O c h IL m a V l o n o V biologiya • b o t a n ik a • z o o L o g I y a


Download 5.46 Mb.

bet6/61
Sana13.02.2018
Hajmi5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Barglaming  suv  bugiatishi  o ‘sim liklar  hayotida  katta  aham iyatga 

ega,  Bug'lanish  suv va unda  erigan  m oddalarning  ildizdan  bargga  olish ig a 

imkon beradi, barglami issiq harorat ta’siridan saqlaydi. Suvni tez buglatadigan 

o £simliklar  bargida  harorat  havodagiga  nisbatan  15°C  gacha  past  b o iish i 

aniqlangan.  Suvning bug'lanishi o gizchalar tom onidan boshqarilib turiladi. 

Yorug‘likda ogizchalar ochiladi,  q o rongida va juda issiq kunlari esa yopila- 

di.  Bu hodisani quyidagicha izohlash mumkin.  Kunduzi fotosintez jarayon­

ida uglevodlar sintez bo'lganda osmotik bosim ko'tarilishi tufayli,  hujayralarga 

barg tom irlaridan ko‘p suv keladi.  Natijada hujayra ogizchalari suvga to lib , 

ularning  devori  taranglashadi  va  o g izch a  teshigi  ochiladi.  Q o ro n g id a  fo­

tosintez jarayoni to'xtaydi va barg ogizchalari yopiladi.  Barglarda suv kamayib 

ketganida  ham  bunday holatni  kuzatish  mum kin.Barglaming  nafas  olishi.  Barglar  ham   o'sim likning  boshqa  o rg an ­

lari  singari  nafas  oladi.  Barglar ham   nafas  olganida  ular o ‘zlari  sintezla- 

gan  organik  m oddalar  parchalanib  energiya  hosil  b o ia d i.  Bu  energiya 

barglam ing o ‘zida kechadigan  kimyoviy jarayonlarga sarf b o ia d i.  Barglar 

nafas  olganida  kislorod  yutilib,  karbonat  angidrid  gazi  havoga  ajralib 

chiqadi.


Xazonrezgilik.  X azonrezgilik o ‘sim liklarning  noqulay sharoitga  m o- 

slashuv  xususiyatlaridan  biri  b o iib   hisoblanadi.  C hunki  xazonrezgilik 

yilning  noqulay  davrida  suv  b u g ia n ish in i  kam aytirib,  o ‘sim liklarning 

qurib  qolishi  va  sovuq  urishining  oldini  oladi.  K o‘pgina  o ‘sim liklar qish 

kirishi  oldidan  barg to 'k ad i.  Kuz  kirishi  bilan  barglardagi  oziq  m oddalar 

o ‘sim likning poyasi va  ildiziga  oqib  o 'ta  boshlaydi,  hujayralardagi  xloro­

fill  pigm enti  yem irilib,  barglar  sarg'ayadi.

Barg bandining poyaga yopishib turgan qismidagi to ‘qima po‘kaklashib 

yem iriladi  va  barg  to ‘kiladi.

Issiq va quruq  iqlimda o'sadigan o ‘simliklar yozning jaziram a  issigida 

ham  barglarini  to'kadi.  K o ‘pgina o ‘sim liklar nam lik yetishm aganida ham  

barglarining  bir  qism ini  t o ‘kib  yuboradi.  K o‘pyillik  o ‘sim liklar  barg 

to ‘kadigan  va  barg  to ‘km aydigan  gunahlarga  ajratiladi.  D oim o  yashil 

o ‘sim liklar  barglari  navbat  bilan  to ‘kilib  turadi.  U larning  barglari  10 

yilgacha to ‘kilm asdan  turishi  m um kin.  Janubiy Afrikada o ‘sadigan  velv- 

ichiya  2—3  m etr  uzunlikda  ikkita  barg  hosil  qiladi.  Bu  barglar  100  yil­

gacha to'kilm asdan turadi.

Kuzgi xazonrezgilik  kunning  uzun  yoki  qisqa  b o iish i  bilan  b o g iiq . 

Kuz  m avsum ida kunlarning  qisqara boshlashi xazonrezgilik uch u n   isho- 

ra  bo'lib   hisoblanadi.  Kun  uzunligini  su n ’iy  qisqartirib  borish  orqali 

yozda  ham   o ‘sim liklar  bargini  to 'k tirish   m um kin.Barglaming  ahamiyati.  Barglar  orqali  o ‘sim likda  u ch ta  m uhim  

jarayon  —■

  fotosintez,  suv b u g la tis h  va gaz  alm ashinuvi  am alga  oshadi. 

F oto sin tez  quyosh  nuri  t a ’sirida  k etm a-k et  keladigan  ju d a   m urakkab

57


jara y o n lard ir.  Bu ja ra y o n la r  natijasida  ildizdan  keladigan  suv,  m ineral 

m oddalar;  atm osfera  havosidan  barglarga  o la d ig a n   k arbo nat  angidrid 

gazidan   barglarda  dastlab  oddiy  karbonsuvlar  (glukoza),  so ‘ngra  m u ­

rakkab  m olekulali  m o d d alar  (kraxm al,  m oylar,  oqsillar)  sintezlanadi. 

B arglarda  sintezlangan  karbonsuvlar suv  orqali  o ‘sim likning b arch a  or- 

ganlariga  o la d i.  O rganlarda  ularda boshqa  organik m o d d alar  (kraxm al, 

m oylar,  oqsillar)  sintezlanib,  zaxira  oziq  holida  u ru g ‘,  m eva,  tug un ak, 

ildizmevada to ‘planadi.

F o tosintezda atm osferaga  erkin  kislorod,  barglar nafas  olganida  esa 

karbonat angidrid chiqariladi.  K unduzi  fotosintez va  nafas olish jarayoni 

natijasida  barglar  havoga  kislorod  va  karbonat  angidrid,  kechqurunlari 

esa nafas  olish tufayli  faqat  karbonat  angidrid  chiqaradi.

Yashil  barglar  Yer  yuzidagi  hayot  uch u n   beqiyos  aham iyatga  ega. 

Barglar  orqali  yerga  keladigan  quyosh  energiyasi  organik  m oddalarning 

kimyoviy energiyasiga aylanadi.  Y er yuzidagi  barcha tirik organ izm larn­

ing  hayoti  yashil  barglar bilan  b o g liq .  F otosintez jaray o n id a yashil b a r­

glar hosil  qiladigan  kislorod va organik m oddalar b archa tirik organizm ­

larning  nafas olishi  va  oziqlanishi uch u n  zarur.  Inson  hayoti  ham  boshqa 

jonivorlar  singari  yashil  barglar  bilan  b o g liq .  Inson  hayoti  uch u n   zarur 

b o ‘lgan  kislorod,  oziq-ovqat,  yoqilg‘i,  qurilish  ashyolari,  kiyim -kechak, 

d o ri-d a rm o n lar  uchun  xom ashyolar  va  boshqa  m ah sulotlar  yashil  b a r­

glarda kechadigan  fotosintez jarayoni tufayli  hosil b o ia d i.GULLI  0 ‘SIM LIKLARNING  VEGETATIV  K O P A Y IS H I

Vegetativ  к о ‘payish  o ‘sim likning  sinib  tushgan  yoki  biror  sababga 

k o ‘ra y o ‘qolgan  qism ini  qayta tiklash  (regeneratsiya),  y a’ni vegetativ o r­

ganlarning  ayrim  qism laridan yaxlit  o ‘simlik paydo qila olish xususiyati- 

dir.  Bir  hujayrali  o ‘sim liklar  hujayrasi  ikkiga  b o lin is h   orqali  vegetativ 

k o ‘payadi.  K o ‘p  hujayrali  o ‘sim liklar  esa  vegetativ  organlari  —  poya, 

ildiz,  b a ’zan  barglar orqali  vegetativ  k o ‘payadi.  Vegetativ  k o ‘payishning 

eng  k o ‘p  tarqalgan  xillari  quyidagilardan  iborat.

1.  Ildizpoyadan  k o ‘payish  k o bpyillik  yovvoyi  o ‘sim liklar,  m asalan 

ajriq, g‘umay,  salomalaykum, bug'doyiq,totim , qamish,  qiyoq, qirqbo‘g‘im, 

yalpiz,  m adaniy  o ‘sim liklardan  xrizantem a  va  boshqalar  u ch u n  xos.  Bu 

xildagi  k o ‘payishda  yosh  ildizpoyadan  ildiz  va  kurtaklar  o ‘sib  chiqadi, 

kurtaklar novdaga aylanadi.

2.  Yerosti  tugunaklardan  k o ‘payish  kartoshka,  to p in am b u r  va  k ar­

toshkagul  kabi  o ‘sim liklar u ch u n   xosdir.  T ugunaklar tu p roq qa  ekilgani- 

da,  undagi  h ar  bir  kurtakdan  alohida  o ‘sim lik  unib  chiqadi.  Yosh  nihol 

dastlab tugunakdagi  zaxira oziq bilan  oziqlanadi.

3.  Piyozboshidan k o ‘payish,  asosan,  c h o l  va to g ‘  o ‘sim liklari  (lola, 

ch u ch m o m a,  gladiolus,  boychechak,  sarim soq,  nargiz,  ilongul)  uch u n  

xos.  K o ‘pgina  piyozboshli  o ‘sim liklar  mayda  piyozchalar  hosil  qilish 

orqali  k o ‘payadi.  S arim soqda  ana  shunday  piyozchalar  barg  q o ‘ltig‘ida 

hosil  b o ia d i.  H ar bir piyozchadan  yangi  o ‘sim lik  paydo  b o ia d i.

58


33-  rasm.

  Payvand  qilish 

orqali  vegativ  k o ‘payish: 

A—

  iskana  payvand, B—

  kurtak  payvand.

4.  Rdizbachkilaridan 

ko‘payish  n a ’m atak,  te- 

rak,  yovvoyi  olm a,  gi- 

lo s,  o lc h a ,  a k a ts iy a , 

d o la n a ,  pechak,  kakra, 

q izilm iy a,  q a y ra g ‘och 

kabi  o ‘sim liklar  uchun 

xos.  D astlab ularning il- 

dizida qo‘shimcha kurtak- 

lar  hosil  b o ia d i,  key­

inchalik bu  kurtaklar o ‘sib,  ildizbachkilarga aylanadi.

5.  Yerusti  novdalar,  y a’ni  gajaklaridan  qulupnay,  g‘ozpanja  kabi 

o ‘sim liklar  ko‘payadi.  Bu  o ‘sim liklarning  yosh  novdalari  yer  b ag lrla b  

o ‘sadi.  N ovdaning tuproqqa  tegib turgan  qismi  q o ‘shim cha  ildiz va  kur­

tak chiqarib,  yosh  o lsim likni  hosil  qiladi.  Bir tup  qu lupnaydan ikki  yilda 

200  tagacha  o ‘sim lik  hosil  b o ia d i.

6.  Tol,  terak,  anor,  tok,  atirgul,  qoraqat,  anjirni parxish  qilish  orqali 

ko‘paytirish  m um kin.  Bu  xilda  k o ‘paytirishda  dastlab  o ‘simlik  shoxini 

yerga  egib,  tuproqqa  novdaning  bir  uchi  yerdan  chiqib  turadigan  qilib 

k o ln ila d i.  N ovdaning  k o ‘m ilgan  joyidan  ildiz  paydo  b o lg a c h ,  parxish 

boshqa joyga  k o ‘chiriladi.

7.  Q alam chadan  ko‘paytirishda  o ‘sim likning vegetativ  organlaridan 

bir qismi kesib olinib,  qalam cha tayyorlanadi.  Odatda qalam chalar o ‘simlik 

poyasidan  olinadi.  Tol,  terak,  tok va  an o r poya  qalam chasi;  olcha,  a tir­

gul,  n astarin,  n a ’m atak  ildiz  q alam chalari;  begoniya  barglar  orqali 

ko'payadi.

8. 

Payvandlash  bilan  kokpaytirish  mevali  va  m anzarali  m adaniy o ‘sim liklar yetishtirishda  keng  q o lla n ila d i.  Payvandlash—kesib  olingan 

kurtak  yoki  novdaning  boshqa  o ‘simlik  bilan  birlashib  o ‘sib  ketishidan 

iborat.  Kesib  olib  o lk azilad ig an   kurtak yoki  novda payvandust,  payvand 

qilinadigan o‘simlik payvandtag deyiladi.  Payvandlash ko‘proq q o kshim cha 

ildiz olishi  qiyin b o ig a n   mevali  daraxtlar va m anzarali  o ‘sim liklar (olm a, 

shaftoli,  nok,  atirgul)  da  keng  q o lla n ila d i.  Payvandlashning  k u r t a k  

p a y v a n d ,   q a l a m c h a   p a y v a n d ,   i s k a n a   p a y v a n d   va boshqa 

usullari  bor.  K urtak  payvand,  y a’ni  k o ‘zchalar  bilan  payvandlash  ko‘p 

q o llan ila d i.  Buning uchun payvandtag p o ‘stlo g l  ,,T“  harfi  shaklida  kes­

ib  olinadi.  Kesilgan,  joyning  p o ‘s tlo g l  biroz  kerilib,  unga  payvandust 

k u rtag i  tiq ilad i  va  m a h k a m   b o g l a b   q o ‘yiladi  (3 3-  rasm ).  Ikkala 

o ‘sim likning  kam biy  hujayralari  birga  q o ‘shilib  ketishi  tufayli  kurtak 

payvandtagga tutashib o ‘sib  ketadi.

59


Vegetativ  ko'payish  yangi  navlar  olish  va  yetishtirilgan  navlarning 

irsiy  xususiyatlarini  saqlab  qolish  uch u n   ju d a  katta  am aliy  aham iyatga 

ega.  C hunki jinsiy  ko'payishda  o ta -o n a   o'sim liklarning  irsiy  xususiyat- 

lari  naslda  nam oyon  bo'lishi  tufayli  yetishtirilgan  novdalarning  ijobiy 

xususiyatlari  saqlanib  qolm aydi.  Rus  olim i  I.  V.  M ichurin  bir-biridan 

uzoq  form a  (sakl)lar,  hatto  uzoq  turlarni  ham   vegetativ  ko'paytirish  va 

noqulay  sharoit  ta ’siriga  o ‘rgatish,  y a’ni  m en to r  usulini  ishlab  chiqdi  va 

300  dan  ortiq  qim m atbaho  meva  navlarini  yaratdi.GUL

Gulning  tuzilishi.  G ul  o'sim liklarning  generativ,  y a’ni  u ru g 'd an  

ko‘payish  organidir.  G ul  —  o'sishi  cheklangan,  shakli  o'zgargan  novda 

hisoblanadi.  G ullar gulbandi  va  gul  qismlari:  kosacha  barglar,  tojbarglar, 

urug'chi  va  changchilardan  iborat.  Gul gulbandi  orqali  poyaga  birikadi. 

Gul  organlari  gul  bandining  kengaygan  uchki  qism idan  hosil  b o ‘lgan  gul

о ‘m ida o ‘mashgan.  Gulning markaziy qismida bitta yoki bir necha urug‘chi 

ham da  changchilar joylashgan  (34-  rasm).  U larning  atrofida  ikki  qator 

b o ‘lib joylashgan  tojbarglar \ a  kosachabarglar gul q o ‘rg‘onini hosil  qiladi. 

Tojbarglar rangli, kosachabarglar esa,  odatda, yashil bo'iadi. A gargulqo‘rg'on 

faqat  kosacha  yoki  tojbarglardan  ibora  bo'lsa,  oddiy gulqo‘rg‘on,  kosacha 

ham da tojbarglardan iborat bo'lsa,  murakkab gulqo‘rg‘on deyiladi.  Odatda, 

gul  qismlari  gul  o 'm id a  halqa  hosil  qilib,  ayrim  o'sim liklar  (ayiqtovon, 

magnoliya,  lola daraxti)  da spiral  hosil  qilib joylashadi.  O lm a guli gulban­

di  kalta,  beshta  yashil  kosachabarglar  tashqi  halqani,  beshta  och-pushti 

tojbarglar  ikkinchi  halqani,  ko'psonli  changchilar  uchinchi  halqani  hosil 

qiladi.  Bu  halqalar  urug'chini o 'ra b   turadi.

G ul  qisqargan,  shakli  o'zgargan  novdadan  iborat  b o ‘lib,  unda jinsiy 

hujayralar  —  gametalar  shakllanadi,  changlanish  va  urug‘lanish  sodir

34-  rasm.

  O lcha  gulining  tuzilishi: A—

gul  qism lari; B—

 tugunchaning  tuzilishi; D—

 meva:  / —gulbandi, 2—

 gul  o 'm i, 3—

 kosachabarg, 4—

 tojbarg,

5—changchilar, 

6—

 u ru g 'ch i,  7—uru g 'ch i  tum shuqchasi, 8—

 ustuncha,9—

 tuguncha  devori, 10—.

urug'kurtak,  / / —m urtak  xalta, 12—

 tuxum   xujayra, 13—

 m arkaziy  hujayra, 14—

 chang  donasi, 15—

 chang  naychasi, 16—

 sperm iylar.

60


b o ‘ladi.  G ulbandi  va gulo‘rni qisqargan  poyadan;  kosachabarg,  tojibarg, 

changchi va  urug‘chilar esa o ‘zgargan  barglardan  iborat.  K osachabarglar 

gulning ichki qism ini  him oya qilib turadi.  K osachabarglar ayrim  gullarda 

o ‘zgarib,  m evani  tarqatishga  yordam   beradigan  m oslam ani  hosil  qiladi 

(to"zg‘oq)  yoki  fotosintez  qilishda  ishtirok etadi  (q oq io ‘t).  G ul  ikkitadan 

k o ‘proq   teng  b o ia k k a   ajraladigan  b o is a ,  t o ‘g ‘ri  gul,  y a ’ni  aktino- m orf  (olm a,  n a ’m atak,  behi,  shaftoli),  ikkita  b o ia k k a   ajralsa  yoki  teng 

b o ‘lakka  ajralm asa,  qiyshiq  gul  —  zigomorf  b o ‘ladi  (beda,  rayhon,  gla­

diolus,  nastarin,  isfarak,  m arm arak,  kiyik o i,  burchoq,  loviya).  C hangchi- 

lar ustuncha va changdonlardan  tashkil topgan.

C hangdon  ikki  b o ia k d a n   iborat.  H ar bir b o iag id a ikkitadan b o ‘shliq

— chang xaltachasi  b o ia d i.  C hang xaltachasi  hujayralarining  ketm a-k et 

bo‘linishi natijasida to ‘rtta gaploid hujayralar —  mikrosporalar hosil b o iad i. 

C hang xaltachasi  ichidagi  har bir m ikrospora b o sh la n g ic h   chang zarra- 

chasini  hosil  qiladi.  Bu  zarracha  yana  b o iin ib ,  vegetativ  va  generativ 

hujayralarga aylanadi.  Keyinroq generativ hujayradan  ikkita urug‘  hujayra

—  spermiylar shakllanadi  (35-  rasm).

U ru g kchi  tum shuqcha,  u stuncha  va  kengaygan  tugun chadan   iborat 

(36-rasm ).  T um shuqcha  changni  tutib  qolishga  m oslashgan.  T uguncha 

ichida bitta yoki bir necha uruglkurtak b o ia d i.  U rug‘kurtak ichida sakkiz 

yadroli  m urtak xaltasi joylashgan.  H ujayralardan biri  yiriklashadi  va k et­

m a-ket  b o iin ib ,  to ‘rtta  gaploid  hujayrani  hosil  qiladi.  U lardan  uchtasi 

yem irilib  ketadi,  bittasi  o ‘sib  b o iin a d i  va  ikkita  yadroni  hosil  qiladi. 

B undan keyingi b o iin ish la rd a n   s o iig  har bir hujayradan yana to ‘rttadan 

hujayra  shakllanadi.  U lardan  ikkitasi  q o ‘shilib,  diploid  xrom osom ali 

m arkaziy  hujayrani  hosil  qiladi.  C hang  y o iig a   yaqin joylashganida  hu- 

jayralarning biridan  tuxum   hujayra  hosil  b o ia d i.3

35-  rasm.

  U rug'kurtak  va  urug'chining tuzilishi. A—

  urug'kurtak: 1—

  tuxum  

hujayra, 

2—

  sinergid  (yondosh)  hujayralar, 3—

  anti pod  hujayralar,4—

  markaziy  hujayralar,  5—  uaig'kurtak  po'sti; B—

  gul:  / —  changdon,

2—  changdon  kesmasi, 

3—

  urug‘chi  tumshuqchasidagi  changcha, 4—

  urug‘chi 

ustunchasi,  5—  tuguncha  devori, 

6—

  tuguncha  uyasi,  7—  m urtak  haltasi.36-  rasm.

  C hangdonning  tuzilishi (A)

  va  o'sishi (B):

/ —vegetativ  hujayra,  2—generativ  hujayra, 3—

sperm iylar,  4—chang  naycha.

G u llam in g   urug‘chisi  bitta  (olcha,  karam ,  o lx o li)  yoki  bir  necha 

(n a ’m atak,  m alina)  b o ‘ladi.  U rug'chining tugunchasi gul  o ‘rnining u sti­

da  joylashishi  yoki  unga  botib  kirgan  b o ‘lishi  m um kin.  Tugunchadagi 

uyachalar va  ularda joylashgan  u ru g ‘kurtaklar  soni  ham   har  xil  b o ia d i.

G ullarning  tuzilishi  va  o lc h a m i  har  xil  b o ia d i.  Volfiya  o ‘simligi 

guli  to ‘g ‘n o g ‘ich  uchidek  keladi.  Bu  gul  Yer  yuzidagi  eng  kichik  gul 

hisoblanadi.  Sum atra  orolida  o ‘sadigan  rafleziya  guli  diam etri  1  m  ga 

yetadi.  Tojibarglarining  qalinligi  5  sm  b o iib ,  q o la n s a   hid  tarqatadi. 

R afleziyaning poyasi,  barglari  bo'lm aydi.  Bu  o"simlik daraxtlar p o ‘stlog‘i 

ostiga  kirib  olib,  parazit  oziqlanadi.

Eng  yirik  to ‘pgul  tallip o t  palm asi  S harqiy  H in d isto n d a  o ‘sadi. 

T allipot  hayotida  bir  m arta  gullaydi.  U ning  to ‘pguli  uzunligi  1 4 m g a ,  

aylanasi  12  m  ga  yetadi.

Ikki  jin sli  va  bir  jin sli  g u llar. 

Ikki  jinsli  gullarning  u ru g ‘chisi  va 

changchilari  bitta  gulning  o ‘zida  joylashadi.  K o‘pgina  o ‘sim liklar  ikki 

jinsli b o ia d i.  Bir jinsli gullarda  esa  aksincha,  faqat  urug‘chisi  yoki chang- 

chisi  b o ia d i,  y a’ni  urug‘chi  va  changchi  har  xil  gullarda joylashadi.  Bir 

jinsli  gullar  bir  uyli  yoki  ikki  uyli  b o ia d i.  Bir  uyli  gullarning  u ru g ‘chisi 

va changchili gullari bitta o ‘simlikda (qovoq,  bodring,  qovun,  makkajo‘xori), 

ikki  uyli  o ksim liklarniki  esa  h ar  xil  o ‘sim liklarda  (terak,  tol,  ism aloq, 

nasha) joylashadi.

T V p g u lla r . 

O datda,  gul  hosil  qiluvchi  novdaning  uchida yirik gullar 

уakka-yakka joylashadi.  K o‘pgina  o ‘sim liklarning  gullari  novdada  to ‘p 

b o iib   joylashadi.  Bitta  gulpoyada  joylashgan  gullar  y ig ln disiga  to ‘pgul 

deyiladi  (3 7 -rasm).

T o lpgullar  ikki  xil,  y a’ni  —  oddiy  va  m urakkab  b o ia d i.  Oddiy  to'p- gullar um um iy  gulpoyadan  va  unda joylashgan  m ayda  gullardan  iborat. 

O ddiy to ‘pgullar shingil,  qalqoncha,  soyabon,  boshoq,  savatcha  va  s o l a  

shaklida  b o iish i  m um kin.  Oddiy shingil to ‘pgul  (karam , ja g ‘-jag‘,  redis- 

ka,  acham biti)  ning  gullari  um um iy  gulpoyaga  bir  xil  uzunlikdagi  uzun 

gulbandlari  orqali  navbat  bilan  joylashadi.  O lm a,  gilos,  olcha,  nok  va 

o lx o lin in g   qalqonsimon  to ‘pgul/anmng gulbandi  har xil  uzunlikda b o iib ,

62


9

10

37-  rasm.  To‘pgullar  va  ularning  sxematik  tuzilishi:  1—  qalqoncha  (olma), 

2—oddiy  soyabon  (piyoz),  3—  oddiy  shingil  (karam),  4—  oddiy  boshoq 

(zupturum),  5—  so'ta  (makkajo'xori),  6—  murakkab  boshoq  (bug'doy), 

7—  murakkab  shingil  (oddiy  akasiya),  8—  ro'vak  (sholi),  9—  murakkab 

soyabon  (sabzi),  10—  savatcha  (kungaboqar).

63


um um iy  gulpoyaga  navbat  bilan,  lekin  ustki  to m o n d an   b ir  tekisiikda 

joylashadi.  Prim ula  va  piyozning  oddiy  soyabon  to'pg uli  gulbandi  ju d a 

qisqa b o ‘lib,  gullari gulpoyaning ustki  qism ida joylashadi.  Z uptu ru m n in g 

oddiy  boshog‘ida  m ayda  bandsiz  gullar  boshoqda  zich  b o ‘lib joylashadi. 

Savatcha to 'p g u l esa gullar ju d a  kengaygan gul о ‘m id a  joylashgan  (kun- 

gaboqar,  b o 4 a k o ‘z,  sachratqi,  shuvoq,  kartoshkagul,  erm o n,  karrak, 

x rizantem a,  m oychechak,  kakra).  So 4a  ham   bosh o q q a  o ‘xshash,  lekin 

uning  asosiy gulpoyasi etli  b o ‘ladi  (m akkajo‘xorining u ru g ‘chilik guli).Murakkab  to ‘pgullarda  gullar  ikkilam chi  yoki  u chlam ch i  tartibdagi 

gulpoya orqali um um iy gul  o ‘qida joylashadi.  M urakkab to ‘pgullarga m u ­

rakkab  soyabon,  m urakkab  boshoq,  m urakkab  shingil  (ro ‘vak)  misol 

b o ‘!adi.  Murakkab  soyabonda  um um iy  gul  o 'q id a   birinchi  va  ikkinchi 

tartibdagi  oddiy  soyabon  to ‘pgullar joylashadi  (sabzi,  ukrop,  petrushka, 

shashich,  bodiyon).  Murakkab boshoqda oddiy bosh oq chalar asosiy gui- 

poyada joylashadi  (bug‘doy,  javdar).  Ro ‘vak to 'p g u l  esa  birinchi  va  ik­

kinchi  tartibdagi  oddiy  shingillardan  hosil  b o ‘ladi  (tok,  sholi,  qam ish, 

n a sta rin ,  itu zu m ,  o la b u ta ,  kelin  supurgi,  o tq u lo q ,  ro vo ch ).  M ak - 

kajo‘xorining poyasi uchida joylashgan changchilik to'pgullari ham  ro ‘vakka 

m isol b o ia d i.

Yong‘oq,  terak,  oqqayin va tolning to'pguli  kuchala deyiladi,  K uchala 

ham   boshoqqa  o ‘xshash,  lekin  asosiy gul  o ‘qi  osilib  turadi.

T o ‘pgullarda  bir  to ‘p  m ayda  va  ko'rim siz  gullar  birga  t o ‘planishi 

tufayli  ular  uzoqdan  k o ‘zga  tashlanadi  va ju d a  k o ‘p  chang  hosil  qiladi. 

Bunday gullar  hasharotlam i  tez jalb  qilishi  tufayli  ularning  changlanishi 

osonlashadi.  Shamol yordam ida changlanadigan to cpgu Warning gullari bir- 

biriga  yaqin  joylashganligi,  birgalikda  k o ‘p  chang  hosil  qilishi  nam  

changlanishni osonlashtiradi.

GulSarning  changlanishi.  C h an g lan ish   gul  ch an g in in g   chan g ch i 

changdonidan  u m g ‘chi  tum shuqchasiga  kelib  tushishidan  iborat.  Ikki  xil 

changlanish  (o ‘zidan  va  chetdan)  b o ‘ladi.  Agar gul  changi  ch angdondan 

shu gulning urug‘chisi  tum shuqchasiga tushsa,  o ‘z.idan  changlanish b o ‘ladi 

(bug‘doy,  arpa,  n o ‘xat).  B unday  gullarning  changchisi  va  u ru g‘chisi  bir 

vaqtning o ‘zida pishib yetiladi.

Chetdan  changlanishda  ch angdondagi  ch an g lar  b osh qa  o ‘sim lik 

iirug‘chisi  tum shuqchasiga  borib  tushadi.  Bunday  gullarning  ch an g ch i­

lari  va  u rug‘chilari  b ir  vaqtda  pishib  yetishm asligi  yoki  changchi  va 

u rug‘chilarning  bir xil  uzunlikda  bo'lm asligi  tufayli  ular  o ‘zidan  chang- 

lana  olm aydi.  C h etd an   changlanadigan  o ‘sim liklar  ham ,  o ‘z  navbatida, 

hasharotlar va shamol yordamida changlanadigan gullarga b o ‘linadi.  Hasha­rotlar  bilan  changlanadigan  gullar  yirik,  chiroyli  rangli,  x ushbo‘y  hidli 

b o ‘ladi  va  nek tar ishlab  chiqaradi.  X ushbo'y  hid,  rang  va  nek tar  hasha- 

rotlarni jalb  qiladi.  Bunday gullarning changlari  ham   yirik,  yopishqoq va 

g 'a d ir-b u d u r  b o ‘lib,  h asharotlar  tanasiga  yaxshi  ilashib  qoladi  (qovoq, 

olm a,  nok,  o ‘rik,  akatsiya,  beda,  oqquray).  G ‘o ‘za  h asharotlar  ham d a 

sham ol  yordam ida  changlanishi  m um kin.Urug‘  |

I

U m g ‘ m u rtag i 

I

0 1 sim taY etilgan 

o ^ r n iik

(sporofit;

Urug'chi


U m g‘kurtak

I

Sporangiy (m urtak)Me^oz

4  ta  yirik  sporaI

1  ta  spora rivojlanadi

Urug'kurtakda sporalardan 

u rg 'och i gam etofit  (8  yadroli 

m urtak  xaltacha)  hosil  b o ‘lladi

J

M urtak xaltachadagi  yadrolar h u ­jayralarga aylanadi;  tuxum   h u ­

jayra  (л)  va  m arkaziy  hujayra 

(2л)  hosil  boMadi

Changchi 

C hang xaltachalari

I

bporangiy (changdon)

Meyoz

K o ‘p  sonli  m ayda  sporalar H am m a sporalar rivojlanadi

_____ iS\:r:


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling