O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand iqtisodiyot va servis instituti «oliy matematika» kafedrasi


Download 5.01 Kb.

bet3/18
Sana08.03.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Ma’ruza mashg‘ulotlari
Mexanik harakatning kinematik va dinamik tavsifi. Fizika fani va uning 
maqsadi,   vazifasi   va   tadqiqot   uslublari.   Klassik   mexanika.   Mexanik   harakatni 
kinematik   tavsifi.   Mexanik   harakatning   dinamik   tavsifi.   Fundamental   o‘zaro 
ta’sirlar va kuchlar. «Xizmat ko‘rsatish» sohalarda mexanik harakatni kattaliklari 
va ularning amaliy ahamiyati K/F: «Mexanika predmeti»
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A1;A2; A6; 
Mexanik ish. Quvvat. Energiya. Mexanik ish va uning amaliy ahamiyati. 
Doimiy   va   o‘zgaruvchan   kuch   ta’sirida   bajargan   ish.   Quvvat   va   uning   amaliy 
ahamiyati. Mexanik energiya.  Qurilmalar, mashinalar, mexanizmlarni foydali ish 
koeffitsiyenti. K/F: «Mashinalarning bajargan ishi va ularning F.I.K.»
23

Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A1;A2; A6; 
Qattiq   jism   mexanikasi.   Mexanik   tebranishlar.   Absolyut   qattiq   jism. 
Qattiq jism harakatining turlari.  Ilgarilanma va aylanma harakatlar kinematikasi. 
Aylanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasiHarakatlanayotgan qattiq jism 
energiyasi. Ishlash prinsiplari qattiq jismlarini harakatlariga asoslangan kundalik 
mashina va asboblar to‘g‘risida ma’lumotlar. Tebranma harakat to‘g‘risida to‘liq 
ma’lumotlar.   Mexanik   tebranishlar   va   ularning   turlari.   Garmonik   tebranma 
harakat. Garmonik tebranishlarni grafik tavsifi va tenglamalari. Rezanons hodisasi 
va uning amaliy ahamiyati. Mexanik tebranishlarga asoslangan va servis sohasida 
qo‘llaniladigan jihozlar to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar. Inshootlarni hisoblashda 
(loyihalashda) rezonans hodisasini zararli ta’sirini nazarga olish
K/F: «Qattiq jismning harakati», D/F: «Tebranma harakat»,
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A1;A2; A:4; A6; 
Mexanik   to‘lqinlar.   Tovush   to‘lqinlari.
 Mexanik   to‘lqinlar. 
Tebranishlarning bir jinsli elastik muhitda tarqalishi. To‘lqinning harakteristikasi. 
To‘lqin tenglamasi.Tovush tabiati. Tovush to‘lqinlarining tezligi. Akustik rezonans 
va   uning   qo‘llanilishi.  Ultratovush   va   infratovushlarning   servis   sohalarida 
qo‘llanilishi.
D/F: «Mexanik to‘lqinlar. Tovush to‘lqinlari»
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim.  Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A:4; A6; 
Gazlar   molekulyar-kinetik   nazariyasining   asoslari.  Molekulyar   fizika. 
Makroskopik   holat   va   parametrlar.   Holat   tenglamasi.   Molekulyar-kinetik 
nazariyasini asosiy holatlari va tenglamasi. Ideal gaz. Ideal gaz qonunlari. Ideal 
gaz holati tenglamasi. Ehtimollik va fluktuatsiya. Maksvell taqsimoti
K/F: «Ideal gaz» 
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A6. 
Termodinamika   asoslari.  Sistemaning   to‘la   va   ichki   energiyasi. 
Termodinamikani birinchi qonuni va uning tatbiqi. Aylanma jarayonlar. Issiqlik 
mashinasi.   Entropiya.   Termodinamikani   ikkinchi   qonuni.   Termodinamikani 
uchinchi qonuni
D/F: «Termodinamika asoslari»
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
24

Adabiyotlar: A2; A4; A6. 
Suyuqliklar. Qattiq jismlar. Suyuqliklar. Suyuqliklarning tuzilishi va 
asosiy hossalari. Suyuqliklar va qattiq jism chegarasida ro‘y beradigan hodisa. 
Ho‘llash va ho‘llamaslik. Kapillyarlik hodisasi va uning qo‘llanilishi.
Kristall va amorf jismlar. Suyuq kristalla rva ularni amaliy ahamiyati
D/F: «Ho‘llash va ho‘llamaslik. Kristallarning tuzilishi»
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A2; A:4; A6. 
Elektr   maydon   vakuumda.   Elektr   maydonida   dielektriklar.  Elektr 
zaryadi.   Elektr   maydon.   Elektr   maydon   ta’siriga   asoslangan   va   amaliyotda 
qo‘llanadigan texnika va texnologiyalar haqida. Dielektriklar. Qutbli va qutbsiz 
molekulalar.   Tashqi   maydonidagi   o‘tkazgich.   Kondensatorlardan   amaliyot   va 
texnikada foydalanishi   D/F: «Elektr zaryadlar. Kulon qonuni»
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A3; A6; 
Elektr   maydonida   o‘tkazgichlar.   O‘zgarmas   elektr   toki.  Tashqi 
maydonda   o‘tkazgich.   Elektrostatik   induksiya   hodisasi.   O‘tkazgichning   elektr 
sig‘imi.   Kondensatorlar.   Kondensatorlarni   ulash   usuli.   Elektr   toki   haqida 
ma’lumotlar.   Tok   kattaliklari   va   harakteristikalari.   O‘zgarmas   tok   zanjirlari   va 
qonunlari.   O‘zgarmas   tokni   ishi   va   energiyasi.   Tarmoqlangan   elektr   zanjirlarni 
hisoblash usullari. Xalq xo‘jaligining rivojlanishida elektr energiyaning ahamiyati.
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6. 
O‘tkazgichlar, dielektriklar. Yarim o‘tkazgichlar. Moddalarning zonaviy 
tuzilishi. Metall o‘tkazgichlar. Suyuq o‘tkazgichlar. Dielektriklar. Elektr 
izolyatsion materiallar. Yarim o‘tkazgichlar. Yarim o‘tkazgichli qurilmalar va 
asboblar. Elektronika, radiotexnika, mikroelektronikaning rivojlanishi.
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A6; 
Metallarning klassik nazariyasi. Vakuumda elektr toki. Termoelektrik 
hodisalar.  Metallarda tok tashuvchilar. Metalldagi o‘tkazuvchanlikning elektron 
nazariyasi. Termoelektron emissiya hodisasi. Elektron lampalar, yarimo‘tkazgichli 
asboblar   va   ularni   qo‘llanilishi.   Kontakt   potensiallar   ayirmasi.   Termoelektr 
hodisalar va ularning qo‘llanilishi.
D/F: «Termoelektron emissiya hodisasi»
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
25

Adabiyotlar: A3; A6; 
Elektromagnetizm. Moddalardagi magnit maydoni.  Magnit maydon va 
uning asosiy harakteristikalari. Toklarning o‘zaro magnit ta’siri. Bio-Savar-Laplas 
qonuni.   Amper   qonuni.   Lorens   kuchi.   Moddalardagi   magnit   maydoni. 
Moddalarning magnitlanishi. Tokli o‘tkazgichni magnit maydonda bajarilgan ishi
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A2; A:3; A6; 
Elektromagnit   maydoni.  Elektromagnit   induksiya.Faradey   qonuni.  Lens 
qoidasi.   O‘zinduksiya   va   o‘zaroinduksiya   hodisalari.   Transformator   va   uning 
ishlash prinsipi. Magnit maydon energiyasi.
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A6; 
Elektromagnit maydoni. Maksvell tenglamalari.   O‘zgaruvchan elektr 
toki.  Maksvell   nazariyasining   umumiy   harakteristikasi.   Siljish   toki.   Maksvell 
tenglamalarini   integral   ko‘rinishi.   Maksvell   tenglamalarini   sistemasi. 
Elektromagnit   maydon   energiyasini   xizmat   ko‘rsatish   sohasida   qo‘llanilishi. 
O‘zgaruvchan   tok.   O‘zgaruvchan   tokni   qiymatlari.   O‘zgaruvchan   tokni   oddiy 
zanjirlari. O‘zgaruvchan tokni murakkab zanjirlari. O‘zgaruvchan tokni energiyasi 
va quvvati. Elektr energetikaning rivojlanishi
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A3; A6; 
Elektromagnit   tebranishlar   va   to‘lqinlar.  Tebranish   konturlari. 
Elektrmagnit tebranishlarni turlari. Elektromagnit to‘lqinlar. Elektromagnit to‘lqin 
energiyasi. Elektromagnit to‘lqinlar shkalasi. Radioeshittirish va teleko‘rsatuvlar 
to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar.
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim.  Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A3; A6; 
Kvant fizikasi. Kvant – optikaviy hodisaning asoslari. Issiqlik nurlanishi 
va   uning   harakteristikalari.   Nurlanishning   kvant   harakteri.   Fotonlar.   Yorug‘lik 
kvantining   energiyasi,   massasi   va   impulsi.   Fotoeffekt   hodisasi.   Fotoeffekt 
qonunlari.   Fotoelementlar,   fotoqarshiliklar   va   ventilli   fotoelementlarni 
qo‘llanilishi. Quyosh batareyasi.
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim.  Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A3; A6; 
Mikro   zarrachalarning   to‘lqin   xususiyatlari.   Atomning   energetik 
sathlarining diskretligi. Vodorod atomi tuzilishining kvant nazariyasi.
26

Zarrachalarning korpuskulyar-to‘lqin ikki yoqlamalikni tabiati. De-Broyl to‘lqini 
ba’zi xususiyatlari. Shryodinger tenglamalari. Geyzenbergning noaniqlik prinsipi. 
Vodorod atomini chiziqli spektrlari. Vodorodga o‘xshash sistemalar uchun K.Bor 
nazariyasi.  Kvant  holatlari.  Energiyani kvant  ahamiyatlari. Kvant  mexanikasida 
vodorodga o‘xshash sistema. Vodorod atomining asosiy holati. Harakatning kvant 
tnglamasi. Fizik kattaliklarni operatorlari to‘g‘risida tushuncha.
Qo‘llaniladigan   ta’lim   texnologiyalari:  dialogik   yondoshuv,   muammoli 
ta’lim.  Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o‘z-
o‘zini nazorat. 
Adabiyotlar: A6; 
«Fizika» fani bo‘yicha ma’ruza mashg‘ulotining kalendar tematik rejasi
t/r
Ma’ruza mavzulari(barcha)
 soat
I-mavzu(bob). Mexanik harakatning kinematik va dinamik tavsifi
1.1
Fizika fani va uning maqsadi, vazifasi va tadqiqot uslublari
2
1.2
Klassik mexanika. Mexanik harakatni kinematik tavsifi
1.3
Mexanik harakatning dinamik tavsifi 
1.4
Fundamental o‘zaro ta’sirlar va kuchlar.
1.5
«Xizmat ko‘rsatish» sohalarda mexanik harakatni kattaliklari va ularning amaliy 
ahamiyati
II-mavzu. Mexanik ish. Energiya. Quvvat
2.1
Mexanik ish va uning amaliy ahamiyat
2
2.2
Doimiy va o‘zgaruvchan kuch ta’sirida bajargan ish
2.3
Quvvat va uning amaliy ahamiyati. 
2.4
Mexanik energiya
2.5
Qurilmalar, mashinalar, mexanizmlarni foydali ish koeffitsiyenti
III-mavzu. Qattiq jismlar mexanikasi Mexanik tebranishlar
3.1
Absolyut qattiq jism. Qattiq jism harakatining turlari
2
3.2
Ilgarilanma va aylanma harakatlar kinematikasi
3.3
Aylanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi
3.4
Harakatlanayotgan qattiq jism energiyasi 
3.5
Ishlash prinsiplari qattiq jismlarini harakatlariga asoslangan kundalik mashina va 
asboblar to‘g‘risida ma’lumotlar
3.6
Tebranma harakat to‘g‘risida to‘liq ma’lumotlar
3.7
Mexanik tebranishlar va ularning turlari
3.8
Garmonik   tebranma   harakat.   Garmonik   tebranishlarni   grafik   tavsifi   va 
tenglamalari
3.9
 Rezanons hodisasi va uning amaliy ahamiyati
3.10
Mexanik   tebranishlarga   asoslangan   va   servis   sohasida   qo‘llaniladigan   jihozlar 
to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar. Inshootlarni hisoblashda (loyihalashda) rezonans 
hodisasini zararli ta’sirini nazarga olish
IV-mavzu. Mexanik to‘lqinlar. Tovush to‘lqinlari
4.1
Mexanik to‘lqinlar. Tebranishlarning bir jinsli elastik muhitda tarqalishi.
2
4.2
To‘lqinning harakteristikasi. To‘lqin tenglamasi.
4.3
Tovush tabiati. Tovush to‘lqinlarining tezligi.
4.4
Akustik rezonans va uning qo‘llanilishi
4.5
Ultratovush va infratovushlarning servis sohalarida qo‘llanilishi
27

V-mavzu. Gazlarning molekulyar-kinetik nazariyasining asoslari
5.1
Molekulyar fizika. Makroskopik holat va parametrlar. Holat tenglamasi 
2
5.2
Molekulyar-kinetik nazariyasini asosiy holatlari va tenglamasi
5.3
Ideal gaz. Ideal gaz qonunlari. Ideal gaz holati tenglamasi 
5.4
Ehtimollik va fluktuatsiya
5.5
Maksvell taqsimoti
VI-mavzu. Termodinamika asoslari
6.1
Sistemaning to‘la va ichki energiyasi
2
6.2
Termodinamikani birinchi qonuni va uning tatbiqi
6.3
Aylanma jarayonlar. Issiqlik mashinasi
6.4
Entropiya. Termodinamikani ikkinchi qonuni
6.5
Termodinamikani uchinchi qonuni
VII-mavzu. Suyuqliklar. Qattiq jismlar.
7.1
Suyuqliklar. Suyuqliklarning tuzilishi va asosiy hossalari.
2
7.2
Suyuqliklar va qattiq jism chegarasida ro‘y beradigan hodisa.
7.3
Ho‘llash va ho‘llamaslik. Kapillyarlik hodisasi va uning qo‘llanilishi.
7.4
Kristall va amorf jismlar.
7.5
Suyuq kristallar va ularni amaliy ahamiyati
VIII-mavzu. Elektr maydon vakuumda. Elektr maydonida dielektriklar.
8.1
Elektr zaryadi. Elektr maydon.
2
8.2
Elektr   maydon   ta’siriga   asoslangan   va   amaliyotda   qo‘llanadigan   texnika   va 
texnologiyalar haqida.
8.3
Dielektriklar. Qutbli va qutbsiz molekulalar.
8.4
Tashqi maydonidagi o‘tkazgich.
8.5
Kondensatorlardan amaliyot va texnikada foydalanishi
 IX-mavzu. Elektr maydonida o‘tkazgichlar. O‘zgarmas elektr toki.
9.1
Tashqi maydonda o‘tkazgich
2
9.2
Elektrostatik induksiya hodisasi
9.3
O‘tkazgichning elektr sig‘imi
9.4
Kondensatorlar. Kondensatorlarni ulash usuli
9.5
Elektr toki haqida ma’lumotlar. Tok kattaliklari va harakteristikalari
9.6
O‘zgarmas tok zanjirlari va qonunlari
9.7
O‘zgarmas tokni ishi va energiyasi
9.8
Tarmoqlangan elektr zanjirlarni hisoblash usullari
9.9
Xalq xo‘jaligining rivojlanishida elektr energiyaning ahamiyati
X-mavzu. O‘tkazgichlar, dielektriklar. Yarim o‘tkazgichlar
10.1
Moddalarning zonaviy tuzilishi
2
10.2
Metall o‘tkazgichlar. Suyuq o‘tkazgichlar
10.3
Dielektriklar. Elektr izolyatsion materiallar
10.4
Yarim o‘tkazgichlar. Yarim o‘tkazgichli qurilmalar va asboblar
10.5
Elektronika, radiotexnika, mikroelektronikaning rivojlanishi
XI-mavzu. Metallarning klassik nazariyasi. Vakuumda elektr tok. Termoelektrik 
hodisalar
11.1
Metallarda tok tashuvchilar. Metalldagi o‘tkazuvchanlikning elektron nazariyasi.
2
11.2
Termoelektron emissiya hodisasi.
11.3
Elektron lampalar, yarimo‘tkazgichli asboblar va ularni qo‘llanilishi
11.4
Kontakt potensiallar ayirmasi
11.5
Termoelektr hodisalar va ularning qo‘llanilishi
28

XII-mavzu. Elektromagnetizm. Moddalardagi magnit maydoni
12.1
Magnit   maydon   va   uning   asosiy   harakteristikalari.   Toklarning   o‘zaro   magnit 
ta’siri
2
12.2
Bio-Savar-Laplas qonuni
12.3
Amper qonuni. Lorens kuchi
12.4
Moddalardagi magnit maydoni. Moddalarning magnitlanishi
12.5
Tokli o‘tkazgichni magnit maydonda bajarilgan ishi
XIII-mavzu. Elektromagnit induksiya
13.1
Elektromagnit induksiya
13.2
Faradey qonuni. Lens qoidasi
13.3
O‘zinduksiya va o‘zaroinduksiya hodisalari
13.4
Transformator va uning ishlash prinsipi
13.5
Magnit maydon energiyasi
XIV-mavzu. Elektromagnit maydoni. Maksvell tenglamalari. O‘zgaruvchan elektr toki
14.1
Maksvell nazariyasining umumiy harakteristikasi
2
14.2
Siljish toki
14.3
Maksvell tenglamalarini integral ko‘rinishi
14.4
Maksvell tenglamalarini sistemasi
14.5
Elektromagnit maydon energiyasini xizmat ko‘rsatish sohasida qo‘llanilishi
14.6
O‘zgaruvchan tok. O‘zgaruvchan tokni qiymatlari
14.7
O‘zgaruvchan tokni oddiy zanjirlari
14.8
O‘zgaruvchan tokni murakkab zanjirlari 
14.9
O‘zgaruvchan tokni energiyasi va quvvati
14.1
0
Elektr energetikaning rivojlanishi
XV-mavzu. Elektromagnit tebranishlar va to‘lqinlar.
15.1
Tebranish konturlari
15.2
Elektrmagnit tebranishlarni turlari 
15.3
Elektromagnit to‘lqinlar. Elektromagnit to‘lqin energiyasi 
15.4
Elektromagnit to‘lqinlar shkalasi. Radioeshittirish va teleko‘rsatuvlar to‘g‘risida 
umumiy ma’lumotlar
XVI-mavzu. Kvant fizikasi. Kvant optikaviy hodisaning asoslari
16.1
Issiqlik nurlanishi va uning harakteristikalari 
2
16.2
Nurlanishning kvant harakteri 
16.3
Fotonlar. Yorug‘lik kvantining energiyasi, massasi va impulsi 
16.4
Fotoeffekt hodisasi. Fotoeffekt qonunlari
16.5
Fotoelementlar, fotoqarshiliklar va ventilli fotoelementlarni qo‘llanilishi. Quyosh 
batareyasi
XVII-mavzu. Mikro zarrachalarning to‘lqin xususiyatlari. Atomning energetik 
sathlarining diskretligi. Vodorod atomi tuzilishining kvant nazariyasi
17.1
Zarrachalarning korpuskulyar-to‘lqin ikki yoqlamalikni tabiati
2
17.2
De-Broyl to‘lqini ba’zi xususiyatlari
17.3
Shryodinger tenglamalari
17.4
Geyzenbergning noaniqlik prinsipi
17.5
Vodorod atomini chiziqli spektrlari
17.6
Vodorodga o‘xshash sistemalar uchun K.Bor nazariyasi
17.7
Kvant holatlari. Energiyani kvant ahamiyatlari
17.8
Kvant   mexanikasida   vodorodga   o‘xshash   sistema.  Vodorod   atomining   asosiy 
29

holati
17.9
Harakatning kvant tnglamasi. Fizik kattaliklarni operatorlari to‘g‘risida tushuncha.
Jami 
34
Amaliy mashg‘ulotlarning tavsiya etiladigan mavzulari
Mexanik harakatning kinematik va dinamik tavsifi.  Mexanik harakatni 
kinematik   tavsifi.   Mexanik   harakatning   dinamik   tavsifi.   Fundamental   o‘zaro 
ta’sirlar va kuchlar. 
Adabiyotlar: A1;A2; A6; 
Mexanik ish. Quvvat. Energiya.  Doimiy va o‘zgaruvchan kuch ta’sirida 
bajargan   ish.   Quvvat   va   uning   amaliy   ahamiyati.   Qurilmalar,   mashinalar, 
mexanizmlarni foydali ish koeffitsiyenti. 
Adabiyotlar: A1;A2; A6; 
Qattiq jism mexanikasi. Mexanik tebranishlar. Qattiq jism harakatining 
turlari.  Aylanma   harakat   dinamikasining   asosiy   tenglamasi.  Harakatlanayotgan 
qattiq   jism   energiyasi.   Garmonik   tebranishlarni   grafik   tavsifi   va   tenglamalari. 
Inshootlarni   hisoblashda   (loyihalashda)   rezonans   hodisasini   zararli   ta’sirini 
nazarga olish
Adabiyotlar: A1;A2; A:4; A6; 
Mexanik to‘lqinlar. Tovush to‘lqinlari. Tebranishlarning bir jinsli elastik 
muhitda   tarqalishi.  To‘lqinning   harakteristikasi.   To‘lqin   tenglamasi.   Tovush 
to‘lqinlarining   tezligi.  Ultratovush   va   infratovushlarning   servis   sohalarida 
qo‘llanilishi.
Adabiyotlar: A:4; A6; 
Gazlar molekulyar-kinetik nazariyasining asoslari. Makroskopik holat va 
parametrlar. Molekulyar-kinetik nazariyasini asosiy holatlari va tenglamasi. Ideal 
gaz. Ideal gaz holati tenglamasi. Maksvell taqsimoti.
Adabiyotlar: A6. 
Termodinamika   asoslari.  Sistemaning   to‘la   va   ichki   energiyasi. 
Termodinamikani birinchi qonuni va uning tatbiqi. Entropiya. Termodinamikani 
ikkinchi qonuni. Termodinamikani uchinchi qonuni
Adabiyotlar: A2; A4; A6. 
Suyuqliklar. Qattiq jismlar. Suyuqliklar va qattiq jism chegarasida ro‘y 
beradigan hodisa. Ho‘llash va ho‘llamaslik. Kapillyarlik hodisasi va uning 
qo‘llanilishi. Kristall va amorf jismlar. 
Adabiyotlar: A2; A:4; A6. 
Elektr   maydon   vakuumda.   Elektr   maydonida   dielektriklar.  Elektr 
maydon   ta’siriga   asoslangan   va   amaliyotda   qo‘llanadigan   texnika   va 
texnologiyalar   haqida.   Dielektriklar.   Qutbli   va   qutbsiz   molekulalar.   Tashqi 
maydonidagi o‘tkazgich. 
Adabiyotlar: A3; A6; 
Elektr maydonida o‘tkazgichlar. O‘zgarmas elektr toki. Kondensatorlar. 
Kondensatorlarni ulash usuli. O‘zgarmas tok zanjirlari va qonunlari. Tarmoqlangan 
elektr zanjirlarni hisoblash usullari. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6. 
30

O‘tkazgichlar, dielektriklar. Yarim o‘tkazgichlar.  Metall o‘tkazgichlar. 
Suyuq o‘tkazgichlar. Elektr izolyatsion materiallar. Yarim o‘tkazgichli qurilmalar 
va asboblar. Elektronika, radiotexnika, mikroelektronikaning rivojlanishi.
Adabiyotlar: A6; 
Metallarning klassik nazariyasi. Vakuumda elektr toki. Termoelektrik 
hodisalar.  Metalldagi   o‘tkazuvchanlikning   elektron   nazariyasi.   Termoelektron 
emissiya   hodisasi.   Elektron   lampalar,   yarimo‘tkazgichli   asboblar   va   ularni 
qo‘llanilishi. Kontakt potensiallar ayirmasi. 
Adabiyotlar: A3; A6; 

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling