M. T. Hojiyev kirish so’zi bilan ochdi


Download 2.65 Mb.
Pdf просмотр
bet1/3
Sana26.06.2019
Hajmi2.65 Mb.
  1   2   3

 

 Guliston davlat universitetida  “Milliy

armiyamiz yoshlarning mardlik, matonat

va  jasorat  maktabidir”  shiori  ostida

“Te mur  o’ g’lon lari”  ko’rik-tanlovi

o’tkazildi. Ko’rik-tanlov Guliston davlat

universiteti, Sirdaryo viloyati mudofaaga

ko’maklash uv ch i 

“Vatan parv ar”

tashkiloti  va  Guliston  shahar  “Bolalar

s haharchasi”  tarbiyalan uv ch ilari

hamkorligida tashkil etildi.

Tadbirni  universitet  rektori,  prof.

M.T.Hojiyev  kirish  so’zi  bilan  ochdi.

Shuningdek,  Yoshlar  ittifoqi  Sirdaryo

viloyati Kengashi raisi Sh.Zayniddinov,

prore ktorlar 

R. Mahmudov ,

A.Sulaymonovlar yig’ilganlarni bayram

bilan tabrikladilar.

“Temur o’g’lonlari” ko’rik-tanlovida

mu ddatli  h arbiy  xizmatni  o’tab,

universitetda tahsil olayotgan “Jasorat”

klubi a’zolari bo’lgan talabalar o’rtasida

3ta shart bo’yicha bahs o’tkazildi: harbiy

xizmat ko’nikmalari, sport bellashuvlari,

ijtimoiy-siyosiy  bilimlar  sinoviga  doir

savol-javoblar.

Tadbirning  ochilish  marosimida

Guliston shahar “Bolalar shaharchasi”

tarbiyalanuvchilaridan  iborat  harbiy

orkestr,  Sirdaryo  viloyati  mudofaaga

ko’maklash uv ch i 

“Vatan parv ar”

tashkiloti va Guliston davlat universiteti

talabalaridan  tashkil  topgan  askarlar

jamoasi ishtirokida harbiy parad o’tkazildi

va harbiy saf mashqlari namoyish etildi.

Shundan  so’ng  sport  musobaqalari

o’tkazildi.  Ma’naviyat va ma’rifat bo’limi

B A R A K A L L A ,

 TEMUR  O’G’LONLARI!

Odob  nima  o'zi?  Xulq-

atvor  nima?  Zamonaviylik

nima?  Bu gu ngi  zamon

yos hlari 

bu ni  qan day

tushunadi?  Shu  yilning  17-

yanvar  kuni  Guliston  davlat

universitetining faollar zalida

talabalarning Sirdaryo viloyat

bosh imom-xatibi Mo'minjon

Usmonov  bilan  uchrashuvi

xuddi  ana  shu  mavzularga

bag'ishlandi.    Uchrashuvni

ma' naviy-ma'rifiy  ish lar

bo' yich a 

prorektor

Ravs hanbek  Mah mu dov

kirish so'zi bilan ochdi.

Bosh  


imom-xatib

tadbirni 

ortiqch a

rasmiyatchiliksiz, ma'ruzasiz

dildan  suhbat  tarzida  olib

bordi.  Shuning  uchun  ham

uchrashuv  qizg'in  savol-

javob bilan yakunlandi.

Tadbir  s o'ngida  un da

qatnashgan 542 nafar talaba

v a  un iv ersite t  re ktorati

nomidan R.Mahmudov  so'z

olib, mazmunli suhbat uchun

domlaga  minnatdorchilik

bildirdi  hamda  shariatning,

amaldagi qonunchilikning turli

qirralari  bo'yicha  talabalar

bilan  tez-tez  suhbatlashib

turish foydadan xoli emasligini

ta'kidladi.            O'z muxbirimiz

O ' z b e k i s t o n

Respublikasi Prezidenti

Sh.M.Mirziyoyev Vatan

h imoyachilari  kun i

mun os abati 

bilan

xizmatda aloh ida

o' rn ak  ko' rs atgan

harbiylarning katta bir

guruhini  mukofotlash

to'g'risidagi Farmonga

imzo chekdi.

XXX

Mamlakat  QurolliKuchlarining  26 yilligi

va Vatan himoyachilari

kuni munosabati bilan

viloyatda  o’tkazilgan

tantanalar      Guliston

s hahri  Xotira  maj-

muasidagi Motamsaro

on a  haykali  poyiga

gullar    qo’yish  bilan

boshlandi.  Shundan

so’ng urush faxriylari,

harbiy xizmatchilar  va

shahar  faollari  uchun

muhtasham “Navro’z”

to’yxonasida  bayram

dasturxoni yozildi.

   

XXX


Guliston shahrining

to’rtinchi  mavzesida

qurib  bitirilgan  yangi

ko’p  qavatli  uylardan

birini 

h arbiy


BAYRAMGA BAG’ISHLAB

xizmatchilarning oilasiga

berishga  qaror  qilindi.

Bayram  arafasida  36

n afar 

h arbiy


xizmatch iga 

yangi


xonadonlarning  kaliti

tan tanali 

rav is hda

topshirildi.

XXX

13-yanv ar kun i

Gu liston  

dav lat

universiteti bosh o’quvbin os in in g  majlis lar

zalida    “Milliy  armiya

bayrami  –   men in g

bayramim” 

nomli

badiiy-siyosiy  tadbiro’tkzazildi.

Unive rs itet 

faol

talaba yoshlari bayramku nlari 

viloyat


h ududidagi    h arbiy

xizmatchilar 

bilan

qiziqarli  uchrashuvlaro’tkazdilar.

XXX


    Sirdaryo  viloyat

Ma’naviyat  va  ma’rifat

markazida 

viloyat


shoirlari va san’atkorlar

ish tirokida  “Vatann i

himoya qilish – sharafli,

olijanob  va  mas’uliyatli

bu rch” 

mav zu ida

adabiy-badiiy  kecha

o’tkazildi.  

Unda

O’zbekistonda  xizmatko’ rs atgan  artist  A.

Bekjonov,  shoirlar  M.

Pardayev, A.Nur, GulDU

talabalari, yosh shoiralar

D. 

Himmaatova,M. Ma’rufjonova  v a

bos hqalar    ch iqis h

qilishdi.

Suratda: Universitetda bayram tadbiri

Kuch-bilim va tafakkurda

G ulisto n   d a v la t  un ive r site tin in g   ta `lim iy ,   m a d a n iy - m a `r ifiy   n a sh r iGazeta  1999-yil  22-dekabrdan

chop  etila  boshlagan

№  1  (190)    2018-yil    yanvar

UNIVERSITET  OVOZI

2 0 1 8 -y il  y a nva r

2

O ' Z L I K N I     A N G L A S H    TA R I X N I     B I L I S HD A N     B O S HL A N A D I

Islom Karimov

Bugun  biz yashayotgan musaffo

osmon ostida,  erkinlik  havosidan

nafas olib, ertangi  kunimizni hech

qanday hadiksiz, aksincha, cheksiz

orzu-umidlar, yangi maqsadlar bilan

kutadigan tinch-totuv zamon, garchi

ko’plab  mustaqillik yoshlari  uchun

go’yoki  avvaldan  shunday  bo’lib

kelgan  va  s hu nday  bo’ lish i

muqarrardek  tuyulsa-da,    ko’p

emas,  bor  yo’g’i  yarim  asr  oldin

butun bir xalqimizning buyuk orzusi

edi. Ichdan nurab borayotgan sobiq

Ittifoqning  saqlanib  qolishidan

manfaatdor  bo’ lgan    hu kumat

amaldorlarining qo’lidagi qon tomib

turgan  qamchisidan    hayiqmay

xalqining  asriy  orzusini  amalga

oshirish uchun o’zbekning mard va

vatan  uchun    jonfido    farzandi

maydonga    chiqdi  hamda

mustaqilligimizni ulardan tortib oldi.

Hamman in g 

ham 

ch ekiga


tushavermaydigan  mana  shunday

eng  buyuk  jasorat  –  ma’naviy

jasorat 

 

 O’ zbekis ton

Respublikasining birinchi prezidenti

Islom Karimovga nasib  etdi.

  Mustaqillikni  qo’lga kiritish

bilangina  ish  bitmasligini  tarixdan

ko’p misollar orqali yaxshi bilamiz.

Endilikda  zahirasida  bor  yog’i  uch

kunga yetadigan bug’doyidan bo’lak

n arsa  bo’ lmagan   mamlakatn i

boqish ,      har  tomonlama

oqsayotgan iqtisodiyotini izga solish,

chegaralar daxlsizligini ta’minlashdek

muhim vazifalarga duch kelindi.

Shu nday 

bir 

paytda


rivojlanishning  tadrijiy-evolyutsion

yo’lini tanlagan holda taraqqiyotning

“o’zbek  modeli”ni  ishlab  chiqqan

Birinchi  Yurtboshimiz  iqtisodiy  va

yana  boshqa  sohalar  bilan  bir

qatorda ma’naviy soha islohotining

ham  naqadar  muhim  ekanligini

ta’kidladi:  “…  bizga  zarba  bo’lib

tushgan eng og’ir tanglik iqtisodiy

emas,  balki  ma’naviy  tanglikdir.

Asrlar  mobaynida  qaror  topgan

axloqiy-ma’n aviy  qadriyatlarni

g’oyaviy qarashlarga qurbon qilish

oqibatlarini 

bartaraf 

etis h


iqtisodiyotni  tartibga    keltirishdan

ko’ra  ancha  mashaqqatli bo’ladi.”

Darhaqiqat,   70  yil  mobaynida

kommunistik  va  ateistik  g’oyalar

majburlab  singdirilgan  xalqning

ongini  zudlik  bilan  milliy  istiqlol

g’ oyalari 

as os ida 

qayta

shakllantirish, sovet davrida eskiliksarqitiga 

ch iqarilgan 

diniy

qadriyatlarimizni  tiklas h,  as riyudumlarimiz,  milliy  an’analarimizni

qaytarish   yan gi  h ayot  quris h

yo’ lidagi  e ng  muh im  v a  og’ir

vazifalardan biri edi. Bu haqda Islom

Karimovning o’zi shunday deydi: “Biz

o’z 


mus taqilligimiz 

v a


su ve re nite timizn in g  dastlabki

ku nlaridan  bos hlab  o’tmish da

shakllangan  ta’lim  tizimini  tubdan

is loh  qilmas dan  tu rib,   e ski

kommunistik mafkuraning qolip va

aqidalaridan  

butun lay 

voz


kechmasdan,  yoshlarning  ongida

demokratik 

qadriyatlarn i

mustahkamlamasdan  turib  yangi

jamiyatni  barpo  etib  bo’lmaydi,

degan qat’iy xulosaga kelgan edik.”

Birinchi Prezidentimiz o’zining

har  bir  ma’ruzasida      yoshlarga

murojaat  etib,  ular  yurt  kelajagi

ekanligini,  har  bir  sohada  ularga

ishonish kerakligini  ta’kidladi.  Bu

borada Islom Karimovning ko’plab

to’plamlari, fundamental asarlaridan

ham  o’zimiz  uchun  zarur  bo’lgan

ma’naviy dur-u  javohirlar olishimiz

mumkin.  Bu  insonning  ma’naviy

merosi  shu  qadar  ulkanki,  har

qancha o’rgansak, qiymati shuncha

ortib boraveradi. Ayniqsa,  “Yuksak

ma’naviyat – yengilmas kuch” asari

Is lom  Karimovn in g  xalqimiz,

xususan, yurtimiz kelajagi bo’lmish

yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va

sh u  bilan  birga  mu staqillikn i

mustahkamlab,  mamlakatimizni

yanada taraqqiy toptirish g’oyalarini

keng tarannum etish yo’lidagi ulkan

qadami bo’ldi desak, aslo mubolag’a

bo’lmaydi.     Asarni o’qir ekanmiz,

ilk  sahifalardan   “ma’n av iyat”

tushunchasiga berilgan ohoriy ta’rif

diqqatimizni  o’ziga  tortmay

qo’ ymaydi. 

Is lom 


Karimov

“Ma’naviyat”  so’zi  mazmunining

shunchaki “ma’ni”, “ma’no” so’zlari

doirasida chegaralanib qolmay, balki

o’ta  chuqur  mohiyatga  egaligi

h aqida  so’z  yurita  tu rib,   “…

ma’ naviyat  –  in sonn i  ru han

poklanis h,  qalban   ulg’ ayis hga

chorlaydigan, odamning

ichki dunyosi, irodasini baquvvat,

iymon-e’tiqodini  butun  qiladigan

vijdonini uyg’otadigan beqiyos kuch,

un in g  barcha  qaras hlarin in g

mezonidir,”    deya  bu  tushuncha

haqidagi o’z shaxsiy nuqtai nazarini

bayon  etadi.    Haqiqatan  ham,

oddiygin a  hayotimizga  nazar

tashlaydigan  bo’lsak,  bilimi,  aql-

farosati  yuqori,  irodali,  iymon-

e’tiqodli, vijdonli,  sabr-toqatli,  sahiy,

halol-pok  hayot  kechiradigan  va

H u r ,  o b o d  b o ’ l m o q  u c h u n

K e r a k  b o ’ l d i  b i r  d i l d o s h .

O x i r  k e l d i  o ’ s h a  k u n ,

I s l o m   b o b o m  b o ’ l d i  b o s h .

O ’ z b e g i m   o ’ z b e k  b o ’ l i b ,

Y a r a t i l d i  b i r   c h a m a n .

B u n i  g ’ u r u r g a   t o ’ l i b ,

F a x r i l a  a y ta m a n .

M i l l a t  i s t i q b o l i  d e b

B a x s h i d a  e t i b  k u n n i ,

Y o s h l a r n i n g  i q b o l i  d e b ,

F i d o  q i l d i n g i z  j o n n i .

H a r  b i r  g o ’ d a k  f a r z a n d n i

B o la n g iz d a y k o ’ rd i n gi z .

H a r  d a q i q a  h a r  o n n i

B i z  u c h u n  s a r f  e t d i n g i z .

A s rl a r  z a m o ni d a

O ’c h m as  x o t i r ad i r si z .

B u  k u n  x a l q  z a b o n i d a

M e hr i b o n  o t a d i rs i z .

O l l o h i m  dargohid a

Y o ’ l i n g i z  y o r u g ’  b o ’ l s i n .

Q o ’ n i m  t o p g a n  j o y i n g i z

J a n n a t  n u r i g a  t o ’ l s i n .

B u  k u n  h a m  d i y o r i m i z

I s h o n ch  t o ’ l a  q o ’ ll a r d a .

S i z d a n y o g ’ d u  t o ’ k i l a r

B a r c h a e z g u  y o ’ ll a r g a .

I r o d a   N U R M A T O V A ,

F i z i k a - m a t e m a t i k a

f a k u l t e t i  2 - k u r s

t a l a b a s i .

O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti  Islom Karimov tavalludining 80 yilligiga

O’LMAS  MA’NAVIY  MEROS

hamish a  muhtojlarga  qo’lidan

kelgancha yordam berishga tayyor

bo’lgan jonkuyar insonlarga nisbatan

ma’naviyatli yoki ma’naviayti yuqori

ekan degan jumla qo’llaniladi. Yoki

pul  topishnigina  o’ylaydigan,  bu

yo’ lda  he ch   n arsadan  tap

tortmaydigan  xudbin, razil, nokas

kimsalarning  ham  jamiyatimizda

uchrab  turishini  hisobga  olsak,

ularga nisbatan ma’naviyatsiz yoki

ma’n av iyati  past  deygan   tarif

beramiz.


Shu hayotiy misollardan ham

Islom  Karimov  keltirgan  ta’rifning

nechog’lik to’gri   ekanligiga,  ya’ni

ma’naviyat  insonning  jamiyatdagi

o’rni, burch-vazifalari, barcha xatti-

harakat, o’y-fikrlari, qo’yingki, butun

hayoti  uchun  yuksak  mezonligiga

yana bir bor amin bo’lamiz. Shunday

ekan,  yosh  avlod  ma’naviyatini

shakllantirish bu butun jamiyat oldida

turgan buyuk vazifa, ezgu burchdir.

“Ma’naviyat,  -  deydi  muallif,  -

insonning qon-qoni, suyak-suyagiga

yillar  dav omida  on a  suti,  oila

tarbiyasi,  ajdodlar  o’giti,  Vatan

tuyg’usi,  bu  hayotning  ba’zida

achchiq, ba’zida quvonchli saboqlari

bilan  qatra-qatra  bo’lib  singib

boradi”.  Asarda  aytilganidek,    bor

imkon iyatimizdan 

faqatgin a

g’ururlanib  yashash  emas,  balki

ularni  chu qu r  o’ rgan ib  tah lil

qilishimiz,    yanada    rivojlantirib

kelgusi avlodga  ham yetkazishimiz

ke rak  va  bu  bizdan   yuksak

mas’uliyatni taqozo etadi. Biz Islom

Karimovn in g  be misl  ma’ naviy

me rosini  o’qib-o’rganish imiz,

amalda  qo’llashimiz,    bugungi

hayotimiz  u chun  dasturulamal

qilishimiz darkor.

 

      Shohsanam QAYUMOVA,

Pedagogika fakulteti talabasi,

Islom  K arimov  nomli  Davlat

stipendiyasi sovrindori.

G

  MS

M G


Samarqandda Ulug'bek ko'z yoshiga cho'mdim men,

Lavhul Mahfuzni o'ylab, Haq amriga ko'ndim men.

Yer usti boyliklarin tortar ekan yer osti,

Xizr yoniga nodir xazinamni ko'mdim men.

Yana tonglar otib kun kulgaymi-kulmagaymi,

Kimni boy berdi dunyo, bilgaymi-bilmagaymi?

Sayyoralar yuz yilda yozarkan bir dasturxon,

Bunday mehmon ming yilda kelgaymi-kelmagaymi?

Yurt boshiga tosh tushsa, Yurtboshiga tegar tosh,

Yurtdoshidan tosh uchsa, Yurtboshiga tegar tosh.

Mana, toshyuraklar ham eridi sel-sel bo'lib,

Mana, ko'zi qizarib, yelka silkib egar bosh.

Registon maydonida tush ko'rganday yurdim men,

Uyg'onay deb yuzimga ko'z yoshdan suv urdim men.

Shohi Zinda yonida farishtaday oqsoqol

"Etim qoldim, otam"lab bo'zlaganin ko'rdim men.

Shirin jonin bug'doyday yerga sochgan otam-a,

Ma'naviyat durlarin dilga sochgan otam-a.

So'nggi nafasigacha yurtim deb yongan olov,

Umrini xarjlab-xarjlab, elga sochgan otam-a.

Yig'lasang ham mung'ayma, g'anim xandon bo'lmasin,

O'zingni yig', bardam bo'l, qadding kamon bo'lmasin.

To'n kiyib bel bog'lasa, kurashga kirgay o'zbek,

O'zbekiston, jigarim, ko'ngling yomon bo'lmasin.

Chaqmoqdek musibatga tog'u toshdek bardosh bor,

Elkangga boshin qo'ygan qavmi inson, qardosh bor.

Otaning g'oyalari qoyalardek mangulik,

Sheri mardga munosib arslonpanja izdosh bor.

Yuraklarga quvvatdir yoniq shonu shukuhi,

Birlashtirdi hattoki elni qayg'u-anduhi.

Yodi hamisha yodda, ismi tillarda duo,

Humoqushga aylanib, yog'du sochadi ruhi.

Bu hayot abadiydir, jilg'a soyiga yetdi,

Jannat barpo etgan zot jannatjoyiga ketdi.

O'zi bizga qaytargan daholarning yoniga,

Buyuk  Sohibqironning  qurultoyiga ketdi!

M G  

G

  MIqbol MIRZO,

O'zbekiston õalq shoiri

S

MG

M G


G

Sizga atab o'tli she'rlar bitolmadim,

Suhbat qilmoq orzusiga yetolmadim,

Farzandlikning  sinovidan o'tolmadim,

Kech bo'lsa ham kechirimlar so'ray, ota.

Qabringizni gullar bilan o'ray, ota.

Samolardan boqasizmi endi kulib,

Qoldimku men  yuragimni tilib-tilib.

Xizmat qilay degan edim yelib-yelib,

Nahotki bu ushalmas bir armon, ota,

Diydoringiz sog'inaman har on, ota.

Bizni deya gul umringiz  o'tkazdingiz

Istiqlolni maromiga yetkazdingiz.

Har bir dildan g'am-anduhni ketkazdingiz,

Jannatlarda  ruhingiz shod yursin, ota.

O'zbekiston  duo qilib tursin, ota!

Bir o'y menga taskin berar shu g'amgin chog',

Diyorimda mangu yashnar siz qurgan bog'.

Hamon misli  ortimdagi zabardast tog'

Barcha ezgu tilaklarga  yorsiz, ota.

Ham tillarda, ham dillarda borsiz, ota!

Fotima SAIDOVA,

Tabiiy fanlar fakulteti

kimyo yo'nalishi talabasi.


UNIVERSITET  OVOZI

3

2 0 1 8 -y il  y a nva rMA FKU RA  -  O 'TMISH    VA  K ELA JA K    O'R TAS IDA GI    KO 'PR IKD IR

 Islom Karimov

Tarixchi-sharqshunos olim,

Guliston  davlat  universiteti

dotsenti  Orif  aka  Ayupov

qalamiga 

man su b


“Du n yo. Siyos at.Jamiyat”

nomli kitobning navbatdagi, 8-

n as hrin i  qo’limizga  olib

turibmiz.   Ayupov domla  o’z

hamkasblari  ichida  qayta

nashr  yuzini  ko’rish  bobida

ham, adad bobida ham o’ziga

xos  rekord  o’rnatdi.  Birinchi

va  s akkizinchi  n as hrlar

oralig’ida  o’tgan  16  yillik

mu ddat 

ich ida 


kitob

mamlakatimiz  bo’ylab  79

mingdan  ziyod  nu sxada

tarqadi  va  o’z  o’quvchilarini

topdi. Mazkur nashr ham oz-

emas,  ko’p  emas,  havas

qiladigan miqdorda – 20 ming

nusxada chop etildi.

 To’g’risi, ijtimoiy-siyosiy

mavzudagi nashrlarning bu

tarzda  keng  tarqalishi  va

ommabop  tus   olish in i

g’ayriodatiy  hol  de b

bah olas h 

mu mkin .

Xalqimizning ijtimoiy-siyosiy,

iqtisodiy-madaniy  hayotga

befarq qaramaydigan holga

kelib qolganligi, kitobxonlik

madaniyati 

tobora

rivojlanayotgani ham bungasabab  bo’lsa,  ajab  emas.

Har holda “Dunyo. Siyosat.

Jamiyat”  nash rlarin in g

birontas i 

ham 

kitob


peshtaxtalarida chang bosib

yotgan  emas.  Bu  kitobga

qiziqishning yana bir sababi

shundaki, avvalo, u qomusiy

ma’lumotnomalar  to’plami

bo’lib, har bir nashrda  katta

o’zgarishlarga  yuz  tutadi.

Islohotlarning shiddatli odimi,

Xalqaro tashkilotlar tuzilishi,

rahbar  kadrlar  tarkibidagi

yangilanishlar albatta yangi

nashrda o’z ifodasini topadi.

“Ushbu kitobning 8-nashriga

192 o’zgartirish kiritildi, qator

to’ldirish, isloh qilish, aniqlik

kiritish,  yangilash  ishlari

amalga  oshirildi.  Barcha

ma’lumotlar 2017-yil oktabr

holatiga”,-  deyiladi  asar

annotatsiyasida.

D a r h a q i q a t ,

kitobchada  O’zbekistonda

mavjud xalqaro tashkilotlar,

ju mladan,  elchixon alar,

vakolatxonalar,  ularning

asosiy  vazifalari  va  rahbar

xodimlari,  manzilgoh  va

te le fonlari,  

mamlakat

rahbariyati,  

v iloyatlar

h okimlari  h aqidagi  en g

yangi,    qisqa  va  lo’nda

ma’ lu motn i  aynan  sh u

kitobdan  olasiz.  Yillar  va

islohotlarning  mazmuni,

xususan, 2017-2021 yillarga

mo’ljallangan  Harakatlar

strate giyasi 

h am,


Re spublikadagi  asosiy

rahbar 


organ larn in g

telefonlari va manzilgohlari,

ish on ch   telefon lari  v a

bos hqa 


ma’lumotlar

kitobning yanada qimmatini

va foydaliligini oshiradi.

  Tarix  fanlari  nomzodi,

dotsent  Orif  Ayupov  uzoq

yillar 


dav omida

universitetimizda o’qituvchi,

kafedra  mudiri,  fakultet

dekani, prorektor vazifalarida

is hlab,  katta  hu rmat-

e’tiborga sazovor bo’ldi. Shu

bilan  birga  olim  rus,  fors,

pu sh tu n,   ingliz  tillarin i

mukammal bilgani bois turli

yillarda Afg’oniston, Angliya,

Dan iya,  

P ortu galiya,

Fransiya,  Ispaniya,  Italiya,

Tu rkiya 

singari

mamlakatlarda  xizmat  vailmiy  safarlarda  bo’lgan.

O’ zbekis ton  Tarixchilar

jamiyatining Sirdaryo viloyat

bo’limi raisi.

  Domla  o’z  ilmiy-

pe dagogik 

faoliyati

davomida 

res pu blika

nashrlarida  120  dan  ortiq

ilmiy-ommabop  risola  va

maqola  chiqargan. Biz ham

ustozga:  “Hormang,  yana

ko’p kerakli asarlar chiqarib,

xalqimiz ma’naviy xazinasiga

mu nosib 

hiss a

qo’shavering!” deb qolamiz.M.PARDAYEV

BU KITOBNI O’QING

Najim  Hamroyevichning

unvonlari va erishgan  ilmiy

natijalarini sanab o'tishning

o'zi uzun bir ro'yxatni tashkil

etadi:  O'zbekiston  qishloq

xo'jaligi Fanlari akademiyasi

akademigi, Rossiya qishloq

xo'jaligi Fanlari akademiyasi

mu xbir  a'zos i,   dav lat

mukofoti 

laureati,

O'zbekiston va Tojikistonda

xizmat ko'rsatgan irrigator,

qator  xorijiy  dav latlar,

jumladan,  

Sudan ,

Afg'oniston,  Madagaskar,Taylan d,  

Germaniya,

Angliya,  Fransiya,  Koreya,

AQSh  va  Yaponiyada  suv

resurslaridan  foydalanish

bo'yicha  amaliy  faoliyat

yuritgan bu ulug' inson o'z

yurtida har qanday e'zozga

mu nosibdir. 

Najim


Rah imov ning  bev os ita

rahbarligida  Mirzacho'l,

Jizzax  va Qarshi  cho'llarini

kompleks  o' zlas htiris h

bo'yicha olamshumul ishlar

bajarildi.  Sobiq  ittifoq

hududida 1 million gektardan

ortiq yangi yerlar ochish, 164

ta  davlat  xo'jaligi  barpo

etish, 2 ta ma'muriy viloyat

va 18 ta qo'riq tuman barpo

etish  kabi  ishlar  shu lar

jumlasiga kiradi.

Akademik  N.Hamroyev

misli ko'rilmagan hajmdagi

amaliy  ish  olib  borishiga

qaramay,  hamish a  o' z

faoliyatini ilmiy muassasalar

bilan bevosita  hamkorlikda

olib  bordi.   U  ish lab

chiqarishdan  ajramagan

h olda    qo'riq  yerlarn i

kompleks o'zlashtirish, ularni

sug'orish  muammolariga

doir avval nomzodlik (1971-

yil),    s o' ngra  Plexan ov

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling