Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Download 471.98 Kb.

bet3/4
Sana11.03.2018
Hajmi471.98 Kb.
1   2   3   4

tartibi 

M a v z u l a r    n o m l a n i s h i  

 


 

17 


1-mavzu 

Milliy    istiqlol tufayli  tarixiiy madaniy qadriyatlarni    tiklansh 

imkoniyatining paydo bо‘lishi, rivojlantirish utmish madaniyati tarixiga bо‘lgan talab va extiyojning 

yuksalishi. 

2-mavzu 

I.A.Karimov tomonidan tarix va о‘tmish madaniyati milliy о‘zlikni anglash, milliy g‘oya va mafkura 

takomil topishining asosi degan nazariy tamoyilni olg‘a surilishi. 

3-mavzu 


Madaniyat tushunchasi va uning paydo bо‘lishi. 

4-mavzu 


Madaniyat va madaniy taraqqiyotga oid qо‘lyozma, toshbosma, litografiya va xozirgi zamon 

texnikasida chop etilgan asar (kitob) lar. 

5-mavzu 

«О‘zbekiston    xalqlarining  Qadimgi  va  Ilk  О‘rta  asrlar  davri madaniyati  tarixi. 

6-mavzu 

Ilk  о‘rta  asrlardagi  tarixiy  voqealar,  ajdodlarimizning urf-odatlari, axloq normalari va  о‘sha  davr  

madaniy  hayoti  aks  etishi.   

7-mavzu 


Vatanimiz tarixida butun insoniyat (kishilik) tarixida yuz bergan besh uyg‘onish  davri. 

8-mavzu 


Mо‘g‘ul bosqinchilari tomonidan Markaziy Osiyoda ilk madaniy uyg‘onish. 

9-mavzu 


Temuriylar renesansi davrining paydo bо‘lishi. 

10-mavzu 

Shayboniy hukmdorlar davrida madaniyat. 

11-mavzu 

О‘zbek xonliklari davrida madaniyat 

12-mavzu 

Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davrida madaniyat 

13-mavzu 

Jadidlar renesansi  davrida  milliy  madaniyat 

 

14-mavzu «Madaniy  inqilob»  lenincha  sotsializm  qurish  rejasining  tarkibiy  qismiga  kiritilganligi  va  uning 

aksilinsoniy mazmuni hamda mohiyati. 

 

15-mavzu О‘zbekistondagi tо‘rtinchi uyg‘onish istiqlol davrida milliy madaniyatning ravnaq topishi 

16-mavzu 

Istiqlol yillaridagi milliy madaniyatning taraqqiyoti. 

 

2.5. Fanni o’qitish jarayonini tashkil etish va o’tkazish boyicha tavsiyalar. 

 

2.5.1.  “O’zbekiston xalqlari   madaniyati tarixi” fanini o’qitish boyicha uslubiy 

ko’rsatmalar 

2.5.2.    “O’zbekiston  xalqlari      madaniyati  tarixi”  fani  5110600-  Tarix  o’qitish 

metodikasi    ta’lim  yo’nalishi  namunaviy  va  ishchi  o’quv  rejasi  boyicha  Tarix 

fakultetining IV bosqich talabalariga o’tilishi belgilab qoyilgan.  

2.5.3.      “O’zbekiston  xalqlari      madaniyati  tarixi”  fani  5110600-  Tarix  o’qitish 

metodikasi  ta’lim yo’nalishi namunaviy va ishchi o’quv rejasi boyicha 7 – semestrda 

o’qitilishi ko’zda tutilgan.  

2.5.4.    “O’zbekiston  xalqlari      madaniyati  tarixi”  faniga  5110600-  Tarix  o’qitish 

metodikasi    ta’lim  yo’nalishi  namunaviy  va  ishchi  o’quv  rejasi  boyicha  36  soat ma’ruza  va  36  soat  seminar  mashg’ulotlarini  o’tkazish  uchun  soat  ajratilgan. 

Shuningdek,  mazkur  ishchi  o’quv  rejaga  ko’ra  mustaqil  ta’lim  uchun  46    soat 

ajratilgan.  

2.5.5.    Ma’ruza  va  seminar  mashg’ulotlari  mavzulari  “O’zbekiston  xalqlari   

madaniyati  tarixi  »  fani  dasturida  hamda  mazkur  ishchi  dasturda  belgilangan 

mavzular asosida o’tkazilishiga amal qilinadi. 

2.5.6. “O’zbekiston xalqlari   madaniyati tarixi” fanini o’qitish jarayonida semestr 

davomida 1 marta yozma ish  tartibida oraliq nazorat o’tkazilishi ko’zda tutilgan. 2.5.7.    Mazmuniga  ko’ra  talabalar  mustaqil  ishlarni  amalga  oshirish  jarayonida 

 

18 


fan  xususiyatlari  va  unga  qoyilgan  talablar  va  ayni  vaqtda  tarix  fanlari 

metodologiyasi  (O’zbekiston  tarixi  metodologiyasi)  talablari  asosida  fanning  turli 

muammoviy  masalalari yuzasidan ijodiy va ilmiy  yondashgan holda o’z bilimlarini 

boyitishlari  va  bunda  mustaqil  holda  ilmiy  (metodologik)  tadqiqotlarni  amalga 

oshirishlari  ko’zda  tutiladi.  Mazkur  ishchi  dasturida  tavsiya  etilgan  mavzularga 

qo’shimcha ravishda iqtidorli va ilmiy tadqiqot malakasiga ega bo’lgan talabalar o’z 

tashabbuslari bilan mustaqil ta’lim uchun individual tadqiqot mavzularini tanlashlari 

(taklif etishlari) mumkin. 2.5.8.  “O’zbekiston  xalqlari      madaniyati  tarixi”  fanidan  yakuniy  nazorat  ishi 

test shaklida 7-semestr yakunida o’tkaziladi.   

 

2.6. 

Taqvim mavzuiy reja. 

 

№ 

Mavzu  Aj

rat

ilg

an 

soaMa

shg

’ul

ot 

o’ti

lad

igahaf

ta 

Ma

shg

’ul

ot  

turi 

Fanlararo 

va fan 

ichidagi 

bog’liqlik 

Ta’lim 

metodlari 

Ta’lim 

vositalari 

Foy

dala

nilgaadab

iyotl

ar 

royx

ati 

Mustaqil 

ta`lim 

topshiriqlari 

Reyt

ing 10 

11 

Kirish ma’

ruz


a  

 

O’zbekiston tarixi fanlari 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob 


O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 


qo’llanma, 

ma’ruza 


matni, 

tarqatma 

materiallar), 

proektr, 

kompyuter va 

axborot 


texnologiyalar 

1-1, 


1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


Milliy        istiqlol 

tufayli    tarixiiy 

madaniy 

qadriyatlarni    

tiklansh 

imkoniyatining 

paydo bо‘lishi, 

rivojlantirish 

utmish madaniyati 

tarixiga bо‘lgan 

talab va 

extiyojning 

yuksalishi.

  

 

 “О‘zbekist

on  

madaniyati  tarixi”kursi

ning 


metodologi

ilmiy-nazariy 

asoslari, 

tamoyil  va 

usullari 

 

ma’

ruz


O’zbekiston 

tarixi fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k, Davlat va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo tarixi, 

Arxeologiya 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 


qo’llanma, 

ma’ruza 


matni, 

tarqatma 

materiallar), 

proektor,  

kompyuter  va 

axborot 


1-1, 

1-2, 


1-3, 

1-4, 


1-5 

 

2-2, 2-4, 

2-11, 


2-12, 

2-13, 


2-14, 

I.A.Karimov 

tomonidan tarix 

va о‘tmish 

madaniyati milliy 

о‘zlikni anglash, 

milliy g‘oya va 

mafkura takomil 

topishining asosi 

degan nazariy 

tamoyilni olg‘a 

surilishi.

   

 

  

  

 

seminar 

 

19 


–so’rov, savol-

javob


 

texnologiyalar

i. 

 

2-18 Madaniyat 

nazariyasi  

va 


tushunchasi 

 ma’


ruz

a  


 

O’zbekiston 

tarixi fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k, Davlat va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo tarixi, 

Arxeologiya

 

Ma’ruza (kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr, 

kompyuter va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-2, 


2-4, 

2-11, 


2-12, 

2-13, 


2-14, 

2-18 


Madaniyat 

tushunchasi 

va uning 

paydo 


bо‘lishi Se

minar 

«О‘zbekiston    

madaniyati    

tarixi»ga    

oid    


manba    va 

biblografik 

kо‘rsatgich 

lar. 


 ma’

ruz


a  

 

O’zbekiston tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-2, 


2-4, 

2-11, 


2-12, 

2-13, 


2-14, 

2-18 


Madaniyat  va 

madaniy 


taraqqiyotga 

oid 


qо‘lyozma, 

toshbosma, 

litografiya  va 

xozirgi  zamon 

texnikasida 

chop 


etilgan 

asar 


(kitob) 

lar. 


 

  

 

  

  

sem


inar 

«О‘zbekiston    

xalqlarinin

g  Qadimgi  

va  Ilk  

О‘rta  

asrlar  


davri 

madaniyati  

tarixi. 

(Miloddan  

avvalgi. VI  

asrdan -  

milodiy  IV 

asrgacha).     

5-

6-7 ma’

ruz


a  

 

O’zbekiston tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-4, 


2-8, 

2-11, 


2-12, 

2-13, 


2-14,  

2-15, 


2-19, 

2-20 


«О‘zbekiston    

xalqlarining  

Qadimgi    va  

Ilk 


 

О‘rta  


asrlar    davri 

madaniyati  

tarixi.  

  

 

  

 

  

 

 5-

6-7 Se

min


ar 

«О‘zbekiston    

madaniyati    

tarixi»ga    

8-9-

10 


ma’

ruz


a  

 

O’zbekiston tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

1-1, 


1-2, 

1-3, 


1-4, 

Ilk 


 

о‘rta  


asrlardagi  

tarixiy  

voqealar,  

  

 


 

20 


oid   о‘rta  

asrlar  


davri 

madaniyati. 

(Milodiy  

V – IX  


asrgacha)

 8-

9-

10 Se

min


ar 

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

qo’llanma, 

ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

1-5 


 

2-4, 


2-7, 

2-11, 


2-12, 

2-13. 


2-15, 

2-20 


ajdodlarimizni

ng urf-odatlari, 

axloq 

normalari va  

о‘sha    davr  

madaniy  

hayoti    aks  

etishi.  

 

  

 

  

  

О‘rta Osiyodagi  ilk 

madaniy islom  

uyg‘onishi – 

Islom renesansi 

davrida  

madaniyat 

ravnaqi (IX-XII  

asrlar)


 

11-12-

13 


ma’

ruz


a  

 

O’zbekiston tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


Ma’ruza 

(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob

 

O’qitishning an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-5, 


2-9, 

2-10, 


2-11, 

2-12, 


2-15, 

2-21 


Vatanimiz 

tarixida 

butun 

insoniyat (kishilik)  tarixida 

yuz  bergan  besh 

uyg‘onish  davri.

 11-


12-

13 


Se

min


ar 

 Mо‘g‘ullar 

istilosi davrida

  

madaniyatning topatalishi  va  

asta  sekin  

jonlanishi XSH 

asr - XIV 

asrning 

birinchi yarmi

 14-15 

ma’


ruz

a  


 

O’zbekiston 

tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-5, 


2-9, 

2-10, 


2-11, 

2-12, 


2-15, 

2-16, 


2-21 

Mо‘g‘ul 


bosqinchilari 

tomonidan 

Markaziy 

Osiyoda 


ilk 

madaniy 


uyg‘onish 14-

15 


Se

min


ar 

Markaziy    Osiyodagi    

ikkinchi   

madaniy    

uyg‘onish    

temuriy 

lar 


renesansi 

davrida 


madaniyat 

taraqqiyoti 

(XIV  16-17-

18 


ma’

ruz


a  

 

O’zbekiston tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 


qo’llanma, 

ma’ruza 


matni, 

tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 


1-1, 

1-2, 


1-3, 

1-4, 


1-5 

 

2-1, 2-

11, 


2-

12, 


2-

Temuriylar 

renesansi 

davrining 

paydo bо‘lishi. 

  

 

  

  

 

  

16-17-

18 


Se

min


ar 

 

21 


asrning 

ikkinchi 

yarmi - XV 

asr) 


 

–so’rov, savol-

javob

 

texnologiyalari. 

 

15, 2-

23, 


2-27 

 

  

 1

Shayboniy lar 

va 


ashtarxoniy 

lar 


davrida 

madaniyat 

(XVI asr oxiri 

XVIII asrning 

birinchi  yarmi 

 19-

20 


ma’

ruz


a  

 

O’zbekiston tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-23, 


2-24, 

2-27, 


2-28 

Shayboniy 

hukmdorlar 

davrida 


madaniyat. 19-

20 


Se

min


ar 

1Uzbek 

xonliklari 

davrida 

madaniyat 

(XVII asr - 

XIX 


asrning 

birinchi 

yarmi) 

 21-

22-


23 

ma’


ruz

a  


 

O’zbekiston 

tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-

24, 2-

25, 


2-

28, 


2-

29 


Uzbek 

xonliklari 

davrida 

madaniyat 21-22-

23 


Se

min


ar 

1Rossiya 

imperiyasi 

mustamlak

achiligi 

davrida 

madaniyat 

(XIX 

asrning 


birinchi 

yarmi  -  XX 

asrning 

boshlari) 

 24-25-

26 


ma’

ruz


a  

 

O’zbekiston tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-

24, 2-

25, 


2-

28, 


2-

29 


 

 

  

 

  

 

Rossiya imperiyasi 

mustamlakach

iligi 

davrida 


madaniyat 24-

25-


26 

Se

minar 

 

22 


1

Turkistondagi  

uchinchi 

madaniy  

uyg‘onish  

-    jadidlar 

renesansi  

davrida  

milliy  


madaniyat

ning 


yangilanish

i  (XIX  asr 

oxiri  -  XX 

asrning 


boshlari) 

 27- 

28-


29 

ma’


ruz

a  


 

O’zbekiston 

tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-

24, 2-

25, 


2-

28, 


2-

29 


 

 

  

 

  

 

Jadidlar renesansi  

davrida  milliy  

madaniyat 

 27- 


28-

29 


Se

min


ar 

1Kommunist

ik  mustabid 

mustamlaka 

davrida 


«sotsialistik 

madaniyat» 

rivoji 

va 


uning 

mohiyati 

(1917-

1991) Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling