogaming  vazifasi  tajriba  qilish.  natijalami  tahlil  qilgan  holda  nazariya  yara- 
lish  mumkinligini  uqtirdi.


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling