O c h IL m a V l o n o V biologiya • b o t a n ik a • z o o L o g I y a


Download 5.46 Mb.

bet5/61
Sana13.02.2018
Hajmi5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Poyalarning  xilm a-xilligi.  P oyalar 

o 's is h   x u s u s iy a ti,  ta s h q i  k o ‘r in is h i, 

yog‘ochlanish darajasi va vazifasiga k o ‘ra 

bir-biridan  farq  qiladi.

0 ‘sish xususiyatiga k o ‘ra poyalar:  tik 

o ‘sadigan  (g‘o ‘za, pom idor,  daraxtlar p o ­

yasi),  o lm a lo v c h i  (qulupnay,  m aym un- 

jo n ),  chirm ashuvchi  (q o ‘ypechaklar,  li- 

a n la r),  ilash u v ch i  (o sh q o v o q ,  u zu m , 

no ‘xat) tiplarga b o lin ad i. Ayrim o ‘simlik- 

lam ing poyasi juda qisqa b o ia d i  (q o q io l,

sabzi,  piyoz).  Tik  o ‘suvchi  poyalarning  m exanik  t o ‘qim asi  yaxshi  rivoj­

langan.  C hirm ashuvchi  poyalar  tik  o ‘suvchi  o ‘sim liklar  poyasiga  chir- 

m ashib  o ‘sadi.  O T m alo v ch i  p o y alar  yer  b a g lrla b   o ‘sadi,  u larn in g  

b o ‘g lm la rid a n   q o ‘shim cha  ildizlar o lsib  chiqadi.  Ilashuvchi  poyalar esa 

gajaklari yordam ida ilashib yuqoriga k o larilad i  (26-  rasm).

Yog‘ochlanish xususiyatiga ko‘ra poyalar t o i a  yog‘ochlangan (daraxt­

lar,  butalar) va t o l a  yog‘ochlanm agan  o ‘t poyaga b o lin a d i.  O chiq  u ru g ii 

o ‘sim liklar orasida o l  poyalilar uchram aydi.  Yopiq u ru g iila r evolutsiya- 

sida o l   o ‘sim liklar keyin  paydo 

b o ‘Igan b o iib , ulam ing rivojlan­

ishi  m orfofiziologik  yuksalish 

o rq a li  d a v o m   e tm o q d a .  O l  

o^simliklar tashqi m uhit ta ’sirida 

daraxtlardan tabiiy tanlanish nat­

ijasida kelib chiqqan.  Evolutsiya da­

vomida ularda kambiyning faolli- 

gi  k a m a y is h i  tu fa y li  p o y a si 

yog‘ochlanishdan to ‘xtagan.  O l  

o ‘sim liklam ing  vegetatsiya  davri 

qisqa,  tez  o ‘sib  rivojlanishi  tu-

26rasm.

  Poyaning  xilm a- 

xilligi: 1—

  tik  o ‘suvchi,2— 

o'rm alovchi,3—

  ilashuvchi, 4—

  o ‘raluvchi.

49


27-  rasm.

  Poyaning  ko ‘ndalang  kesimi: 1—

  epiderm is  p o ‘st, 2—

  p o ‘kak,3— 

tolalar, 4—

  to ‘rsim on  naylar,5—

  kambiy, 6—

  yillik  halqalar,

7—  o ‘tkazuvchi  naylar, 

8—

  o ‘zak,9— 

p o ‘stloq, 10—

  lub, 


11—

  yog‘ochlik.

fayli sovuq va qurg‘oqchilik sharoitiga ko‘proq 

m o slash g an .  U la r  q isq a  b a h o r  va  yoz 

m avsum larida  ham  gullab,  urug ‘  hosil  qil- 

ishga ulguradi.Poyaning  ichki  tuzilishi.  D araxt  p o- 

yasining  k o ‘n dalang  kesim ida  p o ‘stloq, 

yog‘ochlik va o ‘zak qavatini k o ‘rish m u m ­

kin  (27-rasm).

Po‘stloq va yog'ochlik orasida yupqa parda 

hosil qiluvchi to ‘qim a — kambiy qavati joy­

lashgan.  Bir yillik o ‘sim liklam ing p o ‘stlog‘i 

yupqa  p o ‘st  (epiderm is)  bilan  qoplangan, 

bu  p o ‘st  keyinchalik qalin  p o ‘kak  qavati  bilan  alm ashinadi.  P o ‘kak  k o ‘p 

qavat b o ‘lib joylashgan o ‘lik epiderm is hujayralaridan  iborat.  P o‘kak poy­

aning ichki qismini tashqi  muhitning noqulay sharoitidan saqlaydi.  P o ‘kakda 

yasm iqchalar  b o ia d i.  U lar  orqali  suv  b u g la n a d i  va  gaz  alm ashinuvi 

sod ir  b o ia d i.  Q ishda  esa  y asm iq ch alar  bekilib  qoladi.  Poya  eniga 

y o 'g'onlashgan  sayin  p o 'k a k   yorilib,  poyaning  sirti  g 'a d ir-b u d u r  b o iib  

qoladi  (tut,  yong‘oq,  o l i k   poyasi).  Ayrim  o ‘sim liklar  (chin or,  terak, 

qayin)  ning  bir  yillik  p o ‘kagi  k o ‘chib  to ‘kilib  turadi.

P o ‘stloqning  ichki  qismi  asosiy to 'q im a  —  parenxim a hujayralaridan 

tuzilgan  b o iib ,  ular  orasida  lub  tolalari  va  to ‘rsim on  naylar joylashgan. 

Lub  tolalari  poyaning  pishiqligini  t a ’m inlaydi.  T o ‘rsim on  naylar  orqali 

barglarda  sintez b o ig a n   organik  m oddalar eritm asi  oqib turadi.

K am biy  qavati  y u p q a  d ev o rli,  tez  b o l i n ib   tu ra d ig a n ,  b ir  n e c h a  

q avat  jo y lash g an   h u ja y ra la rd a n   ib o rat.  K am biy  h u jay ra lari  b o ‘lin ib 

k o bpayishi  natijasida  p o ‘stloq va yog‘ochlik qavatidagi  hujayralam i hosil 

q ilad i.  K am biy  y o g bo ch lik   h u ja y ra la rin i  k o ‘p ro q   hosil  q ilgan lig i  tu - 

fayii  y o g ‘o ch lik   p o lstlo q q a  n isb atan   a n c h a   qalin  b o i a d i .  K am biy  h u ­

jay ra lari  b ah o rd a  b o l i n a   boshlayd i,  kuzda  esa  b o lin is h d a n   t o ‘xtaydi. 

B ah o r va  y o zda  k am b iy d an   y u p q a  devorli  yirik  h u jay ra lar,  k u zd a  esa 

qalin   devorli  m ayda  h u ja y ra la r  hosil  b o i a d i .  S h u n in g   u c h u n   p o y a n ­

ing  k o ‘n d alan g   kesim id a  k u zd a  hosil  b o i g a n   m ay d a  y o g ‘o c h lik   h u ­

ja y ra la r  b ilan   keyingi  b a h o rd a   hosil  b o i g a n   yirik  h u ja y ra la r  o ra si- 

dagi  ch eg ara  aniq  k o ‘rinib  tu ra d i.  Bu  ch eg ara y illik  h alqalar deyiladi. 

Y iliik  h a lq a la r  y o rd a m id a  d a ra x tn in g   y osh in i  an iq lash   m u m k in .  Eski 

yillik   h a lq a la r  p o y a n in g   eng  ich k i  q ism ia   jo y la sh g a n .  Yil  say in

50


y o g 'o c h lik   q av a tin in g   ichki  q ism idag i  o 'tk a z u v c h i  n ay larg a  m u m , 

o shlovchi  m o d d a la r va  e f ir y o g 'la ri  t o ‘p lan ib   b o ra d i.  S h u n in g   u c h u n  

yog'ochlik  hujayralariga oziq  m odd alarning borishi  qiyinlashadi.  M o d ­

d a la r  alm a sh in u v in in g   buzilish i  n atijasid a  h u ja y ra la r  o ‘lib,  u la rn in g  

devori  q alin lash ad i.

Poyaning asosiy qismini yog'ochlik tashkil etadi.  U nda poyani  mahkam  

tutib  turuvchi  m exanik to 'q im a   (yog'ochlik tolalari),  o ‘tkazuvchi  naylar 

(traxeidlar  va  naylar)  joylashgan.

O 'z a k   poyaning  m arkaziy  qism ini  egallagan  b o ‘lib,  p arenx im a 

to'qim asidan iborat.  O 'zakda zaxira oziq moddalari to'planadi.  Eski  daraxt­

lar  poyasi  o ‘zagi  o 'lik   hujayralardan  hosil  b o 'lg an   g ‘ovak  to ‘qim adan 

iborat.  M ikroorganizm lar  t a ’sirida  o ‘zak  hujayralari  yem irilib,  uvalanib 

tushishi  natijasida poyada kovak hosil  b o ia d i.  Poya yo‘g ‘onlashgan sayin 

uning  ichki  qismidagi  hujayralar  ham  yem irila boradi.  Buning  natijasida 

kovak ham   kengayadi.

O 't  poya juda  kam  yog‘ochlangan,  yog‘ochlik tolalari rivojlanm agan 

b oiadi.  Bir pallali o^im liklar (palma,  lola, g‘allasimonlar) poyasida kambiy 

b o im ay d i.  Barcha o ‘t o ‘sim liklarning poyasida parenxim a to'qim asi ju da 

yaxshi  rivojlangan.

Poya  ildiz  orqali  shim ilgan  suv va  unda  erigan  m ineral  m oddalarni, 

barglarda sintezlangan  organik m oddalar (asosan,  karbonsuvlar)  eritmasini 

o'zi orqali  o'tkazish vazifasini bajaradi.  Bundan  tashqari,  poyada organik 

m oddalar  ham   to 'p lan ad i.  Bir  yillik  o 'sim liklar  poyasining  p o ‘sti  fo­

tosintez jarayonida ham   ishtirok etadi.  K o‘p yillik o ‘simliklar poyasi  faqat 

yosh  davrida  (b irinchi  yili)  fotosintez  jara y o n id a  q atn ashadi.  Poya 

o'sim likning  yerustki  qismi  uch u n   tayanch  vazifasini  bajaradi;  ildizni 

boshqa organlar bilan tutashtirib  turadi.

Mineral  va  organik  moddalarning  poyada  harakatlanishi.  Suv  va 

unda erigan  m ineral  tuzlar yog'ochlik qismidagi o lk azu v c h i  naylar o rq a­

li  ildizdan  barglarga  qarab  harakatlanadi.  O 'tkazuvchi  naylar  qalin  de- 

vorli,  ichi b o ^ h ,  o 'lik  hujayralardan  iborat.  N aylar yog‘ochlik hujayralar 

orasidagi  to 'siq   yo'qolib,  bir-biri  bilan  tutashib  ketishi  natijasida  hosil 

bo'iadi.  N aylam ing uzunligi bir necha  metrga,  lianalarda esa bir necha o 'n  

m etrga  yetadi.  Ildiz bosim i  barglar orqali  suvni  b u g la ta d i,  bosim   kam a- 

yishi  natijasida  suv  so'rib  olinadi,  yuqori  haroratd a  suv  m olekulalari 

o ‘rtasida  o 'zaro   tortishish  kuchining  kam ayishi  suvning  poya  orqali  ha- 

rakatlanishiga yordam beradi.

Barglarda sintez  b o ig a n   organik  m oddalar (uglevodlar)  suvda erigan 

holda  p o ‘stloqda  joylashgan  to 'rsim o n   naylar  orqali  yuqoridan  pastga 

tom on  harakatlanadi.  T o ‘rsim on  naylar yupqa devorli tirik hujayralardan 

tuzilgan.  N ayning  hujayralari  o ‘rtasidagi  to 'siq   pardasida  m ayda teshik­

chalar b o ia d i.  Bu teshikchalar orqali  bir hujayradan  ikkinchisiga organik 

m oddalarning eritm asi  oqib  o l i b  turadi.

51


28rasm.

  Ildizpoyalar:

A —

  bug'doyiq, В

—  iris:


/ —  ildizlar, 

2 —

  b o ‘g ‘im,3 — 

b o ‘g ‘im   oralig'i, 4 —

  b o 'g lrn -  

larda  hosil  bo'lgan  ildizlar.

29-  rasm.

  Tugunaklar: 1 —

  poyaning 

yerosti  qism i, 

2 —

  stolonlar,3 — 

ildizlar, 4 —

  yangi  tuganaklar, 

5 —  eski  tuganak, 

6 —

  ko ‘zchalar 

(kurtaklar),  7 —  o ‘sayotgan  kurtak.

Shafidi  o ‘zgargan  novdalar.  Poyalar m oddalam i  o lk a z ish  bilan birga 

boshqa bir qancha funksiyalarni bajarishga moslashganligi tufayli ularning 

tuzilishi  ham   o ‘zgaradi.  Shakli  o ‘zgargan  poyalar  ildizpoyalar,  tug an ak ­

lar va piyozboshlarga ajratiladi.  Bunday poyalar q o ‘shim cha oziq (kraxmal 

yoki  boshqa  karbonsuvlar)  to ‘plash  bilan  birga  vegetativ  k o ‘payish  vazi­

fasini  ham  bajaradi.

Ildizpoya  (m arvaridgul,  bug‘doyiq,  qam ish,  ajriq,  salom alaykum , 

yalpiz,  binafsha,  gulsafsar,  shirinm iya,  g‘um ay)  ju d a   kuchli  o ‘zgargan 

novda  b o iib ,  u  b o ‘g1m   va  b o ‘g1m   o ra lig lg a   b o lin g a n .  B o‘g ‘im lardan 

qo 'sh im ch a  ildizlar o ‘sib  chiqadi,  tangachasim on  shakli  o £zgargan barg- 

larning  q o lt ig l d a   esa  barg  kurtaklari  joylashadi.  X uddi  novda  singari 

ildizpoyada  ham   uchki  va  yon  kurtaklar  joylashgan.  Bu  kurtaklardan 

o ‘sim likning yerustki  qismi  o ‘sib  chiqadi  (28-  rasm).  Salom alaykum ning 

ildizpoyasidan  tashqari  yerosti  tugunaklari  ham   b o ia d i.

T ugunaklar yerostki  novda uch  qism ining y o ‘g lonlashuvidan  iborat. 

T ugunakda barglarda  hosil  b o ig a n  uglevodlar kraxmal  holida to ‘planadi. 

T ugunakning  b o kg1m   o ra lig l ju d a   qisqa.  U ning  kurtaklari  u n ch a  katta 

b o lm a g a n  chuq urch alar tubida joylashganligidan  ular ко ‘zcha/ar deyila­

di  (29-  rasm ).

T ugunaklar kartoshka va topinam burda  uchraydi.  Kesilgan tugunak- 

ni kuzatib  u tashqi  p o lstloq,  kambiy,  yogbochlik va o ‘zakdan  iborat ekan ­

ligini  ko‘rish  m umkin.  Ayrim  o ‘simliklarda yerusti tugunaklar ham  b o iad i.

52


30- 

rasm.

  Piyozboshning  tuzilishi: 

/ —  piyoz  tubi, 

2 —

  q o ‘shim cha  ildizlar,3 — 

quruq  tangachasim on  barglar,4 —

  suvli  tangachasim on  barglar,5 —

  kurtaklar, 6 —

  uchki  kurtak.

Bunday tugunaklar kolrabi  karamida asosiy 

poyaning  y o ‘g‘onlashuvi,  ayrim   orxide- 

yalarda esa yon novdalaming yo‘g‘onlashuvi 

tufayli  hosil b o ‘ladi.

Piyozbosh  (sarim soq,  piyoz,  lola,  ch uchm om a)  ju d a  kalta  poyaga 

ega b o ‘lib,  shakli o ‘zgargan tangachasimon barglardan  iborat yerusti  novdasi 

hisoblanad  (30-  rasm ).  U ning tangachasim on  barglari  ikki  xil:  sersuv  va 

quruq  b o ia d i.  Sersuv  barglarda  zaxira  oziq  (karbonsuvlar)  to ‘planadi. 

Q uruq barglar esa piyozboshni tashqi to m o n d an   o l a b  turadi.  Piyozbosh 

qisqa  poyachasining  uchida  uchki  kurtagi,  suvli  barglar  orasida  esa  barg 

kurtaklari joylashgan.Uchki kurtakdan yerusti  novdasi o ‘sib chiqadi.  Piyoz­

boshning  tubidan  q o ‘shim cha  ildizlar  hosil  b o ia d i.

G u l,  k u rtak ,  yovvoyi  o lm a,  n o k   va  d o la n a n i n g   tik a n la ri;  to k, 

qovoq,  bodring va  qovunning gajagi  —  o ‘zgargan yerusti  poyalari  hisob­

lanadi.

0 ‘sim liklar orasida A m erikada  o ‘sadigan  sekvoyadendron va  K anar orollarida  uchraydigan  ajdar  daraxti  4000—6000  yil,  ch in o r  600—850 

(1000)  yilgacha,  archa 2000 yilgacha yashaydi.  Avstraliya  evkaiipti b o ‘yi 

155  m,  sekvoyadendronniki  142  m   sekvoyadendron  tanasining  aylanasi 

46  m   ga  yetadi.  Eng  o g i r   guam akum   daraxti  tanasining  1  d m 3  hajm i 

1420  g,  p o ‘kakli  m anniki  210  g,  Janubiy  A m erikada  o ‘sadigan  boisa 

daraxtiniki  120  g  keladi.  H indistonda  o ‘sadigan  b a n ’yan  daraxti  shox- 

shabbalaridan pastga osilib tushgan ildizlari hisobiga 4300 tana, jum ladan 

1300  ta  yirik tan a  hosil  b o ig a n .  T u tdoshlar  oilasidan  b o ig a n   bu  daraxt 

tagida bir y o l a   bir  n echa  ming  kishi  dam   olishi  m um kin.

BARG

Bargning  tashqi  tuzilishi.  Barglar  barg  y a p ro g l  va  barg  bandidan 

iborat.  Ayrim   o ‘sim liklar  barg  bandining  pastki  qism ida  yon  bargchalar 

b o ia d i.  Akatsiyada bunday yon bargchalar tikanga aylangan.  B argbandi 

bargni poyada ushlab turadi.  Barglar bandsiz b o is a ,  о ‘troq barglar deyila­

di.  K o ‘pgina  o ‘sim liklar  bargi  b a n d l i ;   lola,  piyoz,  shirach,  gulsafsar, 

bug‘doy,  m akkajo‘xori,  arpa,  sholining bargi  b a n d s i z   b o ia d i.  Bandsiz 

barglar poyaga y ap ro g in in g  pastki  qismi bilan birikadi.  Donli o ‘sim liklar 

y a p ro g in in g   poyaga  yopishgan  qism i  kengayib,  poyani  o l a b   oladi. 

Y aprogining tuzilishiga binoan barglar doirasim on,  nashtarsim on,  yurak- 

sim on,  buyraksim on;  o lc h a m ig a   k o l a   ham   h ar  xil  b o ia d i.  A m azonka

53


daryosi  irm oqlarida  o'sadigan  viktoriya  regiya bargining  diam etri  2  m ga 

yetadi.  Suv  betida  qalqib  turadigan  bunday  barg  35  kg  yukni  bem alol 

ko'taradi.  Shu  daryo  sohilida  o'sadigan  rafiya  palm asi  bargining uzunligi 

22  m  ga,  eni  12  m  ga,  barg bandi  5  m  ga  yetadi.  C h o ‘l  m intaqasida  keng 

tarqalgan  saksovul,  cherkez,  yulg‘un,  qandim ,  sarsag‘on,  buyurg'un b ar­

glari  eng  m ayda,  yum aloq yoki  uchburchak shaklda b o iib ,  aylanasi  i —3 

m m   keladi.  Barg yaprog‘ida tom irlar bor.  Tom irlar o'tkazuvchi va to'rsim on 

naylardan  ham da m exanik to 'q im a  (asosan,  lub tolalar)  dan iborat bo'lib, 

yaproq uchun tayanch vazifasini  o'taydi.  Bundan tashqari,  tom irlar orqali 

barglarga  suv va  m ineral  m oddalar keladi.  Barglarda  hosil bo'lg an  organ­

ik  m oddalar  boshqa  organlarga  chiqib  ketadi.  Barg  y aprog'i  to 'rsim o n , 

patsim on  (asosan,  ikki  pallali  o'sim liklarda),  parallel,  yoysim on  (asosan, 

bir  pallali  o ‘sim liklarda)  tom irlanadi.

Barglar oddiy va  m urakkab bo'iadi.  Oddiy barglar bitta barg yaprog'i 

va barg bandidan  iborat  (olm a,  o'rik,  shaftoli,  nok,  tut,  tok,  g‘o ‘za,  terak, 

ravoch,  yantoq).  M urakkab bargning bitta barg bandida bir necha yaproq- 

chalar  joylashgan  b o ia d i  (shirinm iya,  beda,  kashtan,  yong‘oq,  jiyda, 

n a ’matak,  qulupnay,  loviya,  no'xat,  yeryong'oq).  Oddiy barglar yaxlit (tol, 

terak,gilos,  olm a,  olcha,  o'rik)  yoki  kesilgan  (em an,  chinor,  gbo ‘za,  tok, 

tut,  anjir)  bo'lishi  m um kin.  M urakkab  barglar panjasim on  uch  bargchali 

(sebarga,  beda,  loviya,  m osh),  besh-yetti  bargchali  (kashtan)  yoki  patsi­

m on  bo'iadi.  Panjasim on  barglar  (kashtan)  da  bir  necha  barg  yaproqlari 

bitta joyga birikadi.  Patsim on  barglam ing yaproqchalari barg bandida qa- 

to r b o ‘lib joylashadi.  Patsim on  barglar  ham   ikki  xil: juft  patsim on  va  toq 

patsim on b o ‘ladi. Juft patsim on barglam ing barg bandida yaproqchalar juft 

bo'iadi  (n o ‘xat,  yeryong‘oq),  toq  patsim on  barglarda  esa  barg  bandidagi 

oxirgi  yaproqcha  toq  bo'iadi  (m alina,  akatsiya,  shirinm iya).  M urakkab 

barglar,  o 'z   navbatida  yana  ham   murakkablashib,  um um iy  barg  bandiga 

ikkilam chi  band  orqali  birikishi  m um kin  (akatsiya,  totim ).  B a'zan  patsi­

m on  bargning toq bargchalari gajakka aylanadi  (no'xat).

O ddiy va m urakkab barglar novdada birin-ketin  navbatlashib  (olm a, 

atirgul,  tol),  bir-biriga  qaram a-qarshi  (akatsiya,  nastarin) yoki  doira  hosil 

qilib  (elodeya) joylashadi.

Bir  tup  o'sim likning  turli  qism larida  ham   barglar  shakli,  katta- 

kichikligi,  poyada joylashishi  bilan  farq  qilishi  m um kin.  T utning vegeta­

tiv  (o ‘suvchi)  novdalarida  barglar  qirqilgan,  hosil  shoxlaridagi  barglar 

yaxlit  bo'lishi  m um kin.  Q oqidoshlar va  ziradoshlar  (soyabonguldoshlar) 

ildiz  b o ‘g ‘zidagi  to ‘pbarglar ju d a yirik b o ia d i.

Barglar poyada navbat  bilan  (g 'o ‘za,  tok,  pom idor,  olm a,  o 'rik ,  te r­

ak,  em an,  tu t,  atirgul,  oqquray,  karam ,  qizilm iya,  d o 'la n a ),  qaram a- 

qarshi  (rayhon,  yalpiz,  chinnigul,  ligistrum,  nastarin,  dalachoy,  k iy ik o l, 

m avrak,  gazanda,  k am pirchopon)  yoki  poya  b o ‘g lm la rid a   halqa  hosil 

qilib  (sam bitgul,  q irq bo‘g ‘im,  q u m rio l) joylashadi.

Barglar shakliga  k o 'ra yum aloq,  yuraksim on,  nashtarsim on,  qalam i, 

rom bsim on,  uchburchaksim on,  qirrasi  tekis,  tishli,  o'yilgan,  qirqilgan

54


b o ‘ladi.  B arglam ing  quyosh  nuriga  b o ig a n   talabiga  binoan  o'sim liklar 

yorug‘sevar  (kungaboqar,  yantoq,  kartoshka,  pom idor,  g‘o ‘za)  va soya- 

parvar (xina, binafsha,  qulupnay,  barcha xona o ‘simliklari)  o ‘simliklarga 

ajratiladi.  Soyaparvar o ‘simliklar quyosh  nuri tik tushm aydigan g'orlarda, 

qalin o lm o n la r,  daraxtlar soyasida o ‘sadi.  Y orug‘sevar o ‘sim liklar barg­

lari  b ir-birini  quyoshdan  pana  qilm asdan  joylashadi.  Bu  hodisa  barg mozaikasi  deyiladi.

Bargning  ichki  tuzilishi.  Bargning  ichki  tuzilishi  uning  vazifasiga 

m os  keladi.  Bargda  ayrim   hujayralar va  barg  t o ‘qim alarining  tuzilishiga 

tashqi  m uhit:  nam lik,  y o ru g iik ,  h aro rat,  tup ro q n in g   xossalari  t a ’sir 

k o ls a ta d i.  H ar  xil  o ‘sim liklar  bargining  tuzilishi  ham   bir-biridan  farq 

qiladi.  Barglar boshqa organlar kabi  hujayralardan tuzilgan.

Barglar  ustki  va  ostki  to m o n d an   bir  qavat  hujayralardan  tuzilgan 

yupqa ham da tiniq p o ‘st —  epidermis bilan qoplangan  (31-  rasrnga qarang). 

P o ‘st  bargni  qurib  qolishdan,  fizik  va  m exanik  ta ’sirdan  saqlaydi,  barg 

to ‘qim alariga m ikroorganizm larning  kirishiga  y o l   qo'ym aydi.  Bargning 

pastki tom onidagi epiderm isda o g lz c h a la r joylashgan.  O g lz c h a la r orqali 

suv b u g lan ad i va gaz alm ashinuvi sodir b o ia d i.  O g lzch alar ikkita ochilib- 

yopiluvchi hujayralar orasidagi to r tirqishdan iborat  (32-  rasm).  O g lz c h a  

hujayralari  xloroplastlarning  b o iis h i  bilan  barg  p o ‘stining  boshqa  h u - 

jayralaridan  farq  qiladi.  O chib-yopuvchi  hujayralar  suvga  to byinganida 

ulaming qobigi taranglashib oglzch a teshigi ochiladi.  O glzcha hujayralarida 

suv kam ayganida esa,  aksincha,  hujayralar devori  tarangligi kam ayadi va 

o g lz c h a la r teshigi yopiladi.  Bargning  1  m m 2 yuzasida 40  dan  300 gacha,

31-  rasm.

  Bargning  ichki  tuzilishi: 1 —

  ustki  epiderm is,  2—ostki  epiderm is, 

J —

barg  m ezofili  ustunsim on  hujayralari,  4—barg  m ezofili  g ‘ovak  to ‘qim a hujayralari,  5   —  barg  tom irlari  naylari,  6—barg  og'izchasi,  7—o g lz ch a o sti 

b o ‘shlig‘i, 8—

 o g lz c h a la rn i  yoruvchi  hujayralar.

55


в

32-  rasm.

  Barg  og‘izchasining  tuzilishi: A

—ostki  to m o n d a n , В

—  yon 


to m o n d a n   koTinishi: 

1—

  o g lz c h a n in g   ochib  yopuvchi  hujayralar,2— 

ikki  hujayra  o ‘rtasidagi  teshiklar, 3— 

xloroplastlar, 4— 

epiderm is 

hujayralari,  5—  hujayralar  oralig‘idagi  b o ‘shliq.

bitta bargning o ‘zida bir necha  m ln  og‘izchalar b o ‘ladi.  O g‘izchalar havo 

bilan to ‘lgan b o ‘shliqqa ochiladi.

Bargi suv yuzasida o ‘suvchi o ‘simliklar (nilufar)da og‘izchalar bargning 

ustki qism ida joylashgan.  Bargi suvga botib tum vchi o ‘simliklar (elodeya)da 

og‘izchalar b o ‘lmaydi. Ayrim o ‘simliklar bargining sirti suvning buglanishini 

kamaytirishga yordam beradigan va haroratning keskin o ‘zgarishi t a ’siridan 

barglarni  him oya qiladigan tuk ch alar bilan  qoplangan.

Ustki  va  ostki  epiderm is  o ra lig l  barg mezofili  (eti)  d an   iborat.  M e- 

zofil  hujayralarida  fotosintez jaray o n id a  m uhim  aham iyatga ega b o ig a n  

xloroplastlar joylashgan.  M ezofil hujayralari  h ar xil tuzilishga ega.  Ustki 

epiderm is tagida zich joylashgan 2—3 qavat ustunsim on hujayralar b o ia d i. 

Ustunsimon hujayralarda fotosintez jarayoni juda faol kechadi. 0 ‘ta yoruglikda 

xloroplastlar  u stunsim on  hujayralam ing  vertikal  devoriga joylashib  o r­

tiqcha y o ru g iik  ta ’siridan saqlanadi  (kuchli y o ru g iik  xiorofilni yem iradi). 

Y o ru g iik  kam  b o lg a n id a  xloroplastlar hujayralam ing gorizontal  devoriga 

k o ‘chib o ‘tadi va barg sirtiga parallel joylashib oladi.

Pastki  epiderm is  bilan  u stunsim on  hujayralar  o ‘rtasida  siyrak jo y ­

lashgan hujayralardan  iborat g ‘ovak to ‘qim a joylashgan.  G ‘ovak t o ‘qim a 

hujayralarida xloroplastlar k o ‘p b o im a y d i,  lekin hujayralari  orasida ju d a 

k o ‘p  b o ‘shliqlar b o ia d i.  B o‘shliqlarda  suv b u g la ri,  havo  to ‘planadi.  Bu 

to ‘qim a fotosintez va gaz almashinuvi vazifasini bajaradi.  Og‘izchalar orqali 

barg  to ‘qim alariga  havo  bilan  birga  C O , gazi  kirib  turadi,  suv  b u g l   esa 

o g lz c h a la rd a n  chiqib ketadi.

G ‘ovak to ‘qim a hujayralari orasidan o ‘tkazuvchi naylar va tolalardan 

iborat  barg  tom irlari  o ‘tadi.  Bu  to m irla r  orqali  suv,  m ineral  tuzlar  va 

ildizdan  shim iladigan m o ddalar barglarga  keladi,  bargdan  esa fotosintez

56


m ahsulotlari  o ‘sim likning turli  organlariga  chiqib  ketadi.  Y orug‘sevar va 

qurg‘oqchil iqlim aa o ‘sadigan o'sim liklarning o'tkazuvchi to'qim alari yax­

shi  rivojlangan,  barg  tom irlari  esa  qalin  b o ia d i.Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling