O c h IL m a V l o n o V biologiya • b o t a n ik a • z o o L o g I y a


Download 5.46 Mb.

bet9/61
Sana13.02.2018
Hajmi5.46 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   61

Tog‘ o ‘simliklari. Tog‘lar dengiz yuzasidan  1200—1600 m  dan 2700— 

2800  m   gacha  b o ‘lgan  hududlarni  egallaydi.  0 ‘sim liklar  dunyosi  ju d a 

x ilm a-xil  b o ‘lib,  m evali  darax tlar  k o ‘p  uchraydi.  A yrim   o ‘sim liklar 

(yong‘oq, archa) tog‘ o ‘rmonlarini hosil qiladi.  Mevali daraxtlardan: yong ‘oq, olma,  tog ‘olcha,  do Чапа,  bodom,  qatrong‘i,  nok;  mevasiz  daraxtlardan 

archa,  terak,  qayin,  kamxastak,  qayin tarqalgan.  T og‘  o ‘rm onlarida b u ta­

lar  (n a ’matak,  uchqat,  zirk,  tobulg‘i,  serg‘ay),  ko ‘pyillik  va  biryillik  o ‘tlar 

o ‘sadi.  U lar  orasida  dorivor  o ‘sim liklar  ham   k o ‘p  uchraydi.Yaylov o‘simlikIari. Yaylovlar dengiz yuzasidan  2700—2800  m yuqo- 

rida joylashgan baland tog‘li hududlarni egallaydi.  O 'sim liklam ing  asosiy 

qism ini  k o ‘pyillik  o ‘sim liklar  tashkil  etadi.  Iqlim ning  sovuq  b o iish i  va 

doim o  sham ol  esib  turishi  tufayli  yaylovlarda  baland  b o ‘yli  o ‘sim liklar 

uchram aydi.  0 ‘sim liklar dunyosi  taron,  shuvoq,  sutlama,  sug‘u ro‘t,  beta- 

ga,  sanchqio‘t  kabi  k o ‘p  yillik  o ‘tlardan;  yastiq  hosil  qiluvchi  qiziltikan 

va  zira k o ‘tdan;  irg‘ay,  n a ’matak,  chetan,  uchqat  kabi  past  b o ‘yli  buta- 

lardan  iborat.MANZARALI  VA  XONA  0 ‘SIMLIKLARI

M anzarali  o ‘simliklar  x iyobonlar,  b o g ‘lar,  k o ‘ch a la r  va  y o ‘llar 

chetiga,  aholi  dam  oladigan  orom gohlar,  m a ’m uriy binolar atrofiga  eki- 

ladigan daraxt, buta va o llard a n  iborat.  U lar orasida guli va barglari chiroy-

li  (m agnoliya,  lola  daraxti,  kashtan,  shoyi  aka tsiya),  q ish in -y o z in  

o ‘zgarm aydigan  yashil  libosli  (archa,  qarag‘ay,  sarv),  quyuq  soya  tash- 

laydigan  (chinor,  eman,  qayrag‘och,  k o ‘k  terak,  zarang,  oq  qayin,  lipa), 

o ‘zidan  efir  moyi  (fitonsidlar)  chiqaradigan  dorivor  turlari  bor.

M anzarali o ‘sim liklar orasida guli,  bargi va shox-shabbalari chiroyli 

b o ‘lgan  butalar  (atirgul,  nastarin,  shamshod,  yapon  noki,  tobulg‘a,  tuya, 

gortenziya,  sallagul,  suriya  gibiskusi, farzitsiya)  turlari  bor.  U lar  orasida 

bir yillik va  k o ‘p  yillik gullar h am   k o ‘p  uchraydi.  K o ‘p  yillik  o ‘sim liklar 

h am   piyozli,  ildizpoyali,  tugunakli,  k o ‘p  yillik  o ‘tlarga  (floks,  xrizante- 

ma,  chinnigul,  kartoshkagul,  sallagul)  ajratiladi.  Piyozli  va  ildizpoyali 

gullarga  lola,  gladiolus,  giatsint,  nargiz kiradi.

M anzarali  va  gulli  o ‘sim liklar  urug‘i  (kashtan,  archa,  eman)dan, 

atirgullar  qalam chasidan  va  payvandlash  orqali;  lola,  nargiz,  gladiolus 

piyozchasi;  xrizantem a ildizpoyasi;  kartoshkagul va shoyigul ildizpoya va 

tugunaklari  orqali  ko‘paytiriladi.Xona  o ‘simliklariga  gultuvaklarda  va  bo shq a  m axsus  idishlarda 

o ‘stiriladigan  m anzarali va dorivor  o ‘sim liklar kiradi.  X ona o ‘sim liklari 

q ad im d an   o ‘stirib  kelingan.  U larn i  XV  asrda  ishlangan  K am olidd in

91


Behzodning m iniaturalarida  ham   ko'rish  mumkin.  X —XI  asrlarda  yasha- 

gan  A.R.  B eruniyning  «Kitob  A s-Saydana  fi-t-tib»  asarida  b a ’zi  xona 

o ‘sim liklarining  shifobaxshlik xususiyati  yozilgan.  X ona o ‘sim liklarining 

Yer  yuzida  tarqalishi  m am lakatlar  o 'rtasid a  savdo-sotiq  va  turizm ning 

rivojlanishi  bilan  b o g iiq .

X ona o ‘sim liklarining aksariyat  qismi  Osiyo,  A m erika va Afrikaning 

tropik va subtropik  o ‘lkalarida ochiq  o lsadi.  K o‘pchilik xona o ‘simliklari 

ko kp yillik ildizpoyali,  tuganakli  yoki  piyozli b o ia d i.  0 ‘zbekistonda xona 

o ‘sim liklarining  300  ga  yaqin  turi  o ‘stiriladi.  U lar  orasida  kaktuslarning 

turlari  ayniqsa  xilm a-xildir.  Begoniya,  sarsabil,  y o ‘sin,  fikus,  binafsha, aloe,  yorongul keng  tarqalgan.

X ona  o ‘sim liklaridan  begoniya,  yorongul,  fikus,  kam eliya,  o lean dr 

qalam chalari;  aloe,  sansevara,  tradeskansiya  tupin i  b o lis h ;  lola,  liliya 

piyozidan,  k o ‘pchilik turlari  u ru g ld a n  ko‘paytiriladi.  U lar orasida zahar- 

lilari  ham   bor  (m asalan,  o leandr  gulining  hidi).

X ona  o ‘sim liklarini  tik  o ‘suvchi,  osilib  o ‘suvchi,  ilashuvchi,  ch ir- 

m ashuvchi  xillariga b o lis h   m um kin.

TASH Q I  M U H IT N IN G   0 ‘SIMLIKLARGA  TA’SIRI

0 ‘sim liklarning  o ‘sishi  va  rivojlanishi  uchun  m uayyan  m uhit  zarur 

b o ia d i.  Tashqi  m uhitning  o ‘sim liklarga  ta ’sir  k o ‘rsatadigan  sharoiti 

(y o ru g iik ,  nam lik,  harorat)  ekologik  omil  deyiladi.  B archa  o ‘sim liklar 

uch u n   quyosh  energiya  m anbayi  hisoblanadi.  Yashil  o ‘sim liklar fotosin­

tez jaray o n id a quyosh energiyasini  qabul  qilib,  organik m o dd alar sintez­

laydi.  Bu jarayonda y o ru g iik  energiyasi yashil xlorofill yordam ida organik 

m oddalardagi  kim yoviy b o g ia r energiyasiga  aylanadi.  Yashil  o ‘sim liklar 

hosil  qilgan  organik m oddalar o ‘sim liklam ing o ‘zi va barcha tirik organi­

zm lar  uchun  energiya  m anbayi  hisoblanadi.0 ‘simliklarga  yorug‘likning  ta ’siri.  Y o ru g iik   o  sim liklar  hayotida 

katta ahamiyatga ega. Y orugiik bo‘lmasa yashil xlorofill hosil  bolm aganidan 

fotosintez  ham  b o lm a y d i;  o ‘sim liklar yaxshi  o ‘smaydi va rivojlanm aydi. 

Lekin ham m a o ‘simliklaming yorugiikka talabi ham  bir xil bolaverm aydi. 

Y o ru g iik k a  m unosabatiga  k o ‘ra o ‘sim liklar yorug'sevarva soyasevar gu- 

ruhlarga ajratiladi.Haroratning 

0

‘simliklarga  ta’siri.  0 ‘sim liklarning  o ‘sishi  va  rivoj­

lanishi  tashqi  m uhit  haroratiga  ham   b o g iiq .  H aro rat yetarli b o lm a s a   — 

u ru g la r  unib  chiqm aydi,  sovuq  havoda  o ‘sim liklarni  sovuq  uradi.  0 ‘ta 

issiq havo o ‘sim liklam ing o"sishiga salbiy ta ’sir k o ‘rsatadi.  H aroratga m u ­

nosabatiga  ko‘ra o ‘simliklar issiqsevar va sovuqsevar guruhlarga ajratiladi. 

Issiqsevar o ‘sim liklar janubiy tro pik va subtropik m intaqalarda,  sovuqse­

var  o ‘sim liklar o ‘rta  va  shimoliy mintaqalarda o ‘sadi.  Issiqsevar o ‘simliklar 

urug‘i  12— 16  °C  dan  yuqori  h aro ratd a  k o ‘karib  chiqadi.  Sovuqsevar

92


o ‘simliklar u ru g l esa  1—2 °C da ko‘karib chiqadi;  maysalari qishki yengilroq 

sovuqqa chidam li b o ‘ladi.Namlikning  o ‘simliklarga  ta ’siri.  Suv  o ‘sim lik  hujayrasi  sitoplaz- 

masi,  hujayra  shirasi  tarkibiga  kiradi.  Suv  orqali  m o d d alar  o ‘sim lik 

to ‘qim alariga yetib  boradi.  Suv b o lm a sa ,  fotosintez va boshqa kimyoviy 

jarayon lar  sodir  b o ‘lm aydi.  Suvning  barglar  orqali  b u ‘g‘lanishi  sababli 

o ‘sim lik  qizib  ketm aydi.  Suv  o ‘sim lik  ajratib  chiqaradigan  kislorodning 

asosiy m anbayidir.  Suvga b o ‘lgan talabiga binoan o ‘sim liklar gigrofit (suv­

d a  o ‘s u v c h i),  gidrofit  (suv  se v a r),  m ezofit  (n a m   se v a r),  kserofit 

(qurg‘oqchilikka chidam li) guruhlarga ajratiladi.Mineral  moddalarning  o ‘simliklarga  ta ’siri.  H ar  xil  tup ro qlard a 

o ‘sim liklar  bir  xil  darajada  o ‘smaydi.  Bu  hoi  o ‘sim liklarning  m ineral 

oziqlanish xususiyati bilan bog‘liq.  0 ‘sim liklar tu proqd an suv bilan birga 

suvda  erigan  h ar  xil  m oddalarni  oladi.  0 ‘simlik  hujayralarida  kechadi- 

gan kimyoviy jaray onlar tufayli u lardan xilm a-xil  organik m od dalar sin­

tezlanadi.  F otosintez  u ch u n   o ‘sim liklarga  k o ‘p roq   azot,  fosfor  va  kaliy 

ko‘proq;  bor,  m arganes,  tem ir va boshqa m oddalar kam roq kerak b o ia d i. 

Yetishmaydigan  m oddalar  o ‘g l t  sifatida tuproqqa solinadi.Tirik  organizmlaming  o ‘simIiklarga  ta ’siri.  Tabiatda  ham m a  o r­

ganizm lar  o ‘zaro  cham barchas  b o g ia n g a n .  H ayvonlar  o ‘sim liklar bilan 

oziqlanadi;  ularni changlatadi,  ular mevasi va urug‘ini tarqatadi.  M ikroor­

ganizm lar hayvonlar bilan birga o ‘sim liklar q o ld ig ln i  parchalab,  tuproq- 

ni  chirindi  va  m ineral  m oddalar  bilan  boyitadi.

0 ‘z  navbatida o ‘sim liklar organizm larga va um u m an  atro f m uhitga, 

havoning  tarkibiga  ta ’sir  k o ‘rsatadi,  karbonat  angidridni  yutib,  kislorod 

chiqaradi.  0 ‘sim lik  tuproq  tarkibini  o ‘zgartiradi.  0 ‘sim liklar  ildizi  tu p- 

roqni  eroziyadan saqlaydi.  Ih o ta daraxtlari  dalalarni garm seldan  saqlay­

di.  0 ‘sim liklar  k o ‘p  suv  b u g la ta d ig a n   o ‘sim liklardan  botqoqlarni  quri- 

tishda foydalanish  m um kin.

Odam  faoliyatining  o ‘simliklarga  ta’siri.  O dam   m illioratsiya  ish- 

larini  am alga oshirish,  yer haydash,  ekinlarni  sugborish,  parvarish  qilish, 

o ‘g‘itlash bilan  o ‘sim liklarning o ‘sishi va  rivojlanishi  uchun  qulay sharoit 

yaratib  beradi.  U  yangi  yuqori  hosildor,  kasalliklarga  chidam li  navlarni 

yaratadi,  begona o lla rg a   qarshi  kurashadi,  qim m atbaho  o ‘sim liklarning 

u ru g ln i tarqatadi.

Shuning  bilan  birga  odam   faoliyati  o ‘simliklarga  salbiy  t a ’sir  ham  

ko‘rsatadi.  Sug‘orish inshootlarining ko‘plab qurilishi,  daryolar o ‘zanining 

o ‘zgartirilishi  sizot  suvlarining  k o ‘tarilib,  yerlarning  botqoqlanishi  va 

sh o ‘rlanishiga  olib  keldi.  0 ‘rm onlarning  k o ‘plab  kesilishi,  q o ‘riq  y er­

larning  o ‘zlashtirilishi  tuproqning   u n u m d o r  qavati  yem irilib,  eroziyaga 

uchrashiga  va  c h o lla n ish  jarayonining kuchayishiga  sabab  b o ia d i.Atrof-muhit  ifloslanishining  o ‘simliklarga  ta ’siri.  O dam   faoliyati 

tufayli  tuproq,  suv  va  havoning  sanoat  korxonalari  va  transpo rt,  uy- 

ro ‘zg‘or  chiqindilari  bilan  ifloslanishi  o^sim liklarning  kasallanishiga,

93


barglar  yashil  rangini  y o ‘qotib  t o ‘kilishi,  ildizining  qurib  qolishiga, 

ayrim   o ‘sim liklarning  ycHqolib  ketishiga  sabab  b o ‘lishi  m um kin.  A trof- 

m uhit  ifloslanishining  oldini  olish  m aqsadida  sanoat  korxonalarida  chi- 

qindi  gazlarni  tozalaydigan  filtrlar  o ‘rnatiladi,  tran sp o rtd an   chiqadigan 

gazlar  zararsizlantiriladi.  A tro f m uhitni  ifloslanishi  odam   hayotiga  ham  

xavf tug’diradi. Ana shu sababdan tabiatni muhofaza qilish butun dunyodagi 

odam lam ing um um iy ishi b o ‘lishi lozim.  A na shu m aqsadda ham m a rivo­

jlangan m am lakatlarda atro f m uhitni  m uhofaza qilish yuzasidan q o n un - 

lar  qabul  qilingan,  h ar  xil  tadbirlar  o ‘tkazilm oqda.

0 ‘sim liklarni  m uhofaza  qilishning  eng jiddiy  y o i i —ular  tarqalgan 

joylarni  saqlab qolishdan iborat.  Buning u chun q o ‘riqxonalar,  buyurtm a- 

lar,  tabiiy  (milliy)  b o g ia r   tashkil  etiladi.  Q o ‘riqxonalarda  h ar  qanday 

x o bjalik  ishlari  olib  borish  m an   qilinadi,  h ar  qanday  jo n li  yoki  jonsiz 

obyektlar tabiiy holda saqlanadi.  B uyurtm alarda esa tabiiy kom pleksning 

faqat  m uayyan  o ‘simlik va hayvonlarni asrab qolish  u ch u n  zarur b o ig a n  

qismi  saqlab  qolinadi.

Noyob o ‘simliklami muhofaza qilish va ko‘paytirishda botanika boglari, 

tajriba stansiyalari katta o‘rin tutadi.  Botanika boglarida noyob o ‘simliklaming 

tirik  kolleksiyasi  y ig llg a n   b o ia d i.  N oyob  o ‘sim liklarni  m uhofaza  qilish 

m aqsadida  Tabiatni  m uhofaza  qilish  X alqaro  tashkiloti  tuzilgan,  Qizil 

k ito b n in f  2001-  yilda  chiqqan  ikkinchi  nashriga  301  tu r o ‘sim lik kiritil­

gan.


0 ‘SIM LIKLAR  D U N Y O SIN IN G   RIVOJLANISHI

Tirik  organizm larning  Y er  geologik  qatlam larida  saqlanib  qolgan 

qadimgi qoldiqlarini paleontologiya (yunoncha «palayos» — qadimgi «ontos»

—  m avjud,  «logos»  —  fan)  o ‘rganadi.  U ning  bir  b o lim i  paleobotanika 

esa qadimgi o ‘simliklar qoldig‘ini o ‘rganadi.  Qadimgi o ‘simliklaming toshga 

aylangan qoldiqlari, qattiq jinslarda qolgan izlari,  cho‘kma jinslarda saqlanib 

qolgan  sporalari va changlarini  o ‘rganish Yer yuzida  o ‘sim liklar dunyosi 

o'zgarib turganligini k o ‘rsatadi.0 ‘simliklar  dunyosining  rivojlanish  davrlari.  Bizning  sayyoram iz 

bun d an   5  m lrd yil a w a l shakllangan.  Dastlabki tirik organizm lar b un dan  

3—3,5  m lrd yil aw al suvda paydo b o ig a n   (5- jadval).  Dastlabki eng sodda 

tuzilgan  organizm lar 2,5—3  m lrd.  yil a w a l kelib chiqqan.  H ozirgi b akte­

riyalar  singari  u larning  yadrosi  shak llan m ag an ,  lekin  m o d d alar  a l­

m ashinuvi  sistem asi  b o ig a n ,  k o ‘payish  qobiliyatiga  ega  b o ig a n .  Bu  o r­

ganizm lar birlam chi  okeanda erigan organik m oddalar bilan  oziqlangan. 

Birlam chi  okean  suvida  oziq  m oddalarning  kam ayib  borishi  bilan  ular 

o 'rtasid a yashash  uchun  kurash  kuchayib borgan.  Ana shunday sharoitda 

ayrim   hujayralarda  yashil  pigm ent  —  xlorofillning  paydo  b o iis h i  bilan 

ular  quyosh  nuri  yordam ida  karbonat  angidrid  va  suvdan  organik  m od -

94


1

44-  rasm. 

Yuksak  o'sim lilarning  kelib  chiqishi:  / —  suv  o ‘tlari,2— 

rinifitlar, 3—

  yo'sinlar, 4—

  plaunlar,  5—psilofitlar, 6—

  qadim gi  tuban 

qirqquloqlar,  7—  u r u g ii  qirqquloqlar, 

8—

  ochiq  u r u g ii  qirqquloqlar,9—

  yopiq  u ru g iila r, 10—

  qirqbo‘g ‘im lar, 11—

  qirqquloqsim onlar.

dalar sintez qilish  —  fotosintezga о ig a n .  Fotosintez tufayli  okean suvi va 

atm osfera  kislorod  bilan boyigan.  Kislorodning paydo b o iish i aerob  nafas 

oladigan  birm uncha  m urakkab tuzilgan  organizm larning  kelib  chiqishiga 

sabab b o ig an .Suvo‘tlarining  paydo  b o iish i.  F o tosintez  qiluvchi  qadim gi  orga- 

nizm lardan  bir hujayrali  su v o lla ri  kelib  chiqqan.  U lar orasida  ayrim lari 

o i r o q  yashashga o ‘tgan.  O iro q  yashash  tananing yiriklashuvini talab qil­

gan.  Yiriklashuv hujayraning c h o ‘zilishiga va  kolp  hujayrali  su v o llarn in g  

paydo bolishiga olib  kelgan.  CKsimliklarning  bundan  keyingi  rivojlanishida 

jinsiy  k o ‘payishning  paydo  b o iis h i  katta  aham iyatga  ega  b o ig a n .  Jinsiy 

ko‘payish  irsiy o ‘zgarishlarni  kuchaytirib,  organizm larda yangi xususiyat- 

larni  k o ‘proq  nam oyon  b o lish ig a ,  buning  natijasida  ular m oslanishining 

kuchayishiga olib  kelgan.

0 ‘simliklaming quruqlikka chiqishi.  Yer q a’ridagi tektonik o ‘zgarishlar 

natijasida m ateriklar va okean tubi  doim o o ‘zgarib turgan.  0 ‘simliklarning 

quruqlikka  chiqishi  dengiz  suvining  ko  tarilib  va  pasayib  turishi  bilan 

b o g iiq .  Suv  qaytganida  vaqtinchalik  quruqlikda  qolib  ketadigan  ayrim  

suvollarida asta-sekin quruqlik sharoitida yashashga imkon beradigan belgilar 

paydo b o ig an .  Ayrim  qadimgi  ko‘p  hujayrali su v o llari  hujayralari  ixtisos- 

lashib,  to ‘qim a  va  organlarni  hosil  qilgan.

Yer  yuzidagi  dastlabki  su v o lla ri  b o ‘yi  25  sm  ga  yaqin  rinifitlar 

b o ig a n   (44-  rasm).  U lar  420—400  m ln  yil  aw al  suv  havzalari  b o ‘yida 

yashagan,  hozir qirilib  ketgan.  Rinifitlar hozirgi  ko‘p  hujayrali suvollariga 

o ‘xshashgan,  daraxtsim on  shaklda  b o ig a n ,  lekin  haqiqiy  poya  barg  va

95


0 ‘simliklar  dunyosining  Yer  yuzida  rivojlanishi

5- jadval

Eralar  (yoshi, 

mln 

yil  hisobida)Davrlar

Paydo


b oiadigan

o ‘simliklar

Hukmronlik

qilgan


o'sim liklar

Qirilib


ketayotgan

o'sim liklar

Kaynazoy

( 6 2 -7 0 )

Antropogen,

Neogen,


Paleogen

Madaniy 


o'sim liklar, 

hozirgi  yopiq 

urug'lilar

Hozirgi  flora

Biologik

regresga


uchragan

turlar


Bo'r

Qadimgi  yopiq 

urug'lilar

Hozirgi  ochiq 

urug'lilar

Ochiq  urug'­

lilar, 

paporotniklarM ezozoy

Yura


Dastlabki

yopiq


urug'lilar

Ochiq


urug'lilar

Qadimgi


ochiq

urug'lilar,

urug'li

qirqquloqlarTiras

Hozirgi  ochiq 

urug'lilar

Qadimgi


ochiq

urug'lilar

Daraxtsimon

qirqquloqlar,

qirqbo'g'im lar,

plaunlar


Perm

U rug‘li


paporotniklar

U rug'li  va  o't 

qirqquloqlar

Psilofitlar

Toshko'm ir

Z am burugiar,

yo'sinlar,

qirqquloqlar,

qirqbo'g'im lar,

plaunlar


Ulkan

qirqquloqlar,

qirq-

bo'g'im lar,plaunlar

Paleozoy (57  0 )

Devon


Psilofitlar

Psilofitlar,

suvo'tlari

Ko'pchilik

suvo'tlari

Silur


Yirik,  ko'p 

hujayrali 

suvo'tlari

Suvo'tlari

Ordovik

Kembriy


Yashil  va  qizil 

suvo'tlari

Bakteriyalar, 

yashil,  ko'k- 

yashil,  qizil 

suvo'tlari

Proterozoy

(2600)


Yashil  va  qizil 

suvo'tlari

Yashil,  ko'k- 

yashil 

suvo'tlari. bakteriyalar

Arxey  (3500)Ko'k-yashil

suvo'tlari,

bakteriyalar

96


ildizi rivojlanmagan.  Rizoidlari yordam ida ular tuproqqa yopishib,  suv va 

undagi m ineral  m o d d alam i shim ib  olgan.  Q oplovchi t o ‘qim a  rinifitlarni 

qurib  qolishdan him oya qilgan.

Yuksak  sporalilarning  kelib  chiqishi.  R in ifitla r—tu b a n   sp orali 

o ‘simliklar.  T o ‘qim a va organlarining tobora ko‘proq ixtisoslashib borishi 

natijasida  ulardan  haqiqiy poya  va barglari  yuksak  sporali  o ‘sim liklar  — 

yo ‘sinlar,  plaunsim onlar psilofitlar,  qirqbo‘g ‘im sim onlar va  qadim gi tu ­

ban  qirqquloqlar  paydo  b o ‘lgan.  Yuksak  sporali  o ‘sim liklar b u n d an   400 

m ln yil  ilgari Yer yuzi  iqlim i  iliq va  nam  b o ‘lgan  davrda  keng tarqalgan. 

Lekin o ‘simliklaming quruqlikka chiqishi uzil-kesil b o lm asd an ,  ko ‘payishi 

suv  m uhiti  bilan  bog‘liq  b o ‘lgan.Ochiq  urug‘lilarning  kelib  chiqishi.  T osh ko‘m ir  davrining  oxirida 

qum qlikda iqlim qum qlashib,  soviy boshlagan.  D araxtsim on qiriqquloq- 

lar,  q irqbo‘g‘im lar va  plaunlar sekin  kam ayib  borgan.  Ayrim   qirqquloq- 

sim onlar  hujayralari  tobora  ixtisoslasha  borib,  ulardan   qadim gi  tuban 

tuzilgan  u ru g ii  qirqquloqlar  kelib  chiqqan.  Q adim gi  ochiq  u ru g lila r 

daraxt,  liana  va  o ‘t  shaklidagi  u ru g li  qirqquloqlardan  kelib  chiqqan. 

Qadim gi  qirqquloqlar u m g ‘i barglarda rivojlangan,  qubbalari b o lm ag an .

Yer yuzida iqlim ning o ‘zgarib borishi  bilan  o ‘sim liklar dunyosi ham  

o ‘zgarib borgan.  Iqlim  sovigan joylarda u ru g li qiriqquloqlar qirilib  ketib, 

ular o ‘m iga birm uncha m urakkab tuzilgan ochiq urug‘lilar kelib chiqqan. 

O chiq u ru g lila r sporali o ‘sim liklarga nisbatan qum qlik sharoitiga yaxshi 

m oslashgan.  U lar  tuxum   hujayrasining  u ru g‘lanishi  u ch u n   suv  za m r 

b o im a y d i.

Yoqiq  urugMilarning  kelib  chiqishi.  O chiq  u m g ‘lilarning  qadim gi 

ajdodlari  130  m ln  yil  a w a l  paydo  b o ig a n .  Lekin  urug'  kurtak va  u m g ‘i 

ochiq joylashganligi  ularning  Yer  yuzida ju d a  keng  tarqalishiga  im kon 

berm agan.  D astlabki  yopiq  u ru g lila r qadim gi ochiq u ru g lila rd a n  kelib 

chiqqan.  Ulam ing guli bor,  u ru g l meva ichida joylashgan. Yopiq urug‘lilar 

ochiq u ru g lila rg a   nisbatan  noqulay  sharoitga chidam li  b o ‘lib,  Yer yuzi- 

ning h am m a qism ini egallab olgan.  U lar Yer yuzidagi  h ar xil  m uhitlarga 

moslasha borishi tufayli daraxt, buta,  o ‘tlardan iborat Yer yuzining o ‘simlik 

qoplam ini  hosil  qilgan.

97


II.  ZOOLOGIYA

HAYVONLAR  T O ‘G ‘R ISIDA  U M U M IY   M A’LUM O T

Yer  yuzida  tuzilishi  va  hayot  kechirish  tarzi  bilan  b ir-b iridan   farq 

qiladigan  2,5  m ln ga yaqin  hayvonlar turi  m a ’lum.  Zoologiya  (y unoncha 

,,zoo“  —  hayvon,  ,,logos“  —  fan,  t a ’lim ot)  fani  hayvonlam ing  tuzilishi, 

ko'payishi,  rivojlanishi,  um um an  olganda  hayvonot  olam ining  xilm a- 

xilligi  va  taraqqiyotini  o ‘rganadi.  H ayvonlam ing  Y er  yuzida  tarqalishi, 

tabiatda va  inson  faoliyatidagi aham iyatini  o ‘rganish  ham  zoologiya fani 

vazifalariga kiradi.

M amlakatimizda baliqlaming 70 ga yaqin turi, sudralib yuruvchilaming 

60  ga  yaqin,  sutem izuvchilam ing  100  ga  yaqin,  qushlarning  400  dan 

ortiq,  hasharotlam ing  11000  dan  ortiq  turi  tarqalgan.  Orol  baqra  balig‘i, 

soxta kurakburun baliq,  turkiston agamasi,  turkiston gekkoni,  qum  b o ‘g ‘m a 

iloni,  ingichka barmoq q o ‘shoyoq,  ko‘k suglur faqat 0 ‘zbekiston hududida 

uchraydi.

Zoologiya fani sohasida olib borilgan tekshirishlar foydali  hayvonlarni 

asrash,  noyob  hayvonlarni m uhofaza qilish va  ko‘paytirish,  zararkunanda 

hayvonlarga qarshi kurashni  to ‘g‘ri  tashkil  etish  u chun  asos b o ‘lib xizm at 

qiladi.


Zoologiya kompleks fan  b o ‘lib,  bir qancha fanlardan iborat.  M asalan, 

hayvonlam ing tashqi va  ichki tuzilishini  m orfologiya va anatom iya,  Yer 

y u zid a  ta rq a lish in i  zo o g eo g rafiy a,  h a y v o n lar  q az ilm a  q o ld iq la rin i 

p a le o z o o lo g iy a ,  b ir  h u ja y ra lila r n i  p ro to z o o lo g iy a ,  h a s h a ro tla rn i 

e n to m o lo g iy a ,  b a liq la rn i  ix tio lo g iy a,  q u s h la rn i  o rn ito lo g iy a   fan i 

o'rganadi.
Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   61


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling