Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti «klassik mexanika» fanidan


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet14/14
Sana08.07.2018
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish (10 min). 
1.1.Mavzu,  reja,  uning  maqsadi  va  o„quv  faoliyatining 
natijalari  ma‟lum qilinadi (1- ilova). 
1.1. Eshitadi, yozib 
oladi. 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(60 min.) 
 
2.1. Talabalar e‟tiborini jalb etish va bilim  darajalarini 
aniqlash uchun tez kor savol-javob  o„tkazadi (2 -ilova). 
2.2. O„qituvchi vizual materiallardan foydalangan holda 
ma‟ruzani bayon etadi (3-,4-,5-ilovalar). 
2.3.  Talabalarga  mavzuning  asosiy  tushunchalariga 
e‟tibor qilishni va yozib olishlarini ta‟kidlaydi. 
2.4. Talabalar kalit sщzlarni bilishi. 
2.5. Masalalarni nisbatan bemalol echishi. 
2.6. Ko„rgazmali qurollardan foydalanishni bilishi. 
2.1  Eshitadi.  O„ylaydi, 
javob beradi. 
Javob  beradi  va  to„g„ 
rijavobni eshitadi 
2.2.  Ilovada  beril  gan 
ma‟lumotlarni 
asosiy 
joylarini yozib oladilar. 
2.3. 
E‟tibor  qaratadi, 
yozib ola di. 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(10 min.) 
3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e‟tiborini asosiy 
masalalarga qaratadi. 
3.2.Mustaqil ish uchun jismlarning massalar markazini 
aniqlash usullarini o„rganib kelish vazifa qilib beradi, 
baholaydi.(5-ilova) 
3.1. Eshitadi, 
aniqlashtiradi. 
3.2.Topshiriqni 
yozib  
oladi, 
baholar 
bilan 
tanishadi. 
 
Vizual materiallar 
1-ilova 
Mavzu: Parametrik rezonans 
Reja: 
1. parametrik rezonansni tabiyati  
2
 
Parametrik rezonans tenglamalari 
3
 
misollar  
Darsning  maqsadi:  Talabalarni  parametrik  rezonans  haqida  ma‟lumot  berish,  uning  asli 
mohiyatini tushuntirishdan iborat. 
O‘quv faoliyatining natijalari: 
-parametrik  rezonans  haqida  to„liq  tassavurga  ega  bo„lishga  erishish.  Amaliyotdan  parmaetrik 
rezonans xodisalarni boshqa hodisalardan ajrata olish ko„nikmalarini talabalarda shakl- lantirish. 
  2-ilova 
1. Rezonans deb nimaga aytiladi?  
 
2. Rezonans qanday shart bajarilganda ro„y beradi?  
3. Rezonansni salbiy ta‟sirlari qanday bo„ladi?  
4. Rezonansni qanday vujudga keltirish mumkin? 
 
3- asosiy qism 
SHunday  berk  ochiq  sistemalar  mavjudki,  ularda  tashqi  ta‟sir  sistema  para-  metrlarini 
vaqt  o„tishi  bilan  o„zgarishiga  keltiriladi.  Bir  o„lchamli  sistemaning  para-  metrlari  sifatida 
massa, qattiqlik va boshqa fizik katalliklar bo„lishi mumkin. 
 
Muallif 
adabiyot 
beti 
Landau L.D., Lifshits E. M. 
Mexanika [6] 
106-108 
Fayzullaev B.A. 
Nazariy mexanika [2] 
89-93 
 

 
100 
15-mavzu:  Uzluksiz muxit mexanikasi 
 ( 2 soat) 
 
15.1  Ma‟ruza mashg„ulotining o„qitish texnologiyasi 
 
Vaqti – 2 soat 
Talabalar soni: 50-55 nafar 
O„quv mashg„ulotining shakli 
Kirish, vizual ma‟ruza 
Ma‟ruza mashg„ulotining rejasi  
 
1  Parametrik rezonansni tabiyati  
4
 
Parametrik rezonans tenglamalari 
5
 
misollar  
 
 O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:  
Talabalarni parametrik rezonans haqida ma‟lumot berish, 
uning asli mohiyatini tushuntirishdan iborat 
Pedagogik vazifalar
 
-Massalar markazining harakati 
haqida bilim berish.  
-O„zgaruvchan 
massali 
jism 
harakati to„g„risida bilim berish. 
-Reaktiv harakat bilan chuqurroq 
tanishtirish. 
-Meshcherskiy 
tenlamasini 
mohiyatini ochib berish. 
-Siolkovskiy 
formulasi 
bilan 
tanishtirish. 
-YAngi  turdagi  raketalar  haqida 
ma‟lumot berish. 
O‘quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
-garmonik harakatni qo„shish formulasi haqida etarli bilim olish.  
-rezonans harakati to„g„risida mukammal     bilimga ega bo„lish. 
-Reaktiv harakat bilan chuqurroq tanishish. 
-Meshcherskiy tenlamasi  mohiyatini tushinib etish. 
Siolkovskiy formulasi bilan tanishish. 
−YAngi  turdagi  raketalar  haqida  ma‟lumotga  ega  bo„lish. 

sistema xaqida tushunchaga ega bo„lish. 

 
Kosmik kemalar konstruktorlarini ismini bilishi. 

 
Reaktiv harakatga oid masalalarni echa bilishi. 

 
Kosmonavtika elementlaridan habardor bo„lishi. 

 
Harakat tenglamalarini 
sistemada yoza bilishi.  
O„qitish uslubi va texnikasi 
Vizual ma‟ruza, blits-so„rov, bayon qilish, “FSMU” , klaster,insert, 
“Qanday”  texnikasi 
O„qitish vositalari 
Ma‟ruzalar matni, proektorlar, grafik, organayzerlar 
O„qitish shakli 
Jamoa, guruh va juftlikda ishlash 
O„qitish shart-sharoiti 
Proektor, kompyuter bilan jihozlangan auditoriya 
 
15.2  Ma‟ruza mashg„ulotining texnologik xaritasi  
 
Bosqichlar, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O„qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish (10 min). 
1.1.Mavzu,  reja,  uning  maqsadi  va  o„quv  faoliyatining 
natijalari  ma‟lum qilinadi (1- ilova). 
1.1. Eshitadi, yozib 
oladi. 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(60 min.) 
 
2.1. Talabalar e‟tiborini jalb etish va bilim  darajalarini 
aniqlash uchun tez kor savol-javob  o„tkazadi (2 -ilova). 
2.2. O„qituvchi vizual materiallardan foydalangan holda 
ma‟ruzani bayon etadi (3-,4-,5-ilovalar). 
2.3.  Talabalarga  mavzuning  asosiy  tushunchalariga 
e‟tibor qilishni va yozib olishlarini ta‟kidlaydi. 
2.4. Talabalar kalit sщzlarni bilishi. 
2.5. Masalalarni nisbatan bemalol echishi. 
2.6. Ko„rgazmali qurollardan foydalanishni bilishi. 
2.1  Eshitadi.  O„ylaydi, 
javob beradi. 
Javob  beradi  va  to„g„ 
rijavobni eshitadi 
2.2.  Ilovada  beril  gan 
ma‟lumotlarni 
asosiy 
joylarini yozib oladilar. 
2.3. 
E‟tibor  qaratadi, 
yozib ola di. 
3-bosqich. 
YAkuniy 
(10 min.) 
3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e‟tiborini asosiy 
masalalarga qaratadi. 
3.2.Mustaqil ish uchun jismlarning massalar markazini 
3.1. Eshitadi, 
aniqlashtiradi. 
3.2.Topshiriqni 
yozib  

 
101 
aniqlash usullarini o„rganib kelish vazifa qilib beradi, 
baholaydi.(5-ilova) 
oladi, 
baholar 
bilan 
tanishadi. 
 
Vizual materiallar 
1-ilova 
Mavzu: Parametrik rezonans 
Reja: 
      1. Entropiyaning ko„chish tenglamasi  
2.  Uzluksizlik tenglamasi. Massa ko„chishi 
3. Eyler tenglamasi  
Darsning maqsadi: Talabalarni uzluksiz muxit tenglamalari haqida ma‟lumot berish, uning asli 
mohiyatini tushuntirishdan iborat. 
O‘quv faoliyatining natijalari: 
Uzluksiz  muxit  mexanikasini  tenglamalari  haqida  to„liq  tassavurga  ega  bo„lishga  erishish. 
Amaliyotdan uzluksiz mexanika elementlari bo„lmish gaz dinamikasi, elastik va plastik deformatsiya, 
aerogidrodinamika, gidravlika va boshqa bo„limlari xaqida ma‟lumot berish.  
  2-ilova 
1. Uzluksiz muxit deganda nima tushuniladi?  
 
2. Ko„chish deb qanday fizik jaraen nazarda tutiladi?  
3- asosiy qism 
Eyler  va  bir  qator  boshqa  olimlar:  Bernulli,  Sedov,  CHapligin  uzluksiz  muxit  dinami-  kasiga 
katta  hizmat  qo„shishgan.  Bu  olimlarning  tenglamalari  va  formulalari  kup  ilmiy  monografiya 
va kitoblarda keltirilgan [1, 3, 6]. 
 
Muallif 
adabiyot 
beti 
Landau L.D., Lifshits E. M. 
Mexanika [6] 
65-78 
Fayzullaev B.A. 
Nazariy mexanika [2] 
351-366 
 
5-ilova 
Klassik mexanikadan tavsiya etiladigan kurs va mustaqil ishlari 
Talabalarning  ilmiy-tadqiqot  ishlari,  xususan,  kurs  ishlari  ular  olib  boradigan  mustaqil 
ishlarning eng  yuqori shakllaridan  biri  bo„lib, u barcha  talabalar  uchun  majburiy  hisoblanadi. Talaba 
kurs  ishini  bajarish  uchun  mustaqil  izlanish  olib  boradi,  klassik  mexanikaga  oid  adabiyotlar  bilan 
ishlaydi  va  ularni  o„rganadi,  fandagi  mavjud  muammolarni  hal  qilish  maqsadida  olimlar  qanday 
yondashganlar, qanday fizik taxmin va g„oyalar aytganlar, gipotezalarni tekshirish jarayonida qanday 
fizik  katalliklarga  e‟tibor  berilgan,  bu  tekshirish  qanday  natijalarga  olib  kelagani  bilan  tanishadi, 
hamda bu olgan bilimlarini kelgusi o„z pedagogik yoki ilmiy faoliyatida bevosita qo„llaydi. 
Mustaqil  ishdan  asosiy  maqsad  talabalarda  ilmiy  izlanishlar  olib  borish  malaka  va 
ko„nikmalarni  hosil  qilishdir.  Talabalarga  ularning  qobiliyati  va  qiziqishlariga  qarab  eksperimental 
yoki  nazariy  xarakterdagi  mustaqil  ishlari  tavsiya  qilinishi  mumkin.  Tadqiqotda  ishning  maqsadi, 
ob‟ekti,  predmeti,  kutiladigan  natijalar,  tatbiq  sohasi  aniq  ko„rsatiladi.  Ishning  hajmi  20-25  betlar 
chamasi  bo„lib,  har  bir  bob  va  xulosa  yangi  betdan  boshlanadi.  Mustaqil  ishni  belgilangan  normativ 
talab doirasida rasmiylashtiriladi va kafedrada himoya qilinadi. 
YUqorida aytilgan so„zlar to„la ravishda kurs ishlariga ham ta‟luqliydir.   
 
Tavsiya etiladigan mustaqil ish mavzularini ro„yhati׃ 
1.
 
Angarmonik ossillyator 
2.
 
Potensial o„ra 
3.
 
Kompton effekti    
4.
 
Nochiziqli tebranishlar 
5.
 
Statika elementlari 

 
102 
6.
 
Eyler tenglamalari    
7.
 
Eyler burchaklari 
8.
 
Sferoidal koordinatalar sistemasi 
9.
 
Toroidal koordinatalar sistemasi 
10.
 
Sferik koordinatalar sistemasi 
11.
 
Silindrik koordinatalar sistemasi 
12.
 
Qutb koordinatalar 
13.
 
Gormonik ossillyator 
14.
 
Tabiiy (lokal) ko„chma bazis (koordinatalar) 
15.
 
Reaksiya kuchlarini aniqlash usullari 
16.
 
Parallel kuchlarni qo„shish 
17.
 
Juft kuchlar 
18.
 
Varinon teoremasi 
19.
 
Nuqtaga va o„qqa nisbatan kuch momenti 
20.
 
4−o„lchamli vektorlar׃ tezlik, tezlanish, kuch  
21.
 
Ixtiyoriy kuchlar sistemasining muvozanat shartlari 
22.
 
YAqinlashuvchi kuchlar 
23.
 
Mumkin bo„lgan ko„chishlar usuli 
24.
 
SHteyner teoremasi 
25.
 
 Dalamber prinsipi 
 
Kurs ishlarining mavzulari׃ 
 
1.
 
Klassik mexanikada saqlanish qonunlari va kosmik tezliklar 
2.
 
Jismlarning suyuqliklarda suzish va cho„kish shartlari 
3.
 
Inersial sanoq sistemasi va nisbiylik prinsipi 
4.
 
Tebranma harakat va uning tenglamasi 
5.
 
Muhitda tebranma harakat 
6.
 
Akustik to„lqin xarakteristikalari, qaytish va sinish qonunlari 
7.
 
To„la mexanik energiya 
8.
 
Majburiy tebranma harakat 
9.
 
Nuqtaning harakat differensial tenglamalari 
10.
 
Kepler masalasi 
11.
 
Fizik katalliklar va XBS  
12.
 
Samolyot qanotiga ta‟sir etuvi kuch 
13.
 
Er aylanishining jismga ta‟siri 
14.
 
Qattiq jismning qo„zg„almas o„q atrofidagi aylanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi 
15.
 
Turli shakldagi jismlarning inersiya momentini hisoblash 
16.
 
Kosmonatika fanining elementlari 
17.
 
Deformatsiya turlari 
18.
 
Tovush to„lqinini o„rganish eksperimental usullari 
19.
 
Turg„un to„lqinlar 
20.
 
Kavalevskaya masalasi 
21.
 
Galileyning nisbiylik prinsipi 
22.
 
Tezlatkichlarning ishlash prinsiplari 
 
ON va YAN savollari 
1. Sistemaning impulsi deb nimaga aytiladi? 
2. Berk sistema deb nimaga aytiladi ?  
3. Tashki kuchlar deb nimaga aytiladi ?  
4. Ichki kuchlar deb nimaga aytiladi?  

 
103 
5. Effektiv kesim deb nimaga aytiladi?  
6. Ellips deb nimaga aytiladi? 
7. Markaziy maydonga misollar keltiring? 
8. Markaziy maydondagi zarraning to„la mexanik energiyasi qanday yoziladi? 
9. Simmetriya turlarini bilish nima uchun kerak?  
10. Vaqtni qanday tasavvur qilish kerak?  
11. Nyuton tasavvuri bo„yicha vaqt qanday izohlanadi?  
12. Fazoni qanday tushunish kerak, fazo o„zi nima?  
13. Fazoda buralishga qanday fizik misollar keltirish mumkin?  
14. Fazo va vaqt qanday bog„langan?  
15. Erkin tebranish tenglamasini tuzing?  
16. Majburiy tebranish teglamasini tuzing va grafigini chizing ?  
17. So„nish koeffitsienti nimani bildiradi ?  
18. Parametrik rezonans qfanday jarayonni tavsiflaydi ?  
19. Potensial kuchlar maydoni kanday maydon ?  
20. Energiyani saklanish konunini ayting.  
21. Lagranj funksiyasi orqali energiyaning ifodasi qanday yoziladi? 
22. Lagranj funksiyasi orqali impuls uchun ifoda qanday yoziladi? 
23. Lagranj funksiyasi orqali impuls momenti uchun ifoda qanday yoziladi? 
24. Nazariy fizika nimani o„rganadi?  
25. Nazariy fizikaning boshqa fanlar bilan aloqasi  haqida nima bilasiz?  
26. Nazariy fizika fanining rivojlanish tarixi haqida gapirib bering. 
27. Nazariy fizikaning metodologiyasi to„g„risida eshitganmisiz? 
28. Nazariy fizika qanday bo„limlari bor va ular qanday nomlanadi? 
29. Podshipniklar qanday bog„lanishlar turiga kiradi?  
30. Tasmali uzatishlar qaerda qo„llaniladi? 
31. Passiv va aktiv kuchlarga misollar keltiring? 
32. Reksiya kuchlari qanday aniqlanadi? 
33. Umumlashgan koordinata va umumlashgan tezlikni qanday tushunish lozim? 
34. Erkin moddiy nuqta uchun Lagranj funksiyasi qanday tuziladi?  
35. Matematik mayatnik uchun Lagranj funksiyasini tuzing?  
36. Matematik mayatnik uchun Lagranj tenglamasini tuzing?  
 
O„quv−uslubiy qo„llanmani informatsion−metodik ta‟minoti. Elektron ta‟lim resurslari 
1.
 
www.tdpu.uz 
2.
 
www.pedagog.uz 
3.
 
www. Ziyonet.uz 
4.
 
www.edu.uz 
5.
 
tdpu-INTERNET.Ped 
 
Elektron − didaktik vositalar׃  
− jihozlar va uskunalar, moslamalar׃ elektron doska-Hitachi, LC-monitor, elektron ko„rsatkich. 
− video−audio uskunalar׃ video va audio magnitofon, mikrofon, kolonkalar. 
− kompyuter va multimediali vositalar׃ kompyuter, Dell tipidagi proektor, DVD diskovod 
Web-kamera, video-ko„z (glazok).  
 
3.  O‟quv uslubiy adabiyotlar va electron ta‟lim resurslari ro‟yxati 
3.1  Asosiy darslik va o‟quv qo‟llanmalar 
 
1. Sh. A. Shoobidov, X.N. Habibullayeva, F.D. Fayzullayeva. Nazariy mexanika (statika, 
kinematika), Toshkent, Yangi asr avlodi, 2008. 
2. B.A. Fayzullayev. Nazariy mexanika, T., Yangi asr avlodi, 2011. 

 
104 
3. M.M. Mirsaidov, L.I. Boymurodova, N.T. G‟iyosova. Nazariy mexanika, ILM ZIYO, T., 
2009. 
4. B. Ahmadxo‟jaev. Nazariy mexanika, T., Yangi asr avlodi, 2006. 
5. T.T. Murodov. Klassik mexanika (ma‟ruzalar matni, www. tdpu. uz), 2011. 
  
 
3.2  Qo‟shimcha adabiyotlar 
 
1.  N.I. Jirnov. «Klassicheskaya mexanika» M, Posv, 1980 
2.  I.I. Olxovskiy. «Kurs teoriticheskoy mexaniki dlya fizikov» M, MGU, 1974 
3.  M.S. Yaxyoev, K.Muminov. «Nazariy mexanika» T, O‟qituvchi, 1990 
4.  I.V. Meщerskiy. «Sbornik zadach po teoreticheskoy mexanike» M, 1972 
5.  G.Goldsteyn. «Klassicheskaya mexanika» M, 1975. 
6.  L.D. Landau, Ye.M. Lifshis. «Kurs teoreticheskoy fiziki» M, 1988 
7.  L.D. Landau, Ye.M. Lifshis. «Kurs teoreticheskoy fiziki» M, 1988 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling