O c h IL m a V l o n o V biologiya • b o t a n ik a • z o o L o g I y a


Download 5.46 Mb.

bet61/61
Sana13.02.2018
Hajmi5.46 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

506

M U N D   A R I J  А

M uq ad dim a............................................................................................ 3

I.  BOTANIKA

Umumiy m a’lu m o tla r........................................................................... 5

1-  bob.  Bakteriyalar  va  zamburug‘l a r ...............................................7

Bakteriyalar............................................................................................. 7

Z am buruglar.........................................................................................10

2-  bob.  Yashil 

0

‘simliklar  .................................................................. 140 ‘simliklar  sistematikasi.................................................................... 15

Suvoltlari................................................................................................16

3-  bob.  Yuksak  sporali  o‘simliklar  ................................................. 23

Yobsinlar  b o i im i .................................................................................26

Qirqbo‘g‘imlar  b o l i m i ...................................................................... 29

Qirqquloqlar  bo‘lim i........................................................................... 30

4-  bob.  Urug‘li  o‘simliklar  ...............................................................32

Ochiq  urug‘li  o^simliklar  b o iim i..................................................... 32

Gulli  (yopiq  urug‘li)  o bsimliklar  bo‘lim i.......................................35

Gulli  o^imliklarning  tuzilishi........................................................... 36

O bsimlik To‘qim alari............................................................................ 40

Ild iz ........................................................................................................43

Poya....................................................................................................... 47

B arg....................................................................................................... 53

Gulli  o ‘simliklarning  vegetativ  ko‘payishi......................................58

G u l .........................................................................................................60

Meva va u ru g la r.................................................................................... 67

0 ‘simlik  —  yaxlit  organizm ...............................................................73

5-  bob.  Gulli  o ‘simliklar  sisTematikasi  ......................................... 75

Ikki  urug‘pallalilar  sinfi..................................................................... 76

Bir  urug'pallalilar  s in f i..................................................................... 87

6-  bob.  0 ‘zbekisTon  o‘simliklari  dunyosi  ......................................89

Manzarali va xona o'simliklari............................................................ 91

Tashqi  muhitning o ‘simliklarga ta ’siri...............................................92

O bsimliklar  dunyosining  rivojlanishi...............................................94

II.  ZOOLOGIYA

Hayvonlar to bg‘risida umumiy m a’lu m o t......................................... 98

1-  bob.  Bir  hujayralilar  .................................................................101

Soxtaoyoq  xivchinlilar  t i p i ............................................................. 104

507


Infuzoriyalar  tipi  ...............................................................................  107

Sporalilar  t i p i ....................................................................................   109

2-  bob.  Ko‘p  hujayrali  umurtqasiz  hayvonlar  .........................   110

Tuban  ko'phujayralilar......................................................................  1 10

Bo'shliqichlilar  tipi  ..........................................................................   113

Yassi  chuvalchanglar  t ip i .................................................................   118

T o‘garak chuvalchanglar tip i ...........................................................   122

Halqali  chuvalchanglar  tip i..............................................................  124

Molluskalar  tipi  ...............................................................................  128

Bo'g'imoyoqlilar  tipi  ........................................................................   133

HasharoTlar  sin fi...............................................................................  139

Hasharotlarning asosiy turkum lari..................................................   144

3-  bob.  Xordaliiar  tipi  ....................................................................   148

Boshxordalilar  s in fi..........................................................................   149

Baliqlar katta sin fi..............................................................................  153

Baliqlarning  xilma-xilligi.................................................................   158

Suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi....................................   162

Suvda hamda quruqlikda yashovchilarning xilma-xilligi  va

kelib  chiq ish i......................................................................................  166

Sudralib  yuruvchilar  s in f i...............................................................  !68

Qushlar  s in fi......................................................................................  173

Qushlarning  xilm a-xilligi.................................................................   182

Siuem izuvchilar  sinfi  ......................................................................  187

Suternizuvchilarning  xilma-xilligi  .................................................   191

4-  bob.  Yer  yuzida  hayvonot  dunyosining  rivojlanishi  ..............201

III.  ODAM  ANATOMIYASI  VA  FIZIOLOGIYASI

1-  bob.  Odam  anatomiyasi  va  fiziologiyasi  fanlari  sistemasi  ..  204

T o 'q im alar.......................................................................................... 207

Organlar  va  organlar  sistem asi........................................................212

2-  bob.  Tayanch-harakat sistemasi  ................................................214

Odam  skeletining  tuzilishi  ..............................................................214

Muskullar............................................................................................ 222

Muskullarning  ishlashi......................................................................227

3-  bob.  Qon  aylanish  sistemasi  ................................................... 230

Organizmning ichki  muhiti to ‘glrisida tu sh u n ch a........................230

Qonning tarkibi va  funksiyasi.......................................................... 232

Im m unitet........................................................................................... 236

Qon  aylanish  sistemasi  o rg an lari................................................... 238

Qonning  yurak  va  qon tomirlarida  o q ish i.......... ....................... 241

Yura к va qon  tom irlar gigiyenasi.................................................... 244

4-  bob.  Nafas  olish  sistemasi  ........................................................ 246

Nafas  olish  organ lari......................................................................... 246

508


O'pka va to’qimalarda gaz almashinuvi............................................ 249

Tashqi  muhitning nafas olishga ta’siri............................................ 252

5- bob.  Ovqat  hazm  qilish  sistemasi  .......................................... 254

Hazm  qilish  organlari  .................................... ..................................255

Ovqat  hazm  qilish  b e z la ri................................................................261

Tashqi  muhitning  hazm  qilish  sistemasiga ta ’siri......................... 263

Moddalar va energiya almashinuvi  .................................................. 264

Ovqatlanish  gigiyenasi,  vitam inlar................................................. 268

6-  bob.  Ayirish  srsTemasi  ................................................................272

Ayirish  organlarining tuzilishi va funksiyasi  ................................. 272

Terming tuzilishi va funksiyasi  ........................................................276

7-  bob.  Ichki  sekretsiya  bezlari  .................................................... 279

8-  bob.  Nerv  sistemasi  ................. ................................................ 286

Nerv  sistemasining  tu z ilish i........................................................... 286

Orqa miyaning tuzilishi va funksiyasi............................................. 288

B cJi  miyaning tuzilishi va funksiyasi............................................ 291

Vegetativ  nerv  sistem asi.................................................................. 294

Nerv  sistemasi  kasalliklari...............................................................296

Oliy  nerv  faoliyati........... ................................................................ 297

9-  bob.  Sezgi  organlari  ................................................................... 303

Ko^rish  analizatorlari........................................................................304

Eshit.sh va muvozanat saqlash  analizatorlari  ................................306

10-  bob.  Ko‘payish  va  rivojlanish  .................................................310

IV.  UM UM IY  BIOLOGIYA

1-  bob.  Fan  To‘g‘risida  Tushuncha  ............................................. 314

Fanning tavsifi  va  klassifikatsiyasi................................................... 314

Biologiya fanlarining  rivojlanish ta rix i........................................... 319

Biologiyaning tadqiqot  metodlari  ................................................... 329

Tiriklikning  asosiy  xossalari............................................................ 331

Tiriklikning  tuzilish  darajalari......................................................... 335

Biologiyada tiriklikning  mohiyati  to 'g brisida asosiy  gboyalar.... 339

Organik dunyoning zamonaviy sistem asi.......................................342

Prokariotlar katta b o l im i .................................................................345

2-  bob.  Sitologiya  asoslari  ............................................................ 351

Hujayrani o ‘rganish tarixi  va  m etodlari.......................................... 352

Hayotning hujayrasiz va hujayraviy shakllari................................. 354

Hujayraning tuzilishi.........................................................................356

Hujayraning anorganik tarkibi  .........................................................368

Hujayraning organik  moddalari,  o q sillar.......................................370

Hujayraning organikmoddalari:  karbonsuvlar,  lipidlar,

nuklein kislotalar.............................................................................. 376

Hujayrada moddalar almashinuvi  ................................................... 381

509


O sim lik va mikroorganizmlar hujayrasida  moddalar 

alm ashin u vi........................................................................................ 386

3-  bob.  Organizmlaming  ko‘payishi  va  individual  rivojlanishi  390

Hujayralarning boiinishi.  M ito z.................................................... 390

Organizmlaming  kolpayish  u su llari..............................................393

Hayvonlarning  individual  rivojlanishi.......................................... 400

4-  bob.  GeneTika  asoslari  ......................... -................................... 403

Organizm  irsiyati  va  o ‘zgaruvchanligi  qonuniyatlari.................. 403

Birikkan  holda  irsiylanish.  Xromosomalarning chalkashuvi......408

G enlarning  o ‘zaro  va  ko‘p  tom onlam a  ta ’siri..............................410

Jins  gen etikasi............................................... .................................... 412

Odam  genetikasi................................................................................415

Modifikatsion  va  mutatsion  o lzgaruvchanlik...............................418

M utatsion  okzgaruvehanlik  sabablari.............................................420

Genetika va evolyutsion ta ’lim o t.................................................... 424

5- bob.  Seleksiya  asoslari  ..............................................................426

0 ‘simliklar  seleksiyasi  .....................................................................427

Hayvonlar  seleksiyasi....................................................................... 431

6-  bob.  0 ‘simliklar  va  hayvonlar  biotexnologiyasi  .................... 434

0 ‘simliklarni genetik transformatsiya q ilish .................................. 434

Hayvonlarni  klonlash........................................................................ 438

7-  bob.  Evolutsion  ta ’limot  ............................................................ 443

Evolutsion ta’limotning paydo boiishi va rivojlanishi................. 443

Evolutsiyaning harakatlantiruvchi  kuchlari................................... 445

Sun’iy tanlash,  zot va  navlarning  yaratilishi................................. 452

Organizmlaming moslashuvchanligi.  Yangi turlarning  hosil

b o iis h i.................................................................................................454

Evolutsion ta’limotning rivojlanishi  ...............................................457

Evolutsiya dalillari...............................................................................459

Evolutsiyaning asosiy y o lia lish la ri................................................. 464

8-  bob.  Yerda  hayotning  paydo  bo‘lishi  va  rivojlanishi  ............ 465

Hayotning paydo b o iishi to lg‘risidagi  nazariyalar.......................465

Hayot paydo bolishining biokimyoviy evolutsiya davri  ..............468

Hayot paydo bolishining biologik evolyutsiya d a v ri.................... 472

Organik olam evolutsiyasidagi asosiy arom orfozlar......................477

Evolutsiyaning asosiy yo‘nalishlari................................................. 478

Odamning  paydo  boiishi  ..............................................................480

9- bob.  Ekologiya asoslari  ...............................................................486

Ekologiya predmeti,  ekologik om illar..............................................486

Tur,  populyatsiya va ularning ekologik tavsifi................................. 491

Biogeotsenozlar va  ekosistem alar................................................... 493

Biosfera va uning evolutsiyasi.............................................................499А н и к,л ан ган   х ат о л а р

B e t


O ’rin

Q ’a to r

Y o zilg a n

O ’q ilis h i  k erak

4

y u q o rid a n19

m a 'lu m o t

ta 'lim o t

6

p astd an2

.  rarkibi

ta rkib i

29

p astd an3

q o n o a to c h ila r

q a n o tc h a la r

30

y u q o rid a n4

Y e rka k

E rka k

33

p astd an15

to ’p la n ib

to ’kilib

36

p astd an1 2

to sh ib


to m c h ila b

37

p astd an16

g e n e ra tiv

v e g e ta tiv

43

p astd an15

u ru g ’  ch iq ish in in g

u nib   c h iq is h in in g

60

y u q o rid a n4

n o v d a la rn in g

n a vla rn in g

77

yu q o rid a n1 2

K^TsCHs-sUa

K|5)Ti*2-t2CH(9)«iUi

77

p a std an19

« 0


 T(3]  CH(5,  U(

2

)Ко T(

5

)  C H(5

)  U(


2

)

77pastd an

2 2


K|5). <2-9) T

5

  CH   U3

K(

5)  (

2

-9

) T


5

  C H   (-)U(

3

)

78yu q o rid a n

19

Ikki  y illikIkki  u ylik

79

pastd an8

K

5 (2-9)  T(

5

)CH(4

|  U(3)


K5(2-9I  T f

5

)CH(-|  U(3

)

81p a std an

5

K5

T

5  C H -  u 19

K

5T

5

C H -  u .83

yu q o rid a n

1 0

b yrch o q d o sh la rg   ya n a ab y rc h o q d o s h la rg a   ya n a

84

yu q o rid a n2 0

K

4-5 T

5

(5

) CHs*.  U{

2

-

5)

K

4-5  5( S) C H

5

  U(2-6)85

pastd an


1 1

Ко T(


3

)  CH(


5

)  U(


2

)

Ко T(5

|  C H(


5

)  U(


2

)

87pastd an

17

ОсЬз^з СНз»з  U(3

)

ОГз+з СНз»з  U(3)1 0 1

y u q o rid a n

3

to 'p la m ito ’pla sh

140


p astd an

1 2


y o 'q o ri  la b la r

y o’qori ja g ’lar

148


y u q o rid a n

• 

1y irtq ich   c h iv in la r

y irtq ich   p a s h s h a la r

149

y u q o rid a n4

b o sh q a   xo rd a lila r

b osh   x o rd a lila r

159


p a s T d g ir

1

o qelaoqela

160


yu q o ri dSn

19

so ste m a sin in gs is te m a s in in g

163


p astd an

3,4


S u fkla rid a n   elka

S u y a k la rd a n   ye lka

172

y u q o rid a n3

er

yer

194

pastd an


2

laycha


la tch a

2 1 0


p astd an

6  J

m ikro fib re lla rd a

m iofibrellarda

225


pastd an

25

elkayelka

234


p astd an

2

B iz o filla rBazofillar

251


y u q o rid a n

13

sp id o m e trspirometr

261


y u q o rid a n

17

V  guru hВ  guruh

267


y u q o rid a n

2

(6

)  -


u glivo d   oksidi

uglerod  oksidi

274


y u q o rid a n

14

turito ’ri

288


124  rasim

7

n eytro nneyron

293


y u q o rid a n

9

tog u sitonusi

294


pastd an

2

sa lo m a tliksomatik

300


y u q o rid a n

1 1


k e ch in u vch i

kechikuvchi

313


p astd an

7

a k s e m e ra tsiyaakseleratsiya

327


yu q o rid a n

4

9 20-30192 0 -3 0

337


yu q o rid a n

2 1


e n d o krilo g iya

endokrinologiya

353


y u q o rid a n

8

g io to kim yogistokimyo

369


y u q o rid a n

5

O N 'O H ’

369


p astd an

15

N2

R O


4

H

2P 0

4

369p astd an

13

(O N )(O H ’)

385


p astd an

6

2СзАбОз

2 C


3

H

60

3

389yu q o rid a n

2

2 N H 0 22 H N O z

390


yu q o rid a n

9

G a p lo id (p)G a p lo id (n )

402


159-rasm

bea stose l

b la sto se l

4 03


p a std an

6

D efrizG .D e   Friz

410


yu q o rid a n

12

(a avv)(aabb)

410


p a std an

1

(C va   J)  ga(C  va   I  )ga

411


p a std an

13

(C -c)(A -a)

411


yu q o rid a n

6

CJ  Ci  cJ  ciCl 

Ci  cl  ci

429


pastd an

4

A.  I.  A v to n o vA .I.  Avtonom ov

502


y u q o rid a n

19

hoosn o o s

OCHIL  MAVLONOV

BIOLOGIYA

Muharrir 

D.  Abbosova 

Badiiy  muharrir 

Sh. 

Xojayev 

Kompyuterda  sahifalovchi 

K.  Hamidullayeva 

Musahhih 

A.  Ibrohimova

“Ofset  Print”  MChJ  bosmaxonasida bosildi. 

Toshkent  shahri,  Uchtepa tumani,

B.  Inoyatov  ko'chasi  20  a  uy 

Buyurtma №85 

T el:  217-46-18,274-23-15
Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling