O c h IL m a V l o n o V biologiya • b o t a n ik a • z o o L o g I y a


Download 5.46 Mb.

bet7/61
Sana13.02.2018
Hajmi5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   61

 

:’dan erkak gametofit 

(iVki hujayrali  chang zarrasi)  hosil

Ъ  v v 'd l

J

CbvOg urug4chi tum shuqchasiga tushib, tuguncha ichiga kiradi

tntiv  hujayradan  chang 

m r/chasi,  generativ  hujayra- 

c :  ■


  2  ta sperm iy hosil b o ‘ladi

va 


m urtak 

xaltachaga tushadiI

G ul


Q o ‘sh  urug‘lanish  sodir b o ‘lad 5.:  sperm iylardan 

b in  


tuxum  

hujayrani  urug‘lantirib 

d ip lo id  

(2n)  zigota 

hosil  q ila d i; 

ikkinchisi 

m arkaziy  hujayra  bilan 

q o ‘shi!ib, 

trip io id  

(3

n)  h u jay rah osil 

b o ia d i

T ugunchadan  meva,  urug‘k urtakdsn 

u ru g ‘, 

u ru g‘kurtak qobig‘idan 

u ru g ‘  p o ksti,  tuxum   hujayradan 

u ru g 1 

m urtagi  (2л),  m arkaziy 

hujayradan  endosperm   (Зл)  hosil  bcrladi2 -  s x e m a .   Gulli  o ‘simliklaraiiig  rivojlanish  sikli.

65


38-  rasm.

  G ulli  o ‘sim liklam ing  u ru g ian ish i. A—

  urug‘chi: 1—

  chang  donasi, 2—

  tum shuqcha, 3—

  chang  naylari, 4—

  ustuncha, 5—

  tuguncha,6—

  tuguncha  uyasi,  7—  urug‘kurtak; B,D—

  u ru g ian ish : 8—

  urug'kurtak,9—

  m arkaziy  hujayra, 10—

  tuxum   hujayra, 11—

  urug'kurtak  po'sti,12—

  urug‘  y o li, 13—

  sperm iylar, 14—

  urug‘  nayi.Sham olyordam ida changlanadigan gullar (javdar,  m akkajo‘xori,  tol, 

sholi)  m ayda,  rangsiz va  hidsiz  b o ia d i,  changlari  esa ju d a  m ayda va k o bp 

m iq d o rd a  hosil  b o ia d i.  O d atd a  sham ol  y o rd am id a  chan glan ad ig an  

o 'sim liklar  katta  m assivlar  hosil  qiladi.U rugianish.  U rugkchining  tum shuqchasiga  kelib  tushgan  changlar 

tum shuqcha  ishlab  chiqaradigan yopishqoq  suyuqlik va tum shuqchaning 

g ‘adir-budurligi  tufayli  unga  ilashib  qoladi.  T um shuqcha  ishlab  ch iq ara­

digan  m oddalar va ferm entlar ta'sirida chang o ksib,  uning po'stidan  chang 

naychasi  hosil  b o ia d i  (2-  sxem a).  Bu  naychadan  dastlab  vegetativ  h u ­

jayra,  keyin  ikkita  u rug1  hujayra  (sperm iylar)  urug‘kurtak to m o ng a  har- 

akatlanadi  (38-  rasm).

Vegetativ  hujayra jinsiy  hujayralar uch un oziq m uhiti  b o iib   hisobla­

nadi.  Sperm iylar naychadan  urugb teshigi  (mikropil) orqali  urugbkurtakka 

o la d i.  U rugk  hujayralaridan biri  urug'  xaltasidagi gaploid  tuxum   hujayra­

si,  ikkinchisi  diploid  m arkaziy  hujayra  bilan  qo^shiladi.  U ru g la n ish d a n  

keyin  tuxum   hujayradan  hosil  b o ig a n   zigota  diploid,  m arkaziy  hujayra 

esa  triploid  b o iib   qoladi.  G ulli  o 'sim liklar  uchun  xos  b o ig a n   q o ‘sh 

и rug‘Ian ishning  mohiyati  ham   ana  shundan  iborat.  Q o ‘sh  u ru g la n is h n i 

1898-  yili  rus  olimi  S.G .  N avashin  aniqlagan.M eva  va  u ru glarn irig  h o sil  b o iis h i.  U r u g l a n is h d a n   so  ng 

urug‘kurtakka  barglardan  k o bplab  oziq  m oddalar  oqib  kela  boshlaydi. 

Urug‘kurtakning urugiangan hujayralari tez b o lin a  boshlaydi.  U rugiangan

66


tuxum   hujayradan  gulli  o ‘sim liklar u ru g l  m urtagi,  m arkaziy  hujayradan 

urug‘ning endosperm i  hosil  b o ia d i.  U ru g ia n ish d a n   keyin tez orada toj- 

barg va kosabarglar,  changchilar qurib  ketadi,  tuguncha esa  m evani  hosil 

qiladi.  T uguncha  devori  hisobidan  meva  eti  tuxum   hujayrasi  hisobidan 

urug‘  murtagi,  m arkaziy  hujayrasidan esa  endosperm  hosil  b o ia d i.

M evalar haqiqiy va soxta b o iad i.  Haqiqiy (chin)  mevalar urug‘chining 

tugunchasi  hisobidan  (olcha,  o ‘rik,  gilos,  olxo‘ri)  hosil  b o ia d i.  Soxta 

m evalarning  hosil  b o lish id a  tu guncha devori  bilan birga gulning boshqa 

qismlari  ham   ishtirok etadi.  O lm a,  behi,  nokning  soxta  mevasi g u lo ‘rni, 

changchilar,  tojbargchalar va kosabargchalar asosidan  rivojlanadi.  Q ulup- 

nay  ham   soxta  m evaga  misol  b o ia d i.

Mevalar  klassifikatsiyasi.  M eva  sirti  p o lst  bilan  qoplangan.  P o ‘st 

ostida  meva  eti,  m evaning  ichki  qism ida  urug‘  joylashgan.  M evaning 

asosiy  funksiyasi  urug‘ni  him oya  qilish  va  tarqatishdan  iborat.  O datda 

meva eti  urug'chi tugunchasidan,  uning ichidagi  urug‘  esa urug‘kurtakdan 

hosil  b o ia d i.

M eva  bitta  u ru g‘chidan  hosil  b o ig a n   b o is a ,  oddiy  meva  (bug‘doy, 

olcha,  o ‘rik,  n o ‘xat),  bir  necha  urug‘chidan  hosil  b o ig a n   b o is a ,  mu­

rakkab  meva  (m alina)  deyiladi.  Agar  meva  to ‘pguldan  bir  necha  m e- 

valam ing o ‘zaro bir butun b o iib  q o ‘shilishi  natijasida hosil  b o ig a n  b o isa , to ‘pmeva  deyiladi.

U ru g la rn in g   soniga  binoan  m evalar  b ir  u ru g lik   (olxo‘ri,  o ‘rik, 

bug‘doy) va  ko‘p  u ru g ii  (olm a,  anor,  g‘o"za)  b o ia d i.  M eva etida suvning 

miqdoriga ko'ra m evalar sersuv ( h o i) va quruq  mevalarga ajratiladi.  H о 4  

m e v a l a r   (39-  rasm)  ham ,  o ‘z  navbatida,  rezavor,  olm a,  qovoq,  anor,

39-  раем.

  H o ‘l  mevalar:  /  —  uzum , 2

  —  banan, 3  —

  qovoq  (bodring), 4  —

  gesperidiy  (apelsin);  Rezavor  mevalar: 5,  6  —

  danakli  (5   —  olxo‘ri, 6 —

  olcha),  7 —  m urakkab  danakchali  (m alina).MEVA  VA  U R U G ‘LAR

67


40-  rasm.

  Q uruq  mevalar: 1—

  yong‘oq, 2—

  yong‘oqcha  (em an),3,7—

  m urakkab  yong‘o qchalar  (ayiqtovon,  yertut), 4—

  pista  (kungaboqar), 5—

  qanotli  (zarang), 6,8—

  k o ‘sak  (6—

  bangidevona,  m ingdevona,8—

  k o ‘knor), 9—

  q o ‘zoq  (karam ), 10—

  b o ‘g ‘imli  q o ‘zoq  (karam ),11—

  q o ‘zoqcha  (jag‘-jag‘).

danakli mevalarga ajratiladi.  Rezavor m evalar sersuv,  po'sti yupqa va ko ‘p 

u ru g ‘li  b o ‘ladi  (sm orodina,  pom id or,  uzum ,  itu zum ,  tu t,  qulupnay, 

m alina,  qoraqat).  Barbaris  bir  u ru g ‘li  rezavor  m evaga  kiradi.  L im on  va 

apelsin  h am   rezavorsim on  m evalar hisoblanadi.Olma meva (olma,  nok,  behi) yirik,  uning hosil b o ‘lishida changchilar, 

gulo‘rni  ham d a  kosabarg  va  tojibarglar  ishtirok  etadi.  U ru g la ri  alohida 

kam eralarda  joylashgan.  Q ovoq  m eva  ham   rezavor  m evaga  o'xshash, 

lekin  mevasi  yirik,  m eva  p o 'sti  qalin  va  qattiq  b o ‘ladi  (qovoq,  qovun, 

tarvuz,  bodring).

D anakli  m evalar  sersuv,  p o ‘sti  yupqa  b o iib ,  m eva  ichida  danagi, 

danakda  esa  bitta  u ru g l  joylashgan  (olcha,  olxo‘ri,  o ‘rik,  alvoli,  shaftoli). 

Ayrim o'simliklar mevasining danagi  ko‘p urug‘li b o ia d i  (buzina,  krushina).

Q u r u q   m e v a l a r n i n g e t i  b o ‘lmaydi.  Q uruq m evalar (40-rasm ) 

chatnam aydigan  va  chatnaydigan  b o ia d i.  C hatnam ayd igan   m evalarga 

pista,  y o n g 'o q   misol  b o ia d i.  Don  mevanmg  m eva  devori  yupqa,  u r u g l 

mevasini to ld irib  turadi.  Pista mevarimg devori qalin b o iish i va m ag'zidan 

oson  ajralishi bilan  d o n d an  farq qiladi  (kungaboqar).

C hatnaydigan m evalarga  ko'sak,  dukkak,  q o ‘zoq,  q o 'z o q ch a kiradi. 

U lam ing urug‘i pishganida meva p o ‘sti chokidan yorihb,  u ru glari to'kiladi. 

G ‘o ‘zaning  k o ‘sak  mevasi  qalin  ch an o q lard an   iborat.  M eva  pishganida 

choklaridan  yorilib,  uning  ichidagi  u ru g la ri  sochilib  ketadi.  Lola,  boy- 

chechak,  ch uchm om a,  lolaqizg'aldoq ko‘sagining ustki qism ida qopqoq- 

chasi  b o iis h i  bilan  g ‘o ‘zadan  farq  qiladi.  M eva  pishganida  q o pq oq cha 

ochilib,  u ru g la r to'kiladi.  D ukkaklilam ing m eva pallasi chetlari yopishib

68


ketgan barglardan hosil b o iad i.  Pallalaming ichki yuzasiga u ru g ia r yopish­

gan.  M eva  pishganida  pallalar  yorilib,  uru g‘lar  sochilib  ketadi.  K aram , 

rediska,  q urttananing  qo ‘zoq  mevasi ham   dukkakga  o ‘xshash  ikki  palla- 

dan iborat.  Lekin q o ‘zoq ichida to ‘sig‘i b o iib ,  unda u ru g ia ri joylashgan. 

Zarang,  shum tol,  qayrag‘ochning  mevasi  qanotchali soxta  meva b o ia d i. 

Q oqio‘t,  terak,  to ‘zg‘oq,  takasoqol  m evasi  uchki  qism idagi  b ir  tu tam  

tuklari yordam ida  uchib  yuradi.  U lar  uchma  mevalar deyiladi.

Mevallar va urug‘larning  tarqalishi.  Evolutsiya  davom ida  m eva va 

u ru g iard a shamol,  suv,  hayvonlar,  odam  va o ‘z -o ‘zidan sepilib tarqalishga 

m oslanish  paydo b o ig a n .

Tol,  terakning  mevasi  u zun  oq  m om iq  tuk ch alar  bilan  qoplangan 

b o iib ,  sham ol yordam ida uzoq m asofaga tarqaladi.  Q o qio‘tning parash- 

yutchali mevasi ham  sham ol  yordam ida tarqaladi.  Q ayrag‘och,  shum tol, 

saksovul,  c h e rk e z   m ev asid a  q a n o ts im o n   o ‘s im ta la ri  b o r.  B arg lar 

to ‘kilgandan  so‘ng  esgan kuchli  sham ol  m evalarni  uchirib  ketadi.

Suv  o ‘sim liklari  va  ayrim   quruqlik  o ‘sim liklari  mevasi  orqali  ta r­

qaladi.  Bunday  m evalar  suvga  tushganida  c h o ‘km aydi.  Kokos  palm asi 

mevasi  ana shu y o i   orqali bir oroldan  ikkinchisiga  kelib  qoladi.  Begona 

o ‘tlar mevasi shu y o i  bilan tarqaladi.

Mevasi  chatnaydigan 

0

‘simliklar  urug‘i  (dukkak,  q o ‘zoq,  qo‘zoqcha) meva p o ‘sti yorilib, spiral o ‘raladi va urug‘ni otib chiqaradi (xina, burchoq).

K o‘pgina o ‘simliklaming mevasi hayvonlar yungi va odam lar kiyimiga 

ilashish uchun maxsus moslamalarga ega.  Eti sersuv mevalarni sutemizuvchi 

hayvonlar va qushlar yeganida,  ularning ichagida meva ichidagi urug‘  hazm  

b o ‘Ub  ketmaydi  va  axlat  bilan  yerga  tushib,  ko‘karib  chiqadi.  Mevalar  va 

u ru g ia r  yuklar  solingan  qoplarga  yopishib  ham   uzoq  masofaga  tarqalishi 

m um kin.  Xuddi ana  shu  y o i  bilan  zupturum  Yevropadan Amerikaga,  an- 

broziya va moychechak Am erikadan Yevropaga kelib qolgan.U ru g‘ning  tu zilish i.  U ru g ‘  u ru g ‘c h in in g   tu g u n c h a s i  ich id a g i 

urug‘kurtakdan hosil b oiadi.  H am m a u ru g ia r tashqi tom ondan qobiq bilan 

qoplangan.  Qobiq ostida m urtak joylashgan.  K o‘pgina o ‘simliklar u ru g id a  

endosperm   ham   b o ia d i.  U rug‘  qobig‘i  gul  tugunchasidagi  urug‘kurtak 

p o ‘stidan,  m urtak m urtak xaltachasining urugiangan tuxum  hujayrasi (zigo- 

ta)  dan,  endosperm   esa  uning  markaziy  hujayrasidan  hosil  b o iad i.  E n ­

dosperm hujayralarida zaxira oziq moddasi to ‘planadi.  Bu oziq unib chiqayot- 

gan  urug‘ning  murtagi  uchun  sarflanada.  M urtak  ilk  rivojlanish  davridagi 

boshlangich o‘simlik hisoblanadi,  u bitta yoki ikkita urug‘palla (boshlangich 

barglar),  ildizcha  (boshlangich  ildiz)  dan va poyacha  (boshlangich  poya) 

dan  iborat.  Poyachaning  uchida  o ‘sish  konusi  ham   b o iad i.  M urtak  en ­

dosperm  bilan o ‘ralgan yoki uning yon tom onida joylashgan.

Bir  pallali  va  ikki  pallali  o ‘sim liklarning  u ru g ‘i  tuzilishiga  k o ‘ra 

b ir-biridan  farqlanadi.  Bir  pallalilar  u ru g id a   bitta  u ru g ‘pallasi  b o ia d i 

(41-  rasm ).  M urtak  endosperm   bilan  o ‘ralgan  yoki  uning  bir  chetida

69


А

4

3

1

41-  rasm.

  Bir  urug'pallalilar  urug'ining  tuzilishi. A—

  bug'doy, B—

  piyoz, D—

 buld u ru q o ‘t: 1—

  uruglp o ‘sti,  2—  endosperm , 3—

  urug‘palla,4—

  kurtakcha, 5—

  poyacha, 6—

  ildizcha,  7—  m urtak.42-  rasm.

  Ikki  urug'pallalilar  u rug'ning  tuzilishi: A—

  loviya,B—

  bodom , D—

  shum tol: 1—

  poyacha, 2—

  kurtakcha, 3—

  ildizcha,4—

  urug'pallalar,  5—  u ru g 'p o 'sti, 6—

  ikki  urug‘pallali  m urtak,

7—  endosperm .

joylashgan  (bugbdoydoshlar).  Bug‘doydoshlar,  m asalan bug‘doy donining 

yon  to m o n i  b o ‘ylab  egatcha  o ‘tadi,  m urtak  egatchaning  bir  chetidagi 

b u rm ach a  tagida joylashgan.  E ndosperm   yagona  u ru g ‘  palladan  iborat 

qalqonga yopishib turadi.  U rug‘  unayotganida oziq m oddalar o ‘sayotgan 

organlarga  ana  shu  qalqon  orqali  shim iladi.

Ikki  pallali o'sim liklar urug'i  murtagida  ikkita urug‘pallasi b o ‘ladi (42- 

rasm).  U rug‘ning  botiq  yon  tom onida  urug‘  cheti  ko‘rinib  turadi.  C hok 

orqali  urug^pallalar  o ‘zaro  tutashgan.  Chokning  yonidagi  teshikcha  urug‘ 

y o ii  deyiladi.  Shu teshikcha orqali  urug‘  nafas oladi.  U rug‘  ivitilganida ana 

shu  teshikchalar  orqali  suv  kirib,  urug‘  b o ‘rtadi.  Ikki  pallalilar  urug‘ining 

endosperm i urug‘  hosil b o ‘lish  davrida m urtakning ham m a organlariga (ka- 

ramdoshlarda) yoki  urug‘  pallalariga (burchoqdoshlarda)  o ‘tadi.

U ru g ‘larning  tarkibida  har  xil  organik  (oqsil,  kraxm al,  shakar,  yog‘ 

va b.)  va  m ineral  (suv va b.)  m oddalar b o ‘ladi.  Bu  m odd alar unib  chiqa- 

yotgan  u ru gbning  oziqlanishi  uch u n   sarflanadi.  Bu  m oddalarning  m iq ­

dori har xil  u ru g lard a turlicha  m iqdorda b o ia d i.  M asalan,  g‘allasim onlar 

donining  asosiy  qism ini  kraxm al  tashkil  etadi;  z ig lr,  g ‘o ‘za,  bodom ,

/1

ВD

70


o ‘rik,  yeryong'oq,  shaftoli,  kungaboqar urug‘ida yog1;  m osh,  loviya  kabi 

dukkakiilar  urug‘ida  oqsil  m oddalar  kokproq  b o ia d i.  Ayrim  o ‘sim liklar 

u ru g id a   xushbo‘y  hid  beruvchi  efir  moylari  (zira,  shivit)  yoki  zaharli 

m oddalar (m astak,  achchiq  bodom ,  shaftoli,  kam pirchopon)  b o ia d i.U r u g la r n in g   unib  c h iq ish i. 

U ru g ‘ning  unib  chiqishi  m urakkab 

fiziologik jarayon  hisoblanadi.  O datda  u ru g ia r unib  chiqish  oldidan  tin - 

im  davrini  o ia y d i.  U rug'ning  unib  chiqishi  uchun  havo,  nam lik  va 

issiqlik  b o iish i  zarur.  Bu  sharoitlar  yetarli  b o lg a n id a   u ru g‘  tarkibidagi 

m oddalar m urakkab kimyoviy jarayonlar ta ’sirida o ‘zgara boshlaydi.  C hu- 

nonchi  endosperm   kraxmali  ferm entlar ta ’sirida  parchalanib,  suvda eriy­

digan  holatga  o la d i  va  boshqa  m oddalar  bilan  m urtakning  o ‘sadigan 

qismlari  —  ildizchasi,  poyachasi  va  kurtakchasiga  oqib  o l a  boshlaydi va 

m urtakning  o'sishi  u chun sarflanadi.  U nayotgan  u ru g larg a ko ‘p suv shi- 

milishi  natijasida  ular shishadi  va  uru g‘  q o b ig i  yorilib,  ildizcha tuproqqa 

chiqadi.


Unib chiqayotgan  m urtak dastlab urug‘dagi zaxira oziq  hisobiga oziq­

lanadi.  Bu davrda u ru g ia rd a  sodir b o la d ig a n   oksidlanish jarayoni  uchun 

ko‘p  m iqdorda  kislorod  kerak  b o ia d i.  Y um shatilgan  tuproqqa  havo  va 

suv  yaxshi  shim iladi.  Shuning  uchun  u rug‘  ekilishidan  oldin  tuproq 

haydalib  yum shatiladi.  U ru g ia r  unib  chiqishi  u chu n  m a’lum   m uddat 

tinim   davrini  o ia s h i  zarur.

N am   tuproqqa  ekilgan  urug‘  suvni  shim ib  olib  b o brta  boshlaydi. 

Havo va  harorat  yetarli  b o lg a n id a  urug‘  tarkibidagi  zaxira oziq  m oddalar 

ferm entlar ta ’sirida  parchalanib,  m urtakning o ‘sishi va  rivojlanishi  uchun 

zarur b o ig a n  organik  m oddalar va  energiya  hosil  b o ia d i.  Y um shatilm a- 

gan,  qattiq  yoki  o i a   nam   tuproqda,  yoki  past  haro ratd a  suv  shim ib 

b o 'rtgan  u ru g ia r k o ‘karib  chiqm asdan  chiriydi.

U ru g ia r o ic h a m i va  ulardagi  zaxira oziq  miqdoriga qarab turli  c h u ­

qurlikda  ekiladi.  M asalan,  mayda  sabzi  u ru g l  1,5—2  sm,  shivit  u ru g l 

1—3  sm ,  tu rp   u r u g l  2—3  sm ,  b u g ldoy  3—5  sm ,  g lo lza  6—7  sm, 

m akkajo‘xori  6— 10  sm  chuqurlikka  ekilganida  yaxshi  unib  chiqadi. 

U ru g la rn i  ekish  chuqurligi  tuproqning  xususiyatiga  ham   b o g liq .  Z ich- 

lashgan,  o g ir   tuproqlarda  u ru g ia r  yuzaroq,  yengil  g ‘ovak  tu proqlarda 

chuqurroq  ekiladi.

Botqoqlashgan,  sernam   tuproqlarda o la d ig a n  o ‘simliklar:  sholi,  kur- 

mak,  q o kg‘a,  qam ish  u ru g la ri  kislorod  kam   b o ig a n   tup ro qd a  ham   unib 

chiqaveradi.

Turli  o ksimliklar u ru g in in g  unib  chiqishi  uchun har xil  harorat  zarur. 

T o g la r  va  shimoliy  m intaqalarda  o ‘sadigan  o ‘simliklar  u ru g l  nisbatan 

pastroq  haroratda  ham  unib  chiqadi.  H aroratga  b o ig a n   talabiga  binoan 

u ru g ia r  turli  m uddatda  ekiladi.  M asalan,  rediska,  sabzi,  arpa,  bug‘doy, 

z ig ir,  n o ‘xat  u ru g l  erta  bahor  —  fevral  va  m art  oylarida;  g ‘o ‘za  chigiti, 

sholi,  qovun  kabi  ekinlar u ru g l  m art-aprel  oylarida tuproqqa sepiladi.

71


Ikki  pallali  o ‘sim likIarnm g  mib  chiqayotgan  m aysasining  urug‘palla 

barglari  ikkala  urug‘  раШлп  p o 'stin i  tuproq  yuzasi  k o 'tarib   chiqadi.  Bir 

pallalilar urug‘i  po‘sti esa 

t u r :  x ;  -chida 

qoladi;  tuproq  yuzasiga  urug‘palla 

bargi  unib  chiqadi.  U nib  o l : ч

,/o tg a n  

m urtak  nish  deb  ataladi.  N ish  va 

maysa  dastlab  urug‘ 

pallai* 


y::nd

 

endosperm dagi  zaxira  oziq  hisobiga oziqlanib  o ‘sadi.  Faqat 

ch in b a rg  h o sil 

boT ganidan  so ‘ng  maysa  fo to sin ­

tez orqali  oziqlanishga 

o 'ta d i.

D anakli  m evalar  u r u g i,  yon g ‘oq  kabi  qattiq  p o ‘st  bilan  qoplangan 

u ru g ia r  tabiiy  sharoitda  ju d a   sekin  o ‘sadi.  Shuning  u chu n  ular  kuzda 

ekiladi.  Kuz va qish davom ida ularning danagi  yum shab,  bahorda  ulardan 

yosh  nihollar  o ‘sib  chiqadi.

Ayrim  о ‘sim liklar ju d a  qattiq,  suv  o ‘tkazm aydigan qobiq  bilan  q o p ­

langan.  B unday urug‘larga ekishdan  oldin  maxsus  ishlov beriladi  (m asa­

lan,  chigit  tuksizlantiriiadi).  Bu jarayo n  stratifikatsiya  deyiladi.Urug‘larning  nafas  olisM.  U ru g ‘  m urtagi  hujayralari  boshqa  har 

qanday tirik hujayralar singari to  xtovsiz  nafas  olib  turadi.  N afas olayot- 

gan u rug‘  unib  chiqish  xususiyatini y o ‘qotm aydi.  U ru g ia r nafas olganida 

u ru g ‘  y o ii  orqali  urug‘  m urtagiga  kislorod  kiradi,  urug‘dan  suv  va  k ar­

bonat angidrid gazi chiqarilaai.  Bu jarayonda  urug‘dagi  zaxira  oziq  m o d ­

dalar sarf b o iib  turadi.  Zaxira  oziq  m oddasining tugashi bilan  urug‘ning 

nafas  olishi  ham   to ‘xtaydi,  u ru g ‘  unib  chiqish  xususiyatini  y o ‘qotadi. 

C h o i   o ‘sim liklaridan  saksovul,  ehayir,  izen  urug‘i  unib  chiqish  xususi­

yatini  bir  yildan  ortiqroq,  yantoq  yuz  yilgacha  saqlaydi.

U ru g ia r  zaxira  oziq  m oddaga  qan cha  boy  b o is a ,  ularning  unib 

chiqish  xususiyati  ham   shu n ch a  yuqori  b o ia d i.  Shuning  u ch u n   yirik, 

zaxira oziqqa to ig a n   u ru g ia r saralab  ekiladi.Mevalarning  pishib  yetilishi.  K o‘pgina  o ‘sim liklarning  mevasi  yoz 

oxiri  va  kuz  faslida  yetilib  pishadi.  C h o id a   o ‘sadigan  efemer 0

‘simliklar 

(lolaqizg‘aldoq,  chu ch m o m a,  q o ‘n g ‘irbosh,  q o q io ‘t,  boychechak)  1—2 

hafta  o ‘sib  gullaydi  va  u ru g 1  hosil  qilib,  qurib  qoladi.  H ind  okeanidagi 

Seyshel  orollarida  o ‘sadigan  seyshel pa/masining  yon g‘og‘i  6— 10  yilda 

pishib  yetiladi.  M evaning  o g irlig i  13—25  kg  keladi,  uzunligi  50  sm  ga 

yetadi.  Seyshel  palm asi  yuz  yilda  hosilga  kiradi.

M alayziyada o ‘sadigan  oroksalon daraxtining q o ‘zoq  mevasi xanjar- 

ga  o ‘xshash  b o iib ,  uzunligi  60—120  sm,  eni  8  sm  keladi.  Tropik  J a n u ­

biy Osiyo,  Amerika,  Avstraliya o'rm onlarida o ‘sadigan lianalam ing dukkak 

mevasi  uzunligi  180  sm  ga,  eni  150  sm  ga  yetadi.  A m erikada  o ‘sadigan 

papayya  (qovun  daraxti),  T inch  okeani  orollarida  o ‘sadigan  non   daraxti 

m evasining  yirikligi  bilan  m ashhur.  H indisto nda  tarqalgan  no n   daraxti 

m evasining  o g irlig i  14  kg.  A m erika  non  daraxti  mevasining  uzunligi  45 

sm  ga  yetadi.

72


0 ‘SIM LIK   -   YAXLIT  ORGANIZM

0 ‘simlik  organizmining  asosiy  hayotiy  funksiyalari.  0 ‘simliklar  har 

bir  tirik   o rganizm   kabi  h u jay ra lard an   tu zilg an .  Uni ng  h ujay ralari 

to ‘qim alarni,  to 'q im a la r  esa  o lsim lik  organlarini  hosil  qiladi  («Gulli 

o ‘sim liklarning tuzilishi»  rnavzusiga  qarang).  O^simliklar ham   o ziq lan a­

di,  nafas  oladi,  harakatlanadi,  o'sadi,  rivojlanadi  va  k o ‘payadi.  Yashil 

o bsimliklarning oziqlanishi  boshqa organizm lar oziqlanishidan  farq  qiladi.

0 ‘sim liklar  avto tro f oziqlanadi.  U lar  ildiz  orqali  tu proq dan   suv  va 

m ineral  m oddalarni,  havodan  karbonat  angidrid  gazini  yutib,  quyosh 

nuri ta ’sirida barglarda  fotosintez  reaksiyasi  ketib uglevodlarni  sintez qila 

boshlaydi.  Bu m oddalar barglardan o ‘simlikning ham m a organlariga borib, 

o ‘zlashtiriladi.  U lar  hujayralarda boshqa  xil  m oddalarga aylanadi.  Yashil 

o ‘sim liklar  hosil  qilgan  m oddalardan  hayvonlar  va  boshqa  organizm lar 

foydalanadi.  Barglarda  hosil  b o ig a n   organik  m oddalarning  bir  qismi 

u ru g la rd a ,  poyada va  o ‘sim likning boshqa qism larida to'p lan ad i.

0 ‘sim liklarning  ham m a  organlari  ham   nafas  oladi.  H am m a  tirik 

organizm lar singari o lsimlik  ham   nafas olganida  kislorod  yutib,  karbonat 

angidrid gazi  chiqaradi.

0 ‘sim liklarning  harakatlanishi  o lsish,  ya’ni  o bsim liklar tanasi  shak- 

lining  o'zgarishi,  m assasining  ortishi  bilan  b o g iiq .  Bundan  tashqari, 

h aro rat  t a ’sirida,  kun  yoki  tu n n in g   alm ash in ish i,  quyosh  n u rinin g 

o ‘zgarishi  bilan  o bsim lik  gullari  o ch ilish i  yoki  yo pilishi  ( q o q i o l , 

nam ozsh o m g u l),  quyosh  to m o n g a  burilishi  (ku ng abo qar)  m u m kin . 

Pechakgul  kabi  o^simliklarning  o ‘sim likka  chirm ashib  o ‘sishi,  m im oza 

bargining  biror  t a ’sir  natijasida  «solishi»  ham   harakatlanishdan  iborat. 

0 ‘sim liklar  hujayralar  b o lin is h i  orqali  o lsadi.  H ujayralarda  sitoplazm a 

ham  doim o  harakatda b o ia d i.  0 ‘simliklar butun  hayoti  davom ida o ‘sadi.

0 ‘sim liklarning  rivojlanishi  bitta  hujayra  —  zigotaning  b o lin is h i- 

dan  boshlanadi.  Zigotadan  b o sh la n g lc h   organlarga  ega  b o ig a n ,  urugb 

ichida joylashgan  m urtak  rivojlanadi.  U rug‘  unib  chiqqandan  so‘ng  m ur- 

takdan  yaxlit  o ksimlik  rivojlanib  chiqadi,  u  rivojlanib  gul  hosil  qiladi. 

G ul  changlanib  u ru g lan g a n d an   so'ng  urug1 yoki  meva  hosil  b o ia d i.  Bir 

yillik  o ksim liklar  pishib  yetilgandan   so ‘ng  qurib  qoladi,  k o ‘p  yillik 

o ‘sim liklar  har  yili  hosil  beradi.

0 ‘sim lik  hayotiy  jarayonlari  uchun  suv,  m ineral  m oddalar,  havo, 

y o ru g iik  va  issiqlik zarur.  M asalan,  y o ru g iik  va  harorat  kam ayib borgan 

sayin  o ‘simlik  t o bqim alaridagi  barcha  hayotiy jarayo nlar  —  nafas  olish, 

o ‘sish,  ko'payish  sekinlasha  boradi  va  hujayra  shirasi  tarkibiga  kiradi. 

H ujayrada  barcha  hayotiy jarayonlar  suv  m uhitida  kechadi,  suv  orqali 

fotosintez  natijasida  hosil  b o ig a n   organik  m oddalar va  ildiz orqali  m ine­

ral  tuzlar shim iladi.  O lsimlik  hayotida m ineral  m oddalar  ham  ju d a  katta 

ahamiyatga ega. 

4

73O 'sim liklar  evolutsiya  jaray onida  turli  m uhit  sharoitida  yashashga 

m oslashgan.  M asalan.  dasht  va  sahro  o'sim liklari  suv  taqchil  b o'lg an 

qurg‘oqchil  sharoitga,  suvda  va  botqoqda  o'suvchi  o ‘sim liklar  ortiqcha 

nam garchilik m uhitiga m oslashgan.  Y o ru g iik  va  haroratga nisbatan  ham 

0

‘sim liklarda  xuddi  shunga  o 'x sh ash   m o slashishlar  b o ia d i.  T u n d ra o ’simliklari  y o ru g iik   ko 'p  b o ig a n ,  lekin  shim olning q ahrato n  sovugiga, 

qalin tropik o ‘rmonlardagi daraxtlar pastida o ‘sadigan o'sim liklar yorugiik 

tanqisligiga va yuqori  haroratga  chidam li b o ia d i.

0 ‘sim lik  organ larining  o ‘za ro   b o g iiq lig i. 

O 'sim liklam ing  ham m a 

organlari  va  ularda  kechadigan  hayotiy  jarayonlar  o ‘zaro  cham barchas 

b o g iiq .  I l d i z   —  tuproqdan  suv  va  unda  erigan  m ineral  m oddalam i 

shimib olish^jug^ a  bu  m oddalam i  barglarga va barglarda sintez qilinadi- 

gan  m oddalam i boshqa  organlarga  o ik azish ;  barglar fotosintez  natijasida 

o ‘simlik uchun zam r organik moddalami sintez qilish; g u 11 a r  esa ko‘payish 

vazifasini  bajarishi  m a iu m .  H a rty r  organning  o ‘zida  kechayotgan  ja ra ­

yonda boshqa organlar ham  ishtirok etadi.  Masalan, barglarda sodir boiadigan 

fotosintez  jarayoni  ildiz  va  poya  ishtirokida  kechadi.  C hunki  ildizdan 

shimilgan  suv va m ineral  m oddalar poya  orqali  barglarga  uzatiladi.  S h un ­

ing bilan birga  ildiz,  poya va boshqa organlardagi hujayralarga bargda hosil 

b o iad ig an   organik  m oddalar kelib turgandagina o ‘simlik yashay oladi.

Hosil  o'sim likning  h am m a organlari tom o n id an   birgalikda  yaratila- 

di.  O 'sim liklam in g  o'sishi  va  meva  hosil  qilishi  davrida  ildiz  tukchalari 

orqali  tinim siz  suv  va  unda  erigan  m ineral  tuzlar  shim ilib  turadi.  Bu 

m oddalar hujayralardan  hujayralarga o iib ,  ildizning o ik azu v ch i  naycha- 

lariga  yetib  boradi.  Bu  naychalardan  poyaga,  poya  naychalari  orqali  esa 

yana  yuqoriga  —  barglarga  k o ia rila d i  va  barg  tom irlari  orqali  uning 

hujayralariga tarqaladi.  Ayni  bir vaqtda,  barg  po'stidagi  o g iz c h a la r orqali 

barg  hujayralari  orasidagi  b o ’shliqlarga  havo  bilan  birga  karbonat  an gid ­

rid  kirib  turadi.  Y o ru g iik   t a ’sirida  barg  hujayralaridagi  xloroplastlarda 

fotosintez  jarayoni  kechadi.  Bu  jarayon  natijasida  ildizdan  shim ilgan 

m ineral  m oddalar  va  havodan  olingan  karbonat  angidriddan  barglarda 

organik  m oddalar  hosil  b o ia d i.  O 'z   navbatida,  barglarda  hosil  b o ig a n  

organik  m oddalar  ham   bargdagi  tom irlar,  poya  va  ildizdagi  to ‘rsim on 

naylar  orqali  o ‘sim likning  turli  organlariga  yetkazib  beriladi.  Organik 

m oddalar  hosil  b o ia y o tg a n   meva va  u ru g ia rg a ,  ayniqsa,  k o ‘p  m iqdorda 

boradi.  Meva va  u ru g iarg a  ildizdan  suv va  m ineral tuzlar ham   ko‘p  kelib 

turadi.


O rganik  va  m ineral  m oddalar  meva  va  u ru g ia rd a   ham   bir  q ancha 

o'zgarishlarga  uchraydi.  M asalan,  bug'doy  u ru g id a   uglevodlardan  krax- 

mal;  dukkakdoshlar u ru g id a oqsillar,  z ig ir va kungaboqar u ru g id a  y o g ia r 

sintezlanadi.  O 'sim liklar  u ru g in in g   tarkibi  va  mevasi  t a ’m ining  har  xil 

b o iis h i  ham   ularda  sintezlanadigan  organik  m oddalar  tarkibiga  b o g iiq . 

Hosil  tugish  davrida  o 'sim liklar  uchun  m ineral  va  oziq  m oddalar  bilan

74


birga kislorod ham  zarur.  C hunki barglar,  urugb va  m evalarda borayotgan 

jarayonlarda energiya sarf b o ia d i.  Bu energiya kislorod  ishtirokida kecha- 

digan  oksidlanish jarayonida  hosil  b o ia d i.

5 -   b o b .   GULLI  O SIM L IK L A R   SISTEM ATIKASI

G ulli  o ‘sim liklar,  y a’ni yopiq  u ru g iila r gulining  b o iis h i,  urug1  kur- 

tagining  tuguncha  ichida joylashganligi,  urug'i  esa  meva  ichida  b o iis h i 

bilan  boshqa sistem atik guruhga m ansub o ‘sim likiardan  farq  qiladi.  G u l­

li  o ‘sim liklarni  sistem aga  solishda  gul  diagram m asi  (43-  rasm)  va  gul 

formulasidan foydalaniladi.  Form ulada gul  qismlari  nom ining boshlanglch 

harfi bosh harf bilan, gul  qismlari soni  esa indeksga yoziladi.  Gul  q o ‘rg‘oni 

qism lari  q o ‘shilgan b o is a ,  ular soni  qavs  ichida  ko‘rsatiladi.  G ul  organ­

lari  soni  k o ‘p b o lg a n id a  cheksizlik  (°o)ishorasi,  gul  qism lari  rivojlanm a­

gan  b o is a ,  nol  (0)  q o ‘yiladi.  G ul  qism lari  ikki  q ato r  (ikki  halqa)da 

joylashgan  b o is a ,  h ar qaysi  qatordagi  gul  qism lari  sonlari  o ‘rtasida  plus 

(+ )  belgisi  q o ‘yiladi.

M asalan, jag‘-jag‘  (acham biti)ning gul formulasi  K4T4C h4+2U (2) b o isa, 

u  holda  kosabarg  va  tojibarglar  4  tadan ,  changchisi  esa  6  ta,  shundan  4 

tasi  birinchi  qatorda,  2  tasi  ikkinchi  qatorda  ekanligini,  urug‘chi  2  ta 

urug‘chibargining  q o ‘shilishidan  hosil  b o lg an lig in i  ko'rsatadi.

G ulli  o ‘sim liklar  b o iim i  ikki  u ru g ‘pallalilar  va  bir  urug'pallalililar 

sinflariga ajratiladi.  Bu  sinflarni bir-biridan  farq  qiluvchi belgilar  3 - jad - 

valda  keltirilgan.

43-  rasm.

  G u l  diagram m asi: 1—

  qoplovchi  barg, 2—

  gulyonbarglar,3—

  kosachabarglar'M —  tojibarglar,  5—  changchilar,  6—  besh  uyali  urug'chi,

7—  gulbandi.

75


3- jadval

Ikki  urug‘pallali  va  bir  urug‘pallali  o ‘simliklarni  solishtirish

Belgilari

Ikki  pallali

Bir  pallali

U rug'  murtagidagi 

urug'pallalar  soni

Ikkita

Bitta


Ildiz  sistemasi shakli

O 'q  ildizli,  ba'zan 

popukildizli

Popuk  ildizli

Poyasida  kambiy

B oiadi,  poya 

yog'onlashadi

B oim aydi,  poya 

yo'g'onlashmaydi

Bargi


Oddiy  yoki  murakkab; 

yaprogi  yaxlit,  kesilgan

Oddiy,  yaprog'i 

yaxlit,  kesilmagan

Poyasi

ОЧ,  yog'ochpoya, yo'g'onlashadi

Ko'pchiligi  o't, 

yo'g'onlashmaydi

Bargining  tomirlanishi

To'rsim on,  patsimon, 

ya'ni  panjasimon

Parallel,

yoysimon


Gul  qismlari  soni  va  gul- 

qo‘rg‘oni

K o'pincha beshtadan  yoki 

besh  karra,  ba'zan  to'rt 

karra  miqdorda,  ko'pincha 

murakkab


U chtadan yoki  uch 

karra miqdorda, 

gulqo'rg'oni 

ko'pincha  oddiy

Asosiy oilalari

Karamdoshlar

Sho'radoshlar

Gulxayridoshlar

Ra’nodoshlar

Burchoqdoshlar

Ituzum doshlar

Piyozdoshlar

Hiloldoshlar

To'zg'oqdoshlar

Loladoshlar

Bug'doydoshlarIKKI  U RUG ‘PALLALILAR  SIN FI

Ikki  u ru g ‘p a lla lila rn in g   175  000  d an   k o ‘p ro q   tu ri,  ju m la d a n , 

0 ‘zbekistonda  3700 turi m a ’lum.  M agnoliya ularning eng sodda tuzilgan 

vakili  hisoblanadi.  Bu  sinfga  370  oila  kiradi  (4- jadval).Sho‘radoshlar oilasi.  Sho‘radoshlar oilasiga  1500 turga m ansub daraxt, 

buta,  bir  yillik,  ikki  yillik,  k o ‘p  yillik  o ‘tlar  kiradi.  U larning  tanasi  etdor 

(sersuv),  barglari  oddiy,  ketm a-ket  yoki  qaram a-qarshi  joylashgan.  Bir 

q ancha turlarida barglari ju d a m ayda yoki  reduksiyaga uchragan b o ‘ladi.

G ullari m ayda yashil yoki rangsiz,  ikki jinsli,  b a ’zan bir jinsli b o ‘lib, 

bashoq  yoki  shingil  to ‘pgulga  to ‘plangan.  G u lq o ‘rg‘oni  oddiy  kosasi- 

m o n ,  tu b i  q o ‘shilgan,  bir  q a n c h a   tu rlarid a  g u lq o ‘rg‘o n i  b o ‘lm aydi. 

C hangchilari  2—5  ta,  u ru g ‘chisi  2—5  ta,  m evabarg  q o ‘shilishidan  hosil 

b o ia d i;  tugunchasi bir uyali,  m evasi—yong‘oqcha.

76


4- jadval

Yopiq  urug‘li  o ‘simliklar  oilalarining  solishtirma  tasnifi

Oilalar


Hayotiy  shakli

Gul  formulasi

Mevasi

VakillariKaramdoshlar

(butgul-


doshlar)

0 ‘t


K4T4C h - 4U (2)

Q o‘zoq,


qo‘zoqcha

Karam,  shol- 

g'om,  turp,  jag‘- 

jag‘,  chitir

Ra’nogul-

doshlar


Daraxt,  buta, 

o ‘t


K5T 5C h - U 15

Olma, 


danak,  ko‘p 

danakli  soxta 

meva

Olma,  nok, olcha,  olxo‘ri, 

qulupnay, 

atirgul,  na'matak, 

o ‘rik


Burchoq-

doshlar


(dukkak-

doshlar)


0 4 ,   buta, 

daraxt


K(5)T5Ch5- 5U 2

Dukkak


N o‘xat,  mosh, 

loviya,  beda, 

sebarga,  qash- 

qarbeda, 

akatsiya

Ituzumdoshlar

0 4

KsT sChsU 2Rezavor

meva,


ko‘sakcha

Kartoshka, 

pomidor, 

tamaki, 


bangidevona, 

nasha,  ituzum

Sho‘radoshlar

0 4 ,  qisman 

daraxt,  buta

° r(5)Ch5U ,2-5)

Yong^oqcha

Lavlagi,


ismaloq,

saksovul,

teresken,

cherkez


Gulxayri-

doshlar


0 4 ,  qisman 

daraxt,  buta

K(5),(2-9)T5Ch  U3

Ko‘sakcha,

to ‘pmeva

Tugmachagul, 

gulxayri, 

g‘o'za,  kanop

Qoqidoshlar 

(m urak­


kab  gul- 

doshlar)


Bir  yillik yoki 

ko‘p yillik  o4, 

chala buta, 

b a ’zan buta, 

daraxt

K0T ,3,Ch(5)U ,2,Bir  urug‘li 

pista


Mingyaproq, 

shuvoq,  qoqio4, 

sachratqi, 

kungaboqar, 

kakra, 

moychechakZiradoshlar

(soyabongul-

doshlar)

0 4


Q o‘sh

pistacha


Zira,  kashnich, 

sabzi,  shivit, 

sumbul,  kovrak, 

arpabodiyon, 

sassiq  alaf

Loladoshlar

0 4 ,  ba’zan 

daraxt


0 r 3-3Ch3  3 U(3)

Ko'sakcha

Lola,  aloe, 

shirach


Bug'doy-

doshlar


(g'alladoshlar)

0 ‘t


Murakkab 

boshoq, 


so4a,  ro‘vak

Don


Bug'doy,  sholi, 

makkajo’xori, 

ajriq,  g'umay, 

bam buk,  tariq

Piyozdoshlar

Or3.3Ch3-3U (3)

Ko'sakcha

Piyoz,


sarimsoqpiyoz

77


Bu  oilaga  lavlagi,  ismaloq,  saksovul,  tereskon,  ebalak,  sagban,  izen, 

baliqko^z,  sh o ‘rak,  quyonjun,  d o n ash o ‘r,  keyreuk,  cherkez,  im sichak  va 

boshqalar  kiradi.  S h o bradoshlarning  ko‘pchilik  turlari  gipsli  sh o ‘rxok 

c h o ila rd a   tarqalgan  b o iib ,  tuyalar  va  q o ra k o l  q o ‘ylarining  asosiy  ozig‘i 

hisoblanadi.  Cherkeznmg bargi va  mevasi tibbiyotda qon  bosim ini  pasayt- 

irishda,  itsigakdan  olinadigan  anabazin  esa  zararkunanda  hasharotlarga 

qarshi  kurashda  foydalaniladi.  U lar  tarkibida  ishqorli  m oddalar  k o ‘p 

b o ig a n id a n   sovun  tayyorlashda  foydalanish  m um kin.  0 ‘zbekistonda 

sh o lradoshlarning  200  turi  m a ’lum .  S h o ‘radoshlarning  gul  form ulasi

0

c l l (SlC M , , . 5r

Lavlagi  ikki  yillik  ildizmevali  m adaniy o ‘simlik.  Lavlagi birinchi yili 

uzun  bandli  to ‘pbarg va  ildizmeva  hosil qiladi.  Ikkinchi yili  m ayda bargli, 

shoxlangan  poya chiqaradi.  Poya uchida to ‘pgullar joylashgan.  T o ‘pgullar 

m ayda,  barglari  q o l tig ld a  joylashgan.  G u lq o ‘rg‘oni  oddiy,  changchilari 

5  ta,  urug‘chisi  2  ta  m evabargdan  hosil  b o ia d i.

Ismaloq

 

turkum ining  2 turi  o lk am izd a o ksadi.  U lardan biri —rezavor ism aloq  ekiladi,  poyasi  va  bargi  iste’mol  qilinadi.  Ikkinchisi  turkiston 

ismalog‘i begona va yovvoyi  o 't sifatida aprel-m ay oylarida ekinzor atrof- 

ida  va  b o g ia rd a   o bsadi.  U  bir  yillik,  ikki  yillik  o ‘simlik;  barglari  yirik, 

patsim on  b o lin g an ,  o ik ir  uchli.  Ismaloq aprelda gullaydi,  changchi gullar 

g ulqo‘rgboni  4  bargchali,  urug‘chi  gullari  g ulqo‘rg‘onsiz;  u ru g‘chisi 4  ta. 

Aprel  oyida  gullab  b o lg a c h ,  4—6  ta  urug‘chi  gullar  birlashib,  tikanli 

to 'p m ev a  (chaqirtikan)  hosil  qiladi.  T urkiston  ism alo g i  ham   bahord a 

iste'm ol  qilinadi.

Saksovul.

  Qumli ch o llard a qora va  oq saksovul daraxtlari o ‘sadi.  U lar­

ning  bargi  tangachaga  aylangan,  bir  yillik  yashil  novdalari  fotosintez 

qiladi.  Saksovul  m art-aprelda  ko‘rimsiz va m ayda gullar hosil qiladi.  M art- 

iyun  oylarida  o lsadi,  iyul-avgust  oylarida o ‘sishdan to ‘xtab,  yog‘o ch lan - 

m agan  shoxlarining bir qism ini  tashlaydi.  S entabr oxirlarida m evasi  pis- 

hadi.  Mevasi  5  qanotchali,  gulqokrgbonining tuguncha bilan q o ‘shilishidan 

hosil  b o ia d i.  Mevasi  oktabrda  pishadi.  Sovuq  tushishi  bilan  m evalari va 

yoglochlanm agan  novdalari  to ‘kiladi.

Saksovulning poyasi yoq ilg i,  yosh  novdalari tuya va q o ra k o l q o ‘ylari 

u chun  oziq  b o ia d i.  Saksovul  k o ‘chm a  qum larni  m ustahkam lashi  bilan 

ham  katta ahamiyatga ega.

Karamdoshlar  oilasi. 

K aram doshlar  oilasi  3000  ga  yaqin,  ju m la - 

dan  0 ‘zbekistonda  200  turni  o ‘z  ichiga  oladi.  Bir yillik,  ikki yillik va k o ‘p 

yillik  o 'tlar.  Barglari  k o ‘pincha  ildiz  b o ‘g ‘izida joylashgan  oddiy,  b utun  

yoki  qirqilgan  to 'p   barg.  G ullari  shingil  to ‘pgulda joylashgan,  gul  qism ­

lari  halqa  shaklida  joylashgan.  K osacha  va  tojbarglari  to ‘rttad an ,  gul 

q o brg‘o n id a   but  shaklida  jo y lash g an .  Eski  n o m i  sh u n d a n   olin gan . 

U rugkchisi  bitta,  ikkita  urug‘chi  bargdan  hosil  b o ig a n ,  changchilari  olti- 

ta,  ikki  q ato r  b o iib   joylashgan.  G ul  form ulasi  K4T 4C h 4+2U (2).  Mevasi

78


qo'zoq yoki  qo'zoqcha,  ochilganida  ikkiga ajraladi;  ikki  uyli,  quruq  meva.

K aram doshlar—efem er 

0

‘simliklar.  C h o i,  qir,  tog'  etaklarida  kuzgi yogingarchiliklardan so'ng unib chiqadi.  Maysalari qish va bahorda o ‘sadi. 

Yoz  boshlanishi  bilan  mevasi  pishadi,  poya  va  barglari  qurib,  u ru g i 

to'kiladi.

Jag‘-ja g ‘ (acham biti)  balandligi  10—30  sm  keladigan  o'sim lik.  Ildiz 

b o 'g 'zid a  to 'p   bo'lib joylashgan  barglari  qisqa  bandli,  patsim on;  poyasi 

uchki  qism ida  o 'tro q ,  bandsiz  bo'iadi.  G ullari  poya  uchidagi  shingil 

to ‘pgulda joylashgan.  K osachabarglari yashil,  tojbarglari  nisbatan  uzun. 

U rug‘chisi  bitta,  ikkita  urug'chibargdan  hosil  bo'lgan.  Tojbarglar  och 

qizg'ish  rangda.  Mevasi  qo'zoqchani  hosil  qiladi.

Jag '-jag '  m artdan  m ayning  oxirigacha gullaydi.  Dastlab to'pg uln in g 

pastki  qismidagi  gullari  ochiladi.  Q o 'zo q ch a  mevasi  m ay-iyun  oylarida 

pishadi.  Q o ‘zoqcha chokidan  yorilib,  u ru g ia r to'kiladi.

Oddiy jag '-ja g '  tarkibi  С  va  К   vitam iniga  boy,  shuningdek,  uning 

tarkibida  olm a  va  lim on  kislota  bor.  T o 'p   barglaridan  erta  b ahorda  к о 'к  

som sa,  ko 'k   chuchvara  pishiriladi.  O 'sim likning  yer  ustki  qism idan  tay- 

yorlangan  dorilar tabobatda  qon  ketishini  to'xtatish   m aqsadida  foydala­

niladi.


Chitir.  T og',  adir,  qirlar  va  ekinzorlar  atrofida  uchraydi.  C hitir 

barglari  butun;  barg  va  poyalar  tuklar  bilan  qoplanganligi,  pushtirangli, 

mevasi  q o 'zo q   bo'lishi  bilan  ja g '-ja g 'd a n   farq  qiladi.  Tukli  chitirning 

bo'yi  10—40  sm,  bir  yillik  o 't,  barglari  qisqa  bandli,  tekis  qirrali,  guli- 

ning  tojbarglari  binafsharangli,  mevasi  tukli,  qo'zo q   bo'iadi.

Respublikamiz janubida afrika chitiri  tarqalgan.  O 'zbekistonda chitir- 

larning  14  turi  o'sadi.

O 'z b ek isto n d a  karam d o sh lard an   sabzavot  ekini  sifatida  karam , 

sholg'om ,  rediska  va turp,  bo'yoq  o'sim ligi  sifatida  o 'sm a  ekiladi.

G u lx a y rid o sh la r  o ila si. 

Bu  oilaga tropik va  m o 'tadil  iqlim da tarq a l­

gan  700 tur, jum ladan  O 'zbekistonda o'sadigan  27 tu r kiradi.  K o'pchiligi 

o 't,  qism an  buta  va  daraxtlar.  Barglari  oddiy,  uzun  bandli,  panjasim on 

qirqilgan.  G ullari  barg  q o 'ltig 'id a   yoki  shoxlar  uchidagi  to ‘pguida  yoki 

yakka  joylashgan,  ikki  jinsli.  gulbandi  uzun.  G u lq o 'rg 'o n i  m urakkab, 

kosachabarglari  qo'shilgan,  ko'pincha  ikki  qavat bo'lib,  ostkosachani hosil 

qiladi.  Toj  barglari  erkin.  C hangchilari  k o 'p ,  iplari  qo'shilib  urug ‘chini 

o ‘rab  turadi.  U rug'chisi  3  ta  urug'chibargdan  hosil  bo 'lgan,  tugunchasi 

uch  yoki  ko'p  uyli.  G ul  form ulasi  K (5) (2  9)  T (S)  C h (4)  U (3).  Mevasi  3—5 

uyali  (chanoqli)  ko'sakcha yoki  bir u ru g ii juda  ko'p  m evachali to'pm eva.

Tugmachagul  10—40  sm  bo'lgan  begon  o 't,  sug'oriladigan  verlar, 

ariq  b o ‘yi,  ekin  m aydonlarida  uchraydi.  Poyasi  yer  lgag‘irlab  yoki  von- 

boshlab  o'sadi.  Barglari  yum aloq,  5—7 ga  kesilgan.  K osachabarglarining 

pastki  qismi  bilan  o 'z a ro  qo'shilgan.  O stkosachasi  2—3  ta  ingichka  kalta 

bargchalardan  iborat.  Tojbarglari  nisbatan  uchi  o'yilgan,  pushti  tusda. 

C hangchilari  ko 'p,  tupi  bilan  o 'z a ro   qo'shilib.  urug'chini  o 'rab   turadi.

79


U ru g ‘chilar  12— 16  ta  urug‘chibargning  q o ‘shilishidan  hosil  b o ia d i.  M e­

vasi to lpm eva.  Tugm achagul  turkum iga  m ansub  o ‘sim liklarning yetilm a- 

gan  mevasi  kulchaga yoki tugm achaga o ‘xshaydi.  ( ) ‘zbekistonda tugm acha­

gul  turkum iga  m ansub  6  tu r tarqalgan.  U larning  bargi,  guli  va u ru g ‘idan 

ichni yum shatadigan dori o krnida xalq tabobatida foydalaniladi.

Baxmalgul.  Bolqon yarim   orolidan  kelib  chiqqan  m anzarali o ‘simlik. 

U ning  guli  yirik.  qizil  tusda  b o ‘lib,  k o bp  yaproqli  gulibaxm al  yoki  kat- 

migul  ham   deyiladi.  O 'zbekistonda baxm algulning 4 turi tarqalgan b o ‘lib, 

m anzarali  o bsimlik  hisoblanadi.Dorivor  gulxayri  sernam   yerlarda,  ariq,  daryo  va  k o ila r   b o ‘yida 

o lsadi;  b o ‘yi  70— 150  sm,  k o ‘p  yillik  o i ,   guli  pushti  rangli,  ostkosa- 

chasi  8—9 bargchalardan  iborat.  C hangchilari  iplari  q o ‘shilishidan  hosil 

b o ig a n   naychasi  tuklar bilan  qopiangan.  G ulxayri  ildizining  dam lam asi 

y o ia l  dori  sifatida  ishlatiladi,  O^zbekistonda gulxayrilar turkum iga oid  4 

tu r  uchraydi.

Gulxayridoshlar oilasiga paxta dalalarida  uchraydigan  da g‘al kanop va 

adirlarda o'sadigan  oq gulxayri ham   kiradi.G ‘o ‘za  —  bir  yillik  m adaniy  o^simlik.  CTzbekistonda  3  turi  ekiladi. 

Jaydari g ‘o ‘zaning k o ‘saklari  m ayda,  egilgan,  deyarli  ochilm aydi.  Tolasi 

dag^al,  kalta va qo^ngir tusda.  Asl vatani Afrika.  O lrta Osiyoda qadim dan 

ekilib  kelingan.

Meksika  g ‘o ‘zasi  ostkosachabarglari  3  ta,  erkin,  tublari  bilan  biroz 

qo‘shilgan.  Gullari yirik, tojbarglari och sariq,  tubi  qizgish tusda.  K o‘saklar 

4-5  chanoqli,  yirik  yashil  ochiladi.  Tolasi  m ayin,  uzun,  oq tusda.  V ata­

n i—M arkaziy  Afrika.  Bu  tu r  o lrta  tolalisining  ju d a  ko ‘p  navlari  yetish - 

tirilgan.

M isrg ‘o ‘zasi yoki  b a rbarosg‘o ‘zasi.  M isr gko ‘zasidan tojbarglarining 

sa rg ish   lim onrangi,  tojbarglar  tubida  qizil  d o g ia ri  b o iis h i,  tolasining 

un  va  m ayin  ipakka  o lxshashligi  bilan  farq  qiladi.  K o‘saklari  3—4  ch a- 

noqli,  uchi  o'tkirlashgan.  O^zbekistonning janubiy  hududlari  (S urxond- 

aryo,  Q ashqadaryo)da ekiladi.

Kanop  —  b o britaroq  turkum iga  m ansub  tolali  o ‘sim lik,  T oshkent 

viloyatining  Sirdatyo  b o ‘yidagi  h u aud larida  dag‘al  tola  olish  m aqsadida 

ekiladi.  Bo‘ritaroq turkum idan  O vzbekistonda  6 tu r tarqalgan.

Ra’nodoshlar  oilasi.  R a’nodoshlarga  shim oliy  yarim shar  m o ia d il 

m intaqasida  3000 ta daraxt,  buta va kolp yillik o i la r  kiradi.  O kzbekistonda 

ularning  153  turi  uchraydi.  U larning  barglari  yonbargchali  oddiy:  3  ga 

b o iin g a n ,  panjasim on  yoki  patsim on  kesilgan;  m urakkab:  3—5  yap ro q ­

li,  poyada ketm a-ket joylashgan.

G ullari barg q o i t ig i d a   o ‘rnashgan,  yakka,  shingil,  qalqon,  soyabon 

to ‘pgul,  ikki  jinsli;  hasharotlar  orqali  changlanadi.  G u lq o lrg‘oni  m u ­

rakkab,  gul  qism lari  5  tadan.  Tojbarglari  oq,  sariq,  qizil  tusda.  C hanglari 

ko‘p, gul  o ‘rnidayoki kosachada (na'm atak) joylashgan.  U rug‘chisi  1—5 ta 

yoki  k o lp,  q o ‘shilgan  yoki  erkin  u ru g ‘chibarglardan  iborat.  T ugunchasi

80


1—5  uyli.  Mevasi  quruq:  yong‘o qcha,  to ‘pbargak  yoki  h o ‘l  (bitta  yoki 

ko ‘p  danakli)  meva  yoki soxta  meva.  K o‘p in c h a g u l  o ‘rni y o bg‘onlashib, 

har  xil  shakldagi  gipantiy  hosil  qiladi.  Turlari  ju d a  k o ‘p  va  xilm a-xil 

b o ‘lganidan ular uchun  um um iy gul formulasi  ishlab chiqilm agan. Asosiy 

vakillari:  n a ’m atak,  olm a,  olxo‘ri,  nok,  shaftoli,  kam xastak,  m aym un- 

jo n ,  atirgul,  o ‘rik va boshqalar.N a ’m atak  to g ‘  yonbag‘irlari,  daryolar  b o lyi  va  t o ‘qaylarda  o ‘sadi. 

B o‘yi  3—4  m,  sershox  buta,  yosh  poyasi  yashil,  eski  poyasi  t o ‘q  kul­

rang,  u zun  tikanli.  Barglari  m urakkab  toq  patsim on,  5—9  yaproqchali. 

Tog‘larda iyun va  iyulda gullaydi.  G ullari yirik,  och pushtirangda,  yakka- 

yakka joylashgan.  G ul  q o ‘rg‘oni qismlari  5 tadan.  Kosacha barglari mevasi 

pishguncha  to ‘kilmaydi.  C hangchi  va  u ru g ‘chilari  k o bp.  G ul  form ulasi 

K 5T 5C h ~ U ~ .  T u g u n ch a  gul  o ‘rniga  botib  kirgan,  u ning  u stu nch asi 

gulqo‘rg‘onidan chiqib turadi.

M evasi  gulo‘m id a  hosil  b o la d ig a n   soxta  meva,  t o ‘q  qizilrangli,  et- 

dor,  k o ‘p u rug ‘li.  Mevasi  С vitam ini  va lim on kislotaga boy.

0 ‘zbekistonda  n a ’m atak  u ru g ‘ining  13  turi  o ‘sadi;  sh u nd an  5  turi 

m anzarali o ‘simlik sifatida  ekiladi.  N a ’m atak atirgulning yovvoyi  ajdodi 

hisoblanadi.  H ozir atirgulning  10  m ingga yaqin,  0 ‘zbekistonda  340  dan 

ortiq navi mavjud.

0 ‘zbekiston tog‘larida ra’noguldoshlardan yovvoyi olma,  yovvoyi nok, 

m urut,  d o ‘lana,  olcha, bodom ,  kam xastak uchraydi.  O lm aning  3  ta yov­

voyi,  3  ta  m adaniy turi bor

Olma  bargi  oddiy,  butun.  G ullari  oq,  pushti,  och  pushti;  qalqon 

to ‘pgulda joylashgan.  K osachabarg  va  tojbarglari  5  tad an,  changchilari 

k o ‘p.  U ru g ‘chasi  5  ta,  q o ‘shilib o ‘sgan.  G ul  form ulasi  K 5T 5C h ~ U (5.  T u- 

gunchasi ostki.  M evasi tuguncha va gul o ‘rnidan  hosil b o ‘ladigan  5  uyali 

soxta  meva.

N ok olm aga  o ‘xshash.  M eva  etida  tojsim on  hujayralam ing  b o ‘lishi 

bilan u n d an  farq qiladi.  0 ‘zbekistonda  7 turi, jum lad an   3 ta yovvoyi turi 

(m um t) to g ‘larda o ‘sadi.

D o ‘lana mevasi  1—5 urug‘chibarg qo‘shilishidan hosil b o ‘ladi,  shuning 

u ch u n   1—5  danakli.01xo‘ri turkumiga tog‘olcha va olxo‘ri kiradi.  U lar daraxt va buta shak­

lida uchraydi.  01xo‘ri turkum iga 4 tur, jum lad an   3 ta  m adaniy tu r kiradi. Qimizak  (olvoli)  kosachabarg  va  tojbarglari  5  tadan ,  changchilari  k o ‘p. 

U m g ‘chisi bitta.  G ul  o ‘rni  qadahsim on  botib  kirgan,  lekin tu g u nch a b i­

lan  q o ‘shilm agan  va  m eva  hosil  qilishda  qatnashm aydi.  G ul  form ulasi 

K 5T 5C h ~ U 19.  Mevasi  danakli.  Gilos  ham   shu  turkum ga  m ansub.Qulupnay, malinamaymunjon rezavor mevali ra’noguldoshlarga kiradi.

Burchoqdoshiar  (dukkakdoshlar)  oilasi.  B urchoqdoshlar  —  keng 

tarqalgan  va  xilm a-xil  o ‘sim liklar  oilasi.  U larning  12  000  ga  yaqin  turi, 

0 ‘zbekistonda  470  turi  aniqlangan.  K o‘pchiligi  bir,  ikki  yoki  k o ‘p  yillik


o'tlar,  qisman  buta.  chala buta va daraxtlardan  iborat.  Poyasi  tik o'suvchi, 

ilashuvchi  yoki  votib  o'suvchi;  barglari  k o 'p in ch a  m urakkab,  uch  yap- 

roqli,  patsim on  yoki  panjasim on,  b a ’zan  oddiy.  poyada  ketm a-k et jo y ­

lashgan.


B urchoqdoshlar  ildizida  sim bioz  yashaydigan tugunak  bakteriyalari 

havodagi  erkin  azotni  bog‘lab,  o'sim lik o'zlashtira  oladigan  holatga kelti- 

rish  xususiyatiga ega.  Buning  natijasida  burchoqdoshlar tuproq ni  azotga 

boyitib,  uning  hosildorligini  oshiradi.

B urchoqdoshlar  guli  yondosh  bargchali.  qiyshiq,  shingil,  kallakcha 

yoki  boshoq to'pgulda to'plangan,  ba'zan  barg qo'ltig'ida yakka joylashgan. 

G u lq o 'rg 'o n i  m urakkab,  kosachabarglari  yarm igacha  o 'z a ro   qo'shilgan. 

Tojbarglari  har xil  tuzilgan  bo' lib,  kapalak  ko'rinishiga ega.  Ulardan ustida 

eng yirigi tik joylashib  yelkanchani.  bir juft  ostki  tojbarglar o'zaro  qo'shilib 

qayiqchani,  ikki  yonda bittadan joylashgan  tojbarglar eshkak,  y a’ni  qan - 

otchalarni  hosil  qiladi.  C hangchilari  10  ta,  ulardan  9  tasining  ipi  o 'z aro  

qo'shilgan.  Urug'chisi  bitta.  G ul  formulasi  К   T l+2+2Ch q  jU,.

B urchoqdoshlar  mevasi  dukkak,  bir  uyali,  k o 'p   urug'li,  k o 'p in ch a 

pishganida qorin va  orqa choklaridan  ikki  pallaga  ochiladigan  (chatn ay- 

digan)  quruq  meva  deyiladi.  Ayrim  turlari  mevasi  ochilm aydigan  bir 

urug'li  yong'oqcha.O'tloq  sebargasi  bo'yi  20—50  sm  keladigan  k o 'p   yillik  o 't.  Asosan 

tog'  etaklari,  daryo,  ko'l  va  ariqlar  b o 'yida,  um um an  suv  bosib  tu ra d i­

gan  sernam   tuproqlarda  uchraydi.  Poyasi  kam  shoxlangan,  m ayda  tuk 

bilan  qoplangan.  Barglari  uzun  bandli,  uch  yaproqli,  tukli,  ellipssim on 

yoki  tuxum sim on.

G ullari  m ayda,  boshcha  to 'p   gulda  o'rnashgan.  Kosachabarglari 

yarm isigacha  o 'zaro  qo'shilgan,  tojbarglari  kapalak shaklida,  dukkagi  bir 

u ru g ii,  tuxum sim on.  O 'tlo q   sebargchasi  apreldan  sentabrgacha gullaydi. 

Mevasi  iyundan  boshlab  pisha  boshlaydi.  O 'zb ekiston da  sebarganing  7 

turi  o'sadi.  U lar oziqabop,  guli  nektarga  boy  o'sim liklar.Yantoq  to g '  etaklaridagi  tekisliklarda,  qir  va  c h o ila r d a   o 'sad i. 

O 'zbekistonda  4  turi  m a iu m .  Bo'yi  60— 120  sm,  poyasi  sershox,  tikan - 

lar bilan  qoplangan.  Bargi  oddiy,  ellipssim on,  poyada  ketm a-ket joylash­

gan.  Tikanlari  uzun,  poyaning o'zgarishidan  kelib chiqqan.  Shuning uchun 

b a ’zan  tikanlari  ustida  barglar,  hatto  gul  o'sib  chiqishi  m um kin.  Y antoq 

guli  m ayda,  mevasi  yoysim on  egilgan,  tasbehga  o'xshash  b o'g 'im larg a 

bo'lingan  dukkak  meva.

Y antoq  ildizi ju d a  uzun,  yerosti  suvlarigacha  yetib  boradi.  Shuning 

uchun  yantoq  suvsiz  ch o 'llard a  o'sadi.  Y antoq  yerosti  suvlari  borligini 

к о


rsat uvc h i  indikator о ‘

sim likdir.

Y antoq  yon  ildizidagi  kurtaklar  oraali  vegetativ  ko'payadi.  Qishda 

yantoqning yerusti  qismi  qurib  qoladi.  Yozda  ildiz  kurtaklardan  yer ustiga 

qarab  yangi  poya,  undan  pastga  qarab  esa  ildiz  o'sib  chiqadi.  Shunday 

qilib.  bir  tun  yantoq  ko'pavib,  yantoqzorni  hosil  qilishi  m um kin.

82


Y antoq  oqsilga  boy  to kyim li  o ‘simlik,  c h o ‘1  m intaqasida  tuyalar  va 

chorva mollarining qishki asosiy oziqasi.  Yantoq guli  nektarga boy b o ‘ladi. 

Yozning issiq kunlarida yantoq bargi,  poyasi va tikanlaridan shakar ajraladi.

Yeryong‘oq

  sug‘oriladigan  tuproqlarda  ekiladi.  Asl  vatani  Braziliya 

hisoblanadi.  Yeryong‘oq—bir yillik o l ,   barglari juft  patsim on,  m urakkab. 

G uli  to ‘q  sariq,  dukkagi  c h o ‘ziq.  U ru g ia n g a n   gulli  novdalari  tuproqqa 

kirib,  m evaga aylanadi.Tuxumak

 (yapon  saforasi), 

tikanli gledichiya

 va 

oq akatsiya

 b o g ia r, 

xiyobonlar va k o ‘chalar chetida  m anzarali daraxt sifatida ekiladi.

B urchoqdoshlarg yanaa yovvoyi  holda o ‘sadigan 

qashqarbeda,  bur- 

choq,  shirinmiya,  oqquray,  achchiqmiya,  quyonsuyak

;  m adaniy  ekin- 

lardan 


mosh,  loviya,  no‘xat, yasmiq,  beda

  kiradi.

Ituzumdoshlar oilasi.  Ituzum doshlar  m o ’tadil  va  tropik iqlimda ko‘p 

tarqalgan.  U larning  3000  ga  yaqin,  0 ‘zbekistonda  36  tu ri  m a ’lum . 

K o ‘pchiligi  bir  yillik  yoki  k o ‘p  yillik  o ‘tlar,  qism an  chala  buta  yoki 

butalardan iborat.  Poyasi tik yoki yotib  o ‘sadi,  b a ’zan yerosti tugunaklar 

(kartoshka)  hosil  qiladi.  Barglari  oddiy,  butun  yoki  b o lin g a n ,  poyada 

ketm a-ket,  b a ’zan qaram a-qarshi joylashgan.  G ullari to ‘g‘ri,  b a ’zan qiy- 

shiq, yakka barg q o ltig ld a  yoki poya uchidagi gajak to ‘pgulda to'plangan, 

kosachabarglari  o ‘zaro  q o ‘shilgan,  5  tishli.  Tojbarglari  och  sariq,  pushti, 

binafsha,  oqish  tusda;  ular  yarm igacha  q o ‘shilib,  naychani  hosil  qiladi. 

C hangchilari  tojbarglar  hosil  qilgan  nayga  o ‘rnashgan.  U rug ‘chisi  2  ta 

urug‘chibarg  q o ‘shilishidan  hosil  b o ia d i.  Tugunchasi  ikki,  b a ’zan  3—6 

uyali,  har bir uyada ko‘p urug‘kurtakli.  Mevasi rezavor meva yoki ko‘sakcha. 

G ul  form ulasi  K (5)T (5)C h (5)U (2).

Ituzum doshlarning k o ‘pchiligi yovvoyi yoki begona o ‘t.Qora  ituzum

  —  bir  yillik  o ‘t,  sug‘oriladigan  ekinlar  orasi  va  tash- 

landiq joylarda o ‘sadi.  B o‘yi  25—50 sm,  poyasi sershox,  tik o ‘sadi.  Bargi 

oddiy,  uzunchoq,  chetlari tishli.

G ullari  oqish,  3—10  tad an   shoxlar  uchidagi  t o ‘pgulda joylashgan. 

K osachabarglar va tojbarglar har qaysisi  o ‘zaro  q o ‘shilgan.  C hangchilari 

5  ta,  ch ang  iplari  y o ‘q.  C h a n g c h ila r  tojbarglarga  ichki  to m o n d a n  

o ‘rnashgan.  U ru g ‘chisi  ikkita  m evabarg  q o ‘shilishidan  hosil  b o ig a n . 

Itu zu m   iyun  oxirlaridan  kuz  o ‘rtalarigacha gullayveradi.  M evasi  sharsi- 

m on  rezavor,  avgust  oxiridan  qorayib  pishadi.

Qizil ituzumning

 mevasi  rangi  bilan  farq  qiladi.  Ituzu m lar  mevasi  С 

vitam iniga boy b o ia d i.Mingdevona

  —  axlatxonalar,  tashlandiq  hovlilar,  chorva  ferm alari 

yaqinida,  dalalar  chetida  o ‘sadi. Qora  mingdevona

  ikki  yillik  o ‘t.  Bargi 

patsim on qirqilgan,  ildiz b o ‘g‘zi yaqinida uzun bandli,  poyasining boshqa 

qism ida deyarli  o ‘troq.  G ullari  sarg lsh ,  poya uchidagi to ‘pgulda joylash­

gan.  M evasi  ko‘zachada joylashgan,  ikki  uyali k o ‘sak.Bangidevona

  —  bir yillik  o ‘t,  bargi  tuxum sim on,  chetlari  yirik tish ­

li.  G uli  yirik,  oq,  voronkasim on,  barg  q o l t ig l d a  joylashgan.

83


Mingdevona va bangidevona о 4a zaharli, qoiansa hidli o ‘simlik.  Chorva 

m ollari  ular urug‘i  aralashgan  yem dan  zaharlanadi.Tamakini

 XVI  asrda Yevropaga fransuz olimi Nikot Amerika qit’asidan 

keltirgan.  «N okotin»  so ‘zi  an a  shund an  kelib  chiqqan.  ,,T am aki“  so ‘zi 

Tobago  oroli  nom idan  kelib  chiqqan.  U ning  bargidan  h ar xil  sigaretlar, 

papiroslar;  hasharotlam i  qiradigan preparatlar tayyorlanadi.  T o ‘qim alari 

tarkibida  nerv sistemasiga zaharli ta ’sir qiluvchi  m o d d a—nikotin b o ‘ladi.

Ituzumdoshlarga yana m adaniy ekinlardan pom idor,  kartoshka,  baqla- 

jo n ,  qalam pir,  chilim   tam aki,  m axorka  tam akisi  h am   kiradi.

Tokdoshlar oilasi. Tokdoshlarga tropik va subtropik oikalarda o ‘sadigan 

600 dan ortiq tur kiradi.  Poyasi jingalaklar yordam ida ilashib yoki o ‘rmalab 

o ‘sadi.  0 ‘zbekistonda  ularning  4  turi  (3  turi  m adaniy)  tarqalgan.

T okdoshlar bargi  3—5  b o ‘lakli,  panjasim on  b o ‘lingan,  u zun  bandli, 

yon bargchali. Jingalaklari poyasidan kelib chiqqan.  Gullari m ayda, to ‘g‘ri, 

ikki  yoki  bir jinsli,  rangsiz,  ro ‘vaksim on  t o ‘pgulda joylashgan.  G u l  o r­

ganlari  5  tadan.  G u lq o ‘rg‘oni m urakkab,  kosacha barglari rivojlanm agan. 

Tojbarglari  erkin  yoki  uchlari  bilan  q o ‘shilgan.  U ru g ‘chisi,  asosan,  2  ta 

(b a’zan  3—6  ta)  m evabarg  q o ‘shilishidan  hosil b o ‘lgan.  T ugunchasi  2  ta 

(b a’zan  3—6  uyli);  h ar  bir  uyada  2  tadan  u rug‘kurtak  b o ‘ladi.  M evasi 

rezavor.  G ul  form ulasi  K 4_5T 5(5 C h 5+U (2_5 .

Madaniy  tok

 jingalaklari  yordam ida  ilashib  o ‘sadi.  B o‘yi  2—40  m. 

Bargi  u zu n   bandli,  panjasim on b o ‘lingan.  M ay-iyunda gullaydi.  G ullari 

m ayda,  shingil to ‘pgulda joylashgan.  Guli tojbarglari uchi o ‘zaro q o ‘shilgan 

b o ‘lib,  u m g ‘chi va changchilar ustidan  qoplab turadi;  gul ochilishi  davr­

ida tushib ketadi.  U m g ‘chisi 2  m evabarg q o ‘shilishidan hosil b o ‘lgan.

Tok  mevasi  —  uzum ,  2—5  u ru g ‘li yoki  u m g ‘siz,  shirin yoki  n o rdo n 

b o ‘ladi.  0 ‘zbekistonda  tokning  500 ga yaqin  navi  ekiladi.  U lardan  kish- 

m ish,  k attaq o ‘rg‘on,  daroyi,  buvaki,  hiloli,  qirm izi,  husayni,  sohibi,  riza- 

m at,  toyifi,  charos,  soyaki,  chillaki  navlari  keng  tarqalgan.

0 ‘zbekistonda m anzarali o ‘simlik sifatida tokdoshlardan beshyaproqli 

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling