Mirqobil hasanov kichik sinflar uchun


Download 38.32 Kb.
Pdf просмотр
bet1/19
Sana09.03.2018
Hajmi38.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

- 2 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ميحرلا نحمرلا الله مسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIRQOBIL HASANOV    
 
 
KICHIK SINFLAR UCHUN 
 
 
 
SHE’RLAR VA MATNLAR 
GRAMMATIK QOIDALAR 
MASHQLAR 
 
 
O’QUV QO’LLANMA 
 
 
 
 
TOSHKENT 2008 

- 3 - 
 
Taqrizchilar: 
 
f.f.d. professor Z. Islomov 
f.f.n. dosent S. Rustamiy 
 
Mas’ul muharrir: 
katta o‘qituvchi R. Matibayeva 
 
Muharrir: 
To‘lqin Nurmuhammad  
 
Musahhih: 
B. Nurmuhamedov 
 
 
M. Hasanov «Nihol» 
 
Kichik sinflar uchun arab tili darslari. –T.: 2008. – 176 b. 
 
Annotasiya 
 
 
Mazkur o‘quv qo‘llanmasi o‘rta maktablarda arab tilidan ta’lim olayotgan 5-6 sinf o‘quvchilari 
uchun  mo‘ljallangan.  Qo‘llanmada  arab  tilidagi  matnlar,  uning  so‘ngida  esa  kitobdagi  matnlarning 
lug‘atlari,  mustaqil  o‘qish  uchun  qo‘shimcha  matnlar  va  grammatik  qoidalar  ilova  qilib  berilgan. 
Qo‘llanmadagi  matnlar  milliy  qadriyatlarimizni  ifoda  etgan  va  tarbiyaviy  ahamiyatga  ega  bo‘lgan 
mavzularni  va  ibratli  hikoyalarni  o‘z  ichiga  olgandir.  Shu  bilan  bir  qatorda  mo‘tabar  hadislardan 
namunalar  va  ona-Vatan,  ota-onani  ulug‘lovchi  she’rlar  ham  berilgan.  Qo‘llanma  arab  tili  fani 
bo‘yicha  tuzilgan  o‘quv  dasturi  asosida  yozilgan.  Muallif  ushbu  qo‘llanmani  birinchilardan  bo‘lib 
e’tiboringizga havola etmoqda.  
 
 
O‘quv qo‘llanma TIU  Sharq tillari kafedrasining 2008 yil 26 iyundagi 8-sonli qarori 
bilan nashrga tavsiya  etildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 
 
مـيـحّرلا نـمـحّرلا الله مـسـب
 
 
 
مـيدـقـت
 
ينعجمأ هبحصو هلآ ىلعو دممح انيبن ينلسرلماو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر لله دملحا
 .
 امأ
دعب

 اهلضفأو ةيبرعلا ةغللا ميلعت في قرطلا رسيأ راتخأ نأ ةديدع تاونس للاخ تلواح دقل هقيفوتو الله نوعب
 اهرثكأو
 ميلعت في ةصتخلما ةيكبزولأا سرادلما في ةيوناثلاو ةيئادتبلإا ينتلحرلما في نوملعتي نيذلا نيدشارلا راغصلا ذيملاتلل ةمءلام
لبق نم ةغللا هذه ةسارد مله قبست لم نيذللو ةيبرعلا ةغللا سيردتو
 .
 يسردلما بياتك نم لولأا ءزلجا مدقأ نأ نيرسي مويلاو
 ةغللا بيلمح اذه
 الله نم ايجارو مهتمهم ليهستو متهدعاسم في يدهج لك لاذاب ةغللا هذه سيردتب ةفيرشلا ةيبرعلا
ناتسكبزوأ يدلب في اهتسرام تيلا ةليوطلا تاونسلا براتج ةليصح هنيمضت في تقفو دق نوكأ نأ لىاعتو هناحبس

أ صنلا ىلع يوتيح سرد لكو اسرد ينسخمو  دحاو ىلع لولأا ءزلجا اذه يوتيح
 نم ةجمترلل نيراتمو ةظوفلمحا و
دعاوقلا هذه لامعتسا حضوت تيلا ةلثملأا عم ةغللا دعاوق يمدقت في جردتت سكعلابو ةيكبزولأا لىإ ةيبرعلا ةغللا
 .
 دقو
سرد لكل ةديدلجا تاملكلا نياعمو فرصلاو وحنلا دعاوقو صوصنلا باتكلاب تقلحأ
 .
 
اذه دسي نأ لىاعتو هناحبس الله نم وجرلأ نيإو
 
 ّدعت تيلا ةيبرعلا ةغللا ةسارد في نيدهتلمجا ذيملاتلا ةجاح باتكلا
 متهاظحلام ءادبإب ةغللا هذه سيردتب ينلغتشلماو ينصصختلما نم يئلامز لضفتي نأ لمآو لماعلا في تسلا تاغللا نم
هعبط ةداعإ دنع اهنم ةدافلإا نكتم تىح باتكلا اذه لوح مهئارآو
. 
فلؤلما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 
 
 ُةَّيِئاَجِحلْا ُفوُرُحلَْا
 
١ 
فلَأ
 
 ا
 
 ا
 
اـ
 
اـ
 
 
٢ 
ءاَب
 
ب
 
ـب
 
ـبـ
 
بـ
 
b
 
٣ 
ءات
 
ت
 
ـت
 
ـتـ
 
تـ
 
t
 
٤ 
ءاث
 
ث
 
ـث
 
ـثـ
 
ثـ
 
s
 
٥ 
ميج
 
ج
 
ـج
 
ـجـ
 
جـ
 
j
 
٦ 
ءاح
 
ح
 
ـح
 
ـحـ
 
حـ
 
h
 
٧ 
ءاخ
 
خ
 
ـخ
 
ـخـ
 
خـ
 
x
 
٨ 
لاد
 
د
 
د
 
دـ
 
دـ
 
d
 
٩ 
لاذ
 
ذ
 
ذ
 
ذـ
 
ذـ
 
z
 
١١ 
ءار
 
ر
 
ر
 
رـ
 
رـ
 
r
 
١١ 
ءاز
 
ز
 
ز
 
زـ
 
زـ
 
z
 
١٢ 
ينس
 
س
 
ـس
 
ـسـ
 
سـ
 
s
 
١٣ 
ينش
 
ش
 
ـش
 
ـشـ
 
شـ
 
sh
 
١٤ 
داص
 
ص
 
ـص
 
ـصـ
 
صـ
 
s
 
١٥ 
داض
 
ض
 
ـض
 
ـضـ
 
ضـ
 
d
 
١٦ 
ءاط
 
ط
 
ـط
 
ـطـ
 
طـ
 
t
 
١٧ 
ءاظ
 
ظ
 
ـظ
 
ـظـ
 
ظـ
 
z
 
١٨ 
ينع
 
ع
 
ـع
 
ـعـ
 
عـ
 

 
١٩ 
ينغ
 
غ
 
ـغ
 
ـغـ
 
غـ
 
g‘
 
٢١ 
ءاف
 
ف
 
ـف
 
ـفـ
 
فـ
 
f
 
٢١ 
فاق
 
ق
 
ـق
 
ـقـ
 
قـ
 
q
 
٢٢ 
فاك
 
ك
 
ـك
 
ـكـ
 
كـ
 
k
 
٢٣ 
ملا
 
ل
 
ـل
 
ـلـ
 
لـ
 
l
 
٢٤ 
ميم
 
م
 
ـم
 
ـمـ
 
مـ
 
m
 
٢٥ 
نون
 
ن
 
ـن
 
ـنـ
 
نـ
 
n
 
٢٦ 
ءاه
 
ه
 
ـه
 
ـهـ
 
هـ
 
h
 
٢٧ 
واو
 
و
 
و
 
وـ
 
وـ
 
w
 
٢٨ 
ءاي
 
ي
 
ـي
 
ـيـ
 
يـ
 
y
 
ةزهم 
 ُأ ِإ َأ
 
ؤـ ؤ
 
ئـ ـئـ ـئ ئ
 
a, i, u
 
 
 

- 6 - 
 
 ُةَّيِئاَجِحلْا ُفوُرُحلَْا
 
 
 
 ُةَّيِرَمَقحلا ُفوُرُحلَْا
 
 
  
 ُةَّيِسحمَّشلا ُفوُرُحلَْا
 
١
 
أ
 
  بَأ
 
 ُبَحلَْا
 
 
١
 
ت
 
  ذيِمحلِت
 
 ُذيِمحلِّتلَا
 
٢
 
ب
 
  تحيَـب
 
 ُتحيَـبحلَا
 
٢
 
ث
 
  رََثَ
 
 ُرَمَّثلَا
 
٣
 
ج
 
  لََجَ
 
 ُلَمَحلَْا
 
٣
 
د
 
  سحرَد
 
 ُسحرَّدلَا
 
٤
 
ح
 
  ناَوَـيَح
 
 ُناَوَـيَحلَْا
 
٤
 
ذ
 
  بحئِذ
 
 ُبحئِّذلَا
 
٥
 
خ
 
  زحـبُخ
 
 ُزحـبُحلَْا
 
٥
 
ر
 
  ناَحيَْر
 
 ُناَحيَّْرلَا
 
٦
 
ع
 
  محلِع
 
 ُمحلِعحلَا
 
٦
 
ز
 
  نوُتحـيَز
 
 ُنوُتحـيَّزلَا
 
٧
 
غ
 
  لاَزَغ
 
 ُلاَزَغحلَا
 
٧
 
س
 
  كََسَ
 
 ُكَمَّسلَا
 
٨
 
ف
 
  حَّلاَف
 
 ُحَّلاَفحلَا
 
٨
 
ش
 
  سحَشَ
 
 ُسحمَّشلَا
 
٩
 
ق
 
  رَمَق
 
 ُرَمَقحلَا
 
٩
 
ص
 
  حاَبَص
 
 ُحاَبَّصلَا
 
١١
 
ك
 
  بَكحوَك
 
 ُبَكحوَكحلَا
 
١١
 
ض
 
  يِمَض
 
 ُيِمَّضلَا
 
١١
 
م
 
  ءاَم
 
 ُءاَمحلَا
 
١١
 
ط
 
  رِئاَط
 
 ُرِئاَّطلَا
 
١٢
 
ه
 
  لَلاِه
 
 ُلَلاِحلَْا
 
١٢
 
ظ
 
  رحهُظ
 
 ُرحهُّظلَا
 
١٣
 
و
 
  دحرَو
 
 ُدحرَوحلَا
 
١٣
 
ل
 
  لحيَل
 
 ُلحيَّللَا
 
١٤
 
ي
 
  دَي
 
 ُدَيحلَا
 
١٤
 
ن
 
  راَهَـن
 
 ُراَهَّـنلَا
 
 
KISHILIK OLMOSHLARI
  
  زِراَب  يِمَض
 
 
 
Kishilik olmoshlari odamlarni “
men”, “sen” ,”u” deb ko‘rsatish uchun ishlatilaigan so‘zlardir. 
alohida- alohida kishilik olmoshlari bor. Ular birlik, ikkilik yoki ko‘plik sonda bo‘ladi. Ba’zi olmoshlar 
ikkala jins uchun bitta shaklda bo‘ladi. Ularni yodlab oling. 
 
Ayol kishini ko‘rsatish 
 
uchun
 
Erkak kishini ko‘rsatish 
uchun
 
Son 
  ثَّنَؤُم
 
 ayol jinsi
    
 
  رَّكَذُم
 
 erkak jinsi
    
 

- 7 - 
 
  ةَذيِمْلِت
 
o‘quvchi
 
Qiz
 
اَنَأ
men
 
 
 
 ِتْنَأ
sen
  
 
 َيِه
u
   
 
  ذيِمْلِت
 
 
o‘quvchi
 
اَنَأ
men
 
 
 
 َتْنَأ
sen
  
 
 َوُه
u
   
 
Birlik 
  تاَذيِمْلِت
 
o‘quvchi
 
Qizlar
 
 ُنَْنَ
biz
  
 
 نُتْـنَأ
siz  
 
 ننُه
ular
  
 
 ُذيِمَلاَت
 
O‘quvchilar
 
 ُنَْنَ
biz  
 
 ْمُتْـنَأ
siz  
 
 ْمُه
ular  
 
Ko‘plik 
 ِناَتَذيِمْلِت
 
o‘quvchi
 
Qizlar
 
اَمُتْـنَأ
 
U  ikkisi 
اَُهم
 
 ِناَذيِمْلِت
 
o‘quvchilar
 
اَمُتْـنَأ
 
Siz ikkingiz 
اَُهم
 
Ikkilik 
 
 ُلَّوَحلْا ُسحرَّدلَا
 
1-dars 
 
 
يِّمُأ
١
 
 
يِّمُأ يِّمُأ
 
اَهَلاْغَأ اَم
 
 َبيْلَـق  ِفي َيِه
 
   
اَهاَسْنَأ َلا
 
يِّمُأ ْتَشاَع
 
  ِّبيَر وُعْدَأ
 
 ْمْوَـيْلا َلوُط
 
  ِّبيَر  ِّبيَر
 
يِّمُأ ْظَفْحِا
 
 
  تاـَمـِلـَك
:
 so‘zlar: 
 
 ُلنوَْلأا ُسْرندلَا
 
يِّمُأ
 
اَهَلاْغَأ اَم
 
 َبيْلَـق  ِفي
 
اَهاَسْنَأ َلا
 
 ْتَشاَع
 
 وُعْدَأ
 ِّبيَر
 
 ْمْوَـيْلا َلوُط
 
 ِّبيَر
 
 ْظَفْحِا
 
 ِةَّيِوَبَّنلا  ِثي ِداَحَحلْا َنِم
:
Payg‘ambar S.A.V. hadislaridan: 
 
 
                                                
1
 Kitob oxirida berilgan  grammatik qoidalardan 2-qoidani o‘rganib oling. 

- 8 - 
 
 َمَّلَسَو ِهيِلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلاَق
:
  
 َكاَبَأ نُثُ َكنمُأ نُثُ َكنمُأ نُثُ َكنمُأ

Payg‘ambar S.A.V. dedilar: Yaxshilikni avval onangga, undan keyin yana onangga, undan 
keyin yana onangga undan keyin esa otangga qilgin!
 
 
 ِلِزحنَمحلا ُتاـَبـِجاَو
:
uy vazifalari:   
 
١
-
 
 ِبُتحكُا
(
yoz!
 )
 َرحعِّشلا
!
   
   
٢
-
 
 ِظَفححِا
(
yod ol!
 )
 َثيِدَحلْاَو َرحعِّشلا
!
 
 
 ِناَّثلا ُسحرَّدلَا
 
2-dars  
 
 
 ِبَأ
٢
 
  ءاَب  فِلَأ
  
 ْبَأ  ِنِْعَـي
 
 ِنِيَع  ِفي َوُه
  
 ْبَأ ىَلْحَأ
 
 ِبيْلَـق  ِفي َوُه
  
 ْبَأ ىَلْغَأ
 
 ِتيَبَأ ْظَفْحِا
  
 
 ّْبَر اَي  ِلِ
 
 
  تاـَمـِلـَك
:
 so‘zlar: 
 
 
 ِنيانثلا ُسْرندلَا
 
 ِبيَأ
 
 ِنِْعَـي
 
 َوُه
 
 ْنَم
 
 ِنِيَع  ِفي
 
ىَلْحَأ
 
ىَلْغَأ
 
 ِتيَبَأ
 
 ِلِ
 
 َنْيَأ
 
 ّْبَر اَي
 
 
 ِةَّيِوَبَّنلا  ِثي ِداَحَحلْا َنِم
:
Payg‘ambar S.A.V. hadislaridan: 
 
 
 َمَّلَسَو ِهيِلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلاَق
:
  
 َكيِبَِلأ َكُلاَمَو َتْنَأ

 
Payg‘ambar S.A.V. dedilar: Sen va sen ishlab topgan mol-dunyo otangnikidir (ya’ni unga 
otang xo‘jayin)!
 
 
 ِلِزحنَمحلا ُتاـَبـِجاَو
:
uy vazifalari:   
 
                                                
2
 Kitob oxirida berilgan  grammatik qoidalardan 3-qoidani o‘rganib oling. 

- 9 - 
 
١
-
 
 ِبُتحكُا
(
yoz!
 )
 َرحعِّشلا
!
   
   
٢
-
 
 ِظَفححِا
 (
yod ol!
 )
 َثيِدَحلْاَو َرحعِّشلا
!
 
 
 ُثِلاَّثلا ُسحرَّدلَا
 
3-dars
   
 
 
 َناَتحسِكَبحزوُأ ُةَّيِروُهحُجَ
٣
 
 
 ُةنيِروُهُْجم
 
 ِنَِطَو َناَتْسِكَبْزوُأ
 .
  ليَِجمَو  ميِظَع  دَلَـب  َوُه
 .
 ُعَقَـت
 ُةنيِروُهُْجم
 
 اَيِسآ  ِبْلَـق  ِفي َناَتْسِكَبْزوُأ
 ِةنيِزَكْرَمْلا
 .
 ِنَِطَو ُةَمِصاَع َدْنَقْشَط ُةَنيِدَمَو
 .
 ِنَطَوْلا ُنْبِا اَنَأ
 .
 نمُْلأا  ِنَِطَو ُّبِحُأ اَنَأ
 .
 
  تاـَمـِلـَك
:
 so‘zlar:   
 
 ِنَطَوْلا ُنْبِا
 
  دَلَـب
 
  ميِظَع
 
  ةَمِصاَع
 
 ُةنيِزَكْرَمْلا اَيِسآ
 
  ةَنيِدَم
 
 ُّبِحُأ
 
 ِنيَََطَو
 
 ُّمُْلأا
 
 
 ِةَلِئحسَحلْا ِنَع حبِجَأ
:
 
savollarga javob ber:    
 
١
-
 
 َكُنَطَو َوُه اَم
 ؟
٢
-
 
  ليَِجمَو  ميِظَع  دَلَـب َوُه ْلَه
  ؟
٣
-
 ُةنيِروُهُْجم ُعَقَـت َنْيَأ
 
 َناَتْسِكَبْزوُأ
  ؟
٤
-
 َيِه اَم
  ؟اَهُـتَمِصاَع
٥
-
؟َكَنَطَو ُّبُِنَ ْلَه
 
 
 ِةَّيِوَبَّنلا  ِثي ِداَحَحلْا َنِم
:
Payg‘ambar S.A.V. hadislaridan: 
 
 
 َمَّلَسَو ِهيِلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلاَق
:
  
 ِناَْيْلإا َنِم  ِلَلاَْلحا ُبَلَط

 
Payg‘ambar S.A.V. dedilar: Halolni izlab qidirish iymonni  
borligidan (dalolat beradi)!
 
 
 ِلِزحنَمحلا ُتاـَبـِجاَو

 
١
-
 
 َّصَّنلا  ِبُتحكُا
(
matnni
)
!
 
٢
-
 
 ِتاَمِلَكحلا ِظَفححِا
(
so‘zlar
!)
 
 ُعِباَّرلا ُسحرَّدلَا
4-dars   
 
 
 
                                                
3
 Kitob oxirida berilgan  grammatik qoidalardan 4-qoidani o‘rganib oling. 

- 10 - 
 
 ُدحنَقحشَط
 
 ُةَمِصاَع ُدْنَقْشَط
 َناَتْسِكَبْزوُأ
 .
يِسْأَر ُطَقْسَم َيِه
 .
 َدْنَقْشَط   ِفي  ُتْدِلُو اَنَأ
 .
  ةَليَِجم  ةَنيِدَم َيِه
  ةَرِماَعَو

  ْيمِدَق  َدْنَقْشَط ُخيِراَت
 .
 ِْيمِدَقْلا  ِفي اَهُْسِْا َناَك
"
 ْشاَش
"
 نُثُ ،
"
 ُتْنِكْنيِب
 "
 ُدْنَقْشَط نُثَُو
 .
  ُّبِحُأ اَنَأ
 ِج يِسْأَر َطَقْسَم
اًّد
. 
 
  تاـَمـِلـَك

 
يِسْأَر ُطَقْسَم
 
 ُتْدِلُو
 
  ةَرِماَع  ةَنيِدَم
 
  خيِراَت
 
  ْيمِدَق
 
 َناَك
 
 ِْيمِدَقْلا  ِفي
 
 نُثُ
 
اًّد ِج
 
  ةَليَِجم
 
 
 ِةَلِئحسَحلْا ِنَع حبِجَأ
 :
savollarga javob ber:    
 
١
-
 
 ؟َناَتْسِكَبْزوُأ ُةَمِصاَع َيِه اَم
٢

 ؟ َتْدِلُو َنْيَأ
٣

 ؟ َكِسْأَر ُطَقْسَم َنْيَأ
 
٤
-
 ْلَه
 ؟ ْيمِدَق َدْنَقْشَط ُخيِراَت
٥

 
؟ِْيمِدَقْلا  ِفي اَهُْسِْا َناَك َفْيَك
 
 
 ِةَّيِوَبَّنلا  ِثي ِداَحَحلْا َنِم
:
  
 
 ِهيِلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلاَق
 َمَّلَسَو
:
  
 ِهِب ُلَخْبُـي َلا ُمْلِعْلَا
.
 
 
Payg‘ambar S.A.V. dedilar: Ilm hech kimdan qizg‘anilmaydi!
 
 
 
 ِلِزحنَمحلا ُتاـَبـِجاَو

 
 
١
-
 
 َّصَّنلا  ِبُتحكُا

٢
-
 ِمِجحرَـتَو ِتاَمِلَكحلا ِظَفححِا
(
tarjima qil

 َّصَّنلا
!
 
 
 
 ُسِماَحلْا ُسحرَّدلَا
 
5-dars   
 
اَنُـتَرحسُأ
٤
 
 
  ةَيرِبَك اَنُـتَرْسُأ
 .
  مُأَو   بَأ  ِلِ
 .
  سِّرَدُم  ِبيَأ
 .
 ِلِزْنَمْلا ُةنبَر يِّمُأ

  تْخُأَو  خَأ  ِلِ
 .
 ُناَمْثُع يِخَأ ُمْسِا
انيَرُـث  ِتيْخُأ ُمْسِاَو
 .
  ةندَجَو  دَج اَنَل
 .
اًضْيَأ  ةَبيِبَط  ِتِندَجَو   بيِبَط يِّدَج
 .
 
                                                
4
 Kitob oxirida berilgan  grammatik qoidalardan 5-qoidani o‘rganib oling. 

- 11 - 
 
  تاـَمـِلـَك

 
اَنُـتَرْسُأ
 
 ِلِزْنَمْلا ُةنبَر
 
  سِّرَدُم
 
  خَأ
 
  تْخُأ
 
  مْسِا
 
اَنَل
 
  دَج
 
  ةندَج
 
  بيِبَط
 
 
 ِةَلِئحسَحلْا ِنَع حبِجَأ
 :
 
١
-
؟ ةَيرِبَك َكُتَرْسُأ ْلَه
 
٢
-
 ؟ مُأَو  بَأ َكَل ْلَه
٣

؟ تْخُأَو  خَأ َكَل ْلَه
 
٤

؟ ةندَجَو  دَج َكَل ْلَه
 
 
  ِثي ِداَحَحلْا َنِم
 ِةَّيِوَبَّنلا
:
  
 َمَّلَسَو ِهيِلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلاَق
:
  
 َكِسْفَـنِل  ُّبُِتُ اَم ِساننلِل نبِحَأ
.
 
 
Payg‘ambar S.A.V. dedilar: O‘zing uchun yaxshi ko‘rgan narsani odamlarga ham ravo ko‘r (bergin)!
 
 
 
 ِلِزحنَمحلا ُتاـَبـِجاَو
:
  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling