O 'z b e k is t o n r e sp u b L ik a si o L iy va o rta m a X siis t a ’ L im V a z ir L ig I


Download 83.7 Kb.
Pdf ko'rish
Sana14.05.2020
Hajmi83.7 Kb.

O 'Z B E K IS T O N   R E SP U B L IK A SI 

O L IY   VA  O  RTA  M A X SIIS T A ’ L IM  V A Z IR L IG I 

SAM ARQAND  DA VLAT  U N IV E S S IT E T i

Ro  yxatga olindi: 

^ p S fq a n ^ d a v la r q n iv e rs ite ti

№ 5230100

201__ yil  ___ ” _____  

ij~

f r i v

K.iVAannuraaovB IZ N E S   R E J A L A S H T I R IS II  

F A M N IN G   O 'Q U V   D A S T I R I

B ilim   so h a si: 

T a 'lim   so h a si: 

T a 'lim   y o 'n a lish i:

200000 


Ijtimoiy soha,  iqtisod va huquq 

230000 


Iqtisod

5230100  Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)■ Ы М = *  If

/ А


F an   dasU irj^Sim  

ch iq ilg a n   v a taySw

?e/f IQTISODIYOT 

Л

  FAKULTE

VjJT£

' b ’J

fsitet/lqtisodivot  va bizncs  fakulteti  kengashida ko‘rib 

dagi 

-sonli  bayonnoma).prof.B.SH.Safarov

Fannins  d a s tm ^ ^ ^ ^ r l^ ttB v J a t^ n iv e r s ite tid a  ishlab chiqildi.T u z u v c h ila r :

Raxmatov  B. 

“Iqtisodiyot  va  tadbirkorlik'  kafedrasi  dotsenti,  iqtisod  fanlari

nomzodi;


Abdusaidov  A. 

“ Iqtisodiyot va tadbirkorlik” kafedrasi assistenti.T a q r iz c h ila r :

Sultonov  SH. 

Boboqulov  В

SamlSI  iqtisod  fanlari  nomzodi,  dotsent: 

SamDU  iqtisod  fanlari  nomzodi,  dotsent

Fanning  dasturi  Samarqand davlat  universiteti  o'q u v g ‘uslubi  kengashining 2 0 L ^ y il ( № /  d a g i" J O "  sonli  majlis bayoni  bilan m a’qullangan.

F

2

k ir is h

1 . 0 ‘q u v   fa n in in g  d o lz a r b lig i  v a   o liy   k a s b iy   t a ’lim d a g i  o ‘ rni

Ushbu  fan  ishlab  chiqarish  faoliyati  barcha turdagi  - moddiy,  mehnat,  moliyaviy resurslar, 

shuningdek,  ishlab  chiqarish  qu w ati  bilan  ta’minlanishiga  xizmat  qiladi.  Biznes-rejalashtirish 

investitsiyalami 

asoslab 

beruvchi 

umumlashtiruvchi 

hujrjatlardan 

dastlabkisi 

bo'lib, 


m ahsulotlam ing  rejalashtirilayotgan  nomenklaturasi  va  ishlab  chiqarish  hajmi,  sotuv  bozori  va 

xomashyo  bazasi  tavsifnomasi,  ishlab  chiqarishning  er,  energetika  va  mehnat  resurslariga 

ehtiyojlari  kabi ko ‘rib chiqilayotgan loyihaning tijorat,  byudjet va  iqtisodiy  samaradorligiga  doir 

tushuncha  beruvchi  bir  qator  ko'rsatkichlar  haqidagi  yiriklashtirilgan  m a’lumotlardan  iborat 

b o ‘ladi.

M azkur fan boshqa iqtisodiy  fanlaming nazariy va uslubiy asosini tashkil  qilib, o ‘z rivojida 

aniq y o ‘nalishdagi  iqtisodiy fanlar uchun zamin bo'lib xizmat qiladi.

II  O 'q u v   fa n in in g   m a q sa d i  v a   v a z ifa s i

Fanni  o'qitishdan  maqsad  -talabalarda  biznes-rejani 

biznes  yuritish  strategiyasi  va 

taktikasini  belgilovchi  hujjat  sifatida  ishlab  chiqishi  va  amalga  oshirish  bo'yicha  bilimlar 

majmuini  shakllantirish  bo'yicha  yo'nalish  ixtisosligiga  mos  bilim,  ko‘nikma  va  malakam 

shakllantirishdir.

Ushbu  maqsadga  erishish  uchun  fan  talabalarm  nazariy  bilimlar,  amaliy  ko'nikmalar, 

iqtisodiy  hodisa  va jarayonlarga  uslubiy  yondashuv  hamda  ilmiy  dunyoqarashini  shakllantirish 

vazifalarini bajaradi.

F a n   b o 'y ic h a   ta la b a la r n in g   b ilim ,  k o 'n ik m a   va   m a la k a la r ig a   q o ‘y ila d ig a n   ta la b la r

"Biznes rejalashtirish"  fani bo'yicha bakalavriat:

•  biznes-reja tuzilmasini; korxonalarda ishlab chiqarishni tashkil etishni;

•  korxonalardagi  mavjud imkoniyat va muammolami;

•  korxonalarning  ishlab  chiqarish  potensialidan  samarali  foydalanish  yangi  usullari  va 

yo'nalishlarini  to'g'risida tasavvurga ega b o ‘lishi,  korxonada  ishlab  chiqarishni  tashkil  qilish  ko'rsatkichlari  darajasini  ishlab  chiqish 

hamda tadqiqot va baholash bilan bog'liq  masalalami  hal  etish;

•  rejalashtirishni  mukamallashtirish bo'yicha vaziyatli  masalalami  echish;

•  korxonani moliyaviy sog'Iomlashtirish  muammolarini bartaraf etish;

•  umumboshqarish  masalalarini qo'yish  va hal  etish bilishi va ulardan foydalana olislii

•  O'zbekiston  Respublikasining qonun  va qoidalari  yo'nalishlari  va ulami korxonalarning 

ishlab chiqarish -  moliya  faoliyatida qo'llash;

•  korxonalarning  xo'jalik  faoliyatini  o'zgartirish  sohasida  davlatning  zamonaviy, 

iqtisodiy va ijtimoiy siyosati  korxonalar miqyosida amalga oshirish;

•  biznes-rejani  tuzish  usullarini  va  rejalashtirish  texnologiyasini  qo'llash;  biznes-reja 

ishlab chiqish;  bozor imkoniyatlarini  baholash;

•  korxona va mahsulotni baholash.

•  bozorda mahsulotning siljish strategiyasini  tanlash;

•  ishlab chiqarish rejasi tayyorlash; korxonaning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish;

•  biznes-rejani  amalga  oshirish  uchun  zaruriy  investitsiyalar  samaradorligini  baholash 

ko'nikm alariga ega bo'lishi kerak.

F a n n in g   o ‘q u v   rcja d g i  b o s h q a   fa n la r   b ila n   o 'z a r o   b o g 'liq lig i  v a   u slu b iy  jih a td a n   u z v iy lig i

"Biznes rejalashtirish”  fani mutaxassislik  fani hisoblanib Y-semestrda o'qitiladi.3

Bu  dasturni 

amlda  bajarish  uchun  talabalar  "Ijtimoiy  iqtisodiy  jarayonlam i 

m odellashtirish",  "Hozirgi  zam on  raqobat  nazariyasi'7'K orporativ  boshqaruv  va  raqobtni 

rivojlantirish",  "Real  sektorda  investitsion  va  innovatsion  faoliyat",  fanlaridan  etarlicha 

m a’lumotga ega bo'lishlari  lozim.

"Biznes  rejalashtirish"  fani  "K orxonalarning  rivojlantirish  strategiyasi"  fani  va  boshqa 

fanlami urganishda asos blib  xizm at qiladi.

F a n n in g   is h la b   c h iq a r is h d a g i  o 'r n i

"Biznes  rejalashtirish"  fani  aynan  tadbirkorlik  va  biznes  korxonalarini  tashkil  topishi, 

rivojlanishi,  ularda  ishlab  chiqarishni  tashkil  etish  ,  mahsulot  ishlab  chiqarish  va  sotish 

jarayonlari,  iste’molchilarga  sifatli  m ahsulot  etkazib  berish  masalalari,  biznesga  o'qitishning 

ilg'or  va  zam onaviy  usullaridan  foydalanish,  yangi  informatsion  pedogogik  texnologiyalarni 

qullash muhim  aham iyatga ega.F a n n i  o ' q i t is h d a  z a m o n a v iy   a x b o r o t  v a   p e d o g o g ik  tc x n o lo g i y a la r

Talablami  "Biznes  rejalashtirish"  fanini  o'zlashtirishlari  uchun  ilg 'o r  va  zamonaviy 

usullardan  foydalanish,  yangi  informatsion-pedogogik  texnologiyalarni  tadbiq  qilish  muhim 

ahamiyatga egadir.

Fanni o'zlashtirishda  darslik,  o 'q u v   va uslubiy  qullanmalar,  m a’ruza matnlari  tarqatm a 

materiallar,  elektron  m ateriallar,  ta ’lim  texnologiyasi  va  o 'q u v   uslubiy  majmuasi  hamda  "blis- 

so ‘rov","klaster","aqliy  hujum ”,guruh  b o 'lib   ishlash  kabi 

pedogogik  texnologiyalardan 

foydalanish k o 'zd a tutiladi.

O 'q u v  jarayoni  bilan  bog 'liq   ta ’lim  sifatini  belgilovchi  holatlar  quydagilar:  yuqori  ilmiy 

pedogogik  darajada  dars  berish,  muam m oli  m a’ruzalaro'qish,  darslami  savol  g'javob  tarzda 

qiziqarli  tashkil  qilish,  ilg 'o r  pedogogik  texnologiyalardan  va  m ultm edia  vositalridan 

foydalaanish,  tinglovchilm i  undaydigan,  o'ylantiradigan  muammolarni  ular  oldiga  qo'yish, 

talabchanlik,  tinlovchilar  bilan  individual  ishlash,  erkin  m uloqat  yuritish,  ilmiy  izlanishga  jalb 

qilish,  investitsion  loyhalar ishlab  chiqishd  foydalaniladi

A s o s iy   q is m :  F a n n in g   u s lu b iy  j ih a t d a n   u z v iy   k e tm a -k e tlig i

Asosiy  qism da  (m a’ruza)  fanni  mavzulari  m antiqiy  ketma  -ketlikda  keltiriladi.  har  bir 

mavzuning mohiyati  asosiy tushunchalar va tezislar orqali  ochib  beriladi.  Bunda mavzu  bo'yicha 

talabalarga  DTS  asosida  etkazilishi  zarur  bo'lgan  bilim  va  kunikmalar  to 'la   qamrab  olinishi 

kerak.

Asosiy  qism sifatida  qo'yiladigan  talab  m avzulam ing  dolzarbligi,  ulam ing 

ish 


beruvchilar  talablari  va  ishlab  chiqarish  ehtiyojlariga  mosligi,  m am lakatim izda  bo'layotgan 

iqtisodiyotni  erkinlashtirishva  boshqa  sohadalardagi  islohatlarning  ustivor  masalalarini  qamrab 

olishi hamda  fan va texnologiyalam ing sungi  yutuqlari  e ’tiborga olinishi tavsiya etiladi.

A S O S I Y   Q I S M

B o z o r  iq t is o d i  v a   b iz n e s

Biznes  va  tadbirkorlik.  Biznes  -   bozor  iqtisodiyotining  ustvor  sohasi.  Biznesning 

maqsadi.  O 'zbekistonda  kichik  biznesni  rivojlantirish.  Ishlab  chiqarishda  nodavlat  sektom ing 

tutgan  o'rni. 

Biznes  va  ahol  bandligi.  Iqtisodiyotning  librallashtirish  va  ilmiy-texnik 

taraqqiyotning  rivojlanishi 

Kichik 

biznesning rivojlanish 

ko'rsatkichlari. 

O 'zbekiston 

Respublikasi  Prezidentining  kichik  biznesni  q o ila b -q u w a tla sh g a   doir  Farmonlari  va  Qarorlari. 

YAIMda kichik biznesning ulushi.  Korxonalarni  m oliyaviy  barqarorligi.

4


Rejalashtirish  va  bashorat  qilish  tushunchalari.  Korxona(firma)da  rejalashtirish  tizimi. 

Nima  ishlab  chiqarish,  kimga  va  qancha  ishlab  chiqarish.  Ekstrapolyasiya,  m antiqiy  tahlil, 

iqtisodiy-matematika,  ekspertli  baholash,  korrelyasion  va  boshqa  rejalashtirish  usullari.  Bozor 

iqtisodiyoti  sharoitida  rejalashtirish  vaprognozlashning  o b ’ektiv  zaruriyati.  Rejalashtirish  va 

prognozlashning  maqsadi.  funksiyalari  va vazifalari.  Iqtisodiy  tahlilning vazifalari.  Bir  maqsadli 

prognozning  vazifasi.  Rejalashtirish  va  prognozlashning  normativ  asosi.  Norma  va  normativ 

tushunchalari,  asosiy  guruhlari  va  xo'jalik  boshqaruvida  to'tgan  o‘rni.  Normativ  asosning 

tasniflanishi  va maqsadlari.K o r x o n a   fa o liy a tid a   b iz n e s -r e ja la sh tir is h .

Korxona  va  uning  ishlab  chiqarish  faoliyati-rejalashtirish  ob’ekti  sifatida  Strategik 

rejalashtirish  jarayoni.  Strategik  maqsadni  tanlash.  Strategik  maqsadlarga  tayangan  moddiy, 

moliyaviy 

va 

mehnat 


resurslarini 

shakllantirish. 

Ilmiy 

asoslangan rejalashtirish. 

Rejalashtirishning  ikkita  asosiy  muammolari. 

Rejalashtirishning  m iqdor  va  sifat,  hajm  va 

solishtirma  ko'rsatkichlari.  Bozor  munosabatlari  sharoitida  korxona  faoliyatini  rejalashtirish  va 

tartibga  solish.  Tartibga solishning maqsadlari  Joriy  faoliyatni  tartibga solish.  Davlat  tomonidan 

tartibga solishning asosiy  yo'nalishlariK o r x o n a n in g   b iz n e s -r e ja si.

Biznes-rejaning  funksiyalari  bo'yicha  iqtisodchilarining  turli  qarashlari.  Biznes-rejaning 

mohiyati  va vazifalari.  Biznes-rejalaming ahamiyati  va zaruriyati.  Biznes-reja - yangi  biznesning 

yuragi,  xo'jalik  boshqaruvining  vositasi  Biznes-rejani  tayyorlash  bosqichlari.  Biznes-rejaning 

loyiha  varianti.  Biznes-rejani  rasmiylashtirish  va  tasdiqlash.  Rasmiy  va  ishchi  biznes-reja. 

Korxona  missiyasi.  Korxona  etikasi.Korxona  tanlab  olgan  qadriyatlar  yo'nalishi.  Biznes-reja 

maqsadlarini  ishlab  chiqish.  Maqsadning  biznes  tizimidagi  beshta  funksiyasi.  Maqsadlaming 

mazmuni  va  shakliga  qo'yiladigan  talablar.  Biznes-rejaning  axborotlar  manbai.Biznes-reja 

tuzilmasini  tanlash.

B iz n e s -r e ja n in g   a s o s la n g a n lig i  v a   is h o n c h lilig i.

Biznes-rejani  ishlab  chiqishni  boshqarishning  zarurati.  Biznes-rejani  tuzishda  rahbaming 

roli.  Biznes-rejani 

ishlab  chiqish  muddatlari  Biznes-rejani  resurslar  bilan  ta’minlanganligi. 

Korxona  xodimlaming  malakasi  va  kasbiy  ko'nikmalar.  Biznesni  sug'urtalash.  Biznes-reja 

muvaffaqiyatining  omillari.  Moddiy  resurslar 

iqtisodi.  Resurs  bilan  ta’minlashda  talab 

qilinadigan  bilimlar.  Huquqiy  tavakkalchiliklar.  Ishlab  chiqarish  tavakkalchiliklari.  Marketing 

tavakkalchiliklari.  Moliyaviy.  innovatsion,  ijtimoiy  tavakkalchilik.  Tavakkalchilik  oqibatlarini 

ob  ektiv o'lchanishi  va qiymat bahosiga ega bo'lishining  zarurati.K o r x o n a   ta v s ifi  v a   u n i  b a h o la sh .

Biznes-reja  titul  varag'i.  Biznes-rejaning  kirish  qismi.  Rezyume.  Korxonaningtarmoqdagi 

va  bozordagi 

holati  tahlili.  Tarmoqni  tavsiflash.  Tadbirkorlik  faoliyati  sohasini  tanlashning 

asosiy  omillari.  Korxonani  baholash.  Bozomi  va  asosiy  raqobatchilarni  tahlil  qilish.  Korxona 

tavsifnomasi,  SWOT-  tahlil  Korxona  va  uning  raqobatchilarining  kuchli  va  zaif  tomonlari 

tahlili.

B o z o r  iq t iso d i  s h a r o itid a   r e ja la sh tir is h   v a   b a s h o r a tla s h .

5


K o r x o n a   m a h s u l o tin in g   ta v s ifi.

M ahsulotning umumiy tavsifi va uni  baholash.  M ahsulotni baholash usullari.  M ahsulotning 

iqtisodiy  ko'rsatkichlari.  Tovar  qondiruvchi  ehtiyojlar.  Sifat  ko'rsatkichlari.  Tovarning  tashqi 

bezalishi.  Eksport  ko'rsatkichlari  va  uning  imkoniyatlari.  Mahsulotni  takom illashtirishning 

asosiy  yo'nalishlari. 

M ahsulot  (tovar)  ning  hayotiylik  davri  ko'rsatkichlari.  Ehtiyojlami 

qondirish  vositasi.  B ozom ing  asosiy  qonunlari.  Bozorda  raqobat  va  raqobatbardoshlik.  YAngi 

m ahsulotni  tavsiflash  va  boshqa  m ahsulotlar  bilan  taqqoslash.  Patent  huquqlari.  M ahsulotning 

kuchli va z a if  tomonlari.

M a r k e t in g   r e ja si.

Iqtisodiyotni  modem izatsiyalash  sharoitida  m arketing  rejasi  b o iim in in g   ahamiyati. 

Zam onaviy  marketingni  tashkil  qilish  va  uni  kompleks  o'rganish.  M arketingning  tahliliy 

funksiyasi.  M arketingning  boshqaruv  va  nazorat  funksiyasi.  M arketing  strategiyasi.  Tovar 

siyosati.  Baho  (narx)  siyosati.  Sotish  siyosati.  Komm unikativ  (axborotalm ashinuvi)  siyosati. 

M arketing  byudjeti.  Ommaviy  marketing.  Differensial  m arketing.  Yo'naltirilgan  marketing. 

A sso rtm en t  siyosati.  YAngi  mahsulotni  yaratish.  M ahsulot  sifati  sohasidagi  korxona 

strategiyasi.  Dizayn  strategiyasi.  Tovarning  bozor atributlari  (belgilari).  Servis  xizmatini  tashkil 

etish  strategiyasi.  Bozomi  va  sotuvni  tadqiq  qilish.  Bozor  sig'im ini  baholash.  Bozomi 

segmentlash.  B ozor  o'zgarishlari  va  rivojlanish  tendensiyalari  tahlili,  xususan,  iqtisodiy,  fan- 

texnika,  demografik,  ekologik,  qonunchilik  va  boshqa  om illam i  tahlil  qilish.  Bozor  tuzilmasini 

o'rganish.  Sotuv  hajmini  bashorat qilish.  Korxonaning baho strategiyasi.  Bahoning shakllantirish 

usulini  tanlash.  K orxonaning  baho  taktikasi.  Bahoni  bozor  su g 'o 'rtasi  (kafolati)ni  ta ’minlash. 

Firma  stili.  M arketing kommunikatsiyalari  kompleksi:  reklama,  sotuvni  rag'batlantirish,  shaxsan 

sotish,  jam oatchilik  bilan  ishlash,  to 'g 'rid a n -to 'g 'ri  marketing,  sponsoring,  mahsulot-pleysment, 

brending.I s h l a b c h iq a r is h r c j a s i.

Iqtisodiyotni  m odem izatsiyalash  sharoitida  ishlab  chiqarish  rejasining  m azmuni,  maqsadi 

va  vazifalari.  Ishlab  chiqarish  dasturi.  Ishlab  chiqarish  texnologiyasi.  Ishlab  chiqarish 

kooperatsiyasi.  Ishlab  chiqarish  jarayoni  nazorati.  A tro f  muhit  muhofazasi  tizimi.  Xarajatlar 

bashorati.  Ishlab  chiqarish  rejasining  ko'rsatkichlar  tizimi.  YAlpi  mahsulot,  tovar  mahsulot  va 

tugallanm agan  ishlabchiqarishning  hajmi.  Ishlab  chiqarish  rejasini  ishlab  chiqarish  quvvatiari 

bilan  ta'm inlanishi.  Ishlab  chiqarish  rejasining  resurslar  bilan  ta ’minlanganligi.  Resurslardan 

foydalanishni  baholash.  Ishlab  chiqarishda resurslarga talabni  aniqlashning normativ, statistik va 

empirik  usullari.  Kirishdagi,  chiqishdagi,  o'rtacha  yillik  va  loyiha  quvvati.  M oddiy  zahiralami 

aniqlash.  A ylanm a  m ab la g ia r  tarkibi,  aylanishi  va  ko'rsatkichlari.  Aylanma  m ablag'larga 

bo'lgan  ehtiyoj.

T a s h k iliy   r e ja  v a   m e n e jm c n t.

Tashkiliy  rejaning  mazmuni.  maqsadi  va  vazifalari.  Korxonaning  kadrlar  siyosati. 

Tashkiliy  tuzilma.  Kadrlar  salohiyati.  Kadrlar  malakasi  va  kasbiy  ko'nikm alarining  darajasi. 

Tashkiliy  rejaning  menejmentga  bo'lgan  talablari.  Boshqaruv  komandasi.  Ishlab  chiqarish 

kuchlarini  joylashtirish. 

Personalni 

boshqarish. 

Biznes-rejaning  ishbilarm onlik  jadvali. 

Boshqaruvni 

tashkil 


etish. 

Xodim lam ing 

huquqlari 

va 


majburiyatlari. 

Biznes-rejaniamalgaoshirish  b o'yicha  korxonadagi  bo'lim lam ing  o'zaro  harakatini  tashkil  etish  va  tartibga 

solish.  Boshqarishni  tashkil etish.K o r x o n a n in g   m o liy a v iy   r eja si.

Islohotlam i  chuqurlashtirish  sharoitida  moliyaviy  rejaning  ahamiyati,  mazmuni  va  asosiy 

bo'lim lari.  M ahsulot  sotish  hajmini  bashoratlash.  Daromad  va  xarajatlar  balansi  Aktiv  va 

passivlar  balansi.  M oliyaviy  reja  sifatiga  ta’sir  etuvchi  omillar.  Moliyaviy  rejani  ishlab  chiqish 

muddati  va  davomiyligi.  Ishlab  chiqarish  xarajatlari,  soliq  va  to'lovlar.  Korxona  faoliyatining 

moliyaviy  natijalari.  Korxonaning  moliyaviy  barqarorligi  ko'rsatkichlari.  Korxonada  foydani 

shakllantirish  va  taqsimlash. 

Moliyalash  strategiyasi.  Korxonani  zararsiz  ishlashi.  Korxona 

salohiyati.  Pul  oqimlarini o'zlashtirish

B iz n e s-r e ja   s a m a r a d o r lig in i  b a h o la sh .

B o iim n in g   ahamiyati  va  asosiy  qismlari.  Vaqt  bo'yicha  pul  qiymatini  hisobga  olish. 

Pulning  iste’mol  va  real  qiymatini  hisoblash.  Samaradorlikni  baholash  ko'rsatkichlari  va  ulami 

hisoblash  uslublari.  Inflyasiyani  baholash.  Diskontlash  stavkasi.  Diskontlash  koeffitsienti.  Real 

investitsiyalar  samaradorligini  baholash  tamoyillari.  S o f  keltirilgan  (diskontlangan)  daromad. 

Daromadlilik  indeksi.  lchki  daromadlilik normasi.  Xarajatlaming qoplanish  davriM u s ta q il  ta ’ lim n i  ta s h k il  e tis h n in g   s h a k li  v a   m a z m u n i

Talaba  mustaqil  talim in in g   asosiy  m aqsadi-o'qituvchining  rahbarligi  va  nazoratida  muayyan 

o'quv  ishlami  mustaqil  ravishda  bajarish 

uchun  bilim  va  kunikmalami  shakllantirish  va 

rivojlantirish.  Talaba mustaqil  ta’limini  tashkil etishda quydagi shakllardan  foydalaniladi:

•  ayrim  nazariy mavzulam i o'quv adabiyotlari  yordamida mustaqil o'zlashtirish;

•  berilgan  mavzular bo'yicha axborot (referat,  taqdimot) tayyorlash;

•  nazariy bilimlarni  amaliyotda qullash;

•  maxsus adabiyotlar bo'yicha fanning bilim yoki mavzulari  ustida ishlash;

•  talabalam ing  o'quv-ilm iy  tadqiqot  ishlarini  bajarish  bilan  bog'liq  bo'lgan  fanning 

bo'lim   va mavzularini  chuqur o'rganish;

•  keys-stadilar va o'quv loyihalarini  mustaqil  bajara olish;

•  faol  va  muammoli  o'qitish  uslublaridan  foydalaniladigan  o'quv  m ashg'ulotlarini 

o'zlashtirish;

•  ilmiy maqola,  tezislar,turli  ilmiy anjumanlarga m a’ruza tayyorlash va x.k.

Mustaqil  ta’limni  tashkil  etish  bo'yicha  uslubiy  ko'rsatm a  va  tavsiyalar,  keys-stadi, 

vaziyatlimasalalr  tuplami  ishlab  chiqiladi.  unda  talabalarga  asosiy  m a’ruza  mavzulari  bo'yicha 

topshiriq, keys-stadilar echish uslubi va mustaqil  ishlash  uchun vazifalar belgilanadi.T a v s iy a   e tila y o tg a n   m u sta q il  is h la r n in g   m a v z u la r i

1. 


«M arketing rejasi» bo'lim ini maqsadi va asosiy vazifalari.

2. 


Biznes-rejani  reklamasi.

3.  «Menejment va tashkiliy reja» bo'lim ining vazifalari va asosiy mazmuni

4.  Iqtisodiyotni  modemizatsiyalash  sharoitida  raqobatchilarni  va  bozomi  baholash  usuli 

va ko'rsatkichlari.

5.  «Loyiha samaradorligi»  bo'lim ining asosiy mazmuni va vazifalari.

6.  Iqtisodiyotni  diversifkatsiyalash  sharoitida  korxonaning  moliyaviy  strategiyasini 

asoslash.

7


7.  Iqtisodiyotni 

m odem izatsiyalash 

sharoitida 

investitsiyalami 

sam aradorlik 

ko'rsatkichlari va xisoblash usuli.

8 .  Iqtisodiyotni  diversifkatsiyalash  sharoitida  korxonani  moliyaviy  sog'lom lashtirish 

rejasining vazifasi va mohiyati.

9.  Biznes  rejalashtirishning ahamiyati.

10. 


Real  sektor  korxonalariga  in v e s titsiy a   lo y ih a lari  aso sid a  m a b la g ia r n i  ja lb  

qilish n i  tash k il  etish .

11. 

Islohotlam i  chuqurlashtirish  sharoitida  real  sektorda  innovatsion  faoliyatning  ilmiy va amaliy asoslari.

12. 


Real  sektorda innovatsion  faoliyatning kompleks ta ’minoti.

13. 


Real  sektorda yangiliklar va innovatsiyalar portfelini shakllantirish.

14. 


Yirik real  sektor korporatsiyalari  rivojlanish strategiyalari.

15. 


Iqtisodiyotni  m odem izatsiyalash  sharoitida  yangiliklar  dasturi  va  loyihalam i  ishlab 

chiqish.


16. 

Real  sektorda  innovatsion  loyihalam ing iqtisodiy samaradorligi.

17.  Biznes-rejaning asoslanganligi va ishonchliligi.

18.  K orxona tavsifi.

19.  Korxona mahsulotini tavsiflash.

20.  M arketing rejasi.

21.  Ishlab chiqarish rejasi.

22.  Tashkiliy reja va menejment.

23.  Korxonaning m oliyaviy rejasi.

F o y d a la n ila d ig a n   a d a b iy o t la r   r o 'y x a ti 

A s o s iy   a d a b iy o t la r

1.  Business  plan.  Linda  Pinson.  7  edition,  eBook  For  Businessmen.Tastin  California  -2015/- 

373p.

2.  R.Abrams.  Successful  Business  Plan:  Secrets  &  Strategies.  Uspeshnbiy  biznes  plan: strategiya i taktika effektivnogo biznesa. - М.:  Alpina Pablisher.  2016 god. 486 str.

3.  Business  Planning An  Introduction.  G.M.  Peter  Swann.  Edward  Elgar Publishing  Limited. 

UK -2014/-486p.

4.  Maxmudov  E X.,  Isoqov M.Yu.  Biznes  - rejalashtirish.  O ’quv qo’llanma. -Т .:  "IMPRESS 

MEDIA”,  2 0 1 8 ,-1 9 8  bet.

5.  Sergeev, A.  A.  Biznes-planirovanie  :  uchebnik i praktikum  dlya bakalavriata i  magistraturbt 

/  A.  A.  Sergeev.  —  3-e  izd.,  ispr.  i  dop.  —   M.  :  Izdatelstvo  YUrayt,  2017.  —  463  s.  —  

Seriya: 


Bakalavri 

magistr. 

Akademicheskiy 

kurs.


Q o 's h im c h a   a d a b iy o t la r

6.  M irziyoev  SH.M.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom   va  shaxsiy javobgarlik -  har  bir 

rahbar  faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi  kerak.  // Xalq so'zi, 2017  yil  16 yanvar.

7.  M irziyoev  SH.M.  Buyuk  kelajagimizni  mard  va  olijanob  xalqimiz  bilan  birga  quramiz. 

-T o sh k e n t:  :  “O 'zbekiston”, 2017. - 4 8 8   b.

8.  M irziyoev  SH.M.  2017  yil  19  sentyabr  Birlashgan  Millatlar  Tashkiloti  Bosh 

Assambleyasining 72-sessiyasidagi  nutqi.// Xalq so 'z i, 2017 yil 20 sentyabr.

9.  O 'zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  SH.M irziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 

// Xalq so'zi, 2017 yil 23  dekabr.


10.  O 'zbekiston  Respublikasi  Pre/.identi  SI I.M .M irziyoevning  O 'zbekiston  Respublikasi 

Oliy  M ajlisga M urojaatnomasini  kcng jamoatchilik o 'rtasida targ  ib etishga bag'ishlangan  ilmiy- 

om mabop qo'llanm a./N ashr uchun  m as'ul  R.S.  Qosimov. -  T:  "Ma’naviyat”,  2018.  - 320 bet.

11.  O 'zbekiston  Respublikasi  Prezidcntining  2018  yil  5  iyundagi  PQ-3775-sonli  “Oliy 

ta’lim  m uassasalarida  ta ’lim  sifatini  oshirish  va  ularning  mamlakatda  amalga  oshirilayotgan 

keng  qamrovli  islohotlarda  faol  ishtirokini  ta'm inlash  bo'yicha  qo'shim cha  chora-tadbirlar 

to 'g 'ris id a 'g i O arori.//X alq so 'z i.  2018  vil  6  ivun.

12.  O 'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2018  yilning  7  iyundagi  “Har  bir  oila —  

tadbirkor” dasturini  amalga oshirish  to'g'risidagi  Qarori// "Xalq so'zi", 2018 yil  8  iyun

13.  O 'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoni  “O 'zbekiston  respublikasini  yanada 

rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to 'g 'risid a ” 2017 yil  7  fevral, PF-4947-son.

1 4


.

  Babayeva  N..  Raximova  М.,  Xalimova  M.  Biznes  reja  tuzish  bo'yicha  qo'llanm a. 

BM TTDning 

O'zbekistondagi 

vakolatxonasi, 

2012


In te r n e t s a y tla r i

15.  www.mineconomv.uz (O'zbekiston Respublikasi  Iqtisodiyot vazirligi)

16.  www.mehnat.uz  (O 'zbekiston  Respublikasi  Mehnat  va  aholini  ijtimoiy  m uhofa/a 

qilish vazirligi)

17.  www.mf.uz (O'zbekiston  Respublikasi  Moliya vazirligi)

18.  www.stat.uz (O'zbekiston  Respublikasi  Davlat statistika qo'initasi)

19.  www.ima.uz (O'zbekiston  Respublikasi  Intcllcktunl  mulk  agentligi)

20.  www.academv.uz (Fanlar akadcmiyasi)•)

Download 83.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling