Namangan davlat universiteti


Download 3.25 Mb.
Pdf просмотр
bet17/17
Sana05.12.2019
Hajmi3.25 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
i|uvcri!undir  kelib  namoz  o ‘qigan  kishining  uch  kalima  so'zi  bilan  bog  liq 
Im'liimydi.  Ikkinchidan,  rivoyatda  risolaga  sig‘maydigan  yolg‘on  aralashganki 
not h  vaqt  sham oldan  yiqilgan daraxt  yana qayta tiklanib,  boz ustiga yuz ellik ikki 
( и/  kilogramcha keladigan  eshakni  ko‘tarib qaddini  rostlab ololmaydi.
3. 
Korioson.  Q adim da  Koroskon  qishlog‘ining  ba'zi  kishilari  o g 'ir  mehnat 
liiliin  shug'ullanm agan.  kori(ishi)  oson  bo'lgan.  A,  Juvonmardiyevning  kitobida 
ki lliril(>an ju d a k o ‘p yorliqlar,  shajaralar tarixi  ham  buni  .  “Koroskon  saidlarining 
4l«it|itrnlari”da  ham  sulton  Said  Ali  va  uning  xotini  Fotimaning  avlodi  bo'lib 
i liiqqunligi  yoziladi.  Demak,  Koroskon  sayidlari  “Payg'am bar avlodlari”  kori-ishi 
• •miii (sayidlar uchun) bo'lgan.  Qishloq  nomini esa Korioson (Koroskon) deb atala 
l"i ililangan.  Shuni  ta'kidlash  kerakki,  bu  rivoyatda  ozm i-ko'pm i  haqiqat  bor 
<  lumki,  yuqorida qayd  etilganidek,  sayidlar  payg'am bar avlodlari  bo'lgani  uchun 
Imi  ycrdagi  aholi  ularga  ilohiy kuch  sifatida sig'inganlar.  Natijada sayidlarga sajda 
i|Hkmii  kishilaming kori-ishi  oson,  hojati  ravon bo'lgan.
Pcshqo'rg'on.  Qishloqning  nomlanishi  haqida  turlicha  m a'lum otlar  mavjud 
Xususan,  vatandoshimiz,  ulug'  shoh  va  shoir  Zaxiriddin  M uhammad  Bobur 
I  ury'ona taxti  uchun  kechgan  urushlar vaqtida qishloqqa kelgan  va uni  Peshxoron 
•Icb  alagan.  M ahalliy  aholining  aytishicha,  Zaxiriddin  M uhammad  Bobur 
qi'.hloqqa  kirib  kelayotganida  uning  yo'lidan  qo 'rg 'o n   peshvoz  bo'lib  chiqqani 
ш liun  uni  P eshqo'rg'on  deb  atagan  emish.  Shuningdek,  P eshqo'rg'on  -   peshi 
Karan, “ Karan  arig'ining oldi, yoki q o 'rg 'o n  oldi” degan fikrlar mavjud.
Arbag'ish.  Qishloq  XVI  asrda  paydo  bo'lgan.  A rbag'ish  aholisi  o'zbek  va 
ilirp'i/lardan  iborat  bo'lib.  qirg'izlam ing  bag'ish  (bug'u)  urug'i  ilk  bora  qishloq 
liududidagi  suvga serob,  unum dor yerga joylashgan.  Keyinchalik  bu  yerga o'zbek 
vii  boshqa  qirg'iz  urug'lari  ham  kelib joylashganlar,  Qishloq  esa  bu  yerdagi  ariq 
bo'yiga  birinchi joylashgan  urug'  nomi  bilan  -   Ariqbag'ish  deb  atala  boshlagan. 
Yillar o'tishi  bilan A riqbag'ish -  A rbag'ishga aylanib ketgan.
Mazratishoh.  Qishloqning  nomlanishi  haqida  shunday  rivoyat  mavjud: 
Aytishlaricha,  Said  Abdullo  Qalandar at-Termiziy,  ya'ni  Said  A bdullo  milodning 
Inxminan  VIII  asrlarida Term iz  shahrida podsholik qilgan  kezlari tushlarida taxtni 
lnshlab  ketish,  hukm dorlikdan  voz kechish  haqida da'vat  b o 'lar edi.  Said  Abdullo 
Omnga  amal  qilib,  mulkini  tark  etib  y o 'lg a  tushadi.  Bir  necha  yil  qalandirlikda 
yurib,  ustozlar  ta'lim ini  oladi,  kamolotga  erishadi  va  Hazratishoh  qishlog'i 
liududiga  kelib  o'm ashadi.  U  kishi  zehni  o 'tkir,  aql-zakovatli  bo'lgani  sabab

hamma  hurm at  yuzasidan  “H azratishohim ”  deb  ataydilar.  Qishloq  nomini  shu 
rivoyat bilan  bog'laydilar.
Alixon.  Alixon  X VII  asrda  qishloq  sifatida  shakllangan.  M a’lum otlarga 
k o 'ra,  qishloq  o 'm i  qadim da  to 'q ay zo r  bo'lagan.  Ilk  bora  A lixon  ismli  kishi 
ovchilik  qilgani  kelib,  shu jo y g a  o 'm ash ib   qoladi.  K eyinchalik  qishloq  nomi  shu 
ovchi  nomi  bilan atala boshlangan.
Beshtol.  M a’lum otlarga  qaraganda,  qishloq  hududi  bundan  bir  necha  yuz 
yillar  avval  to'qayzor  b o 'lg an   va  bu  yerdagi  k o 'l  b o 'y id a  besh  tup  tol  boigan. 
N atijada,  keyinchalik paydo b o'lgan qishloq nomi  ham besh tol  deb atalgan.
Guldirov.  M a’lum otlarga  qaraganda,  o 'tm ishda  qishloq  hududida  ko'plab 
ming  ko'zli  buloqlar  bo'lgan.  Ularadan  k o 'p   m iqdorda  suv  xosil  bo'lib, 
balandliklardan  va  odam lar  o'm atg an   novlardan  sharsharaday  shovqin  solib 
oqqan.  Qisloq nomi  ham  shu  bilan bog'liq  b o 'lib, “ G uldir-ob”dan  olingan.
M uchum.  M a'lum otlarga  qaraganda,  qadim da  bu  yerda  Hazratishohbuva 
degan  kishi  yashagan.  U ning  uch  o 'g 'li  bo'lib,  yer,  m ol-m ulkini  o 'lim i  oldidan 
ularga  “ Bu  sening  muchang.  m ana  bu  seniki”  deya  b o 'lib   bergan.  “M ucha”  so'zi 
“ b o 'la k ”,  "tegishli”,  “qarashli”  m a'nolarini  anglatgan.  Davrlar  o 'tg an   sari 
"m ucha”  so'zi  ham o'zgarib, “ m uchum ”  shaklini olgan.
K o'shan.  Q ishloq  hududida  Sovuqbuloq,  Q ozonbuloq,  Saratonbuloq  kabi 
o 'ndan  ortiq  buloq  m avjud  bo'lgan.  Q ishloq  shu  buloqlardan  suv  ichadi  va  bu 
buloqlar 
qishloqning 
tashkil 
topishida 
muhim 
aham iyat 
kasb 
etgan. 
M a'lum otlarga  qaraganda,  dastlab  qishloqqa  Jiydakapa  tom ondan  to 'rtta   oila 
k o'chib  kelib  joylashgan.  Bahavo  va  yerlari  unum dor  bo'lgani  uchun  ular  nima 
eksa  m o'l  xosil  olaverishgan.  Shuning  uchun  aholi  qishloqni  G ulshan  deb 
ataganlar.  V aqtlar o 'tish i bilan bu  so 'z  K o'shanga aylanib  ketgan.
Laskidon.  Q ishloqning  nomlanishi  haqida  m a'lum otlar  kam.  M a'lum otlarga 
qaraganda,  qadim da  bu  qishloq  hududida  hech  qanday  ekin  bitmagan. 
K eyinchalik  odam lar  k o 'ch ib   kelib,  suv  chiqarishgan,  dehqonchilik  qilib  yerga 
don  sepishgan.  Hosil  m o 'l  va  sifatli  bo'lgan.  Shunda,  bu  yerlar  “asli  don” 
yetishtiradigan  jo y lar  ekan,  deyishgan.  “ Laskidon”  nomi  m ana  shu  “ asli  don” 
iborasidan  kelib chiqqan degan  fikirlar bor.
Oyqiron  (Ayqiron).  R ivoyatlarga  qaraganda,  o 'tm ishda  qishloq  o 'm i  k o'l, 
qam ishzor  va  to'qayzorlardan  iborat  bo'lib,  ayiqlar  uchun  m akon  hisoblangan. 
Asta-sekinlik  bilan  aholi  ko'payib,  ayiqlar  y o 'q o lib   ketgan.  Shu  tariqa  qishloq 
Ayqiron  (ayiqlarga qiron  kelgan) deb atala boshlagan.
Oqterak.  M a'lum otlarga  qaraganda,  qishloq  taxm inan  220  yil  ilgari  paydo 
bo'lgan.  Nom lanishi  O qterakota  ismli  avliyo  nomi  bilan  bog'liq.  Bu  qishloqda 
O qterakota nomli  qabriston ham  mavjud.
Prat.  Tabiati  so'lim ,  20  dan  ortiq  buloqlari  mavjud.  Shu  sababli  bu  yemi 
Sullibuloq  qishlog'i  ham  deb  atashadi.  A ytishlaricha.  A vliyo  Sultoni  Vaysning 
onalari  Bibiroxat  shu  yerda  yashaganlar.  O dam lar  Sultoni  Vaysni  ziyorat  qilgani 
uning  xuziriga  kelganlarida  u  kishi  "M endan  oldin  pirim iz-onam izni  ziyorat 
qilinglar.  chunki  pir-hayot  dem akdir”  der  ekanlar.  Prot  -   “ Pir  -   hayot” so ‘zidan 
kelib chiqqan deyishadi.
Y angiqo'rgon  tum anidagi  yirik  qishloqlardan  biri  N anay  hisoblanadi.  Nanay 
O 'rta  Osiyodagi  qadim iy  nom lardan  biri.  N anay  (Nanayya,  N ani)  Mesopota-

miyada  iloh  hisoblangan.  Keyinchalik,  O 'rta Osiyo zardushtiylari  uni  unumdorlik 
xudosi  deb  tan  olganlar.  Nanay  toponimi  Nanay xudosi  nomidan  olingan  bo'lishi 
mumkin.
Iskovot.  M anbalarga  ко  ra,  qishloq  XVI  asr  o'rtalarida  paydo  bo'lgan. 
Iskovot toponimi  esa  Eski  obod  atamasining buzilgan  shakli hisoblanadi.  Ya'ni. 
qadim da barpo etilgan yer demakdir.
Qizilyozi.  Qishloqda  lolazor,  ko'ngilyozar joylar  k o 'p   bo'lganligi  uchun 
shunday  atalgan  degan  fiklar  mavjud. 
Shuningdek,  Qizilyozining  lug'aviy 
m a'nosi,  qizil dasht, qizil  sahro,  qizil  cho‘1 
demakdir.
Qizariq.  Rivoyat  qilishlaricha,  Qorapolvon  bobo  ismli  zot  shu  yerlarda 
yashagan  va  40  yigitni  qishloq  yaqinidagi  buloqlar suvini  olib  kelish  uchun  ariq 
kavlashga jalb   etadi.  Buvicha  ismli  qiz ularga ovqat pishirib  beradi.  Yigitlar dam 
olayotgan  vaqtda  Buvicha  ketmon  bilan  ariqni kovlab  bitiradi  va  suvni  qishloqqa 
kirishini  ta  minlaydi. Ariq.  keyinchalik mazkur qishloq  uning nomi  bilan ataladi.
Qoramurt.  Qoramurt  degan  o ‘zbek  urug'i  mavjud.  Qoramurut  -   “qora 
m o 'y lo v ’  degan m a’noni  bildiradi.
Bekobod.  M a  lumotlarga  ко  ra,  bundan  300 yil  oldin  bu  qishloqqa  ko'chib 
kelgan  beklar  avlodidan  bo  lgan  Saidbobo,  Saidkalon  Term iziylar  asos  solgan. 
U ishloq ularning sharafiga Bekobod deb atala boshlagan.
Zarkent.  M a'lum otlarga  qaraganda,  qishloqqa  bundan  900-1000  yil  oldin 
nsos  solmgan.  Zarkent  toponimini  Zarharid.  Zarkon,  Zarlikent  atamalari  bilan 
bog'laydilar.
Poromon.  Poromon  toponimi 
Poranon”,  "Qoianon”  nomlaridan  kelib 
chiqqan  degan  fikrlar  mavjud.  Shuningdek,  qishloq  toponimi  uning  joylashgan
о  m idan  kelib  chiqib,  ayvondagi  piramonga  o'xshashligiga  qarab  shunday 
utalganligi  ham  qayd etilgan.
К о  kyol.  Ко  kyol  toponimini  ко  к jarlik”  nomidan  olingan  fikrlar  mavjud. 
Shuningdek,  ко  kyol  nomi  shu nomli  urug'  nomidan olingan bo'lishi  mumkin.
Dehqonobod.  Q ishloqqa  1981-yilda  tumandagi  “G ulshan”  davlat  xo'jaligi 
rahbari  Dehqonboy  Boltaboyev tashabbusi  bilan  asos  solingan.  Qishloq  nomi  shu 
odam ning ismidan  olingan.
Nov.  Qishloqning  nomi  nov,  tamov  degan  so'zlardan  olingan.  0 ‘n g ‘or, 
Sulon  kabi  tog  lardan  oqqan  sel  Qoraqurum  soyidan ju d a  tez  o'tishi  va qishloqqa
l.shonariq  suvining  yog  och  nov  orqali  o'tkazilganligi  uchun  shunday  atalishiga 
sabab bo'lgan.
Oqtom.  M ahalliy  aholining  aytishicha,  qishloq  nomi  1300  yilcha  muqaddam 
Xazrat  A lining  do  sti  — sahobai  Oqtom  ismli  kishining jixod  urushlari  natijasida 
shu yerlarda vafot etishi  va dafn etilishi  bilan bog'liq.

Rovot.  Rovot  -   rabot  ya  ni  qo  nalg'a,  manzil  m a'nosidan  tashqari,  forscha 
roh  , 
rov  -   yo  1  va  so  g  dcha  vot”  -   kesishish  so'zlarining  birkmasidan 
tuzilgan  degan  fikrlar  ham  mavjud.  Qadimda  karvon  yo'llari  kesishgan  joy 
bo'lgani  uchun shunday atalgan degan taxminlar mavjud
G  ovazon.  Aytishlaricha,  Podshootasoy  XIX  a sn rn g   boshida  o'zanini
о  zgartirib,  atrofga katta  zarar yetkazgan  Aholi  sel yo'liga g ‘ov 
to'siq  qurishga 
otlangan.  Inshoot  qurilishi  ibtidosi  yoki  yakunlanishi  azon  paytida  sodir  bo' lgan.

A na  shu  “ A zondagi  g 'o v ” ,  “ g'o v i  azon”  birkmasidan  qishloq  nomi  kelib  chiqqan 
degan  fikrlar mavjud.
Sangiston.  Q ishloq  geografik  o 'rnidan  kelib  chiqqan xolda,  sanglik -  toshloq 
jo y  degan  m a'noni bildiradi.
Dum ar  (D o 'mar)  -   N orin  tum anidagi  qishloqlardan  biri.  Shuningdek, 
U ch q o 'rg 'o n   tum anida  ham  shunday  qishloq  mavjud.  Dumar  toponimi  e ’tibor 
bersak,  F arg'ona  vodiysi  qipchoq  urug'laridan  biri  dum ar  (tumar)  deb  atalgan. 
Shuningdek,  qirg'izlarning  b o 'sto 'n .  jo 'o 'k e s e k   qabilalarining  ham  bir  urug'i 
dum ar  deb  atalgan.  Shuningdek,  m a’lum otlarga  qaraganda,  qishloq  hududiga 
F arg 'o n a  viloyatining  B esarang  qishlog'idan  bir  g'uruh  odamlar  k o'chib  kelib, 
qishloqqa  asos  solishgan.  U lar  orasida  bo'lgan  tojik  millatiga  mansub  kishi  bu 
yerda  ikkita  katta  ilonni  k o 'rib   qoladi  va  “ Du  m or”  deb  qichqirgan.  Shu  tariqa 
qishloq nomi  Dum or,  D o 'm ar b o 'lib   ketgan emish.
N orinkapa.  M a’lum otlarga  ko'ra,  qishloq  toponimi  Norin  daryosi  nomi 
bilan  b o 'g 'liq .  T oponim ist  E.  M.  M urzoyev  fikricha,  Norin  toponimi  m o 'g 'u l 
tilida  “ serquyosh,  o fto b ro '”,  “ go'zal  jo y ”  degan  m a’nolami  bildiradi.  Q irg 'iz 
olimlari  В.  M.  Y unisaliyev,  S.  Q udoyberganovlam ing  fikricha,  N orin  “tor 
kam bar’’  degan  so 'z,  shu  bilan  birga,  norin  degan etnonim  ham  bor:  o'zbeklarning 
laqay,  yuz qabilalari,  shuningdek F arg'ona qipchoqlari  tarkibida norin  u rug'i qayd 
etilgan.  M a'lum otlarga  qaraganda,  qishloq  XVIII  -   XIX  asrlarda  balchiq.  botqoq 
yerlar  va  k o 'lla r  o 'rn id a  tashkil  topgan.  Baliqchi.  Shaxand  va  boshqa 
qishloqlardan  k o 'ch ib   kelgan  kishilar  Norin  daryosi  b o 'y ig a  kapalar  tikib 
ovchilik.  chorvachilik,  dehqonchilik  bilan  m ashg'ul  bo'lganlar.  Q ishloqning nomi 
ni  kelib chiqishi  ana shu jarayon  bilan  bog'liq.
K atta O 'lm as.  M a'lum otlarga qaraganda,  qishloqqa Q o'qonning shu nomdagi 
qishlog'idan  k o 'ch ib   kelgan  200  ta oila asos solgan  va qishloq  nomi  ham  k o'chib 
kelgan  aholining dastlabki  qishlog'i  nomidan olingan.
M arg 'izo r -  N orin  tum anidagi  qishloqlardan  biri.  M a'lum otlarga  qaraganda. 
qishloq  aholisi  Pop  tum anidagi  shu  nomli  qishloqdan  k o 'chib  kelgan  va  uning 
nomi  ham  o 'sh a   qishloq  nomi  bilan  -   M arg'izor  deb  atalgan.  M arg'izor  toponimi 
haqida turli  xil  farazlar mavjud.  Tarixda m arg'i  qabilasi  ham  bo'lgan.  U lar o'tloq. 
suvlik  yerlarda  yashaganlar,  M arg'zor  deganda  o'rm oncha.  yashil  yer,  o 'tlo q  jo y  
tushuniladi.  Shuningdek,  M arg'  so'zi  qadimgi  s o 'g 'd   tilida  “ buloq"’  m a'nosini 
ham  anglatadi.  Tojik  m um toz  adabiyoti  tilida  qadim dan  mavjud  bo'lgan  m urg' 
so'zi:  o 't.  maysa,  alaf,  m aysazor.  y a'n i  m arg'zor,  cham anzor  m a'nolarini 
anglatgan.  M arg ',  m arg 'zo r  so'zi  eski  o'zbek  tilida.  jum ladan  A lisher  Navoiy 
asarlarida  ham   uchraydi:  m arg'  -   o 't.  hayvonlar  yeydigan  o'sim lik,  m arg 'zo r  -  
o 'tloq.  hayvonlar  o 'tlaydigan  joy.  "N avoiy  asarlari  lug‘ati”da  m arg',  m arg'zor 
so'zlarining arabcha deb belgilanishiga qo'shilib bo'lm aydi.
C ho'ja.  Q ishloq  qadim da daryo  bo'ylab ancha m asofaga cho'zilgan.  Shuning 
uchun  uni  C h o 'ziq   deb  ataganlar.  Yillar  davom ida  bu  nom  C h o 'jag a  aylanib 
ketgan.
P olvonko'l.  A ytishlaricha.  qishloq  hududida  oldinlari  k o 'l  va  qam ishzorlar 
k o 'p   bo'lgan.  Turli  hududlardan  kelgan  aholi  bu  yerlam i  o'zlashtirib,  qishloqqa 
asos solgan  va qishloq nomi  uning o'm idagi  ko'llardan  birining nom idan olingan.

So'zoqovul.  Qishloq  nomi  bu  yerga kelib,  unga  asos  solgan  So'zoqboy  ismli 
boyning nomi  bilan ataladi.  Sho‘rolar davrida qishloq  T el’man deb ham  atalgan.
To‘da.  Qishloq  nom ining  kelib  chiqishi  haqida  turli  xil  farazlar  mavjud. 
T o 'd a  toponimi  -   “bir  to ‘da,  bir  guruh”  m a’nosida  qo'llaniladi.  XIII  asrda  bu 
liududdagi  xosildor  yerlarga  odamlar  ko'chib  kelishib,  кара  qurib,  to 'd a-to 'd a 
bo'lib  yashaganlar.  Shu  tufayli  qishloq  T o 'd a  deb  atalgan.  Shuningdek,  shu  nom 
bilan  ataluvchi  etnonim  ham mavjud.  Kenagas o'zbeklarining bir urug'i to 'd a  deb 
utalgan.  Boshqa  bir  farazga  k o ‘ra,  qishloq  aholisining  asosiy  qismi  Pop 
tumanidagi T o 'd a  qishlog'idan ko'chb kelganligi  sababli  shunday atalgan.
N orin  tum anidagi  qishloqlardan  biri  -   Yashiq  hisoblanadi.  U chqo'rg'on 
lumanida  ham  shu  nomli  qishloq  mavjud.  Yashiq  -   o ‘zbeklaming  qadimiy 
urug'laridan  birining  nomi.  Mahmud  Q oshg'ariyning  ta'kidlashicha,  yashiq  -  
quyosh demakdir.
X o‘jaobod  -   N orin  tum anidagi  qishloq.  M a'lum otlarga  ko'ra,  bu  qishloqqa 
Pop  tum anida joylashgan  X o ‘jaobod  nomli  qishloqdan  ko'chib  kelgan  aholi  asos 
solgan va qishloqning nomi ham o 'sh a  qishloq nomi  bilan X o‘jaobod  deb atalgan.
Qorateri.  Aytishlaricha,  qadim da  avliyolar  ot  minib  kelar  ekanlar,  ulam ing 
otlari  shu  yerga  kelganda  qora  terga  botib  ketgan  emish.  Shu  bois  ular  bu joyga 
tushib  dam  olish  uchun  manzilgoh  barpo  etganlar.  Qishloq  nomi  shundan  kelib 
chiqqan deyishadi.
0 ‘lmas.  M a'lum otlarga  qaraganda,  istiqlolchilik  harakati  davrida  (1917  - 
1920)  bir  guruh  vatanparvarlar  bosqinchilardan  yashirinib  tirik  qolganlai  va  shu 
qishloqqa asos solganlar.  0 ‘lmas nom ining kelib chiqishi  bosqinchilar qirg'inidan 
o'lm ay qolgan  istiqlochilarga atab  shunday atalgan.
Qozoqovul.  M a'lum otlarga  qaraganda,  o'tm ishda  bu  yerga  kelib  o'm ashib 
qolgan  qozoqlar  qishloqqa  asos  solishgan.  Shuning  uchun  qishloq  nomi  ham 
Oozoqovul  deb atalgan.
Kemaboshi.  Qishloq  Q oradaryo  bo'yida  joylashgan  bo'lib,  qadimda  kema 
yordam ida  Chinobod  qishlog'i  (Andijon  viloyati)  ga  o'tib  turilgan.  Qishloq 
nomining kelib chiqishi  shunga bog'liq.
P o p   va  C h u s t   t u m a n l a r i   s h a h a r   va  q i s h l o q la r i   t o p o n im i k a s i.  
Pop  - 
yurtim izdagi  qadim iy  shaharlaridan  biri,  F arg'ona  vodiysi  “ darvozasi”  hamdir. 
Pop  toponimi  haqida ham  turli  xil  m a'lum otlar mavjud.  IX  -  X  asrlarda yashagan 
arab  tarixchisi  ibn  H urdodbeh  va  Istahriy  tom onidan  yozilgan  asarlarda  “Pop” 
so'zi  "B ob” deb tilga olingan bo'lib,  bu arabcha “darvoza”  m a'nosini  anglatadi.
983-yilda  yozilgan  nom a'lum   muallifning  qalamiga  mansub  “Hudud-ul- 
olam”  (“Olam  chegaralari”)  nomli  asarning  “M ovarounnahr  viloyati  va  uning 
shaharlari”  deb  nom langan  qismida  “ Pob”  toponimi  yozilib,  bu  o 'lk a
l-urg'onaning  savdo  y o 'lid a  joylashgan  obod  shaharlardan  biri  sifatida 
lu'rillangan.  Zahiriddin  M uhammad  Bobur  o'zining  “Bobum om a”  asarida  ham 
Pop  q o 'rg 'o n i  haqida  so 'z   yuritiladi:  “A xsining  berk  qo'rg'onlaridan  biri  Pop 
q o 'rg 'o n id ir....”.
Shuningdek,  m ashhur sharqshunos olim  V.  V.  Bartol’d m a’lum otlariga ko'ra, 
o ’rta  asrlarda  Turkistonda  islom  dinining  tarqalishuga  katta  hissa  qo'shgan  kishi 
Ismi  oxiriga  ham  bob  so 'zi  qo'shub  aytilgan.  Misol  uchun,  Abdurahmon  Jomiy- 
ning  “N afohotul-uns”,  A lisher  Navoiyning  “Nasoyim ul  muhabbat”  asarlarida

Hazrati  Bob  Farg'oniy  haqida m a'lum ot berilib,  ul  zotning ismlari  U m ar ekanligi, 
Farg‘ona  vodiysi  tom onlarda  ulug'  shayxlar,  avliyolarni  “bob"  deb  atalishini 
m a'lum  qilingan.  Hazrati  Bob Farg'oniy (X asr) Popga dafn etilgan.
M arg'izor.  M arg'izor  toponimi  haqida  turli  xil  farazlar  mavjud.  Tarixda 
m arg'i  qabilasi  ham  bo'lgan.  U lar  o'tloq,  suvlik  yerlarda  yashaganlar,  M arg'zor 
deganda  o'rm oncha.  yashil  yer,  o 'tlo q  jo y   tushuniladi.  Shuningdek.  M arg'  so'zi 
qadim gi  s o 'g 'd   tilida  “buloq”  m a'nosini  ham  anglatadi.  Tojik  m um toz  adabiyoti 
tilida  qadim dan  mavjud  b o 'lgan  m urg'  so'zi:  o 't,  maysa,  alaf,  m aysazor,  y a'n i 
m arg'zor,  cham anzor  m a'nolarini  anglatgan.  M arg',  m arg'zor  so'zi  eski  o 'zbek 
tilida, jum ladan  Alisher  N avoiy  asarlarida  ham  uchraydi:  m arg'  -  o 't,  hayvonlar 
yeydigan  o'sim lik,  m arg'zor -  o'tloq,  hayvonlar o'tlaydigan joy.  “N avoiy  asarlari 
lug‘ati” da  m arg',  m arg'zor  so'zlarining  arabcha  deb  belgilanishiga  qo'shilib 
bo'lm aydi.
Chodak.  Chodak  toponimi  joylashgan  geografik  o 'm ig a   qarab  tojikcha 
“Chohi  deh" - “chuqurdagi qishloq” m a’nosini qo'llaniladi.
G 'urum saroy.  Qishloq nom ini kelib chiqishi  haqida quyidagi  rivoyat mavjud: 
Axsi,  M unchoqtepa  kabi  harbiy  istehkom  uchun  qulay  bu  qishloqqa  m inglar 
avlodidan  b o 'lg an   beklar  q o 'rg 'o n   qurishgan.  Bu  yem i  “G 'urum saroy”  ya'ni, 
g'u ru m   -   y ig'in,  sar  -   bosh,  on  -   lar,  y a'n i  “Boshliqlari  yig'indagi  jo y ”  deb 
ataganlar.  Y ana  boshqa  bir  rivoyatga  ko'ra,  Sirdaryoning  o ‘ng  q irg 'o g 'id a  
jolashgan  G 'urum saroy  qishlog'i  Buyuk  ipak  y o 'lid a  joylashgan  va  turli  sayyoh 
va  savdogarlarning  to'planib  karvon  hosil  qilish  jo y ig a  aylangan  edi.  Bundan 
xabar  topgan  Q o'qon  xoni  to g '  joyi  undirish  va  o 'z   nazoratida  ushlab  turish 
m aqsadida  X urram   ismli  xizm atchisini  yuboradi.  U  saroy  qurdirib,  yo'lovchilar 
uchun  sharoit  yaratadi  va tildan-tilga,  yurtdan-yurtga “X urram -saroy”  nomi  bilan 
o 'tib ,  bizga G 'urum saroy bo 'lib  yetib kelgan.
B otir  bo'tka.  Qishloqning  tashkil  topishi  va  rivojlanishiga  katta  hissa 
q o 'sh g an  Botirali  D o'ltayev nomidan olingan.
Beshsari.  Beshsari  nomli  qadim gi  qoraqolpoq  u ru g 'i  mavjud  bo'lgan.  XVII -  
X VIII  asrlarda  F arg'ona  vodiysiga  qoraqalpoq  urug'lari  k o'chib  kelib.  Sirdaryo 
bo'y larig a  joylashgan.  Qishloq  nomi  ham  unga  asos  solgan  qoraqalpoqlam ing 
beshsari  u ru g 'i  nomidan olingan.
Iskovut.  M a'lum otlarga  qaraganda,  qishloqning  qadim iy  aholisi  XIX  asr 
ikkinchi  yarm ida  Sirdaryo  bo'yidagi  G adoytopm as  qishlog'idan  ko'chib  kelgan. 
Qishloq  atrofidagi  yerlar  bu  vaqtlarda  ‘‘Eski  obod”  deb  yuritilgan.  N atijada,  bu 
yerga  k o 'ch ib   kelgan  G adoytopm asliklar  bu  yem i  “ Eski  obod”  deb,  ya'ni 
qadim da  obod  etilgan  yer  deb  ataganlar.  Keyinchalik,  Eskiobod  so 'zi  Iskovutga 
aylanib  ketgan.  Shuningdek,  Iskovut  so 'zi  “ Iskab  o 't”  jum lasidan  kelib  chiqqan 
degan m a'lu m o tlar ham  bor.
Sang.  Qishloqni  Sang  deyilishi  bilan  bog'liq  bir  necha  rivoyatlar  mavjud. 
Arab  xalifaligi  tomonidan  tayinlangan  Q utayba  lashkarboshilaridan  Shifozilning 
o 'g 'li  Hasti  Jalil  Hasan  Chustni  bo'ysindirib,  qaytishda  qishloqqa  kelib  suv 
so'raydi.  Hech  kim  suv  berm agach:  “Odamlari  toshdan  ham  qattiq  ekan”  degan 
emish.  Yana  bir  rivoyatda  aytilishicha,  X o 'ja   A bdulloh  A nsoriy  va  X o 'ja 
Ibodulloh  A lam doriylam i  daft  etish  uchun  qabr  qazilganda  yer  qattiq  chiqqan,

sliunda  arablar “ Sangzarang  budast”  degan  ekanlar.  Shu  bois  qishloq  Sangzarang 
deb atalib ketgan emish.
U yg'ur.  Aytishlaricha,  XIII  asr  oxiri  -   XIV  asr  boshlarida  Xorazm 
lom onlarda  m ang‘itlar qishloq  hududiga  ko'chib  kelgan  va  Sirdaryo  b o ‘ylaridagi 
tepaliklarda  g ‘or  qazib  yashaganlar.  Shundan  U yig‘or  so‘zi  kelib  chiqqan. 
Shuningdek. 
ko‘chib  kelganlar  X orazmning  Q o ‘shko‘pir  tumani 
Uyg‘ur 
qishlog‘idan  bo'lganliklari  uchun  bu  qishloq  ham  U yg‘ur  deb  atalgan  degan  fikr 
hum mavjud.
Kelachi.  Q ishloq  toponimi  haqida  quyidagi  rivoyat  mavjud:  qadimda  uch 
og'a-ini  qishloq  hududiga  kelib,  ovchilik  bilan  shug‘ullangan.  Ulardan  biri  daryo 
sohilidagi  to ‘qayzorga kelib  bir necha  kun  m obaynida ov  qilgan  0 ‘ljalar ko'pligi 
uchun  "'Ey  ovchi  bo'lsang  kelaver”  deb  o g ‘a-inilarini  chaqirgan.  Shundan 
“ Kelovchi”  nomi  kelib  chiqib,  keyinchalik  paydo  boMgan  qishloq  Kelachi  deb 
atala boshlagan.
Kenagas.  Tarixiy  manbalardan  m a'lum ki.  XVII  -   XVIII  asrlar  davomida 
ko‘plab  qoraqalpoq  urug'lari  Farg‘ona  vodiysiga  kelib  joylashgan.  Shu 
qabilalardan  biri  -   kenagaslar  bo'lib,  ular  shu  qishloq  hududiga  o ’rnashib 
qolganlar va ular asos solgan qishloq  Kenagas deb atala boshlagan.
Chorkesar.  Qishloq  hududida  miloddan  avvalgi  III  -   II  va  milodiy  V  -   VI 
nsrlarga  oid  m ug‘xonalar,  o ‘tov  shaklidagi  tosh  maqbaralar  topilganligi  uning 
tarixi  qadimiyligini  ko’rsatadi.  Q ishloqning  Chorkesar  deb  atalishiga  sabab 
quyidagi  m a'lum otlar  mavjud:  “Chorkesar”,  tojikcha  "chor”  va  "kesar” 
so'zlaridan  tashkil  topgan,  ya'ni  to ‘rtta  keskir,  chaqqon,  uddaburon  aka-ukalar 
Omonlaylak,  Varzik,  Soymachit,  Q oraqo‘rg ‘onlar  qishloqqa  asos  solgan  bo'lib. 
hozirda  ularning  nomlari  bilan  ataluvchi  urug'lar  mavjud.  Shuningdek,  qadimda 
Pop,  Olmos,  Chodakka  olib  boruvchi  to 'rt  (chor)  tomondan  kelgan  yo'llar 
kesishgan jo y d a joylashganligi  sababli  qishloq  -   Chorkesar  deb  atalgan.  Boshqa 
bir  m a'lum otlarga  ko'ra,  qishloq  aholisi  bir  so'zli,  cho'rtkesar  bo'lgan  uchun 
qishloq  ham  C ho'rtkesar deb  atalgan  va  keyinchalik  Chorkesarga  aylanib  ketgan. 
Qishloq  hududida  o'tgan  asr  50-yillarida  uran  rudasi  qazib  chiqarilishi  natijasida 
Chorkesar nomli  shaharcha ham barpo etilgan (1957).
Madaniyat.  Q ishloqning qadimiy nomi  Jarqo'ton  bo'lib, jarlik yoqasidagi joy 
m a'nosini anglatadi. Qishloq  1983-yildan  Madaniyat deb atala boshlagan.
Qasarak.  Aytishlaricha,  Qasarak  toponimi  shu  yerda  o'suvchi  gasarak 
o'sim ligi  nomining o'zgargan shaklidir.
Parda Tursun.  Qishloqning qadimgi  nomi  M ozor hisoblanadi.  Rivoyat  qilish­
laricha,  VIII  asrda  g'ayridinlarga  qarshi  janglam ing  birida  xalok  bo'lgan  Zay- 
nobiddin  (Imom  Ota)  shu  yerga  dafn  etilgan.  Q ishloq  hududida  Imom  Ota  nomi 
bilan  ataluvchi  ziyoratgoh  mavjud.  Parda  Tursun  nomi  esa  qo'shni  Chorkesar 
qishlog'ida  tug'ilgan  adib,  yozuvchi  Parda  Tursun  ( 1909-1957-yillarda  yashab 
o'tgan.  “0 ‘qituvchi”  romani  va  bir  nechta  hikoyalar,  to'plam lar  muallifi)  nomi 
bilan bog'liq.  1967-yildan  M ozor qishlog'i  Parda Tursun deb atala boshlgan
Maydamillat.  M aydam ilatning  qadim iy  nomi  Kichik  Mullaobod  bo'lib.  asos 
solgan  odam  nomi  bilan  bog'liq.  Keyinchalik  qishloqqa  M aydamillat  nomi 
berilgan.  Chunki,  qishloqqa  atrofdagi  qishloqlardan  ko'plab  oilalar  ko'chib  kelib

joylashgan.  A trofdagilar  ularni  oz  sonli,  mayda  m illat  kishilar  deb  atagan  va 
qishloq ham  M aydam illat deb atala boshlangan.
Naym an.  Qishloq  nomi  turkiy  xalqlarning  nayman  urug‘i  bilan  bog'liq. 
Q ishloq  hududiga dastlab  shu  urug‘  vakillari  kelib joylashgan,  qishloq  nomi  ham 
shu  urug'  nom idan  olingan.  Shuningdek.  M ingbuloq  tum anida  ham  shunday 
ataluvchi  qishloq  mavjud.
K o’rnos.  Qishloq  to g 1  etagida  joylashgan  bo'lib,  geografik  joylashuviga 
qarab,  “ ko'rinm as"  deb  atalgan.  K eyinchalik  fonetik  o'zgarishlar  natijasida 
K o'rinm as -  K o'm osga aylanib ketgan.
Navbahor. 
M a'lum ki. 
1973-yil 
fevral 
oyidan 
boshlab, 
M arkaziy 
F arg'onadagi  ch o 'l.  qam ishzor, 
botqoq  va  qumliklardan  iborat  bo'lgan 
A chchiqko'l  mavzei  o'zlashtirila  boshlangan.  N avbaxorga  ham  shu  yili  asos 
solingan.  O 'zbekiston  SSR  raxbari  Sh.Rashidov  taklifi  bilan  qishloqqa N avbaxor 
nomi  berilgan.  Respublika  raxbari  qishloqdagi  birinchi  uyga  dastlabki  g'ishtni 
q o 'y ib  bergan.
O ltinkon.  Qishloqning  qadim gi  nomi  Chodakboshi  bo'lgan  (qishloqning jo y ­
lashgan o 'm ig a  nisbatan shunday atalgan).  1951-yilda qishloq  hududida oltin  koni 
borligi  aniqlangan.  1957-1964-yillarda  bu  tasdiqlanib,  amaliy  ishlar  boshlangan. 
1967-yilda Chodakboshi  q ishlog'ida oltin  koni  ochilishi,  qishloq  shaharcha  tusini 
olganligi munosabati  bilan  u n g a -  O ltinkon shaharchasi  nomi  berilgan.
Pungon.  M a'lum otlarga  qaraganda,  Buyuk  ipak  y o 'li  b o 'yida  joylashgan 
qishloq,  arablar  istilosidan  ham  avval  mavjud  bo'lgan.  Uning  qadim iy  nomi 
Pumbakon,  y a'n i  paxta koni  deb atalgani  haqida tahm inlar mavjud.  Biroq.  Pungon 
toponimi  haqida aniq  m a'lum otlar yo'q.
Rezak.  Rivoyat  qilishlaricha  qishloq  ming  yildan  ortiq  tarixga  ega.  Buloqlar 
k o 'p   bo'lganligi,  qishloq  suvga  serobligi  uchun  “ Rezak”  -   har  qasridan  suv 
quyiladigan jo y  m a'nosini  anglatadi.
T ep aq o 'rg 'o n .  T ep a q o 'rg 'o n  toponim iga e ’tibor beradigan bo'lsak,  qadim dan 
O 'rta   O siyo  hududida  “ S u ’niy  tepalik” lar  mavjud  bo'lgan  va  bu  tepaliklar 
yaqinlashib  kelayotgan  dushm andan  ogoh  bo'lish  uchun  bir  biridan  ko'rinadigan 
tepaliklarda olov yoqish,  tutun  chiqarish yoki  boshqa bir yo'l  bilan  xabar berilgan. 
T ep aq o 'rg 'o n   toponimi  ham  shunday  tepaliklar  bilan  bog'liq  bo'lishi  ham 
mumkin.  Shuningdek,  qishloq  o 'm id ag i  tepalikka  atrofi  aylana  qilib  q o 'rg 'o n  
qurilgan.  Tepalik  ustidagi  q o 'rg 'o n   nomidan  kelib  chiqib  qishloq  T ep aq o 'rg 'o n  
deb atalgan.
T o'da.  Q ishloq  nomini  ''to 'd a ”  nomli  turkiy  qabilalarga  m ansub  urug' 
nomidan  kelib chiqqan degan  faraz mavjud.
X onobod.  A ytishlaricha,  Q oraboy M irza ismli  odam  Q o'qon xonligi  saroyida 
beklik  lavozim ida  xizm at  qilgan.  X onlar  bu  yerga.  ya'ni  Q oraboynikiga  dam 
olgani  kelib  turishgan.  Q ishloqning  Xonobod  deb  atalishi  shundan  deb 
hisoblashadi.
X o'jaobod.  R ivoyatlarga  qaraganda,  XIV  -   XV  asrlarda  X o'jakentlik  aka- 
uka X o n x o 'ja va T oshxo'jalar Sirdaryo bo'yidagi  unum dor yerlarga k o'chib kelib, 
b o g 'u -ro g 'lar  barpo  etganlar.  Keyinchalik  Q o 'qon  tom onlardan  bir  necha  oila 
kelib  o'm ashgan.  Shundan  so 'n g   tashkil  topgan  qishloq  X o'jaobod  y a'n i  X o'jalar 
obod  etgan jo y  deb atala boshlangan ekan.

Chinor.  Chinor  qishlog‘ining  o ‘rtasida  taxminan  120  yillar  oldin  ckilgan 
chinor daraxti borligi  uchun qishloq u nom bilan ataladi.
Yangiyer.  Y angier  yangi  tashkil  topgan  qishloqlardan  bo  lib,  1940-yilda 
Shim oliy  F arg 'o n a kanalining  ishga tushirilishi  natijasida  Chorkesar  qishlog'idan 
kelgan  aholi  yangi  yerlam i  o'zlashtirib,  qishloqqa  asos  solganlar.  Qishloq  nomi 
ham  shu tariqa Yangiyer deb aalgan.
C hig'anoq.  Sirdaryoning  keskin  burilishi  natijasida  qishloq  yaqinida 
chig'anoq  —  tirsak  xosil  bo'lgan.  Shundan  qishloq  nomi  ham  C hig'anoq  deb 
ataladi.
Chortoq.  M ahalliy  aholining  m a'lum otlariga  qaraganda,  XIX  asr  boshlarida 
qishloq  hududiga  Q o'qon  xonligidagi  beklam ing  oilalari  o'm ashgan.  Yangi 
tashkil  topgan  qishloqni  Jartog'  y a'n i  jarliklardan  iboorat  yer,  tepalik  atashgan 
ekan.  Bugungi  kungacha  qishloq  hududida  uchta  tepalik  saqlanib  qolgan.  Jartog' 
vaqtlar o 'tish i bilan C hortoqqa aylanib  ketgan.
Tikkaariq.  Dastlab  G 'urum saroyda  yashovchi  aholining  dala  xovlisi  sifatida 
shakllangan.  Shim oliy  F arg'ona  kanalidan  Sirdaryogacha  tikkasiga  ariq  tushgan. 
Qishloq nomi  ham shu  sababli Tikkaariq deb ataladi.
N am angan 
viloyatida  joylashgan 
qadimiy 
shaharlardan 
biri 
Chust 
hisoblanadi.  Chust  shahri  toponom ikasini  kelib  chiqishi  to 'g 'risid a  turli 
m a'lum otlar  mavjud.  M a'lum otlarga  ko'ra,  shahar  Chust,  Tuss  nomlari  bilan 
uchraydi.  Chust  toponom ikasiga  oid  dastlabki  m a'lum otlar  sharqshunos  olim  A. 
M iddendorf  (F arg'ona  vodiysi  ocherklari.  -   Sankt-Peterburg,  1882.)  asarida 
keltirilgan.  U ning  m a'lum otlariga  ko'ra,  shahar  yaqinida  tuz  qazib  chiqarilgan 
bo'lib,  shuning uchun  shahar nomi “Tuss” deb atalgan.
Shuningdek,  mahalliy  tilshunoslar  fikricha,  Chust  so'zi  forscha  “tez”, 
"tezkor”  m anolarini  bildiradi.  Chust  shahri  tarixi  500  yildan  ortiq  davrni  o 'z  
ichiga  oladi.  U ning  oldingi  nomi  T oshqo'rg'on  bo'lib,  Karnon,  Olmos,  Baymoq.
1  oshloq  nomli  darvozalari  bo'lgan.  Rivoyat  qilishlaricha,  mashhur  alloma  Pop 
yiiqinidagi  C hodak qishlog'ida tug'ilgan  M avlona Lutfilloh  (XVI  asr) Chodakdan 
Axcha  qishlog'i  orqali  Karnonga,  m a'lum   muddatdan  so'ng  Chust  shahriga  kelib 
istiqomat  qiladi.  T osh q o 'rg 'o n d a  (Chustda)  bir  qancha  muddat  yashaganidan 
so'ng to sh q o 'rg 'o n lik  (chustlik)  keksalar u  kishini  mehnatini  qadrlamay  ranjitgan 
emish.  M avlono  Lutfilloh  Chustdan  chiqib  N amangan  tom onga  ketayotganlarida 
to sh qo'rg'onlik  (chustlik)lar  xazratni  noo'rin  xafa  qilishganini  bilib,  u  kishini 
qnytarib  kelish  uchun  bir  necha  kishini  yuboradilar.  Mavlono  Lutfillohga 
K c/aksoyga  borm asdan,  beriroqdagi  aylanm a  dovon  etagidagi  Beltosh  oldida 
uchratadilar va  Chustga  qaytishlarini  iltimos  qiladilar.  Shunda  M avlono  Lutfilloh 
“Chust  am aded”,  y a'n i  “tez  keldingiz”  degan  ekanlar.  Shu  bilan  shaharga  Chust 
nomi  berilganmish.
Shuningdek,  boshqa  bir  m a’lum otga  ko'ra,  T oshqo'rg'on  (Chust)  aholisi 
nsosan  tojik  m illatiga  mansub  bo'lib,  harakteri  jixatdan  tezkor,  ildam  va 
uddnburon 
bo'lgan. 
Ushbu 
xususiyatlariga 
qarab, 
M avlono 
Lutfilloh 
liisliqo'rg'onliklarni  Chuzdi  (tezkor)  deb  atagan.  Natijada,  T o shqo'rg'on  asta- 
4i kmlik bilan Cuzd,  keyinchalik Chustga aylanib ketgan.
Olmos.  Olm os  yurtimizning  qadim iy  va  boy  tarixga  ega  bo'lgan 
qishloqlaridan.  Qishloq  nom ining  kelib  chiqishi  haqida  turli  xil  m a’Iumotlar

mavjud.  Ularning  biriga  k o 'ra,  O lmos  nomi  qishloqning  joylshgan  geografik 
o 'm id a n   kelib  chiqib  shunday  atalgan.  Xususan,  aytishlaricha  bu  qishloqda 
yshovchi  dehqonlar qishloqdan  o'tgan  soyga  (O lm ossoy) dam ba qurib,  soy  suvini 
unum dor yerlarga yo'naltirib,  ekinlardan  xosil  olishgan.  Biroq.  bahor oylarida  sel 
kelib,  bu  dam bani  tez-tez  buzib  ketgan.  K eyinchalik  sel  keladigan  soy  oqim iga 
m ustahkam   dam ba  qurib,  “ endi  bu  dambani  suv  ololm as”  -   deb  xotirjam 
bo'lishgan.  N atijada  yillar  o 'tib   “ololm as”  so 'zi  Olm osga  aylanib.  qishloq  ham 
shu nom bilan atala boshlangan.
Shuningdek,  yana  bir  m a’lum otga  ko'ra,  qishloq  hududida  tog'  va  buloq 
suvlari  yig'ilishidan  vujudga  kelgan  ko'l  mavjud  bo'lgan.  K o 'l  nihoyatda  shaffof 
va  toza  bo'lganligidan  uzoqdan  qaragan  kishiga  quyosh  nurida  huddi  olm osdek 
tovlanib  ko'rinishiga qarab,  bu joyni  “O lm os k o 'l”,  keyinchalik qishloq nomi  ham 
O lm oga aylanib ketgan  emish.
Y ana  bir  m a ’lum otga  ko'ra,  tog'  oldi  hududida  joylashgan  bu  qishloqda 
yashagan  aholi  mehnatkash,  q a ’tiy  va  keskin  fikrli  bo'lganligi  uchun  harakteriga 
ishora  sifatida  olm osdek  keskir  tabiatli  kishular  deb,  ular  yashaydigan  qishloqni 
esa Olm os deb atashgan ekan.
Shuningdek.  m a’lum otlarga  qaraganda,  qishloq  hududiga  Tojikistonning 
Hisor  viloyatidaning  O lm os  degan  qishlog'idan  hisorlik  o 'zb ek lar  kelib 
joylashgan.  Keyinchalik,  bu qishloq  ham O lmos deb atala boshlangan.
Olm os  toponim i  haqida  fikrlar  xilma  xil.  Biroq,  ko'plab  mutaxassislar 
qishloqning  geografik  jihatdan  joylashgan  o 'm id an   kelib  chiqqan  nomini 
haqiqatga yaqin deb hisoblaydilar.
Varzik.  M a’lum otlarga  ko'ra,  Varzik  -   fors-tojikcha  “ekinzor”  degan 
m a’noni  bildiradi.  Shuningdek,  Varzik toponimi  s o 'g 'd c h a  ikki  s o 'z  “ var” -  g 'ov, 
q o 'ra   va  “z,  ze”  so'zlaridan  tashkil  topgan,  y a ’ni  atrofi  q o 'rg 'o n li,  g 'o v   bilan 
o'ralgan joy,  yoki  q o 'rg 'o n c h a   “ soy  boyidagi  q o 'rg 'o n "  m a’nolarini  ham  berishi 
mum kin.  Chust  tum anidagi  yana  bir  qishloq  Varzigon  toponim iga  ham  shunday 
ta ’rif beriladi.
K arkidon.  Q ishloqning  tashkil  topish  tarixi  XV-XVI  asrlarga  borib  taqaladi. 
Tarixiy  m anbalarda  qayd  etilishicha.  “kar”  toponimi  hind-yevropa  til  oilasiga 
m ansub  bo'lib,  ‘'shahar” ,  “ uya”  degan,  "k i”  esa  “k o 'k ”,  ''to g '” ,  “tepa”  degan 
m a” noni  anglatadi.  Demak,  “ karki”  so'zi  tepadagi,  tog'dagi  qishloq  m a’nosini 
bildiradi.  Shuningdek,  qishloq  toponimi  haqida boshqa  m a’lum otlar  ham  mavjud. 
Xususan,  V.  N alivkin  qadim da  o'zbeklam ing  ming.  yuz,  qirq,  kerki,  qipchoq  va 
boshqa  u ru g 'lam in g   F arg'ona  vodiysiga  o'rnashganligi  haqida  m a ’lumot  beradi. 
Shundan  kelib  chiqib,  Karkidon  qishlog'ining  nomi  va  aholisi  kerki  urug'idan 
kelib  chiqqan  bo'lishi  mumkin.  Atamaning “don”  qo'shim chasi  -  “jo y ”,  “ m akon” 
m a’nosini  anglatadi.
G 'ova.  Qishloq ju d a  qadim iy bo'lib,  eram izning  I-IV  asrlariga oid  topilm alar 
topilgan.  G 'o v a  atam asining  asosiy  o'zagi  “ g 'o v ”  -   fors  tilida “ qishloq” ,  “ovul” 
degan m a ’noni  bildiradi.
Axcha.  M a’lum otlarga  qaraganda,  Axcha  XVII  asrda  poydo  bo'lgan.  A xcha 
nomi  esa,  shu nom  bilan ataluvchi  o 'zbek urug'laridan  birining nom idan olingan.

Baymoq.  Qishloq  XVI  asr  oxiri  XVII  asr  boshlarida  tashkil  topgan. 
Aiiimashunoslar  Baymoq  atamasi  -   "Ikki  to g ‘ning  yaqinlashgan  joyi”  m a’nosini 
bildiradi,  degan fikrdalar.
Sho‘rqo‘rg ‘on.  Aytishlaricha,  Sho’raq o 'rg ’on  XVII  -  XVIII  asrlar  atrofida 
puydo  boMgan.  Bu  joy  oldinlari  qamishzor,  sho‘rxok,  sho‘ra  bosib  yotgan  yer 
lioMgan.  K o'chm anchi  qirgMz  va  qipchoqlar,  qo‘shni  qishloqlar  aholisi  bu  yemi 
o'/.lashtirib,  sho‘ra o ‘simligidan  yasalgan  кара,  chaylalarda yashab,  dehqonchilik 
qilgan.  Sho’rq o 'rg 'o n  toponimi  shundan  kelib chiqqan.
Shoyon.  MaMumotlarga  qaraganda,  qishloq  XVIII  asr  boshlarida  vujudga 
kclpan.  M ahalliy  aholining  aytishicha,  qadim da  bu  yerda  o ‘zbeklam ing  sholar 
ilcnan  urugM  kelib  o ‘m ashgan  va  K o'kseraksoy  (Rezaksoy)dan  Sholar  arigM 
qii/.ilib,  suv  olib  kelingan.  Qishloq  shu  tariqa  vujudga  kelib,  Sholar  yoki  Shoyon 
nomini olgan.
Qiziltepa.  Qishloqning  shakllanish  jarayoni  XVII  asr  boshlariga  to ’g'ri 
keladi.  M ahalliy  aholining  aytishicha,  qishloq  aholisi  bir  vaqtlar  Buxoro 
umirligiga  qarashli  boMgan  Q iziltepadan  ko’chib  kelgan,  Qishloq  nomi  ham  shu 
liniqa Q iziltepa nomini  olgan ekan.
Zuvutqand.  Shuningdek,  bu  qishloq  Subuzgan  ham  deb  ataladi.  Qishloq 
qiidimiy  boMib,  maMumotlarga  qaraganda.  XVI  asr  oxiri  -   XVII  asr  boshlarida 
puydo  bo'lgan.  Toponim dagi  “zov”,  “ zuv”,  “zob”  forscha  “tik  qoya”,  “jarlik”, 
''chuqur  dara”  kabi  m a’nolarni  bildiradi.  Haqiqatan  ham,  Zuvutqand  qishlog'i 
pcografik  jihatdan  ariqlar,  selxona  va  suv  to ’planadigan  tor  darada joylashgan. 
Demak,  Zuvutqand  qadim da  Zobirkon  deb  yuritilib,  keyinchalik,  xalq  tilida 
soddalashib,  Zuvutqand yoki  Subuzgan deb nomlangan.
A riqbo'yi.  XX  asr  boshlarida  paydo  boMgan.  Ariqboyi  toponimi  ikki 
o'zakdan  -  “ ariq”  va  “b o ‘yi”dan  yasalgan  boMib,  aholi  dastlab  o  mashgan  yangi 
qazilgan ariq nomidan kelib chiqqan.
Dam.  MaMumotlarga  qaraganda,  qishloq  nomi  Sumsaroy  soyining  irmog'i 
Kezaksoydan qazilgan Damariq nomidan olingan.
Hisorak.  H isor  arabcha  so 'z   boMib,  “q o ‘rg‘on”,  “ qal’a”,  “ istehkom”  degan 
m a’nolarni bildiradi.  -  ak esa toponim  yasovchi  affiks.
Chindovul.  Chindovul  toponimi  haqida  ikki  xil  m a’lumot  mavjud.  l).Suv 
lushuvchi  meshkob;  2)  Chingdovul  -   q o ‘shinning  orqasida  yuradigan  soqchi 
otryad.
Chust  tum anidagi  qishloqlardan  biri  -   Yorqishloq  bolib,  qishloq  toponimi 
“yor”  va  “qishloq”  so'zlarini  qo‘shilishidan  kelib  chiqqan.  “Yorqishloq”  -  jarlik 
yoqasida.  ariq yaqinida joylashgan qishloq degan  m a’nolarni  bildiradi.
K aklikqo'rg'on.  M a’lumotlarga  qaraganda,  qishloqqa  XVIII  asr  oxiri  XIX 
usr  boshlarida asos  solingan.  Toponim  ikki  so ‘z “ kaklik”  va “q o ‘rg ‘on”  so ‘zlarini 
birikishidan  xosil  boMgan.  K aklikqo‘rg ‘on  qishlogM  toqqa  yaqin,  oldinlari 
kaklikka boy boMgani  uchun “ K aklikkon” deb ham yuritilgan
Duoba.  Qishloq  aholisi,  asosan,  tojiklar  boMib,  m a’lumotlarga  qaraganda 
bundan  4-5  asr  muqaddam   Q orategindan  ko'chib  kelgan.  Duoba  toponimi 
tojikcha  “ du”  -   “ ikki”  va  “ob”  -   “ suv”  so'zlari  birikmasidan  iborat  bo’lib, 
qishloqning Hulvazorsoy va Duobasoy oraligM dajoylashganligi  bilan  bog’liq.

Kamon.  Zahiriddin  M uham m ad  B obum ing  “Bobum om a”  asarida  ham 
K am on  qishlog'i  B oburm irzo  dushm anlaridan  yashirinib,  jon  saqlagan  joy 
sifatida tilga olinadi.  K am on  toponim ining  birinchi  o 'zagi  “ kar”  bo'lib,  “ shahar”, 
“ uya”,  “atrofi  o'ralgan  jo y ”  m a’nolarini  anglatadi.  Bundan  ko'rinib  turibdiki, 
K am on qishlog'i qadim iy va qadim da atrofi  o 'ralgan kattagina qishloq bo'lgan.
O g'asaroy.  M a’lum otlarga k o 'ra,  qishloq  XVI  asr boshlarida vujudga kelgan. 
O g'asaroy  toponimi 
haqida  tarixchi 
Y. 
Q osim ov  N amangan  yaqinida 
uyg'urlam ing  “ o g 'a ”  u ru g 'i  yashaganligi  bayon  etgan.  XIX  asr  ikkinchi  yarm ida 
F arg 'o n a  vodiysini 
o'rgangan 
sharqshunos  V. 
N alivkinning  yozishicha, 
N am angan  atroflarida  o g 'ach a  u rug'i  va  o g'aliklar  yashagan.  K o'rinib  turibdiki, 
qishloq nomi  o g 'a  urug'i  nomi  bilan  bog'liq.
Qayirma.  Q ishloq  toponim i  haqida  turli  xil  m a'lum ot  mavjud.  Ushbu 
geografik  atam a  qayrilmoq  (burilm oq)  fe’lidan  kelib  chiqqan.  Q ayirm a  deganda 
y o 'ln in g   burilishi,  muyilishi  tushiniladi  va qishloqning geografik  o 'm ig a  qaratilib 
shunday atalgan.
Rezaksoy.  Qishloq  X VIII  asr  boshlarida  paydo  bo'lgan.  Rezaksoy  -  
kesishgan jo y  yoki  adirlarni  teng ikkiga ajratib oquvchi  soy demakdir.
Sariqamish.  Sariqamish toponimi  ikki  o'zakdan, “ sar” tojikcha “bosh” ham da 
“ qam ish”  -   qamish  so'zlarining  birikuvidan  kelib  chiqqan.  Sariqamish  qishlog'i 
o 'm i qadim da qam ishzorlardan  iborat b o'lgan b o 'lib, nomi  shu bilan bog'liq.
Chust 
tum anining 
qishloqlaridan 
biri 
-  
T epaqo'rg'on 
hisoblanadi. 
Q ishloqning  vujudga  kelishi  X V I  asr  oxiri  -   XVII  asrning  boshlariga  to 'g 'ri 
keladi.  Qishloq  toponimi  yuqorida  ta ’kidlanganidek,  ikki  o'zakdan  -   “tepa”  va 
“ q o 'rg 'o n ”  so'zlaridan  yasalgan  bo'lib,  “ tepadagi  q o 'rg 'o n '',  "tepadagi  q al’a” 
m a’nolarini  anglatadi.
M i n g b u l o q ,   T o ‘r a q o ‘r g ‘o n ,   K o s o n s o y   t u m a n l a r i   s h a h a r   v a   q i s h l o q la r i  
t o p o n i m i k a s i .  
Jom ashuy  -   N am angan  viloyatidagi  shaharlardan  biri.  M ing­
buloq  tum ani  markazi.  “Jom ashuy”  toponom iyasiga  e ’tibor  beradigan  bo’lsak, 
m a ’lum otlarga  k o ’ra,  qoraqolpoqlam ing  "jam ansha”  urug'i  nomidan  olingan. 
Jam ansha  so 'z i  keyinchalik,  Jam ansh  -   Jam asho  -   Jamashov  tarzida  o'zgarib 
ketgan  deyishadi.  Shuningdek,  tojikcha  jo m a  -   “ kiyim".  shuy  -   shuston 
“yuvm oq”  felining  negizi:  Jom ashuy  Sirdaryo  b o 'y id a joylashgan.  Aholi  daryo 
b o 'y id a  kir yuvib  yurgani  uchun  Jom ashuy  nomi  shundan  olingan  degan  farazlar 
ham mavjud.
M ingbuloq  tum anidagi  yirik  qishloqlardan  biri  -   Gurtepa  hisoblanadi. 
Q o 'q o n   xonligiga  oid  tarixiy  m a’lum otlarga  qaraganda.  qishloq  XVIII  asr 
o'rtalarida  paydo  bo'lgan.  O 's h a   xujjatlarda  qishloq  nomi  “ G urgtepa”  deb 
keltirilgan.  “Gurg”  so 'z i  fors-tojikcha  “ B o 'ri”  degan  m a ’noni  bildiradi.  Demak, 
qishloqning  qadimgi  nomi  “ Boritepa”  m a’nosini  anglatadi.  G urgtepa  nomi  bora- 
bora G urtepaga aylanib ketgan.
Mazgil.  K eksalam ing  aytishlaricha,  uzoq  o 'tm ishda  qishloq  o 'm i  qum 
barxanlariga  tutashib  ketgan  ozgina  past  tekislik,  qamishzor.  to'qay,  atrofi  k o ‘l- 
botqoqlik  jo y   b o'lgan  ekan.  Q o'qondan  Nam angan  va  Andijonga  boriladigan 
so'qm oq  y o 'l  shu  yerdan  o 'tg an   ekan.  Q uram a  degan  joydan  Eshnazar  ismli 
degan  dehqon  odam  shu  jo y g a  kelib,  кара  tikadi,  qam ishlar  o 'm ig a  qovun  va 
boshqa ekinlar ekadi.  B ora-bora Eshnazar Q uram aning uyi  y olovchilar,  karvonlar

in  xlah  o'tadigan  m anzilgohga aylanadi  Shu  tarzda  bu jo y   Mazgil  (ya’ni  Manzil) 
dch  atala  boshlaydi.  Juda  bahavo  jo y   b o ig an lig i  uchun  uni  keyinroq  Bahriobod 
dch atash ham odat bo'lgan.
Q orashahar.  Aytishlaricha,  Q o‘qon  xonlaridan  biri  shu  hududda  qora 
o'lovlardan  qishki  manzilgoh  qurdirib,  uzoq  shikor  qiladi.  Bu  manzilgohni  aholi 
O orashahar  deb  ataydi.  Qishloq  ham,  keyinchalik,  Qorashahar  deb  atalib  ketgan 
ekan.  Shuningdek,  mahalliy  aholining aytishicha,  qishloq atrofi  ch o ila rd a n   iborat 
bo'lib,  bir  guruh  odamlar  y o i   yurib,  c h o iu   biyobonlardan  o ‘tib,  shu  qishloqqa 
ducli  kelishadi  va  ulardan  biri  “qara  shahar”  deb  baqiradi.  Keyinchalik,  qishloq 
nomi  ham  Q orashahar deb atalgan emish.
Alami.  M a’lum otalarga  qaraganda,  bir  vaqtlar  qishloq  atrofidagi  ekinzor 
ycrlar  qozixonaning  a ’lamiga  qarashli  b o ig a n .  “A ’lamning  yeri”,  “A ’lamning 
qishlog‘i” deyilib,  bora-bora qishloq nomi  A ’lamiga aylanib ketgan.
Beshserka.  Qishloq  mahalliy  aholi  tilida  Katta  Beshserka  va  Kichik 
Hcshserka  deb  ataladi.  Beshserka  toponimi  qoraqolpoqlar  u ru g iarin in g   nomidan 
olingan.
Dovduq.  Rivoyatlarga  qaraganda,  bu  yerga  yaqin  b o ig a n   Q o‘sh  q ish lo g i 
dehqonlari  yo‘qolgan  yilqi  podasini  axtarib  shu  joydagi  o ‘tloqqa  kelishadi. 
Uarashsa,  yilqilari  o ‘tlab  yuribdi.  Quvonganlaridan,  “tovdiq”  (sheva)  ya’ni, 
"topdik”  -  deb  yuborishadi.  Keyinchalik,  ular  Sirdaryo  boyidagi  shu  hududlarga 
ko'chib kelishadi  va bu  manzilni “Tovduq jo y ”,  “Tovdiq” deb atashadi.  Bora-bora 
" l ovdiq”  so'zi “ Dovduq”  bo'lib ketadi.
Momoxon.  Q o'qon  xonligi  arxivlarida  “ Momoxon  viloyati”  degan  ibora 
ishlatilgan.  Shuningdek,  m a’lumotlarga qaraganda,  Q o'qon xoni  Xudoyorxonning 
M om oxonda  qo'rg'onchasi  mavjud  b o ig a n   ekan.  Qishloq  toponimi  haqida  aniq 
m a iu m o t yo'q.
Tegirm on.  Oldinlari  qishloq  hududida  eski  tegirm on  mavjud  b o ig a n .  A trof 
qishloqlam ing aholisi bu yerga kelib,  bug'doylarini  unga aylantirib ketganlar  Shu 
bois qishloq dastlab “Tegirm onboshi”,  keyinroq esa Tegirmon  deb atalgan.
Uyirchi  D am k o i.  Uyirchi  nomi  qoraqalpoqlam ing shu  nomli  urug'i  nomidan 
olingan.  Qishloq  nomining  ikkinchi  qismi  esa  uning  geografik  o 'm i  va  yaqin 
o'tm ishdagi  ahvolidan  kelib chiqqan.  M arkaziy F arg 'o n a c h o iin in g   iqlim  sharoiti 
eng o g 'ir ichkari qismlari  D a m k o i  deb atalgan.  Keyinroq,  bu  nom c h o in in g  o'rta 
va  sharqiy  qismlaridagi  m a’lum  hududlarga  nisbatan  q o ilan ilg an   va  qishloqning 
nom iga aylanib ketgan.
Qozoqovul.  M a’lum otlarga  qaraganda,  200  yilcha  avval  qishloqqa  uchta  qo­
zoq  ko'chib  kelib,  bu  yerdagi  30  xo'jalikdan  iborat  aholiga  qo  shiladi.  Ke­
yinchalik,  qozoqlar ko'payib, qishloq nomi  ham Q ozoqovul  b o 'lib  ketgan ekan.
Q ayrag'ochovul.  XX  asr  60-yillariga  qadar  qishloq  hududida  ulkan 
qayrag'och  daraxti,  uning tagida eski quduq  mavjud  b o ig a n .  Shuning  uchun  ham 
qishloq Q ayrag'ochovul  deb atalgan.
Qolgandaryo.  Qishloq  Sirdaryo  bo'yida  joylashgan.  Bir  vaqtlar  daryo  shu 
qishloq  o 'm idan  oqib  o'tgan.  Keyinroq  o'zanini  o ‘zgartirib,  shimol  tomonga 
surilgan.  Qishloq  hududida  hozirgacha  saqlanib  qolgan  k o 'l  bundan  dalolat 
beradi.  Qolgan daryo degan nom shundan  kelib chiqqan

M ulkobod.  M ulkobodning  eski  nomi  Y um oloqtepa  deb  nomlanadi.  Chunki 
qishloqning janubida  yumaloq  tepalik  mavjud  bo'lib,  bu  yer  m ozor  hisoblanadi. 
M ozorga  aziz-avliyolar,  shu  yerda  yashab  o ‘tgan  eshon  va  ulam olar  dafn 
etilganligi  uchun  atrof  qishloqlam ing  aholisi  unga  azaldan  ixlos  q o ‘ygan.  30- 
yillarda qishloq dehqonlari jam oa xo'jaligi tuzib,  o 'z  yerimiz,  o 'z  m ulkim izga ega 
b o 'ld ik   degan  m a’noda  unga “M ulkobod”nomini  berishgan.  Keyinchalik,  qishloq 
nomi  ham M ulkobod deb atalgan.
T o 'ra q o 'rg 'o n   -   F arg 'o n a  vodiysidagi  qadim iy  shaharlardan  biri,  shu 
nomdagi  tum an  markazi.  T o 'ra q o 'rg 'o n   toponimi  to 'g 'risid a   Isoqxon  Ibrat 
“F arg 'o n a  tarixi”  asarida  quyidagi  fikrlarni  keltirgan  -   “N am anganning  g 'arbida 
bir  bozorlik  qasaba  bu  m uallif  vatani  asliysidurki,  muni  Dashti  Qipchoq 
xonlaridan  Ahmadxon,  y a'n i  S hig'ayxon  bino  qilgan  ekan.  U  vaqt  m uarrixlari 
A hm adxon  ismiga  q a l'a   qilib,  Q al'ayixon  deb  ism  qo'yib,  bu  lafz  binosiga  ta 'rix  
b o'lgan  ekan  ("Q al'ayixon"dan  861-hijriy,  1456-milodiy  yil  kelib  chiqadi). 
A mm oki,  T o 'ra q o 'rg 'o n   demak  m a'nosi  S hig'ayxonning  Y usuf T o 'ra   va  Y a'q u b  
T o 'ra  degan o 'g 'illa ri  ism lariga T o 'ra q o 'rg 'o n  deb shuhrat bo'lgan edi”.
Shahand.  Q ishloq  nom ining  kelib  chiqishi  to 'g 'risid a   m a'lum otlar  kam 
bo'lib,  “ Shoh  kent”,  shohlar yurti  degan  ibora bilan  bog'laydilar.
Tem irqishloq.  Tem irqishloq  toponimi  haqida  turli  xil  m a’lum otlar  bor. 
Xususan,  T em ir  ismli  kishi  ismidan  olingan  bo'lishi  mumkin.  Shuningdek,  tem ir
-   etnonim:  o'zbeklam ing  saroy  qabilasi  tarkibida,  qozoqlam ing  alimuli,  dulat 
qabilalari,  qirg'izlam ing  adigene,  basiz.  bug'u,  so 'lto '  qabilalari  tarkibida  tem ir 
u rug'i  bo'lgan.  Bundan  tashqari  turkiy  xalqlar  tarkibida  tem irbek,  tem irberdi, 
tem irqul,  tem irso'fi,  tem irxo'ja,  tem irchi  kabi  kichikroq  urug'-shoxobchalar  ham 
bo'lgan.  Q ishloq  toponim iga ham  shulardan  biri asos b o'lgan bo'lishi  mumkin.
Axsi.  Axsi  so'zi  -   savdo,  olish-berish  yoki  q o 'rg 'o n ,  q al’a  m a’nolarini 
bildiradi,  degan  fikrlar  mavjud.  Shuningdek,  Axsi  atam asi  Oqsuv  so 'zid ab   kelib 
chiqqan degan  m a’lum otlar ham  mavjud.
Bekobod.  Rivoyatlarga qaraganda,  Podshohning yovqur beklaridan biri m ana 
shu  qishloq  o 'm in i  so 'rab   oladi  va  qarindosh-urug'laridan  to 'rt  oilani  ko'chirib 
kelib,  q o 'rg 'o n   quradi.  Aholi  ko'payib,  kattagina  qishloq  paydo  bo'ladi.  Qishloq 
nomi  esa unga asos solgan  bek nom idan -   Bekobod deb atala boshlandi.
B ordim ko'l.  M a’lum otlarga  qaraganda,  qishloq  nomi  dastlab  B ordonko‘1 
bo'lgan.  Bordon  -   archilm agan  qam ishdan  bo'yraga  o 'x sh ab   to'qilgan  80  sm 
kenglikdagi  to'qim a.  U  tom ga loy  bosishdan avval  vassa ustiga tashalgan.  Bordon 
to'qiladigan  qamish  sayoz  k o 'llard a  o'sadi.  Q ishloqning  quyi  tarafida  Sirdaryo 
yoqalarida  bunday  k o 'lla r  kop  bo'lgan.  Vaqt  o'tishi  bilan  qishloq  nomi 
B ordim ko'l  deb  atala boshlangan.
Buram atut.  M a’lum otlarga qaraganda.  qishloq qadim iy b o 'lib   uning tarixi  bir 
necha yuz yillarni  tashkil  etadi.  Q ishloq  nomi  ham  o ‘sh  davrda  buralib  o 'sg an   tut 
daraxti nom idan  olingan.
Y ortepa.  M a’lum otlarga  qaraganda,  qishloq  nomi  asli  Chortepa  b o 'lib ,  bu 
nom   qishloqdagi  to 'rt  tepa  bilan  bog'liq.  Hozirda  tepaliklardan  ikkitasi  saqlanib 
qolgan.
Langarbobo.  Q ishloq  Hazrati  Langar  avliyoning  nomi  bilan  ataladi.  Bu 
qishloq  nomi  bilan  bog'liq  quyidagi  rivoyat  mavjud:  azizlardan  biri  (balki  Hazrati

I  imgar)  odam larni  mana  shu  joylarda  yasham oqqa  undaganlarida,  ular  suv
i hiqmasligini  bahona  qilganlar.  M uborak  zot  “ Siz  harakat  qiling.  suvni  xudo 
bcradi”  deydilar.  K o'chib  kelganlar  tongda  turib  qarashsa,  yerdan  buloq  suvi
i liiqayotgan  emish.  Keyinroq,  buloq  kengaytirilib,  hovuzga aylantirilgan.  Qishloq 
hozir ham  shu  hovuzdan foydalanadi.
N aym ancha  (Tepa  N aym ancha  va  Quyi  Naymancha),  Qishloqqa  turkiy- 
lurning nayman  urug'i  asos solgan  bo'lib,  uning nomi  shu  urug'  nomidan  olingan. 
’'luiningdek,  bu  qishloq  haqida  quyidagi  rivoyat  mavjud:  qishloqqa  Q o'qon 
yiiqinidagi  N aym an  qishlog'idan  kelgan  odam  asos  solgan,  Keyinchalik,  u  suv 
diiqarib  dehqonchilik  qila  boshlagan  yerga  boshqa  odamlai  ham  ko'chib  kelib 
loylashgan.  Bu  odamlardan:  “Q ayerdansizlar?”  -   deb  so'raganlarida  kelgan 
ki:.hining yurtidanm iz,  deb javob  berishgan  ekan.  Keyinchalik,  qishloq  nomi  ham 
Nayman  deb atalgan emish.
O lchin.  M ahalliy  aholining  fikricha  qishloqqa  bundan  200  yillar  oldin 
yashagan  va  talonchi  dushm anlarga  qarshi  kurashgan  Olchinboy  ismli  baho- 
dim ing  nomi  berilgan.  Shuningdek,  qishloqni  turkiylaming  olchin  urug'i  nomi 
bilan ham bog'laydilar.
Saroy.  Q ishloq nomini  o'zbeklam ing saroy urug'i  nomi bilan bog'laydilar.
Janjal.  Oldinlari  qishloqda  suv  yetarli  bo'lm agan  va  aholi  o'rtasida  tez-tez
i injallar  bo 'lib   turgan.  Shu  sababli  qishloq  nomi  ham  Janjal  b o'lib  ketgan. 
Keyinchalik,  qishloq  nomi  Fayziobod  deb  o'zgartirilsada,  mahalliy  aholi  uni 
lunjal  deb ataydi.
Q atag'onsaroy.  Aytishlaricha,  qadim da  qishloqda  karvonsaroy  bo'lib. 
sluihardan-shaharga  yuboriladigan  xatlar  o 'sh a   davr  odatiga  k o 'ra  shu  saroyga 
keltirilgan.  Qishloqning  nomi  ham  “xat  olgan  saroy”  jum lasining  buzilgan 
shaklidir.  Shuningdek,  o 'zb ek   urug'lari  tarkibida  qatag'on  va  saroylar  ham 
mavjud.  Bu  urug'lar  qishloqqa  asos  solgan  va  qishloq  ular  nomi  bilan  atalgan 
degan fikrlar ham  mavjud.
Qashqarguzar.  M a'lum otlarga  ko'ra,  oldinlari  qishloq  markaziga  qashqarlik 
savdogarlar  kelib,  savat,  qoshiq,  qoshiqdon  va  anjomlar  to'qib  sotganlar.  K o'p 
o 'tm ay  qashqarliklar  qaytib  ketadi,  biroq  qishloqning  nomi  Q ashqarguzar  bo'lib 
qoladi.
Qariyib  ikki  ming  yillik  tarixga  ega  bo'lgan  qadim iy  Kosonsoy  yurtim iz 
tarixida  o 'zig a  xos  o 'rin   tutadi.  Kosonsoy  shahri  nomining  paydo  bo'lishi 
borasida  turli  xil  m a'lum otlar  mavjud.  Xususan,  muallifi  nom a'lum   bo'lgan 
lludud  ul  olam”  asarida  (X  asr)  Kason,  Sam 'oniy  va  Yoqut  Hamaviy  (XII  -  
XIII)  asarlarida  Kosan  tarzida  keltirilgan.  M a'lum otlarga  ko'ra,  ushbu  so 'z 
Kushon  so'zining  o'zgartirilgan  shakli  bo'lib,  IX  asrgacha  so 'z   o 'rtasida  tovush 
o'zgarishi yuz bergan,  deyiladi.
H. 
H asanovning m a'lum otlariga ko'ra,  Kushon  so'zi  aslida xalq  nomi  bo'lib, 
Koshon -  Kushon nom ining o'zgarganidir.
Ishoqxon Ibrat o 'zining "Tarixi Farg'ona"  asarida “Koson” so'zi  s o 'g 'd  tilida 
"sultonlarini  zikr qilgan”  degan m a'noni  bildiradi,  y a'n i  B og'dod  shahridan  islom 
dinini  targ 'ib   qilish  m aqsadida  kelgan  kishilami  hurmat  qilib,  mahalliy  aholi 
qudimgi  s o 'g 'd  tilida “ K ason” deb aytganlar.

Eronlik  olim  Said  N afisiy,  doktor  M uin,  o 'zb ek   olimi  N.  M ahmudov  va  I. 
Y o'ldoshev  “ Koson”  “ kosibon”  so'zining  assim ilyatsiyaga  uchragan  shaklidir 
degan  xulosaga  kelganlar.  Demak,  “ K oson”  -   “ kosiblar  shahri”,  “hunarm andlar 
m anzili”  degan  m a'nolam i  bildiradi.
Tergachi.  M a'lum otlarga  qaraganda,  qishloq  miloddan  avvalgi  I  ming 
yillikda  vujudga  kelgan.  D astlab  qishloq  o ‘rni  botqoqlik  va  qam ishzor  bo'lgan. 
Bu  yerga  odam lar  turli  joylardan  k o'chib  kelganligi  sababli  uni  “Term achi”  deb 
ataganlar.  Tergachi  m ana  shu  nomning  vaqtlar  m obaynida  o'zgarib  ketgan  shakli 
hisoblanadi.
Isparon.  Q ishloqning  nomi,  m a'lum otlarga  qaraganda,  unga  asos  solgan 
Isparxon  nomli  sayvoh  ism idan  olingan  emish.  Shuningdek,  Eronning  qadimiy 
shahri  Isfarxon  nomi  bilan  bog'laydigan  m a'lum otlar mavjud.
K o'ktosh.  K o'ktosh  nom ining  kelib  chiqishi  qishloqdagi  shu  nomli  m ozor 
bilan  bog'liq.  K o'ktosh  qabristonida  m uqaddas  sanalgan  k o 'k   tosh  mavjud  va 
toshni  ziyorat qilgani  turli  hududlardan  odam lar keladi.
Rovot.  Rovot  so'zi  etim ologik jihatdan  a)  Rabot -  q o 'n a lg 'a ,  manzil,  guzar; 
b)” Ravoq” y a'n i  "shaharning darvozasi” demakdir.
Takarang.  Q adim da  qishloq  hududi  xilvat  jo y   b o'lgan  va  bu  yerga 
qaroqchilar  makon  qurgan.  U lar  yo'lovchilarga  xujum   qilib  turgan.  Ular 
odam lam ing  yuraklariga  q o 'rq u v   solib  “takarang-takarang”  ot  choptirib  yurgan 
emish.  Q ishloq nomini Takarang deb atalishi  shundan kelib chiqqan deydilar.
Q o'qum boy.  Q ishloq  xushm anzara jo y d a joylashgan  va  tabiati  ju d a  noyob. 
Q o'qum boy  nomi  o'zb ek ch a  “ K o 'k i  m oy”  y a'n i  ko 'k i  y o g 'li  so'zidan  kelib 
chiqqan.  Qishloq  hozirda ham m ahalliy aholi tilida Q o'qim ay deb atalib  kelinadi.
Uzunqishloq.  Q ishloq  aholisi  qadim dan  uzum chilik  bilan  shug'ullangan 
bo'lib.  turli  navdagi  uzumlari  bilan  m ashhur  bo'lgan.  Shu  sababli  qishloq 
U zum qishloq deb atalgan.  Bora-bora qishloq  nomi  U zunqishloqqa aylanib ketgan.
X o nqo'rg'on.  M ahalliy  aholining  aytishicha.  Q o'qon  xoni  Xudoyorxon 
qishloq  hududiga  q o 'rg 'o n   qurdirib,  dam  oladigan  maskan  barpo  etgan  ekan.  Shu 
tariqa qishloq  ham  X o n q o 'rg 'o n  nomi olgan.
Chak.  Aytishlaricha,  bundan bir necha asr oldin  odam lar bu qishloq  hududiga 
borib  o'rnashganlar.  Q ishloq  yerlarini  tergachiliklarga  chek  sifatida  bo'lib 
berilganligidan  qishloq  Chek  nomini  olgan.  V aqtlar  o 'tib   Chek  so'zi  C hakga 
aylanib  ketgan.
Chindovul.  Q ishloqning  nomi  tojikcha  “ Chinda  gul”,  y a'n i  “ Gul  terish” 
degan m a'noni  bildiradi  degan fikrlar mavjud.
Y um aloqshayxm ozor.  M ahalliy  aholining  aytishiga  qaraganda.  XV-XV1 
asrlar  atrofida  M isrdan  kelgan  Shayx  Zunnun  ismli  kishi  shu  yerda  yashagan.  U 
vafoti  oldidan  shunday  vasiyat  qiladi:  “Men  vafot  etgan  kun  bir  oq  tuya  keladi. 
unga jasadim ni  yuklab tuya qayerga yotsa,  o 'sh a  yerga yumaloq  tarzda  qabr qazib 
k o 'm in g la r’.  Shu tariqa qishloq nomi  Y um aloqshayxm ozor deb atalar ekan.
Yalama. 
Q adim dan 
qishloq 
hududidan 
karvonlar 
qatnagan 
bo'lib, 
savdogarlar  to 'x tab   o'tganlar.  U larning  chorvalari  yo'l  yoqasidagi  ekinlarni, 
daraxtlam i yalab (yeb) o 'ta r ekan.  Q ishloq  nomini  Yalama deb atalishi  shundan.

Tagijar.  Aytishlaricha,  qadim da  qishloqning  kunchiqar  tom oni  tepalik, 
kunbotari  chuqur  soy  boMganligi  uchun  “tagijar”  -   jarning  tagidagi  ioy,  deb 
nomlangan.
T a y a n c h   i b o r a l a r :
N am akkon,  Namangoni  Eshoniy,  Langarbobo,  G 'irvon,  G 'a lc h a   Uychi 
Qizilrovot,  Xizrravot,  Jiydakapa,  Churtuk,  U chqorg‘on.  Qayqi,  Q o 'g a y , 
U chyog‘och,  Chortoq,  Koroskon,  Peshqo'rg'on,  Hazratishoh,  Qoramurt,  Ко  kvol, 
M arg'izor,  Qozoqovul,  Pop,  Chodak,  Sang,  Chorkesar,  Chust,  Olmos,  Kamon, 
Jomashuy,  Alami,  T o 'raq o 'rg 'o n ,  Saroy.
N a z o r a t  sa v o lla ri:
1.  Namangan  shahri  toponimi  haqida m a’lumot bering?
2.  N amangan  viloyati  shahar  va  qishloqlari  toponimlarida  o 'zig a  xosliklai 
bormi?
3.  N amangan  viloyati  hududida  urug',  qabila,  xalq  nomi  bilan  bog'liq joy 
nomlaridan  misollar keltiring?
4.  Chust shahri  qachondan  shunday nom bilan atala boshlangan?
5.  Namangan  viloyati  shahar  va  qishloqlarining  nomlanishi  bilan  bog'liq 
afsona va rivoyatlar bormi?

X U L O S A
0 ‘quv  qo'llanm a  natijalari  quyidagi  asosiy  xulosalam i  bayon  qilish 
im koniyatini  beradi:
-   T oponim ika  geografik  nom lar,  kishi  ismlarini  o'rganadigan  fan  sifatida 
m aydonga  keldi.  Toponim ikani  "zam in  tili” ,  y a'n i  yer  tili  deb  ham  atashadi. 
Toponim ika  atam asi  yunon  tilidan  olingan  b o ‘lib,  “topos”  -  joy,  “onom ”  yoki 
“onim a”  -   nom.  umuman, jo y   nom ini  o'rganadigan  fan  degan  m a'noni  bildiradi. 
T oponim ika  ikki  ob'yektdan:  m ikro  va  makro  toponim lardan  iborat  bo'lib, 
m ikrotoponim ika  -   gram m atik  jihatdan  m ayda  ob'yektlam i,  ya'ni  “turdosh 
otlam i”,  m ikro  ob'yektlam ing  nomlarini,  m akrotoponim ika esa atoqli  otlar,  ya'ni, 
yirik o b'yektlam ing nom larini tadqiq qiladi;
-   joy  nomlari,  ya'ni  toponim ika  bir  necha  turga  bo'linadi.  Bular.  gidro- 
nom iya,  y a ’ni,  daryolar,  ko'llar,  dengizlar,  soylar,  kanallar,  qo'ltiqlar,  b o 'g 'o zlar. 
sharsharalar  nomlari;  oronimiya,  ya'ni  yer  yuzasining  relef  shakllari  -   tog'lar, 
cho'qqilar,  qirlar,  vodiylar,  tekisliklar  nomlari;  oykonimiya,  polinim iya,  yoki 
urbanonom iya,  y a ’ni,  qishloq ham da shaharlam ing nomlari.  Bundan tashqari,  turli 
xalq,  urug‘-aym oq  nomlari  bilan  atalgan  toponim lar  etnotoponim lar  deyiladi. 
K ishi  ismlari  bilan  yuritiladigan  toponim lam i  esa  antropotoponim lar  deb  atash 
mum kin;
-   XIX   asr  oxirlaridan  e'tiboran  dunyoda  amaliy  gram matika,  xususan, 
kartografiya  ehtiyojlari  munosabati  bilan  toponim ikaga  qiziqish  kuchaydi. 
Toponim ikadan  m axsus  asarlar  paydo  bo'ldi,  geografik  nomlarni  o'rganadigan 
kom issiyalar  va  jam iyatlar  tashkil  etildi.  A ngliyada  1923-yilda  dunyoda 
birinchilardan  o'laroq  mam lakatdagi  barcha tom onim ik  ishlami  muvofiqlashtirish 
uchun  “T oponim ika  jam iy ati”  tuzildi.  K eyinchalik,  G 'arbiy  Yevropa,  Fransiya, 
G erm aniya,  P o l’sha va boshqa m am lakatlarda ham  huddi  shunday jam iyatlar yoki 
guruhlar paydo bo'lgan;
-   V.  V.  B artol’d,  M.  S.  Andreyev,  S.  P.  Tolstov,  Ya.  G ‘.  G 'ulom ov,  B.  A. 
A hm edov,  A.  R.  M uham m adjonov,  M.  Masson,  O.  D.  Chexovich,  A.  A.  Seme­
nov,  O.  A.  Suxareva  kabi  olim lam ing  tarixiy-geografik  asarlaridan  O 'zbekiston 
toponim larining ma'nosi,  kelib  chiqishi haqida talay m a’lum otlar mavjud;
-   Respublika jo y   nom larining  kelib  chiqishi  tarixini  va  millat,  qabila,  elat, 
urug'-aym oq  nom larining  kelib  chiqish  tarixini  (etnogenezini)  ham da  geogra- 
fiyaga  oid  atam alarni  o 'rganishda  Ya.  G '.  G 'ulom ov,  R.  N.  Nabiyev,  A.  R.  M u­
ham m adjonov,  F.  A bdullayev,  S.  Ibrohimov.  O 'zbekistonda  birinchi  toponimik 
kartoteka  tuzishda  ishtirok  etgan  H.  T.  Zarifov,  etnograflar  -   E.  Fozilov,  M. 
Shoabdurahm onov,  X.  Doniyorov,  R.  Q o 'n g 'iro v ,  geograflar  -   H.  Hasanov,  S. 
Q orayev  kabilam ing ishlari diqqatga sazovordir;
-  T oponim ika  shaharlar,  qishloqlar,  daryolar,  ko'llar,  to g 'lar  kabi  geografik 
nom larni,  ularning  kelib  chiqishini,  tarixini  o 'rg an ar  ekan,  bu  fan  geograflarga 
ham.  tilshunoslarga  ham,  tarixchilarga  ham  boy  ilmiy  material  beradi.  Demak, 
toponim ika uchta katta soha:  tilshunoslik,  geografiya,  tarix oralig'idagi  fandir;
-   O 'zbekiston  toponim lari  tarkibida  eng  k o 'p   keladigan  affikslar  (topo- 
formantlar):  -zor  (M arg'izor,  Olmazor),  -kat.  -kent  (Navkat,  Binkat,  Parkent),  - 
iston 
(G uliston, 
B og'iston), 
-loq 
(Toshloq, 
Sangloq, 
Q um loq), 
-obod

( I K-hqonobod.  Dashnobod,  X alqobod,  Haqqulobod),  -li,  -lik  -liq,  (Gazli,  Totli, 
Soylik,  O haklik,  Bo'stonliq,  Qoyliq),  -on  (Ohangaron,  So'zangaron),  -xona 
(Arnbxona,  B o'rixona,  Urganjixona),  -goh,  go  (Namozgoh,  Janggoh),  -chi 
(Slm 'rchi,  0 ‘qchi,  Chiroqchi),  -cha  (Shorcha,  K o'kcha,  Shoxcha),  -ak  -ik 
(11 isorak),  -kor (Paxtakor,  Lalm ikor) va boshqalar;
-   O 'rta   Osiyo  va  uning  geografik  nomlari  to'g'risidagi  eng  qadimgi 
mn'lumotlar  Zardushtiylik  dinining  muqaddas  kitobi  “Avesto”da  uchraydi. 
"A vesto"ning  turli  qismlari  qadimgi  geografik  tushunchalar  -   daryolar,  tog'lar, 
ko'llam ing  nomlari,  qadimgi  mam lakatlar  ro'yxati,  hududiy,  etnik  qabilalar  va 
viloyatlam ing  nomlari,  iqtisodiy  va  ijtimoiy  munosabatlar,  ijtimoiy-siyosiy 
lu/um ,  qadim gi  qabilalar  o'rtasidagi  siyosiy  kurashlar,  zardushtiylam ing  diniy 
liilsafasi  kabi  ko'plab m a'lum otlam i  o 'z  ichiga oladi;
-   qadim gi  Eron  yozuvlari  O 'rta   Osiyo  tarixi  va  toponimikasi  haqida  qadi- 
miy  va  muhim  manbalardandir.  Bunday  yozuvlar  aham oniylam ing  qadimgi 
poytaxti  Persopol’,  shuningdek,  Suza  va  Ekbatana  (hozirgi  Hamadon)  shaharlari 
vu  uning  atrofida  topilgan.  Eron  yozuvlarida  toponimik  m a'lum otlar  -   0 ‘rta 
O siyoning  qadimgi  davlatlari  Xorazm,  Baqtriya,  So'g'diyona,  eng  qadimgi 
xalqlar massaget va saklar haqida qim matli  m a'lum otlar uchraydi;
-   qadim gi  Xitoy  m anbalarida  O 'rta  Osiyo  hududidagi  qadimgi  davlatlar  va 
xalqlar  haqida  qimmatli  m a'lum otlar  bilan  birga  toponom ik  m a'lum otlar  ham 
uchrab  turadi.  Xitoy  m anbalarida  bo’lib  o'tgan  voqealaming  vaqti  va  o 'm i  aniq 
ko'rsatiladi,  bir-biriga qarshi turgan qo'shinlarning umumiy soni  aniq  ko'rsatiladi;
-   O 'rta   Osiyo  va  uning  geografik  nomlari  to 'g 'risid ag i  eng  qadimgi 
m a'lum otlar  miloddan  avvalgi  VI-V  asrlarda  yunon  olimlari  asarlarida  uchraydi. 
Yunon  olim larining  asarlarida 0 ‘rta Osiyo, jum ladan  O 'zbekistondagi  bir  qancha 
toponim ik  m a'lum otlar,  chunonchi,  Araks  (Amudaryo),  Oks  (Oksos  -   Amu- 
daryo),  X orasm iya  (Xorazm )  shahri,  Q ang‘  (Qangxa,  Q ang‘uy)  davlati,  Yaksart 
(Sirdaryoning  eng  qadimgi  mahalliy  nomi),  Marakand  (Sam arqand),  Politimet 
(Zarafshon),  sak,  m assaget va boshqalar tilga olingan;
-   O 'zbekiston  jo y   nomlarining  o'rganilishiga  “arab  geograflari”  nomlari 
bilan  m ashhur  olim lar  katta  hissa  qo'shgan.  Arab  geografiyasi,  ayniqsa,  X  asrda 
keng  rivojlandi.  Bu  davrda  M uqaddasiy,  Istaxriy,  Ibn  Havqal,  Ibn  Rusta,  Ibn 
Xurdodbeh  kabi  olim lar  yetishib  chiqdi.  M azkur  m uarrixlar  yurtim iz  hududini 
umum m usulm on olam i, Arab xalifaligi  bir qismi sifatida yoritganlar;
-   Abu  Rayhon  Beruniy  asarlari,  muallifi  nom a’lum  “Hudud  ul-Olam”, 
Narshaxiyning  “ Buxoro  tarixi” ,  Zahiriddin  M uhammad  Boburning  “ Boburnoma 
va  M ahm ud  Q oshg'ariyning  “ Devoni  lug‘otit  turk”  asarlari  o'rta  asrlardagi 
yurtim iz toponim lari  haqida qimmatli  m a’Iumotlar beradi;
-   XIV-XV  asrlarga  kelib,  Y evropada  savdogarlar  va  tadbirkorlar  tabaqasi 
chtiyojlarini  qondirish  maqsadida  savdo  yo'llari  haqidagi  m a'lum otlam i  o 'zid a 
aks  ettirgan  haritalar  yaratilgan.  Xususan,  Sharq  mamlakatlari,  jum ladan,  O 'rta 
O siyo  hududlarini  o 'z id a  aks  ettirgan  ko'plab  haritalar.  jum ladan,  Katalon  (1375) 
va Fra M auro (1459) haritalari yuzaga kelgan;
-   m am lakatim iz  ju d a  uzoq  tarixga  ega  ekanligi  hech  kim ga  sir  emas. 
Yurtim izning  qadim iy  Buxoro,  Samarqand,  Xiva,  Toshkent,  Q o'qon  shaharlari 
kabi  k o 'plab  qadim iy  shaharlarimiz  mavjud.  Yurtimiz  shaharlari  toponom iyasida

o 'zig a  xosliklar  ko'plab  uchraydi.  Y urtim izdagi  qator  shaharlarning  nomlanishi 
to 'g 'risid a   bir  nechtadan  afsona  va  rivoyatlar  mavjud.  Shuningdek,  turli  urugMar 
nomi  bilan  ataladigan  hamda  joylashgan  o 'rnidan  kelib  chiqqan  holda  atalgan 
shaharlar  va  shaharchalar  yetarli.  Shuni  alohida  qayd  etish  joizki,  yurtim izdagi 
k o ‘plab  shaharlarining toponom iyasi  hanuzgachajum boqligicha qolmoqda.

F O Y D A L A N I L G A N   A D A B I Y O T L A R :
1.  Каримов  И.  А.  Узбекистон  XXI  аср  бусагасида:  хавфсизликка  гахдид, 
баркарорлик  шартлари  ва  тараккиёт  кафолатлари.  --  Тошкент:  Узбекистон, 
1997.- 3 2 5   б.
2.  Каримов  И.  А.  Тарихий  хотирасиз  келажак  йук 
Тошкент: 
Узбекистон,  1 9 9 8 .-3 1   б.
3.  Каримов  И.  А.  Ю ксак  маънавият  -   енгилмас  куч.  -   Тошкент: 
Маънавият,  2008. -   176 б.
4.  Karimov  I.  A.  0 ‘zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida.  -  Toshkent: 
O 'zbekiston,  2 0 1 1. -  430  b.
5.  Karimov  I.  A.  Ona  yurtim iz  baxt-u  istiqboli  va  buyuk  kelajagi  yoMida 
xizmat q il is h - e n g  oliy saodatdir. -  Т.:  Ozbekiston,  2 0 1 5 .- 3 0 4   b.
6.  Абдуллаев О.  Наманган  вилояти. -  Тошкент:  Фан,  2003  -   152 б,
7.  А бдулла Жаббор.  Наманган вилояти. -  Наманган,  2011. -  287 б
8.  Абдурасулов А.  Хива. -  Тошкент:  Шарк,  1997. -  216 б.
9.  Абу Бакр  Наршахий.  Бухоро тарихи.  -  Т.:  Фан,  1966.
10.  Абу  Райхон  Беруний.  Танланган  асарлар.  Том  I.  /  Кадимги 
халклардан  колган ёдгорликлар.  -  Тошкент:  Фан,  1968.  -  488 б.
11.  Абу  Райхон  Беруний.  Танланган  асарлар.  Том  V.  /  Конуни 
Маъсудий. -  Тошкент:  Фан.  1973.
12.  А лимова Д.  А.,  Ф иланович  М.  И.  Тошкент тарихи.  -  Тошкент:  Фан. 
2 0 0 9 .- 1 8 5   б.
13.  Бабабеков X.  История Коканда. -  Тошкент:  Фан,  2006. -  244  с.
14.  Бобур  3.  М.  Бобурнома. -Т о ш к е н т :  Ю лдузча,  1989. - 4 1 0  б.
15.  Бобоёров F.  Чоч тарихидан лавхапар.  -  Тошкент:  Янги  нашр,  2010  — 
167  б.
16.  Бойбуриева  С.  Ж иззах  вилояти  Зомин  тумани  //  Турон  тарихи.  - 
Тошкент, 2009. -  № IV -V I. -  Б.  43 -  45.
17.  Гадоев  К.,  Бердиева  С.  Ж ахонгаш та  сайёх-олимлар.  -   Т.: 
Узбекистон,  2012. -  272 б.
18.  Fуломов Я.  Хоразмнинг сугорилиш тарихи. -  Т.,  1969. -  323  б.
19.  Дусимов  X.  Жой  номларининг  кискача  изохли  лугати  -   Т.: 
Укитувчи,  1977. -   185  б.
20.  Иномов И.  Попим -  саховагли юртим.  -  Тошкент,  1996. -  95  б
21.  Иномов О.  Бука тарихи  в ау н и н г топонимининг келиб чикиши 
какида баъзи бир мулохазалар // Турон тарихи. -  Тошкент, 2009.  -  №11 -  III
-  Б.  52 -  54.
22.  Исхокхон  Ибрат.  Ф аргона  тарихи  /  Н аш рга  тайёрловчилар  X- 
Ьобобеков, М.  Хасаний. -  Тошкент:  Камалак,  1991. -  Б.  266  -3 2 7 .
23.  Камолиддин 111.  С.  Древнетю ркская топонимия  Средней Азии  / Отв. 
ред.  М.  Исхоков.  - Т . :  Ш арк,  2006. -   192  с.
24.  Кадимги  Кеш-Ш ахрисабз  тарихидан  лавхалар  /  А.  С  Саъдуллаев 
тахрири остида. -  Тошкент:  Шарк,  1 9 9 8 .-2 0 8   б.
25.  Косимов  Й.  Наманган  тарихидан  лавхалар.  -   Тошкент:  Фан.  1990
72  б.
26.  Кораев  С.  Узбекистон  вилоятлари  топонимикаси.  -Т .:  “Ozbekiston 
milliy ensiklopediyasi” Давлат илмий нашриёти,  2005. -  240 б.
27.  Qorayev S.  Toponomika. -T oshkent.,  2006. -  320 b.

28.  М ахмуд  Кошгарий.  Туркий  сузлар  девони  (Девону  лупэтут  турк).  -  
Т.:  Фан,  1963.  -   463  б.
29.  М ирзалиев Э.  Наманган маданияти тарихидан лавхалар. -  Наманган, 
1 9 9 4 .- 9 4  б.
30.  М ухам мадж онов  А.  Куйи  Зарафш он  водийсииинг  сугорилиш 
тарихи. -Т о ш к е н т :  Фан,  1 9 7 2 .- 3 7 6  б.
31.  М ухаммадж онов  А.  Р.  “ Кеш”  ойконими  ва  “Кат”  субстрактининг 
этиноми  /  Ш ахрисабз  ш ахрининг  жахон  тарихида  тутган  урни.  -Т ош кент. 
2 0 0 2 .- Б .   12-15.
32.  М ухаммаджонов  А.  Р.  Кеш  -   уй,  яъни  Ватан  демакдир  //  М озийдан 
садо. -  Тошкент,  2003.  -  №  2 (18). -  Б.  44 -  45.
33.  Н абиев  А.  Тарихий  улкаш унослик  (Улкани  урганиш нинг  асосий 
манбалари). -  Тошкент:  Укитувчи,  1996. -  336 б.
34.  Н ажмиддинов Ф.  Чует тарихи. -  Чует,  1995. -  74 б.
35.  О зодаев Ф.  Тош кент тарихидан очерклар. -  Тошкент:  Фан.  1960. -  
265  б.
36.  О хунов Н.  Ж ой номлари таъбири. -  Т.:  Узбекистон,  1994. -  86 б.
37.  П улатов  X.  Ш ахарсозлик  тарихи.  -   Тошкент:  Фан  ва  технология, 
2008. -  293  б.
38.  Равш анов  П.  К аш кадарё тарихи  (Энг  кадимги даврлардан  XIX  аср  II 
ярмига кадар). -  Тошкент:  Фан,  1995. -  783  б.
39.  Расулов  А.  “Н аманган”  этимологиясига  она.../  Наманган  тарихидан 
лавхалар. -  Наманган,  2 0 10.  -  №  1. -  Б.  5 - 7 .
40.  С аъдуллаев  А.  С.  Кадимги  Узбекистон  илк  манбаларда.  -Т ош кент: 
Узбекистон,  1996.  -   112  б.
41.  Саъдуллаев  А.  С.  Гау  Сугд  -   Н аутака  -К е ш   //  “ S an'at” .  -   Тошкент, 
2 0 0 1 .- №   1 , - Б.  7 - 1 0 .
42.  С улейманов  P.  X.  Н ахш аб  -   унутилган  тамаддун  сирлари.  -  
Тошкент:  М аънавият,  2004. -  48 б.
43.  Тошкент.  Энциклопедия.  -   Т.:  Комуслар  бош  тахририяти,  1992.  — 
494 б.
44.  Х амидова  М.  С.  К аш кадарё  вохаси  хунармандчилиги  тарихи  (XIX  -
XX 
аср  бош лари).  -   Тош кент: 
Узбекистон 
Миллий 
Университета 
кутубхонаси  нашриёти,  2009.  -   143  б.
45.  Х асанов  X-  У рта  О сиё  жой  номлари  тарихидан.  -   Тошкент:  Фан, 
1 9 6 5 .- 2 2 0  б.
46.  Х асанов X-  Сайёх олимлар. -  Т .:  Узбекистон,  1981.  -  264 б.
47.  Х омиджон  Х омидий.,  А ш иров  А..  Умаралиев  М.  Косонсой тарихи. -  
Тошкент:  EXTREM U M   PRESS,  2 0 1 0 .- 1 4 6  б.
48.  Х уш вактов  X-  “С амария”  -   Самарканд  тарихини  урганиш да  мухим 
манба.// Турон тарихи. -  Тош кент,  2008.  -  №2. -  Б.  30 -  31.
49.  Чориев  А.,  Х амроев  Т.  Кеш  манбаларда  //  Ш ахрисабз  шахрининг 
жахон тарихида тутган урни. -  Тошкент,  2002. -  Б.  25 -  26.
50.  Чорток т а р и х и .-Т о ш к е н т :  Университет,  1 9 9 5 .-6 1   б.
51.  Ш ахрисабз -  минг йиллар  мероси  /  Муаплифлар жамоаси.  Альбом.  -  
Тошкент:  Ш арк. 2002. -  228  б.
52.  Ш ониёзов  К.  Узбек  халкининг  шаклланиш  жараёни.  -   Т.:  Шарк, 
2001.

M U N D A R 1 J A
K irish............................................................................................. 
,  3
Toponimika -  tarixiy m anba.............................. 
..........  
5
O 'rta Osiyo tarixiy toponimiyasining manbalari  ............... 
.1 4
О ‘rta  asr  yozm a manbalarida qadim gi to p o n im la r..............  
24
Tarixiy kartalarda makrotoponim  va gidrotoponim lar.....  
38
Tarixiy  toportimiyani о ‘rganishning nazariy,  ilmiy va  uslubiy 
asoslari:  hududiylik,  tarixiylik va til jihatdan  mansublilik 
.  46
Tarixiy toponimiyaning substrati -  о 'zagi hamda
nom yasovchi leksema -  kom ponentlari.................................................. 
51
O 'zbekiston Respublikasi etnonim,  oronim  va g id r o n im la ri................62
O 'zbekiston  shaharlari toponimikasi. 
..................... ................. 77
Namangan viloyati shahar va qishloqlari toponim ikasi.....  
97
X u lo sa .......................................................... 
.................... 
122
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati..... 
.............  
125

Ilm iy  n a s h r
Z o h id   M a d r a h im o v
TARIXIY 
TOPONIMIKA
(o ‘quv qo ‘llanma)
Muharrir:  Ibrohim M ahkam ov 
Texnik  muharrir:  H oshimjon Dadaboyev 
Musahhih: Nuriddin  M uham m ad
“N a v ro ’z”  nashriyoti,
Toshkent  shahri, A m ir T em ur k o ’chasi,  19-uy.
Terishga  2017  yil  26  aprelda  berildi.  Bosishga  2017  yil  10  m ayda  ruxsat 
etildi.  Bichimi:  60x84  n6  «Times  N ew   Roman»  gam iturasida  ofset  bosma 
usulida  oq  q og’ozga  bosildi.  Hajmi  8  bosmfi  taboq.  Adadi  100  nusxa.  Baliosi 
kelishilgan narxda.
“ U A S ” M C H J da chop etildi 
N am angan  shahri, N av o iy   k o ’ch asi,  72-uy.

ISBN   9 7 8 -9 9 4 3 -3 8 1 -8 4 -1

Каталог: Elektron%20adabiyotlar -> 63%20Тарих%20фанлари
63%20Тарих%20фанлари -> «0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi. 1-kitob. Shamsuddinov R, Karimov SH.pdf [Abulhasan simjuriy Muhammad ibn Ibrohim]
63%20Тарих%20фанлари -> Talim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi 2-kitob. Shamsuddinov R.pdf [Ahmadbekhoji mehmonxonasi]
63%20Тарих%20фанлари -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bo sh tahririyati
63%20Тарих%20фанлари -> Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> O`zbekiston tarixidan universal qo`llanma tmp9232.pdf [Amudaryo xazinasi]
63%20Тарих%20фанлари -> A b d u m a jid m a d r a im o V gavhar fuzailo va


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling