O c h IL m a V l o n o V biologiya • b o t a n ik a • z o o L o g I y a


Download 5.46 Mb.

bet3/61
Sana13.02.2018
Hajmi5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Ko‘p hujayrali ipsimon suvo‘tlari.  K o‘p hujayrali suvo‘tlarining tanasi 

b ir  xild ag i  h u ja y ra la rd a n   ib o ra t  b o ‘lib,  o rg a n la r  va  t o ‘q im a la rg a  

b o ‘linm aydi.  Bunday tan a  tallom deyiladi.  Ipsim on suvo‘tlaridan ulotriks 

oqar chu chuk suvlarda uchraydi.  U lotriks u zun va ingichka ipga o ‘xshash 

b o ‘lib,  bir  qator joylashgan  bir  xildagi  hujayralardan  iborat  (9-  rasm ). 

H a r  bir  hujayrasi  selluloza  qobiq  bilan  qoplangan,  uning  sitoplazm asi, 

yadrosi va ochiq halqa shaklidagi xrom atofori b o ‘ladi.  Ulotriks tanasining

18


pastki  tom onidagi  konussim on  o ‘simtasi  —  rizoidi yordam ida  suv  tubi- 

dagi  narsalarga  yopishib  oladi.  Ulotriks  b irm uncha  tin ch   oqadigan  suv 

havzalarida,  ko‘lm ak suv va  hovuzlarda uchraydi.

U lotriks  tanasidagi  ham m a  hujayralar b o lin is h   xususiyatiga  ega.  U 

jinssiz va jinsiy k o ‘payadi.  Jinssiz k o ‘payganicia  har bir hujayrasida 4 —8, 

b a ’zan  16—32  ta  to  rt  xivchinli  zoosporalar  hosil  b o ia d i.  Z oosporalar 

suvda suzib yuradi;  bir qancha  m uddatdan  so'ng suv tubiga o ‘tirib,  yangi 

tallom ni  hosil  qiladi.  Jinsiy  ko'payishida  uning  hujayralari  b o lin is h  

yo‘li  bilan  zoosporaga  o'xshash,  lekin  ikki  xivchinli  bir  xil  kattalikdagi 

gam etalar  (izogam etalar)  hosil  qiladi.  G a m etalar  suvga  chiqib,  juft-juft 

b o iib   q o ‘shiladi.  Zigota  qalin  po'st  bilan  o ‘ralib,  tinim   davriga  o la d i. 

Qulay  sharoitda  zigota  yadrosi  b o lin ib ,  to 'rt  xivchinli  to 'rtta   sporani 

hosil qiladi.  Bu  hujayralardan  yangi  ulotriks yetishib  chiqadi.  U lotrikslar- 

ning  25  turi  m a ’lum.Spirogira oqmaydigan yoki  sekin oqadigan  hovuz va k o lla rd a  uchray­

di.  Tallom i  yirik  silindrsim on  hujayralardan  iborat.  Uning  ipsimon  tallo- 

mi  hech narsaga yopishmasdan suvda qalqib turadi yoki suv tubiga cho'kkan 

b o ‘ladi.  Hujayralari  shilimshiq  m odda  bilan  qoplangan.  Xrom atoforali 

spiral  o la lg a n   tasm aga  o'xshaydi.  Spirogira  tallom i  biron  ta ’sir  tufayli 

uzilganida,  uning  h  r  bir  b o lag id an   yangi  organizm   rivojlanadi.  Spirogi- 

raning jinsiy  ko‘pay  shi  kon 'yugatsiya  orqali  sodir b o ia d i.  Bunda spirogi- 

ralar  ikkita  ipi  yonm a-yon  jovlashib,  ularning  hujayralari  o'rtasida  nay­

chalar  hosil  b o ia d i  N aychalar  orqali  hujayralam ing  biridagi  m oddasi 

ikkinchisiga  oqib  o la d i.  Hosil  b o ig a n   k o n ’yugantlar  qattiq  qobiq  bilan 

o la lib ,  zigotaga  aylanadi.  Bu  hodisa  b a ’zan  spirogira  tallom ida  ketm a- 

ket joylashgan  ikki  hujayra  o 'rtasid a  ham   sodir b o iish i  m um kin.

Suv  havzalarida  ko'p  uchraydigan  k/adoforanm g  tallom i  yirik  (1  m 

gacha),  sershox b o ia d i.  Qalin  о 

an  kladofora tallom i  uzilib,  suv betiga 

qalqib chiqadi  va k c'p in c h a spire  ■

  ra  bilan  birga  „baqa to bn “  hosil qiladi. 

Sekin  oqadigan  ко 1,  hovuz  va  ayniqsa  sholipoyalarda  sershox  tallom li 

su v o li  xara  ko‘p  uchraydi.  U  1 am  kladofora  kabi  sershox  rizoidlari 

yordam ida suv  tubidagi  narsalarga yopishib  oladi.Dengiz s u v o lb r i  ancha  yir  к  b o iib ,  ularning  uzunligi  bir  n echa sm 

dan  60—70  m  gacha  yetadi.  U iar  hujayrasi  xrom atoforida  xlorofilldan 

tashqari  q o lig   ir  yoki  qizil  rang  beruvchi  karotin,  ksantofil  pigm entlar 

ham b oiad i.  Shimol va  Uzoq Sharq dengizlarida ko‘p uchraydigan qo‘ng‘ir 

suvollaridan „dengiz karam i“  deb ataluvchi  laminariya  tallomining  yuqori 

qismi  tasm asim on,  bo'vi  2— i 2  m,  eni  10—75  sm  keladi.  U zoq  Sharq 

dengizlarida yapon  lam inariyasi  25—35  m  chuqurlikgacha tarqalgan  (10- 

rasm).


Lam inariyalarning jinssiz  ko'payishi  tallom i  yuzasidagi  bir hujayrali 

sporangiylarida hosil  b o lad ig an   zoosporalar yordam ida  sodir b o ia d i.Suvo‘tlarining ahamiyati.  S uvollari  suv  havzalarida  katta ahamiyatga 

ega.  U lar  asosiy  organik  m odda  hosil  qiluvchi  organizm lar  hisoblanadi.

19


10-  раем

.  D engiz  suv  o ‘tiari: A

—  q o 'n g 'ir   suv  o ‘tlari; B—

  qizil  suv 

o ‘tlari:  / —  iam inariya, 

2—

  sistozeyra, 3—

  rod o m eia, 

4—

  fillofora,

5—  porfira, 

6

 

daziya.F otosintez jarayonida  suvo'tlari  suvdan  karbonat  angidrid  gazini  yuti'b, 

suvni  kislorod bilan boyitadi.  Bu jarayon  suvda yashaydigan  organizm lar 

uchun  m uhim   aham iyatga  ega.  U lar  hosil  qilgan  kislorod  atm osferaga 

ham   chiqadi.  Suvo'tlari baliqlar va suvda yashaydigan qushlar uch un  oziq 

hisoblanadi.  Dengiz suvo'tlari hayvonlarga oziq sifatida va ekinlami o'g'itlashda 

ishlatiladi.  U lar  plastm assa,  sintetik  buyum lar  tayyorlash  u ch u n   xo- 

mashvo sifatida,  kladoforadan esa qog'oz sanoatida.  dengiz karam i—lamina- 

riya  ulva  (dengiz  salati),  porfira,  n am iliondan  esa  oziq-ovqat  sanoatida 

foydalaniladi.  Q o 'n g 'ir suvo'tlari  kulidan  yod  olinadi.  B undan  tashqari, 

suvo'tlarid an  kaliyli  tuzlar,  brom ,  m etil  spirti,  aseton,  sm ola,  fenollar 

ham   ishlab  chiqariladi.Q izil  suvo'tlarining  ayrim   turlarid an   qand o lat- 

chilik,  oziq-ovqat,  qog'oz  ishlab  chiqarish,  tekstil  sanoatida  keng  foy- 

dalaniladigan organik m odda —  agar-agar olinadi. Agar-agar mikrobiologiya 

sanoatida va laboratoriya tadqiqotlarida mikroorganizmlami o'stiruvchi sub- 

strat sifatida ayniqsa aham iyatga ega. .Agar-agar m arm elad va m uzqaym oq 

ta y y o rla sh d a   ish latilad i.  S u v o 'tla rid a n   o lin a d ig a n   algin  k islo ta d an  

to'qim achiiik va qog'oz sanoatida pardoz berishda foydalaniladi.

X la m id o m o n a d a ,  x lo re lla   va  b o sh q a   b ir  q a n c h a   s u v o 'tla r id a n  

o q av a  su v larn i  biologik  to z a ia sh d a   fo y d a la n ila d i.  S u v o 'tla ri  b a k te r i­

y a la r,  z a m b u r u g 'la r   va  h a y v o n la r  b ila n   b irg a   ta b ia td a   m o d d a la r ­

n ing  b io g en   m igratsiyasi  va  tu p ro q   hosil  b o 'lis h i ja ra y o n la rid a   k a tta  

ah am iy atg a  ega.LISH A Y N IK LA R   B O ‘L IM I

Lishayniklar  o ‘ziga  xos  organizm lar guruhi  b o ‘3ib,  ulam ing  tallorni 

zam burugiar  mitseliysi ham da bir hujayrali yashil va ko ‘k-yashil suvo‘tlari 

(sianobakteriyalar)dan  hosil  b o ig a n .  U larning  sistem atik  o"rni  hozir- 

gacha  uzil-kesil  hal  etilm agan.  Ilgari  ularni  o ‘sim liklarga  kiritishgan. 

H ozir  k o ‘pgina  olim lar  ularni  z a m b u ru g larg a  kiritishadi.  Lishayniklar- 

ning  20  m ingdan  ortiq  turi  m a’lum.

Tuzilishi.  Lishayniklar  sim bioz  yashovchi  z a m b u ru g ia r  ham da  bir 

hujayrali  yashil  yoki  k o ‘k-yashil  su v o lla rid a n   iborat  organizm lardir. 

Lishayniklar  tanasida  zam burug‘  giflari  su v o lla rin i  o ‘rab  olib,  u  bilan 

birga q o ‘shilib o ‘sib ketadi.  B a’zan zam burug4 giflarida so‘rgcichiar paydo 

b o iib ,  su v o lla ri  hujayralari  ichiga  o ‘sib  kiradi.  A yrim   lishayniklar  ta- 

nasiga suvo‘tlari bilan birga azot fiksatsiya qiluvchi bakteriyalar (azotobak- 

teriyalar)  ham   kiradi.  Z am bu rug4 giflari  su v o lla rin i  suv va  m ineral  oziq 

bilan t a ’m inlasa,  su v o lla ri  za m b u ru g ia r uchun  organik m od dalar sintez 

qilib beradi. A zotobakter esa lishaynikka azotli birikm alar yetkazib b era­

di.  Lishaynik  tanasidan  ajratib  olingan  s u v o li  m ustaqil  yashay  oladi, 

lekin  zam burug‘  su v o lisiz yashay  olm aydi.

Tashqi  k o ‘rinishi  va  m orfologik  tuzilishiga  b in o an   quyqasim on, 

bargsim on,  y a’ni p o ‘stloq lishayniklar ham da butasim on,  y a’ni shoxlan- 

gan  lishayniklar b o ia d i  (11-  rasm).

! . Щ

ЧлЩл

11- раем.  Lishayniklarning  asosiy  hayotiy  shakllari:  1—  quyqa  lishaynik,   bargsimon  (po‘stloq)  lishaynik, 

3,  4 

  butasimon  lishayniklar.


3

1

12-  раем.

  Lishaynikning  tuzilishi: 1—

  bir  hujayrali  suv  o 'tla ri,2 —

 zam burug'  mitseliysi, 3—

  ustki  qobiq, 4—

 ostki  qobiq,  5 —  rizoid.

Q uyqasim on  lishayniklar  sodda  tuzilgan,  tallom i  yupqa  qobiqqa 

o ‘xshash  bo'lib,  substratga ju d a  m ahkam   yopishgan,  ularni  substratdan 

ajratib  olish ju d a  qiyin.  U lar toshlarga  yopishib  yashaydi.  U larni  toshlar 

ustida  va  daraxtlar po'stlo g 'id a  uchratish  m um kin.  Bargsimon  lishaynik- 

larning tallom i  oddiy yaproqqa  o'xshash,  substratga  rizoidlar yordam ida 

yopishib  oladi,  tallom i  ustki to m o n d an   qobiq bilan  o 'ralgan.  B utasim on 

lishayniklarning  tallom i  m urakkab  shoxlangan  bo'lib ,  tik  o ‘sadi.  Tog' 

hududida  k o 'p   uchraydigan  kladoniya,  tu n d rad a o'sadigan  bug‘u  (yagel) 

lishaynigi  va  yolli  lishayniklar butasim on  lishayniklarga  misol  b o'iadi.

Ichki  tuzilishiga  binoan  lishayniklar  gom eom er  va  geterom er  gu- 

ruhlarga b o'lin adi  (12-  rasm).

Gomeomer  lishayniklar  tanasi  ustki  va  ostki  p o 'stlo q d an ,  p o 'stlo q 

ostida  joylashgan  zam burug'  giflari  va  giflar  orasida  bir  tekis  tarqalgan 

suvo'tlaridan  iborat.  Geteromer lishayniklar tanasida suvo'tlari faqat  ustki 

qobiq ostida to'plangan bo'iadi.  Lishaynik subvstratga rizoidlari yordam ida 

yopishib  oladi.  T abiatda  lishayniklar  asosan  vegetativ  usulda  ko'payadi. 

Lishaynik tanasida zam burug‘  giflari  bilan  o'ralgan  suvo'tlari  hujayralaridan 

iborat  kichik tuguncha hosil bo'iadi.  Hujayralar o'sa borgan sari,  ularning 

lishaynik  tanasiga  bosim i  ortib  boradi.  Bosim  ta ’sirida  lishaynik  tanasi 

yorilib,  hujayralar guruhi  sham ol  va  yom g'ir  suvi  orqali  tarqalib  ketadi. 

Tugunchalardan  qulay sharoitda  lishaynik o ‘sib chiqadi.  Lishayniklarning 

m o 'rt  tallom i  quriganida  oson  m aydalanib  ketadi,  sham ol  va  hayvonlar 

yordam ida  ular uzoq joylarga tarqaladi.  Shu  bilan  birga,  lishaynik tanasi- 

dagi  organizm lam ing  har  biri  m ustaqil  ko'payishi  ham   m um kin.  X usu­

san,  zam b u ru g 'lar  sporalar  hosil  qiladi,  suvo‘tlari  esa  b o iin is h   yoki 

spora  hosil  qilish yo'li  bilan  ko'payadi.  N am  joyda zam burug4 sporasi  unib 

chiqadi,  uning  giflari  yashil  va  ko'k-yashil  suvo‘tlarini  o 'rab   olib,  yangi 

lishaynik  hosil  qiladi.  U lar noqulay sharoitga ju d a chidam li.  Issiqda qurib 

qolib,  osonlikcha  m aydalanib  ketadi.  Lekin  y o m g 'ir  yoqqandan  so'ng 

yana o 'sa boshlaydi.  Lishayniklar butun  tana yuzasi yordam ida yom g'ir, 

tu m an ,  hatto   shudring  nam ini  shim ib  oladi.Lishayniklar  ju d a   sekin  o ‘sadi.  M asalan,  b u g ‘u  lishaynigi  b ir  yil 

davom ida atigi  1—3  m m  o ‘sadi.  Lishayniklar 50— 100 yilgacha yashaydi.

Lishayniklar  tu p ro q   hosil  b o ‘lishida ju d a   katta  aham iyatga  ega.  Bu 

jih atd an   ular  tirik  organizm lar  orasida  b irinchilar  hisoblanadi.  Lishay­

niklar  yalang‘och  qoyalar  va  unum siz  qum   uyum lari  ustida  birinchi 

b o ‘lib paydo b o ‘ladi.  U lam ing giflari granit to sh lam i yem iradigan kislo­

talar  ishlab  chiqaradi.  Lishayniklam ing  organik qoldiqlari boshqa  orga- 

nizm lam ing yashashi uchun sharoit yaratib beradi.  Shimoliy m intaqalarda 

bug‘u  lishaynigi  (yagel)  bug‘ulam in g  asosiy  ozig‘i  b o ‘lib  hisoblanadi. 

Island m oxi esa iste’m ol qilinadi.  Lishayniklar tarkibida uglevodlar k o ‘p 

b o ‘ladi,  shuning uchun ulardan spirt, glukoza olishda foydalaniladi.  Lishay­

niklar havoning  tozaligiga  ju d a  sezgir  b o ‘lganidan,  ular  havo  tozaligi- 

ning  indikatorlari  deyiladi.

3 -   b o b .   YUKSAK  SPORALI  0 ‘SIM LIKLAR

Y u k sak   s p o ra li 

o ‘s im lik la rg a   m o x la r  (y o £s in la r),  p la u n la r , 

q irqbo‘g‘im lar,  p aporotniklar  (qirqquloqlar)  b o ‘lim lari  kiradi  (1-  ja d ­

val).  Evolutsion taraqqiyot davom ida yuksak sporali o ‘sim liklarda alohida 

organlar  —  ildiz,  poya,  barg  paydo  b o ‘lgan;  barg  yuzasi  ortib  borgan; 

fotosintez  qiluvchi  apparati  takom illashib,  quyosh  nuridan   foydalanish 

jadallashgan.  Barg  yuzasining  ortishi,  o ‘z  navbatida,  ildiz  sistem asining 

takomillashuviga,  poyaning shoxlanishi ham da o ‘tkazuvchi to ‘qim alam ing 

rivojlanishiga sabab b o ‘lgan.  0 ‘sim lik tanasining yiriklashuvi bilan poya, 

barg  va  ildiz  paydo  b o ‘lgan;  buning  natijasida  o ‘tkazuvchi,  m exanik, 

qoplovchi va boshqa xil to ‘qim alar paydo b o ‘lgan.

Y uksak  sporali  o £sim liklam ing  tanasi  poya,  barg,  ildiz  kabi  organ- 

lardan  iborat,  lekin guli,  m evasi,  u m g ‘i,  b o ‘lm aydi.  U lam ing   rivojlanish 

siklida  ikki  nasli  —  gametofit

 

va  sporofit 

navbatlashib  turadi  (1-  sxema). 

G am etofit jinsiy  b o ‘g‘in  b o ‘lib,  u n d a  u rg ‘ochilik jinsiy  organi 

 arxe- 

goniy

 

va  erkaklik jinsiy  organi  —  anteridiy 

joylashadi.  U larda  tuxum   va 

urug‘  hujayralari  hosil  b o ‘ladi.  G a m e ta lar  q o ‘shilib,  zigotaga  aylanadi. 

Zigotadan jinssiz b o ‘g‘in — sporofit rivojlanadi.  Sporofitda jinssiz ko ‘payish 

organlari  —  sporangiylar

 

joylashgan.  Sporangiylarda  sporalar  yetiladi. S poralardan yana jinsiy b o ‘g‘in hosil b o ‘ladi.  G am etofit — gaploid,

 

spo ­rofit  esa  diploid

 

b o ‘ladi  (2-  sxem a).Yuksak o ‘sim liklar gam etofiti ikki xil:  erkaklik va urg‘ochilik b o ‘ladi. 

Yerkaklik gametofitida urug‘  hujayralari, uig‘ochilik gametofitida urg‘ochilik 

gam etalari  —  tuxum   yetiladi.  G am eto fit  ikki  jinsli  b o ‘lishi  m um kin. 

Evolutsiya jarayonida yuksak o ‘simliklaming jinsiy hujayralari ixtisoslashib 

borgan. Tuxum  hujayrasida zaxira oziq to ‘planganidan u ancha yiriklashib 

borgan va harakatchanligini yo‘qotgan.  U rug£ hujayralari oziq m oddalaridan 

xalos b o £lgan.  T uban yuksak o ‘sim liklam ing urug‘  hujayrasi h arakatchan 

b o ‘lib,  spermatozoid

 

deyiladi.  O chiq u ru g ‘li va gulli o ‘sim liklam ing sper-Y

uk

sa0

‘s

im

lik

la

rn

inqi

yo

sita

vs

if

i

■^3


53

53

24Zigota  (2n)

i

M urtak (2n) i

Yosh  o ‘sim lik  (In)i

Sporangiylik 

yetishgan o ‘simlik 

(sporofit)  —  2 n

Arxegoniy

Tuxum   h u ­

jayra

Meyoz

i

Sporalar  (n) 

(to'kiladi)

I

Yashil tan ac h a  (n) (gametofit)

A nteridiy

Sperm atozoidlar (n) 

(suv  orqali 

arxegoniyga tushadi)

Tuxum  hujayra arxegoniyda urug‘lanadi

Zigota  (2n)

1  - s x e m a .  Sporali o‘simliklarning rivojlanish sikli.miy  deb  ataladigan  u ru g ‘  hujayralari  esa  xivchinini  y o'qotib,  kam   h a r­

akatchan  b o ‘lib  qolishi  tufayli  ular  chang  naychalari  orqali  tuxum   hu- 

jayrasiga yetib boradi.  Evolutsiyaning birm uncha quyi pog‘onasida turadi-

25


gan  yuksak  o ‘sim liklarning  jinsiy  ko'payishi  suv  bilan  b o g iiq .  C hu nk i 

m oxlar,  p lau n lar,  q irq b o ‘g ‘im la r  va  p a p o ro tn ik la r  tu x u m   hujayrasi 

urugianganida sperm atozoidlam ing harakatlanishi uchun suv m uhiti zarur.

Yuksak  o ‘sim liklar  quruqlikka  chiqqanidan  so ‘ng  u lar  hayotiy  sik- 

lining  evolutsiyasi  ikki  y o ‘nalishda  borgan.  M oxsim onlarda voyaga yet- 

gan  о ‘sim lik  —  gaploid  gam etofit  b o ‘lib,  sporofit  esa  uning  bir  qism i  u 

gam etofit  hisobiga  oziqlanadi.  B oshqa yuksak  o ‘sim liklarda  esa sporofit 

voyaga  y etg an   barg  p oyali  m u rak k a b   tu zilish g a  ega  b o i g a n   yirik 

o ‘sim likdan iborat.  P aporotniklam ing gam etofiti  kichik m aysadan iborat 

b o iib ,  qisqa  um r  k o ‘radi.  O chiq  u ru g ii  va  yopiq  u r u g ii  o ‘sim liklar 

gam etofiti  kuchli  reduksiyaga  u chragan  b o iib ,  xlorofillini  y o ‘qotgan. 

U lam in g   gam etofiti  sporofit  t o ‘plagan  oziq  m oddalar  hisobiga  o ‘sadi. 

Y opiq  u ru g ii  o ‘sim liklarda  erkak  gam etofit  chang  zarralariga,  u rg ‘ochi 

gam etofit  m urtak xaltachasiga to ‘g ‘ri keladi.

Yuksak o ‘simliklar ko‘payish xususiyatiga k o l a  sporali (moxlar, plaun­

lar,  q irq bo‘g ‘im lar,  paporotniklar)  va  u ru g ii  (ochiq  u ru g ii  va  yopiq 

u ru g iila r)  ga b o lin a d i.

YO ‘SINLAR  B O ‘LIM I

Y o ‘sinlar  (m oxsim onlar)  —  q uruq likda  yashashga  m oslashish  n a ­

tijasida su v o lla rid a n   kelib  chiq q an  sporali yuksak o ‘sim liklar. Y er yuzi- 

ning  m o la d il iqlim li n am  va  salqin joylarida,  shuningdek tu n d ra  va to g ‘ 

hududlarida tarqalgan.  U lar lishayniklarga o ‘xshab suvsizlikka juda chidamli 

b o lg a n id a n   uzoq  vaqt  suvsizlikdan  keyin  qulay  sharoit  kelishi  bilan  

yana  k o ‘karib  ketadi.  Y o ‘sinlarning  14500  ga  yaqin  tu ri  m a ’lum .  U lar 

eng  sodda  tuzilgan  qadim iy  o ‘sim liklar  b o iib ,  b o ‘yi  4 —5  m m d an   40 

sm  gach a boradi.  Y o ‘sinlar o d atd a  past  b o ‘yli,  k o ‘pchiligi  m ikroskopik 

k o ‘rinishga ega b o iib ,  tanasi  qisqa o ‘t  poya va ju d a  oddiy tuzilgan barg- 

lard a n   iborat.  Jigarsim on  y o ‘sinlarning  tan asi  yassi  tallo m d a n   ib orat 

poya  va  barglarga  b o lin m a y d i.  Y o ‘sin larn ing  haqiqiy  ildizi  b o lm a y d i. 

U la r  yerga  b ir  hujayrali  yoki  k o ‘p  h ujayrali  rizo id lari  (ild izsim o n  

o ‘sim talari)  bilan  yopishib  tu rad i.  R izoidlar poyaning  tash q i  qavat  h u - 

jay ra larid an   hosil  b o ig a n   ildiz  vazifasini  b ajam vchi  o ‘sim talar  b o iib , 

bir  xildagi  h u jayralardan  tuzilganligi  va  o lk a z u v c h i  t o ‘qim alarin ing  

b o lm a slig i bilan  ildizdan  farq qiladi.  K o ‘pchilik y o ‘sinlarning poyasida 

o lk a z u v c h i va  m exanik t o ‘qim alar kuchsiz  rivojlangan.

Y o‘sinlar  jinsiy  b o ‘g ‘ini  gaploid  gam etofiti  jinssiz  b o ‘g ‘in  diploid 

sporofitidan  ustunlik  qiladi.  U lar  o ‘zining  bu  xususiyati  bilan  boshqa 

barch a  yuksak  o ‘sim liklardan  ajralib  turadi.  G am etofit  voyaga  yetgan 

о ‘sim lik  b o iib ,  fotosintez,  suvni  va  m ineral  oziqni  shim ish  vazifasini 

bajaradi.  A na  shunday  g am etofit  bir  hujayrali  sp o rad an   rivojlanadi. 

G am eto fit  ikki  jinsli  yoki  bir  jinsli  b o iis h i  m um kin.  G am etofitning  

jinsiy k o ‘payish organlari  —  anteridiy va arxegoniyda  harak atch an  u m g ‘

26


hujayralari  va  harakatsiz tuxum   hujayralari  hosil  b o ia d i.  U rug ‘  hujayrasi 

faqat  suv  m uhitida  harakatlanib,  tuxum   hujayrasi  bilan  q o ‘shila  oladi. 

Zigotadan jinssiz bo'g'in  — diploid sporofit hosil bo'iadi.  Sporofit ko‘sakcha 

(sporangiy)d an   iborat.  Sporofit  m ustaqil  organizm   b o 'lm asd an  gam etofit 

ustida joylashgan va uning hisobiga oziqlanadi.  Sporofitning ko‘sakchalarida 

sporalar hosil  bo'iadi.

Y o ‘sinlar  xilm a-xil  b o 'iad i.  U lar  jigar  yo'sin lari  va  barg-poyali 

yo‘sinlarga ajratiladi.

Jigar yo‘sinlari.  Bu  guruhga  chuchuk   suvlarda  keng  tarqalgan  rich- 

chiya  y o ‘sini  kiradi.  R ichchiya  yashil  gilam   holida  akvarium lar  suvi 

yuzasida  qalqib  turadi.  Y orug'lik  yetarli  bo'lganida  bu  o ‘sim lik ju d a  tez 

o ‘sib,  suv  yuzasida  zich  yostiqchani  hosil  qiladi.  Suzib  yurgan  richchi- 

yaning  rizoidi  bo'lm aydi.  U ning  rizoidi  suv  havzalari  qurib  qolganida 

nam   tuproq  yuzasida  hosil  bo'iadi.Barg  poyali  yo‘sin!ar.  Bu  guruhga  tanasi  barg  va  poyadan  iborat 

b o i g a n   fu n a riy a ,  b o tq o q   m o x i—sfa g n u m ,  kakk u  z i g l r i ,   to r tu la  

(kam pirko'rsoq)  kiradi.

Funariya.  F unariya-bo'yi  1—3  sm  bo'lgan och-yashil  rangli o ‘simlik 

(13-  rasm ).  B ahorda daraxt p o 'stlo g 'i,  uylarning zaxlagan  devori,  ariqlar 

b o ‘yi,  tarnovlar tagida yashil chim   hosil  qiladi.  Tanasi  kalta  poyachadan 

va  u nda  zich joylashgan  ingichka  och -  yashil  bargchalardan  iborat.  Po- 

yasining  yerostki  qism idan  k o 'p   hujayrali  rizoidlar  hosil  qiladi.  R izoid- 

lar  bir  xil  hujayralardan  tarkib  topganligi  bilan  haqiqiy  ildizdan  farq 

qiladi.  R izoidlar  o'sim likni  tup roqd a  tutib  turish,  suv  va  m ineral  oziq,

13-  rasm.

  Funariya  yo'sinining  ko'payishi:  7—  erkak  gametofit,2 —

 urg'ochi  gametofit, 3—

  spermatozoid, 4—

  ko'sakchalar,

5—  sporalaming  to'kilishi, 

6—

  spora,  7—  sporadan  unib  chiqqan  yashil

tanacha.

27


m oddalam i shimish vazifasini bajaradi.  Funariya poyasida o ‘tkazuvchi navlar 

yaxshi  rivojlanm agan.  Suv va  unda  erigan  m oddalar poyaning m arkazida 

joylashgan  u zun  hujayralar  orqali  o'sim lik tanasiga  o 'tkaziladi.  F u n ari- 

yaning  bargchalari  bir qavat  b o ‘lib joylashgan  hujayralardan  iborat.

Voyaga yetgan funariya gaploid jinsiy b o 'g 'im —gam etofit  hisoblana­

di.  G am eto fit  ayrim   jinsli.  y a ’ni  ikki  uyli  b o i i b ,   jinsiy  organlari  — 

anteridiy  va  arxegoniy  boshqa-boshqa  o'sim liklarda joylashgan.  Yerkak 

o ‘sim likning  uchki  qism idagi  barglari  orasida  patsim o n  va  xaltasim on 

o ‘sim ta  —  anteridiy joylashgan.  U ning  ichida  ikki  xivchinli  sperm atozo­

idlar  rivojlanadi.  U rg ‘ochi  o'sim liklam ing  uchki  qism idagi  noksim on 

xaltacha  —  arxegoniyda  tuxum   hujayrasi  rivojlanadi.  Suv  toshganida, 

y o m g lry o k i  qor erib,  yo'sinni  suv qoplaganida xivchinli  sp erm atozoid­

lar  suv  orqali  harakatlanib,  tuxum   hujayrasini  u ru g la n tira d i.  U rug '  va 

tuxum   hujayralar  gaploid,  u ru g la n ish d a n   keyin  hosil  b o la d ig a n   zigota 

diploid  b o ia d i.  Z igotadan  urg‘ochi  o'sim likning  ustida  diploid  sporofit 

hosil b o ia d i.  Sporofit  poyachadan  va  k o 'sak chadan  iborat.  U  gam etofit 

hisobiga oziqlanadi.  K o‘sakcha  ichida sporangiy,  sporangiylarda esa ju d a 

ko'p  sporalar hosil  b o iad i.  K o'sakcha ustidagi  maxsus qopqoqcha ochilib, 

sporalar yerga to'kiladi.  S poralardan  nam  tup roqd a  suv o llarig a o ‘xshash 

yashil  ipcha  hosil b o ia d i.  Ipchaning tuproqqa o 'tib  xlorofillini y o ‘qotgan 

qism i  rizoidlarga  aylanadi.  U ning  yer  ustki  qismi  esa  k u rtakch alam i 

hosil  qiladi.  K urtakchalardan  erkak  va  urg‘ochi  o ‘sim lik hosil  b o ia d i.

Kakkti zig‘iri botqoqlashgan  yoki  nam   tu proqlard a uchraydi.  U ning 

q o 'n g lr ,  balandligi  20  sm  keladigan  poyachasi  z ig lr   poyasiga,  u rg 'och i 

gam etofit  ustida  hosil  b o ig a n   uzun  poyachali  k o ‘sakchasi  esa  q o ‘nib 

turgan  kakkuni  eslatadi.  K akku  z ig lri  —  k o 'p   yillik  o'sim iik,  m o ‘tadil 

iqlim da  keng  tarqalgan.  U ning  ko'payishi  va  rivojlanish  xususiyatlari 

funariyaga o'xshash  b o ia d i.

Oq yo^sinlar.  Shimoliy m intaqalardagi botqoqliklarda sfagnum yo'sini 

keng  tarqalgan.  Poyasi  anch a  u zu n  va  sershox,  lekin  zaif b o iib ,  m ayda 

ko‘p  sonli barglar bilan qoplangan.  Barglarida siyrak joylashgan xlorofilli 

m ayda  hujayralar  bilan  birga  ularning  orasida  yirik,  rangsiz,  ichi  b o ‘sh 

jonsiz hujayralar ham   b o ia d i  (14-  rasm).  Sfagnum ning  poyasi  ham   o l i k  

h u jay ra lar  b ilan   qo p lan g an .  Bargdagi  va  poyadagi  o l i k   h u jay ra lar 

bo'shlig'iga  ko 'p   m iqdorda  suv shim ilganligi tufayli  sfagnum  oqish tusda 

b o'ladi.  U ning  rizoidlari  b o im a y d i.  Sfagnum   poyasining  uchki  qismi 

doim o  o 'sib  boradi;  poyaning  pastki  qismi  esa  asta-sekin  o'lib ,  suvga 

tushadi,  lekin  suvda  kislorod  yetishm asligi  tufayli  t o l a   chirim asdan  to rf 

hosil  qiladi.  A naerob  p archalanishda  hosil  b o la d ig a n   organik  kislotalar 

esa  chirituvchi bakteriyalam ing  ko'payishiga  y o l   berm aydi.

T o rf yoqilg'i  sifatida  ishlatiladi,  un d an   har  xil  kimyoviy  m odd alar 

(karbon  kislota,  spirt,  sm olalar)  olinadi.  T o rf  qishloq  xo0jaligida  o 'g l t  

sifatida,  m ollarning tagiga to 'sh ash  u ch u n   ishlatiladi.  Torfli botqoqliklar

28


14

-  rasm.

  Sfagnum  yo  sini:A

—  um um iy  ko'rinishi,B—

  ko'sakchali  sporofit,

D—

  barg  hiiayralarining 

m ikroskopda  ko'rinishi:

1—

  barglar.  2—sporofit 

boshoqchasi, 

3—

 poya, 

—tirik 


hujayralar,  5—o ‘lik  hujayralar.

nam likni  saqlovchi  m anba  si­

fatida  atrof muhit ob-havosiga 

t a 's i r   k o 'r s a t a d i .  

L e k in  

y o 's in la r  tu n d ra   sh a ro itid a  

o ‘tloqlarni botqoqlashtirib zi­

yon keltiradi.  0 ‘rta  Osiyoning 

qum lik  c h o lla rid a   o'saaigan 

tortula  (kam pirqo'rsoq)  deb 

ataladigan  sahro  yo'sini  ham  

yaylovlarning buzilishiga sabab bo'iadi.

Q I R Q B O ^ iM L A R   B O ‘LIM I

Q irq b o 'g 'im la r  —  k o 'p   yillik  o 'tla r,  tanasi  poya,  b arglar va  kuchli 

rivojlangan  ildizpoyadan  iborat.  Ildizpovasi  uzun  va  k o 'p   m arta  shox- 

langan.  Poyasi,  shoxlari  va  ildiz  poyasi  b o 'g 'im la rg a   b o 'lin g a n .  B ar­

glar  poyadagi  b o 'g 'im la rd a   to 'p   b o 'lib   joylashgan .  Bu  barglar  shakli 

ju d a  o'zgarib  ketgan  yon  novdalardan  iborat.  Ildizpoyadan  q o 'sh im ch a 

ildizlar  hosil  b o 'lib   tu rad i.  Q irq b o 'g 'im la r  tanasiga  k o 'p   m iq d o rd a 

krem niy  shim iladi.

Shoxlari  poya  b o 'g 'im la rid a   halq a  hosil  qilib  jo ylashgan.  Poyasi 

va  shoxlari  k o 'p   q irrali,  poyasining  ichi  kovak,  barglari  ingichka, 

m ayda  tangachalarga  aylangan.

D a b   qirqbo‘g ‘imi.  D ala  q irq b o 'g lm in in g   yer  ustki  qism i  0 ,5 — 1 

m ga  yaqin  bo'iadi.  Uni  ekinlar orasida,  ariqlar yaqinida,  o 'tlo q lard a va 

o ‘rm o n lar  chetlarida  uchratish  m um kin.  Q irq b o 'g 'im n in g   ildizpoyasi- 

d an  bahorgi  va  yozgi  novdalar  o 'sa d i  (15-  rasm ).  B ahorda  ildizpoy- 

alardan  qizg'ish  tusli  spora  hosil  qiluvchi bahorgi  p oyalar o'sib   chiqadi.

Poyalarning  uchida  spora  bosh o q ch alar joylashgan  olti  qirrali  spo- 

rofillar  halqa  hosil  qilib  joylashgan.  S p o ro iillarn in g   ostki  to m o n id a  

spora  hosil  qiluvchi  o rg a n la r—sp o ran g iy lar  b o 'iad i.  S p orang iy larda 

gaploid  sporalar yetiladi.  H ar bir sporaning to 'rttad a n  qanotchasi bo'iadi. 

Q an o atO ch alar  sh a m o ld a   sp o ra n i  u zoqq a  oiib  ketad i.  H avo  nam  

b o ig a n id a   q a n o a tc h a la r  yoyi lib  spo rani  sirtdan  o 'r a b   oladi.  S hu nin g 

u ch u n   q irq b o 'g 'im la r  sporasini  havo  nam ligi  b aro m e tri  deyiladi.

29


15-  rasm.

  D ala  qirqbo‘g‘imi:1—

  yozgi  novdasi, 2—

  bahorgi 

novdasi, 

3—

  sporali  boshoq,4— 

sporangiyli  spora  boshcha, 

5—  spora, 

6 ,

7—  sporalam ing  unib 

chiqishi, 

8

 

arxegoniyli  urg‘ochi o ‘sirnta, 

9—

  anteridiyli  erkak 

o ‘sim ta.

S poralar nam   tu p ro q q a tu s h ­

ganida  unib,  u lardan   yashilrangli 

tan ach a—  erkaklik yoki urg‘ochilik 

gametofit  rivojlanadi. Yerkak gam o- 

to fit  m ay d a,  c h e tla ri  q irq ilg a n  

yashil  plastinkaga o ‘xshaydi.  U nda 

k o bp  x iv c h in li  s p e rm a to z o id la r 

hosil  b o ia d i.  U rg ‘ochi  gam etofit 

nisbatan  yirik  b o iib ,  u ning   arxe- 

goniysida  tuxum   hujayra  yetiladi. 

S p erm ato z o id   suv  o rqali  tux um  

hujayrasiga borib  q o ‘shiladi.  Zigo- 

tad an   diploid  sporofit  o'sim lik   rivojlanadi.

Q irqbo‘g‘im ning  yozgi  novdalari  yashil  tusda  b o iib ,  uning  b o ‘g ‘im  

oraligida barglari to ‘p -to ‘p bo‘lib joylashgan. Yozgi novdalarda sintezlangan 

organik m oddalar ildizpoyada to'planadi.  Shunday qilib,  qirqbo‘g‘imlaming 

rivojlanish siklida diploid sporofit  ustunlik qiladi.

Dala qirqbo‘g‘imining bahorgi  novdasini  ba’zan  „mevali poya“ ,  yozgi 

poyasini mevasiz poya deyiladi. Yozgi poyasi yashil, unda sporofillar bo‘lmaydi. 

Yozgi novdalarda fotosintez jarayoni tufayli organik m oddalar sintez b oiadi. 

Sintezlangan moddalar ildizpoyada to'planadi.  Dala qirqbo‘g1mi ana shu zax­

ira m oddalar hisobida kelgusi yil bahorda unib chiqadi.

Sershox  qirqbo‘g ‘im  birm u n ch a  nam   va  salqin  ariq,  soylar  va  d a r­

yolar  b o ‘yida  ko‘p  uchraydi.  Bu  tu r  bahorgi  novdalarining  b o lm aslig i, 

sporali  boshoqchalar  shoxlangan  poyalar uchida  hosil  b o iis h i  bilan  ifo­

dalanadi.

Q irqbo‘g im la rn in g   32 turi  m a ’lum.  U larning am aliy aham iyati katta 

em as.  D ala qirqbo‘g1m i  begona  o l   sifatida  ziyon keltiradi.  U ning yozgi 

novdalaridan  siydik haydovchi  dorilar tayyorlanadi.

Q IR Q Q U ‘LOQLAR  BO  LIM I

Q irqquloqlar  (paporotniklar)  —  eng  qadim gi  yuksak  o ‘sim liklar 

b o ‘lib,  ularning  10  m ingga  yaqin  turi  m a ’lum.  K o'pchilik  turlari  ko‘p 

yillik  o l l a r  b o iib ,  har xil  m uhitda  tarqalgan.  U lar orasida  balandligi  bir 

necha m m   dan  tortib  20  m ga yetadigan  turlari  mavjud.  0 ‘rta Osiyoda  32

30


tu ri,  0 ‘zbekistonda  15  tu ri  o ‘sadi.  D araxtsim on  tu rlari  nam   tro p ik  

o ‘rm onlarda uchraydi.  Qirqquloqlar—barglari yaxshi rivojlangan,  ildizpoyli 

asosan o ‘t o ‘simliklar.  Barglari bevosita ildizpoyadan o ‘sib chiqadi.  Barglari 

fotosintez va spora hosil  qilish vazifasini bajaradi.  A m m o bir q ancha tu r- 

larida  fotosintez  qiluvchi va spora hosil  qiluvchi  barglar alohida b o ‘ladi. 

Q irqquloqlam ing gam etofiti kichkina plastinkadan iborat.0 ‘rmon  qirqqulogM.  Qirqquloq,  ya’ni  erkak  qirqquloq.  Bu  o ‘simlik 

ko‘p yillik o ‘t b o ‘lib,  daraxtlar soyasida o ‘sadi.  Ildizpoyasi yirik (diam etri

1 — 1,2  sm ),  patsim on  m urakkab barglari to ‘p - to ‘p b o ‘lib joylashgan.  Bu 

barglar ildizpoyaning uchki qism ida hosil b o ia d i.  0 ‘rm on shitovnigining 

tuproqni  yorib  chiqayotgan jigarrang  yosh barglari  gajaksim on  buralgan 

b o ‘lganidan unga «erkak qirqquloq» degan nom  berilgan.  Poyasi juda kalta, 

tu p ro q   tagida joylashgan,  ildizpoyasidan ju d a  k o ‘p  q o ‘shim cha  ildizlar 

hosil  b o ia d i  (16-  rasm).

Q irqquloqlardan voyaga yetgan yashil o ‘sim lik jinssiz b o ‘g ‘in —sp o­

rofit  hisoblanadi.  Yoz  m avsum ida  barglam ing  ostki  qism idagi  q o ‘ng‘ir 

b o ‘rtm achalar — soruslarda sporangiylar rivojlanadi.  Sporangiylarda gaploid 

sporalar yetiladi.  Sporalar qulay m uhitga tushganida ulardan 5  m m  katta- 

likdagi  yuraksim on,  yashil,  yassi  plastinka  —  g am etofit  rivojlanadi. 

G am etofitning ostki qism ida rizoidlari b o ‘ladi.  G am etofit ikki jinsli,  unda 

erkaklik va urg‘ochilik jinsiy organlari —  anteridiy va arxegoniylar rivojla­

nadi  .  A nteridiylarda sperm atozoidlar,  arxegoniyda tuxum  hujayrasi hosil 

b o ‘ladi.  Y o m g lr   y o g ‘sa  yoki 

shudring tushganida spermatozo­

idlar  arxegoniylarga  o ‘tib,  tu x ­

um  hujayrani urug‘lantiradi.  Hosil 

b o ‘lgan  diploid  zigotadan  esa 

yangi  o ‘sim lik-diploid  sporofit 

rivojlanadi.  Shunday qilib,  qirq- 

quloqlarda  sporofit  voyaga  yet­

gan о ‘simlik; gam etofit sporofit- 

dan m ustaqil holda rivojlanadi.16-  rasm.  0 ‘rmon  qirqqulogl

1—  ildizpoyadan  unib  chiqayot­

gan  yosh  o‘simlik  2—  yetilgan 

o‘simlik  bargi, 

3—

 

soruslibargning  bir  qismi,  4 — sporan-

giyli  sorusning  ko‘ndalang  kesimi5—

 

gametofit, 6—

 

gametofit ustida  o‘sayotgan  sporofit.

31


Qirqquloqlar jinssiz vegetativ yo‘l bilan  kokpayadi.  Bunday ko‘payishda 

ildizpoyadagi  kurtaklardan  yosh  novdalar  o ‘sib  chiqadi.

CKzbekistonda qirqquloqlar tog1 m intaqalaridagi  o lm o n la rd a ,  qoya- 

lar soyasida,  g 'orlarning sernam  joylarida o ‘sadi.

Q irqquloqlar katta  am aliy aham iyatga ega.  O lm o n   q irq q u lo g l  ildiz- 

poyasidan tibbiyotda parazit  chuvalchanglarni  ichakdan haydaydigan  dori 

sifatida foydalaniladi.  T oshkobm ir davrida daraxtsim on  qirqquloqlar qalin 

o ‘rm onlar  hosil  qilgan.  Ayrim  daraxtlarning  b o ‘yi  20—30  m  ga,  poyasi- 

ning dimetri  1—2 m  ga yetgan.  O bsha davrlarda Yer yuzining ham m a joyida 

iqlim   bir  xilda  sernam   va  iliq  b o ig a n .  K o‘p  joy lar  botqoqliklar  bilan 

qoplangan,  suv  havzalari  sayoz  va  k o kp  b o ig a n .  A na  shunday  sharoitda 

qirqquloqlar barq urib  rivojlangan.  Hozirgi davrda ham   daraxtsim on qirq­

quloqlar  uchraydi.  Yangi  Z elandiyada  o ‘sadigan  siateya  qirqqulog‘ining 

b o ‘yi  24  m ga,  bargining uzunligi  5  m ga yetadi.  Siateya sporali o ‘simliklar 

o ra sid a  eng  yirigi  h iso b lan ad i.  A m erika  q it'a s id a   o ‘sadigan  azoi/a 

qirqqulog‘ining b o ‘yi  esa atigi  12  m m   keladi.

T oshko‘m ir davri  oxirlarida togk hosil b o ‘lishi jarayonlarining kucha- 

yishi  bilan  iqlim   soviy  boshlagan,  kuchli  dovullar  boshlangan.  K o ‘plab 

nobud b o ’lgan qirqquloqlami  loy bosib zichlashib qolgan. Juda katta bosim 

ostida  qirqquloqlar q o ld ig ld a n   hozirgi to sh k o km ir konlari  hosil b o ig a n .Qirqquloqlarning  kelib  chiqishi.  Q irqquloqlar — vegetativ  organlari 

yaxshi  rivojlangan yuksak o ksimliklar.  Lekin jinsiy hujayralarining tu zili­

shi,  gam etofitining  suvo‘tlari  tallom iga  o kxshash  ixtisoslashm agan  h u ­

jayralardan  iborat b o ‘lishi ulam i  su vo llarid an   kelib chiqqanligidan dalolat 

beradi.  Qadim gi  daraxtsim on qirqquloqlarning toshko‘mirdagi  izlari  hozir 

ham   topilib turadi.  Shim oliy qutb  doirasida joylashgan  Yangi Yer orolida 

toshko'm ir konlarining ochilishi qadim da qutb iqlimining issiq b o ‘lganidan 

darak beradi.4 -   b o b .  

U R U G ‘LI  0 ‘SIMLIKLAR

Yuksak u ru g ‘li  o lsim liklarga ochiq u ru g ‘lilar va yopiq urug ‘li  (gulli) 

o'sim liklar kiradi.  U larning vegetativ va generativ  organlari  rivojlangan.

O CH IQ  U R U G ‘LI  0 ‘SIM LIKLAR  B O ‘LIM I

O chiq  u m g lila r yaxshi  rivojlangan  ildiz sistem asi,  poyasi  va barglari 

b o ig a n   daraxtlar,  b a ’zan  butalardan  iborat.  O chiq  u ru g lila r  urug‘  hosil 

qilib  k o kpayadi.  U larning  guli  va  mevasi  b o im a y d i,  urug"i  m eva  ichida 

em as,  balki  barglarning  o ‘zgarishidan  kelib  chiqqan  qubbalari  ichida 

b o ia d i.  lldizi  o'qildizli  b o iib , ju d a   k o 'p   yon  ildizlar  hosil  qiladi.  Poyasi 

yupqa p o lstloq va yaxshi  rivojlangan  yog'ochlikdan  iborat.  M arkaziy silin-

32


dri yaxshi  rivojlanmagan.  Ko'pchilik ochiq urug'lilam ing po'stlog'ida smola 

va boshqa moddalar ishlab chiqaradigan  navlar bor.  Smola daraxtni mikroor­

ganizm lar va zararkunanda  hasharotlardan  him oya qiladi.

O chiq  urug'lilar —  Yer yuzida  keng tarqalgan  o'sim liklar.  Yer yuzi­

da  ochiq  urug‘lilarning  660  ga  yaqin  turi,  O 'zbekisto nd a  40  turi  tarq al­

gan.  O chiq  urug'lilari  ko'pchilik  turlari  ninabarglilar  sinfiga  kiradi.  Bu 

sinfning  keng tarqalgan  vakillari  oddiy qarag'ay,  qora  qarag'ay,  tilog'och 

(listvennitsa),  oq qarag'ay (pixta),  archa,  kiparis — sarv hisoblanadi.  N ina- 

barglilarning  barglari  ingichka  bo'lib,  kutikula  bilan  qoplangan,  barg 

og‘izchalari  esa ju d a  kichkina,  qishda o g'izchalar sm ola bilan  yopilgani- 

d an   suv  d ey a rli  b u g 'la n m a y d i.  N in a b a rg lila r  d o im o   y a m -y a sh il 

o ‘sim liklardir,  faqat  tilo g ‘och  h ar  yili  bargini  to 'k a d i,  oddiy  q arag ‘ay

2—3  yilda,  qora  qarag'ay  5—7  yilda  barg  to 'k ad i.  O chiq  urug'lilar  urug' 

hujayrasi  xivchinsiz  bo'lib  sperm iy deyiladi.  Sperm iylar  harakat  qilm ay- 

di.  C hanglanish  sham ol  yordam ida  sodir  bo'iadi.

A rcha.  A rcha  to g 'lar  yonbag'rida  1000  m  dan  balandda  shoxlari 

yoyilib  o'sadigan  o'sim lik  (17-  rasm).  U ning bo'yi  10— 15  m ,  b a ’zan  20 

m  gacha  yetadi.  Poyasi  kulrang  yoki  qizg'ish  p o 'stlo q   bilan  qoplangan. 

A rcha  —  yorug‘sevar  o'sim lik,  u  o'sgan  sayin  pastki  shoxlari  qurib, 

shox-shabbalari  siyraklashib  boradi.

O chiq joyda yakka o'sgan  archa darax- 

tining  shoxlari  qalinroq  b o 'lib ,  yer- 

gacha osilib turadi. Tog'larda 3500—4500 

m  balandlikda,  doim o  sovuq  sham ol 

ta ’sirida  tarqalgan  archalar  past  bo'yli 

va  kichik,  yer bag'irlab  o'sadi.

Archaning juda mayda tangachalarga 

o'xshash barglari yosh  novdalarni  zich 

qoplab turadi.  Barglar 2—3  yil yashay­

di,  yil  davom ida navbat bilan to'p lanib 

turadi.  O g'izchalar ju d a  siyrak  bo'lib, 

bargning ju d a yupqa  m um   parda  bilan 

qoplangan  ustki tom o n id a joylashgan.

Barglar suvni juda  kam bug'latganidan 

archa  to g 'larn in g   nam   kam   bo'lgan 

yonbag'irlarida  ham  o'saveradi.

Archa juda sekin o ‘sadi,  lekin  uzoq 

yashaydi.  U rug'dan  unib  chiqqan  ni- 

hol  100  yildan  so'ng  voyaga  yetgan 

o ‘sim iikka  aylanadi.  U  100  yil,  hatto 

2000  yil  um r  ko'radi.

Archa ayrim jinsli ikki uyli o'simlik.

B ahor  oxirida  ayrim   daraxtlar  yosh 

n o v dalarida  m ayda  b o sh o q ch alarg a

1 7- 

rasm.

  Archa:  / —urug'chi 

qubbali  shox, 

2—

  changchi 

qubbali  shoxcha, 

3

—  urug'chi 

qubba, 

4—

  changchi  qubba, 

5—  urug'chi  qubba  po'stidagi 

urug'kurtaklar.

33


o ‘xshash  changli  qubbachalar hosil  b o ia d i.  U larda ju d a   ko ‘p  m iqdorda 

chang yetishadi.  H ar qaysi  chang  ikkita  (katta va kichik)  hujayradan  ibo­

rat,  sirtdan ikki qavat qobiq bilan qoplangan.  A ynan o ‘sha davrda boshqa 

archa  daraxtida  0,5— 1  sm  keladigan  sharsim on  u rug‘chi  qubbalar hosil 

b o ia d i.  Q ubba  bir  n ech a  tan gachadan  iborat.  T angacha  ustida  bittadan 

urug‘kurtak ochiq joylashgan.  U rug'kurtakdagi arxegoniy ichida tuxum  va 

m arkaziy  hujayra yetiladi.  C hangchi  qubbalarda  yetilgan  chang  sham ol 

yordamida urug‘kurtak teshikchasiga kelib tushadi. Ana shu y o l bilan chang- 

lanish  sodir  b o ia d i.

U rug‘kurtak og lzch asig a  kelib tushgan chang o ‘sa boshlaydi.  U ning 

sirtidagi  p o ‘st  yem iriladi.  Yirik  chang  hujayra  o ‘sib,  chang  nayini  hosil 

qiladi.  N ay  urug‘kurtak  teshigi  orqali  o ‘sib  tuxum   hujayragacha  yetib 

boradi.  Kichik hujayra  ikkiga b o lin ib ,  ikkita  urug‘  hujayra  —  spermiylar 

hosil  qiladi.  S perm iylardan  biri  tuxum   hujayrani  u ru g la n tira d i,  ikkin- 

chisi  —  halok b o ia d i.  U ru g ia n g a n   tuxum   hujayradan  m urtak shakllana­

di.  M urtakda ildizcha,  poyacha,  kurtakcha va bir necha uruglpalla b o ia d i. 

U rug‘kurtakning  tuxum   hujayradan  boshqa  hujayralaridan  endosperm  

shakllanadi.

U r u g la n is h d a n   s o ‘ng  u ru g 'c h i  q u b b a n in g   ta n g a c h a la ri  o ‘sib 

y o ‘g ‘onlashadi.  T angachalar ular o ‘zlari  ishlab  chiqaradigan  m um sim on 

m odda yordam ida o ‘zaro yopishib,  qubbani o ‘rab oladigan  etdor va y um ­

shoq  p o ‘stni  hosil  qiladi.  Bunday  qubbaning  k o lin is h i  xuddi  rezavor 

mevaga o ‘xshab  ketadi.  U ru g 'ch i  qubba u ru g la n g a n d a n  sokng  2—3  yilda 

pishib  yetiladi.  Bunday  qubbalarning  eti  yum shoq,  to ‘q-jigarrang  yoki 

q o ra m tir-q iz g lsh ran g d a b o ia d i.  A rcha  u ru g la ri  qushlar va  o ‘tx o ‘r h ay ­

vonlar orqali tarqaladi.

A rchalar to g la rn in g  yuqori  qism ida o ‘sib,  archazorlarni  hosil qiladi. 

U lar to g ‘  y o n b a g lrla rin i  k o ‘chki  va yem irilishdan  saqlaydi,  y o m g lr va, 

ayniqsa,  qor  suvlarini  tu p ro q q a  yaxshiroq  shim ilishiga  yordam   beradi.

0 ‘rta  Osiyo  hududida archaning  7 turi  tarqalgan.  U lardan  zarafshon 

archasi,  turkiston  archasi,  saur archalari  archazorlar hosil  qiladi.  S hahar 

k o 'ch alarid a  m anzarali  daraxt  sifatida  virgin  archasi  ekiladi.  U ning  asl 

vatani  Shim oliy A m erika  hisoblanadi,  u  boshqa  ignabarglilarga  nisbatan 

tezroq o ‘sadi.  Shaharlar xiyobonlarida ekiladigan  m anzarali  daraxtlardan 

biri  sharq  sauri.  U ning  bargi  va  tanasining  tuzilishi  archaga  o ‘xshaydi, 

lekin  uning  shoxlari  pastga  qarab  o ‘sadi,  pishib  yetilgan  qubbalari  esa 

notekis  chok lar orqali  ochiladi.

O ch iq   u r u g iila r   asosan  S him oliy  y arim sh ard a  tarq a lg an .  U lar 

orasid a  gingko  —  eng  qadim gisi,  sekvoyya  —  eng  salobatligi  h iso b la­

n adi.  G in g k o   X itoyda  tarq a lg an ,  S ekvoyyaning  b alan d lig i  80  m ,  b ir 

tu p   d a ra x tin in g   o g lr lig i  2000  t  ga  y etad i.  N in ab a rg li  va  a ralash  

o ‘rm o n la rd a   o ch iq   u ru g lila rd a n   qo ra  q a ra g ‘ay,  q a ra g ‘ay,  tilo g ‘o ch , 

kiparis  (sarv)  o ‘sadi.

34


18- раем.

  Q arag‘ay: 1—

  erkak va 

urg‘ochi  qubbali  sporofit, 

2— 

urg'ochi  qubba, 3—

  urug' 


kurtakli  tangacha, 

4—

  urug1 


kurtakning  b o ‘yiga  kesmasi, 

5—

  erkak  qubba  bir  qism ining 

kesm asi, 

6—

 m ikrosporan- 

giylar,  7—  changlar, 

8

 

urugb- ning  b o ‘yiga  kesmasi, 

9—

  urug1 


tangacha, 

10—

  o ‘tgan  yilgi 

qubba.

Qarag‘ay  - -   bir  uyli  yoru- 

g‘sevar o ‘simlik.  U ning poyasi 

tik o ‘sadi;  balandligi  50  m,  d i­

am etri  1  m  ga  yetadi.  U rgko- 

chilik qubbalar yosh  novdalar- 

ining  uchki  qism ida,  erkaklik 

qubbalar novdalari  yon to m o ­

nida  hosil  b o ia d i.  C hangiari 

ikki qavat qobiq bilan qoplangan.  Qobiqlar orasidagi havo kamerasi changni 

sham olda uchib yurishiga yordam beradi.  Qarag‘ay tuxum  hujayrasi chang- 

lanishdan so‘ng bir yil  o ‘tgach  u ru g la n a d i.  U rugb  ikkinchi  qishda pishib 

yetiladi.  Yetilgan  qubbalar  ancha  yirik.  yerga  uzilib  tushganida  yorilib, 

ularning  ichidagi  u ru g la ri  to ‘kiladi  (18-  rasm).

Qora  qarag‘ay  soyaga  chidam li  o ‘simlik,  shox-shabbasi  piram ida 

shaklida b o ia d i.  Tuzilishi va  ko kpavishi  qarag‘ayga o ‘xshash,  lekin barg­

lari  va  qubbalarining  m ayda  b o iis h i,  piram idaga  o ‘xshash  shoxlanishi 

bilan  undan  farq  qiladi.

N inabargli o ‘rm onlar  (qarag'ay)  asosiy qurilish ashyosi  hisoblanadi. 

U larning  yog‘ochidan  uy-joy  qurilishida  keng  m iqyosda  foydalaniladi, 

har  xil  m usiqa  asboblari  va  m ebellar  tayyorlanadi.  N inabargli  daraxtlar 

qog‘oz,  su n ’iy  ipak,  spirt  olish  uchun  ham   qim m atli  xom ashyo  b o iib  

hisoblanadi.  D araxtlarning bargidan  tiobiyotda  ishlatiladigan  skipidar va 

q a rag‘ay moyi  olinadi.  B undan tashqari,  qarag'ay va boshqa  ignabarglilar 

bakteriyalarni  o ld ira d ig a n   efir  m oylari  ishlab  chiqarganligi  tufayli  o ‘z 

atrofidagi  havoni  musaffo qiladi.GULLI  (YO PIQ   U R U G ‘LI)  Q ‘SIMLIKLAR  B O ‘LIM I

Yopiq  u ru g lila r  o ksim liklar  dunyosining  eng  katta  b o lim i  b o iib , 

250  mingga  yaqin  turni  o ‘z  ichiga  oladi.  U lar  m urakkab  tuzilishi  va 

turlar sonining  ko‘pligi  bilan  boshqa  ham m a  yuksak o ‘sim liklardan  kes­

kin  farq  qiladi.  Bu  o lsim !iklar  Yer  yuzida  keng  tarqalgan  b o iib ,  ju d a

35


xilma-xil ekologik sharoitlarda hayot  kechirishga moslashgan.  Ularni  quruq 

jaziram a issiq ch o ‘llarda,  sovuq tundrada,  baland tog‘larda va suv m uhitida 

uchratish  m um kin.  Yopiq u ru g lilarn in g  keng tarqalganligi  ularning evo­

lutsiya jarayonida m urakkab tuzilishga ega bo'lganligi bilan bog'liq.

Vegetativ  va  generativ  organlarining  m urakkab  tuzilganligi  gulli 

o'sim liklarning Yer yuzida keng tarqalishiga sabab bo'ldi.  Gulli o ‘simliklar 

to'qim alarining juda yaxshi ixtisoslashganligi,  barg yuzasining katta b o ‘lishi 

tufayli  ularda  m oddalar  alm ashinuvi jadal  ketadi,  fotosintez jarayo nida 

organik  m oddalar tez to ‘planadi.  U larning urug‘  kurtagi  tuguncha  ichida 

noqulay  sharoitdan  yaxshi  him oyalangan.  Yopiq  u ru g lila r tuzilishining 

bunday  xususiyatlari  ularning  tez  o ‘sishi,  k o ‘p  m iqdorda  urug'  hosil 

qilishi  va  har  xil  sharoitga  m oslashish  im konini  beradi.

Yopiq urug'lilaming urug'  kurtagi tuguncha ichida joylashgan.  Urg'ochi 

gam etofit  (m urtak xaltasi) va erkak gam etofit (yetilgan  chang zarrachasi) 

ju d a  oddiy,  anteridiy va  arxegoniylari  b o im a y d i.  Q o'sh  urug 'lanish   xu- 

susiyati  bilan  u lar  b o shqa  o ‘sim lik lard an   keskin  farq  qiladi.  G ulli 

o'sim liklarning  u ru g l  m evaning  ichida joylashgan,  shuning  u chun  ular 

yopiq u ru g lila r deb ataladi.

G ulli  o ‘sim liklarning  250  mingga  yaqin  turi  Yer  yuzida  tarqalgan 

bo'lib,  500  dan  ortiq  oila  va  13000  ga  yaqin  turk um n i  tashkil  etadi. 

U lardan  ayrim lari  uzoq yillar davom ida  o ‘sib,  hayotida bir  m arta gullab 

urug‘  beradi  (sassiq  kovrak).  G ulli  o 'sim liklar tuzilishi,  katta-kichikligi, 

tashqi  m uhit sharoitiga m oslashish xususiyati bilan b ir-birid an   farq  qila­

di.  U lar orasida  mevasi o ‘nlab yillar davom ida pishib yetiladigan,  og'irligi 

25  kg  keladigan  yong‘oq  (Seyshel  orollarida),  tanasida  200  1  gacha  suv 

saqlaydigan  meksika kaktusi,  gulining diam etri  1  m ga yetadigan rafleziya 

daraxti  (Sum atra oroli),  6000 yilgacha um r ko‘radigan  ajdar daraxti  (K a- 

nar  orollari)  bor.  H ash a ro tx o 'r  o ‘sim liklar  (drosera,  nepentes,  kali- 

forniya  darlingtoni,  qopqonli  h asharotxo‘r,  suv  qaroqchisi,  ildrovanda) 

tirik   h a s h a ro tla r  b ila n   o z iq la n a d i.  B izn in g   o l k a m i z d a   tarq a lg a n  

o'sim liklardan jaziram a  qum   uyum larida  o'sadigan  saksovul  va q and im - 

ni,  barglari juda m ayda qizilchani,  suv toshib turadigan g'orlarda o'sadigan 

suvsum bulni,  guli  suv  yuzasida,  tanasi  suvda  o 'sadigan  suvsum bulni 

ko'rsatish  m um kin.GULLI  0 ‘SIM LIKLARNING  T U Z IL ISH I

Hayotiy  shakllari.  Daraxtlar \ a   butalarning  poyasi  yog‘ochlangan, 

lekin  daraxtlarning  asosiy poyasi bitta,  butalarning  poyasi  esa bir nechta 

bo'iadi.  D araxtlar sershox yoki shoxlangan  (terak),  shox-shabbalari  yoy- 

iq,  sharsimon (sada qayrag‘och) yoki g'uj b o iib  joylashgan  (terak).  D araxt­

lar  orasida  baobab  4000—5000  yil,  archa,  sarv  3000  yil,  kashtan  2000 

yil,  ch in o r  800  yil,  qarag'ay  500—600  yil,  o 'rik   va  yong'oq  70— 100  yil 

yashaydi.  D araxtlarning bo'yi  5—7  m  dan  140— 150  m gacha  (Avstraliya 

evkalipti,  kallifomiya m am ont daraxti),  diam etri  10—12  m gacha (baobab)

36


b o ia d i.  Daraxtlarning  koTinishi  iqlim sharoitiga b o g iiq .  M asalan,  to g la r 

shim oliy  y o n b a g lid a   daraxtlar  sershox,  janu biy  y o n b a g lid a   kam  shox- 

shabbali  b o ia d i.  A rcha  to g la rn in g   o ‘rta  qism ida baland,  yuqori  qism ida

0,5— 1  m  b o iib   o'sadi.Butalar  —  yog'ochlashgan  poyasi  odatda  bir  nech ta  b o ig a n ,  b o ‘yi

2—3  m dan oshmaydigan, sershox o ‘simliklar.  Ulardan tog‘  yonbaglrlarida 

irg‘ay,  singirtan,  n a’m atak,  zirk,  bodom ch a,  uchqat  o ‘sadi.  A nor,  lim on, 

anjir,  qoraqat,  ligistrum ,  nastarin,  atirgul  ham   shu guruhga  kiradi.Yarim  butalar  —  poyasining  yerostki  qism i  t o l a   yog‘ochlangan, 

yerustki  qism i  ch ala  yog£o ch lan g a n   b o i ib ,  qishda  qurib  q o ladig an 

o'sim liklar.  B ahorda  poyaning yerostki  qism i  o ‘sib  chiqadi.  C h o i   yem - 

xashak o'sim liklaridan  izen,  keyreuk,  teresken,  sarsazan,  shuvoq  ana  shu 

guruhga  kiradi.

0 ‘tlar  —  poyasi  chala  yog'ochlangan,  doim o  yashil, ju d a  keng  ta r­

qalgan  va xilm a-xil  o'sim liklar.  U larning yovvoyi,  begona  o l l a r i —  yem - 

xashak va  m adaniy turlari  ham   bor.  Yashash  m uddatiga binoan  o l l a r  bir 

yillik,  ikki  yillik  va  k o ‘p  yillik  b o ia d i.

Bir  yillik  o'sim liklar  bir  yil  davom ida  o ‘sib  gullaydi  va  urug b  ber- 

gach qurib qoladi (g‘o ‘za,  kartoshka, pom idor,  qovun).  Ikki yillik o ‘simliklar 

birinchi  yil  k o ‘karib,  tanasida  oziq  m oddalar  to ‘playdi,  ikkinchi  yilda 

gullab  meva  tugadi  (sabzi,  piyoz,  karam ,  lavlagi,  sholg'om ).  K o ‘p  yillik 

o 'sim liklar  esa  kolp  yillar  davom ida 

o'sib,  har yili gullab  urug‘  beradi  (beda, 

xrizantem a,  ajriq,  g'um ay,  bug'doyiq, 

yalpiz.  kuchala,  sachratqi).0 ‘simlik  organlari.  G ulli  o  sim - 

liklarning  vegetativ  (ildiz,  poya,  barg) 

va  generativ  (gul,  urug‘,  m eva)  o rgan­

lari  b o ia d i  (19-  rasm).  G enerativ  o r­

ganlar o'sish va vegetativ  —  k o ‘payish, 

oziqlanish  funksiyasini,  generativ  o r­

ganlar  esa  urug‘dan  (jinsiy)  ko'payish 

funksiyasini  bajaradi.0 ‘simlik hujayrasi.  H am m a o 'sim - 

liklar hujayralardan  tuzilgan.  O 'sim lik 

hujayralari  tashqi  qattiq  selluloza  qo- 

biqdan  va  uning  ichidagi  quyuq  sito- 

plazm adan  iborat  (20-  rasm).  Sitoplaz­

m ada  yadro,  m itoxondriyalar,  e n d o ­

p la z m a tik   t o ‘r,  rib o so m a la r,  G o lji 

apparati,  plastidalar va boshqa hujayra 

organoidlari  ham da  hujayra shirasi b i­

lan  to lg a n   vakuolalar joylashgan.  H u­jayra  qob igi hujayrani  tashqi ta ’sirdan

19-  rasm.

  G ulli  o'sim likning 

tuzilish  sxemasi:  7—  asosiy 

ildiz, 


2—

  yon  ildiz, 3—

  poya 


asosi, 

4—

  urug‘palla  barg,

5—  b o ‘g ‘im  oralig‘i,  6—  bo'g'im , 

7—  barg, 8—

  yon  kurtak,9—

  uchki  kurtak.

37


26-  rasm.

  0 ‘sim lik  hujayrasi:  / —p o 'st, 2,

  7—  po'stdagi  teshiklar,3—

  yadro, 4—

  vakuol,  5—  xloroplast, 6

—  sitoplazm a.

him oya  qiladi.  Undagi  m ayda  teshikchalar  orqali  har  xil  hujayralar  si- 

toplazm asi  o 'zaro   tutashib  turadi.  Yadro  (o ‘zak)  hujayraning  o'sishi  va 

b o ‘linib  ko'payishida  m uhim   aham ivatga  ega.  Mitoxondriyalar hujayrada 

sodir  b o la d ig a n  jara y o n larn i  energiya  bilan  t a ’m inlab  turadi.  O 'sim lik 

hujayralarida  yashil  xloroplastlar,  sariq  va  pushti  xrom oplastlar  ham da 

rangsiz  leykoplastlar uchraydi.  O 'sim lik lar  organlarin in g  rangi  an a  shu 

plastidalar bilan bog'liq.  Vakuolaiar ayniqsa eski  hujayralarda ko‘zga yaxshi 

tashlanadi.  V akuolaning  shirasida  suvda  eriydigan  har  xil  uglevodlar, 

tuzlar,  rang  beruvchi  va  boshqa  m oddalar bo'ladi.  M evalarining  m azasi 

vakuola  shirasi  bilan  bog'liq.  T irik  hu jayralarda  m o d d alar  alm ashinuvi 

to'x to v siz  davom   etadi.  H ujayralar  ham   d oim o  nafas  oladi,  o ‘sadi  va 

b o 'lin ib   ko'payadi.  S itoplazm aning  harakati  tufayli  hujayraga kelib tu ra ­

digan  m oddalar  uning  bir  qism idan  ikkinchi  qism iga  o 'tad i.  H ujayralar 

hujayra  oralig‘i  m oddasi  orqali  o 'z aro   birikkan  b o ‘ladi.  H ujayralar jo y ­

lashgan o 'm i va vazifasiga ko'ra  har xil shaklga va tuzilishga ega.  K o‘pchilik 

hujayralar  m ikroskopik  kattalikda.  G lo 'z a   chigiti  yuzasidagi  h ar bir tola 

bitta  uzun  (3—4 sm)  hujayradan  iborat.  Tuproqdan  olingan  m ineral  m od­

dalar,  suv,  atm osfera  havosidan  olingan  karbonat  angidrid  hujayralarda 

qayta ishlanib,  o'sim lik  uchun  zarur bo'lgan organik m oddalarga aylanadi. 

Z aharli  o'sim liklar  (k am pirchop on,  bangidevona,  m ingdevona,  isiriq, 

uchm a,  m astak,  ayiqtovon,  sutlam a,  achchiqm iya)  hujayralarida zaharli 

m oddalar  hosil  bo'ladi.

H ujayralam ing  b o 'lin ib   ko'payishi  va  yiriklashuvi  orqali  o ‘sim liklar 

o ‘sib  rivojlanadi.  H ujayralar yiriklashuvi  davom ida  m uayyan  bir xil vazi- 

fani  bajarishga  ixtisoslashib  boradi.  A na  shu jarayon da  unib  chiqayotgan 

u ru g 'n in g   dastlab  b ir  xil  tu zilg an   h ujayralari  ixtisoslashib,  h ar  xil 

to ‘qim alarni,  to 'q im a la r esa  organlarni  hosil  qiladi.

38


21-  rasm.

  H ujayraning  b o lin ish i: 1—

  qobiq, 2—

  yadro, 3—

  sitoplazm a, 4—

  xrom osom alar.22-  rasm.

  H ujayraning  o ‘sishi: 1—

  yosh  hujayra, 2,  3,  4—

  hujayraning 

0

‘sishi  davrida  sitoplazm a  va  yadroning  hujayra  m arkazidan  chetga  surilishi, 5—

  sitoplazm asiz  va  yadrosiz  o ‘lik  hujayra.

H ujayralar b o lin ish g a  kirishishdan oldin o ‘sib yiriklashadi.  D astlab 

hujayra yadrosi  ikkiga ajraladi.  S o‘ngra hujayra qobig‘i  o ‘rtasidan  ajralib 

hujayra ikkiga b o ‘linadi  (21-  rasm).  H ujayraning b o lin ib  k o ‘payishi jud a 

m urakkab jarayon b o lg a n id a n  u bilan um um iy biologiya kursida batafsil 

tanishiladi.  F aqat  yosh  hujayralar b o iin a d i.

H ujayralar  o ‘sish  bilan  birga  qariy  boshlaydi.  Yoki  hujayralarda 

vakuolalar mayda,  yadro (o ‘zak)  hujayra markazida joylashadi.  Eski hujay­

ralarda  vakuolalar  yiriklashib  o ‘zaro  q o ‘shiladi  va  b itta  yirik  vakuolani 

hosil  qiladi.  Sitoplazm a  va  u n d a  joylashadigan  yadro  ham   m arkazdan 

chetga —  hujayra q o b ig i tom onga surilgan b o ia d i  (22-  rasm).

39


O 'S I M L I K   T O 'Q I M A L A R l

Tuzilishi o'xshash bo'lgan va bir xil vazifani bajaradigan hujayralar to'plami to ‘qimalardeyiladi.  O'simliklarda hosil qiluvchi, qoplovchi, o'tkazuvchi,  mex­

anik,  asosiy  va  ajratuvchi  to'qim alar  mavjud.  To'qim alar  bir-biridan  hujay- 

ralanning o'ziga xos tuzilishi va funksiyasi bilan farq qiladi  (2 -jadval).

Hosil  qiluvchi  to ’qima  (m eristem a,  kam biy)  nay,  yupqa  p o 'stli, 

yirik yadroli  ixtisoslashm agan  hujayralardan  iborat.  U lar doim o bo'linib, 

boshqa ham m a  hujayralarni  hosil  qilish  xususiyatiga ega.  Poyaning va  ild- 

izning  uchki  qismi  (o'sish  nuqtasi)da joylashgan  m eristem a  hujayralari 

poya va  ildizning b o ‘yiga o'sishiga,  po'stloq  ostida joylashgan kambiy h u ­

jayralari poya va  ildizning yo'g'onlashuviga olib  keladi.Qoplovchi  to ‘qima  epiderm is  va  p o 'kakdan   iborat.  Epidermis  tirik, 

zich  bir  qavat  joylashgan  hujayralardan  iborat.  O 'sim liklarning  bargi, 

yosh  novdalari,  guli  va  m evalarini  qoplab  turadi.  E piderm isda  o ‘simlik 

to 'q im alarin i  tashqi  m uhit  bilan  bog'lab  turadigan  o g'izch alar  b o ‘ladi. 

O g'izchalar orqali  o'sim lik  bilan  tashqi  m uhit  o'rtasid a gaz  alm ashinuvi, 

to 'q im alard a n   suv  bug'lanishi  sodir  b o 'iadi;  efir  m oylari,  y og'lar  yoki 

tuzlar  ajralib  chiqadi.

Po'kak o'sib,  qobig'i  qalinlashgan  o'lik,  ko'p  qavat  bo'lib joylashgan 

hujayralardan iborat.  Po'kak yog'simon  modda suberin bilan shimilganligidan 

o'zidan  suv  va gazlarni  o'tkazm aydi.  Po'kakning qalinligi bir necha sm ga 

yetishi  m um kin.  U  o'sim lik  organlarini  noqulay  ob-havo  sharoiti  (issiq, 

sovuq,  qurg'oqchilik) va kasallik tug'diruvchi  mikroorganizmlardan  himoya 

qiladi. Tropik mamlakatlarda o'sadigan daraxtlar po'kagi yig'ib olinib,  ulardan 

turli  idishlar  og'zini  yopish  uchun  tiqin  tayyorlanadi.  D araxtlar  tanasi 

yo'g'onlashgan sari  po'kak  yorilib,  g'adir-budur bo'lib qoladi.  Respublika- 

mizda o'sadigan  daraxtlardan tut, o'rik,  qayrag'och  po'kagi qalinroq bo'iadi. 

C hinor,  qayin,  tok,  terak  po'kaklari  har  yili  ko'chib  tushadi.  Po'kakdagi yasmiqchalar orqali  gaz  alm ashinuvi  sodir  bo'iadi.

0 ‘tkazuvchi to ‘qima  o'tkazuvchi  naylar va to'rsim o n   naylardan  ibo­

rat.  O'tkazuvchi naylar o'sim hkning yog'ochlik qismida joylashgan,  qobig‘i 

qalin  yog'ochlangan  o 'lik   hujayralardan  iborat.  U lar  orqali  tu proq dan  

ildizga shimilgan suv va unda erigan  mineral  moddalar poya bo'ylab yuqoriga

— barglar va boshqa organlarga  ko'tariladi.

To'rsimon  naylar  yupqa  po'stli  tirik  hujayralardan  iborat.  N aylar 

ko'n d alan g  to 'siq   bilan  alohida  hujayralarga b o'lingan .  Bu  to 'siq d a ju d a 

k o 'p   m ayda  teshikchalar  bo'lishi  tufayli  elak  (to 'r)k a   o'xshab  ketadi. 

T o 'rsim o n   naylar poya va  ildizlarning  p o 'stlo g 'i,  barglarning tom irlarida 

joylashgan.  Ular orqali barglarda sintezlangan organik m oddalar poya orqaU 

ildiz,  meva va o ‘simlikning boshqa qismlariga oqadi.M exanik  to ‘qima  lub  va  yog'ochlik  tolalari  ham   toshsim on  h u ­

jay ra lard an   iborat.  M exanik  to 'q im a   o 'sim lik   organlari  u ch u n   tay an ch  

vazifasini  bajaradi,  ularni tik  ushlab turadi,  organlarni  sinishdan  saqlaydi. 

Lub  tolalari tirik  elastik  hujayralardan  iborat.  U lar o 'sim lik  p o 'stlo g 'id a

40


G

u

llo

‘s

im

li

k

lato

‘q

im

a

la

ri

n

in

g

 

as

os

iy

 

x

il

la

ri

 

va

 

u

la

rn

infu

n

ks

iy

al

a

ri

S3

"Q

S3

--!

I

>

00   —


Я   я

с  £

 

,£Г  я


сл  СГ 

•—   Я

г- 


^

IE  s


со

iz:  "о 


о  х : 

сг

С  

X

j

с 

£   -2

я  "2

О  2


3  to

СГ я

с

я   55

Е  ^


СЗ

so 

>

^   о

"О  ЭД 

1  о 


£

>.  so  > о   hr  О

о. О  с.


£  £

*00  —

О  XО  'р

X  'о*

_  "О

ос  -5


я  ■

 

—  

>> -о

О   Я  

о. ь

Я   3   N

Я  -С 

>, я

я   я  

я  -о  > 

-о  •= 

_

-7 •—   ^

Z   ст Си

сг

m  'era.


>, — 

о  -а


*с/5  сз  _»

сз  -п  ^р 

тз

—  с

’с75  • —  rtl

■*  Е  о

so  5   £

СЗ 


O iJ  j_

л  i2

я   _с  яN   N  “О

2   2   г

С  "О

о  'з


>.  о 

53  во


о   •=- 

с   я 


Н  Q О

о 

>. -р3  

,^-

-S 

50

■а

=   с

Н

•с  ^

>■  ё

i t s
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling