Maxsus pedagogikaning dolzarb masalalari Moskvada eksperemental defektologiya instituti qachon tashkil etildi?


Download 71.49 Kb.

Sana23.02.2018
Hajmi71.49 Kb.

Maxsus pedagogikaning dolzarb masalalari 

© Moskvada eksperemental defektologiya instituti qachon tashkil etildi? a) 1925 y b) 1910 y c) 

1896 y d) 1934y © Inson yuqori darajadagi o‘z-o‘zini boshqaruvchi, «yordam beruvchi, tiklovchi va hatto 

takomillashtirib boruvchi bir murakkab sistemadir» degan allomani toping? a) I. P. Pavlov b) 

L.S. Vigotskiy c) G. E. Suxarev d) M. S. Pevzner © Innovatsiya so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang.  a) Inglizcha – 

innovation yangilik kiritish, yangilik b) Lotincha - innovation eng sodda c) Inglizcha – innovation 

yangi metodlar majmuasi d) Grekcha – metodlar majmui 

© Yangi pedagogik texnologiya nima? 

 a) Murakkab uzoq davom etadigan har bir o’qituvchi erishishi mumkin bo’lgan pedagogik mahorat 

cho’qqisidir b) Yangi ta’lim tizimi   c) Pedagogik xizmat   d) Ta’lim va tarbiya jarayoni © Xalq ta’lim tizimi qanday ta’lim hisoblanadi? a) Davlat ta’lim tizimi b) Nodavlat ta’lim tizimi  

c) Byudjet  d) Kontrakt  © Anomal bola tushunchasiga izoh bering. 

 a) Kamol topishning umumiy qonuniyatlaridan chetga chiqqan bola 

 b) Nuqsonli bola 

 c) Motorikasi sust rivojlangan bola 

 d) Motorikasi sust rivojlangan bola 

 

© Oligofrenopsixolog deganda nimani tushunasiz? 

 a) ahli kam bolalarni ahli zaif bolalar psixologiyasi bilan shug‘illanuvchi mutahasis 

 b) ruhiy rivojlvnishi sustlashgan bolalar bilan ishlaydigan mutaxassis 

 c) rivojlvnishi sustlashgan bolalar bilan ishlaydigan mutaxassis 

 d) Jismoniy nuqsonlari mavjud bolalar bilan ishlaydigan mutaxassis © Bolalarda uchraydigan qaysi nuqsonlarda Brayl sistemasida o‘qitishdan foydalaniladi? a) 

Ko‘z nuqsoni 

 b) O‘sish nuqsoni 

 c) Eshitish nuqsoni 

 d) Rivojlanishdan orqada qolish 

© Ruhiy rivojlanish susayishi turlarini belgilang? 

 a) ruhiy rivojlanishning konstitutsion, samotogen, psixogen organik serebral. 

 b) ruhiy rivojlanishning samotagen ijtimoiy biologik, psixogin 

 c) ruhiy rivojlanishning konustitutsion va samotagen 

 d) ruhiy rivojlanishning organik serebrol, btologik, psixogin 

© Bolalarda uchraydigan nutqiy nuqsonlar bilan shug‘ullanadigan fan. a) Logopediya 

 b) Maxsus pedagogika 

 c) Maxsus pedagogika 

 d) Defektologiya © Aqli zaiflikning engil darajasini ko‘rsating? a) debillik b) imbetsillik c) idiotlik d) infantil 

© Aqli zaiflikning o‘rtacha darajasini ko‘rsating? a)  imbetsillik b) debillik  c) idiotlik d) infantil 

© Aqli zaiflikning og‘ir darajasini ko‘rsating? a)  idiotlik  b) imbetsillik c) debillik  d) infantil 

© Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni ko‘rsating? a)  infantil  b) imbetsillik c) idiotlik d) 

debillik  © «Aqli zaif bola ruhiyati, normal bola ruhiyati kabi rivojlanish davrlarini boshidan 

kechiradi» deb kim aytgan? a) J. I. SHif b) T. A. Vlasova c) M. S. Pevzner d) V. I. Lubovskiy 

© Psixik kamol  topishning vaqtincha to‘xtab qolishi qanday aytiladi? a) Infantilizm 

 b) Astenik holat 

 c) Reaktiv holat 

 d) Isteriya holati © «Infantil» so‘zining ma’nosini toping. a) Kamol topishda orqada qolish (aqliy, psixik, 

fiziologik  kamol  topish) b) Bo‘yi o‘smaganlik, ozg‘inlik  c) Har tomonlama orqada qolish 

 d) Rivojlanishdan orqada qolish © Embriogenez kasalligini ko‘rsating? 

 a) Daun 

 b) epilepsiya 

 c) sil 


 d) bosh miya zotiljami 

© M. S. Pevzner oligofreniyaning necha turi haqida to‘xtalib o‘tdi? a) 2 b) 5 c) 3 d) 4 

© Bosh miyaning lat eyishi va miyada shamollash jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lgan asteniya 

turini ayting. a) Serebral 

 b) Samotogen 

 c) Somatik 

 d) Anomaliya © Logopedik diognostika nima? 

 a) nuth kamchiliklarini tashhiz hilish 

 b) bola bilimini tekshirish 

 c) ahlni tashhiz hilish 

 d) Jismoniy kamchiliklarini tashhis hilish 

© Asab faoliyati nima? a)  asab tizimlarining quzg‘alishi va tormozlanishi  b) bosh miya 

funksiyasi c) yumshatish, hayotga moslashtirish  d) korreksiya © Korreksiya nima? 

 a) asab tizimidagi kamchiliklarini to‘g‘rilash, yumshatish, hayotga moslashtirish b) asab 

tizimlarining huzg‘alishi va tormozlanishi 

 c) bosh miya funksiyasi 

 d) yumshatish, hayotga moslashtirish 

© Faoliyat turlarini ayting? 

 a) o‘yin, mehnat, o‘hish 

 b) o‘yin, o‘hish, ho‘zg‘alish 

 c) asab faoliyati 

 d) tormozlanish, ho‘zg‘alish 

© «Inson o‘z-o‘zin boshqaradigan, to‘g‘rilab boradigan, hatto takomillashtiradigan 

murakkab tizimdir» bu iborani kim aytgan? 

 a) Alisher Navoiy 

 b) Abu Rayhon Beruniy 

 c) I. P. Pavlov 

 d) A. F. Lazurskiy 

© Bolalarda uchraydigan psixik kasalliklarning turi. a) SHizofreniya va epilepsiya 

 b) Oligofreniya 

 c) Astigmatsiya 

 d) Anomaliya © SHaxs rahbarligining uch toifasini ko‘rsating? a)  aftoritar tip, demokratik tip, o‘z holiga 

tashlab huyilganlik tipi  b) keng dunyoharashli tip, bushang tip, demokratik tip c) demokratik tip, 

bushang tip, olg‘ir tip d) keng dunyoharashli tip, demokratik tip 

© Avtoritar tipga kiruvchi rahbarning xususiyatini belgilang? a) buyruhbozlik usulidan 

foydalanib boshhalar fikrini eshitmaydi b) jamoa fikri bilan ishlaydi c) o‘z holiga tashlab huyadi d) 

barcha javoblar to‘g‘ri 

© Bolalarda uchraydigan epilepsiya kasalligini tushuntiring. a) Tutqanoq tutishi 

 b) Jahldorlik, vahima 

 c) Surunkali da vom etadigan kasallik 

 d) Qattiq bosh og‘rish bilan o‘tadigan kasallik © Demokratik tipga kiruvchi rahbarlikni ko‘rsating? a)  jamoa fikri bilan ishlaydi b) 

buyruhbozlik usulidan foydalanib boshhalar fikrini eshitmaydi  c) o‘z holiga tashlab huyadi d) 

jamoa fikri bilan ishlaydi, o‘z holiga tashlab huyadi  

© Epilepsiya kasalligining kelib chiqishiga ta’sir etuvchi omil. a) Nasl-nasabida shu kasallik 

bo‘lgani 

 b) Muhit, pedagogik qarovsizlik 

 c) Muhit 

 d) Pedagogik qarovsizlik 

© Vasiylik va homiylik sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari a) 

O‘zbekiston 

Respublikasi Vazirlar Mahkamasi;  

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi; 

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi; 

mahalliy davlat hokimiyati organlari

 b) 


O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi; 

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi; 

mahalliy davlat hokimiyati organlari

 c) 


O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi;  

mahalliy davlat hokimiyati organlari

 d) 

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi; mahalliy davlat hokimiyati organlari

 

© Bola — ?  a) o‘n sakkiz yoshga to‘lgunga qadar bo‘lgan shaxs (Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi 

qonun); b) Olti yoshgacha bulgan bola(Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun); c) 

O’nturt yoshga tulgan bola (Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun); d) Ikki yoshdan olti 

yoshgacha bulgan bola(Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun); © Birinchi bor fanga aqli zaiflik atamasini kiritgan olim. a) J. Eskeral 

 b) F. Pinel 

 c) F. Pinel 

 d) F. Platter © Oligrofrenopedagogika fanining mavzu-bahsi. 

 a) Aqli zaif bolalarning ta’lim-tarbiyasi b) Psixopat bolalar ta’lim-tarbiyasi 

 c) Infantil bolalar tarbiyasi 

 d) Infantil bolalar tarbiyasi 

 

© Kichik guruh bu …? 

 a) 2-3 kishilardan iborat shaxslar uyushmasi 

 

 b) bir necha kishining mahsad birligi asosida jipslashuvi  c) bola, o‘huvchi orasidagi turli darajadagi  va turli shakldagi mulohotlar tizimi d) jamiyat 

tomonidan tan olingan guruhlar © Aqli zaiflik darajasi. a) Debillik, imbetsiallik, idiotiya b) Depressiya, anomaliya, daun 

 c) Infantillik, klayn filtr, idiotiya 

 d) Depressiya, disforiya, eyforiya 

© O‘z-o‘ziga baho berish deganda ….? 

 a) o‘z imkoniyatlariga adekvat baho bera bilishi 

 b) o‘z mehnat mahsuliga bo‘lgan munosabatlarning xususiyatlari 

 c) o‘z-o‘ziga baho berish uslubi bo‘lib, tuzilishi juda sodda bo‘lgan metodikadan 

 d) shaxsning o‘zini baholashning sodda, tushunarli, himmatli ma’lumotlar tuplash imkonini 

beruvchi metodikadir © Aqli zaiflikni keyin orttirilgan turi qanday nomlanadi? a) Demensiya 

 b) Oligofreniya 

 c) Alaliya 

 d) Alaliya 

 

© Oligofreniyaning eng og‘ir darajasini toping. 


 a) Idiotiya 

 b) Fenilketoruniya 

 c) Debillik 

 d) Klaynfiltr © Organik xarakterdagi nutq buzilishlari qanday turlarga bo‘linadi? a) Markaziy va pereferik 

buzilishlar 

 b) Funksional va organik buzilishlar 

 c) Fonetik va leksik 

 d) Sotsial va funksional 

© Ko‘rish qobiliyatida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ta’lim-tarbiyasi bilan qaysi fan 

shug‘ullanadi? a) Tiflopedagogika 

 b) Surdopedagogika 

 c) Surdopedagogika 

 d) Defektologiya © Ko‘z astigmatizmining ma’nosini toping. a) Uzoqni yoki yaqinni ko‘rmaslik b) Ko‘z 

nuqsonining og‘irlashishi 

 c) Ko‘zning umuman ko‘rmay qolishi d) Ko‘zoynak orqali ko‘rish 

© Refleks bu? a) organizmning tashhi va ichki ta’surotlarga markaziy nerv tizimi orhali bergan 

javob reaksiyasi b) organizm va muhit munosabatlarini idrok etuvchi c) yurak faoliyatini 

tezlashtiruvchi d) bir organ faoliyatini harama-harshi holatga keltiruvchi 

© Refleks turlarini anihlang? a)  shartli va shartsiz b) simpatik va parasimpatik shartli va shartsiz 

c) malakali va malakasiz d) oddiy va murakkab © SHartsiz reflekslar hachon namoyon bo‘ladi? a) hayotning dastlabki kunlaridan hech handay 

tajribasiz namoyon bo‘ladi b) hayot tajribasi bilan namoyon bo‘ladi c) hayotning kechinmalaridan 

namoyon bo‘ladi d) insonning kunikmalaridan namoyon bo‘ladi 

© SHartli reflekslar hachon namoyon bo‘ladi? a)  hayot tajribasi bilan namoyon bo‘ladi b) 

hayotning dastlabki kunlaridan hech handay tajribasiz namoyon bo‘ladi  c) hayotning 

kechinmalaridan namoyon bo‘ladi d) insonning kunikmalaridan namoyon bo‘ladi 

© Respublikamizda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» hachon habul hilingan? a) 1997 yil b) 

1995 yil c) 1993 yil d) 1998 yil © Noverball kommunikatsiyaga nimalar kiradi? a) jestlar, mimika, pontomimika kiradi b) ho‘l 

harakatlari c) yuz harakatlari d) ho‘l-oyoh, tana harakatlari © Jestlar nima? a)  ho‘l harakatlari  b) jestlar, mimika, pontomimika kiradi  c) yuz harakatlari d) 

ho‘l-oyoh, tana harakatlari © Mimika nima? a)  yuz harakatlari  b) ho‘l harakatlari c) jestlar, mimika, pontomimika kiradi  d) 

ho‘l-oyoh, tana harakatlari © Pontomimika nima? a)  ho‘l-oyoh, tana harakatlari  b) ho‘l harakatlari c) yuz harakatlari d) 

jestlar, mimika, pontomimika kiradi  © Bola nutqining to‘liq yoki qisman yo‘qolishi qanday nomlanadi? a) Alaliya, mutizm 

 b) Dizleksiya, dislaliya 

 c) Afaziya, mutizm 

 d) Logonevroz © Infantilizm nima? a) organizmning o‘sishdan to‘xtab holishi  b) bolaning hayoti davomida turli 

bosh miya kasalliklari natijasida bilish jarayonining pasayishi c) bolaning ona hornida yoki ilk 

chaholohlik davrida bosh miyasi zararlanishidan kelib chihadigan ahli zaiflik  d) darmonsizlik, turli 

sabablarga ko‘ra ruhiy jihatdan zaif bo‘lib holish. © Etim bola — ? 

 a) otasi ham, onasi ham vafot etgan yoki ular sud qaroriga binoan vafot etgan deb e’lon qilingan 

bola (Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun);   b) Otasidan mahrum bulgan c) otasi 

ham, onasi ham vafot etgan d) Qarindoshlaridan mahrum bo’lgan 


© Ta’lim qonuniyatlari bu nima? a) O’qitish jarayoniga qo’yiladigan talablar yig’indisi b) 

O’qitish jarayonida so’zsiz amal qilinishi lozim bo’lgan qoidalar c) O’qitish jarayonidagi eng 

muhim qoidalar d) O’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi samimiylik 

© «Test» so’zining ma’nosi nima? a) Inglizcha «sinov» b) Lotincha «sinayman» c) Grekcha 

«baholash» d) Ruscha «nazorat» © “Tamoyil (prinsip)” so’zining lugaviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping. a) Lotin 

tilidan principium – har qanday nazariyaning asosiy, boshlang’ich, dastlabki holati b) Grekch tilidan 

prinsipum – asosiy, boshlang’ich c) Lotin tilidan principium – eng asosiy va birlamchi holat d) 

Ingliz tilidan principium – har qanday nazariyaning asosiy holati © «Bola nutqi va tafakkuri» 1923 yil, «Bola xukmi va xulosalari» 1924 yil, «Bolalar dunyosi 

hahidagi tasavvurlari» 1926 yil asarlarining muallifini anihlang? a) Щveysariyalik psixolog Jan 

Piaje b) Abu ali Ibn Sino c) Al Xorazmiy d) Abu Rayhon Beruniy © Dislaliya so‘zining ma’nosini aniqlang. a) Nutq buzilishi 

 b) Tovush buzilishi c) Tovushning yo‘qolishi 

 d) Nutq yo‘qolishi 

 

© O’zbekistonda kimga pedagoglik qilish huquqi beriladi? a) Tegishli ma’lumoti, kasb 

tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo’lgan shaxslarga  b) Yaxshi kasbiy 

mahoratga ega bo’lgan kishiga  c) Yuksak axloqiy fazilatga ega bo’lgan kishiga  d) Ma’rifatli, 

ma’naviyati boy  axloqiy fazilatlarga ega  kishiga  

© Shaxsiy kompetensiya ko’rinishlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 

 a) Muloqatchanlik, bag‘rikenglik, yetakchilik, faol, tashabbuskor, moslashuvchan, sog‘lom 

turmush tarzi, mas’uliyat, ishchanlik, insonparvarlik b) Muloqatchanlik, mehnatsevarlik, odoblilik, 

barchaga birdek munosabatda bo’lish c) Barchaga birdek munosabatda bo’lish, sodiqlik d) Doim 

tayyor bo’lish, odoblilik, yetakchilik, faol, tashabbuskor © Periferik nutq apparati necha bo‘limdan iborat? a) Nafas, ovoz va artikulyasion bo‘limlardan 

b) Traxeya, ovoz paychalaridan 

 c) Hiqildoq, ovoz paychalaridan 

 d) Artikulyasion apparatdan © Eshitish qobiliyatida nuqsoni bo‘lgan bolalar ta’lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanadigan fan. a) 

Surdopedagogika 

 b) Pedagogika 

 c) Umumiy pedagogika 

 d) Umumiy pedagogika 

 

© Maxsus pedagogikaning bo‘limlarini sanab bering. a) Surdopedagogika, tiflopedagogika, 

oligofrenopedagogika 

 b) Defektologiya, logopediya, nevrologiya 

 c) Oliy nerv fiziologiyasi, surdopsixologiya 

 d) Tiflopsixologiya, psixologiya, pedagogika © Bola nutqining eng intensiv suratda o‘sib borishining hal qiluvchi bosqichi qaysi davrni o‘z 

ichiga oladi? a) 1,5 yoshdan 5 yoshgacha bo‘lgan davr 

 b) 3 yoshdan 6 yoshgacha 

 c) 1 yoshdan 7 yoshgacha 

 d) 1 yoshdan 14 yoshgacha © Negativizm bu …? a) insonni boshha insonlarga nisbatan nomoyishkorona qarshiligi

maslahatlarini ochiq tan olmaslik b) inson ruhiyatining xususiyati bo‘lib, u barcha psixik jarayonlar 

va holatlarning yig‘indisi tushuniladi c) motivlashtirilgan harshilik d) irodaviy intilish 

© Oligofrenopedagogikaning asoschisi. a) L.S. Vыgotskiy 

 b) Z. Ahmedova c) I.R. Mo‘minov 

 d) N.SH. Bekmurodov 

© Korreksiya so‘zining ma’nosini ko‘rsating. 


 a) Tuzatish 

 b) Tarbiyalash 

 c) O‘qitish 

 d) Davolash © Ta’lim tamoyillari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? a) Ta’limda onglilik, faollik, 

mustaqillilik qoidasi, ta’limning ilmiy, izchil, muntazam bo’lish qoidasi, nazariya bilan 

amaliyotning birligi qoidasi 

 b) Ta’limda o’z-o’zini baholash qoidasi, ilg’orlik qoidasi, ta’limning ilmiy, izchil, muntazam 

bo’lish qoidasi c) Ta’limda nazariya va amaliyotning farqlanishi qoidasi, ilg’orlik qoidasi, izchil, 

muntazam bo’lish qoidasi d) Ta’limning har jihatdan mukammal bo’lish qoidasi, ta’limda o’z-o’zini 

baholash qoidasi 

© Pedagogika fanining asosiy tushuncha (kategoriya)lari qaysilar? a) Shaxs, bilim, ko’nikma, 

malaka, tarbiya, ta’lim, ma’lumot, rivojlanish b) Maktab, o’qituvchi, ta’lim, tarbiya c) Ta’lim, 

didaktika, ma’lumot, metod d) O’qitish, tarbiyalash,o’qituvchi, ma’lumot 

© A.Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida pedagogika faniga qanday ta’rif bergan? 

a) “Pedagogiya – ya’ni bola tarbiyasining fani demakdir” b) “Pedagogika – jamiyatni 

muvofiqlashtiruvchi fandir” c) “Pedagogika – kattalar tarbiyasi haqidagi fandir” d) “Al-hosil, 

tarbiya bizlar uchun-yo hayot yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir” © Shaxs tushunchasiga ta’rif bering a) Psixologik jihatdan taraqqiy etgan, o’zining shaxsiy 

xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan ajralib turadigan muayan dunyoqarashga ega bo’lgan jamiyat 

a’zosi b) Shaxs bu umumiy tushuncha bo’lib, jamiyatning barcha a’zolarini qamrab oladi c) 

O’zining ongining va nutqining taraqqiy etganligi bilan ajralib turuvchi ba’zi insonlar d) Jamiyatda 

o’z o’rnini topgan va milliy qadriyatlarga amal qiluvchi insonlar uyushmasi 

© Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismi bo’lmish shaxsning o’rni va roli qaysi 

qatorda to’g’ri ifoda etilgan? 

 a) Shaxs-kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub’ekti va ob’ekti, ta’lim sohasidagi xizmatlarning 

iste’molchisi va ularni amalga oshiruvchi 

 b) Shaxs-kadrlar tayyorlash tizimining bosh subekti, ta’lim sohasidagi xizmatlarning iste’molchisi 

va ularni amalga oshiruvchi 

 c) Shaxs-ta’limning bosh sub’ekti va ob’ektidir 

 d) Shaxs-ta’limning bosh ob’ekti, ta’lim sohasidagi xizmatlarning iste’molchisi 

 

© Mulohot nima? 

 a) ikki yoki undan ortih kishilar orasidagi affektiv baholovchi va bilish bo‘yicha ma’lumot 

almashishdan iborat bo‘lgan o‘zaro ta’sir etishdir 

 b) o‘zaro bir-birini idrok hilishdir 

 c) o‘zaro so‘zlash tizimidir 

 d) o‘zaro bir-birini ta’svirlashdir 

© Mulohot darajalarini ko‘rsating? 

 a) makro, mezo va mikro 

 b) shaxslararo, shaxsiy guruhiy, ommaviy kommunikatsiya c) makro va shaxslararo 

 d) guruhiy, ommaviy © «Avesto» so’zining lug’aviy ma’nosi nima? a) Qat’iy qonunlar  b) Ta’lim va tarbiya c) Amal 

qilinishi lozim bo’lgan xatti-harakatlar d) Insof va diyonat © Shaxs tushunchasiga ta’rif bering a) Psixologik jihatdan taraqqiy etgan, o’zining shaxsiy 

xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan ajralib turadigan muayan dunyoqarashga ega bo’lgan jamiyat 

a’zosi b) Shaxs bu umumiy tushuncha bo’lib, jamiyatning barcha a’zolarini qamrab oladi c) 

O’zining ongining va nutqining taraqqiy etganligi bilan ajralib turuvchi ba’zi insonlar d) Jamiyatda 

o’z o’rnini topgan va milliy qadriyatlarga amal qiluvchi insonlar uyushmasi 

© “Bilim takrorlash va qaytarish mevasidir”, ushbu fikr muallifi kim?  a) A.R.Beruniy b) A. 

Navoiy c) B.Zarnudjiy d) A. Avloniy © 

“Al-hosil, tarbiya bizlar uchun-yo hayot yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat 

masalasidir”, ushbu fikr muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? 

 

a) A.Avloniy b) M.Behbudiy c) 

A.Cho’lpon d) A.Navoiy 

© Ta’lim to’g’risidagi Qonunning 3-moddasida qanday fikr bayon etilgan? a) “Ta’lim 

O’zbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyoti sohasida ustuvor deb e’lon qilinadi” b) “Bolalarning 

qonuniy huquqlari va manfaatlari, hamda ularning o’rta ta’lim olishlari uchun ota-ona javobgardir” 

c) “Oila jamiyatning bir bug’ini hisoblanib, udavlat va jamiyat muhofazasidadir” d) “Respublikada 

istiqomat qiluvchi har bir fuqaro bepul bilim olish huquqiga ega” 

© Amir Temur davrining asosiy belgisi handay rangda bo‘lgan? a) oh rangda 

 b) hizil rangda 

 c) hizil rangda 

 d) yashil rangda © “Bola tarbiyasida ota-ona bilan bir qatorda maktabga borgandan so’ng muallim ham 

javobgar sanaladi” ushbu fikr muallifini belgilang. a) Alisher Navoiy  

 b) Abu Nasr Farobiy  c) Abu Ali ibn sino  d) Abdulla Avloniy  © Kompetensiya so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang? a) 

Lotincha so’zdan olingan bo’lib “erishayapman”, “munosibman”, “loyiqman” b) Inglizcha 

so’zdan olingan bo’lib, “mahorat” c) Lotincha so’zdan olingan bo’lib “qudratli”, “shijoatli ” d) 

O’zbekcha so’zdan olingan bo’lib “loyiq bo’lmoq” © Sharq didaktikasining asoschilari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? a) A.R.Beruniy, 

Farobiy, Ibn Sino, B.Zarnujiy b) A.Avloniy, Komenskiy, Ibn Sino, B.Zarnujiy  c) M. Behbudiy,  

A.Avloniy, Komenskiy d) Farobiy, Ibn Sino, B.Zarnujiy, Ushinskiy 

© Etiologik belgilar bo‘yicha oligofreniyaning guruhlarini anihlang? a) birlamchi va ikkilamchi 

b) endogen (genetik) va ekzogen 

 c) irsiy va individual 

 d) birlamchi va irsiy © Deletsiya nimani anglatadi? a) xromosomalar tuzilishini buzilishi  va xromosomalarning bir 

hismi yo‘holishi b) xrmosomaning boshhasiga ho‘shilishi 

 c) xromosomalarning buzilishi 

 d) xromosomalarning ho‘shilishi va yo‘holishi © «Texnologiya» so’zining lug’aviy ma’nosi? a) Texne – maxorat, san’at, logos – tushuncha, 

ta’limot b) Texnologiya – ishlab chiqarish usuli c) Texne – texnika, logos - ta’limot d) Buyumni 

tayyorlash jarayoni 

© Ma’lum bir fermentning to‘g‘ma yo‘h bo‘lishi handay kasallik deb ataladi? a) daun b) 

galantozemiya 

 c) fenilketonuriya 

 d) щizofreniya © Disleksiya nima? a) o‘hish jarayonining hisman buzilishi b) yozish jarayonining hisman 

buzilishi 

 c) o‘hish va yozishni to‘lih buzilishi 

 d) o‘hish va yozishni hisman buzilishi © Disgrafiya nima? a) yozish jarayonining hisman buzilishi b) o‘hish jarayonining hisman 

buzilishi c) o‘hish va yozishni hisman buzilishi 

 d) o‘hish va yozishni hisman buzilishi 

© Ovozni tiklashda logopedik ish mazmuni. 

 a) nafas apparatini tekshirish davri 

 b) tayyorlov va ovozni tiklash davri 

 c) ovoz tembrini o‘rganish davri 

 d) etnologiyasini o‘rganish davri 

© Bolalarda uchraydigan nutqiy nuqsonlar bilan shug‘ullanadigan fan. 

 a) Logopediya 

 b) Maxsus pedagogika 


 c) Korreksion pedagogika 

 d) Defektologiya © Intellektual rivojlanish iborasining mazmunini toping. 

 a) Aqliy rivojlanish 

 b) Axloqiy rivojlanish 

 c) Jismoniy rivojlanish 

 d) Har tomonlama rivojlanish 

© ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bola —  

 a) har qanday sababga ko‘ra ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bola, bundan etim bola 

mustasno (Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun); b) ota-onalik huquqidan mahrum 

etilganda;  

(Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun); c) ota-onalik huquqi cheklanganda;(Bola 

huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun); d) ota-ona muomalaga layoqatsiz deb topilganda; 

(Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi qonun); © «Individ» tushunchasini ayting 

 a) alohida olingan odam bo‘lib, u o‘z ichiga biologik, fiziologik, ijtimoiy va psixik xususiyatlarni 

jamlaydi 

 b) insonning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘lib, ular asosida insonlar bir-biridan farh hiladi 

 c) jamiyat a’zosi bo‘lib, inson xatti-harakati va tafakkurini belgilaydi 

 d) alohida olingan odam bo‘lib, jamiyat a’zosi © «Individuallik» tushunchasini ayting 

 a) insonning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘lib, ular asosida insonlar bir-biridan farh hiladi 

 b) alohida olingan odam bo‘lib, u o‘z ichiga biologik, fiziologik, ijtimoiy va psixik xususiyatlarni 

jamlaydi c) jamiyat a’zosi bo‘lib, inson xatti-harakati va tafakkurini belgilaydi 

 d) Individning boshqalarga uxshash jihatlari 

© “Dunyoda ilmdan boshqa najot yo’q va bo’lmag’ay” ushbu fikr muallifi kim? a) Al-Buxoriy 

b) A.Avloniy c) M.Behbudiy d) A.Navoiy © Bolalarda uchraydigan qaysi nuqsonlarda Brayl sistemasida o‘qitishdan foydalaniladi? 

 a) Ko‘z nuqsoni 

 b) O‘sish nuqsoni 

 c) Eshitish nuqsoni 

 d) Rivojlanishdan orqada qolish 

© Didaktika so’zi dastlab kim tomonidan fanga kiritilgan? a) 1613 yilda nemis pedagogi 

Volfgang Ratke  b) 1632 yilda Komenskiy c) 1613 yilda Komenskiy d) 1513 yilda I.F.Gerbart  


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling