Madaniyat va sport ishlari vazirligi sertifikatsiyalash va kompyuterlashtirish markazi sport inshooti


Download 193.07 Kb.

Sana21.06.2017
Hajmi193.07 Kb.

O’zbekiston Respublikasi jismoniy 

tarbiya-sog’lomlashtirish va sport 

inshootlari to’g’risidagi Nizomiga  

4-ilova 


Приложение №4 

к Положению о спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 

сооружениях Республики Узбекистан 

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

MADANIYAT VA SPORT ISHLARI VAZIRLIGI 

SERTIFIKATSIYALASH VA KOMPYUTERLASHTIRISH MARKAZI 

 

 

  

SPORT INSHOOTI 

P A S P O R T I  

 

 

 (sport inshootining nomi) (название спортсооружения) 

 

Sport inshootining turi (Тип спортсооружения) 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

MAHSUS SPORT INSHOOTLARI UCHUN PASPORTGA  QO’SHIMCHA QISQA TEXNIK KO’RSATKICHLAR ILOVASI TO’LDIRILADI 

(

ДЛЯ

 

СПЕЦИАДИЗИРОВАННЫХ

 

СПОРТИВНЫХ

 

СООРУЖЕНИЙ

 

К

 

ПАСПОРТУ

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 

ПРИЛАГАЕТСЯ

 

КРАТКАЯ

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1-ILOVA 

ПРИЛОЖЕНИЕ

-1 

KAMONDAN OTISH MAYDONCHASI, O’Q OTISH TIRI VA OV O’Q 

OTISH STENDINING TEXNIK KO’RSATKICHLARI 

(

ТЕХНИЧЕСКАЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ЛУКОДРОМАБ

 

СТРЕЛКОВОГО

 

ТИРА

 

И

 

СТРЕЛКОВО

-

ОХОТНИЧЬЕГО

 

СТЕНДА2-ILOVA 

ПРИЛОЖЕНИЕ

-2 

SPORT YADROSI TEXNIK KO’RSATKICHLARI 

(

ТЕХНИЧЕСКАЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

СПОРТИВНОГО

 

ЯДРА3-ILOVA 

ПРИЛОЖЕНИЕ

-3 

VELOTREK TEXNIK KO’RSATKICHLARI 

(

ТЕХНИЧЕСКАЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ВЕЛОТРЕКА4-ILOVA 

ПРИЛОЖЕНИЕ

-4 

OT SPORTI BAZASI TEXNIK KO’RSATKICHLARI 

(

ТЕХНИЧЕСКАЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

КОННО

-

СПОРТИВНОЙ

 

БАЗЫ5-ILOVA 

ПРИЛОЖЕНИЕ

-5 

CHANG’I (TOG’-CHANG’I) BAZASINING TEXNIK KO’RSATKICHLARI 

(

ТЕХНИЧЕСКАЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ЛЫЖНОЙ

 (

ГОРНОЛЫЖНОЙБАЗЫ6-ILOVA 

ПРИЛОЖЕНИЕ

-6 

CHANA-BOBSLEY TRASSANSINING TEXNIK KO’RSATKICHLARI 

(

ТЕХНИЧЕСКАЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

САННО

-

БОБСЛЕЙНОЙ

 

ТРАССЫ7-ILOVA 

ПРИЛОЖЕНИЕ

-7 

AVTO VA MOTOPOYGALAR TRASSASINING TEXNIK 

KO’RSATKICHLARI 

(

ТЕХНИЧЕСКАЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

АВТО

 

И

 

МОТОГОНОЧНОЙ

 

ТРАССЫ8-ILOVA 

ПРИЛОЖЕНИЕ

-8 

GOLF KLUBNING TEXNIK KO’RSATKICHLARI 

(

ТЕХНИЧЕСКАЯ

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ГОЛЬФ

 

КЛУБА

 


 

UMUMIY MA’LUMOTLAR  (

ОБЩИЕ

 

СВЕДЕНИЯ

)

 

1. Egasi (

Владелец


) 

 

2. Manzili (

Адрес


) 

 

Telefon (

Телефон

)  

Faks (

Факс


) 

 

Internet manzili (URL) 

 

3. 

Elektron pochta (Email) 

 

4. Ishga tushirilgan sana  

(

Дата 

ввода


 

в

 эксплуатацию

) 

 

5. 

Balansdagi narhi, mln. so’m 

(

Балансовая 

стоимость

млн


сум


) 

 

6. Umumiy maydoni, m

2

  

(

общая 

площадь


м

2) 

 

7. Perimetri, m (

Периметр


м

)  

8. 

To’silgan chegara perimetri, m 

(

Огражденный 

периметр


м

)  

9. 

Chegara to’sinlari materiali 

(

Материал 

ограждения

) 

 

10. Sport inshooti (

Спорт


.

сооружения

) 

 

Issiqlik ta’minoti (

Теплоснабжение

) 

 

11. 

Umumiy quvvati, GKal  

(

Общая 

мощность


Гкал


) 

 

Konditsionerlarning soni  

(

Количество 

кондиционеров

) 

 

12. Umumiy quvvati, KVatt  

(

Площадь 

кондиц


-

ния


м

2) 

 

Ventilyatsiya (

Вентиляция

) 

 

Ventilyatorlarning soni  

(

Количество 

вентиляторов

) 

 

13. Umumiy quvvati, KVatt  

(

Общая 

мощность


кВт


) 

 

14. Suv ta’minoti (

Водоснабжение

) 

 

15. Kanalizatsiya (

Канализация

.) 

 

Radio aloqa tarmog’i (

Радио

 

сеть) 

 

Radio nuqtalar soni (

кол

-

во 

радио


 

точек


) 

 

16. Radio tarmog’i quvvati, KVatt  

(

Мощность 

радиосети

кВт


) 

 

Telefon tarmog’i (

Телефонная

 

сеть) 

 

17. Raqamlar soni (

Кол


-

во

 номеров

) 

 

Internet tarmog’I (

Интернет


) 

 

18. Ma’lumotlar uzatish tezligi, Kbit/s 

(

Скорость 

передачи


 

данных


) 

 

Elekt ta’minoti (

Электроснабжение

) 

 

19. 

Umumiy quvvati, KVat (

Общая


 

мощность


кВт


) 

 

20. Qo’shimcha injener-texnik qurilmalar va 

ularning umumiy ko’rsatkichlari  

(

Дополнительные 

инженерно

-

технические 

сооружения

 

и

 их

 

основные 

показатели

) 

 


 

 ASOSIY INSHOOTNING FOTORASMI  

(

ФОТОГРАФИЯ

 

ОСНОВНОГО

 

СООРУЖЕНИЯ

)

 

 

 SPORT INSHOOTINING SXEMATIK TARXI 

(

ПЛАН

-

СХЕМА

 

СПОРТСООРУЖЕНИЯ

)

 

 ASOSIY BINO VA INSHOOTLAR 

(

ОСНОВНЫЕ

 

ЗДАНИЯ

 

И

 

СООРУЖЕНИЯ

)

 

Hajmi (Размеры

) 

Ma’lumot manba’lari 

(

Информационное 

оборудование

)  

Nomi va 

qo’llanilishi 

(

НаименованиеS

o

n

(

Ко

л

-во

) U

z

u

n

li

g

i 

(

Дл

ин

а) 

E

n

(

Шир

и

на) 

B

a

la

n

d

li

g

i/

C

h

u

q

u

rl

ig

(

Вы

со

та /

гл

уби

наQ

a

v

a

tl

ig

i/

R

a

d

iu

s

(

Эта

ж

ей,/

Р

ад

и

ус

O

’t

k

a

z

u

v

c

h

a

n

li

g

i,

 o

d

a

m

/s

o

a

(

Пр

о

пуск

на

я 

сп

осо

бн

ость

чел

/

ч) 

Y

o

’r

it

il

g

a

n

li

g

(

Осв

е

щен

но

сть

) Q

o

p

la

m

a

 t

u

ri

 (

П

окр

ы

тие

) D

re

n

a

(

Др

ен

ажTe

le

fo

n

  

(

Те

л

еф

о

н) 

R

a

d

io

 (

Р

ад

и

о) 

T

e

le

v

id

e

n

iy

e

  

(

Тел

ев

иден

ие

) E

le

k

tr

o

n

 t

a

b

lo

 

(

Эл

е

ктр

он

ное

 

таб

лоQ

o

’s

h

im

c

h

a

 m

a

’l

u

m

o

tl

a

(

До

по

лн

ит

ел

ьн

ые

 

све

д

ени

я1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 3. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

4. 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 5. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

6. 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 7. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

8. 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 9. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

10 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

YORDAMCHI BINO VA INSHOOTLAR 

(

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

 

ЗДАНИЯ

 

И

 

СООРУЖЕНИЯ

  

Nomi va qo’llanilishi  

(

НаименованиеSoni 

(

Кол

-

воUmumiy maydoni, m

2

  

(

Общая

 

площадьм

2

)  

Qo’shimcha 

ma’lumotlar 

(

Дополнительные

 

сведения1. 

Sportchilarga hizmat ko’rsatish inshootlari  

(

Сооружения 

для


 

обслуживания

 

спортсменов 

  

1.1. 


Foye (

Фойе


 

  

1.2. 


Garderob (

Гардероб


 

  

1.3. 


Kiyinib-echinih xonasi (

Раздевалка

 

  

1.4. 


Metodik xona (

Методическая

 

комната


 

  

1.5. 


Oshxona (

Столовая


 

  

1.6. 


Dush-Hommom (

Душевая


 

  

1.7. 


Hojatxona (Sanitariya uzeli) (

Сан


.

узел


 

  

1.8. 


Dam olish xonasi (

Комната


 

отдыха


 

  

2. 

Injener-tehnik hizmati inshootlari 

(

Инженерно 

технические

 

сооружения 

  

2.1. 


Suv ta’minoti bo’limi 

(

Отдел 

водоснабжения

 

  

2.2. 


Suv tozalash uskunalari bo’limi  

(

Отдел 

водоочистки

 

  

2.3. 


Issiqlik ta’minoti bo’limi  

(

Отдел 

теплоснабжения

 

  

2.4. 


Energiya ta’minoti bo’limi  

(

Отдел 

энергоснабжения

 

  

2.5. 


Aloqa uskunalari bo’limi  

(

Отдел 

средств


 

связи


 

  

2.6. 


Radiofikatsiya uskunalari bo’limi  

(

Отдел 

радиофикационных

 

устройств 

  

2.7. 


Ma’lumot va qayd qilish uskunalari bo’limi 

(

Отдел 

информационных

 

и

 регистрирующих

 

устройств 

  

2.8. 


Sovutish uskunalari bo’limi 

(

Отдел 

холодильных

 

установок 

  

2.9. 


Lift ko’targichlari mehanik bo’limi  

(

Отдел 

подъемников

 

лифтов


 

  

2.10. 


Havfsizlik tizimi uskunalari bo’limi  

(

Отдел 

средств


 

безопасности

 

  

3. 

Ho’jalik inshootlari 

(

Помещения

 

хозяйственные

 

и

 

подсобные

 

  

3.1. 


Jihozlar saqlash xonasi (

Инвентарный

 

склад


 

  

3.2. 


Omborxona (

Склад


 

  

3.3. 


Garaj (

Гараж


 

  

3.4. 


Ustaxona (

Мастерская

 

  

 

YORDAMCHI BINO VA INSHOOTLAR  (

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

 

ЗДАНИЯ

 

И

 

СООРУЖЕНИЯ

 

Nomi va qo’llanilishi  

(

наименованиеSoni 

(

к

-

воUmumiy maydoni 

(

общая

 

площ

.), m

2

 

Qo’shimcha 

ma’lumotlar 

(

Дополнительные

 

сведения4. 

Ma’muriy inshootlar 

(

Административные 

помещения

) 

 

  

4.1.  Direktsiya xonalari (

Помещения

 

дирекции 

  

4.2.  Trenerlar xonalari (

Помещения

 

для 

тренеров


 

  

4.3. 


Injener-texnik xodimlar xonalari  

(

Помещения 

инженерно

технического 

персонала

 

  

4.4. 


Qo’riqlash xizmati xonalari 

(

Помещения 

службы


 

охраны


 

  

5. 

Tibbiyot inshootlari 

(

Помещения

 

врачебно

-

медицинские

 

  

5.1.  Tibbiyot markazi (

Медицинский

 

центр 

  

5.2.  Tibbiyot punkti (

Медицинский

 

пункт 

  

5.3.  Tibbiyot xonasi (

Медицинский

 

кабинет 

  

6. 

Ommaviy ahborot vositalari vakillari  

uchun mo’ljallangan xonalar  

(

Помещения 

для


  

представителей

  

средств


 

массовой


 

информации

 

  

6.1.  Matbuot markazi (

Пресс

-

центр 

  

6.2.  Konferens-zal (

Конференц

 

зал 

  

6.3.  Televizion markaz (

Телевизионный

 

центр 

  

6.4.  Sharhlovchi xonasi (

Комментаторская

 

кабинка 

  

7. 

Hakamlar xonasi (

Помещения

 

для


 

судей


) 

 

  

8. 

Xavfsizlik xizmatlari vakillari uchun mo’ljallangan 

inshootlar  

(

Сооружения 

для


 

сотрудников

 

служб


 

безопасности

) 

 

  

8.1 


O’t ochiruvchilar posti (

Пост


 

пожарной


 

охраны


 

  

8.2.  Militsiya posti (

Пост

 

милиции 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

TOMOSHABINLARGA MO’LJALLANGAN INSHOOTLAR 

(

СООРУЖЕНИЯ

 

ДЛЯ

 

ЗРИТЕЛЕЙ

)

  

Nomi va konstruktiv jihatlari 

(

НаименованиеO’lchov 

ko’rsatkichi 

(

Технический

 

показательSoni 

(

Кол

-

воQo’shimcha 

ma’lumotlar 

(

Дополнительные

 

сведения

Sektor (


Сектор

  

Qator (


Ряд

  

1. 

Tribuna (

ТрибунаJoy (Место

  

2. 

VIP uchun joylar (

Места

 

для VIP) 

Joy (


Место

  

3. 

Nogironlar uchun joylar  

(

Места


 

для


 

инвалидов

Joy (


Место

  

4. 

Balkon (


Балкон

Joy (Место

  

5. 

Garderob (

Гардероб

Joy (Место

  

Erkaklar uchun 

(

для


 

муж


.) 

 

 6. 

Hojatxonalar (

Сан

.

узлыAyollar uchun 

(

для


 

жен


.) 

 

 7. 

Oshxona (

Столовая

Joy (Место

  

8. 

Kinoteatr (Kinozal) (

КинозалJoy (Место

  

9. 

Tibbiyot punkti (markazi) 

(

Медпункт


 (

центр


)) 

Joy (


Место

  

10. 

Avtomobillar to’htash joyi 

(

Места


 

для


 

стоянки


 

автомобилей

Avtomobil (

Автомобиль

 

 11. 

Kirish-Chiqish joylari (Darvozalar) 

(

Входы


-

выходы


 (

ворота


 

  

 


10 

TEXNIK TASNIF  

(

ТЕХНИЧЕСКОЕ

 

ОПИСАНИЕ

)

 

1. Inshootning asosiy konstruktiv qismlarining materiallari  

(

Материалы 

основных


 

конструктивных

 

частей


 

сооружения

) 

 

  

 

 2. Inshootning qo’shimcha konstruktiv qismlarining materiallar 

(

Материалы 

дополнительных

 

конструктивных 

частей


 

сооружения

) 

 

 

  

 

RIVOJLANTIRILAYOTGAN SPORT TURLARI (

КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ

 

ВИДЫ

 

СПОРТА

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 11 

QO’SHIMCHA MA’LUMOTLAR  

(

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

 

СВЕДЕНИЯ

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Pasport to’ldiruvchi  

(

Лицо 

заполнившее

 

паспорт


 

 

 

Direktor (muovini)  

(

Директор (

заместитель

 

директора 

 

 

Hududiy Madaniyat va sport ishlari 

boshqarmasi vakili  

(

Представитель 

территориального

 

управления 

по

 делам

 

культуры 

и

 спорта

  

 

To’ldirilgan sana  

(

Дата


 

заполнения«_____» _________________ 20__ yil (

год

 

 M.O’. (

М

.

П

.) 

 


12 

 

PASPORT O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDAGI  

BARCHA SPORT INSHOOTLARIGA BERILADI 

 

(ПАСПОРТ ВЫДАЁТСЯ ВСЕМ СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ,  РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

USHBU PASPORT 12 RAQAMLANGAN BETLARDAN IBORAT 

(ПАСПОРТ СОСТОИТ ИЗ 12 ПРОНУМЕРОВАННЫХ СТРАНИЦ) 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VA SPORT ISHLARI VAZIRLIGI 

SERTIFIKATSIYALASH VA KOMPYTERLASHTIRISH MARKAZI 

(МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ) 

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling