Modul so’zi qanday ma’noni anglatadi? a lotincha


Download 271.5 Kb.
Sana02.01.2022
Hajmi271.5 Kb.
#202134
Bog'liq
Якуний тестлар
Modul so’zi qanday ma’noni anglatadi? a)lotincha modulus so’zidan olingan bo’lib qism, bo’lak, blok ma’nolarini anglatadi; b) ruscha modulus so’zidan olingan bo’lib qism, bo’lak, blok ma’nolarini anglatadi; v) inglizcha modulus so’zidan olingan bo’lib qism, bo’lak, blok ma’nolarini anglatadi; g) nemischa modulus so’zidan olingan bo’lib qism, bo’lak, blok ma’nolarini anglatadi.Modulli o’qitish texnologiyasi nimani ifodalaydi? a)majmuali yondashuvni ifodalaydi; b) rejali yondashuvni ifodalaydi; v) muammoli yondashuvni ifodalaydi; g) nima ifodalashi aniq emas.«Komp’yuter» so`zining ma`nosi?

a) hisoblovchi b) ko`paytuvchi v) kuylovchi g) o`yin quroli

.......................... – bu butun dunyo komp’yuterlar tarmog’idir.

a) Internet b) Modem v) eP g) Internat

Agar ilgari mehnat qurollari inson tabiiy jismoniy a`zolarining davomi hisoblangan va ularni kuchaytirishga xizmat qilgan bo`lsa, endi nimalar inson aqlining ishini davom ettiradi? a) axborot qurilmalari b) texnik asboblar v) mashinalar g) to`g’ri javob yo`q.Animatsiya nima? a) ekranda ob`ektlarning ko`rinishini formasi va o`lchamlari, hamda joylashishini mul’tiplikatsion ko`rinishda o`zgarishi. b) internet xizmatlaridan biri. v) Web-sahifa turi g) Web-sahifalar tuzishda ishlatiladigan sahifalarga joylashtiruvchi dasturlash tili.Elektron darslik nima? a) Ma`lum vositalar yordamida yaratilgan elektron shakldagi darsliklar b) Darsliklarning komp’yuter xotirasidagi nusxalangan ko’rinishi v) Ixtiyoriy elektron ma`lumotlar g) Qog’ozga chop etilgan darslikAxborot nima? a) biror xabarni anglatuvchi ma`lumotlar to`plami b) saqlash, shakl o`zgartirish va uzatish mumkin bo’lgan ashyo v) Inson ongidagi fikr g) Barcha javoblar to`g’riAxborot resursi nima? a) Axborot tizimi tarkibidagi axborot, ma`lumotlar bazasi va banki b) elektron xujjat v) Ma`lumotlar bazasi g) ma`lumotlar bankiAxborot texnologiyasi nima?

a) Axborotni bir ko`rinishdan ikkinchi, sifat jihatdan mutloq yangi ko`rinishga keltiruvchi, ma`lumotlarni to`plash, qayta ishlash va uzatishning vosita va usullari majmuasidan foydalanish jarayonidir.

b) Informatsiyalarni yig’ish, saqlash va qayta ishlash uchun mo`ljallangan texnik vositalar jamlanmasi. v) Komp’yuter va uning qo`shimcha qurilmalaridan foydalanish texnologiyasi g) Belgilangan maqsadga erishish uchun informatsiyalarni uzatish, qayta ishlash va saqlash uchun qo`llaniladigan usullar, shaxslar va vositalarning o`zaro bog’langan majmuasi
Axborotdan dunyo miqyosida foydalanishning yangi davri» va «Axborotlashgan jamiyat – postindustrial jamiyat» asarlari muallifi kim?

a) E.Masuda b) D.Martin v) G.Molitor g) N.Bor

Axborotlarning turlarini ko`rsating a) Son, raqam b) So`z, jumla, matn,

v) Rasm, tovush va video g) Barcha javoblar to`g’ri

Axborotlashtirish atamasi kim tomonidan kiritilgan

a) Benk va Masudo b) Tim Berners Li v) Bill Geyts g) D.Vinner

Axborotni qaysi olim “Axborot kommunikatsiya va aloqa jaaryonidagi noaniqlikning bartaraf qilinishi” deb hisoblaydi?

a)Kun b)N.Bor v) L.Popov g)N.Viner

Axborotni yaratish va idrok qilish qobiliyatini rivojlantirish jarayoni, ya`ni jamiyatning intellektual salohiyatini oshirish nima deyiladi?

a) axborotlashtirish b) komp’yuterizatsiya v) mediatizatsiya

g) Informatizatsiya
Axborotni yig’ish, saqlash va tarqatish vositalarini takomillashtirish jarayoni nima deyiladi? a) Informatizatsiya b) komp’yuterizatsiya

v) mediatizatsiya g) axborotlashtirish

Axborotning eng sodda klassik ta`rifi bu – ?

a) ma`lumot berishdir. b) asosli fikr v) informatsiya g) to`g’ri javob yo`q

Boshlang’ich axborot ustida ma`lum qoidalar asosida ish olib borish bu-

a) axborotga ishlov berish b) axborotni saqlash

v) axborot tuzish g) axborotni qabul qilish
Brauzer nima? a) Internetda ma`lumotlarni izlab topish, ko`rish va qabul qilishni yengillashtiruvchi dastur b) elektron pochta xizmatini ko`rsatuvchi dastur v) aloqa xizmati g) amaliy dasturlar majmuasiBugungi kunda internet so`rovnoma natijalariga ko`ra dunyoning eng mashhur ixtirolardan. Birinchi noyob ixtiro nima?

a) olov b) kema v) g’ildirak va arava g) yozuv

CD-ROM qurilmasining vazifasi a) Kompakt disklardan ma`lumotni o’qiydi va yozadi b) egiluvchan magnitli disk,axbortni kayta ishlaydi

v) Axborotni saqlaydi va qayta ishlaydi. g) Kattik diskdagi ma`lumotni o’qiydi.

Disklar nima uchun ishlatiladi? a) barcha javoblar to`g’ri

b) ma`lumotlarni saqlash uchun v) ma`lumotlarni bir komp’yuterdan ikkinchisiga o`tkazish uchun va ma`lumotlarni saqlash uchun.

g) ma`lumotlarni bir komp’yuterdan ikkinchisiga o`tkazish
Elektron adresga ega bo`lish qanday amalga oshiriladi? a) html, mali.*, rabmler.* muhitlarida b) mali.*, rabmler.*, yandekc.* muhitlarida

v) mail.*, rambler.*, yandex.* muhitlarida

g) www, mali.*, yandekc.* muhitlarida
Komp’yuter klaviaturasi – bu … a) alfavit-raqamli, grafik ma`lumotlarni kiritish qurilmasi; b) alfavit-raqamli va grafik ma`lumotlarni chiqarish qurilmasi; v) istalgan formada ma`lumotlarni saqlash qurilmasi;

g) ma`lumotlarni kiritish qurilmasi

Elektron darslikka nisbatan noto`g’ri fikni ko`rsating? a) Ma`lumotlarni nusxalash mumkin emas b) Ma`lumotlarni izlash juda qisqa vaqt oralig’ida amalga oshiriladi v) Dunyoning istalgan joyidan turib ma`lumotlar olish mumkin g) Ma`lumotlarni yangilash va tarqatish juda qulayElektron hujjat nima? a) elektron raqamli imzo bilan imzolangan elektron xabar b) elektron pochtadan yuborilgan xabar v) Ma`lumot tashuvchilarga yozilgan elektron ma`lumot g) Komp’yuterda saqlanayotgan elektron ma`lumotKomp’yuter monitori – bu … a) alfavit-raqamli va grafik ma`lumotlarni chiqarish qurilmasi; b) grafik ma`lumotlarni kiritish qurilmasi; v) qag’oz chiqaradigan qurilmalarga grafik ma`lumotlarini uzatish qurilmasi; g) ovoz ma`lumotlarini kiritish-chiqarish qurilmasi;Elektron manzilni belgilovchi maxsus belgini ko`rsating?

a) @ b) & v) $ g) #

Elektron pochta nima uchun mo`ljallangan? a) maxsus dastur bo`lib, uning yordamida dunyoning ixtiyoriy joyidagi elektron manzilga ma`lumotni jo`natish va qabul qilish mumkin b) Web-sahifa tuzish uchun

v) internetdagi ma`lumotlarni qidirib topish uchun g)ixtiyoriy turdagi aloqa xizmati

Elektron pochta nima? a) xabarlarni elektron ko`rinishda tarmoq orqali almashish xizmati b) xabarlarni qog’ozli ko`rinishda pochta orqali almashish xizmati v) xabarlarni qidirish va yuklash xizmati

g) xabarlarni to`plash va qayta ishlash xizmati

Excel dasturi nimaga mo`ljallangan? a) jadvalli ma`lumotlarni qayta ishlaydigan dastur b) foto tasvirlarni qayta ishlaydigan dastur

v) qayta ishlaydigan dastur D) matnli ma`lumotlarni qayta ishlaydigan dastur g) internet xizmatini ko`rsatuvchi dastur

Global tarmoqqa ulanish uchun qanday qurilmalar bo`lishi kerak ?

a) Modem b) Videokarta v) Tarmoq platasi g) Tovush platasi

Hozirda .................ilmiy-tadqiqot faoliyatining bosh manbai sifatida qaralmoqda. aA) innovatsiyaga b) Labaratoriyalarga v) Sanoatga

g) Nanotexnologiyaga

HTML tili nima? a) Web-saxifa turi b) Internet xizmati v) ekranda ob`ektlarning ko`rinishini formasi va o`lchamlari hamda joylashishini mul’tiplikatsion ko`rinishda o`zgarishi. g) Web-saxifalar tuzishda ishlatiladigan gipermatnga asoslangan dasturlash tiliI.T.Balabanov «Innovatsiya»ga qanday ta`rif bergan?

a) Innovatsiya – yangi texnika yoki texnologiya b) mehnat ishlab chiqarish, xizmat ko`rsatish va boshqaruv, shuningdek, nazorat, hisob-kitob, rejalashtirish uslublari v) tahlil va boshqalarni tashkil etishning yangi shakllariga mablag’ kiritish orqali erishilgan moddiylashgan natijadir

g) Barcha javoblar to`g’ri
Ilmiy bilish jarayonida olingan, tushunchalar, mulohazalar, xulosalar, nazariyalar va gipotezalar tizimida qayd etilgan, ijtimoiy ahamiyatga molik va mantiqiy jihatdan (shaklan) umumiylashtirilgan axborot, bu-...

a) Ilmiy axborot b) Ijtimoiy axborot v) Sub`ektiv axborot

g) Ommaviy axborot
Internet provayderning vazifasi? a) Internetga ulanishni ta`minlash

b) Internetdan ma`lumotlarni olish v) Internetga veb sayt joylashtirish

g) Internet xizmatlarni (veb sahifa, elektron pochta va x.k.) taqdim etish
Komp’yuter prosessori qanday vazifani bajaradi? a) Asosiy mantiqiy va arifmetik amallarni bajaradi; b) Ma`lumotlarning xotiradan olgan joyini tekshiradi; v Operativ xotirani tashkil etish; g) Programmalarni ishlashini tekshiradiInternet qaysi tarmoq turiga kiradi?

a) Global b) Mintaqaviy g) Mintaqaviy-global g) Lokal

Internet qidiruv tizimining vazifasi nimadan iborat?

a) Internetdan ixtiyoriy turdagi ma`lumotlarni qidirish b) Ixtiyoriy turdagi ma`lumotlarni uzatish v) Ixtiyoriy turdagi ma`lumotlarni komp’yuterga yuklash g) Internetga ma`lumotlarni joylashtirish

Internet radio va televidenie nima? a) Internet tarmog’i orqali komp’yuter yordamida ko`rish va eshitish b) Antennali radio va televidenie v) Televizor orqali ko`rish va radio orqali eshitish g) Kabelli radio va televilenieInternet tarmog’i nima? a) Komp’yuterlarning o`zaro bog’langan global tarmog’i b) Shaharlararo komp’yuter tarmog’i v) Markaziy komp’yuter bilan bog’langan tarmoq g) Komp’yuterlarning o`zaro bog’langan lokal tarmog’iInternetdan foydalanish uchun qaysi dasturdan foydalaniladi?

a) Brouzer dasturi b) Chat dasturi v) Pochta dasturi g) Tarmoq dasturi

Kiritish qurilmasi nima? a) klaviatura bB) strimer v) faksmodem

g) disketa

Komp’yuter ishlash tezligi nimaga bog’liq? a) protsessor chastotasiga b)displey ekran razmeriga v) elektr toki kuchlanishiga g) vinchester kuvvatigaWord dasturi nimaga mo`ljallangan? a) matnli ma`lumotlarni qayta ishlaydigan dastur bB) foto tasvirlarni qayta ishlaydigan dastur

v) jadvalli ma`lumotlarni qayta ishlaydigan dastur g) internet xizmatini ko`rsatuvchi dastur

WWW nima? a) xalqaro tarmoq; b) elektron pochta tizimi;

v) komp’yuterlar tizimi; g) internet xizmatining bir turi.

XIX asrda ilmiy axborot hajmi har 50 yilda ikki baravar ko`paygan bo`lsa, hozirda qanchada ikki baravar ko`paymoqda?

a)har 20 oyda b)ikki yilda v)bir oyda g)bir yilda

Yangi axborot yaratish borasidagi faoliyat nima deyiladi?

a) Informativlik b) Interiorizatsiya v) globallashuv g) eksteriorizatsiya

Komp’yuter tarmoqlari deganda nima tushiniladi? a) Aloqa kanallari orqali yagona tizimga bog’langan komp’yuterlar b) Axborotni ishlab chiqaruvchi va undan foydalanuvchi ob`ektlar v) Abonentlar orasida aloqa o`rnatuvchi tarmoq g) To`g’ri javob berilmaganKomp’yuter turlarini ko`rsating? a) raqamli, analogli, ixtisoslashtrilgan

b) kuylovchi, bastalovchi, maxsuslashtirilgan v) raqamli, analogli, rangli, ovozli g) katta, kichik, davolovchi, fil’m yaratuvchi

Komp’yuter venchestri nima vazifa bajaradi? a) Asosiy xotirani tashkil qilib, ma`lumotlarni saqlaydi; b) Ma`lumotlarni boshqa qurilmaga uzatadi; v) Operativ xotirani tashkil qilib, ma`lumotlarni saqlaydi g) Mantiqiy amal bajaradi.Komp’yuter viruslari haqida quyidagi fikrlardan qaysi biri to`g’ri?

a) komp’yuter virusi–axborotlarni yo`qotadi va dasturga ta`sir qiladi

b) komp’yuter virusining inson organizmiga sabiy ta`siri kuchli

v) komp’yuter virusi–harakatlanadigan tirik organizm

g) g) komp’yuter virusi–komp’yuter qurilmasi hisoblanadi
Komp’yuter viruslaridan saqlanish chora-tadbirlariga quyidagilardan qaysi biri kiradi? a) komp’yuterda maxsus fil’tr va antivirus dasturlaridan foydalanish b)komp’yuterni belgilangan vaqtdan ortiq ishlatmaslik

v) litsenziyasiz dasturlardan foydalanmaslik g) komp’yuterga har xil qurilmalarni ulash g)

Komp’yuterning asosiy qurilmalari. a) prosessor, klaviatura, monitor

b) monitor, printer, klaviatura v) monitor, protsessor, printer

g) protsessor, klaviatura,
Kompyuter quydagilarning qaysi biri bilan ish olib boradigan unversal vosita? a) dasturlar b) axborot v) simvollar g) sonlarKompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo`yicha muvofiqlashtiruvchi Kengash

a) http://www.ictcouncil.gov.uz/ b) http://www.ictcouncil

v) http://www.gov.uz/ g) http://www.ictcoul.gov.ru
Lokal tarmoq komp’yuter tarmoqlarini tushuntiring

a) kichik bir hududda joylashgan abonentlarni birlashtiradi

b) bitta respublika hududida joylashgan abonentlarni birlashtiradi

v) katta hududda joylashgan abonentlarni birlashtiradi

g) turli mamlakatlarda joylashgan abonentlarni birlashtiradi
Lokal tarmoqqa ulanish uchun qanday qurilmalar bo`lishi kerak?

a) Tarmoq platasi b) Videokarta v) Modem g) Tovush platasi

Ma`lumotlar bazasini boshqarish tizimlariga quyidagilarning qaysi biri kiradi? a) Excel b) FoxPro v) Lexicon g) Word.Mahalliy tarmoq nima?

a) Katta hududda joylashgan abonentlarni birlashmasi b) Bir xonadagi komp’yuterlarni birlashtiradi v) Kichik hududda joylashgan abonentlarni birlashtiradi g) Turli mamlakatlarda joylashgan abonentlarni birlashtiradi

Matn muharirlariga quyidagilarning qaysi kiradi?

a) Word; b) FoxPro; v) Basic; g) Excel

Matn muharrirlari to`g’ri keltirilgan qatorni ko`rsating?

a) Lexicon, Microsoft Word, Bloknot b) MS-DOS, Windows 96, Windows 98, Windows 2000, Net Were, Windows NT, Unit, CP/M v) MS-DOS, Norton Commander, Windows 95, Windows 98 g) Wd.com, Super Calk 4, Microsoft Excel

Microsoft Excel dasturi bu - a) elektron jadval b) grafik muharriri

v) matn muharriri g) qobiq dastur.

Microsoft Excel dasturi qanday ishga tushiriladi?

a) "Pusk" - "Programmi" - - "Microsoft EXCEL"

b) "Pusk" - "Programmi" - "Microsoft EXCEL"- "Standartnie"

v) "Pusk" - "Standartnie" - "Microsoft EXCEL"

g) "Pusk" - "Standartnie" - "Programmi" - "Microsoft EXCEL"
Web sahifalar qanday tayyorlanadi? a) Java Script da yoziladi b) Foto Shop dasturi yordamida tayyorlanadi. v) A va V g) HTML (Hyper Text Markup Language) - gipermatnni belgilash tilida yoziladiModdiy jismlarda qayd etilgan va belgilar tizimida ifodalanib, sub`ektlararo jarayonga qo`shilib idrok etiluvchi va olimning bilim darajasini o`zgartiruvchi axborot qanday axborot deyiladi? a) Ijtimoiy axborot

b) Ilmiy axborot v) Sub`yektiv axborot g) Ommaviy axborot

Modem nima? a) Pochta dasturi b) Tarmoq protokoli v) Internet serveri g) Analogli signallarni diskret signallarga o`tkazib beruvchi va aksincha amal bajaruvchi texnik qurilma.Modem qaysi texnologiyaga kerakli texnik qurilma?

a) telekommunikatsiya texnologiyasi; b) ofis texnologiyasi;

v) programmalash texnologiyasi; g) ma`lumotlar bazasi texnologiyasi
Modemning vazifasini tshuntiring? a) Axborotlarni uzatish va qabul qilish b) Axborotlarni uzatish v) Axborotlarni qabul qilish g) Axborotlarni chop etishMonitorning vazifasi a) Matn va tasvir ko`rinishidagi ma`lumotni ekranga chiqarish b) Axborotni komp’yuter xotirasiga kiritish qurilmasi v) Axborot saqlash qurilmasi g) Komp’yuterda ishlashni engillashtiradigan qurilmaMul’timedia asosida global gipermatn axborot tizimi nima deb ataladi?

a) elektron manzil b) World Wide Web(WWW) v) HTML g) Portal

Mul’timedia ma`lumotlarini nimalardan iborat? a) Matn va rasm b) Son, matn va rasm v) Matn va tovush g) Animatsiya, tovush va videoMul’timedia nima? a) ovozli va videoinformatsiyali ma`lumotli umumlashgan dastur b) Web sahifani HTML tili formatiga o`tkazadi

v) qog’ozdagi ma`lumotni komp’yuter ekraniga tasviriy ravishda ko`chiradi

g) internetda ma`lumotlarni izlab topish imkoniyatiga ega bo`lgan Web-sahifa.
Nechanchi yil boshidan beshinchi avlod komp’yuterlari ustida ish boshlandi?

a) 80-yillar b) 50-yillar v) 60-yillar g) 90-yillar

Nechanchi yilda birinchi shaxsiy komp’yuter paydo bo`ldi?

A)1981 B)1990 V)2000 G)1995

Nima insonni og’ir va ba`zan mazmunsiz jismoniy mehnatdan insonni ozod qiladi?

A) Axborot texnikasi B)mashina V)informatika G)to`g’ri javob yo`q

Nimalar muayyan xulosa chiqarish yoki qaror qabul qilishga xizmat qiladi?

A) Ma`lumotlar B)axborotlar V)dalillar G)nazariyalar

Novatsiya nima?

A) Yangi ilmiy g’oyada «eskilik» elementi, ilgari mavjud bo`lgan biror narsa borligini ifodalaydi. B) yangilik vorisiylikka tayanadi. V) yangilik ixtiroga teng, ya`ni yana o`rnatilgan yangi haqiqat demakdir, shuningdek, avvalgi mavjud bo`lgan g’oya yoki paradigmani yanada takomillashtirib, zamonaga moslashtiriladi. G) barcha javoblar to`g’ri.

O`zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining Portalini ko`rsating

A) http://www.aci.uz/ru/news/ B) http://www.aci.uz

v) ttp://www.tel.uz/ru/news/ g) http://www.aci.ru/news/
O`zbekiston Respublikasi Davlat hokimiyati Portalini ko`rsating

A) http://www.gov.uz/ B) http://www.edu.uz/

v)http://www.edu.uz/ g) http://www.usz.uz/
Power Point da animatsiyani sozlash qanday amalga oshiriladi? A) Ctrl+F5 tugmalari orqali B) Shift +F5 tugmalari orqali v) Pokaz slaydov, nastroyka animatsii g) Pokaz slaydov, smena slaydovPower Point da Gipermurojaat matnini zarur joyga qo`yish uchun qaysi tugmalar bosiladi? A) Alt+G B) Strl+V v) Shift+V g) Strl+C.Power Point da hujjatning to`la matnini belgilash uchun qaysi tugmalar bosiladi? A) Strl+C B) Strl+V v) Shift+Insert g) Strl+A.Power Point da slaydlarni to`la ekranda namoyish qilish qanday amalga oshirishladi?

A) Pravka, otmenit’ vvod B) Shift+F5 v) Shift+Insert g) Shift+F4

Power Point dasturi nima uchun mo`ljallangan? A) matnli ma`lumotlarni qayta ishlash uchun B) foto tasvirlarni qayta ishlash uchun

v) prezentatsiya va slaydlar tashkil etish uchun g)internet xizmatini ko`rsatish uchun

Power Point dasturining asosiy vazifasi nimalardan iborat?

A) Rasmlar ustida amallar bajarish B) Jadvallar ustida amallar bajarish

v) Prezentatsiya yaratish g) Shakllar ustida amallar bajarish
PowerPoint dasturida ovozni yozish qanday amalga oshiriladi.

A) Pokaz slaydov – Zvukozapis’ B) Zvukozapis’- Pokaz slaydov


v) Servis – Nastroyka zapis’ g) Nastroyka- ServisPrinterning vazifasi A) Bosmaga chiqarish qurilmasi b) Axborot saqlash qurilmasi v) Axborotni komp’yuter xotirasiga kiritish qurilmasi g) Boshqa komp’yuterga ulash qurilmasiQachondan boshlab O'zbekistonda ta'lim ti-zimi isloh qilina boshladi?

A) 1992 yil iyun B) 1993 yil may V)1997 yil 27 avgust G)1997 yil 29 avgust

Qanday axborot hajmi ijtimoiy axborot hajmidan ancha ko`p, ularning mazmuni esa rang-barangdir?

A) Ilmiy B) Ijtimoiy V) ob`yektiv G) to`g’ri javob yo`q

Qaysi olim fikricha, “Axborot – tashqi olamga ko`nikish jarayonida undan olingan mazmunni ifodalashdir? a)N.Viner b)Kun v)Popper g)N.BorQuydagi kasb egalaridan qaysi biri axborot sohasida faoliyat ko`rsatuvchi hisoblanadi? a) jurnalist b) dehqon v) sportchi g) duradgorQuydagilardan qaysi biri axborotga misol bo’la oladi? a) tovush, vaqt, belgi b) matn va vaqt v) vaqt va raqam g) matn va belgiRaqamli fotoapparatning fazifasini ko`rsating a) Fotoplyonkaga rasm olish b) Fotoapparat xotirasiga rasmga olish va komp’yuterga o`tkazish

v) Komp’yuter xotirasiga rasmga olish g) Rasmni qog’ozga tushirish

Sayt deganda nimani tushunasiz? A) Excel ishchi kitobida tuzilgan fayl B) WORD matn muharririda tuzilgan hujjatli fayl v) POWER POINT taqdimot dasturida tuzilgan fayl g) Internetdagi bitta nomga ega bo`lgan sahifaniSkaner – bu … A) grafik ma`lumotlarni kiritish qurilmasi;

B) alfavit-raqamli va grafik ma`lumotlarni chiqarish qurilmasi;


v) qog’oz chiqaradigan qurilmalarga grafik ma`lumotlarini chiqarish;
g) ma`lumotlarni lazer disklarda saqlash qurilmasi;Ta`limga oid domen nomi bu.. A) Edu v) Gan g) Gov D) somTa'lim tizimining innovasiyalariga nimalar kiradi?

A) masofali ta'lim test texnologiyasining joriy etilishi B) maktab, kollej va liseylarni tashkil qilinishi V) ta'limda axborot, kompyuter texnologiyasidan foydalanish G) kollej, lisey, oliy ta'lim va magistratura, aspiranturalarning joriy etilishi

Veb brouzer dasturining vazifasini ko`rsating a) Internetdan sahifalarni yuklash, ochish va saqlash b) Sahifalarni va ma`lumotlarni uzatish

v) Ma`lumotlarni taxrirlash va o`zgartirish g) Ma`lumotlarga shakl berish

Veb sayt nima? a) Internetda joylashtirilgan bitta sahifa b) O`zaro bog’langan sag’ifalar to`plami v) elektron ma`lumotlar bazasi

g) Komp’yuterdagi xotirasidagi elektron xujjat

Vinchester nima va uning vazifasi a) qattiq magnitli disk, axborotni saqlaydi

b) egiluvchan magnitli disk,axbortni qayta ishlaydi v) egiluvchan magnitli disk, axbortni qayta ishlaydi g) Kompakt disklardan ma`lumotni o’qiydi

Web- sahifa bu nima? a) Web – Internet tarmog’ida joylashgan fayllar to`plami b) Web– Portalda joylashgan fayllar to`plami v) Web – Server komp’yuterda joylashgan fayllar to`plami g) Web – Internet tarmog’ida Joylashgan rovuzerWeb sahifaga nom berishda qaysi kengaytma yoziladi?

A) com B) ttp v) unb g) www

............…. – bu minglab lokal va mintaqaviy komp’yuter tarmoqlarni birlashtiruvchi tizim. A) Internet B) elektron pochta v) Modem gD) A, V, S javoblar to`g’ri«Innovatsiya» nima ma`noni bildiradi?

A) ingliz tilidan kelib chiqqan, uning tarjimasi yangilanish, o`zgartirish, yangilik kiritish degani B) yangi ilmiy g’oyada «eskilik» elementi, ilgari mavjud bo`lgan biror narsa borligini ifodalaydi V) yangilik vorisiylikka tayanadi. G) to`g’ri javob yo`qModul qanday tushuncha? a) pedagogik texnologiyani tashkil qiluvchi tarkibiy bo’laklarni ifoda etuvchi tushuncha; b) modullar kichik modullardan hamda ularning turli miqdordagi to’plamlaridan iborat bo’ladi. V) kichik tarkibiy bo’lakni kichik modul, boshqalarini esa o’z ichiga qancha shunday modulni olishiga qarab o’rta va katta modullar deb ataladi; g) barcha javob to’g’ri.Modulli o’qitishning asosiy vazifasi a)tugallangan axborotlar blokini, o’quv dasturlarini to’la, qisqa yoki chuqurlashtirilgan tabaqalash orqali bo’laklarga bo’lib o’qitish imkoniyatini yaratish; b) o’quv dasturlarini to’la, qisqa yoki chuqurlashtirilgan tabaqalash orqali bo’laklarga bo’lib o’qitish imkoniyatini yaratish; v) chuqurlashtirilgan tabaqalash orqali bo’laklarga bo’lib o’qitish imkoniyatini yaratish; g)tugallangan axborotlar blokini yoki chuqurlashtirilgan tabaqalash orqali bo’laklarga bo’lib o’qitish imkoniyatini yaratish.

109

Modulli o’qitish texnologiyasi qaysi tamoyillar asosida ta’lim jarayoniga qo’llaniladi? a)harakatchanlik; ta’lim tizimini bo’laklarga ajratish; jo’shqinlik, tez rivojlanuvchanlik; bilimlarning ta’sirchanligi va ishchanligi; egiluvchanlik, moslashuvchanlik; kelajakni ongli ravishda ko’rish; uslubiy maslahatlarning turlichaligi; teng holatlilik. b) jo’shqinlik, tez rivojlanuvchanlik; bilimlarning ta’sirchanligi va ishchanligi; egiluvchanlik, moslashuvchanlik; kelajakni ongli ravishda ko’rish; uslubiy maslahatlarning turlichaligi; teng holatlilik. v) bilimlarning ta’sirchanligi va ishchanligi; egiluvchanlik, moslashuvchanlik; kelajakni ongli ravishda ko’rish; uslubiy maslahatlarning turlichaligi; teng holatlilik. g) egiluvchanlik, moslashuvchanlik; kelajakni ongli ravishda ko’rish; uslubiy maslahatlarning turlichaligi; teng holatlilik.

110

Modulli o’qitishning maqsadi a) ta’lim maqsadi, mazmuni, usul va shakl hamda vositalarini o’quvchining ehtiyojlarini hisobga olgan holda muvofiqlashtirish; b) ta’lim maqsadi, mazmuni, usullarini o’quvchining ehtiyojlarini hisobga olgan holda muvofiqlashtirish; v) ta’limning usul va shakl hamda vositalarini o’quvchining ehtiyojlarini hisobga olgan holda muvofiqlashtirish; g) o’quvchining ehtiyojlarini hisobga olgan holda muvofiqlashtirish.


Download 271.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling