Ona viloyati statistika boshqarmasi


Download 1.24 Mb.
Pdf ko'rish
Sana29.12.2019
Hajmi1.24 Mb.

 

FARG’ONA VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

  Farg’ona viloyatining 

CHAKANA SAVDO TOVAR AYLANMASI 

(2019 yil yanvar-avgust 

dastlabki ma’lumot) 

 

Farg’ona  viloyati    bo`yicha  joriy  yilning  yanvar-  avgust 

oylarida  chakana  savdo 

tovar  aylanmasi  7876,4  mlrd.  so`mni  tashkil  etib,  o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  

104,8  %ga  o`sdi.  Shu  jumladan,  yirik  korxonalarning  tovar  aylanmasi  1027,8  mlrd. 

so`mni  (o`sish  sur`ati  125,5%),  kichik  tadbirkorlik  sub`ektlarining  tovar  aylanmasi  

6848,6  mlrd.  so`mni  (o`sish  sur`ati  102,2  %),  shundan  uyushmagan  savdo  tovar 

aylanmasi  766,3  mlrd.  so`mni  (o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  o`sish  sur`ati  99,8 

%)ni tashkil etdi.  

 

 

Hududlar kesimida chakana savdo tovar aylanmasi hajmi (mlrd. so`m) 

 

      2019  yilning  shu  davriga  nisbatan  viloyatning  barcha  hududlarida  chakana  savdo 

tovar  aylanmasining    o`sish  sur`atlari  kuzatilib,  nisbatan  yuqori  o`sish  sur`atlari, 

Farg’ona,Qo`qon,  Marg’ilon      shaharlarida,  shuningdek,  Quva,  Qoshtepa,  Uchko`prik 

tumanlarida qayd etildi.  

 

294,5 

375,9 

272,6 

278,8 

285,4 

385,2 

299,9 

258,2 

125,3 

228,8 

234,2 

286,6 

178,4 

136,6 

226,7 

1996,5 

1190,5 

184,6 

637,5 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

1 600,0

1 800,0

2 000,0

Ol

ti

a

ri

q

Qo

's

h

te

p

a

B

a

g

'd

o

d

B

u

v

a

y

d

a

B

e

s

h

a

ri

q

Qu

v

a

U

c

h

k

o

'p

ri

k

R

is

h

to

n

S

o

'x

T

o

s

h

lo

q

O'

z

b

e

k

is

to

n

F

a

rg

'o

n

a

 t

D

a

n

g

'a

ra

F

u

rq

a

t

Y

o

z

y

o

v

o

n

F

a

rg

'o

n

a

 s

h

Qo

'q

o

n

 s

h

Qu

v

a

s

o

y

 s

h

Ma

rg

'i

lo

n

 s

h

 

FARG’ONA VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

   

Chakana savdo tovar aylanmasining o`sish sur`atlari, 

(%)

 

  Chakana  savdo  tovar  aylanmasi  tarkibida  yirik  korxonalarning  tovar  aylanmasi 

hajmi  o`tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  125,5  %ga  o`sdi  va  1027,8  mlrd.  so`mni 

tashkil qildi. Bu esa umumiy savdo hajmining 13,0 % ulushiga to`g`ri keladi.  

Kichik  tadbirkorlik  sub`ektlarining  chakana  savdo  tovar  aylanmasi  hajmi  statistik 

hisob-kitoblarga  ko`ra,  6848,6  mlrd.  so`mni  tashkil  etib,  2018  yilning  yanvar-

  avgust 

 

oylariga  nisbatan  102,2  %ga  o`sdi. Viloyat

  miqyosida  ushbu  sektorning  jami  chakana 

savdo tovar aylanmasidagi ulushi 87,0 %ga teng kelmoqda.  

 

Chakana savdo tovar aylanmasi tarkibi, 

(%) 

 

                    

 

  

Yirik korxonalar 

 

Kichik tadbirkorlik  

103,6 

102,3 

108,0 

103,2 

103,9 

106,1 104,5 100,9 

100,8 

101,5 

102,8 102,1 

102,5 

105,2 

103,6 

108,3 

101,7 103,7 

108,1 

-10,0

10,0

30,0

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

Olt

ia

riq

Qo

'sh

tep

a

Bag

'd

o

d

Bu

va

yd

a

Bes

h

ar

iq

Qu

va

Uch

ko

'p

rik

Rish

to

n

S

o

'x

T

o

sh

lo

q

O'z

b

ek

is

to

n

F

ar

g

'o

nt

Dan

g

'ar

a

F

u

rq

at

Y

o

z

yo

vo

n

F

ar

g

'o

nsh

Qo

'q

o

n

 s

h

Qu

va

sosh

M

ar

g

'ilo

n

 s

h

10,9 

89,1 

13,0 

87,0 

2018 yil  

yanvar-

 avgust

 

2019 yil 

yanvar-

 avgust

 

 

FARG’ONA VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

  Chakana savdo aylanmasida  

yirik korxonalar va kichik tadbirkorlikning ulushi, 

(%

)

 

 

 

 

Kichik tadbirkorlik  

Yirik korxonalar 

 

 Tahliliy  natijalarga  ko’ra,  chakana  savdo  tovar  aylanmasida  kichik  tadbirkorlik 

sub`ektlarining  ulushi  bo`yicha 

Qo’shtepa  t  (99,8%),  Farg`ona  t  (99,3%)  Beshariq    t 

(98,4%) Furqat t (98,4 %)  tumanlarida yuqori ulushga egaligi ko`rinib turibdi. 

Chakana  tovar  aylanmasi  tarkibida  yirik  korxonalarning  ulushi  13,0%  ni  tashkil 

etib, eng katta ulushi  Farg`na sh (28,6%), 

Bag’dod tumani (19,7%) va Qo`qon (17,9%), 

shaxarlarida kuzatilgan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,

5

 

99,

8

 

80,

3

 

98,

0

 

98,

4

 

92,

1

 

96

,4

 

95,

5

 

99,

3

 

93,

9

 

97

,4

 

99,

3

 

97,

0

 

98,

4

 

96,

9

 

71,

4

 

82,

1

 

95,

3

 

89,

1

 

3,5  0,2  19,7 2,0  1,6  7,9  3,6  4,5  0,7  6,1  2,6  0,7  3,0  1,6  3,1  28,6 17,9  4,7 10,9 

0,0


10,0

20,0


30,0

40,0


50,0

60,0


70,0

80,0


90,0

100,0


Olt

ia

ri

q

Qo

's

h

tep

a

B

ag

'd

o

d

B

u

va

yd

a

B

e

sh

ar

iq

Qu

va

Uc

h

ko

'p

ri

k

Ri

sh

to

n

So

'x

To

sh

lo

q

O'

zb

ekis

to

n

Fa

rg

'o

nt

Da

n

g'

ar

a

Fu

rq

at

Yo

zy

o

vo

n

Fa

rg

'o

nsh

Qo

'q

o

n

 s

h

Qu

va

so

y s

h

M

ar

g'

ilo

n

 s

h

 

FARG’ONA VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

  Kichik tadbirkorlik va yirik korxonalarning  

chakana savdo tovar aylanmasidagi hajmi  

 

  

Yirik  

korxonalar 

(mlrd.so`m) O`tgan yilning shu 

davriga nisbatan,  

%da 

Kichik tadbirkorlik 

(mlrd.so`m) O`tgan yilning shu 

davriga nisbatan,  

%da 

  

  

  

  

  

Farg’ona 

viloyati 

1027,8

 

 

125,5 

6848,6 

 

102,2 

shaharlar 

 

  

 

 Farg’ona  

571,4 


138,0 

1 425,1 


100,8 

Qo’qon 


213,3 

105,7 


977,2 

107,8 


Quvasoy 

8,7 


58,5 

176,0 


107,4 

Marg’ilon 

69,3 

114,3 


568,2 

100,8 


tumanlar 

 

  

 

Oltiariq 10,4 

104,0 


284,1 

103,6 


Qo’shtepa 

0,7 


143,9 

375,2 


102,3 

Bag’dod 


53,6 

358,8 


219,0 

92,2 


Buvayda 

5,5 


116,0 

273,4 


103,0 

Beshariq 

4,7 

93,7 


280,7 

104,0 


Quva 

30,5 


284,2 

354,8 


100,6 

Uchko’prik 

10,7 

276,3 


289,2 

102,1 


Rishton 

11,5 


54,6 

246,7 


105,0 

So’x 


0,9 

171,1 


124,4 

100,5 


Toshloq 

14,1 


89,1 

214,8 


102,4 

O’zbekiston 

6,2 

100,2 


228,0 

102,9 


Farg’ona t 

2,0 


10,0 

284,6 


109,2 

Dang’ara 

5,4 

109,6 


173,0 

102,3 


Furqat 

2,1 


107,2 

134,5 


105,1 

Yozyovon 

7,0 

92,3 


219,7 

104,0 


 

 

 

 

FARG’ONA VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

   

Hududlarda kichik tadbirkorlik sub`ektlarining viloyati chakana savdo tovar 

aylanmasidagi ulushi, 

(%)

 

 

  

2019 yil yanvar- avgust 

oylarida chakana savdo tovar aylanmasi 

viloyat

 bo`yicha aholi  jon  boshiga  2131,3 ming  so`mni  tashkil  qilib,  o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  

104,4  %ga  ko`paygan.  Aholi  jon  boshiga  chakana  savdo  tovar  aylanmasi  

2018 

yilning 


yanvar-avgust 

oyida 


o`tgan 

yilga 


nisbatan 

viloyati


mizning  

barcha 


hududlarida 

o`sish 


ko`rsatkichlarini 

tashkil 


etib, 

eng 


yuqori  

ko`rsatkilar 

Farg’ona 

(7002,0 


ming.so`m), 

Qo’qon 


(4771,4 

ming. 


so`m)  

va 


Marg’ilon  (2749,9 ming.so`m) shaharlari hissasiga to`g`ri keladi. 

Shuningdek, aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi bo`yicha eng kam 

ko`rsatkichlar 

O’zbekiston  t  (1000,8  ming.so`m),  Dang’ara  t  (1050,0  ming.so`m)  va 

Toshloq t (1156,6 

ming so’m) tumanlarida qayd etilgan. Ushbu ko`rsatkich shaharlar va 

tumanlar kesimida quyidagicha ko`rinish olgan:

 

 

 

 

Aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi 

96,5 

99,8 

80,3 

98,0 98,4 

92,1 

96,4 95,5 

99,3 

93,9 

97,4 99,3 97,0 98,4 96,9 

71,4 

82,1 

95,3 

89,1 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

O

lt

iar

iq

Q

o'

s

ht

e

p

a

Bag'

d

o

d

Bu

va

yda

Bes

h

ar

iq

Q

u

va

Uchk

o

'p

ri

k

Ris

h

to

n

S

o

'x

T

o

shlo

q

O

'z

b

ek

isto

n

F

ar

g

'o

n

a t

Dang

'ar

a

F

u

rq

at

Y

o

z

yovo

n

F

ar

g

'o

n

a s

h

Q

o

'q

o

n

 sh

Q

u

va

soy

 sh

Ma

rg

'ilo

n

 sh


 

FARG’ONA VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

  

 

Ming so`m O`tgan yilning shu 

davriga nisbatan,  

%da 

 

  

 

  

Farg’ona viloyati 

2131,3 

104,4 

shaharlar 

 

  

Farg’ona  

7002,0 

107,8 


Qo’qon 

4771,4 


101,4 

Quvasoy 


2007,2 

103,4 


Marg’ilon 

2749,9 


107,9 

tumanlar 

 

 Oltiariq 

1420,8 


103,2 

Qo’shtepa 

2018,6 

102,0 


Bag’dod 

1294,5 


107,6 

Buvayda 


1250,2 

102,9 


Beshariq 

1275,4 


103,5 

Quva 


1520,9 

105,7 


Uchko’prik 

1340,5 


104,1 

Rishton 


1303,3 

100,5 


So’x 

1640,6 


100,5 

Toshloq 


1156,6 

101,2 


O’zbekiston 

1000,8 


102,5 

Farg’ona t 

1372,5 

101,8 


Dang’ara 

1050,0 


102,2 

Furqat 


1179,8 

105,0 


Yozyovon 

2095,0 


103,2 

 

Jumladan,  2019  yilning  yanvar-avgust  oylari  mobaynida  chakana  savdo  tovar aylanmasi  tarkibida  ovqatlanish  tashkilotlarining  savdo  aylanmasi  1,7  %  ni  tashkil  etib, 

130,5 mlrd. so`mga yetdi yoki o`tgan yilning mos davriga nisbatan 101,5 % o`sishga erishildi. 

Bunda jami savdo aylanmasining 98,1 % ulushi kichik tadbirkorlik sub`ektlari ulushiga to`g`ri 

kelmoqda. 

 

 

  

FARG’ONA VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

  FARG`ONA VILOYATINING 

 

ULGURJI SAVDO TOVAR AYLANMASI 

(2019 yil yanvar-avgust) 

Yil boshidan viloyat  bo`yicha ulgurji savdo tovar aylanmasi 3333,6 mlrd. so`mni tashkil 

qildi va 2018 yilning shu davriga nisbatan 108,5  %ga o`sdi. 

Ulgurji savdo tovar aylanmasida eng yuqori hajm kichik tadbirkorlik sub`ektlariga to`g`ri 

kelib,  mazkur  hajm  2019  yil  yanvar-avgust  oylari  yakunlariga  ko`ra  2637,2  mlrd.  so`mni 

tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 108,4 % ga o`sdi. Ushbu sektorning umumiy 

ulgurji  savdo  aylanmasidagi  ulushi  esa  79,1  %ni  tashkil  qilmoqda.

 

Bu  ko'rsatkich  boshqa shahar  va  tumanlar  bilan  taqqoslaganda, 

Marg’ilon  shahar,  Quvasoy  shahar,  Qo’shtepa  t, 

Buvayda  t,  Beshariq  t  va  Quva  t  (100,0%)  va  boshqa  Oltiariq  (99,9%),Dang`ara  (99,8) 

Uchko`prik (99,3%) tumanlarida yuqori bo'lgan.    

 

 

Yirik va kichik korxonalarning  

ulgurji savdo tovar aylanmasidagi ulushi, 

(%) 

 

 

 

 

Yirik korxonadlar 

 

Kichik korxonalar 

 

0%

10%20%

30%


40%

50%


60%

70%


80%

90%


100%

99,


9

 

100,0

 

85,5

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

99,3

 

97,4

 

95,5

 

99,0

 

100,0

 

99,3

 

99,8

 

100,0

 

99,1

 

50,1

 

85,7

 

100,0

 

100,0

 

0,1 0,0  14,5 

0,0 


0,0 

0,0 


0,7 

2,6 


4,5  1,0 

0,0 


0,7 

0,2 


0,0 

0,9 


49,9  14,3 

0,0 


0,0 

 

FARG’ONA VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

  

Ulgurji savdo aylanmasining tarkibida yirik korxonalar aylanmasining ulushi  20,9 % ni 

tashkil  etdi,  yirik  korxonalarning  aksariyati  Farg`ona  (49,9%), 

Qo’qon    (14,3%)  shaharlida  

hamda Bog`dod (14,5%) tumanida kuzatildi. 

 

  

Hududlar kesimida ulgurji savdo hajmi 

 

  Jami 

(mlrd. 


so`m) 

O`tgan 

yilning 

shu 

davriga 

nisbatan,  

%da 

Yirik  

korxonalar 

(mlrd.so`m) O`tgan 

yilning shu 

davriga 

nisbatan,  

%da 

Kichik 

korxonalar  

(mlrd.so`m) O`tgan  

yilning shu 

davriga 

nisbatan,  

%da 

  

 

 

 

 

 

 

Farg’ona viloyati  3333,6  108,5 

696,5 

108,8 

   2637,2    108,4 

shaharlar 

 

  

 

  

 

Farg’ona  1 250,3 

115,8 


624,2 

106,5 


626,1 

126,9 


Qo’qon 

442,5 


118,5 

63,5 


262,8 

379,0 


108,5 

Quvasoy 


55,3 

108,9 


 

55,3 108,9 

Marg’ilon 

438,2 

107,6 


0,1 

4,9 


438,1 

108,0 


tumanlar 

 

  

 

  

Oltiariq              

66,1 

106,2 


0,1 

59,9 


66,1 

   106,3 

Qo’shtepa 

4,5 


109,0 

0,0 


4,5 


 

Bag’dod 


33,3 

113,7 


4,8 

23,5 


28,4 

    326,7 

Buvayda 

48,7 


108,6 48,7 

   108,6 

Beshariq 

36,2 


106,8 36,2 

   106,8 

Quva 

24,4 


100,8 24,4 

   100,8 

Uchko’prik 

110,1 


97,0 

0,7 


121,4 

109,4 


  96,8 

Rishton 


14,5 

106,2 


0,4 

88,3 


14,1 

   106,8 

So’x 

2,1 


112,0 

0,1 


31,7 

2,0 


   127,4 

Toshloq 


173,7 

108,4 


1,7 

117,2 


172,0 

   108,4 

O’zbekiston 

416,8 


89,6 

0,2 


46,1 

416,7 


  89,7 

Farg’ona t 

26,7 

91,6 


0,2 

4,5 


26,5 

   106,9 

Dang’ara 

147,2 


108,8 

0,3 


123,5 

146,9 


   108,8 

Furqat 


17,1 

92,6 


0,0 


17,1 

   92,6 


Yozyovon 

26,0 


97,8 

0,2 


112,2 

25,8 


   97,7 

 

 

 

FARG’ONA VILOYATI  

STATISTIKA BOSHQARMASI

 

   

 

 

 

Hududlar kesimida ulgurji savdo tovar aylanmasining 

o`tgan yilga nisbatan o`zgarish sur`atlari, 

(%)


 

 

 

 Ulgurji tovar aylanmasida o`tgan yilning shu davriga nisbatan eng quyi 

o’sish sur`ati 

Ozbekiston t (89,6%) Furqat t  (92,6%) va Fargo`na t (91,6%)  tumanida qayd etildi. 

 

  

                                                                                                                              

Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo  

statistikasi bo`limi  

Tel.:71-230-87-18   

106,2 

109,0 

113,7 

108,6 

106,8 

100,8 

97,0 

106,2 

112,0 

108,4 

89,6 

91,6 

108,8 

92,6 

97,8 

115,8 

118,5 

108,9 

107,6 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Oltiariq

Qo'shtepa

Bag'dod

Buvayda

Beshariq

Quva

Uchko'prik

Rishton

So'x

Toshloq

O'zbekiston

Farg'ona t

Dang'ara

Furqat

Yozyovon

Farg'ona sh

Qo'qon sh

Quvasoy sh

Marg'ilon sh


Download 1.24 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling