Namangan davlat universiteti obid jon karimov


Asarda  mamlakatda  o’sha  davrda  hukm  surgan  ijtimoiy  adolatsizlik


Download 3.85 Mb.
Pdf просмотр
bet16/16
Sana15.12.2019
Hajmi3.85 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Asarda  mamlakatda  o’sha  davrda  hukm  surgan  ijtimoiy  adolatsizlik, 
chorizmning ich-ichidan chirib, nurab borayotganligi, oq podsho hokimiyatining
butunlay  inqirozga yuz tutganligi,  chor va mahalliy  amaldorlarning kirdikorlari, 
razil  xatti-harakatlari  ro’y-rost  ochib  tashlangan.  Shu  bilan  birga,  mamlakat 
buyuk  ijtimoiy  o ’zgarishlar  arafasiga  kelib  qolgani  ishonarli  tarzda,  obrazli 
ravishda  ko’rsatib  berilgan.  Romanning  bosh  g’oyasi  maishiy  turmush 
manzaralari,  an’anaviy  kundoshlik  mojarolari  va  yangi  davrga  xos  bo’lgan 
xususiyatlar,  ya’ni  “kapitalistik  munosabatlar”  va  “burjua  axloqi”  deb  atalgan, 
islomiy  turmush  tarzidan  uzoq  fe’l-odatlar  tasviri  yordamida  ifodalanadi. 
Cho’lponning  “Kecha  va  kunduz“  romanidagi  voqealar  nisbatan  qisqa  vaqt 
ichida  bo’lib  o’tgan  voqealami  tasvirlagan.  Asar  ilk  bahor  tasviri  bilan 
boshlanib,  qish  chillasida bo’lib  o’tgan  voqealar bilan  tugaydi.  Bosh  qahramon 
Zebi  asardagi  ana  shu  bahoming  jonli  timsoli  sifatida  gavdalanadi.Baliq  suv 
bilan tirik bo’lganidek, ana shu bahor bilan tirik...
301. Cho'lponning fojiali qismati va adabiyotimizda tutgan o'rni 
haqida nima bilasiz?
1930-yillar  Abdulhamid  Cho’lpon  uchun  ilmiy-badiiy  ijodda  ham, 
murabbiylikda ham yuksalish  davri bo’ldi.  Ammo  covet hukumati  o’z mavqeini 
mustahkamlab  borgan  sari  erkin  fikrlash  torayib,  jadid  ziyolilariga  nisbatan 
ta’qib va tazyiq kuchayib bordi.  Shu kabi qistovlarga qaramay, Cho’lpon yangi- 
yangi  asarlar  yaratdi,  o’sib  kelayotgan  yosh  ijodkorlarga,  ilm  ahliga  ustozlik 
qildi.  1937-yi!ni  kuzida  “xalq  dushmani”,  “vatan  xoini” kabi  nohaq  ayblar bilan 
qamoqqa olinadi va  1938-yil 4-oktabrda otib tashlanadi.
1956-yilda  Cho’lpon  nomi  oqlandi,  biroq  bu  holat  uni  ijodkor  sifatida 
keng  o’qish-o’rganish  imkonini  bermadi.  Faqat  istiqlolga  erishilganidan 
so’nggina  uning  ijodi  o ’zini  asl  bahosini  oldi,  qadrini  topdi.  Natijada  , 
Cho’lponning  “Yana  oldim  sozimni”  (she’rlar),  “Kecha  va  kunduz”  (roman), 
“Yorqinoy” (pyesa) kabi asarlari qayta nashr etildi. Cho’lponning hayoti va ijodi
170

haqida  Ozod  Sharafiddinov, Naim  Karimov,  Dilmurod  Quronov,  Z.  Eshonova, 
N. Yo’ldoshev kabi olimlarning bir qancha tadqiqotlari yaratildi.
Xalqimiz 
va 
davlatimiz 
keyingi 
yillarda 
Cho’lpon 
xotirasini 
abadiylashtirish  borasida qator tadbirlarni  amalga oshirdi.  Hukumat  qarori  bilan 
1998-yilda  Cho’lpon  tavalludining  100  yilligi  keng  nishonlandi.  1991-yilda 
Cho’lpon Navoiy nomidagi O ’zbekiston Davlat mukofoti bilan taqdirlandi.
171

Foydalanilgan va mustaqil o’qish uchun tavsiya qilingan adabiyotlar
ro’yxati:
1.  Karimov  I.  A.  Yuksak  ma’naviyat -  yengilmas  kuch.-T.:  M a’naviyat, 
2008.  176 b.
2.  Karimov  I.  A.  Adabiyotga  e’tibor -  ma’naviyatga,  kelajakka  e’tibor.  - 
Т.: O ’zbekiston, 2009. 40 b.
3.  N.  Karimov,  S.  Mamajonov,  B.  Nazarov,  U.  Normatov,  O. 
Sharafiddinov.  XX 
asr  o ’zbek  adabiyoti.  Universitetlar  va  pedagogika 
institutlari  bakalavr  ixtisosini  oluvchilar  uchun  darslik  Toshkent  “O ’qituvchi” 
1999.
4.  Saydulla  Mirzayev.  XX  asr  o’zbek  adabiyoti.  O ’zbek  adabiyoti 
bakalavriat ta’lim y o ’nalishi  uchun darslik. Toshkent “Yangi asr avlodi” 2005.
5.  Sanjar  Sodiq.  Yangi  o’zbek  adabiyoti  tarixi.  Darslik.  Toshkent 
“Universitet”, 2005.
6.  Б.  Косимов,  Ш .  Юсупов,  У.  Долимов,  Ш.  Ризаев,  С.  Ахмедов. 
Миллий  уйгониш  даври  узбек  адабиёти.  Университет  ва  педагогика  олий 
укув  юртларининг  филология  факультетлари  учун  дарслик.  Тошкент 
“Маънавият” 2004.
7.  Косимов Б. Миллий уйгониш. -  Т.:  Маънавият, 2002.
8.  Q.  Y o’ldoshev,  V.  Qodirov, J.  Yo’ldoshbekov.  Adabiyot.  9-sinf uchun 
darslik,  I qism,  3-nashri.  Toshkent, 2014.
9.  Adabiyot. 
Majmua. 
Akademik  litseylarning  uchinchi 
bosqich 
o’quvchilari uchun. Tuzuvchilar:  Boqijon To’xliyev, Tohir Shermurodov,  Shoira 
Isayeva. Toshkent, 2007.
10.N.  Karimov,  B.  Nazarov,  U.  Nomatov.  Adabiyot.  11-sinf  uchun 
darslik. 4-nashr. Toshkent “O ’qituvchi”, 2004.
11.  Миллий  уйгониш  ва  узбек  филологияси  масалалари.  -Т.: 
Университет,  1993.
12. Косимов Б., Долимов У. Маърифат даргалари. Т.: Укитувчи,  1990
172

13. Узбек миллий уйгониш адабиётига материаллар. Т.: Университет,
2004
К уш имча адабиётлар
1. 
Юсупов Ш.  Фуркат йулларида. -Т.: Адабиёт ва санъат,  1984.
2. 
Юсупов Ш. Хуфия катламлар. -Т .,  1999.
3.  Юсупов Ш. Тарих ва адаб бусгони. -Т ., 2003.
4. 
Юнусов М. Комил Хоразмий. -Т ., Узадабийнашр.  1960.
5.  Жумахужа  Нусратулло.  Феруз  -  маданият  ва  санъат  хомийси.  -  
Т.:  Фан,  1995.
6. 
Еанихужаев Ф. Ахмад Табибий (хаёти ва ижоди). -Т.:  Фан,  1970.
7.  Тулабоев 
О., 
Каримбек Камий,  Узбек тили  ва адабиёти,  1993,  4-
сон.
8.  Каримов F-Узбек адабиёти тарихи. 3-китоб. -Т .,  1975.
9.  Юсупов Ш. Худоёрхон ва Фуркат. -Т .: Шарк,  1997.
10.  Жабборов  Н.  Фуркат  мероси  ва  Хитой  манбалари.  //  Шарк 
юлдузи. 2001. Иккинчи фасл,  121-127-бетлар.
11.  Жабборов Н.  Ватан иштиёкин тортарам. // Тафаккур, 2 0 0 2 ,1-сон, 
48-57-бетлар.
12.  Жабборов Н. Маърифат надир. Т.: Маънавият, 2010.
13.  Долимов  У.  Исхокхон  Ибрат.  Истиклол  фидойилари.  -Т.:  Шарк,
1994.
14.  Ш.  Ризаев, Жадид драмаси. -Т .: Шарк,  1997.
15.  Б.  Косимов.  Излай-излай топганим. -Т.: Адабиёт ва санъат,  1983.
16.  А.  Жалолов.  “XIX  аср  охири  XX  аср  бошларидаги  узбек 
адабиёти”.- Т .,  1991.
17.  И. Ганиев. Фитрат. Эътикод, Ижод. -Т .,  1994.
18.  X,.  Болтабоев.  XIX  аср  охири  XX  асрнинг  бошларида 
драматургия.-Т.,  1993.
19.  М. Кушжонов. Узбекнинг узлиги. -Т .,  1994.
173

20.  X,. Крдирий. Отам хакида, -Т .: Адабиёт ва санъат,  1983.
21.  У. Норматов. Крдирий боги. -Т .,  1995.
22.  X,. Болтабоев. Фитрат ва жадидчилик.  -Т., 2007.
23.  Б. Каримов.  Абдулла Кодирий.  -Т., Фан, 2006.
24.  У.  Долимов.  Туркистонда  жадид  мактаблари.  -Т.:  Университет,
2006.
25.  У. Долимов. Миллий уйгониш педагогикаси -  Т.: Ношир, 2012.
26. Миллий уйгониш даври узбек адабиёти.  УУМ,  УзМУ 2011.  Узбек 
филологияси факультета кутубхонаси.
27. www.literature.uz
28.  www.ziyo-net.uz
174

M u n d a r i j a
M uallifdan......................................................................................................
Kirish.  Milliy  uyg’onish  davri  o’zbek  adabiyotining  ilk  bosqichi,
manbalari va yuzaga k elish i........................................................................
Adabiy h a y o t..................................................................................................
Xorazm adabiy m aktabi................................................................................
Buxoro  adabiy m aktabi.................................................................................
Q o’qon adabiy m aktabi.................................................................................
Komil X orazm iy.............................................................................................
Muhammad Rahimxon F eru z.......................................................................
Ahmad T abibiy...............................................................................................
M uqim iy........................................................................................................ .
Zokirjon F u rq at.............................................................................................
Muhyi X o’qan d iy ...........................................................................................
Ishoqxon Ib ra t................................................................................................
Fazlulloh A lm aiy...........................................................................................
Karimbek K am iy............................................................................................
Milliy  va  ijtimoiy  kurashlar  davri  adabiyoti  (XX  asming  birinchi
choragi)............................................................................................................
Adabiy-madaniy hayotga bir n a za r.............................................................
Ismoilbek Gasprinskiy..................................................................................
Mahmudxo’ja B e h b u d iy ................................................................................
Abdulla A vloniy.............................................................................................
T av allo .............................................................................................................
Sirojiddin Sidqiy.............................................................................................
Muhammadsharif So’fizoda.........................................................................
Abdurauf F itra t...............................................................................................
Hamza Hakimzoda N iyoziy.........................................................................
Abdulla Q odiriy.............................................................................................
Abdulhamid Sulaymon o’gli -  Cho’lp o n ...................................................
3
6
9
16
18
23
36
42
50
55
68
83
91
97
100
105
106
107
108
112
122
125
127
130
141
147
159
175Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling