O c h IL m a V l o n o V biologiya • b o t a n ik a • z o o L o g I y a


Download 5.46 Mb.

bet14/61
Sana13.02.2018
Hajmi5.46 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   61
partenogenez 

(u ru g la n m a g an   tuxum   q o ‘yish  orqali  k o ‘payish)  ham   kuzatiladi.

Aksariyat hasharotlam ing tuxum idan chiqqan lichinkasi o ‘zgarish  — metamorfoz orqali  rivojlanadi.  M etam orfoz rivojlanish ikki xil  —  chala va 

t o l iq   o ‘zgarish  orqali  sodir  b o iis h i  m um kin  (7-,  8-  jadvallar).

141


Chala  o ‘zgarish  bilan  rivojlanadigan  hashoratlar  turkum lari

7

-  jadval

Turkum


Turkumning  tavsifi

Asosiy turlari

T o ‘g‘ri-

qanotlilar

Oldingi  qanotlari  ingichka, 

dag‘al,  parallel  to ‘rlangan. 

Keyingi  qanotlari  keng, 

pardasimon,  og‘iz  organlari 

kemiruvchi

Osiyo  chigirtkasi, 

yashiltemirchak, 

qora chigirtka

Qandalalar

Oldingi  qanotlari  asosi  qalin, 

dag‘al,  uchki  qismi  yupqa  va tiniq. 

Orqa qanotlari yupqa,  pardasimon. 

Og‘iz  organlari  sanchib  so‘ruvchi

Xasva,  to'shak 

qandalasi, 

yirtqich  qandala

N inachilar

Boshi va  ko‘zlari  yirik.

Qom i  uzun va  ingichka.

Qanotlari  qo‘nganida  ikki  yoniga 

yoyilib  turadi.  Yirtqich,  oijasini 

havoda tutadi.  Lichinkasi  suvda 

yashaydi

Tog‘  ninachisi, 

shaynli  ninachi, 

o ‘q  ninachi,  suluv 

ninachi

SuvaraklarOldingi  qanotlari  dag‘alroq. 

Urg‘ochisining  qanoti  nisbatan 

kalta  yoki  rivojlanmagan.

Qora  suvarak, 

sariq suvarak

Teng


qanotlilar

Ikki juft qanotlari  bir  xilda 

mayda hasharotlar.

K o‘pchilik  turlari  partenogenetik 

k o ‘payadi.  Og‘iz  organi  sanchib  - 

so‘ruvchi

Tok  fillokserasi, 

shiralar,  saratonlar, 

qalqondorlar

Bitlar


Og‘iz  organlari  sanchib-so‘ruvchi, 

maxsus  g‘ilofga  ichiga  turadi. 

Oyoqlari  tim og‘i  ilmoqqa 

o ‘xshash

Bosh  biti,  kiyim 

biti,  chov  biti

142


8-jadval

To‘liq  o ‘zgarish  bilan  rivojlanadigan  hasharotlar  turkumlari

Turkum


Turkumning tavsifi

Asosiy turlari

Qanotlilar

Oldingi juft qanotlari 

qalinlashgan,  uchganida  ko‘tarish 

yuzasini hosil qiladi.  Og‘iz 

organlari kemiruvchi.  Qurtlari 

tuproqda  rivojlanadi

Bronza qo‘ng‘iz, 

Xonqizi,


Kolorado qo‘ng‘izi, 

Mita,


Go‘ngxo‘r  qo‘n - 

g‘iz


Tangacha

qanotlilar

Qanotlari keng rangli tangachalar 

bilan qoplangan.  Og‘iz organi 

so‘ruvchi hartum.  Qurtlarida 

qorin oyoqlar  bor  og‘iz 

organlari  kemiruvchi

Tut  ipak  qurti, 

Karam kapalagi. 

Olma mevaxo‘ri. 

Tunlam kapalagi. 

Maxaon


Pardaqanot-

lilar


Qanotlari shaffof pardasimon. 

Og‘iz organlari kemiruvchi- 

so‘ruvchi.  Urg‘ochisida tuxum 

qo‘yish  organlari bo‘ladi.

Arilar.

Chumolilar.Yaydoqchilar.

Yong‘oqyasarlar

Ikki

qanotlilarKeyingi juft qanotlari  qisqarib, 

ovoz chiqaruvchi  vizildoqqa 

aylangan.  Og‘iz organi  yalovchi 

yoki sanchib so‘ruvchi.

Qurtlari  oyoqsiz  vaboshsiz.

Uy pashshalari. 

Chivinlar. 

So‘nalar. 

Bo‘kalar.

Taxin pashshasi

Burgalar

Tanasi yon tomondan siqilgan. 

Orqa  oyoqlari sakrovchi, 

qanotlari  yo‘q.  Og‘iz organlari 

sanchib-so‘ruvchi.  Qurtlarining 

tanasi  oyoqsiz  chirindi  modda 

ko‘p  bo‘lgan  joyda  rivojlanadi

Odam burgasi. 

Kalamush  burgasi. 

Qoramol burgasi

143


C hala  o ‘zgarish bilan  rivojlanadigan  h asharotlar  (chigirtkalar,  q an - 

d ala la r, 

ninachilar,  shira  bitlari)ning  tux u m d an   chiqq an  lichinkasining 

tuzilishi va hayot kechirish tarziga ko‘ra voyaga yetgan hasharotga birm un- 

ch a  

o ‘xshab ketadi.  Lichinka (qurt) ketm a-ket bir necha m arta tullab o ‘sadi va 

voyaga yetadi.

T o iiq   o ‘zgarish  bilan  rivojlanadigan  h asharotlar  (q o ‘n g ‘izlar,  ka- 

p alaklar, 

pashshalar,  arilar,  chivinlar,  chum olilar)ning tuxum dan chiqqan 

hchinkasi chuvalchangsim on yoki  qurtga o ‘xshash b o ‘lib, tuzilishi va hayot 

kechirish  tarziga  k o ‘ra  voyaga  yetgan  hasharo tlard an   keskin  farq  qiladi. 

M asalan,  kapalaklar h artu m i bilan gul  n ek tarini  so 6rib  oziqlanadi,  u lar­

n in g  

tux u m d an   chiqqan  qurtlari  esa  qattiq   oziq  (yashil  o ‘sim liklam ing 

bargi,  mevasi va boshqa organlari)  bilan oziqlanadi.  T o iiq  o ‘zgarish bilan 

rivojlanadigan  h asharotlam ing  lichinkalari  k etm a-k et  tullab  o ‘sgandan 

so‘ng g‘um bak davriga o ‘tadi. G ‘umbaklik davrida lichin|calik to £qim alar va 

organlar butunlay qaytadan 

tik lan ad i. 

G ‘um bakdan voyaga yetgan qanotli 

hasharot  chiqadi.

Hasharotlaming  asosiy  turkumlari

T©‘g4riqanotIilar turkumi. 

Jan u b iy  

hududlarining dasht va ch o ‘llarida 

keng tarqalgan. 

U larning old 

q anotlari 

ensiz,  uzun, to ‘g‘ri ham da dag‘alroq 

(7 - jadval); 

orqa qanotlari 

keng 


elpigichsim on b o ‘lib,  orqa qanotlari ostiga 

y ig ilib  

turadi.  M o ‘ylovlari 

in g ic h k a  

ipsim on,  keyingi  oyoqlari  u zu n  

va 


y o ‘g ‘o n , 

sakrovchi tipda. 

T o ‘g ‘riq a n o tlila r 

orasida k o ‘m -k o ‘k  o ‘tlar 

o r a ­

sid a 


rli xil 

temirchaklar, 

d a s h t va c h o i  

m in taqalarida  osiyo  chigirtkasi, 

y a ’n i 

k o ‘ch m anchi chigirtka, 

turkman chigirtkasi

 

ko ‘p uchraydi.  Keyingi ikki  tu r  

ayrim   yillari ju d a  

te z   k o ‘payib  k e tg a n id a  

ekinlarga  k atta  ziyon 

keltiradi.

C higirtkalar tuxum larini 

tu p ro q q a   m axsus 

k o ‘zacha  ichiga  q o ‘yadi. 

L ichinkalar va voyaga yetgan  chigirtkalar 

ju d a  


o c h k o ‘z b o iib ,  d u ch  kel­

gan o'sim liklarni yeyaveradi.  K o ‘pchilik turlarida ovoz chiqarish va eshi­

tish organlari rivojlangan. 

T em irch ak lar 

uzun m o‘ylovlari va urg‘ochisining 

tu x u m  

q o ‘ygichi  yaxshi  rivojlanganligi  bilan  chigirtkalardan  farq  qiladi. 

T o ‘g ‘riq anotlilam ing  20000 

d a n   o rtiq  

turi  m a ’lum .

Ninachilar  turkumi 

vakillari  tabiatda  tin iq   suvli  soy  va  ariqlam ing 

yaqinida ko‘p uchraydi.  Bosh 

qism ida 

juda yirik ko‘zlari va kalta m o ‘ylovlari 

b o r. 


Q orin  qism i ingichka va uzun.  Ikkala ju ft qano ti b ir xilda to ‘rsim on 

tuzilgan  b o iib ,  tanasining  ikki  yoniga  yoyilib  turadi.  Lichinkasi  suvda 

yashaydi.  N in ach ilar  va  ularning  lichinkalari  yirtqich  hayot  kechiradi. 

V oyaga 


yetgan  n in achilar 

tu rli 


zararli  hasharotlar,  ayniqsa  chivinlam i 

qirib  foyda 

keltiradi.  N in ach ilam in g  4500 ga yaqin turi m a iu m .

S u v a ra k la r turkum iga  m ansub  tab iatd a  50  d an   o rtiq  tu r tarqalgan. 

X o n a d o n la rd a 

10— 13 


m m   uzunlikd agi sariq suvarak va u n d a n  yirikroq 

(1 8 — 30 

m m ) 

qora 

suvarak  uch ray d i.  S u v arak larn in g   ta n a s i  yassi,

144


u rg ‘ochilarining  qanoti  kalta yoki  u m u m an  b o im a y d i.  Suvaraklar yax­

shi  ucholm aydi,  lekin tez yuguradi.  X o nado nlarda  non  uvoqlari,  sabza- 

votlar va turli  ovqat qoldiqlari  bilan oziqlanadi.  U lar kasallik tug‘diruvchi 

bakteriy alar  (m asalan,  ich b u ru g 4  tayoqchasi)  va  b a ’zi  p arazit  chuval- 

changlar  tu xum larini  tarqatadi.

Qandalalar, 

y a ’ni 


chala  qattiqqanotlilar  turkumi. 

Q ano tlarn in g  

k o ‘krakka tutashgan qismi  xitinlashgan.  O g‘iz organi  suyuq oziqni so‘rib 

o lish g a  m o sla sh g a n   h a r tu m d a n   ib o ra t.  K o ‘p c h ilik   tu rla ri  y ash il 

o ‘sim liklarning shirasini so‘rib oziqlanadi.  0 ‘rta  Osiyoda donli  ekinlarga 

xasva qandalasi katta ziyon keltiradi.  X onadonlarda uchraydigan  to ‘shak 

qandalasi qon  so ‘rib  oziqlanadi.

Kapalaklar, 

ya’ni 


tangachaqanotlilar 

turkum iga m ansub  hasharotlar- 

ning qanoti va tanasi  m ayda tangachalar bilan qoplangan,  xilma-xil rangli 

hasharotlardir.  K apalaklarning  140000  ga  yaqin  turi  bor.  O g‘iz  organi 

so ‘ruvchi  xartum dan  iborat  ( 8 - jadval),  boshining  ostki  to m o n id a  spiral 

shaklida taxlanib turadi.  K apalaklar gul  nektari bilan  oziqlanadi.  C huval- 

changsim on  lichinkalarining  tanasi  b o ‘g ‘im larga  b o lin g a n   b o ‘lib,  qurt 

deb ataladi.  Qurtining og‘iz organlari kemiruvchi tipda;  ko‘krakoyoqlaridan 

tashqari 5 juft soxta qorin oyoqlari ham  b o ia d i.  K o‘pchilik kapalaklarning 

qurtlari  g‘um bakka  aylanish  oldidan  pilla  hosil  qiladi.  K apalak  qurtlari 

orasida xavfli zararkunandalar ham  bor.

Karam  kapalagi  oq  rangli,  qanotlarining  cheti  qora  rangli  b o ia d i. 

Kapalak  karam ,  sholg‘om ,  turp,  acham biti  kabi  karam guldoshlar  bargi- 

ning  ostki  tom oniga  tuxum   q o ‘yadi.  Tuxum dan  chiqqan  qurtlar  o ‘simlik 

barglarini kemiradi.  Qurtlar bir necha bor tullab o ‘sadi va daraxtlarga o ‘rmalab 

chiqib g‘umbakka aylanadi.

Tut  ipak  qurti  eram izd an   3000  yil  a w a l  xonakilashtirilgan  h a sh a ­

rot.  U n in g   kapalagi  u chish  xususiyatini  y o ‘qotgan.  T ab ia td a  ho zir 

uchram aydi.  Qurti daraxt barglari bilan oziqlanadi.  G ‘um bakka  aylanish- 

dan  oldin  qurt  ipak  bezlari  suyuqligidan  pilla  o ‘raydi.  T ut  ipak  q urti 

Y aponiya,  Xitoy,  Jan u b iy   K oreya,  Braziliya,  H in d i-X ito y ,  Janu biy 

Yevropa,  0 ‘rta Osiyo va Kavkazda boqiladi.

T ut  ipak  qurti  xonalarda  maxsus  qurilgan  so ‘kchaklarda  boqiladi, 

m a’lum  vaqtdan keyin qurtlar pilla o ‘raydi va pilla ichida g‘um bakka ayla­

nadi,  Pilla y iglb  olingach, uning ichidagi  g‘umbagi  issiq harorat ta ’sirida 

o ld irila d i.  Yigiruv  dastgohlarida  1  kg pilladan 90 gi yigiriladi.  Ipakdan 

turli xil gazlam alar to ‘qiladi,  aviatsiya  u ch u n  parashyutlar tayyorlanadi. 

M am lakatim izda k o ‘p va sifati  pilla beradigan ipak qurtlari zotlarini yara- 

tishda va  ipakchilikni  rivojlanishida  B.  A. A staurovning xizm atlari ju d a 

katta.  Toshkentda  ipakchilik ilm iy-tadqiqot institutida ham   ipakchilikni 

rivojlantirish sohasida katta tadqiqotlar olib borilm oqda.

Ikkiqanotlilar turkumi 

keng tarqalgan,  turlari ju d a xilm a-xil.  U lar­

ning  faqat oldingi juft  qanotlari  rivojlangan.  Q anotlarining  keyingi jufti-

145


d an faqat kalta o ‘sim talar saqlanib qolgan.  U chayotgan hasharotlarda bu 

o ‘sim talar ta n a  m uvozanatini  saqlash yoki tebranib ovoz  chiqarish vazi­

fasini bajaradi.  Ikki q anotlilam ing  100000 ga yaqin tu ri m a ’lum .

Uy pashshasining tanasi m ayda tukchalar bilan qoplangan, ju d a h ara­

katch an  hasharot.  U ning pastki  lablarining uch k i  qism i  kengayib qalin  

va y u m shoq yostiqchani hosil qiladi.  Pashsha suyuq oziq ni lablari bilan  

yalab  oladi.  Oziq t a ’m ini esa old oyoqlarining panjasidagi tuk ch alar y o r­

dam ida  aniqlaydi.  P ashshalar  axlatxonalar,  hojatxonalar  va  hayvonlar 

tezagiga tuxum  qo ‘yadi.  Q urtining bosh tom oni to ln to q ,  oyoqlari va boshi 

b o lm a y d i.  T ana sirtidagi halqasim on b o ‘rtm achalari yordam ida sudralib 

harakatlanadi.  Q urtlar  chiriyotgan  birm u n ch a  suyuq  oziqni  yeydi.  U y 

chivini  ju d a   serpusht  b o iib ,  lichinkasi  ju d a   tez  o ‘sadi,  P ashshanning 

tu x u m d an   voyaga yetgunga  qad ar  rivojlanishi  8  —  10  kun   davom   etadi. 

Bir ju ft  chivinning  avlodi  qulay  sharoitda  bir  yil  davom ida  5  trillionga 

yetishi  m um kin.

P ashshalar  ichburug‘,  qorin   tifi,  vabo,  sil,  difteriya  kabi  yuqum li 

kasalliklar mikroblari ham da gijjalaming tuxum larini tarqatish bilan od am ­

lar  s o g lig ig a   k atta  zarar  keltiradi.  P ashshalar-ning  k o ‘payib  ketishi  va 

kasallik  tarqatishining  oldini  olish  u c h u n   tu ra r  joy lam i  doim o  ozoda 

saqlash  zarur.

Bo ‘kalar qurtlik davrida chorva mollariga ziyon keliiradi.  Teri b o ‘kasi 

qora m ollam ing yungiga tuxum  q o ‘yadi.  Tuxum dan chiqqan qurtlari m ol- 

larning terisi ostiga kirib terida oqm a yara hosil qiladi.  Ot b o ‘kasining qurti 

o tlam in g  oshqozon devorida,  q o ‘y b o ‘kasining qurti esa q o ‘ylam ing b u - 

run b o ‘shlig‘ida parazitlik qiladi.

Pardaqanotlilar  turkumiga  m ansub  h asharotlar  q anotlari  pardasi­

m on,  old ju ft qanotlari keyingilaridan yirifcroq.  Bir qancha p ardaqanotli- ж  (chum olilar)ning q anotlari b o lm a y d i.  K o‘pchilik p ard aqan otlilar ja - 

m oa  b o iib   yashaydi.  h a r   b ir  oilada  u m a   yoki  b ir  n ec h a  „ т а п к а £С 

{urglochisi),  b ir  nech a  erkagi va ju d a   k o ‘p  ishchilari  b o ia d i.  P ardaqa- 

n otlilar orasida  zaharli  turlari  ham   k o ‘p.  U lar  dum ining  keyingi  u ch id a 

nashtari joylashgan.  N ashtariga zahar bezining y o li ochiladi.  P ard aq ano t­

lilar ju d a   xilm a-xil  b o iib ,  150000  d an  k o ‘p ro q  tu rn i  o ‘z  ichiga  oladi.Asalarilar.  A salarilar ja m o a  b o iib  yashovchi  nashtarli p ardaq ano tli- 

larga kiradi. Asalarilar oilasida  10000—50000, b a ’zan un dan  ham   ko£proq 

ishchi ari,  b itta o na ari va b ir n ec h a erkak ari  (truten)  b o ia d i.  A salarilar 

oilasi  y o g 'o c h d an   yasalgan  m axsus  qutilarda  boqiladi.  Q utilarda  arilar 

m urndan olti qirrali  katakchalar qurishadi.

Asalari oilasida ona ari,  ishchilari va trutenlar tuzilishi ham da bajara­

digan vazifalariga k o £ra b ir-b irid an  farq qiladi.  O na ari b im m n c h a  yirik, 

qorin   qism i  y o ‘g‘o nroq,  qanotlari yaxshi  rivojlangan  b o la ( 

T ru ten lar- 

ning  m o ‘ylovlari va Ko‘zlari yirik bo l a d   , ;   ashtari bo ‘ I m ay u*.  O na ari va

146


tru ten lar  k o ‘payish  vazifasini  bajaradi.  Ishchi  arilar  voyaga  yetm agan 

u rg‘ochi arilar b o ‘lib,  biroz kichikroq,  tanasi  m ayda va kalta tuk lar bilan 

qoplangan;  og‘iz  organi  yaxshi  rivojlangan,  yuqori ja g ‘lari  kem iruvchi, 

pastki ja g ia r i esa so‘ruvchi tipda.  Ishchi  arilam ing qanotlari yaxshi rivo­

jlangan;  orqa  oyoqlarida  gul  changini  to ‘plashga  m oslashgan  savatchasi 

b o ‘ladi.  Ishchi arilar oilada inni tozalash va q o ‘riqlash,  o n a ari,  tru ten lar 

va  qurtlarini  oziqlantirish,  gul  changi  va  nektar  yig‘ish  kabi  uyadagi  va 

uyadan tashqaridagi ham m a ishlam i bajaradi.  N ektar ishchiari jig‘ildonida 

ovqat  hazm   qilish  suyuqligi  bilan  aralashadi.  Asalari  an a  shu  m assani 

kataklarga joylaydi.  K ataklarda nek tar asalga  aylanadi.  Ishchi  arilar bir- 

birlari bilan xatti-harakatlar yordam ida m a ’lum otlar alm ashinishadi. A ri­

lam ing  in  qurish  va  tozalash,  nek tar  yig‘ish  va  qurtlarni  boqish  kabi 

x atti-harakatlari tu g ‘m a xususiyat b o ‘lib,  instinkt deyiladi.

Chumolilar ham  oila b o ‘lib yashovchi nashtarli pardaqanotlilarga kiradi. 

Lekin chum olilar nashtari juda kalta b o ‘lgani tufayli chaqa olmaydi.  Oilada 

b ir necha yuz m ing,  b a ’zan m illiontagacha chum oli b o ‘ladi.  C hum olilar 

oilasi qanotsiz ishchilar,  yirik boshli navkarlar,  bir necha ona chum oli va 

qanotli  erkak chu m olilardan iborat.  Ishchi chum olilar jig ‘ildonida chala 

hazm  b o ‘lgan oziq bilan qurtlar,  navkarlar va ona chum olini oziqlantiradi. 

C hum olilar  bir-birlari  bilan  doim o  oziq  alm ashinib  turishadi.  Shuning 

u ch u n  oziq ham m a oila a ’zolari o ‘rtasida teng taqsim lanadi.  C hum olilar 

tuproqqa,  toshlar ostiga,  chiriyotgan to ‘nkalar ostiga ju d a ko ‘p  kam era va 

y o ‘laklardan  iborat  in quradi.  K o‘p in ch a inning yuqori qism i gum bazsi- 

m on  k o ‘tarilgan  b o ‘ladi.  C hum olilar  xilm a-xil  usulda  oziqlanadi.  0 ‘rta 

Osiyo  c h o ‘llarida  keng tarqalgan  cho p q ir ot  chum olisi  m ayda  h ash aro t­

lar,  o ‘sim liklar m evasi,  doni  va  h atto   nektari bilan  oziqlanadi.  Qir chu­

molilar  h ar  xil  o ‘sim liklarning  u ru g ‘lari  va  doni,  xo nad onlarda  k o ‘p 

uchraydigan  sariq  chumolilar  oziq-ovqat  m ahsulotlari  bilan  oziqlanib, 

birm uncha zarar keltiradi.  Qora bog ‘ chumolilari esa shira bitlari tanasidan 

ajralib  chiqadigan  shirani yalab oziqlanadi.  Sariq о ‘rmon  chumolilari har 

xil  h asharotlam i  yeydi.

Yaydoqchilar  — odatda juda mayda hasharotlar.  U lar qorin bo ‘limining 

uchki  qism ida  ipga  o ‘xshash  uzun  tuxum   q o ‘ygichi  b o ‘ladi.  U lar boshqa 

zararkunanda hasharotlar qurtlari tanasiga yoki tuxumiga o ‘z tuxumini qo‘yadi. 

Tuxum  q o ‘yadigan urg‘ochi yaydoqchini qurtni m inib olgan chavandozga 

o ‘xshatish  m um kin.  Shu  sababli  bu  pardaqanotlilarga  yaydoqchilar  deb 

nom   berilgan.  Tuxum dan  chiqqan  yaydoqchi  qurtchalari  o ‘z  x o ‘jayini 

tanasining to ‘qim alarini yoki tuxum ini asta-sekin yeb voyaga yetadi. Yay­

doqchi zararlagan hasharot esa o ‘ladi.  Oq kapalaklar yaydoqchisi o ‘z tuxu­

mini karam,  do‘lana va boshqa zararkunanda kapalaklar qurtiga qo‘yadi.

Hasharotlaming  ahamiyati. 

H a s h a ro tla m in g   ta b iiy   k u sh a n - 

dalari — yirtqich  va  parazit  hasharotlar,  qushlar,  baqalar  va  hasharot - 

x o ‘r  sutem izuvchilardir.  U lar  orasida  yirtqich  q o ‘n g ‘izlar  (xonqizi),

147


yirtqich  chivinlar  va  ayniqsa  yaydoqchi  p ardaq ano tlilar  k atta  a h a ­

miyatga  ega.  G ‘o ‘za  tunlam i  va  boshqa  tunlam   kapalaklarga  qarshi  tri- xogramma  va  gabrabrakon  yaydoqchilari;  shira  bitlariga  qarshi  yirtqich 

tillak o ‘zdan  va  inkarziya  yaydoqchisi  p arazitidan  foydalanib  kelin- 

m oqda.  Z arark u n an d a  hasharotlarga  qarshi  kurashda,  tabiiy  kushan- 

d alam i  saqlab  qolib,  к о ‘payishini  ta'm inlash   ham   katta  aham iyatga 

ega.  Shu  m aqsadda  alm ashlab  ekishni  keng  k o ia m d a   joriy   etish  va 

zaharli  m o d d alam i  q o ‘llashni  keskin  cheklash  zarur.

H asharotlarning  tab iatd a  va  insonlar  hayotidagi  aham iyati  ju d a  

xilma-xil.  H asharotlar  oziq  zanjiri  orqali  tabiatdagi  bircha  tirik  orga­

nizm lar  bilan  b o g ia n g a n ,  ular  k o ‘pchilik  qushlar,  sudralib  yuruv­

chilar,  suvda  ham   quruqlikda  yashovchilar  va  bir  qancha  um urtqasiz 

hayvonlar  ham da  sutem izuvchilarning  asosiy  o z ig i  hisoblanadi.  Ento- 

mofag  (boshqa  h asharotlar  bilan  oziqlanuvchi  parazit  va  yirtqich) 

hasharo tlar  tabiatda  za rarkunan da  h asharotlar  sonini  cheklab  turadi. 

0 ‘sim lik  va  h ay v o n lar  q o ld ig i  va  m u rd a la r  b ila n   o z iq la n u v c h i 

hasharotlar  tabiat  sanitarlari  sifatida  ham   katta  aham iyatga  ega.  U lar 

tu p ro q n i  o ‘sim lik  va  h ay v o n lar  q o ld ig id a n   tozalay di.  T u p ro q d a  

yashovchi  h asharotlar  va  ularning  lichinkalari,  o ‘sim lik  qoldiqlarini 

o'zlashtirib,  tuproqning  organik  va  m ineral  tarkibini  yaxshilaydi  tu p ­

roq  qatlam larini  aralashtirib,  yum shatadi.

K o ‘pchilik  p ard aq an o tlila r,  ayrim   kapalaklar,  q o ‘n g ‘izlar,  gul 

pashshalari  gullarni  changlatib,  o ‘sim liklam ing  hosildorligini  oshira- 

di. 

Bir  q ancha  o ‘sim liklar  (kungaboqar,  grechixa,  dukkakli  o ‘sim lik- lar)  faqat  hasharotlar  yordam ida  changlanadi.

H asharotlarnin g  m ahsulotlari,  m asalan  asalari  asali  va  zahari, 

ipak  qurtining  ipagi  insonlar  va  oziq-ovqat  sanoati  uch un  qim m atba- 

ho  xom ashyo  sifatida  foydalaniladi.

H asharotlar  orasida  inson  s o g iig ig a ,  chorva  m ollari  va  qishloq 

x o ‘jaligi  ekinlariga  ziyon  keltiruvchi  turlari  ham   ju d a   k o ‘p.  Bitlar, 

burgalar,  chivinlar,  to ‘shak  qandalasi  va  boshqa  hasharotlar  odam   va 

hayvonlar  qonini  so ‘rib  katta  ziyon  keltiradi.  B undan  tashqari,  bitlar 

tepkili  terlam a,  burgalar  vabo,  o ia t;  chivinlar  qo rin   terlam asi 

va 


ichburug4  bakteriyalarini;  chivinlar  bezgak  parazitini  tarqatishi  tufayli 

in so n   sa io m a tlig ig a   k a tta   z iy o n   k e ltira d i.  H a s h a ro tla r  o ra sid a  

o ‘sim liklarga  ziyon  keltiradigan  turlari  ham   k o ‘p.

3 -  b o b .   XORDALILAR  TIPI

Umumiy  tavsifi. 

X ordalilarda  ular  tanasi  b o ‘ylab  o ‘tuvchi  o ‘q 

skelet 

— xordasi  bor.  X ordaning  ostida  ichak  joylashgan.  Ichakning  old qismi — halqum   devorida  jabra  yoriqlari  bor.  Suvda  yashovchilarda  jabra 

yoriqlari  hayvonning  hayoti  davom ida  saqlanib  qoladi.  Q uruqlikda 

yashashga 

moslashgan  hayvonlarda  esa  jabra  yariqlari  faqat  em brional

148


rivojlanish  davrida  b o ‘ladi.  X ordaning  ustida  m arkaziy  nerv  sistem a­

si —  nerv  nayi  joylashgan.

X ordalilar  tipi  43000  ga  yaqin  keng  tarqalgan  hayvonlar  turini 

o ‘z  ichiga  oladi.  Bu  tip  boshqa  xordalilar  qobiqlilar,  ya’ni  lichinka 

xordalilar  va  u m u rtq alilar  kenja  tiplariga  b o ‘linadi.  B oshxordalilar 

b o sh q u tisiz la r  sinfini;  q o b iq lilar  assidiy alar  sin fini,  u m u rtq a lila r, 

ya'ni  boshqutililar  to ‘g arak o g izlila r,  to g ‘ayli  baliqlar,  suyakli  b al­

iqlar,  suvda  h am d a  quruqlikda  yashovchilar,  sudralib  yuruvchilar, 

qushlar  va  sutem izuvchilam i  o ‘z  ichiga  oladi  (9-  jadval).

B oshxordalilar  bosh  miyasi  va  m iya  qutisi  b o lm a y d ig a n   tub an 

xordalilam i  birlashtiradi.  U larda  o ‘q  skeleti — xorda  b u tu n   hayoti 

davom ida  saqlanib  qoladi.Boshxordalilar 

sinfi


Bu  sinfga  iliq  suvli  dengizlarda  tarqalgan  20  turga  yaqin  sodda 

tuzilgan  xordalilar  kiradi.  L ansetnik  tipik  vakili  hisoblanadi.Lansetnik. 

L ansetnikning  bir  oz  qizg‘ish  tusli  tanasi  jarrohlik 

asbobi  lansetga  o ‘xshash  shaklda,  uzunligi  4 —8  sm.  Tanasi  ikki  yon 

to m o n d an   siqilgan,  oldingi  va  keyingi  u ch i  ingichkalashgan.  Bosh 

to m o n id a  paypaslagichlar  bilan  qoplangan  o g lz   teshigi  joylashgan. 

Tanasining  orqa  tom oni  b o ‘ylab  o ‘tgan  orqa  suzgichi  dum   suzgichiga 

tu ta sh ib   ketgan.  B u n d a n   ta sh q a ri,  b itta   d u m o sti  va  ik kita  y o n  

su zg ich lari  h a m   b o ‘ladi.  T an a si  b ir  qav at  h u ja y ra la rd a n   ib o ra t 

epiteliy  teri  bilan  qoplangan  (69-  rasm)

L ansetnikning  bosh  qutisi  b o lm a y d i.  Skeleti  ichki  b o iib ,  tan a 

b o ‘ylab  o lu v c h i  elastik  xordadan  iborat.  M uskullari  b o ‘g ‘im -b o ‘g l m  

b o iib   xordaning  ikki  yonida  joylashgan.  X orda  lansetnikning  b u tu n  

hayoti  davom ida  saqlanib  qoladi.  X orda  va  uning  ustida  joylashgan 

nerv  nayi  biriktiruvchi  t o £q im adan   iborat  qobiq  bilan  qoplangan.69-  rasm. 

Lansetnikning  ichki  tuzilishi: 1— 

nerv  nayi, 2— 

xorda, 


3— 

orqa 


aorta, 

4— 

dum,  5—  oglz, 6— 

paypaslagichlar,  7—  jabra  yoriqlari,8—  halqum,  9—  qizilo'ngach,  10—  qorin  aortasi,  11—  ichak,

12—  anal  teshigi.

149


X

or

d

al

il

ar

 

ti

pi

 

si

n

fl

a

ri

nsolishtirish

O

n

p .

Ъ

IT4  O'  ■

op  я

2 -r-

СЛ  hr  ■

О   

J=>  . 2   ’

S  £

Г  2  IJ3  я

N

-- >aj  я  

X)  T3

s

I  -O

.-з

т з    

о   с

ci: 


3

я   ^   - 3.N   >>

(U  'сл  ^  

ao  S2  p .

я  


—  

с   'С   x   w

*■  <4  Я   ce

£2 “   a"  oo 

•22  3  о  ti 

>>

£   * з  сл 

'сл  'С  • —  3  

C  >>  £  3

4   <  i2  3

_я  я  

^3  S  

ад • - 

 i   s

•  •— 
cr  fr 

сз  b:

о   о   a- °‘ 

■£

•Г   - я  

о   Л

сз  u.  сз  ^

J3  ад.£

X)  W


  ад  О

-0   —   —

S2  сз 

■ —   сЗ


'С  О

\ £   O'

s  I7

2 3I  3

я   .ГГ

~   -O

2?  ^ 

5  00 в

6 *   . 1   сл

-   ~   О

X>

я  

. 2   .Й

J j j o Sтп

,22  я

з  -b

Я

r  £  с,'  •  м  5   я 

O  «   O '  ■о 

|Л 


•  2 

Я -  с  

о  -о

сз

оо  ■ =

•£  о  ■

о . Г  

.1? ^ 

ад £5


л

СЗ  ■*“*

Ъ

  ‘С

сю ^

С   сл

- С   сЗ  оЗ

8  S   £

>>  о   £  

О  >   .й

1  ^


 

СЛ 


*- 

 

с  

е |

а  §■§

<

d

  rz:  тг;w  

1:3


сл  2

. 2   с§

1 1


СЗ

д   Г

2

^  СЛ

«   я

с   •=

£   о

.— I  сл


Ъ   3   "я 

■°  3  >.

■ая =


Я   Я

! | 1  


СЗ  С  

U   и   М.

I   -1  S

) . -   ад

’S  *s

i2  з

о  go 

сг   5

°  £

. — 

и

>   _ад

■За-

.—  


Н   "сл

оо 

^   . _Г  сЗ  003   Ь  7:3  г-

о -   я   2   л

х :  

о   ’S

1л  > ,  .ар  . я

V   ГУ  О

—I  X

• а

я  ■а

_   с   я  

С

•-  £  J2

сЗ  CD  >.

>>  С   СЗ

TD  г-

iS  §

V   т зй

сз  ~

О   • Г" 

-г-*

>.  = 

Ь  Ъ


‘з   £

о -  

„ 

х:  ссл .  Я   U-

2  а л

О   сл 

X )  аз  Й

с?„  I

ао

. -  

.2 

О   ТЗ  С  

>. й 

•Г- 

Я   С.

Щ

  Е  я 

«   т 5  я  

о  Г2

сл  Л   оо- я   2

з  ь

сл  Я

О  о  

‘5Ь  с   2Р

l i e

'оо 

■— 

сЯ 

3   о   п= 

оо  >. Л


Н

.-   с

сл  о


5/3  у

сз  £

с

с  .Ь: 

о  >

>,  0J

Я

_  


TD

СГ  сз  ■•i  .§  • 

£  Я" 

д   о

С   3

Ё  >

СГ  3


U

h

  >—

>

О 

и-

Я  >  я 

>  3  тз я  с   •-

о  й" 

Ё  §■ 

сл  г-

о   л  

О  о*

f s

S.

О  ст

>-  >> 

с   Я 

о

>> 

. _  

я   "О 

ТЗ

• — 


СЗ

X )  -П

3

  сл

§  ° 


S-H

u2  o f

”2   С

и  

_

Н  |  F S 

^..2*

и  ”5  i2  .S.Н" с

с

сл  Я  

Я   00

с   х:

оо "ь>  >   wя   Ы 

^<2

Н  J2  .£  -о

£  2 

 

•Й —  3) jo

я   ^   з   ^

з;  о  

Я я  ^  

=  -

^   .2"   Я   о

•-  £


N

^  а- 


'сл 

О  

сЗ  TD

Н  ’5Ь


ТЗ  -С  с

‘й  п  Л

о  о  ад

^  ад  СЗя  ^   я

.— 

я   а“  "я  о 

>.  а-

г^-

I  с


^  3

^   'С  °о

"о  i2 ^  

1т  S*

я  

-3

 о  

о.  о  с 

Я  >*  я  

ЧЭ  сз 

7Z1

  ^   я

i l l  

.£  т   I

,2Р -2  ° S  ^ 

•—

-С 

)п 

-§   о   «

О  СЗад 

о   з   <е 

^ З Д

з 

я

СЗ  — 


g>£

Я  

-J-

а   g>

°  S- 


J   2

1   §•


2   2 

*- 

*s 

JS

15  -г-

0  JS 


я   ^

N   £

1  £  |


*сл  сЗ  СЗ

'С  £   а

£   «  S

Г   П

1-

СЛ J3


сл  аз  о  

ОТЗг^


^  

^  .zz  сг

S  

я   £   £

СЛ 


1  1  |

сл 

^   Я

Св 

3 

я   J5

a  


n

  3).s
 

гг

о  о о о   я 

Н  о  я-  >.

иГ

•—V—

3

сЗZ3

СЗ

оСГ

о

сЗ>,

О "  о  


о

СЗ С П


D

л

оX ) Ч О

С Л X ) rs|

150


9-

 

ja

d

va

ln

in

g

 

d

a

v

o

m

i

Q   - o


cd  i s  

N   .N  


■Й  й ,  

£   о 

о

2

 *-■ 


л   л

 

-  0

  £  Is 


rt  C  5   t  

op 


ra 

С 

~  rr 

r ~

C/5


СЛ

о „ 

Of 


*-<  i_  

Я   ДЙ  с  У

cd

с о

i-T  с 

cd  . 5


С  ?   Я

С  о  |   С  N

3   §   Ё  I   О  о

Н   с   'Я  О  С  60

cd  л  


С   2  

> - • &  

с х

а»

cdСГ

,,2   о

иГ 


• -   -С  

ев 


2   О

”   Й  > ст73  г§  3 tS  сггз  >>

"5rt  "Я   ■—  >> 

-2

  с г   3О   |

  |   ^   иГ

2   Я   JS  . 3   . 3   3   Д

Я   cd 


2

  Л


О  о 

^   га 

га  сг


ьй .

2

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling