Moliya” fani bo`yicha glossariy


Download 74.21 Kb.
bet1/3
Sana14.01.2020
Hajmi74.21 Kb.
  1   2   3

MOLIYA” FANI BO`YICHA GLOSSARIY

O’zbek tilida

Rus tilida

Ingliz tilida

Ta’rif

Moliya

Финансы

Finance

Bu davlatning o‘z vazifa funksiyalarini bajarish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish sharoitlarini ta’minlash maqsadida markazlashgan va markazlashmagan pul fondlarini shakllantirish jarayonida yuzaga keladigan, davlat tomonidan tashkil qilinadigan pul munosabatlari yig‘indisidir.

Kapitalni byudjetlashtirish

Бюджетиро-вание капитала

Capital budgeting

Asosiy kapitalga investitsiya kiritish bo‘yicha qaror qabul qilish jarayoni

Kapital strukturasi tanlovi

Выбор структуры капитала

Capital structure decision

Moliyalashtirish bo‘yicha tanlovlar va uzoq muddatli moliyalashtirish mabalari nuqtayi nazaridan qaror qabul qilish jarayoni.

Aylanma kapital menejmenti

Управление оборотным капиталом

Working capital management

Joriy aktivlar va qisqa muddatli moliyalashtirish menejmenti.

Moliya bozorlari

Финансовые рынки

Financial markets

Moliyaviy munosabatlarning har qanday turida moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga ko‘maklashuvchi institutlar.

Orttirilgan pul oqimlari

Инкремен-тальный денежный поток

Incremental cash flow

Kompaniyaning investitsiya kiritib va kiritmagan holda ishlab topadigan pul oqimlari o‘rtasidagi farq.

Muqobil qiymat

Альтернатив-ная стоимость

Opportunity cost

O‘tkazib yuborilishi kerak bo‘lgan keyingi eng yaxshi muqobil nuqtayi nazaridan tanlov qabul qilish bahosi.

Samarali bozor

Эффективный рынок

Efficient market

Qimmatli qog‘ozlar narxlari istalgan vaqtda qimmatli qog‘ozlar va ularning haqiqiy oshkora qiymatlari haqidagi ommaviy ma’lumotlarda to‘liq aks etadigan bozor.

Agentlik muammosi

Агентская проблема

Agency probem


Firma egaligi va menejmentining o‘zaro alohidaligi natijasida yuzaga keladigan ziddiyat va muammolardir.

Moliyaviy strategiya

Финансовая стратегия

Financial strategy

Strategik qaror qabul qilish rejasini amalga oshirishdagi moliyaviy texnikalarga asoslanuvchi boshqaruv yondashuvi.

Moliya mexanizmi

Финансовый механизм

Financial mechanism

Taqsimot va qayta taqsimot munosabatlarining keng tizimini amalga oshirish, daromad va jamg‘armalarni tashkil qilish, markazlashgan va markazlashmagan pul fondlarini tuzishni ta’minlovchi shakl va usullar yig‘indisidan iboratdir.

Davlat moliyasi

Государствен-ные финансы

Public Finance

davlatning funksiyalari va vazifalarini

bajarish hamda kengaytirilgan takror ishlab chiqarish uchun sharoitlarni yaratish maqsadida markazlashtirilgan pul mablag'lari fondlarini shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar tizimi.Diversifikatsiya

Диверсифи-кация

Diversification

risk darajalari bo‘yicha turli xususiyatga ega aktivlar to‘plamiga investitsiyalashni anglatadi;

Birlamchi bozor

Первичный рынок

Primary market

bu qarz oluvchi shaxslar (korporatsiya yoki davlat) yangi chiqargan qimmatli qog‘ozlarini (aksiya yoki obligatsiya) ularning dastlabki xaridorlariga sotadigan moliya bozoridir

Ikkilamchi bozor

Вторичный рынок

Secondary market

ilgari chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar qayta sotiladigan moliya bozoridir.

Brokerlar

Брокеры

Brokers

qimmatli qog‘ozlar sotuvchilari va xaridorlari o‘rtasida vositachilar, investor agentlardir;

Dilerlar

Дилеры

Dealers

belgilangan narx bo‘yicha qimmatli qog‘ozlar sotuvi va xaridini amalga oshirish bilan sotuvchi va xaridorlarni bog‘laydi

Pul bozori

Денежный рынок

Money market

faqat qisqa muddatli qarz vositalari savdosi amalga oshiriladigan moliya bozoridir (umumiy holatda ularni so‘ndirishning dastlabki muddati bir yildan oshmaydi).

Davlat moliyasi

Государствен-ные финансы

Public Finance

davlatning funksiyalari va vazifalarini bajarish hamda kengaytirilgan takror ishlab chiqarish uchun sharoitlarni yaratish maqsadida markazlashtirilgan pul mablag'lari fondlarini shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar tizimi.

Diversifikatsiya

Диверсифика-ция

diversification

risk darajalari bo‘yicha turli xususiyatga ega aktivlar to‘plamiga investitsiyalashni anglatadi;

Birlamchi bozor

Первичный рынок

Primary market

bu qarz oluvchi shaxslar (korporatsiya yoki davlat) yangi chiqargan qimmatli qog‘ozlarini (aksiya yoki obligatsiya) ularning dastlabki xaridorlariga sotadigan moliya bozoridir

Ikkilamchi bozor

Вторичный рынок

Secondary market

ilgari chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar qayta sotiladigan moliya bozoridir.

Moliya bozori

Financial markets

Финансовые рынки

murakkab iqtisodiy kategoriya bo`lib, asosan kapital egasi bo`lgan mulkdorlar bilan qarz oluvchilar o`rtasidagi munosabatlarni ifodalab, bu munosabatlar ma`lum moliyaviy institutlarning yordami bilan amalga oshiriladi

Moliyaviy institutlar

Financial institutes

Финансовые институты

investorlar bilan omonatchilar o`rtasida faoliyatning o`zlari mashg`ul bo`lgan turidan foyda oluvchi vositachilik faoliyati bilan shug`ullanadigan shaxslardir. Banklar, pensiya va investitsiya fondlari, sug`urta kompaniyalari, tovar, xom ashyo va fond birjalari, aktsiyadorlar va boshqalar moliyaviy vositachi sifatida harakat qiladilar

Moliyaviy vositachilar

Financial intermediaries


Финансовые посредники

qo`yilgan vazifalarni hal etish uchun taqsimlash va nazorat vazifasini bajaradilar, zero to`plangan fondlarni to`g`ri taqsimlashgina emas, balki ulardan jamiyat uchun nag`adar samarali, qanday foyda bilan ishlatilayotganligini nazorat qilish ham muhim

Kapital bozori


Capital markets

Рынки капитала


barcha institut va ishtirokchilar bo`lib, ular uzoqmuddatli moliyaviy instrumentlar operatsiyalarini amalga oshiradi.

“Farishta” investor

“Angel” investor

“Ангел” инвестор

boy xususiy investor, biznes ochish uchun kapital taqdim etadi

Venchur capitalist

Venture capitalist


Венчур капиталист

investitsiya firmasi (yoki yakka investor), biznes boshlash uchun (start-ups ) pul taqdim etadi

Davlat takliflari

Public offering

Публичное размещение акций

bu yerda barcha investorlar sotish va sotib olish imkoniyatiga ega bo`ladilar

Xususiy joylashtirish


Private placement

Частное размещение

kam sonli potentsial investorlar bilan cheklangan

Birlamchi bozor


Primary market

Первичный рынок

bu bozorda qimmatli qog`ozlar dastlab potentsial investorlarga sotishga taklif etiladi.

Ikkilamchi bozor


Secondary market

Вторичный рынок

hozirgi zamonda muomalada bo`lgan qimmatli qog`ozlar oldi sotdisi amalga oshiriladi

Pul bozori

Money market


Денежный рынок

barcha institutlar va rasm-rusmlar o’zaro qisqa muddatli kelishuv vositalari, yuqori kredit oluvchilar darajasini yengillashtiradi.

Spot bozor

Spot market

Спот рынок

naqd pul bozori

Fyucherslar bozorlari

Futures markets

Фьючерсные рынки

bu bozorda kelajakdagi aniq sanada nimanidir sotish va sotib olish mumkin

Tartibga solinadigan fond birjasi

Organized security exchanges

Организован-ные биржи ценных бумаг

qimmatli qog’ozlar savdosini tashkillashtiruvchi rasmiy tashkilot

Ochiq bozorlar


Over-the-counter markets

Внебиржевые рынки

tartibga solinadigan fond birjasidan tashqari barcha bozorlar. Pul bozori ochiq bozor hisoblanadi. Korporativ obligatsiyalarning ko’p qismi aynan ochiq bozorlarda sotiladi.

Investitsion bankir


Investment banker

Инвестицион-ный банкир

moliyaviy mutaxassis bo’lib, kompaniyaning yangi mijozlariga yangi kafolatlar va fondning o’sishi bo’yicha maslahatlar berib boradi.

Anderrayt


Underwriting

Андеррайтинг


yangi maxsulotni sotib olish yoki qayta sotish ishi deyiladi. Yangi emissiya qilingan qimmatli qog’ozlarni kerakli (foydali) narxda sota olish riski investitsion banker tomonidan prognoz (anderrayt) qilinadi.

Anderrayterlik spredi


Underwriter’s spread


Спред Андеррайтера

Kapital jalb qilayotgan korporatsiya oladigan narx va qimmatli qog’ozlarni birlamchi ommaviy joylashtirish narxi o’rtasidagi farq.

Sindikat


Syndicate


Синдикат

investitsion bankirlarning guruhi bo’lib shartnomaviy ravishda yangi aksiyalarni sotish va xarid qilishga yordam beradilar.

Imtiyozli obuna


Privileged subscription

Привилегированные подписки

tanlangan investorlarning guruhi uchun marketing jarayoni

Gollandcha auksion


Dutch auction


Голландский аукцион

umumiy aksiyalar bo’lib investorlarning tenderda qaysi va o’zlari narxda sotib olishni istagan qimmatli qo’gozlar bozoridir. Fondning narxi uning o’zgargan holati yoki aksiyani istagan narxda sotilishi Dutch auksionsida sodir bo’ladi.

To’g’ridan to’g’ri sotish


Direct sale


Прямые продажи

investitsion bank xizmatlaridan foydalanmagan holda qimmatli qog’ozlarni investorlarga sotish.

Emission xarajatlar

Flotation costs

Эмиссионные расходы

Muayyan turdagi qimmatli qog’ozni emissiya qilish bilan bog’liq xarajatlar

murakkab foiz

compound interest

сложные проценты

Shunday holatki unda foiz hisoblangan investitsiyaning dastlabki qiymatiga qo’shib boriladi. Ikkinchi davrda dastlabki investitsiyadan foiz va birinchi davrdagi foizlar qo’shiladi.

kelgusi qiymat


future value

будущая стоимость

joriy dollar kelgusida o’sishi mumkin bo’lgan qiymat

kelgusi qiymat omili

future value factor

Фактор будущей стоимости

qiymati kelgusi qiymatni aniqlashda joriy davrga ko’paytiriladi

oddiy foiz stavka

simple interest

Простая % ставка

Agar siz dastlabki investitsiyadan faqat foiz ishlab topsak, u oddiy foiz bo’ladi

joriy qiymat omili

present value factor


настоящее значение коэффициента

qiymati joriy qiymatni aniqlashda kelgusi davrga ko’paytiriladi

joriy qiymat

present value

текущая стоимость

talab etilgan qaytim darajasida joriy davrga diskontlangan kelgusi qiymatning bugungi dollardagi qiymati

annuitet

annuity

аннуитет

ma’lum davrlar mobaynida teng qiymatli to’lovlarni bildiradi

Download 74.21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling