Komplike olmayan enfeksiyon: Yapısal ve fonksiyonel olarak normal üriner sistemde gelişen enfeksiyon


Download 445 b.
Sana08.07.2018
Hajmi445 b.Komplike olmayan enfeksiyon:Yapısal ve fonksiyonel olarak normal üriner sistemde gelişen enfeksiyon

 • Komplike olmayan enfeksiyon:Yapısal ve fonksiyonel olarak normal üriner sistemde gelişen enfeksiyon

 • Komplike enfeksiyon:Yapısal ve fonksiyonel olarak tedavi etkinliğini azaltacak şekilde normal olmayan üriner sistemde gelişen enfeksiyonReenfeksiyon:Üriner sistem dışından her seferinde farklı bir bakterinin sebep olduğu enfeksiyon

 • Reenfeksiyon:Üriner sistem dışından her seferinde farklı bir bakterinin sebep olduğu enfeksiyon

 • Bakteriyel persistans:Üriner sistem içindeki bir odaktan kaynaklanan her seferinde aynı bakterinin neden olduğu enfeksiyonKadın>Erkek

 • Kadın>Erkek

 • Kadınlarda bakteriüri prevelansı erkeklerin 30 katı

 • Yaş ilerledikçe erkekteki sıklık artmakta

 • 65 yaş üzerinde kadınların en az %20’sinde,erkeklerin en az %10’unda bakteriüri mevcut1-Asendan Yayılım:En sık neden

 • 1-Asendan Yayılım:En sık neden

 • 2-Hematojen Yayılım:Tbc,renal ve perinefrik abseler

 • 3-Lenfojen Yayılım:Enderdir.Kolorektal,periüretral lenfatiklerle olur

 • 4-Diğer organlardan direkt yayılım:Pelvik abseler,PID,fistüller • Organizmalar:Gr(-) bakteriler en sık

 • Virülans faktörleri:

  • bakteriyel adezyon faktörleri
  • endotoksinler
  • AB direnç mekanizmaları


 • Konağa ait faktörler:

  • koruyucu faktörler(yüksek idrar akımı,düşük idrar pH’sı,GAG tabakası vs)
  • yabancı cisim varlığı
  • konjenital anomaliler
  • lokal ve sistemik östrojen varlığı


Obstrüksiyon:BPH,Taş,Dışarıdan bası

 • Obstrüksiyon:BPH,Taş,Dışarıdan bası

 • Cinsel ilişki

 • Gebelik

 • DM

 • KBY

 • İyatrojenik enfeksiyonlar:Kateterizasyon,enstrümentasyon

 • Renal transplantasyon

 • Taş Hastalığı

 • VUR1)Kadınlarda komplike olmayan akut alt üriner sistem enfeksiyonları

 • 1)Kadınlarda komplike olmayan akut alt üriner sistem enfeksiyonları

 • 2)Komplike olmayan akut pyelonefrit

 • 3)Komplike üriner sistem enfeksiyonları ve erkeklerde üriner sistem enfeksiyonları

 • 4)Asemptomatik bakteriüri

 • 5)Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarıOrta akım idrarı: kültürde 105/ml koloni

 • Orta akım idrarı: kültürde 105/ml koloni

 • Radyolojik değerlendirme:fonksiyonel patolojiler düşünüldüğünde yapılmalı

  • DÜSG:taş,amfizematöz pyelonefrit
  • İşeme sistoüretrografisi:VUR
  • USG:renal-perirenal abse,hidronefroz,pyonefroz
  • BT:renal-perirenal abse
  • Radyonükleid tetkikler


 • Akut Pyelonefrit

 • Kronik Pyelonefrit

 • Amfizematöz Pyelonefrit

 • Renal Abse(Renal Karbonkül)

 • Perinefrik Abse

 • Ksantogranülomatöz Pyelonefrit • Klinik:

  • yüksek ateş
  • yan ağrısı
  • karın ağrısı
  • bulantı-kusma
  • diyare
  • çarpıntı


Akut Pyelonefrit

 • LAB:Lökositoz,CRP-Sedim artışı,BFT genelde normal

 • İdrar Kültürü:%80 E.coli

 • Direkt grafide böbrek gölgesinin büyüdüğü,sınırlarının silikleştiği görülebilir

 • USG,BTAyırıcı Tanı:

 • Ayırıcı Tanı:

  • Pankreatit
  • Akut kolesistit
  • A.Apandisit
  • Divertikülit
  • PID
  • Bazal pnömoni


 • Tedavi:

 • Genel durumu iyi,non-komplike ise kinolon başlanır.72 saatte klinik yanıt varsa tedavi 14 güne tamamlanır

 • Genel durumu kötü,komplike ise hospitalize edilip parenteral tedavi verilir(ampisilin+gentamisin,kinolon veya 3.kuşak sefalosporin)

  • Tedaviye yanıt varsa 1hafta sonunda oral tedaviye geçilir
  • Komplike hastalarda3 hafta,nonkomplike hastalarda 2 hafta tedavi
  • 72 saatte tedaviye yanıt yok ise BT veya USG ile abse,yapısal patolojiler veya obstrüksiyon araştırılmalıdır


Kronik Pyelonefrit

 • Bakteriyel enfeksiyonlar sonucu böbreğin küçük,kontrakte,atrofik hali

 • Patogenezde bakteriyel enfeksiyonlara verilen immun yanıt önemlidir • Klinik:

  • Akut atakta akut pyelonefrit belirtileri
  • İlerlemiş hastalıkta renal fonksiyon kaybı,hipertansiyon,anemi,KBY
 • Tedavi:

  • Antibiyoterapi
  • Obstrüktif olanların cerrahi düzeltilmesi
  • Renal fonksiyonların desteklenmesi


Amfizematöz Pyelonefrit

 • Gaz oluşturan üropatojenler ile oluşan,akut nekrotizan parankimal ve perirenal enfeksiyon

 • Genelde diyabetik erişkin kadın hastalarda görülür

 • Sıklıkla E.coli(klebsiella,proteus da saptanabilir) • Klinik:Ateş,kusma,yan ağrısı

 • Direkt grafide böbrek parankiminde gaz görülebilir

 • USG,BT

 • Tedavi:

  • antibiyoterapi
  • kan şekeri kontrolü
  • perkütan/cerrahi drenaj
  • nefrektomi


 • Herhangi bir enfeksiyon odağından kaynaklanan mikroorganizmaların hematojen yolla böbrek korteksine yerleşmesi ile oluşur

 • En sık kaynak cilt enfeksiyonu ve en sık etken S.aureusRenal Abse(Renal Karbonkül)

 • Klinik:Ateş,yan ağrısı,septisemi tablosu

 • FM:KVAH,flank kitlesi,flank cildinde kızarıklık-ödem

 • Tanı:BT,IVP,USG,Gallium-67,İndium-111Renal Abse(Renal Karbonkül)

 • Tedavi:

 • Kültür sonucuna kadar antistafilokokal etkili beta-laktamaza dirençli penisilin grubu AB ile aminoglikozid kombinasyonu

 • Abse drenajı

 • Nadiren nefrektomiPerinefrik Abse

 • Renal kapsül ve gerota fasyası arasında yerleşen enfeksiyondur.Genelde intrarenal bir absenin bu alana rüptürü ile oluşur

 • Kinik tablo renal karbonkül kadar şiddetli değilFM:KVAH,flankta kitle,skolyoz görülebilir

 • FM:KVAH,flankta kitle,skolyoz görülebilir

 • Tanı:USG,BT,IVP

 • Tedavi:

  • Antibiyoterapi+cerrahi/perkütan drenaj
  • Bazen nefrektomi


Ksantogranülomatöz Pyelonefrit

 • Böbreğin diffüz destrüksiyonuna neden olan,şiddetli kronik enfeksiyondur

 • Genelde taşlı hidronefrotik nonfonksiyone böbrekte görülür

 • En sık etken Proteus ve E.coliKsantogranülomatöz Pyelonefrit

 • Klinik:Yan ağrısı,ateş,titreme,düşkünlük

 • FM’de yarıdan fazlasında palpabl kitle

 • Tanı: BT en yararlı tetkik(kesin tanı patolojik)

 • Tedavi:Böbrek koruyucu cerrahi/nefrektomi

 • E.coli en sık etken(asendan yol)

 • Yenidoğan hariç kadınlarda daha sık

 • Yaşla birlikte sıklığı artar:

  • Kadında-hormonal değişiklikler
  • Erkekte-infravezikal obstrüksiyon


 • Klinik:

  • İrritatif miksiyon belirtileri(pollaküri,noktüri,dizüri,kötü kokulu idrar yapma)
  • suprapubik ağrı
  • bel ağrısı
  • hematüri
  • urgency
 • TİT:bakteriüri,piyüri,hematüri

 • Semptomatik hastalarda kültürde 102 cfu/ml üreme anlamlı • Tedavi: Kültüre uygun AB

  • Kadında nonkomplike sistitte 3 günlük trimetoprim-sulfametaksazol(TPM-SHZ) veya 3 günlük kinolon
  • Genç erkekte 7 günlük TPM-SHZ veya kinolon


Kronik Sistit

 • Semptomlar silik veya nonsemptomatik

 • Üst üriner sistem enfeksiyonuna kaynak olabilir

 • Daha uzun süreli AB kullanımı gerekli • Kategori 1:Akut Bakteriyel Prostatit

 • Kategori 2:Kronik Bakteriyel Prostatit

 • Kategori 3:Kronik Pelvik Ağrı Sendromu • %75-90 gastrointestinal sistem kaynaklı Enterobakteriasea(E.coli,Pseudomonas aeruginosa,Serratia,Klebsiella)ailesinden bakteriler

 • %5-10 gr(+) bakteriler

 • Az miktarda ureaplazma ve klamidya • Klinik:

  • ani yükselen ateş-titreme
  • bel ağrısı
  • perineal ağrı
  • irritatif üriner semptomlar
  • üriner retansiyon
  • artralji
  • kas ağrısı
  • septik tablo
 • Rektal muayenede prostat hassas,sıcak,endüre,sert,abse oluşmuşsa fluktuasyon(+) • Tedavi:

  • Parenteral ikili AB+hidrasyon
  • Üriner retansiyon varsa en uygunu suprapubik sistostomi
  • Abse varsa drenaj


 • İrritatif ve obstrüktif üriner belirtiler(+)

 • Muayenede duyarlılık yok,septik tablo yok

 • Prostatik masajla alınan kültürlerde üreme görülür

 • Tedavi:

  • 3 aya kadar sürebilen AB tedavisi(TPM-SHZ,kinolonlar,indanil karbenisilin,doksisiklin)
  • prostat masajı
  • cerrahi


 • İrritatif ve obstrüktif işeme semptomları

 • Perineye,suprapubik bölgeye,penise,testislere,sırta vuran ağrıTedavi:

 • Tedavi:

   • Kategori 3A:Kronik Nonbakteriyel Prostatit
    • uzun süreli AB,fitoterapi,alfa blokör,antiinflamatuar,cerrahi,mikrodalga ısı
    • Kategori 3B:Prostadynia
     • analjezik-antiinflamatuar,alfa blokör,cerrahi,psikolojik destek


Skrotal Enfeksiyonlar

 • Akut Epididimoorşit • Etken:

  • 35 yaş altında,cinsel aktif erkeklerde klamidya ve neisseria türleri
  • Yaşlı ve çocuklarda koliform bakteriler


Klinik:

 • Klinik:

  • skrotal ağrı-şişlik
  • ateş
  • skrotal kızarıklık
 • FM:

  • testis sert ve duyarlı
  • skrotal kızarıklık
  • skrotal elevasyonla ağrının azalması(Phren belirtisi) epididimoorşiti testis torsiyonundan klinik olarak ayırmada önemli


 • Komplikasyonlar:

  • abse oluşumu
  • testiküler enfarkt
  • kronik ağrı gelişimi
  • infertilite


 • Tedavi:

  • Antibiyotik
  • Analjezik-antiinflamatuar
  • Skrotal elevasyon
  • Soğuk uygulama
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling