O c h IL m a V l o n o V biologiya • b o t a n ik a • z o o L o g I y a


Download 5.46 Mb.

bet8/61
Sana13.02.2018
Hajmi5.46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   61
partenotsissus o ‘stiriladi.  U ning poyasi jingalaklari yordam ida ilashib  10—

12  m etrgacha ko‘tariladi.  U ning vatani  Shimoliy Amerika hisoblanadi.

Toshloq va  qoyali  to g ‘  yonbag‘irlarida  terakbargli liftok o ‘sadi.  Lift- 

ok—buta o ‘simlik, barglari butun,  cheti yirik tishli.  G uli toknikiga o ‘xshash 

lekin  kosacha barglari yaxshi  k o ‘rinm aydi.

Qovoqdoshlar  oilasi.  Q ovoqdoshlar  oilasiga  800  ga  yaqin,  asosan, 

bir  yillik  va  k o ‘p  yillik  o ‘tla r  kiradi.  0 ‘zbekistonda  18  tu ri  tarqalgan. 

Q ovoqdoshlar yer bag‘irlab palak otib yoki jingalaklari yordam ida ilashib 

o ‘sadi.  Barglari  oddiy,  ketm a-k et  joylashgan,  yaproqlari  panjasim on 

b o ‘lingan  yoki  qirqilgan.

G ullari  to ‘g ‘ri,  ayrim  jinsli.  G ul  q o ‘rg‘oni  m urakkab,  gul  organlari

5  tadan  b o ‘lib,  q o ‘shilib o ‘sgan.  C hangchilaridan  4 tasi  2 tad an  q o ‘shilib 

o ‘sgan,  bittasi erkin.  U ru g ‘chilari  3  ta,  q o ‘shilib o ‘sgan.  T ugunchasi ost-

84


ki.  C hangchigul  form ulasi:  K (5)T (5)C h (2)+(2)+1U 0.  yoki  K (5)T (5)C h (5)U 0, 

u ru g 'ch i gul  formulasi:  K (5)T (5)C h 0U 3.  M evasi qovoq.Oshqovoq

  bir  yillik  poliz  ekini.  Poyasi  silindrsim on,  m ayin  tukli, 

o ‘rm alab  yoki jingalaklari  bilan  ilashib  o ‘sadi.  Barglari  yirik,  buyraksi- 

m on,  5—7  ga bo'lingan.  G ullari  ayrim  jinsli,  bir uyli,  sariq.  C hangchisi 

gullari  nisbatan  yirik,  u ru g 'ch i  gullardan  oldin  ochiladi.  C h angchilar 

iplari  o 'z a ro   qo'shilib,  bitta  o 'q n i  hosil  qiladi.  U rug 'chisi  u ch ta  bo'lib , 

o'zaro qo'shilib ketgan, faqat ularning tum shuqchalari erkin qolgan.  Mevasi 

yirik b o iib ,  k o 'p in ch a soxta  rezavor qovoq  m eva  deyiladi.  R ezavor m e- 

vadan  yirikligi,  p o 'c h o g 'in in g   qalinligi  bilan  farq  qiladi.Qovun,  tarvuz,  handalak,  bodring,  idish  qovoqqozonsochiq

  ham  

qovoqdoshlar oilasiga kiradi.  Bu oilaga m ansub itqovun

 turi ekinlar oras­

ida o'sadigan begona o 't hisoblanadi.Qoqidoshlar (murakkabguldoshlar)  oilasi.  Q oqidoshlar turlargajuda 

boy  oila  b o iib ,  19000  tu m i  o 'z   ichiga  oladi.  O 'zb ekiston da  597  turi 

o'sadi.  K o 'p   turlari  bir  yillik  yoki  k o 'p   yillik  o 't,  b a ’zan  chala  buta. 

T ropik o'lkalarda buta,  liana va daraxtlar o'sadi.

Barglari  oddiy,  ildiz  b o 'g 'z id a   to 'p la n g a n   yoki  poyada  ketm a-ket, 

b a’zan qaram a-qarshi yoki halqa hosil qilib joylashgan.  Bargi butun, b a’zan 

toq patsim on bo'lingan.  G ullari savatcha to'pgulda joylashgan.  T o'pgulni 

tashqi  to m o n d an   bir  necha  q ator  yirik  yoki  m ayda  bargchalar  o 'rab  

turadi.  G ullar  о 'm i bir tekis yassi,  bo 'rtg an  yoki botib kirgan b o ig an id an  

shakli sharsim on,  yarim sharsim on,  tuxum sim on,  konussim on yoki likop- 

chasim on  b o ia d i.  K o 'p in c h a  savatchalar  shingil,  qalqon  yoki  boshcha 

to 'p g u ld a o'rnashib,  o 'ta  m urakkab to 'p g u l hosil qiladi.

Q oqidoshlar  to'pgullari  ikki  jinsli  yoki  u lardan  faqat  bir  qism i  bir 

jinsli  yoki  jinssiz  bo'lishi  m um kin.  M ayda  gullam ing  kosachabarglari 

har hil tuzilgan,  odatda qisqarib  ketgan,  yashilrangini yo'q otg an;  b a ’zan 

pardasim on,  5 tishchali o'sim ta yoki ipchaga aylangan.  Ipchalar ko'pincha 

m evaning sham olda uchishiga yordam  beradigan parashyutni hosil qiladi. 

Tojbarglari tutash to 'g 'ri yoki qiyshiq,  k o 'p in ch a bir to'p g u ld a ikki xil gul 

uchraydi.

G ul  form ulasi  K 0T (3)C h (5)U (2).  M evasi  bir  u ru g ii  pista  (d on cha), 

k o 'p in ch a sham ol orqali tarqaladi.

Mingyaproq

 (boshog'riqo't) bo'yim adoronlar turkum iga m ansub ko'p 

yillik  o 't.  Tog'  yonbag'irlari,  tog'  oldi  hududlarida,  soylar  va  y o i   yo- 

qalarida  o'sadi.  Barglari  u ch  karra  p atsim o n  ju d a   ingichka  ipsim on 

bo'laklarga  qirqilgan.  Ildiz  b o 'g 'im i  va  gulsiz  poyasidagi  barglari  uzun 

bandli,  gulli  poyasida o 'tro q .  Iyundan boshlab  gullaydi.

To'pguldagi  gullari ju d a  m ayda.  Savatchasi  chetidagi  gullar  ancha 

yirik soxta tilsim on,  och sariq,  och qizil va qizilrangli.  Savatcha o'rtasidagi 

m ayda  gullari  sariq,  ikki  jinsli,  naysim on.  G ullari  hidli,  hasharotlar 

orqali changlanadi.  Mevasi bir u rug'li pista  (doncha).

85


M ingyaproq  dorivor  o ‘simlik.  G ullash  davrida  bargi,  guli,  poyasi- 

ning  uchki  qism idan  tayyorlangan  dam lam a  va  ekstrakt  oshqozon  va 

ichak  kasalliklarini  davolash,  qon  ketishini  t o ‘x tatish d a  ishlatiladi. 

0 ‘zbekistonda o ‘sadigan b o ‘yim adoron turkum ining 5  ta turi ham  dorivor 

hisoblanadi.

Shuvoq.

  0 ‘zbekistonda shuvoqlam ing  39 turi  o ‘sadi.  U lar bir yillik va 

k o ‘p  yillik  o ‘tlar  yoki  chala  butalardir.  Barglari  oddiy,  u chta  yoki  patsi­

m on  b o lin g a n ,  ingichka  ipcha  shaklida.  Shuvoqlar tog‘,  adir,  c h o ‘1,  to ‘- 

qaylar,  y o ‘l  va  ariq  b o ‘ylarida  o bsadi.  Oq  shuvoq  (jusan),  turo n   shuvog‘i 

(qora jusan),  yovshan shuvog‘i  O krta Osiyo ch o ‘llarida chorva m ollarining 

asosiy  ozig‘i  hisoblanadi.  Bu  shuvoqlar  chala  butalar  hisoblanadi.  U lar 

poyasining tuproq ichidagi yog‘ochlangan qismi qishlovchi kurtaklarga ega 

b o iad i.

Q ishlovchi  kurtaklar m art  boshida uyg‘onib,  tez  o ‘sadi.  Yoz  kelishi 

bilan  shuvoqlar  o ‘sishdan  to ‘xtaydi,  bargining  bir  qism ini  to ‘kib,  yozgi 

tin im   davriga  o ‘tadi.  Kuz  kelib,  salqin  tushishi  va  havoning  nam ligi 

ortishi  bilan  shuvoqlar yana  o ‘sa  boshlaydi,  novdalari barg  chiqaradi.

Shuvoqlar  sentabr  o ‘rtalarida  gullaydi.  Shuvoq  savatchasi  ro ‘vak 

to ‘pgulda  5—7  tad an  b o ‘lib  o ‘rnashgan.  G ullari  ikki jinsli tilsim on.  M e ­

vasi  oktabr va  noyabrda pishib  to ‘kiladi.

S huvoqlar  tuyalar va  q o rak o ‘1  q o ‘ylarning  asosiy  ozig‘i  ham d a  shi- 

fobaxsh  o ‘simlik  hisoblanadi.

Yermon

  barglari,  poyasi  to ‘pgullaridan  tayyorlangan  dorivor  m o d ­

dalar qorin og ‘rig‘ini davolashda foydalaniladi.Qoqio‘t  (momaqaymoq)

  —  k o ‘p  yillik  ildizpoyali  o ‘t,  poyasi  juda 

qisqargan,  patsim on qirqilgan yirik to ‘p barglari poyasi ostidan to ‘p b o ‘lib 

chiqadi.  Gullari barglar orasidan chiqadi, uzun gulbandli,  savatchasi o ‘ram a 

barglar  bilan  o ‘ralgan,  gullari  ikki  jinsli,  tilsim on.  Mevasi  doncha  (pis- 

tacha),  unda sham olda uchishga m oslashgan popukchasi  (parashyut) bor.

0 ‘zbekistonda  q o q io ‘t  turkum iga  m ansub  26  tu r  o ‘sadi.  U lard an 

dorivor  q o q io ‘t  keng  tarqalgan.  U ning  tanasi  «sutli  shira»ga  boy,  shira 

tarkibida  havoda tez qotib,  c h o ‘ziluvchan b o ‘lib qoladigan  kauchuk k o ‘p 

b o ia d i.  XX  asr  o ‘rtalarida  to g ‘-sag‘iz,  k o ‘k-sag‘izdan  olingan  kauchuk 

avtom obillar u ch u n  shina tayyorlashda foydalanilgan.Sachratqi

 ekin ekilgan  dalalar,  b o g ia r,  y o l  va ariq b o ‘ylarida o ‘sadi. 

G uli  zangorirangda,  ikki jinsli.  S achratqining  ildizi,  bargi  va  poyasidan 

tayyorlangan  dam lam a oshqoshon va ichak kasalliklarini  davolashda ish­

latiladi. Bo‘tako‘z

\ a  

qarg‘ako‘z

 ham   yovvoyi  holda  o ‘sadi.

Q oqidoshlar  oilasiga  m ansub kakra

  o ‘ta  zaharli,  ch o ‘1  mintaqasidagi 

adirlar va qirlarda, ekin ekiladigan dalalar va q o ‘riq yerlarda keng tarqalgan. Bo‘ztikan,  qo‘ytikan

 v a

paxtatikan

 begona va yovvoyi o ‘tlar hisoblanadi.

Kungaboqar

 —  moyli o ‘simlik.  Savatcha to ‘pguli ju d a yirik,  doirasi- 

m on,  o ‘ram a  barglari  yirik,  t o ‘pguldagi  gullari  navbat  bilan  ochiladi. 

K ungaboqar savatchasi  kun  o g lsh ig a qarab buriladi.

86


D orivor qoqidoshlardan  moychechak  m adaniylashtirilgan.  To^pgulli 

qashqargul,  xrizantema,  qo'qongul,  kartoshkagul,  dastargul  ham  shu

oilaga  kiradi.Z irad oshlar  (soyab on gtild osh lar)  oila si. 

Ziradoshlarga  bir yillik,  ikki 

yillik  yoki  ko‘pyillik  o ‘tlar  kiradi.  Tropik  va  subtropik  m am lakatlarda 

o ‘sadi,  ayrim turlari  buta.  Poyasi asosan  tik o ‘sadi.  Barglari  m urakkab,  har 

xil  darajada  qirqilgan;  ko'pincha  ildiz  b o ‘ynida  to ‘p  b o iib   joylashgan, 

yirik.  Gullari  mayda,  oq,  ko‘k-sarg‘ish  yoki  qizil  tusda,  ko‘pincha  m u­

rakkab  soyabon  to ‘pgulda  joylashgan.  Soya'ooni  oddiy  yoki  m urakkab, 

uzunligi  1  m gacha  boradi.  Har soyabonda  bir  nechtadan  gul  o ln a sh g a n . 

Mevasi  pishganda ikkita  m evacha ajralib,  m evabandda ajralib turadi.

Ziradoshlarning,  asosan,  quruq  m intaqalarda  3000  dan  ortiq  turi  ta r­

qalgan.  0 ‘zbekistonda  198 turi  o Lsadi.  Ayrim turdari (zira,  kashnich, shivit, 

sabzi,  sumbul,  alkor,  arpabodiyon,  kovrak)n\ng  mevasi  va  bargida  efir 

moylari  ko‘p  b o ia d i.  Ziradoshlar  oziq-ovqat  va  parfum eriya  sanoatida, 

tibbiyotda  foydalaniladi.  Ayrim turlari  (sassiqalaf)  begona o ‘t  hisoblanadi.

Bir  u n ig ‘paHalilar  sinfi

Bir  urug‘pallalilar 67  oilaga  m ansub  58000  tu r  o ‘sim likni  o ‘z  ichiga 

oladi.  U lardan  70  turi  0 ‘zbekiston  hududida tarqalgan.

L ola d o sh la r  o ila s i. 

Loladoshlar  ildizpoyali  piyoz  yoki  tugunakka 

ega  b o ig a n   ko‘p  yillik  o 'tla r  va  qism an  butasim on  o ‘sim liklardir.  Bar­

glari  oddiy,  butun tekis qirrali,  k o ‘pincha  qalam i  nashtarsirnon,  tasm asi- 

m on  yoki  ellipssim on,  poyada  navbat  bilan joylashgan.

G uli  to kgkri,  yakka  yoki  to'pgulda joylashgan.  G ul  q o ‘rg‘oni  oddiy,

6 ta ikki  qator erkin yoki  o ‘zaro q o ‘shilgan tojbarglardan  iborat.  C hangchi- 

lari  6  ta,  ikki  qator  b o iib   joylashgan.  U rug‘chisi  uchta  m evabargning 

q o ‘shilishidan  hosil  b o ig a n .  G ul  form ulasi  O ch,  ,C h v ,U (3).  Mevasi 

k o ‘sakcha  yoki  rezavor  meva.Qizil lola.  A dirlarda  va  to g la rn in g   quyi  qism ida  o ksadi,  b o ‘yi  20— 

45  sm,  piyozi  tuxum sim on  yoki  yum aloq.  Barglari  3—4  ta,  binafsha- 

rangli  d o g la ri  b o ia d i.  Bitta  yirik  guli  sa rg ish   qizil  tusda;  ostki  qism ida 

qora  d o g la ri  bor.  Mevasi  uch  chanoqli  k o ‘sakcha.

Qizil  lola  u ru g ld a n   va  piyozidan  k o ‘payadi.  Piyozdan  ko‘payganda

4—5  yilda,  urug‘dan  ko‘payganda  9— 10  yilda gullaydi.

Qizil  lolaning  soni  ko‘plab  terilishi,  ildizining  kovlab  olinishi  n ati­

jasida  kamayib  ketgan.  Shuning  uchun   qizil  lola  Qizil  kitobga  kiritilgan. 

Lolaning  0 ‘zbekistonda  uchraydigan  barcha  25  turi  0 ‘zbekiston  Qizil 

kitobiga  kiritilgan.  Lola  guli  uning  poyasi  ostidagi  ikkita  bargi  qoldirilib 

kesib  olinadi.  Aks  holda  o ‘sim likning  piyozi  nobud  b o iis h i  m um kin.

Boychechak  —  b o ‘yi  10— 15  sm  b o ig a n   ingichka  poyali  va  bargli, 

tubida  piyozchasi  b o ig a n   ko‘p  yillik  o ‘t.  G uli  sariq  yoki  och  sariq, 

tuzilishi  lolanikiga  o ‘xshash.  0 ‘zbekistonda  30  ga  yaqin  turi  o ‘sadi.  Erta 

bahorda  qor  eriy  boshlashi  bilan  unib  chiqib,  gullaydi.

87


Shirach  —  qisqa  ildizpoyali,  poyasi  bargsiz  va  shoxlangan,  b o ‘yi

1—3  m  keladigan  k o 'p   yillik  o'sim lik.  Barglari  yirik,  uchqirrali  poyasi 

bo'g'zida to 'p  bo'lib chiqadi. T o 'p  gullari  poyasi  uchida joylashgan.  Gullari 

oq,  pushti,  sariq. To'pguli silindrsimon.  G ulqo'rg'oni 6 bargchali, urug‘chisi 

m evabargdan  hosil  bo'lgan.  Mevasi  sharsim on  ko'sakcha.  O 'zbekistonda 

tog'li  adirlar va  tog'  yonbag'rlarida  6  turi  o'sadi.  S hirachning  to ‘pgulida 

gullari  pastdan  yuqoriga  qarab  navbat  bilan  ochiladi.  G ullash  apreldan 

boshlanadi.  Mevasi iyul  oyidan  pisha boshlaydi.

Shirach  ildizi tarkibidagi  yopishqoq  suyuqlik  ilgarilari yelim   o ‘rnida 

ishlatilgan.  Shirachlarning  16  turi  O 'zbekiston  Qizil  kitobiga  kiritilgan.B ug‘doydoshlar  (g ballasimonlar)  oilasi.  B ug'd oy do sh lar  oilasiga 

10000  ga  yaqin  bir  yillik,  ikki  yillik  va  k o 'p   yillik  o 'tla r  kiradi.  T ropik 

m intaqalarda daraxtsim on  bug'doydoshlar o'sadi.  O 'zbekistonda  271  turi 

o'sadi.


B ug'doydoshlarning  poyasi  silindrsim on,  tik  yoki  yonbosh  o ‘sadi, 

shoxlanmaydi.  Ulardan faqat bam buk poyasi  shoxlanadigan daraxt hisobla­

nadi.  Poyasi  bo'g'im larga bo'lingan,  bo'g'im lari  bo'rtgan,  b o 'g ‘im  oraliq- 

lari  ichi  kovak.  Shuning  uchun  bug'doydoshlar  poyasi  poxol poya,  y a’ni somonpoya  deyiladi.  Ayrim  turlari  (m akkajo'xori,  oqjo'xori,  savag'ich) 

poyasining  ichi g'ovak to 'q im a bilan to'yingan.

B ug'doydoshlar yerostki  yoki  yerustki  qism ida  hosil  b o'ladigan  kur- 

taklar va  ildizpoyalar  orqali  shoxlanadi.  O ddiy  barglari  ikki  q ato r b o ‘lib 

b o 'g 'im lard a  ketm a-ket  joylashgan.  Barg  poyani  o 'rab   turadigan  barg 

qinidan  h am da  tasm asim on,  nashtarsim on,  tuxum sim on  yoki  bigizsi- 

m on  shakldagi  yaproqdan  iborat.  Y aproqning  ostida  yoki  uning  qindan 

ajralgan joyida pardasim on  kichik o'sim ta —  tilcha bo'iadi.  Tilcha yom g'ir 

suvini  barg  qiniga  o'tishiga  y o 'l  qo'ym aydi.

B ug'doydoshlar gullari sham ol  yordam ida changlanishga  m oslangan 

bo'lib,  ju d a  m ayda,  rangsiz,  oddiy  g u lq o 'rg 'o n li,  to 'p gu li  boshoqcha, 

boshoq,  so 'ta  yoki  ro'vak  shaklida  bo 'iadi.  G ullari  ikki  jinsli  yoki  bir 

jinsli,  h ar  bir  boshoqcha  pastki  va  ustki  qipiq  bilan  o'ralgan.  Q ipiqlar 

ichida  changchilar  va  u rug'chi  joylashgan.  C hangchilari  asosan  u chta, 

b a’zan  2 yoki 6 ta.  Urug'ochisi bitta bo'lib,  2—3  mevabarglar qo ‘shilishidan 

hosil  b o 'iad i;  urug‘chi  ustunchasi  qisqa,  bir  xonali  yoki  bir  m evali 

quruq,  ch atnam aydi,  bir  urug‘li  don.

B ug'doydoshlarning  gullari  ju d a  xilm a-xil  b o'lgan id an  ular  uch u n  

um um iy  b o 'lgan  bitta  gul  form ulasini  berish  m um kin  emas.

Qilqott  (quyon)  a rpa,  y a’ni  tak -ta k   —  bo'yi  15-40  sm  b o ig a n   bir 

yillik o 't.  Ariqlar bo'yida,  yo‘l yoqalarida,  tog6 etaklari va adirlarda o ‘sadi. 

M artning boshida  unib  chiqadi,  m ay oyida gullab  pishadi.  T o ‘pguli  m u ­

rakkab  boshoq  shaklida,  boshoqchalar to'p g u l  o ‘qida  u ch tad a n  jo ylash­

gan.  M ollar  qilqon  arpani  boshoq  ch iq arg u n ch a  yeydi,  keyinchalik 

boshog'i  dag'allashgandan  so'ng yemaydi.Piyozli  arpa  (xarduma)

  —  adirlarning  yuqori  va  to g ‘ning  o ‘rta 

qismidagi yalangliklarda o ‘sadi. X ardum a ko‘p yillik o ‘t, poyasining tubida 

4—5  sm chuqurlikda uning piyozchasi joylashgan.  X ardum a pichan uchun 

yig‘ib  olinadi.Allepp j o ‘xorisi

,  y a’ni g ‘umay

 —  ildizpoyali k o ‘pyillik o £simlik,  b o ‘yi 

50— 150  sm  keladi.  G ‘um ay  sug‘oriladigan  yerlarda  va  ekinlar  orasida 

o ‘sadi.  0 ‘zbekistonda g ‘um ay va arpaning yettita tu ri bor.

Chayir  (ajriq)

  —  ildizpoyali  sershox  k o ‘pyillik  o ‘t.  G ullari  shox- 

langan to ‘pgulda joylashgan.Qo‘ng‘irbosh

  —  c h o ‘1  va  adirlarda  keng  tarqalgan,  yem -xashakbop 

o ‘simlik.  Piyozchali  q o ‘n g ‘irbosh—chim   hosil  qiluvchi  k o ‘pyillik  o ‘t. 

0 ‘zbekistonda q o ‘ng‘irboshning  26 turi  o ‘sadi.

Bug‘doydoshlar orasidan bug‘doy,  sholi, tariq,  m akkajo‘xori,  oqjo‘xori 

oziq-ovqat sifatida ekiladi.

Bilib  qo‘ying!

Tog‘li joylarda keng tarqalgan u c h q a t n i n g   guli yom g‘ir yog‘ishidan 

oldin  kuchli  yoqim li  hid  tarqatadi.  Q urg‘oqchilik  boshlanishidan  oldin 

esa  hidi y o ‘qoladi.

S a c h r a t q i   va 

l o l a n i n g   g u l l a r i   quyosh  chiqishi  bilan 

ochiladi,  quyosh botgandan so‘ng yopiladi.

N a m o z s h o m g u l n i n g   guli  esa  aksincha  kech  kirishi  bilan 

ochilib,  kunduz  kunlari  yopiladi.

Q o v o q   —  o ‘sim liklar  orasida  eng  tez  o ‘sadigan  o ‘simlik.  U   1 

m in u td a  1  m m   o ‘sadi.  Qovoq  palagining  uzunligi  (15—20  m) jih atid an  

birinchilikni  egallaydi.

K u n g a b o q a r   poyasi  eng  yengil  poya  b o ‘lib,  1  m m 2  o ‘zagining 

og‘irligi  0,0028  g  keladi.6 -   b o b .   0 ‘Z B E K IS T 0 N   0 ‘SIMLIKLARI  D U N Y O SI

0 ‘zbekiston  hududida  166  oilaga  m ansub  4500  ga  yaqin  o ‘simlik 

turi  o ‘sadi.  0 ‘sim liklar  tarqalish  m intaqalariga  b ino an  c h o ‘1,  adir,  to g ‘, 

yaylov o ‘simliklariga ajratiladi.Cho‘1  o ‘simliklari  hayoti,  asosan,  qum   va  gipsli  ham d a  sh o ‘rxok 

tu p ro q lar  bilan  b o g iiq .  Q um li  c h o lla rg a   Q izilqum ,  Q ashqadaryoning 

qurib qolgan o ‘zani  Sandiqliqum ,  Surxondaryoning quyi oqim idagi K at­

ta  qum ,  X orazm   vohasidagi  qum li  m assivlar  kiradi.  Q um   uyum larida 

daraxt  va  yirik  butalar: 

oq  saksovuljuzg‘un  (qandim),  cherkez;

  b uta- 

lardan: 


oq  boyalich,  quyonsuyak,  qizilcha,  o ‘tlardan selen,  iloq,  qumta- 

riq, sag'an

 o ‘sadi.

C h o ‘1 o ‘sim liklarining tuzilishi,  o ‘sishi va rivojlanishi c h o ld a g i nam  

tanqisligi va yuqori  haroratga yaxshi m oslashgan.  C h o ‘1  o ‘sim liklarining 

bargi  m ayda  va  seret  b o iib ,  oqish  tuk lar  va  yupqa  m um   qavati  bilan 

qoplangan.  Barg o g lzch a lari soni  kam  b o iib ,  barg etida ch u q u r joy lash­

gan.  Saksovul bargi  m ayda tangachalarga aylangan.  Oqish tuklar barglar-

89


ga tushadigan  quyosh  nurini  kam aytirib,  ularni  qizic  ketishidan  saqlaydi. 

O g lzc h alarn in g  ch uqur joylashganligi va  kam  boMishi,  barglarning  m um  

qavat bilan  qoplanganligi  suv bugianishini kam aytiradi.  Ayrim  o'sim liklar 

jaziram a  issiqda  barglari  va  qism an  novdalarini  to ‘kadi  (shuvoq,  oq  va 

qora boyalich, juzg‘un).

C h o ld a   o ‘sim liklar  u ru g l  kuzda  yoki  bahorgi  yo m g 'ird an  s o lig  

unib  chiqadi.

Selin ildizlari yon atrofga  10  m gacha tarqaiib,  chim   hosil  qiladi.  Ildiz 

tukchalari  ajratib chiqaradigan yopishqoq  moddasi qum  zarralarini yopish- 

tirib,  ildiz  sirtida  naycha  qobiq  hosil  qiladi.  N ay  qobiq  ildizni  qurib 

qolishdan  him oya  qiladi.  Selin  ildizlari  qum ni  m ustahkam lab  sham ol 

uchirib  ketishidan  saqlaydi.

Juzg‘un  (qandim)nmg yon  ildizlari  3  m gacha taraladi.  Ju zg lun  ham  

qum   uyum larining  m ustahkam lanishiga yordam  beradi.floq  —  k o kpyillik  ildizpoyali  o i .   Q um ning  ustki  qatlam iga  yon 

ildizlari  yordam ida  yopishib  o ksadi.  Q um   yuzasiga  unig  kalta  poyasi  va 

bir  necha  ingichka  barglari  chiqib  turadi.

Turli  darajada sho‘rlangan  tuproqli с h o lla rd a  tanasi tuzli  shiraga boy 

va  seret  baliqko‘z,  q izilsh o ‘ra,  sarsazan,  qorabaroq;  gips tuproqli  Ustyurt 

c h o ‘lida  qora boyalich,  buyurg'un,  shuvoq o ‘sadi.Efem erlar  —  qisqa  (2—6  haftadan  5—6  oygacna)  m uddat  ichida 

t o ‘la  rivojlanish siklini  o ‘tadigan bir yillik  c h o i   o^simliklari.  Asosan  erta 

bahorda  (fevral-m ay),  yoki  kuzda  rivojlanib  qurgkoqchilik  boshlangun- 

cha  uru g‘  hosil  qilib,  quriydi.  Ayrim  c h o lla rd a   o ‘sim liklar  turlarining 

50%  dan  90%  gacha  qism ini  tashkil  etadi.  С h o lla rd a   q o ‘ng1rbosh, 

lolaqizg‘aldoq,  chuchm om a,  chitir,  qoqio‘t,  ismaloq  xardum a  (piyozcha- 

li  arpa),  qilqon  а ф а   va  boshqalar keng  tarqalgan.

T o‘qay  o ‘simliklari.  T o ‘qaylar  daryolarning  qayir  hosil  qiladigan, 

v aq ti-v aq ti  b ilan   suv  bosib  tu rad ig a n   jo y larid a  uch rayd i.  D a ry o lar 

o ‘zanining odam   izmiga b o ‘ysundirilishi  natijasida to ‘qaylar m aydoni juda 

kamayib borm oqda.

T o ‘qaylarda  nam sevar o lla rd a n   qamish,  r o ‘vak,  shirinmiya,  q o ‘g ‘a, 

qiyoq,  yantoq;  daraxt va butalardan   turang'il, yu lg ‘un,  to ljiy d a  keng ta r­

qalgan.  Keyingi  yillarda  daryolar  suvining  keskin  kam ayishi  natijasida 

to ‘qaylardagi tu ra n g ll  yoki  yulg‘unlardan  iborat o ‘rm onlar yo kqolib b o r­

moqda.


Adir  o ‘simliklari.  A dirlar  c h o lla rg a   nisbatan  yuqoriroq  (dengiz  yu- 

zasidan  1200— 1600  m  balandlikda),  iqlimi  biroz yum shoqroq,  u n u m d o r 

tuproqli  hududlarni  o ‘z  ichiga  oladi.  A dirlarda  o ‘sim liklar  dunyosi  ham  

nisbatan  xilm a-xil b o ia d i.  0 ‘sim liklarning  asosiy qism ini  bir  yillik yoki 

k o ‘p  yillik  o ‘tlar:  b o ‘yimodaron,  ermon,  andiz,  isfarok,  itq o ‘noq,  shirach, 

q o ‘ziquloq,  oq  quray,  kakra  tashkil  etadi.  K o‘pchilik  o ‘sim liklar  chim  

hosil  qilib,  tuproq ni  eroziyadan  saqlaydi.

90


Adirlardagi  lalm ikor  yerlarda  arpa,  bug‘doy,  n o ‘xat\  sug‘oriladigan 

tuproqlarda  donli, poliz,  sabzavot,  tolali,  moyli, yem -xashak ekinlar;  turli 

xil  mevali  daraxtlar va  butalar ekiladi.Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling