O c h IL m a V l o n o V biologiya • b o t a n ik a • z o o L o g I y a


Download 5.46 Mb.

bet4/61
Sana13.02.2018
Hajmi5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
§ - - 1

я   2   -j 

сг >> 5  

о. я   D- 

3  '? О  

>- .з 

^ 4


CJ  я   Я   3   я  

'

n

 

я

 .Г? _50 я

О  •?  >  

гз  я   >   с   я   

' S '


 v  '3 'з

о

'50О   я  

.Z? Я  

£

>  я

и   О

Q  ^

50 Я

з   b

з : 


а.

Я   >-  Г!

сг ^   >> сг 

о ^ о - о

С  Ж

—   я

>, ■


 —

о  5


13

ш  3


я   £  

О. 50 X

£

р-

о

Н

—  ._

х   з

—  о  о


О  

^_  

^

з1-  -з

0J  я 
'S-r?

Ш  Си

j= >  о

о  з   3

>  N  .3

3 Я  (Л 


N  

.

Я  J--  О

^  О  н


О —  Г4!

I  


^   О

о 

~3

с  

*-

50 ^3

о   «   з   О

>-  _я  —1  f—__ 

3  r-i  rn <

е  35  О  Я

К  <   3  О 

си 


_  

5" гч


41

to ‘rsim on  naylar  bilan  birga  floem ani  hosil  qiladi.  Lub  tolalari  qa- 

yishqoq  b o 'lg an id an   o 'sim lik   novdalarini  sinishdan  saqlaydi.  Z ig 'ir, 

kanop  poyasi  p o 'stlo g 'id a   lub  to lalar  ayniqsa  yaxshi  rivojlangan.  U la r­

dan  sanoat  m iqyosida tola  olinadi.  G 'o 'z a n in g   lub tolalari  k o ‘saki ichida 

joylashgan.  T ut,  tol,  qam ish  kabi  o 'sim lik lar  poyasida  ham   lub  tolalari 

yaxshi  rivojlangan  b o klib,  ulardan  dekorativ  savatlar  t o ‘qiladi.Yogbchlik  tolalari  poyada  joylashgan  o lik ,  devori  yog‘ochlashgan 

hujayralardan  iborat.  Y og'ochlik  tolalari  o lk a z u v c h i  naylar  bilan  birga 

poya  ksilem asini  hosil  qiladi.  Y og'ochlik  tolalari  m oddasi  zich joylash- 

ganligi  uchu n  o'sim lik  poyasini  tik  ushlab  turadi.  D araxtlardan yong‘oq, 

tu t,  ayniqsa  qarag'ay,  zarangning  yog'ochlik  tolalari  yaxshi  rivojlangan, 

tan asi  q attiq   b o ia d i.  U lard an   yuqori  sifatli  m eb ellar  tay yo rlanad i. 

0 ‘simliklar yaprogldagi  tom irlarda lub va yog'ochlik tolalari,  o ‘tkazuvchi 

va  to 'rsim o n   naylar  bilan  birga  lub  tolali  boylamni  hosil  qiladi.Toshsimon  hujayralar o'sim liklar danagi  va yong'oq  p o 'c h o g ln i  hosil 

qiladi.  Belli va nok mevasi  etidagi  urug'i  atrofidagi  mayda qattiq donacha- 

lar  ham   toshsim on  hujayralardan  iborat.

Asosiy to‘qima  (parenxima)  assimilatsiya qiluvchi,  to'plovchi va shi- 

muvchi to ‘qimalarga ajratiladi.Assimilatsiya qiluvchi to'qima o 'sim liklam ing  fotosintez qiluvchi  o r­

ganlari  —  barglar va yosh  novdalarida b o ia d i.  T o'q im a  hujayralarida q u ­

yosh  nurini o'zlashtirib,  fotosintez qiladigan  maxsus organoidlar —  xloro­

plastlar ko‘p b oiadi.  Xloroplastlarda fotosintez  natijasida tuproqdan shimib 

olinadigan  suv,  m ineral  m oddalar  ham da  havodan  barglarga  o la d ig a n  

karbonat  angidrid  gazidan  h ar  xil  organik  m oddalar  sintezlanadi;  kis­

lorod  hosil b o iib .  atm osferaga  ajralib  chiqadi.

G ‘amlovchi to'qima boshqa to'qim alar oralig ln i egallaydi.  Bu to 'q im a 

meva,  urug‘,  ildizmeva,  tugunaklarda ayniqsa yaxshi  rivojlangan.  U larda 

to ‘planadigan  oziq  m oddalar  (oqsillar,  karbon  suvlar,  y o g ia r)  o ‘simlik 

u ru g in in g   unib  chiqishi  va  dastlabki  rivojlanishi  u chu n  sarflanadi.  Oziq 

m oddalar g‘am lovchi to 'q im ad a qattiq yoki  suyuq  holda saqlanadi.  M asa­

lan, bug'doy,  makkajo'xori  va boshqa g'alla ekinlari donida kraxmal,  mosh, 

loviya,  n o ‘xat  va  boshqa  dukkaklilar  u ru g id a   oqsillar  qattiq  d o nach alar 

shaklida;  lavlagi,  sabzi,  uzum ,  qovun  kabi  ildizmeva  va  m evalarda  qand 

moddasi  suvda erigan holda g'am lanadi.

Shim uvchi to'qima  ildizning  shim ish  qism idagi  tuk chalard an  iborat. 

H ar bir tukch a bitta yirik hujayradan  iborat.  T ukchalar orqali tup roq dan  

o ‘simlik  ildiziga suv va  unda  eriydigan  m ineral  oziq  m oddalar shim iladi.

Ajratuvchi to'qima  o'sim lik lam in g guli,  bargi  va boshqa  organlarida 

joylashgan  hidli  suyuqlik  ajratadigan  maxsus  tugunchali  hujayralardan 

iborat.  Bunday  hujayralar  ajratib  chiqaradigan  nektar  va  hid  o ‘sim likni 

changlatuvchi  h asharotlam i  jalb  qiladi.  M evalarning  hidi  hayvonlarni 

jalb qilib,  o ‘simliklami  hayvonlar orqali tarqalishiga yordam  beradi.  Ayrim

42


o ‘sim liklar  (qarag‘ay,  archa)  ajratib  chiqaradigan  xu shbo‘y  hidli  efir 

m oylar o ‘sim liklarni  kasallik tu g ‘diruvchi  m ikroorganizm lardan  him oya 

qiladi.  K ashnich,  sedana,  rayhon,  jiyda,  jam bil,  lim on  kabi  o ‘sim lik- 

larning  efir  moyli  mevasi,  u ru g l,  moyi  essensiyasidan  oziq-ovqat  sa­

noatida va tibbiyotda foydalaniladi.

Gulli o'sim liklam ing organlari vegetativ va generativ o lg an larg a ajra­

tiladi. Vegetativ o'rg anlar o ‘sish va vegetativ ko'payish,  generativ organlar

—  uru g 'd an   ko‘payish  funksiyasini  bajaradi.  Vegetativ  organlarga  ildiz, 

poya,  barg;  generativ organlarga gul,  urug',  m eva  kiradi.

ILDIZ

Ildiz  xillari  va  vazifasi.  Ildiz  o ‘sim liklarni  tu pro qd a  tutib  turish, 

tu pro qdan  suv  va  m ineral  m oddalam i  so‘rib  olib,  o ‘sim likning  turli  or- 

ganlariga yetkazib berish,  shuningdek,  ayrim   m uhim   organik  m oddalar- 

ni,  m asalan,  gorm onlar va boshqa fiziologik faol  m oddalam i sintez qilish 

vazifasini bajaradi.  Bir qancha o ‘sim liklarning ildizlari va barglarida orga­

nik  m oddalar  (asosan,  uglevodlar)  to 'p lan ad i  (sabzi,  sh o lg ^ m ,  lavlagi). 

Ayrim o ‘simliklar ildiz bachkilari  orqali ko‘pavish xususiyatiga ega.  Tashqi 

shakliga ko‘ra о ‘qildiz va popuk ildizlar farq qilinadi.  K o'pchilik ikki  pallali 

o ‘sim liklar  (g‘o ‘za,  d o ‘lana,  n a ’m atak,  saksovul,  olm a,  o ‘rik,  qovun, 

m osh,  terak,  loviya va boshqalar)ning ildizi asosiy va ju d a ko ‘p yon  ildiz- 

lardan  tashkil  topgan.  B unday  ildizlar  o ‘qildiz  deyiladi.  0 ‘qildiz  u ru g 1 

unib  chiqayotganida  m urtak  ildizchasidan  hosil b o ia d i.  Yon  ildizlar esa 

keyinchalik o ‘qildizlardan unib chiqadi.  Ko‘pincha poya va barglardan ham  

ild iz la r  hosil  b o ia d i.  B unday  ild izlar  q o ‘shim cha  ildizlar  deyiladi 

(m akkajo‘xori,  kartoshka,  ajriq,  qulupnay).

B itta  o ‘sim likning  ham m a  ildizlari  ildiz sistemasi  deyiladi.

K o‘pchilikbir pallalilar (donli ekinlar,  piyozguldoshlar,  lolaaoshlar)da 

asosiy  ildiz  b o im a y d i,  chunki  asosiy  ildiz  urug‘  chiqishining  dastlabki 

davrlaridayoq nobud b o ia d i.  U ning o ‘rniga esa ju d a k o 'p  bir xilda tuzil­

gan  yon  ildizlar  rivojlanadi.  B unday  ildizlar  popuk  ildizlar  deyiladi 

(bug‘doy,  arpa,  suli, javdar,  m akkajo'xori).  Shunday qilib,  o ‘simlikiarning 

ildizlari  uch  xil:  popuk  ildizlar,  yon  ildizlar  ham d a  q o ‘shim cha  ildiz- 

lardan  iborat.

0 ‘sim liklarning  ildizi  tu p ro q d a  h ar tarafga  tarqalib  ketadi.  B a’zan 

o ‘sim liklar  ildizi  yer  ustki  qism iga  n isb atan   b ir  n ec h a  m arta  k o ‘p 

b o ia d i.  M ak k ajo ‘xori  ildizi  poy asid an   yon  to m o n g a  2  m  gach a,  olm a 

d araxti  ildizi  esa  15  m  gach a  tarq a lad i.  B ug‘doy  ildizi  2  m   g acha, 

chuqurlikka ketadi.Ildizning  tuzilishi.  0 ‘sayotgan  ildizning  uchki  qism i  ildiz  qini  bilan 

o ‘ralgan.  Ildiz  uzunasiga  4  ta  qism:  b o lin is h ,  o ‘sish,  y a’ni  c h o ‘zilish, 

shim ish  va  o ‘tkazish  qism laridan  iborat.  B o lin ish   qismi  ju d a  m ayda, 

yupqa  p o ‘stli yosh  meristema  hujayralaridan  iborat  (23-  rasm).

43


23-  rasm.

  Yosh  ildiz  uchki  qism ining  tuzilishi: 1—

  ildiz  tukchalarining 

rivojlanishi,  2—  ildiz  g'ilofi,  J —  b o iin is h   zo'nasi, 

4—

  o ‘sish  zo'nasi,

5—  shim ish  zo'nasi,  6

 

o'tkazish  zo'nasi.H ujayralar tez  o'sadi.  B o iin ish   zonasining uchki  qismi  (o'sish  nuq - 

tasi)  qalin  po'stli  yirik  hujayralardan  hosil  bo'lgan  g 'ilo f bilan  o ‘ralgan. 

G l l o f  o ‘sish  nuqtasini  h ar  xil  m exanik t a ’sirlardan  him oya  qilib  turadi. 

K o'payish  zonasining  keyingi  qismi  o 'sish,  y a’ni  cho 'zilish   zonasidan 

iborat.  Bu  joyda  b o iin is h   zonasida  hosil  bo'lgan  hujayralar  tez  o'sib 

yiriklashadi.  Keyingi  tukchali,  y a’ni so'ruvchi  zonasida ju d a k o 'p   m ayda 

tukchalar joylashgan.  Bu  zonadagi  tukchalar orqali  ildizga tuproqdan  suv 

va  unda erigan  m ineral  m oddalar shim iladi.

Ildiz tukchalarining  miqdori  ham m a  o'sim liklarda bir xil bo'lm aydi. 

N o 'x a t  ildizining  1  m m 2  yuzasida  o 'rta c h a   230,  m akkajo'xori  ildizida 

esa  425  ta  tukcha  b o'iadi.  T ukchalar bir  necha  ku n d an   2—3  haftagacha 

yashaydi.  N obud  b o 'lgan  tuk ch alar  o ‘rniga  ildizning  o'sish  zonasidan 

yangi  tuk ch alar  hosil  b o ia d i.  H ar  bir  tukcha  b itta  uzun  va  ingichka 

hujayradan  iborat.

0 ‘tkazish  zonasi  ildizning so‘rish  zonasidan  keyingi  poyaning asosi- 

gacha  b o'lgan   qism ini  o ‘z  ichiga  oladi.  O 'tkazuvchi  zonaning  ichki  qis­

m ida  qalin  devorli u zun o lk a z u v c h i  naylar joylashgan.  N aylar ildiz tu k- 

chalari  orqali  shim ilgan  suv  va  m ineral  m oddalarni  o ‘sim likning  yer 

ustki  qism iga  uzatib beradi.

Ildiz  tashqi  tom ondan  p o 'stlo q   bilan  qoplangan,  uning  m arkaziy 

qismi  m arkaziy  silindr  deyiladi.  U n d a  o lk a z u v c h i  naylar  (o'tkazuvchi 

to 'q im a )  joylashgan.  O 'tkazuvchi  naylar  bilan  ildiz  p o 'stlo g 'i  o 'rta sid a 

yirik  hujayralardan  iborat  asosiy to 'q im a   —  ildizparenxim asi joylashgan. 

P o ‘stloq  yum aloq  shakldagi  yupqa  qobiqli  tirik  hujayralardan  iborat. 

H ujayralar  orasida  havo  bilan  to lg a n   bo'shliq  bor.  Ildiz  hujayralari  ana 

shu  havodan  nafas  oladi.  P o ‘stloq  orqali  to ‘rsim on  naylar  o 'tad i.  Bu

44


naylar  orqali  o ‘sim likning  yer  ustki  qism idan  pastga  ildizning  o'sishi 

uchun  zarur  bo'lgan  organik  m oddalar  eritm asi  oqib  keladi.

T ukchalar yordam ida  shim ilgan  suv  va  m ineral  oziqlar  o 'tkazuvchi 

naylar orqali  yuqoriga  —  poya tom onga harakatlanadi.

Suv  va  m ineral  oziq  m oddalarning  ildizga  shim ilishi  o 'z a ro   bir- 

biriga  bog'liq  b o 'lm agan  alohida  jarayonlardir.  Suv  ildizga  ju d a  sekin 

shim iladi.  Bu jarayon  tuproqdagi  suv bilan  tukchalarning  turgorlik  (sito- 

plazmadagi suv bosimi ta ’sirida hujayraning tarangligi)  holati  bilan bog‘liq.

Suvning bosim  ostida poyaga  uzatilishi  ildiz bosimi deyiladi.  Ildizning 

so'rish  kuchi  hujayralardagi  va  tuproq  eritm alaridagi  m oddalar  konsen- 

tratsiyasiga bog‘liq.  M ineral m oddalarning o'sim likka so'rilishida ildizning 

faol  so'rish xususiyati  katta aham iyatga ega.  Suvning  ildiz  orqali  so'rilib, 

barglarga yetib borish jarayoni  ildizning  so'rish  kuchi,  suv  m olekulalari- 

ning  bir-biriga  ilashish  xususiyati  va  barglar  orqali  suvning  bug‘lanishi 

(transpiratsiya)  bilan  bog‘liq jaray o n d an   iborat.  H arorat  q anch a  yuqori 

b o ‘lsa,  suv  m olekulalarining bir-biriga  ilashishi  shu nch a kam ayadi,  tra n ­

spiratsiya  kuchayib,  ildizning  so‘rish  kuchi  oshadi,  y a ’ni  suv va  m ineral 

oziq  m oddalarning poya  orqali  harakatlanishi tezlashadi.  A na shu sabab- 

dan  o'sim liklar  issiq  b ahor va  yoz  faslida  tezroq  o'sadi.Shakli  o ‘zgargan  ildizlar.  Ildiz  oziq  m oddalarini  shim ib  olish,  b i­

ologik  faol  m oddalar  ajratish  kabi  asosiy  funksiyalardan  tashqari  oziq 

m oddalar to 'p lash ,  nafas  olish,  tayanch  bo'iish  kabi  q o 'sh im ch a funksi- 

yalarni  bajarganligi  tufayli  shu  funksiyalarga  mos  holda  uning  tuzilishi 

va  shakli  ham   o'zgaradi.  M asalan,  ildizda  zaxira  oziq  (kraxm al,  shakar 

va boshqa  uglevod)!ar to'p lan g an id a  ildiz y o'g'on lash adi.  Organik  m o d ­

dalar o'qildizga to ‘planganida,  ildizmevalar (sabzi,  lavlagi,  turp.  sholg'om ), 

yon  ildizlarda to ‘planganida esa  ildiz tuganaklar  (batat—shirin  kartoshka, 

georgin  —  kartoshkagul)  hosil  bo'iadi.

Ildizning tuzilishiga tashqi  m uhit omillari  ham   katta ta ’sir ko‘rsatadi. 

Kislorod tanqis b o ‘lgan tuproqlarda,  botqoqliklarda o'sadigan bir qancha 

tropik  o ‘sim liklar  nafas  olish  funksiyasini  o'tov chi  havo  ildizlar  hosil 

qiladi.  Bunday  ildizlar yerosti  q o 'sh im ch a  ildizlardan  rivojlanadi va tu p ­

roq  yoki  suv  ustidan  tepaga  qarab  tik  o'sadi.  Havo  ildizlar yupqa  po'stli 

bo'lib,  sirtida ju d a k o 'p  yasm iqchalar b o ‘ladi,  ildizning  ichki  qism ida esa 

havo  to ‘plovchi  hujayralararo  b o ‘shliq  yaxshi  rivojlangan.  Havo  ildizlar 

orqali  havodan  nam lik  ham   shim ib  olinadi.

Sham ol  esib  turadigan  ochiq joylarda  va  dengiz  suvi  ko'tariladigan 

qirg‘oqlarda  o'sad ig an   tropik  o 'sim lik lar  poyaning  yerustki  qism ida 

qo'shimcha  ildizlar hosil  qiladi.  Q o ‘shim cha  ildizlar  yum shoq  tup ro qda 

o ‘sim likning  yerustki  qismi  uchun  tayanch  b o'lib  xizm at  qiladi.

Ildizning uzunligi  iqlim sharoitiga ko'p jihatdan bogMiq.  Q uruq iqlimli 

c h o 'l  sharoitida  o'sadigan  yantoqning  yerustki  qismi  50—60  sm  dan 

oshm aydi,  lekin  uning  ildizi  tu proq   q a ’riga.  15—30  m gacha  chuqurlikka 

ketadi.  Ildizning  bunday  o'sishi  ch o 'l  o'sim liklariga  tuproqning  ch u qu r

45


qatlamlaridagi suvdan foydalanish  imkonini beradi.  Sug'oriladigan tuproq­

larda o'stiriladigan bug'dov va  arpa ildizlari  tuproqning 2  m  chuquriigigacha 

kirib  boradi.

O'simliklarning  iidiz  sistemasi  tuproqda gorizontal  yo'nalishda  ham 

juda  keng  tarqalgan.  Olma,  o'rik  kabi  mevaii  daraxtlarning  ildizi  daraxt 

tanasidan  15  m  masofagacha tarqaladi.  Qumda o'sadigan qandim, juzg'un, 

qumtariq,  sag'an  kabi  o ‘simliklarning  yon  ildizlari  yon tom onga  20  m va 

undan  ko'proq  o'sadi,  Bunday  ildizlar o'simliklarni  tuproqda yaxshi  ush- 

lab  turishi  bilan  birga,  qum   barxanlarni  mustahkamlaydi.

O'simlikiar  ildizi  bo'yiga juda  tez  o'sadi.  Masalan,  g‘o ‘za  ildizi  bir 

sutkada  2—3  sm  cho'ziladi.  Agar  o'qildizning  uchki  qismi  chilpib  tash- 

lansa,  ildiz  o'sishdan  t o ‘xtaydi,  uning  o l k a z is h   zonasida  yangi  yon  il­

dizlar  hosii  b o ia d i.  Bunday  ildizlar  tuproq  yuzasida  kengroq  tarqaiib, 

tuproqdan  k o ‘proq  suv  va  mineral  m oddalar  shimib  oladi.  Buning  nati­

jasida o'sirnlik baq u w at  b o i i b   o'sadi  va  ko'p   hosil  beradi.

Suvda o'sadigan o'simliklaming ildiziarida tukchalar boimaydi.  Parazit 

o ‘simiikIar (shingil)  ildizi  butuniay  o'zgarib,  so‘ruvchi  organga aylanadi. 

Bunday  ildizlar o'sirnlik tanasiga  maxsus organik m odda ishlab chiqaradi. 

Bu  m odda t a ’sirida o'simiik  p o 'stlo g l  to'qimalari  yernirilib,  parazit bilan 

uning  xo'jayim  o lk a z u v c h i  sistemaiar birga qo'shilib  o ‘sadi.

0 ‘simliklar  ildizi  tuproq  organizmlari  bilan  o 'zaro  murakkab  m u - 

nosabatga  kirishadi.  Ayrim  o'simlikiar  (burchoqdoshlar,  qayinlar)  ildizi 

t c ‘qimalarida  azoi  fiksatsiyalovchi  bakteriyalar yashaydi.  Bakteriyalar il- 

dizdagi  organik  m oddalar biian  oziqlanib,  ildiz  parenximasi  hujayralar­

ining bolinishini tezlashtirishi  natijasida ildizda  tugunaklar paydo bo iad i. 

Tugunak bakteriyalari atmosferadagi  azot gazidan  o'simlikiar o ‘zlashtira 

oladigan  birikmalar  hosil  qilish  xususiyatiga  ega.  Tugunak  bakteriyala- 

rining  faoliyati  tufayli  tuproqda  azot  to'planadi,  tuproqning  hosildorltgi 

oshadi.  Tugunak bakteriyalari bilan  o'simiik  ildizi  o'rtasida bunday o'zaro 

foydali  m unosabat  simbioz,  (y u n o n c h a   «simbiozis»  birgalikda  hayot 

kechirish)  deb  ataladi.  Beda  va  boshqa  dukkaklilar  ildizi  bir  yilda  bir 

gektar m aydonda  150—300  kg  azot to'playdi.  Ko'pchilik gulli  o'simliklar 

ildizi  bilan  z a m b u r u g ia r  ham   simbioz  hayot  kechiradi.

0 ‘g ‘itlar.  O'sirnlik  tuproqdan  har  xil  mineral  tuzlar  va  suvni  ildizi 

orqali  shimib  oladi.  Bu  moddalar  o'simlikning  o'sishi  va  rivojlanishi 

uchun  zarur b o i g a n  organik m oddalam i  sintez  qilish  uchun sarf b o i a d i. 

Tuproq  tarkibida  mineral  tuzlar bilan  birga  qum,  tuproq,  chirindi  m o d ­

dalar,  suv va  havo b o ia d i.  Havo  ildizning nafas olishi  uchun zamr.  T u p ­

roq  qattiq  va zich,  unda  nam juda ko'p bo'lgan  hollarda ildizga havo yetish- 

maydi,  b u n d a  o'sirnlik  tuproqdan  kerakli  oziq  m oddalam i  shimib  olol- 

maydi.  Havo  kirishini  yaxshilash  uchun  ekishdan  oldin tuproq  haydaladi, 

ildiz  atrofidagi  tuproq  chopib  yumshatiladi.

O 'g 'itlar shartli  ravishda  mineral  va  organik o'g'itlarga  ajratiladi.

46


M ineral  o ‘g l t la r   R espublikam izning  kim yo  k o m b in atlarid a  m ax­

sus  jin slarn i  qayta  ishlash,  yoki  havo  azotini  b o g la s h   orqali  ishlab 

chiqariladi.

O bsimlik tuproqdan  kaliy,  fosfor,  azot va boshqa elem entlarning suvda 

eriydigan  tuzlarini  oladi.  0 ‘sim liklarning  m e’yorda rivojlanishi  uch un  oz 

m iqdorda bor,  kalsiy,  magniy,  oltingugurt,  kobalt,  marganes,  mis,  m olib- 

den,  rux  va  boshqa  elem entlar  ham   zarur.  0 ‘sim liklar  so ‘rib  olayotgan 

m ineral  m oddalarning  m iqdori  ularning tuproqdagi konsentratsiyasiga va 

o ‘sim likning turiga b o g iiq .  M asalan,  n o'xat  ildizi  kaliyni  natriyga nisba­

tan  uch  m arta,  bug‘doy esa 20  m arta  ko‘proq  oladi.

Tuproq tarkibida juda k o 'p   m ineral tuzlar bor.  Lekin  o ‘sim liklam ing 

azot,  fosfor va  kaliyga  b o ig a n   talabi  anch a  yuqori b o ia d i.  Bu  m oddalar 

tuproqda yetarli miqdorda bo'lmaganida tuproqqa o‘g‘it sifatida solinadi. Tarki­

bida bu  uchta elem ent b o ig a n   o ‘g‘itlar kom pleks о ‘gitlar deyiladi.

Azotli  o kg‘itlarga am m iak selitrasi,  m ochevina,  am m oniy sulfat;  fos- 

forli o 'g ltla rg a  superfosfat,  pretsipitat,  kaliyli  o 'g ltla rg a   kaliy xlorid,  kaliy 

sulfat va boshqalar misol b o ‘ladi.  Suvda oson erishi  uchun o ‘g ltla r granula- 

lar holida ishlab chiqariladi.  0 ‘simliklar vegetatsiyasi davrida tuproqqa o ‘g‘it 

solish  oiiqlantirish  deyiladi.  M ineral  o ‘g‘itlar  o ‘simlikka  h ar  xil  ta ’sir 

etadi.  Azotli  o 'g ltla r  o ‘sim likning o'sishini,  fosforli o ‘g ‘itlar rivojlanishi, 

pishib yetilishini  tezlashtiradi.  0 ‘sim liklarning  m ineral  oziqlanishini  rus 

olim i  D.E.  Pranishnikov  (1865— 1948)  tushuntirib  bergan.

Tuproqqa  g o ‘ng,  kom post,  p arrandalar  axlati,  to rf va  boshqa  chi- 

rindilardan  iborat  organik o 'g ltla r  ham   solinadi.  Organik o"g‘itlar tuproq 

m ik ro o rg a n iz m la r i  t a ’s irid a   c h irib ,  m in e ra lla s h a d i  va  o ‘s im lik  

o ‘zlashtiradigan  holatga  keladi.  O rganik  o 'g lt la r   tu proq ni  yum shatib, 

o ‘simlik  uchun  foydali  m ikroorganizm larni  ko'paytiradi.

POYA

Novda  to‘g ‘risida  tushuncha.  O lsim liklarning  yerusti  qismi  shox- 

langan  novdalardan  iborat b o ia d i.  Barg va kurtaklari  b o ig a n  poya  novda 

deb  ataladi.  N ovda  poyaning  bir  qismi  b o ‘lib,  barglar  bilan  ildizni  tu- 

tashtirib turadi.  N ovdalar bir yillik va  k o kp  yillik b o ia d i.  0 ‘sim liklarning 

poyasi  yog‘ochlanm agan  b o iib ,  о 4 poyalar deyiladi.  D araxt  va  butalar- 

ning poyasi esa yog‘ochlangan boiadi. Novda unib chiqayotgan urug‘  murtagi 

kurtakchasidan  rivojlanadi.  K o‘p yillik o ‘sim liklar novdasining  rivojlani­

shini erta bahorda daraxtlam ing  kurtak yozish davrida kuzatish  m um kin. 

K urtaklar  vegetativ  va  generativ  kurtaklardan  iborat.  Vegetativ  kurtak 

bo sh lan g lch  novda hisoblanadi.  Kurtak konussimon  ch o ‘ziq,  uchki  qismi 

ingichkalashgan  b o iib ,  qisqargan  poya  va  turli  darajada  rivojlangan 

b o sh lan g lch  barglar ham da  ular q o ltig l d a  joylashgan b o sh lan g lch   kur- 

takchalardan  iborat  (24-  rasm).

B o sh lan g lch   poyaning uchi  hosil  qiluvchi  to bqim a  —  meristemadan 

iborat.  K urtak tashqi  tom o n d an   zich joylashgan  tangachalar bilan qop-

47


24-  rasm.

  U chki  kurtakdan  novdaning 

rivojlanishi:  / —  quruq  tangachasim on 

barglar,  2 —  uchki  b o sh la n g ic h   barglar, 3 —

  o'sish  konusi, 4

—  b o sh la n g ic h  

kurtakcha,  5 —  b o sh la n g ic h   poya,

6— 

asosiy  poya,  7—  uchki  kurtak,8 — 

yon  kurtaklar.

langan.  Q uruq tangasim on barglar tagida 

b o s h la n g ic h   b a rg c h a la r,  u la r  o stid a 

b o sh lan g ich   poya,  bargchalar q o ltig 'id a  

k u rtak c h alar  joylashg an.  T an g a ch ala r 

o'zgargan  barglardan  hosil  b o ia d i:  ular 

kurtakni sovuq va  issiqdan saqlaydi,  kur- 

takdagi  narnliknm g  bug'lanib  ketishiga, 

kurtak ichiga kasallik tug‘diruvchi bakte­

riyalar  va  z a m b u ru g la r  tushishiga  y o i  

qo'ym aydi.

Poyadagi  o'rniga binoan kurtaklar uchki  va yon  kurtaklarga b o iin ad i. 

Uchki  kurtaklar poyaning  uchida joylashgan.  Poyaning  uchki  qismi  o'sish konusi  deyiladi.  O'sish  konusi  tez  b o lin ib   ko'payadigan  hosil  qiluvchi 

to 'q im a   (m eristem a)  hujayralaridan  iborat.  Bu  hujayralam ing  b o lin ib  

ko'payishi  orqali  poya bo'yiga o'sadi,  keyinchalik barglar va yon  kurtaklar 

paydo  bo'iadi.  Uchki  kurtaklardan  asosiy  novda  o ‘sib  chiqadi,  yon  kur- 

taklardan  esa  yon  novdalar hosil  bo'iadi.

Yon  kurtaklar ham   ikki xil:  barg va  q o 'sh im ch a  kurtaklarga ajraladi. 

Barg  k u rtak la r  barg  bilan  poya  o 'rta s id a  joylash g an .  Bu  k u rtak la rd an  

yon  n o v d alar  o 'sib   chiq ad i  va  o 'sim lik n in g   sh o x -sh ab b a lari  sh ak lla­

nadi.  D araxtlarning  bahor faslida yozilm aydigan  yon  kurtaklari  uyqudagi 

kurtaklar deyiladi.  Bu  kurtaklar bir  necha  yil  davom ida  uyquda  b o iis h i 

m um kin.  N ovdalar sovuq ta ’sirida zararlanganida yoki  kesilganida uyqud­

agi  k u rtak la r  u y g 'o n ib ,  u lard an   yon  sho x lar  o ‘sib  chiq ad i.  Q ishd a 

o 'sim lik la rn in g   barglari  t o ‘kilib  ketadi,  n o v d alar  esa  qishlab  qoladi. 

B ahorda  k o 'p c h ilik   o 'sim lik lard a  avval  barg  kurtaklari  yoziladi.  O 'rik , 

b o d o m ,  o lx o 'ri,  o lch a,  shaftoli  kabi  o ‘sim liklarda  esa  dastlab  gul  k u r­

ta k la r i,  k e y in   b arg   k u r ta k la r i  y o z ila d i.  Q o 's h i m c h a   k u r ta k la r  

o 's im lik n in g   tu rli  q ism la rid a ,  xususan   ild iz d a,  p o y an in g   b o ‘g ‘im 

o ra lig id a  va  h atto   barglarda  ham  joylashishi  m um kin.  0 ‘sim liklarning 

yerusti  qism i  kesib  tash lan sa,  q o 's h im c h a   va  uyqudagi  k u rtak la rd an  

yangi  n o v d alar  hosil  b o 'iad i.

G enerativ  kurtaklar  nisbatan  yirik,  oldingi  uchi  to ‘m toq  bo 'lib , 

novdaning uchida joylashadi.  U lar g ‘uncha deyiladi.  G 'u n c h ad an  gul hosil 

bo'iadi.  G ul  kurtaklar  ham   b o sh la n g ic h   poyacha  barglar  va  gullardan 

iborat  bo'lib,  tangachasim on  barglar  bilan  qoplangan  (25-  rasm).


25-  rasm.

  G ulkurtakning 

tuzilishi:  / —  b o sh la n g lc h  

poya, 


2—

  tangachasim on 

barglar, 

3—

  boshlang‘ich 

barglar, 

4—

  boshlang‘ich 

to 'p   gullar.

K o ‘pchilik  o ‘sim liklarning  novdasi 

vegetativ  kurtaklarning  o ‘sish  nuqtasi, 

y a’ni  b o sh la n g lc h   kurtak  poyachasi  — 

m eristem asi hisobidan b o ‘yiga o ‘sadi.  Le­

kin  g‘allasim onlar  va  qirqbo‘g‘im lar  p o ­

yasi  b o ‘g‘im  oralig‘i  asosida  joylashgan 

meristema hisobidan o ‘sadi.  Bu interkalyar 

yoki  q o ‘shimcha  o ‘sish  deyiladi.Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling