O’zbekiston respublikasi davlat statistika qo’mitasi Tashqi savdo


Download 54.5 Kb.

Sana10.01.2019
Hajmi54.5 Kb.

 

O’zbekiston respublikasi davlat statistika qo’mitasi 

Tashqi savdo 

(dastlabki ma’lumot) 

2018 yil yanvar-aprel 

Respublikada    tashqi  savdo  aylanmasi  2018  yil  yanvar-aprel  oylarida 

11,3  mlrd.  AQSh  dollarini,  shu  jumladan  eksport  5,0  mlrd.  AQSh  dollarini  

va  import  6,3  mlrd.  AQSh  dollarini  tashkil  qildi.  Tashqi  savdo  aylanmasi  saldosi    

minus 1,3 mlrd. AQSh dollarini tashkil etdi. 

 

Eksport tarkibida energiya manbaalari va neft mahsulotlari o’tgan yilning shu davriga nisbatan 66,2 %ga o’shishi tabiiy gazning 1,9 martaga oshgani hisobiga 

to’g’ri kelmoqda. Kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar esa 7,3 %

ga  o’sdi,  shundan  plastmassa  va  plastmassa  buyumlarining  eksporti  16,7  %ga 

oshdi. 


 

Meva-sabzavot  mahsulotlari  eksportining  o`tgan  yilning  shu  davriga 

nisbatan 41,6 %ga o`sishi oziq-ovqat mahsulotlari eksporti hajmining 41,9 %ga 

o`sishiga olib keldi. paxta tolasi

2,7 %

oziq-ovqat 

mahsulotlari

4,9 %

kimyo mahsulotlari  va 

undan tayyorlangan 

buyumlar

6,2 %

energiya manbaalari 

va neft mahsulotlari

14,4 %

qora va rangli 

metallar 

5,3 %

mashina va asbob-

uskunalar

1,6 %

xizmatlar

29,6 %

boshqalar

35,3 %

Eksport tarkibi, foizda

 

Import tarkibida asosiy ulush mashina va asbob-uskunalar (umumiy import 

hajmida  32,5  %)  va  kimyo  mahsulotlari  va  undan  tayyorlangan  buyumlar 

(12,3 %) hisobiga tog’ri kelmoqda. Tashqi savdo 

Xizmatlar eksporti 

 

Eksport tarkibining  umumiy hajmidan  

29,6 %ni xizmatlar  

tashkil qiladi,  

bunda transport  

xizmatlari 10,5 %ni  

va safarlar 17,4 %ni 

tashkil qiladi. 

oziq-ovqat 

mahsulotlari

9,4 %

kimyo mahsulotlari 

va undan 

tayyorlangan 

buyumlar

12,3 %

energiya manbaalari 

va neft mahsulotlari

5,3 %

qora va rangli 

metallar 

8,1 %

mashina va asbob-

uskunalar

32,5 %

xizmatlar

23,1 %

boshqalar

9,3 %

Import tarkibi, foizda

 

2018  yil  yanvar-aprel  oylarida  tashqi  cavdo  aylanmasi  saldosi  minus 

1310,5  mln.AQSh  dollarni  tashkil  qildi,  shundan  MDH  davlatlari  bilan 

minus  835,5  mln.AQSh  dollarni  va  boshqa  davlatlar  bilan  475,0  mln.AQSh  dollarni 

tashkil etdi. 

Tashqi savdo 

  

mln. AQSh  dollari  

o`tgan yilga 

nisbatan  

foizda 

umumiy  

hajmga  

nisbatan  

foizda 

Eksport 

5008,9 

148,8 

100,0 

paxta tolasi 

135,4 

60,2 


2,7 

oziq-ovqat mahsulotlari 

243,9 

141,6 


4,9 

kimyo mahsulotlari va undan  

tayyorlangan buyumlar 

313,1 


107,3 

6,2 


energiya manbaalari va neft  

mahsulotlari 

721,6 

166,2 


14,4 

qora va rangli metallar  

263,3 

99,8 


5,3 

mashina va asbob-uskunalar 

80,0 

92,9 


1,6 

xizmatlar 

1483,3 

141,3 


29,6 

boshqalar 

1768,3 

209,6 


35,3 

Import 

6319,4 

157,8 

100,0 

oziq-ovqat mahsulotlari 

592,9 

129,3 


9,4 

kimyo mahsulotlari va undan tayyor-

langan buyumlar 

776,3 


112,0 

12,3 


energiya manbaalari va neft  

mahsulotlari 

335,6 

130,5 


5,3 

qora va rangli metallar  

514,1 

127,4 


8,1 

mashina va asbob-uskunalar 

2052,6 

139,9 


32,5 

xizmatlar 

1461,7 

565,9 


23,1 

boshqalar 

586,2 

125,3 


9,3 

2018 yil yanvar-aprel oyida respublika tashqi savdo aylanmasida  

еng katta ulushga ega bo'lgan  mamlakatlar, %da 

Tashqi savdo 

 

MDH  davlatlari  orasida Rossiya,  Qozog`iston,  Belarus, 

Ukraina,  Qirg`iziston    va 

Tojikiston davlatlari tashqi savdo 

aylanmasida  asosiy  xamkorlar 

hisoblanib,  ularning  jami  tashqi 

savdo  aylanmasidagi  ulushi 

28,0  %ni  tashkil  qildi,  boshqa 

davlatlar  orasida  Xitoy,  Turkiya, 

K o r e y a   R e s p u b l i k a s i , 

Afg`oniston, Germaniya, Latviya, 

Eron,  Fransiya  davlatlari 

hisoblanib,  ularning  ulushi 

32,1 %ni tashkil qilmoqda 

Jami eksport-import  hajmida еng katta ulushga ega  

bo'lgan  mamlakatlar, foizda 

Tashqi savdo aylanmasi 

Eksport 

Import 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Tojikiston

Qirg'iziston

Eron

Latviya

Ukraina

Belarus

Germaniya

Afg'oniston

Koreya Respublikasi

Turkiya

Qozog'iston

Xitoy

Rossiya

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

1,4

1,8

1,9

4,5

5,1

7,0

15,9

16,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Bangladesh

Koreya Respublikasi

Ukraina

Qirg'iziston

Fransiya

Tojikiston

Eron

Afg'oniston

Turkiya

Qozog'iston

Rossiya

Xitoy

0,4

0,5

0,7

1,1

1,2

1,3

1,6

4,2

5,9

6,2

12,6

16,4

0,0

10,0

20,0

30,0

Italiya

AQSH

Hindiston

Litva

Ukraina

Latviya

Belarus

Germaniya

Turkiya

Qozog'iston

Koreya Respublikasi

Xitoy

Rossiya

1,1

1,2

1,3

1,3

1,5

1,7

2,4

3,0

4,5

7,6

7,7

15,5

20,1


Tashqi savdo 

 

Meva-sabzavot mahsulotlari eksport xajmi 115,9  mln.  AQSh  dollarini    tashkil  qildi,  yoki 

o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  41,8  %ga 

oshdi.  Meva-sabzavot  mahsulotlari  eksport 

hajmida  17,3  %ni  meva  va  rezavorlar  (o`tgan 

yilning  shu  davriga  nisbatan  9,0  %ga  o`sdi), 

65,6  %ni  sabzavotlar  (59,4  %ga),  13,0  %ni 

uzum (3,4 %ga) tashkil qiladi.  

 

 Meva-sabzavot  mahsulotlari  eksportida 

asosiy hamkor davlatlar Qozog`iston (umumiy 

hajmdan  35,4  %  ),  Rossiya  (13,3  %),     Afg`oniston  (12,5  %),  Vetnam  (6,7  %), 

Xitoy  (5,9  %),  Turkiya  (5,2  %),  Qirg`iziston  (2,5  %),  Pokiston  (2,3  %)  va  

Eron (2,0 %)  hisoblanadi.   

Meva-sabzavot mahsulotlari eksportida 

yirik hamkor davlatlarning ulushi, foizda 

35,4    


13,3    

12,5    


6,7    

5,9    


5,2    

2,5    


2,3    

2,0    


14,2    

Qozog`iston 

Rossiya Federatsiyasi

Afg`oniston

Vetnam

Xitoy


Turkiya

Qirg`iziston

Pokiston

Eron


Boshqa davlatlar

Tashqi savdo 

2018 yil yanvar-aprel oylari yakuni bo’yicha meva-

sabzavot mahsulotlari eksporti xajmi umumiy eksport 

xajmida 3,1 %ni tashkil qiladi.

 

Meva-sabzavot mahsulotlari  

eksporti 100% 

Meva-sabzavot  mahsulotlari  eksportining  fizik  hajmi  292,1  ming 

tonnani    tashkil  qildi,  yoki  o`tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  83,2  %ga 

oshdi.  Jami  meva-sabzavot  mahsulotlari  eksportining  fizik  hajmida  26,7 

ming tonnani meva va rezavorlar (o`tgan yilning shu davriga nisbatan 4,0 %

ga o`sdi), 235,1 ming tonnani sabzavotlar (2,2 martaga), 22,6 ming tonnani  

uzum  (12,9  %ga  kamaydi),  7,7  ming  tonnani  yer  yong’oq 

(5,1  martaga),  10,9  tonnani  yangi  uzilgan  qovun  va  tarvuz  (6,3  martaga) 

tashkil qildi.  


Tashqi savdo 

To`qimachilik   

mahsulotlari eksporti  

  

mln. AQSh 

dollari 


umumiy 

hajmga 


nisbatan  

%da 


o`tgan 

yilga 


nisbatan 

%da 


To’qimachilik mahsulotlari 

424,9 

100,0 

115,7 

shu jumladan: 

 

 

 paxtadan yigirilgan ip 

249,4 


58,7 

122,5 


tayyor to'qima matolar 

va tikuvchilik kiyimlari  

91,9 

21,6 


102,8 

paxtadan gazlamalar 

20,4 

4,8 


110,9 

naqshli mato  

20,6 

4,8 


101,0 

gilamlar  

8,9 

2,1 


120,3 

boshqa tayyor to'qima-

chilik mahsulotlari 

12,6 


3,0 

123,5 


ipak 

11,2 


2,6 

177,8 


paxta, paypoq va mato 

bo'lmagan materiallar, 

аrqon mahsulotlari  

7,0 


1,6 

74,5 


boshqa tovarlar  

2,9 


0,8 

126,1 


2018 yil yanvar-aprel 

oylari 

 

yakuni 

bo’yicha 

to’qimachilik 

mahsulotlari eksporti 

umumiy eksport 

xajmida 8,5 %ni 

tashkil qildi. 

 

To`qimachilik 

mahsulotlari eksport 

xajmi 424,9 mln. 

AQSh dollarini 

tashkil qildi yoki 

o`tgan yilning shu 

davriga nisbatan  

15,7 foizga oshdi.

 

Davlat statistika qo’mitasi 

Tashqi iqtisodiy faoliyat  

va savdo statistikasi  

boshqarmasi  

Nashr uchun mas’ul: Bo’lim boshlig’I 

Sh.Gafurov  

(71) 230-80-44 
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling