Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Download 471.98 Kb.

bet2/4
Sana11.03.2018
Hajmi471.98 Kb.
1   2   3   4

14 

Kommunistik 

mustabid 

mustamlaka 

davrida 

«sotsialistik 

madaniyat» 

rivoji va uning 

mohiyati 

(1917-1991)  

Leninchi  bolshevik  (kommunistik)  partiya  «sotsialistik  inqilob» 

niqobi ostida xokimiyatni bosib olishi va Rossiya imperiyasi о‘rnida jahon 

mustamlakachiligining  yangicha  kо‘rinishi  -  Kommunistik  mustabid  (totalitar) 

mustamlaka 

imperiyasi-SSSRni 

tashkil 

etilishi 

Mamalkatimiz 

mustamlakachilikning  «Parchalab  tashla-da,  xukmronlik  qil!»  degan  azaliy 

qoidasiga amal qilingan holda leninchi bolsheviklar tomonidan tarixan beshinchi 

marta parchalanishi. Kommunistik mustamlaka va utopiya asosida «Uzbekiston 

Sovet Sotsialistik Respublikasi (Uz SSR)» 1925  yil 17 fevralda tashkil topishi 

va SSSR tarkibiga kiritilishi. 

Kommunistik partiyaning yakka xukmronligi sharoitida Uz SSRda «shaklan 

milliy,  mazmunan  sotsialistik  madaniyat»ni  yaratish  uchun  kurashning  avj 

olishi. «Madaniy inqilob» lenincha sotsializm qurish rejasining tarkibiy qismiga 

kiritilganligi va uning aksilinsoniy mazmuni hamda mohiyati. 

«Sinfiy   qarama-qarshilikka   asoslangan   lenincha   sotsialistik madaniyat   

tushunchasi.      Kommunistik      nuqtai      nazardan      madaniyat  «ilg‘or 

Lroletariat    madaniyati»    va    «reaksion    burjua  madaniyati»ga  bо‘linishi. 

Millat madaniyatini sun’iy ravishda ikki madaniyatga ajratilishi. 

 

Kommunistik utopik 

ma’naviyatga 

asoslangan 

«sotsialistik 

madaniyat»ni  yaratish  uchun  qadim  milliy  moddiy  va  ma’naviy  madaniyatni 

tugatish  yо‘lida  amalga  oshirilgan  g‘ayriinsoniy  tadbir  va  choralar. 

«Cherkovni  davlatdan  va  davlatni  cherkovdan  ajratish  haqida»gi  Lenin 

imzolagan  sovet  xukumatining  dekreti  (1918  yil  20  yanvar).  Milliy 

ma’naviy-madaniy  qadriyatlar,  muqaddas  mozor,  masjid  va  madrasalar 

xarobaga  aylantirilishi,  qadim  diniy  va  an’anaviy  bayram  va  udumlar 

(xayit,  sumalak,  navrо‘z)  «eskilik  sarqiti»  sifatida  tugatilishi.  Qadim 

arab  yozuvi  о‘rniga  lotin  yozuvi  (1929  y.),  keyinroq lotin  yozuvi  о‘rniga rus 

yozuvi  (1940  y.)  joriy  qilinishi.  Qadim  va  jadid  milliy  maktablari 

tugatilib (1929 y.) sovet maktablari joriy qilinishi. 

1940  yilda  SSSR  Fanlar  akdemiyasining  О‘zbekiston  filiali  1943  yilda  О‘zFA ochilishi. 

Sotsialistik  milliy  adabiyot  va  san’at,  teatr  rivoj  topishi.  Radio,  televideniye 

(1956  y.),  matbuot,  madaniy-ma’rifiy  muassasalar  (klub,  havaskorlik 

tо‘garaklari,  kutubxona)  rivojlanishi.  Sovet  shaharsozligi  va  me’morchiligi. 

Umuman 

Uzbekistonda sotsialistik 

madaniyat» 

tarmoqlari 

keng  rivojlanib,  ularning  hammasi  “Kommunistik  g‘oya  va  mafkura  qaror 

topishi, 

yangi 


«sotsialistik 

millat»ni 

shakllantirish 

uchun 


xizmat 

qilganligi  G‘ayriinsoniy  kommunistik  ma’naviyat  va  utopik  g‘oyaga 

asoslangan  mustabid  mustamlaka  imperiyasi  va  uning  zо‘rlik  asosida 

bunyod etilgan sotsialistik madaniyati о‘z-о‘zidan inqirozga uchrashi. 15 

О‘zbekistond

agi  tо‘rtinchi 

uyg‘onish 

istiqlol 

davrida  milliy 

madaniyatning 

ravnaq topishi 

Milliy  istiqlol  xaqiqiy  milliy  ma’naviyat  va  madaniyat,  milliy  g‘oya  va  

mafkura  mustaqilligi      uchun      «sotsialistik      madaniyat»      ning    manfur 

kommunistik  unsurlaridan  qutilish,  madaniy,  ma’naviy-ruhiy  poklanish  uchun 

imkoniyat  bergani.  Milliy  mustaqil  madaniyatni  taraqqiy  ettirish  davlat 

ahamiyati  darajasiga  kо‘tarilishi.  Milliy  davlatchilikni  tiklanishi  prezidentilik   

boshqaruvi  tashkil  topishi   (1990   yil  24-mart).   Qadim milliy an’anaviy va 

diniy

t

ma’naviy  madaniyat  yodgorlshedai  tiyuyshsh  Diniy  tashkilot  va birlishmalar  davlatdan  ajratilgan  bо‘lsada  qonun  oldida  tengligi      ta’minlanib,   

jamiyatdagi  hayotbaxsh      madaniy-ma’rifiy      о‘rni  konstitutsitfnun  bilan 

mustaxkamlanishi. 

Milliy  ma’naviy  madaniyat  rivojlanishining  asosi  «О‘zbek  tiliga  davlat  tili 

maqomi  berilishi  (1989  yil  21-oktabr),  «О‘zbekiston  Respublikasining  davlat 

bayrog‘i»  (1991  yil  18-noyabr),  «О‘zbekiston  Respublikasining  Davlat 

madhiyasi»  (1991  yil  10-dekabr),  «О‘zbekiston  Respublikasining      Davlat    

gerbi»    (1992    yil    2-iyul),    «Uzbekistyon Respublikasining Konstitutsiyasi» 

(1992 yil 8-dekabr). 

Xalq maorifining rivoji. Boshlang‘ich, о‘rta maxsus va oliy ta’limning tubdan 

islox  qilinishi.  «Ta’lim  tо‘g‘risida»gi  qonun  (1992  yil  2-iyul),  «Ta’lim  

12 


tо‘g‘risida»gi  qonunning  yangi  taxriri  (1997  yil  29-avgust),  «Kadrlar 

tayyorlashning milliy dasturi» (1997 yil 29-avgust), О‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining  farmoni  bilan  viloyatlar  va  Toshkent  shahridagi  8-ta 

pedagogika  institutlariga  universitet  maqomi  berilishi  (1992yil28-

fevral).Milliy  adabiyot  va  uning  yuksalishi.  Adabiyotchi  olim,  shoir  va 

yozuvchilardan  tо‘rt  kishiga  Prezident  I.A.Karimovning  farmoni  bilan 

«О‘zbekiston  qahramoni  unvoni  berilishi:  Ozod  Sharafutdinov,  Erkin 

Voxidov,  Said  Axmad  (Xusan  Xо‘jayev  Said  Ahmad),  Abdulla  Oripov. 

Yangidan-*yangi istiqlolni tarannum etuvchi, tarixga oid buyuk tarixiy g 

shaxslarning hayoti va faoliyatiga bag‘ishlangan badiiy-tarixiy asarlarning paydo 

bо‘lishi.

 

 jami 

 

36 

soat 

 

II.2. Seminar  mashg’ulotlari mavzulari  va ularga ajratilgan soat 

 

№ 

Seminar mavzsi 

Seminar mashg’ulotlar  maqsadi 

Ajrati

lgan 

soat 

 

“О‘zbekiston  madaniyati  

tarixi”kursining 

metodologik  ilmiy-

nazariy 


asoslari, 

tamoyil va usullari  

1. “О‘zbekiston  madaniyati  tarixi”kursining metodologik ilmiy-nazariy 

asoslari. 

2. “О‘zbekiston  madaniyati  tarixi”kursining  tamoyillari. 

 

 

2 Madaniyat 

nazariyasi 

 

va tushunchasi 

1.Madaniyatning  ijtimoiy  mohiyati. 

2. Madaniyat  tushunchasi  va  mazmuni. 

3. Madaniyat  to’g’risida  ilmiy  nazariy  qarashlar. 

3. 


«О‘zbekiston    

madaniyati    

tarixi»ga        oid    

manba        va 

biblografik 

kо‘rsatgichlar. 

1.«О‘zbekiston        madaniyati        tarixi»ga        oid        manbalar.    

2«О‘zbekiston    madaniyati    tarixi»ga    oid    biblografik kо‘rsatgichlar. 

3.O’quvchilarni  vatanparvarlik  va  insoparvarlik  ruhida  tarbiyalashda 

«О‘zbekiston    xalqlari madaniyati    tarixi»ning  axamiyati. «О‘zbekiston    

xalqlarining  

Qadimgi  va  Ilk  

О‘rta  asrlar  davri 

madaniyati  tarixi. 

(Miloddan  

avvalgi. VI  asrdan 

-  milodiy  IV 

asrgacha).    

 

1.  О‘zbekistonning    madaniyat    tarixi    rivojiga    axamoniylar,  yunon-makedonlar, kushonlar  madaniyati  sezilarli  ta’sir  kо‘rsatganligi.   

2.  О‘zbekistonning    madaniyat    tarixi    davri    ikki  bosqichga  

bо‘linganligi.   

3.  Arxeologik    madaniy    yodgorliklar:  Qovunchi    madaniyati.  4. 

Qadimgi  davr  me’moriy  obidalarida  tasviriy  san’at:  Dalvarzintepa, 

Fayoztepa,  Qoratepa, Tuproqqal’a  va  Yerqо‘rg‘on  devoriy   rasmlari. 

5. Tohariston  va Xorazm   madaniyatiga xos haykaltaroshlikning  asl  

na’munalari. 

6. Ayritom  ibodatxonasi: budda  diniga  oid  ohaktoshlardan  yasalgan 

haykallarning  topilishi, haykallarda  soz  chalayotgan  ayollar tasviri. 

«О‘zbekiston    

madaniyati    

tarixi»ga    oid   

о‘rta  asrlar  davri 

1.«О‘zbekiston        madaniyati        tarixi»da        ilk    о‘rta    asrlar    davri 

madaniyat. 

 2.Bolaliktepa,  Varaxsha, Afrosiyob,  Panjikent  devoriy  suratlari.  

3.Ilk  о‘rta  asrlardagi  tarixiy  voqealar,  ajdodlarimizning urf-odatlari,  

13 


madaniyati. 

(Milodiy  V – IX  

asrgacha)

 

axloq normalari va  о‘sha  davr  madaniy  hayoti  aks  etishi.   4.Varaxsha  devoriy suratlari ( VII-VIII  asrlar). Samarqand, Panjmkent  

rasmlari. 

 5.ilk    va    о‘rta    asrlarda    О‘rta    Osiyoda    tasviriy    san’at    yuqori  

darajada rivojlanganligi. О‘rta Osiyodagi  

ilk madaniy islom  

uyg‘onishi – Islom 

renesansi davrida  

madaniyat ravnaqi 

(IX-XII  asrlar) 

 1.  «Uyg‘onish  -  Renesans»  tushunchalari  va  uning  ilmiy-amaliy 

iste’molga kiritilishi.  

 

2. Mavoraunnahrda Islom madaniyatining qaror topib rivojlanishi.   

3.  Markazlashgan  somoniylar  (875  -999),  G‘aznaviylar  (962  -  1187), Qorahoniylar  (927  -  1212),  Xorazmshohlar  davlatlari  shakllanishi  va 

ularning madaniy markazlarga aylanishi. 

 

4. О‘rta Osiyoda diniy va dunyoviy ilm-fan hamda ma’rifatning rivoj topishi. Arab 

xalifali 

davrida 

islom 


madaniyati 

bilan 


mahalliy 

madaniyatuyg‘unlashuvi asosida yangi ilg‘or va о‘ziga xos islom 

madaniyatining shakllanib, ravnaq topishi.  

 5. Dunyoviy, diniy, ijtimoiy va tabiiy ilm-fanlar yuksak darajada 

rivojlanishi. 

 

6. «Donishmandlar uyi» - Bog‘dod akademiyasi (IX asr). Xorazm Ma’mun akademiyasi va unga uyushgan buyuk mumtoz olimlari.( 

Al-Xorazmiy, Farobiy, Ahmad Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn 

Sino, Rudakiy, Firdavsiy, Mahmud Qoshg‘ariy, Yusuf Ismoil Buxoriy, 

Iso  Termiziy,  Ahmad  Yassaviy,  Najmiddin  Kubro  va  boshqalarning 

jahon ilm-fani hamda ma’naviyati tarqqiyotiga qо‘shgan hissalari). 

 7.  Me’morchilik  va  tasviriy  san’at  rivojlanishi.  Madrasa,  masjid, 

maqbara, xonaqohlar, karvonsaroy, rabotlar qurilishi.  

 

8.  1X-XP  asrlardagi  me’moriy  yodgorliklar.(Buxorodagi  sosoniylar maqbarasi,  Karmana  shahri  yaqinidagi  Roboti  Malik,  Termizdagi 

Xakim  at-Termiziy,  Sulton  Saodat,  Samarqanddagi  Shohi  Zinda 

ansambli. Amaliy san’at, kulolchilik va boshqalarning rivojlanishi).  

 9.  Islom dini va sufiylik madaniyati.  

 10.  Islom  uyg‘onishi-renesansining  g‘arbga  ta’siri  va  uning 

olamshumul  ahamiyati.  gullar  bosqinchiligi  va  birinchi  Islom 

renesansining zavol topishi. Mо‘g‘ullar istilosi 

davrida  

madaniyatning 

topatalishi  va  asta  

sekin  jonlanishi 

(XIII asr - XIV 

asrning birinchi 

yarmi) 

1.  Mо‘g‘ul  bosqinchilari  tomonidan  Markaziy  Osiyoda  ilk  madaniy uyg‘onish - Islom renessansi davrida gullab yashnagan moddiy va 

ma’naviy madaniyatning toptalishi.  

2. 1204 yilda Chingizxon tomonidan uyg‘ur alifbosi mо‘g‘ul yozuvi 

sifatida qabul qilingani.  

3.  Mо‘g‘ullar  istilosi  davrida  toptalgan,  tanazzul  topgan  islomiy-turkiy 

madaniyatning qayta jonlanishi. 

4.  Qurilish-me’morchilik  madaniyatining  asta-sekin  yuksalib  borishi. 

(Maqbara,  masjid,  madrasa,  saroy  va  minoralar  qurilishi.  Qurilishda 

ganchkorlik,  g‘isht  о‘ymakorligi,  u  me’moriy,  xattotlik  qayta 

tiklanishi).  

5.  XIII  asrning  oxiri  -  XIV  asrning  birinchi  yarmidan 

Movorounnahr  va  Hurosonda  fors-tojik  va  turkiy  adabiyotning 

rivoj topishi. Tasavvuf madaniyati.  Markaziy    

1.

 

Buyuk  Amir  Temur  (1336-1405) 

 

14 


Osiyodagi    

ikkinchi   madaniy    

uyg‘onish    

temuriylar 

renesansi 

davrida 


madaniyat 

taraqqiyoti 

(XIV  

asrning 


ikkinchi 

yarmi - XV asr) 

 

Samarqand  taxtini  egallab,  mustamlakachiligiga  (1370)  barham berishi.  

2.

 Madaniy 

yuksalishning 

asosi 

Temur saltanati - milliy davlatchilikning yuqori darajaga kо‘tarilishi.  3.    Mо‘g‘ullar  istilosi  davrida  barham  topgan  Islom  madaniy 

uyg‘onishining tadrijiy davomi sifatida ikkinchi Islom uyg‘onishi -        

temuriylar renesansi davrining paydo bо‘lishi.  

4.Amir Temurdan sо‘ng temuriylar davrida me’morchilik va qurilish 

ishlari rivoj topishi.  

5.  Temuriylar  davrida  Movaraunnahrda  ilm-fan,  adabiyot,  tasviriy 

san’at rivoji. Xattotlik va kitobat ishlari.  

6.  Naqshbandiylik  tariqatining  madaniy  va  ma’rifiy  hayotdagi 

о‘rni. (Xо‘ja Ahror Valiy. Alisher Navoiy va uning mumtoz adabiyot 

taraqqiyotiga  asos  solishi.  Navoiy  madaniyat  va  bunyodkorlik  xomiysi 

ekanligi). 

Shayboniylar va 

ashtarxoniylar 

davrida  madaniyat 

(XVI  asr  oxiri  - 

XVIII 

asrning 


birinchi yarmi ) 

 

1.  Shayboniy  hukmdor  Abdullaxon  II  (1557-1598)  davrida madaniy hayot. Qurilish-me’morchilikning jonlanishi. 

 2. Tarjimachilikning rivoji.  

3.  Behzod  an’analari  bilan  bog‘liq  qalam-  tasvir  va  me’moriy  tasvir 

san’atining rivojlanishi.  

4. Buxoro va Samarqandda paydo bо‘lgan yangi madaniy muhit.  

5.Shayboniy  va  ashtarxoniylar  davri    xalq  san’ati,  miniatyura, 

rassomchilik hamda musiqani rivoj topishi.  

 Uzbek  xonliklari 

davrida 

madaniyat  (XVII 

asr  -  XIX  asrning 

birinchi yarmi) 

 

1.Sohibqiron Amir Temur barpo etgan buyuk saltanat temuriylardan boshlanib, to mustaqil о‘zbek xonliklari paydo bо‘lishigacha birin-

ketin tо‘rt marta parchalanishi.  

2.Bu  jarayon  esa  Islom  dinida  emas,  balki  uning  peshvolari  orasida 

mutaasiblik kuchayishi bilan yanada murakkablashishi.  

3.XVIII asr boshlaridan boshlab, Xiva, Qо‘qon va Buxoroda madaniyat 

tarmoqlari о‘zlariga xos va mos ravishda rivoj topishi.  

4.Xonliklarning dunyo  madaniyati, ilm-fani, texnikasi, sanoati  va ishlab  

chiqarishidan orqada olishi. 

5.Xonliklarda  me’moriy qurilish rivojlanishi. (Xivadagi Sherg‘ozixon 

madrasasi  (1718-1720)  va  Jome’  masjidi  (1788-1799),  Bog‘bonli 

masjid  (1809),  Paxlavon  Maxmud  maqbarasi  majmuasi  (1810-1835), 

Olloqulixon  timi,  va  karvon  saroyi  (1835),  Muhammad  Aminxon 

madrasasi (1851-1852) va boshqalar). 

6.Xalq dostonlari va dostonchilik rivojlanishi: («Gо‘rо‘g‘li», «Toxir va 

Zuxra», «Oshiq g‘arib va Shohsanam»,  «Yusuf va Zulayho», «Layli va 

Majnun» va boshqalar).  

7.Davlat boshliqlari-xonlar orasida adabiy ijodkorlik an’analirining rivoj 

topishi. (Qо‘qon xoni amir Umarxon «Amiriy» va «Amir» tahallusida 

she’rlar yozishi, Nodirabegim (1792 -1842) ijodi). 

 Rossiya imperiyasi 

mustamlakachiligi 

davrida  madaniyat 

1.Rossiyaning 1850 yilda Qо‘qon xonligiga bosqinchilik urushlari va 

milliy  moddiy  hamda  ma’naviy  madaniyat  boyliklari  talab-toptashi.  

2.Mustamlakachilik   “madaniyati”ni  qaror topishi.   

15 


(XIX 

asrning 


birinchi yarmi - XX 

asrning boshlari) 

3.Milliy va mustamlakachilik madaniyatlari о‘rtasidagi tо‘qnashuv  

4.Jadid madaniyati paydo bо‘lishi.  

5.Yevropa madaniyati: yevro-rus madaniyati:  

6.  Yevropa  me’morchiligi  -  xar  bir  musulmon  shaharlarida  “Yangi 

shahar” (rus shaxar)lari paydo bо‘lishi.  

7.Qishloq  (xutor)  va  posyolka  (katta  qishloq)lari  tashkil  topishi. 

8.Harbiy  istehqomlar,  ma’muriy  binolar,  general-gubernator,  uezd 

boshliqlarining qarorgohlari.  

9.Maxsus rus-tuzem maktablari, gimnaziyalar.  

10.Dunyoviy ilm-fan va texnik tarmoqlari rivojlanishi.  

 

 

 

 10 

Turkistondagi  

uchinchi  madaniy  

uyg‘onish 

 

-  


jadidlar  renesansi  

davrida    milliy  

madaniyatning 

yangilanishi  (XIX 

asr  oxiri  -  XX 

asrning boshlari) 

 

1.Jadidchilik  xarakati-milliy  uyg‘onish-jadidlar  renessansi  davri  paydo bо‘lishining  tarixiy  shart  sharoitlari.  “Jadid  madaniyati”  tushunchasi 

va uning asoslari.  

2.Milliy  uyg‘onish  xodisasining  yuzaga  keltirgan  jadid  ziyoliy  va 

arboblari.  

3.Jadidchilik  harakati  davrida  asosan  ma’naviy-marifiy  madaniyatning 

yuksalishi. 

4.«Jadid milliy halq maorifi.  

5.Jadid milliy adabiyoti va san’ati.  

III 6.Jadid milliy matbuoti va jurnalistikasi.  

7.Jadid madaniy-ma’rifiy tashkilotlari va uyushmalari.  

V.  8.Jadid ijtimoiy-siyosiy tashkiloti va partiyalari. 

 V  9.Jadidi milliy hukumati - Turkiston muxtoriyati.  

10.Jadidchilik  harakatining  bosh  shiori  «Ozodlik,  Tenglik  va 

11.Xozirgi  zamon  jadidshunosligining  ilm-fan  va  madaniy  hayot 

rivoji hamda milliy istiqlol mafkurasi takomil topishida tutgan о‘rni.  

 

 11 

Kommunistik 

mustabid 

mustamlaka davrida 

«sotsialistik 

madaniyat»  rivoji 

va  uning  mohiyati 

(1917-1991)  

1.Uz  SSRda  «shaklan  milliy,  mazmunan  sotsialistik  madaniyat»ni 

yaratish uchun kurashning avj olishi.  

2.«Madaniy  inqilob»  lenincha  sotsializm  qurish  rejasining  tarkibiy 

qismiga kiritilganligi va uning aksilinsoniy mazmuni hamda mohiyati. 

3.«ilg‘or  Proletariat    madaniyati»    va    «reaksion    burjua 

madaniyati»ning vujudga kelishi. 

 

4.Kommunistik utopik 

ma’naviyatga 

asoslangan 

«sotsialistik 

madaniyat»ni  yaratish  uchun  qadim  milliy  moddiy  va  ma’naviy 

madaniyatni 

tugatish  yо‘lida  amalga  oshirilgan  g‘ayriinsoniy  tadbir  va  choralar. 

5.Qadim 


va 

jadid 


milliy 

maktablari 

tugatilib (1929 y.) sovet maktablari joriy qilinishi. 

6.Millatni  ruslashtirish,  о‘z  ma’naviyatini  va  madaniyatidan  ajratish maqsadida  dahriylikka,  kommunistik  g‘oya  va  mafkuraga 

asoslangan «sotsialistik madaniyat» yaratilishi.  

 

16 


7.Sotsialistik  maorifning vujudga kelishi. 

8.Sotsialistik milliy adabiyot va san’at, teatr rivoj topishi.  

9.Madaniy-ma’rifiy muassasalarning  rivojlanishi.  

10.Sovet shaharsozligi va me’morchiligi.  12 

Uzbekistonda 

gi 

tо‘rtinchi uyg‘onish  istiqlol 

davrida 


milliy 

madaniyatning 

ravnaq topishi 

1.Milliy ma’naviyat va madaniyat. 

madaniy, ma’naviy-ruhiy poklanish uchun imkoniyat bergani.  

2.Milliy davlatchilikni tiklanishi  

3.Milliy ma’naviy madaniyat rivojlanishining («О‘zbek tiliga  davlat 

tili maqomi berilishi (1989 yil 21-oktabr), «О‘zbekiston Respublikasining 

davlat  bayrog‘i»  (1991  yil  18-noyabr),  «О‘zbekiston  Respublikasining 

Davlat  madhiyasi»  (1991  yil  10-dekabr),  «О‘zbekiston 

Respublikasining      Davlat        gerbi»        (1992        yil        2-iyul),    

«Uzbekistyon Respublikasining Konstitutsiyasi» (1992 yil 8-dekabr)). 

4.Tub milliy madaniyat hamda ijtimoiy-madaniy hayot ravnaqi, milliy g‘oya 

va    mafkuraning   shakllanishi. 

5. I.A.Karimov qadim milliy diniy-dunyoviy madaniyat, ma’naviyat 

va  ma’rifat tiklanishi, xozirgi zamon milliy madaniyat  va ma’naviyat 

taraqqiyotining raxnamosi..  6..Istiqlol yillaridagi milliy madaniyatning 

taraqqiyoti.  

7..Xalq maorifining rivoji. 

8..Milliy adabiyotning yuksalishi.  

jami 

36 

soat 

 

 II.3. Kurs ishi tarkibi, ularga qoyiladigan talablar. 

 

O’zbekiston  xalqlari      madaniyati  tarixi  fanidan  kurs  ishi  bajarisha  o’quv  rejada ko’rsatilmagan. 

 

II.4.  Mustaqil ta’lim mavzulari, ularga qoyiladigan talablar  

Talabalarnining mustaqil ta’limni tashkil etish “O’zbekiston xalqlari   madaniyati 

tarixi”  fanini  muvaffaqiyatli  o’zlashtirishlarida  muhim  hisoblanadiki,  bunda  ta’lim 

jarayonida  olib              boriladigan  mustaqil  ishning  turli  ko’rinishlari  (konspekt  olish, 

referat  yozish,  ilmiy  adabiyotlarni  taxlil  qilish,  ma’ruzalar  tayyorlash,  mavzu 

yuzasidan  internet  ma’lumotlarini  to’plash  va  boshqalar)  talabalarning  ilmiy 

ma’lumotlarni  analiz  qilishni,  umumlashtirish,  xulosalar  chiqarishni  nazarda  tutadi. 

Ushbu  dasturda  keltirilayotgan  nazorat  savollar  oraliq  va  yakuniy  nazoratlariga 

muvaffaqiyatli  tayyorlanishga  imkon  yaratadi.  Bular  o’zlashtirilgan  bilimlarni 

talabaning  o’zi  tomonidan  tekshirishga,  ya’ni  o’z-o’zini  nazorat  qilishga  xizmat 

qiladi.  talabalarning  olib  borayotgan  mustaqil  ishlarini  turli  usullar:  mavzuli 

royxatlar, konspektlar, maxsus adabiyotlar tahlili, manbalar bilan ishlash, jadvallar va 

xaritalar tuzish, og’zaki bayon etishlarini tekshirish orqali nazorat qilish mumkin.  

 

Mavzular Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling