Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Download 471.98 Kb.

bet4/4
Sana11.03.2018
Hajmi471.98 Kb.
1   2   3   4

 

30-31 

ma’


ruz

a  


 

O’zbekiston 

tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-

24, 2-

25, 


2-

28, 


2-

29 


«Madaniy 

inqilob» 

lenincha 

sotsializm 

qurish 

rejasining tarkibiy 

qismiga 


kiritilganligi 

va 


uning 

aksilinsoniy 

mazmuni hamda 

mohiyati. 

 

30-

31 


Se

min


ar 

1О‘zbekisto

ndagi 


tо‘rtinchi 

uyg‘onish 

istiqlol 

davrida 


milliy 

madaniyatni

ng 

ravnaq 


topishi 

32-33-

34 


ma’

ruz


a  

 

O’zbekiston tarixi  fanlari, 

Tarixiy 


O’lkashunosli

k,  Davlat  va 

xuquq 

asoslari, Markaziy 

Osiyo  tarixi, 

Arxeologiya, 

boblar 


va 

mavzulararo 

bog’liqlik 

Ma’ruza 


(kirish, 

mavzuiy, 

ma’lumotli, 

ko’rgazmali 

(vizuallashgan, 

anjuman, aniq 

vaziyatlarni 

yechish), 

munozara, 

muammoli 

uslub,  aqliy 

hujum, tezkor 

–so’rov, savol-

javob


 

O’qitishning 

an’anaviy 

vositalari 

(o’quv 

qo’llanma, ma’ruza 

matni, 


tarqatma 

materiallar), 

proektr,  

kompyuter  va 

axborot 

texnologiyalar

i. 

 

1-1, 1-2, 

1-3, 


1-4, 

1-5 


 

2-

24, 2-

25, 


2-

28, 


2-

29 


О‘zbekistond

agi  tо‘rtinchi 

uyg‘onish 

istiqlol 

davrida  milliy 

madaniyatning 

ravnaq topishi 

 

Istiqlol yillaridagi 

milliy 


madaniyat 

ning 


taraqqiyoti. 32-

33-


34 

Se

minar 

 

 

 

 

23 


 

2.7.

 

Didaktik vositalar. 

-  jihozlar  va  uskunalar,  moslamalar:  doska,  bor,  elektron  doska-hitachi,  LCD-

monitor, elektron  ko’rsatgich (ukazka). 

-video-audio uskunalar: video va audiomagnitofon, mikrofon, kolonkalar

-kompyuter  va  multimediali vositalar: kompyuter,  Dell  tipidagi proektor,  DVD-

diskovod, Web-kamera, video-ko’z (glazok). 

  Shuningdek mazkur fanni o’qitish jarayonida ta’limning zamonaviy metodlari, 

pedagogik va axborot kommunikasiya texnologiyalari qo’llanilishi nazarda tutilgan. 

 “O’zbek  xalqlari  madaniyati    tarixi”  fanini  o’qitishda  turli  ko’rgazmalar, 

tarqatma  materiallar,  kompyuter,  xaritalar  va  chizmalar,  moddiy  va  yozma 

manbalarning  asl  nusxalari  yoki  nusxalari  va  boshqa  ko’rgazmali  qurollardan 

foydalanish  mumkin.    shuningdek  ma’ruza  va  seminar  darslarida  talabalarning  fan 

boyicha tasavvurlarini kengaytirish hamda bilim doirasini chuqurlashtirish va etkazib 

bera  olish  malakalarini  hosil  qilishga  yo’naltirilgan  turli  yangi  va  amalda  sinab 

ko’rilgan pedagogik texnologiyalardan foydalanish ko’zda tutilgan. 

 

2.8. «O’ZBEKISTON XALQLARI MADANIYATI  TARIXI”  FANIDAN ORALIQ NAZORAT SAVOLLARI 

1.  Mazkur kursni о‘qitishning dolzarbliligi va pedagog tarixchi kadrlarni tayyorlashda tutgan о‘rni. 

2.  I.A.Karimovning tarixni obyektiv yoritish haqidagi “Yangi tarix” ta’limoti. 

3.  I.A.Karimovning besh asosiy tamoyili tarix fanida metodologik tamoyil bо‘la olishi. 

4.  Kurs (tarix fani) ning metodologik ilmiy-nazariy asoslari. 

5.  Kurs (tarix fani) ning asosiy metodologik usul va tamoyillari 

6.  О‘zbekiston madaniyati tarixini chuqur bilish obyektiv zaruriyat ekanlgi. 

7.  Madaniyat va uning mazmuni, ta’rifi. 

8.  Din va madaniyat 

9.  Madaniyatning turlari 

10.Madaniyat va tashaddun (svilizatsiya) tushunchasi. 

11.Madaniyat va shaxs kamolati. 

12.“Uyg‘onish davri-Renesans” tushunchasi va uning iste’molga kiritilishi. 

13.“Uyg‘onish davri”ni yuzaga keltirgan tarixiy shart-sharoit va Islom dini. 

14.Madaniy uyg‘onish davrining asosiy belgilari. 

15.Xorazm Ma’mun akademiyasining paydo bо‘lishi va unda ilm-fanning rivojlanishi. 

16.Al-Xorazmiy va uning dunyo matematika ilmi taraqqiyotiga qо‘shgan hissasi. 

17.Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Farobiy va uning dunyo ilm-fan rivojiga qо‘shgan hissasi. 

18.Abu  Rayhon  Beruniy  va  uning  “Qadimgi  halqlardan  qolgan  yodgorlik” 

19.Abu  Ali  ibn  Sino  va  uning  dunyo  tibbiyoti      ilmi  taraqqiyotiga  qushgan hissasi. 

20.Uyg‘onish-islom renssansi davri ma’naviy hayotida tasavvuf 

21.Mо‘g‘illar  istilosi  va  ilk  madaniy  uyg‘onish  rivoji  barham  topiishi. 

22.Mug‘illar bosqini va mustamlakachili davrida moddiy va ma’noviy madaniyat toptalipy 

 

23.Mug‘ullarning asta-sekin mahalliy madaniyat ta’sirida madaniylashuvi^ Islom dinini qabl qilish, 24.Mug‘ullar hukmronligi parchalanishi kuchayishi bilan madaniy jonlanish yuz berishi. 

 

2.9. «O’ZBEKISTON XALQLARI MADANIYATI  TARIXI”  FANIDAN 

YAKUNIY NAZORAT SAVOLLARI 

1.  “Uyg‘onish davri-Renesans” tushunchasi va uning iste’molga kiritilishi. 

2.  “Uyg‘onish davri”ni yuzaga keltirgan tarixiy shart-sharoit va Islom dini. 

3.  Madaniy uyg‘onish davrining asosiy belgilari. 

 


 

24 


4.  Xorazm Ma’mun akademiyasining paydo bо‘lishi va unda ilm-fanning rivojlanishi. 

5.  Al-Xorazmiy va uning dunyo matematika ilmi taraqqiyotiga qо‘shgan hissasi. 

6.  Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Farobiy va uning dunyo ilm-fan rivojiga qо‘shgan hissasi. 

7.  Abu  Rayhon  Beruniy  va  uning  “Qadimgi  halqlardan  qolgan  yodgorlik” 

8.  Abu  Ali  ibn  Sino  va  uning  dunyo  tibbiyoti      ilmi  taraqqiyotiga  qushgan hissasi. 

9.  Uyg‘onish-islom renssansi davri ma’naviy hayotida tasavvuf 

10.Buyuk  Amir  Temur  saltanati  yangi  buyuk  madaniy  uyg‘onish  uchun zamin bо‘lgani.   

11.Amir  Temur  saltanati  va  uning  boshqaruv  tartibadavlatchilik  madaniyatining  yuksak  na’munasi 

ekanligi. 

12.Amir Temur ma’naviyati madaniy yuksalishiga asos bо‘lganligi. 

13.Amir Temurdan keyin temuriylar madaniyatida temurona omil va an’ana ustuvor bо‘lgani. 

14.Amir Temur qurdirgan memoriy binolar vshgbog‘lar 

15.Mirzo 

Ulug‘bek 

ilm-fan 

homiysi. 

Ulug‘bek 

akademiyasi 

va 

unda 


ijod 

qilgan omillar. 

 

16.Temuriylar davrida qurilgan me’moriy binolar. 17.Temuriylar davrida adabiyot. 

18.Alisher Navoiy va uning adabiyot hamda madaniy hayotda tutgan о‘rni.  

19.Temuriylar davrida islomiy diniy ta’lim rivoji. Madrasalar qurilishi. 

20.Shayboniy hukmdorlar davrida madaniy hayot. 

21.Ashtarxoniylar hukmronligi davrida madaniyat. 

22.Shayboniylar va ashtarxoniylar davridagi me’moriy qurilishlar. 

23. 

О‘zbek xonliklari paydo bо‘lishi va ularda moddiy madaniyat me’morchilik. 24.Xalq ta’limi,ilm-fan. Tarixiy asarlar. 

25.Badiiy adabiyot. Xattotlik, qо‘shiqchilik va muzika san’ati. 

26.Rossiya mustamlakachiligining madaniyat sohasidagi buyuk davlatchilik va shavinistik siyosati. 

27.Rus maorifi va ilm-fani rivoji. 

28.Rusmatbuoti. 

29.Milliy adabiyot. Muqimiy, Furqat, Zavqiy va boshqalar. 

30.Rus san’ati va ishlab chiqarishning rivojlanishi. 

31.Jadidlar  renessinsi  birinchi  va  ikkinchi  Islom  madaniy  uyg‘onishining  tadrijiy  qayta  tiklanishi 

ekanligi. 

32.“Jadid madaniyati” tushunchasi va uning mohiyati hamda tarmoqlari. 

33.Jadid milliy xalq maorifi va diniy-dunyoviylikka asoslsangan milliy ziyolilarning shakllanishi 

34.Jadid milliy adabiyoti va san’ati. Jadid teatri. 

35.Jadid milliy matbuoti va uning madaniy hayotda tutgan о‘rni. 

36.Jadid kitobati, nashriyoti va matbaasi. 

37.Jadid madaniy-ma’rifiy va xayriya jamiyatlari.   

38.Jadidchilik 

va 

milliy 


ijtimoiy-siyosikmadani&ma’rifiy 

ong 


xamda       

tafakkur rivoji. 

 

39.Turkiston muxtoriyati jadid davlatchiligi madaniyatining yuksak taraqqiy nuqtasi ekanligi.  40.Milliy uyg‘onish davri asoschilari Maxmud Xо‘ja Behbudiy, Munavvar QoriAbdurashidxonov va 

boshqalar. 

41.Kommunistik ma’naviyat, mafkura va madaniyat, ularning g‘ayri madaniy xarakteri. 

42.О‘zbekistonda “Madaniy inqilob” va uning oqibatlari. «Sotsialistik      madaniyat»ning rivoji. 

43.Savodsizlikning tugatilishi, ilm-fan va texnika taraqqiyotining mohiyati. 

44.Sotsialistik industoriya va uning xarakteri. 

45.Milliy madaniyat va qadimgi modsiy-ma’naviy madaniyatning toptalishi.         

46.Kommunistik g‘oya va uning ta’sirida rivojlangan Sotsialistik   

madaniyat» inqirozi. 

47. Milliy istiqlolni qо‘lga kiritish buyuk madaniy yutuq ekanligi. 

48.Milliy istiqlol-milliy uyg‘onish va madaniyat taraqqiyoti kafolati. 

 


 

25 


49.I.A.Karimov 

qadimgi 


milliy 

madaniy 


qadriyatlarni 

tiklanish 

 

va 


madaniy 

taraqqiyot xomiysi.                                                     

50.Milliy istiqlol g‘oyasi takomillashuvi -madaniy yuksalish omili.         

51.Ta’lim sohasidagi tub islohatlar. Ta’lim tо‘g‘risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi.  

52.Ilm-fan rivoji. Ilmiy kadrlar tayyorlash. 

53.Tarix fani yangilanishi va bu sohada qо‘lga kiritilgan yutuqlar. 

54.Milliy adabiyot va san’at taraqqiyoti. 

55.Qadimgi me’moriy yodgorlik va muqaddas ziyorotgoh 

ta’mirlanishi, tiklanishi. 

56.Toshkent shahri va viloyat markazlarida shaharsozlikning yangi bosqichga 

kо‘tarilishi. 

 

57.Istiqlol yillaridagi millish-madaniy yuksalish va uyg‘onishning jahoniy ahamiyati. 

 

2.10. Baholash mezonlari. 

Reyting karta 

Maksimal ball – 100 ball                        Saralash Ball – 55 ball 

JN maks.b – 40                                      86-100 Ball – “5” baho 

ON maks.b. – 30                                    71-85 Ball –   “4” baho 

YAN maks.ball – 30                               55-70 Ball –  “3” baho 

                                                                0-54 Ball –     “2” baho 

 

«O’ZBEKISTON XALQLARI MADANIYATI  TARIXI”  

 

fanining reyting ballari taqsimoti 

 

 

Mavzu 

JORIY NAZORAT – 40 BALL 

Og’zaki so’rov 

(seminar)        -    20 ball 

Mustaqil ta’lim - 20 ball 

Mashg’ 

soni 

Ajrat 

soat 

Ajrat 

ball 

Mavzular 

(fanning ishchi 

dasturi boyicha)

 

Ajrat ball 

“О‘zbekiston    madaniyati    tarixi”kursining metodologik  ilmiy-nazariy  asoslari,  tamoyil  va 

usullari  

 

 

Madaniyat nazariyasi  va tushunchasi  1-mavzu 


«О‘zbekiston    madaniyati    tarixi»ga    oid    manba    va biblografik kо‘rsatgichlar

   

«О‘zbekiston    xalqlarining  Qadimgi  va  Ilk  О‘rta  asrlar  davri madaniyati  tarixi. 

(Miloddan  avvalgi. VI  asrdan -  milodiy  

IV asrgacha)

 2-mavzu «О‘zbekiston        madaniyati        tarixi»ga    oid      о‘rta    asrlar    davri  madaniyati. 

(Milodiy  V – IX  asrgacha) 

3-mavzu О‘rta 

Osiyodagi    ilk  madaniy  islom    uyg‘onishi  – 

Islom  renesansi  davrida    madaniyat  ravnaqi  (IX-XII  

asrlar)


 

 4-5  - mavzular Mо‘g‘ullar istilosi davrida  

madaniyatning topatalishi  va  

asta  sekin  jonlanishi XSH asr - XIV asrning birinchi 6-mavzu 
 

26 


yarmi

 Markaziy        Osiyodagi        ikkinchi   

madaniy    uyg‘onish    temuriy 

lar renesansi davrida madaniyat taraqqiyoti 

(XIV  asrning ikkinchi yarmi - XV asr)

 

7-8 – mavzular Shayboniy lar va ashtarxoniy 

lar davrida madaniyat (XVI asr oxiri - XVIII asrning 

birinchi yarmi ) 9-mavzu 


10 


Uzbek  xonliklari  davrida  madaniyat 

(XVII asr - XIX asrning birinchi yarmi)

 

10-mavzu 

11 


Rossiya  imperiyasi  mustamlakachiligi 

davrida  madaniyat  (XIX  asrning  birinchi 

yarmi - XX asrning boshlari)

 11 -12 -13 -14 - mavzular 

8* 


12 

Turkistondagi 

 

uchinchi madaniy  

uyg‘onish  -  jadidlar renesansi  davrida  

milliy    madaniyatning  yangilanishi  (XIX 

asr oxiri - XX asrning boshlari)

 

15-mavzu  

Jami 

18 ta 

36 soat 

 

20 ball 

 

16 ta mavzu-topshiriq 

(topshiriqlar turlari 

fanning ishchi  

dasturida 

ko’rsatilgan)

 

20 ball          

*mazkur 

mavzular-

ning 

murakkabligi 

darajasiga  ko’ra  har 

biriga balldan 

ajratildi

 

ORALIQ NAZORAT – 30 BALL 1-6 mavzular boyicha 1 ta yozma ish 

(har bir variantda 3 tadan savol) Har bir savolning to’liq javobi 

uchun 10 balldan 

YakUNIY NAZORAT – 30 BALL Fan boyicha Yakuniy nazorat shakli fakultet 

kengashi bilan kelishilgan 

holda rektor buyrug‘i bilan 

belgilanadi va tasdiqlanadi 

Har bir savolning to’liq javobi 

uchun 10 balldan 

 

BALLAR TAQSIMOTI 

 

JORIY NAZORAT 

Og’zaki so’rov 

Mustaqil ta’lim 

Har bir mashg’ulot uchun ajratilgan ballar –

 

Har bir bajarilgan topshiriq uchun ajratilgan ballar* -  

86-100%   -   0,86 -1 ball 

71-85%    -    0,71 – 0,85 ball 

55 – 70%  -   0,55 – 0,70 ball 

0 – 54%   -    0 – 0,54 ball

 

86-100%   -   0,86 -1  ball 71-85%    -    0,71 – 0,84 ball 

55 – 70%  -   0,55 – 0,7 ball 

0 – 54%   -    0 – 0,5 ball 

*11-12-13-14-mavzular uchun 2 balldan hisoblanadi

 

ORALIQ NAZORAT   VA YakUNIY NAZORAT 

Variantlardagi 1 ta savolning javobi uchun  (yuqori ball - 10 ball) 

ajratilgan ballar 

Nazorat uchun (30 ball) ajratilgan ballar 

86-100%   -   8,6 – 10 ball 

71-85%    -    7,1 – 8,5 ball 

55 – 70%  -   5,5 – 7 ball 

0 – 54%   -    0 – 5,4 ball 

86-100%   -   25,8  - 30  ball 

71-85%    -    21,3 –  25,7 ball 

55 – 70%  -   16,5  – 21,2 ball 

0 – 54%   -    0 – 16,4 ball 

 

«O’ZBEKISTON XALQLARI MADANIYATI  TARIXI”   

fani boyicha talabalar o’zlashtirish darajalarini aniqlash mezonlari 

 

Talabalarning «O’ZBEKISTON XALQLARI MADANIYATI  TARIXI”  

 

fani boyicha o’zlashtirish ko’rsatkichini aniqlashda quyidagi mezonlarga asoslaniladi:  

 

1.

 

 86-100 ballga o’zlashtirish uchun talaba fanning mavzulari boyicha  –  

 Mavzularda qoyilgan muammolar yuzasidan xulosa va qaror qabul qilish; 

 

27 


 

Madaniyatshunoslik    masalalari  hamda  madaniy  rivojlanish    jarayonlari  haqida  ijodiy fikrlay olish; 

 Madaniyat  turlari,  ularning  jamiyat  taraqqiyotidagi  ahamiyati    borasida  mustaqil 

mushohada yurita olish; 

 

ma’ruzalarda olgan bilimlarini seminar va mustaqil ishlarni bajarishda, bitiruv malakaviy ishlarini bajarishda amaliy jihatdan qo’llay olish; 

 fanning  masalalari  yuzasidan  talaba  o’z  fikrlari  va  qarashlari,  mushohadalari, 

xulosalarining mohiyatini tushuna olishi; 

 

o’zlashtirgan  bilimlarini  atroflicha  tushunish  va  bilish,  ma’ruza  va  boshqa mashg’ulotlarga  tayyorgarlik  jarayonida  erishgan  bilimlariga  asosan  o’z  fikrlarini  aytib 

berish va tushuntirib berish; 

 

fan yuzasidan o’zlashtirgan bilimlari asosida madaniyatshunoslik  masalalari haqida to’liq tasavvurga ega bo’lishi: 

 fan  yuzasidan  berilgan  topshiriqlarni  bajarishda  mustaqil  tayyorgarlik  malakasining 

mavjudligi talab etiladi.  

 

2.

 

71-85  ballga o’zlashtirish uchun talaba fanning mavzulari boyicha  – 

 Madaniyat,  ularning  boshqaruv  tizimi  xususiyatlari  borasida  mustaqil  mushohada  yurita 

olish; 


 

ma’ruzalarda olgan bilimlarini seminar va mustaqil ishlarni bajarishda, bitiruv malakaviy ishlarini bajarishda amaliy jihatdan qo’llay olish; 

 fanning  masalalari  yuzasidan  talaba  o’z  fikrlari  va  qarashlari,  mushohadalari, 

xulosalarining mohiyatini tushuna olishi; 

 

o’zlashtirgan  bilimlarini  atroflicha  tushunish  va  bilish,  ma’ruza  va  boshqa mashg’ulotlarga  tayyorgarlik  jarayonida  erishgan  bilimlariga  asosan  o’z  fikrlarini  aytib 

berish va tushuntirib berish; 

 

fan yuzasidan o’zlashtirgan bilimlari asoida davlatchilik masalalari haqida tasavvurga ega bo’lishi: 

 fan  yuzasidan  berilgan  topshiriqlarni  bajarishda  mustaqil  tayyorgarlik  malakasining 

mavjudligi talab etiladi.  

 

3.

 55-70 ball talabaga fanning  mavzulari boyicha yuqoridagi talablarga javob bera olmagan, biroq quyidagi 

jihatlarga javob bera olgan holatda qoyiladi –  

 

fanning  masalalari  yuzasidan  talaba  o’z  fikrlari  va  qarashlari,  mushohadalari, xulosalarining mohiyatini tushuna olishi; 

 o’zlashtirgan  bilimlarini  atroflicha  tushunish  va  bilish,  ma’ruza  va  boshqa 

mashg’ulotlarga  tayyorgarlik  jarayonida  erishgan  bilimlariga  asosan  o’z  fikrlarini  aytib 

berish va tushuntirib berish; 

 fan  yuzasidan  o’zlashtirgan  bilimlari  asosida  davlatchilik  masalalari  haqida  tasavvurga 

ega bo’lishi: 

 

4.

 a)   Fan va uning mavzulari boyicha yuqoridagi talablarga to’liq javob beradigan darajada tayyorgarlikka ega 

bo’lmagan  va  ayni  vaqtda  topshiriqlarning  ayrim  qismlarini  nisbatan  o’zlashtirgan  talabalar  1  –  54  ball 

oralig’ida baholanishi mumkin;       

b)  fan  boyicha  ma’ruza  hamda  seminar  darslariga  qatnashmagan,  mustaqil  ish  topshiriqlarini  bajarmagan 

hamda  belgilangan  tartibda  o’z  vaqtida  qayta  o’zlashtirmagan  talabalar  nazoratlarga  qoyilmaydi  va 

baholanmaydi – 0 ball.  

 

 

III. O’QUV USLUBIY АDАBIYOTLАR VА ELEKTRON TА’LIM 

RESURSLАRI  RO’YХАTI. 

 

O‘zbekiston Respublikasi  

Prezidenti I.A.Karimov asarlari 

2.

 Kаrimov I.А Tаriхiy хotirisiz kelаjаk y o’q. T., Shаrq. 1998 

3.

 Kаrimov I.А. Yuksаk mа’аnviyat – yengilmаs kuch. T. “Mа’nаviyat”, 2008 y.  

4.

 Kаrimov I.А. O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. –T. “O’zbekiston”, 

2011. 


 

28 


 

Аsosiy аdаbiyotlаr ro’yhаti 

 

№ 

Муаллиф Адабиёт номи  

Нашр йили 

Адабиётнинг 

АРМдаги 


шифри 

Адабиётнинг 

АРМдаги 

инвентар 

раqами Asqаrov  A. “O’zbek хаlqining 

etnogenezi vа etnik 

tаriхi” 

T., 


“Universitet”, 

2007 


92.0(545) 934 

915343 


200 та 

Nаbiev A.S., "Tаriхiy 

o’lkаshunoslik" 

 T., 

“O’qituvchi”, 1996 

 

63.3(2У3) А98 

 

915343  

Qo’shimchа аdаbiyotlаr ro’yhаti 

1.

 Tеmur tuzuklari Toshkеnt., G’ulom, 1997 

2.

 Xasanov A., M.Isxoqov, A.Otaxo’jaеv, Q.Sodiqov. Qadimgi yozma 

yodgorliklar. T., Yozuvchi, 2000. 

3.

 

O’zbekistoning  yangi  tаriхi.  Birinchi  kitob.  Turkiston  chor  Rossiyasi mustаmlаkаsi dаvridа. T.,“SHаrq”. 1998. 

4.

 O’zbekistoning 

yangi 


tаriхi. 

Ikkinchi 

kitob. 

O’zbekiston Sovet 

mustаmlаkаchiligi dаvridа. T., “SHаrq”. 2000. 

5.

 

O’zbekistoning  yangi  tаriхi.  Uchinchi  kitob.  Mustaqil  O’zbekiston Respublikasi T., “SHаrq”. 2000. 

6.

 Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. Birinchi kitob T., “SHаrq”. 2010. 

7.

 Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. Ikkinchi kitob. Birinchi kitob T., 

“SHаrq”. 2010. 

8.

 

Shamsutdinov  R.,  Karimov  Sh.  Vatan  tarixi.  Uchinchi  kitob.  T.,  “SHаrq”. 2010. 

9.

 Ziyo А. O’zbek dаvlаtchiligi tаriхi. T., Shаrq 2000 

10.


 

Sаgdullаev  А.S.,  Аminov  B.,  Mаvlonov  U,  Norqulov  N.  O’zbekiston  tаriхi: 

dаvlаt vа jаmiyat tаrаqqiyoti. T,  “Аkаdemiya” 2000. 

 

  

Dаsturning informаsion-metodik tа’minoti 

elektron tа’lim resurslаri 

1.

 www.tdpu.uz

 

2. 

www.pedagog.uz

 

3.

 www.Ziyonet.uz

 

4. 

www.edu.uz 
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling